EEN „MUILKORFWET" VAN BLUM RADIO Atoomcontrole niet onder veto-recht ONDERWIIS IN DE TWEEDE KAMER ÖP KORTE GOLF Geen brandstoffen voor den tuinbouw ACieucajaa^adaextentieó ^Dicfi MaCaexy Nieuwe onweerswolken boven Frankrijk Ter eerste officieele vergadering van Léon Blum's kabinet is men o.a. accoord gegaan met een „muilkorfwet", volgens welke het aan Fransche regeeringsambtenaren verbo den is persconferenties te houden, inter views te verleenen of radiotespraken te houden zonder daartoe gemachtigd te zijn. Volgens opvattingen van journalisten zou deze maatregel waarschijnlijk sterken te genstand ontmoeten. Deze maatregel zal niet aan de Assemblée ter goedkeuring wor den voorgelegd en ook niet bij wijze van presidentieel decreet worden uitgevaar digd, doch is genomen op verantwoording van het kabinet. DE STAKING IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN. De staking in de Antwerpsche haven duurt voort. De communistische volksver tegenwoordiger 'van den Bergh heeft Woensdagochtend in het wervingsbureau tevergeefs de onmiddellijke hervatting van het werk bepleit, waarbij hij den nadruk legde op het voordeel, dat de concurree- rende havens ten nadeele van de Ant werpsche haven uit deze staking zullen trekken. Intusschen zijn verschillende schepen in plaats van naar Antwerpen, naar Rotterdam gevaren. Volgens „Le Soir" heeft de heer Huys- mans, Belgisch eerste minister, volgend te legram aan de havenarbeiders van Antwer pen gezonden: „Ik doe een dringend be roep op het gezond verstand en op het ver antwoordelijkheidsbesef van de Antwerp sche havenarbeiders en ik zet hen aan, het werk te hervatten. Het belang van het ge- heele land eischt de onmiddellijke hervat ting van het werk. Zoo aan dezen oproep geen gevolg wordt gegeven, zal de regee ring zich gedwongen zien drastische maat regelen te treffen." OOSTENRUKSCHE STUDENTEN NIET LINKS GEORIëNTEERD. De Studenten Vereenigingen van Oosten rijk, die een gewichtige rol spelen in het Studentenleven, hebben zich weer her vormd en tijd s de verkiezingen van af gevaardigden in de Studentenraden wer den de Socialisten en Communisten versla gen door de „Vrije Studenten van Oosten rijk", een katholieke groep. Er bestaan in Oostenrijk drie studenten- groepen: „De Vrije Studenten van Oosten rijk", die de katholieken omvat, de Socia listische en de Communistische Studenten- groepen. Aan de Universiteit van Graz, ver kreeg de eerste 2.369 stemmen en 15 zetels, terwijl de Socialisten slechts 692 stemmen en dus drie zetels kregen, de Communisten 110 stemmen, die hun geen recht geven op een zetel. Aan de Wetenschappelijke Fa culteit van Graz behaalden de „Vrije Stu denten" 778, de Socialisten 226 en de Com munisten 34 stemmen. Dergelijke resultaten werden ook verkre gen aan de andere Oostenryksche Universi teiten. Vrijdag. HILVERSUM I, 301.5 M. 7.Ü0 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Muziek bij het ontbijt; 8.00 Nieuws; 8.18 Opera-programma; 8.50 Voor de Vrouw 9.30 Werken van Ralph Vaughan Williams; 10.20 De Regenboog. Programma voor de zieken; 11.00 Zang en piano; 11.15 Voor de Vrouw; 11.45 Familieberichten uit In- dië; 12.00 Viool en piano; 12.35 Het Radio Dansorkest „The Slcymasters"; 13.00 Nieuws 13.15 Het AVRO-Musette-orkest; 13.45 Pier re Palla, orgel; 14.00 Voor de Vrouw; 14.20 Concert door het Omroep-Kamer-orkest; 15.20 Hoorspel „Paul Vlaanderen grijpt in!" 16.00 Concertgebouw Quintet; 17.00 Jan Vogel en accordeon-orkest; 18 30 Program ma voor de Nederl. Strijdkrachten; 19.15 Gram.