S)c CcidóclicSoii^cmt Waar het om gaat Prof. Romme wacht het antwoord der Regeering Is de Unie een souvereine Staat GULDEN KERST Kabinet van Socialisten in Frankrijk Sluipschutters werken door in Indië A. C. de Bruijn critiseert Drees' politiek LEIDSCH TRIBUNAAL DINSDAG 17 DEC 1946 Bureaux: Papengracht 32 Leiden Giro 103003 Telefoon voor Advertenties en Abonnementen 20826. Redactie en Directie 20015. Handelsdrukkerij 20935. Abonnementsprijs 0.26 per v/eek. 1.10 p mnd. 3.25 p. kwartaal Franco p. post 4.00. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 10965 Hoofdredacteur: TH. WILMER. Directeur: C. M. v. HAMERSVELD Uitgave van N.V. ,,De Leidsche Courant" en Stichting „De Burcht". Advertenties 15 cent per m.m. Bij contract belangrijke korting. NAAR aanleiding, van wat wij gisteren schreven kan de vraag worden gesteld, of door de aanvaarding van het voorloopig accoord van Linggadjati Nederland niet ge bonden is aan de Republiek. De Indische medewerker van de „Maas bode" schreef gisteren: Noode mist men er een waarde-oor- deel in over de huidige Republiek. Daar entegen wordt men vaak sterk getrof fen door het feit, dat blijkbaar zonder meer aan den rooden haan van den Indonesischen revolutie-brand ook daadwerkelijke kracht tot volwaardige staatvorming wordt toegekend. Dat het ontwerp mogelijkheid biedt om deze re volutie te vangen en te begrenzen in een wettig raam van hernieuwde sa menwerking, wordt in de toelichting met dankbaren en begrijpelijken trots gesteld, waar geschreven staat, „dat in de ontwerp-overeenkomst van Linggad jati zijn vereenigd de eerbiediging van de thans bestaande wettelijke en de aanvaarding van de feitelijke verhou dingen". Niemand zal enthousiast zijn over de er kenning van de Republiek, omdat het voor ons allen een open vraag is, of deze Repu bliek een uitdrukking is van den wil der daarbij betrokken volkeren. Doch ook hier moet men voorzichtig zijn, om een niet te wijde conclusie te trekken. Nederland is gebonden aan de erkenning van het feitelijk bestaan der Republiek, maar erkent door het verdrag nog geenszins het rechtmatig bestaan. Dat bestaan zal o.i. nog moeten blijken; en daarover zal nog la ter moeten worden geoordeeld. Gisteren is het parlementair debat ge opend door den voorzitter van de fractie van de Kath. Volkspartij, prof. mr. Romme. Prof. Romme heeft dit allerduidelijkst ver klaard: Er moet blijven een verbondenheid tasschen Nederland en Indonesië, waarop een politieke eenheid moet worden ge bouwd. Er moet zijn een broederschap tus- schen de beide volkeren. Dit is een gerust stelling voor allen, die zouden vreezen, dat de Kath. Volkspartij ooit vrijwillig zou be rusten in, ooit zou medewerken aan een losmaken van de banden tusschen Neder land en Indië, aan een tegenover of naast elkaar plaatsen van Indië en Nederland ais vreepide mogendheden. Dit loopt ook parallel met de meening, welke wij gisteren neerschreven: En wat zal er gebeuren, als de Ka mer wel met het bedoelde ontwerp verdrag haar instemming betuigt? Wij willen hier kort op antwoorden. Dan zal er verder moeten worden gepraat. Dan komt eigenlijk pas de belangrijk ste en moeilijkste en de beslissende periode in de onderhandelingen. Dan is er nog anders niets, dan een basis, een uitgangspunt voor verdere bespre kingen. En die basis, dat uitgangspunt is, ons inziens, niets anders, niets min der maar ook niets meer, dan wat in de koninklijke rede is toegezegd: geen onderschikking, maar een nevenschik king van Indonesië en Nederland. Er was in de rede van Prof. Romme geen enthousiasme voor het ontwerp-verdrag; hij vroeg nog nadere inlichtingen en be vestigingen. Hij heeft het ontwerp bespro ken met een o.i. nuchteren zin voor de rea liteit, de feitelijkheid, waarvoor Nederland is geplaatst. In de avondzitting heeft mr. Ruys de Beerenbrouck (K.V.P.) een geluid doen hooren, dat afweek van dat van prof. Rom me. Er is dus geen eenstemmigheid in de K.V.P. Wie zich herinnert, wat wij in dit verband hebben geschreven, begrijpt, dat wij dit feit op zich beschouwd geenszins af keuren of betreuren: hier staan zulke groo- te landsbelangen op het spel, dat overwe gingen van partij-politieken aard, van par- tij-dicipline e.d. niet mogen meespreken. De heer Ruys heeft in een met overtui ging voorgedragen betoog ronduit ver klaard, dat hij tegen het ontwerp-verdrag zal stemmen, omdat de Commissie-Gene raal het Koninkrijk heeft vermoord; waar om dan ook deze Commissie zijn politiek vertrouwen niet langer heeft. De kern van de reden, waarom de heer Ruys tegenstemt: n.l. dat het Koninkrijk zou zijn vermoord, wordt juist niet erkend door den heer Romme, die bij de aanvaar ding van het verdrag hoopt en vertrouwt en ook zeer nadrukkelijk verlangt: de hand having van het ééne Koninkrijk als een Unie van ieder op zich zelfstandige Staten. Het meeningsverschil in de K.V.P. loopt o.i. alleen over de vraag: hoe kunnen wij het zekerst bereiken wat wij allen wen- schen en het veiligst voorkomen wat wij allen voorkomen willen. STAATSLOTERIJ. Trekking van 16 December: Prijs van 25.000 op no. 7324; 5.000 no. 8236; 1500 no. 21270; 1000 no. 11911. r Waar het nog kouder is Wapneer u achter een kapotte ruit zit te bibberen of ligt te rillen on der een deken, welke er niet is, om dat u hem niet van de distributie hebt kunnen los krijgen, kunt u zich troosten met de gedachte, dat u niet in Kolyma Taiga zit. Kolyma Taiga is een plaats aan de rivier Indigirka in Noord Siberië en daar heeft men een temperatuur geregi streerd van 70.2 graden onder nul. N.een, 't is geen drukfout: zeventig graden onder nul! Daarbij vergele ken is 10 gr. vorst een hitte galf. Eén geluk: 't is daar altijd 's winters zoo koud, zoodat men erop voorbe reid is! 't Is het koudste plekje op aarde, kouder dan in de Poolstreken Debatten over de Regeeringsverklaring Een eeuwenoud gebruik op de Twentscfce boerderijen gedurende den adventtijd het midwinterblazen". De houten „mid winterhoorn", welke een welluidende klank bezit, wordt meestal boven een put gebla- De Tweede Kamer heeft gisterenmiddag een aanvang gemaakt met de beraadslaging over de door de regeering in de vergade ring der Kamer van 10 December afgeleg de verklaring inzake de ontwerp-overeen komst van Linggadjati. Alle