-muziek; 20.00 Nieuws; 21.10 Men vraagt.... en wij draaien; 21.45 Stradiva- Sextet; 22.15 Jazz-uitzending; 23.00 Nieuws; 23.15 Symphonisch concert. HILVERSUM H, 415.5 M. 700 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Orgelspel; 8.00 Nieuws; 8.30 Morgen- concert; 9.00 Vioolconcert van Mozart; 9.50 Werken van Fransche componisten; 11.00 Concert van fluit, alt-viool en piano; 11.30 Don Kozakkenkoren zingen; 12.00 Staf mu ziekcorps van de Amsterdamsche politie; 33,00 Nieuws; 13.15 Popu.aire orge'bespeling door Stanley James; 13.45 Molto Cantabile; 14.40 Hilversums Vrouwenkoor; 15.25 Cel- loiecital; 16.30 Omroeporkest o. 1. v. Henk Spruit met m. v. het Omroepkoor; 17.30 Pianorecital; 19 00 Nieuws; 19.35 The call of a bird; 20.00 Nieuws; 21.00 The Boyd Beel's String Orchestra; 21.30 Metropole orkest onder leiding van Dolf van der Lin den; 22.00 Nieuws; 23.00 Nieuwe Nederl. muziek; 23.30 NCR V-Harmonie Orkest. De Fransche Assemblee Nationale zal van Donderdagmiddag tot Maandagavond bij eenkomen om over de staatsbegrooting te stemmen, waaraan het socialistische kabi net van Leon Blum Woensdagavond bezig was de laatste hand te leggen. De voor naamste economische maatregelen, die men wil nemen, zijn de volgende: 1. Ontslag van veel tijdelijke staatsbe ambten, die men in de afgeloopen 6 jaar heeft aangenomen. 2. 50 Bezuiniging op militaire uitga ven 3. Opheffing van subsidies aan Landbouw en Industrie tot een totaal van 100 milliard francs. Terwijl de regeering-Blum er voor vecht om de koers voor devaluatie te behoeden, pakken zich nieuwe onweerswolken aan den horizon samen, daar verschillende groepen arbeiders voorbereidingen treffen om loonsverhooging te verzoeken. Lewis' koppigheid kostte 25.000.000 ton kolen. Het Amerikaansche regeeringsbureau voor de vaste brandstoffen heeft medege deeld, dat de kolenstaking, welke 17 dagen heeft geduurd, het land 25 millioen ton aan kolen heeft gekost. Het opperste hof heeft intusschen beslo ten het beroep van Lewis en de mijnwer- kersbond tegen de veroordeeling en de be boeting met 3.510.000 dollars in overweging te nemen. De zaak zal op 14 Januari behan deld worden. BARUCH (V.S.) WIL DEN VREDE VERZEKEREN Een zending Nederlandsche seringen arri veerde per K.L.M.-vliegtuig op Croydon. Nadiat enkele sprekers het woord hadden gevoerd, Iheeft gisteren de minister geant woord. De minister van. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de heer Gielen, brengt dank aan de leerkrachten bij het onder wijs. Speciaal bij het L.O. voor die wijize waarop zij d'e laatste jaren hun taatk heb ben vervuld en voor c'len geest van verzet tijdiens de bezetting, waarvan zij over het algemeen hebben Iblylk gegeven. Het tekort aan leerkrachten is eng, maar (men (moet het niet enger maken dan het is. Wanneer 2668 ikliaseen zonder leerkracht zijn, ibeteeikent dat niet, dat er zooveel vaca tures zijn. In dit cijfer zijn ook begrepen de afwezigen door militaire dienstplicht; in Amsterdam zijn nog 175 boventallige on derwijzers De komende salarisregeling lean een uit weg geven om in (het tekort te voorzien. De aanmerkelijke verbetering in de sala rissen kan aantrekkelijk zijn voor vele jon gens en- meisjes. De leden der commissie, die dieze zaak hebben voorbereid verdienen ellen lof. Spr. deelt mede, dat er een schrijven uit gaat aan d!e schoolbesturen, volgens het welk een voorschot op de komende salaris verbetering kan worden gegeven aan hien die 1 Juli 1946 in functie waren tot een nag gelijk aan het netto bedrag van het salaris over December. De bedoeling is, dat dit voorschot nog deze maand wordt uit betaald. De suggesties welke gegeven zijn ten aanzien van de verbetering en versnelling der opleiding zal de minister in overweging nemian. Dat de opleiding met grooten spoed in andere banen moet worden geleid kan spr. niet beamen, hij moet betwijfelen of dat met groote spoed kan geschieden. Wel is 'hij het er mee eens, dat er met groote kracht naar gestreefd moet worden. Ten aanzien van de 'kwestie d'er hoofd- acte zal men er op het moment van moeten maken wat er van te maken is. Er is thans overleg gaande om op korten termijn een wijziging in het program te brengen. Spr. verklaart, dat hij in de toekomstige oplei ding de hoofdacte met genoegen zal laten verdwijnen. Wat de onderwijsvernieuwing betreft, zegt spr. in hoofdzaak te staan achter het sch'cma-Bolkestem. Dat is de externe orga nisatie. Tegelijk zal hij zyn aandacht schen ken aan een verbeterde opleiding, waarvoor hij verwijst naar de cursussen voor ver nieuwing en bezinning, waartoe op de be grooting een bedrag is uitgetrokken. Spr. is voornemens bij de middelbare meisjesscholen in plaats van een minimum een maximum aantal lesuren in te voeren, dat 32 per klas zal bedragen, maar bij voorkeur 30. Het programma zal meer in cultureele richlting gaan. Er komt ook een andere kwalificatie voor de cijfers. De minister deelt mede voornemens te zijn een discotheek te maken die hij wil noemen „de stem der dichters" en waarin de stemmen dier grooten van de kunst van het woord voor de toekomst ziullen wordlen vastgelegd. Wat kleuteronderwijs in noodlijdende ge- overleg plegen met zijn ambtgenoot van ■meenten betreft, daarover zal de minister Binnenlandsche Zaken. Toelating van de gehuwde onderwijzeres zou hy niet willen bevorderen, z.i. 'behoort de gehuwde vrow in het gezin thuis. Van afschaffing van het achtste leerjaar is geen sprake, het gaat om opschorting. Spr. zet de klok niet terug, zooals een der leden heaft opgemerkt, maar hij zet de klok bij, omdat zie voorliep. Op dit moment bewijst men die lagere school een dienst door het achtste leerjaar gedurende ©enige jaren facultatief te stellen. Bij de bespreking van 'het Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs in de avondvergadering kondigde de minister aan, te willen sturen in de richting van minder leisuren, waardoor de leerlingen vanzelf meer tijd overhouden en een huis werkloos weekend overbodig wordt. Over de salarissen bij dit onderwijs merkte de minister, naar aanleiding van een opmer king uit de Kamer op, dat hij geen enkele reden zag waarom leeraren in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een 'hooger salaris moeten hebben dan hun collega's in an dere stedten. Voordat de afdiseling Nijverheidsonder wijs zJh.s. werd goedgekeurd, deelde mi nister Gielen nog mede, dat er een com missie werkzaam is in zake de salarisr 'kwesties en verklaarde hij zich een prin cipieel voorstander van verplicht onder wijs voor jongens en meisjes tot 18 jaar. Volgend jaar zaal dijt echter nog niet door gevoerd kunnen worden. Rusland tracht behandeling te rekken Dr. Manuel Vallarba (Mexico), die Dins dag de vergadering van de commissie voor de atoomenergie leidde, heeft verklaard, dat het werk der laatste weken misschien goed nieuws over de controle van de atoom energie voor de wereld kan beteekenen. Het werk der laatste twee weken bestond n.l. uit een bestudeering van nieuwe voor stellen van Bernard Baruch (V.S.) inzake controle van de atoomenergie en het slui ten van een desbetreffend internationaal verdrag, dat immuun zal zijn voor het recht van veto. Volgens het plan van Baruch moet de internationale controle-instantie het recht bezitten, personen en landen voor inbreuken op het verdrag te bestraffen. In zijn rede zeide Baruch o.m., dat de V.S. niet prat gaan op hun voorstellen, maar desondanks dat niet accoord zullen gaan met het aanbrengen van veranderingen in de strekking ervan. Hij drong aan op actie en zeide tot slot: „Ik hoop, dat dit het pro gram is, waarnaar de wereld door de eeuwen gestreefd heeft, omdat de mensch in zijn hart vredelievend is en het leven bemint". Het succes van de vergadering hing af van de houding van de Sowjet-Russische delegatie. André Gromyko (Sowjet-Unie) aanvaardde, noch verwierp de voorstellen, die naar hij zeide, meer tijd voor overwe ging vereischten. „Wij zijn van meening, zeide hij, dat de voorstellen moeten worden bestudeerd in het kader van de algemeene kwestie van ontwapening". Volgens Gromyko houdt het voorstel van Baruch, dat het vetorecht wil uitschakelen, een veronachtzaming van het Handvest der V.N. in, Gromyko vroeg de commissie, niet heden een overhaaste beslissing te nemen, daar het voorstel naar zijn meening op vele punten niet duidelijk is en verdere be studeering behoeft. Nederland, Canada, Australië, Brazilië, Frankrijk, China en Egypte gaven te kennen, dat zij achter het voorstel van Baruch staan. Lange (Polen) wees er echter op, dat een poging tot het forceeren van een meerderheidsbeslissing in de commissie voor atoomenergie geen zin heeft, daar het in ieder geval de algemee ne instemming van alle permanente leden van den Veiligheidsraad noodig heeft. Hy stelde voor, dat de groote vijf officieus zou den bijeen komen om te trachten een for mule te vinden, die voor alle landen aan nemelijk is. Daarop werd de zitting tot Vrij dag verdaagd, hoewel Gromyko een verda ging tot de volgende week trachtte te ver krijgen. EEN VERRADERLIJKE LANDMIJN. Zeven personen werden gedood en negen zwaar gewond toen gistermorgen te Jab- beke (West Vlaanderen) een met landmij nen beladen vrachtauto in de lucht vloog. De explosie werd veroorzaakt door een landmijn, waarvan men had aangenomen, dat zy onschadelijk was, daar zij voordien reeds op verschillende legertentoonstellin- gen geëxposeerd was geweest. BUITENLAND. Tot burgemeester (es) van de Berlijn- sche voorstad Prenzlauer Berg (Russische zone) is gekozen de socialiste Frau Ella Kay. De eerste vrouwelijke burgemees- ter(es) in Berlijn. Krachtens een nieuwen maatregel in de Britsche zóne van Duitschland kunnen alle mannen tusschen 14 en 60 jaar en vrouwen tusschen 15 en 50 jaar voor ver plichte arbeid worden opgeroepen, Voor malige actieve nazi's genieten voorrang. Zwitserland heeft een millioen francs per jaar uitgetrokken voor onderzoekingen op het gebied van atoomenergie voor vre delievende doeleinden. Kolentoewijzing voor speciaal-cultures In verband met den plotseling ingevallen strengen vorst heeft het Rijkskolenbureau in overleg met de desbetreffende autoritei ten bepaald, dat in de tuinbouwbedrijven géén brandstoffen mogen worden gebruikt voor de productie van groenten, fruit en/of bloemen. Aangezien niet bekend is hoe lang de vorstperiode zal duren moet men in de ons land beschikbare voorraden van brand stoffen zoo zuinig mogelijk worden omge gaan en kunnen dus aan de kweekers geen brandstoffen voor productie-doeleinden worden toegewezen. Aan de kweekers, die kostbare platen verzamelingen hebben of voor den aanvang van de vorstperiode met het telen van groenten ónder glas of het kweeken van bloemen waren begonnen, wordt toegestaan om van den in hun bedrijf aanwezigen voorraad brandstoffen een gedeelte te ge bruiken voor het vorstvrij houden dier ver zamelingen of teelten. Mocht bedoelde voorraad voor dat doel ontoereikend zijn, dan kunnen zij en wel zoo spoedig mo gelijk bij den Rijkstuinbouwconsulent EERSTE SLACHTOFFER VAN HET US TE HAARLEM. Aan de Delftlaan in Haarlem-Noord is gistermiddag een 13-jarige jongen bij het schaatsenrijden op de Delft in een wak ge reden en verdronken. De ongevallendienst, die nog trachtte met kunstmatige ademha ling de levensgeesten bij den jongen, die terstond uit het water gehaald was, weer op te wekken, mocht geen succes boeken. Het lijk is naar de ouderlijke woning over gebracht. Dit is het eerste slachtoffer van het ys in Haarlem. een verzoek indienen om voor het vorst vrij houden hunner gewassen een aanvul lend voorschot op hun normale toewijzing van brandstoffen te ontvangen. De thans heerschende vorst kan een on- gunstigen invloed hebben op de aflevering van Amerikaansche kolen aan de tuin bouwbedrijven. De kweekers zullen er re kening mede dienen te houden, dat die aflevering aanmerkelijk kan worden ver traagd. Tempo-versnelling der bijzondere rechtspleging Van die bevTijdinig af tot de maand Juli 1946 zijn door de Bijzondere Gerechtsfhoven en de Tribunalen bijna tienduizend^ voor bet meerendieel eenvoudige, zaïken berecht. Niet minder dian 45.000 zalken van meer oon- vangrijikjen aard. tegen gedetineerde en ndet- gedietineerdie politieke delinquenten wach ten noig op afdoening. Zelfs wanneer de be rechting in iets sneller tempo geschiedt, zal deze nog vele jaren in beslag nemen. Der halve streeft de minister van Justitie naar ©en vereenvoudiging der procedure, o.m. door venmiimderinjg dier vaak remmiendie vormvoorschriften. In het bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp, dat deze materie regelt, wondt van de gedachte uitgegaan, dat vele n logsn politieke ciel' zeer weinig gecompliceerd zijn en geen uitvoe rige bsffiiardoFng ter terechtzitting .„oe- ven. In deze gevallen ban d'e daarvoor aan gewezen raadsheer bij eenvoudige beschik king straf opleggen, na de verdachte en diens raadsman te hebben gehoord. Het ontwerp bevat verder regelingen van organisatorisdben aard', waarbij voorgesteld wordt, 'het aantal raadsheeren per kamer der Bijzondere Gerechtshoven van vijf op drie teruig te brengep. Hierdoor wordt de mogelijkheid geopend, zonder tot uitbrei ding der •zittende magistratuur over te gaan, het aantal kamers te vermeerderen. Voorts wordt de gelegenheid geschapen om officieren—fiscaal, substituut-officieren van justitie en substituut-griffiers bij de arron- dissetoenits-recbtbaniken bij de bijzondere rechtspleging te 'betrekken. Ten einde alle beschikbare middelen aan te wenden, worden thans reedis zaken, die feitelijk door de Bijzondere Gerechtshoven 'behooren te worden behandeld, naar de Tribunalen verwezen. Vermeerdering van hot aantal aan de Tribunalen toe te wijzen zaken maakt hst noodzakelijk, hun de mogelijkheid te geven tot het opleggen van meer gevarieerde maatregelen, dan waarover zij tot heden beschikten. Zoo kan b.v. de interneermg voorwaardelijk worden opgelegd. De delin quent ban hierbij om. verplicht worden, tot het verrichten van arbeid, zich cp bepaalde tijdstippen te melden, tot storting van ©en waarborgsom ter waarborging van d'e na leving van de hem opgelegde voorwaarden enz. Van heden al iot en met 28 Dec. is de gelegenheid opengesteld tot het opgeven van NIEUWJAARSADVERTENTIES we'ke worden geplaatst in ons nummer van DINSDAG 31 DEC. tegen gereduceerd tarief De prijs bedraagt: 1-15 elke m.mt i.so m.m. meer f -.12 Deze advertenties kunnen, behalve bij onze administratie, ook worden opgegeven bij de plaatselijke agenten en bezorgers in de stad, echter UITSLUITEND tegen CONTANTE belaling. |n verband met de beperkte ruimte is spoedige opgave gewenscht DE DIRECTIE. WAAR BLEEF J. o. FLETSCIlEit. 4) Blake bleef een oogeniblik stil zitten, ter wijl hij op den oüden man neerkeek. Hij zag een vreemden, knokigen, grijsharigen, ouden kerel, die er nogal knorrig uitzag en een klaarblijkelijke achterdocht toonde te genover alles wat hem vreemd was, een overlevende van een voorbije wereld, ge kleed in afleggertjes van zijn meester. Hij scheen butler noch koetsier te zijn;; zijn kleeding zou evenzeer of evenmin passen in de provisiekamer als in den stal. En Blake wist wie en wat hij was een van die antieke dienaren die vegeteeren in oude huizen en families tot ze geworden zijn als vervallen takken van stervende eikeboomen en afvallen, om weg te zin ken in het algemeen verteringsproces. „Ik weet wie je bent", zei hij plotse ling. „Je bent Jacob Elphick. Ik heb mijn heer Richard wel eens over je hooren pra ten." Jacob Elphick's grauwe gezicht toonde verbazing; hij keek om in de hall, waar hij uit te voorschijn was getreden, een troostelooze verlatenheid van steenen mu ren, waarin Blake niets anders kon be speuren, dan wat door houtworm verteerd antiek meubilair. Er was niemand aanwe zig, maar toch trok de oude man de deur meer toe. „En wie is u dan wel?" vroeg hij scherp. „Den naam van mijnheer Richard kent u op uw duimpje. Maar ik kan niet anders zeggen, dan dat hij zich hier de laatste vyf, zes jaar niet heeft laten hooren of zien." „Ook niet van zich heeft laten hooren?" vroeg Blake. „Ben je daar zeker van?" „We hebben geen woord van hem ge hoord sedert hij vertrok, bijna zes jaar ge leden, zooals ik al zei", antwoordde Jacob Elphick. „Hij vertrok, de hemel weet, waarbeen en hij is nooit teruggekomen, noch heeft hij ooit geschreven. Wie kan ik zeggen dat naar hem heeft gevraagd?" Blake steeg langzaam af en bevestigde den teugel van den hit aan een tfzeren ring van den deurpost. „Iemand die hem kent en die hem hier verwachtte aan te treffen", zei hij. „Nu, dan zou ik graag zijn vader eens spreken, Sir Brian. Hij leeft toch nog, hoop ik?" De oude man, die geen stap van zijn plaats week tusschen de deur en den be zoeker, schudde het hoofd. „Nog in leven? Ja, in leven is hij nog wel, Sir Brian", antwoordde hij. „Maar er is een soort van dood in het leven, jonge man. Hij kan zich niet uit zyn stoel bewe gen en hy zou niet verstaan wat een vreemdeling hem zei. Nog iets van uw dienst?" „De zuster dan, Miss Malvery?" zei Blake, „kan ik haar spreken? Komaan, je moet nu toch wel bemerkt hebben, dat ik de familie wel ken. Zeg Miss Malvery, dat een vriend van haar broer, die hem in Al berta leerde kennen, haar wil spreken. Mijn naam is David Blake". Jacob Elphick schudde het hoofd. „Alberta?" zei hij twijfelend.. „Waar is dat? Zeker in het buitenland?" „Canada", antwoordde Blake. „Kom aan, ga Miss Malvery nu zeggen, dat ik hier ben." „Ik kan Miss Rachel wel vertellen, dat u er is, maar dat wil nog niet zeggen, dat ze u ontvangen wil", zei Jacob Elphick. „We krijgen tegenwoordig hier niemand meer op bezoek. Wacht hier, terwijl ik haar ga zoeken. Uw naam is David Blake?" ging hij voort, terwijl hij zich omkeerde. „En een vriend van hem? En u verwachtte hem hier aan te treffen?" Plotseling ver hief zijn stem, terwijl hij zich weer tot Blake wendde. „Dit is de laatste plaats in de wereld waar iemand hem zou zoeken. Toen hij vertrok, vertrok u voorgoed, be grijpt u?" „Haal zijn zuster maar", zei Blake. De oude man schudde z'n hoofd, half boos en verdween naar binnen, terwijl hij de deur achter zich sloot en grendelde. En Blake voelde zich, terwijl hij eenzaam ach ter bleef en een blik wierp op het alge meen verval, op den drempel van een mysterie. „Vreemdvreemdvreemd", mom pelde hij. „Er klopt hier iets niet. Ik ben benieuwd of ik dit raadsel zal moeten op lossen." Verscheidene minuten verstreken voor Jacob Elphick weer verscheen. Toen hij zich weer vertoonde, was het, om den be zoeker uit te noodigen, binnen te treden. „U kunt binnenkomen", zei hij grom mend. „Ze wil u ontvangen. Wilt u zacht jes loopen. We mogen Sir Brian niet hin deren-" Blake verzekerde er zich van dat het paard niet kon losbreken en volgde zijn knorrigen gids in de steenen hall. Het was er koud als in een kerker en de breede schouw had zeker gedurende vele jaren noch vuur gezien, noch warmte verspreid. Ook was er geen vuur in de kamer, waar de oude man hem binnen leidde, een groo te, betimmerde kamer, gemeubileerd met antieke eiken meubelen, waarvan de lede ren bekleed ing een sterke geur verspreid de in de afgesloten en muffe atmosfeer. Enkele oude schilderijen van mannen met plooikragen en vrouwen in keurslijf hingen aan de wanden boven de lambrizeering, wat oud zilver en tin, dof en gevlekt, stond op een zwaar buffet, een zware stoflaag lag op de gordijnen en op de tafel in het mid den; het heele vertrek was kelderachtig. En door het glas-in-lood zag Blake de grijze zee met vogels die boven een trage bran ding zweefden. (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 2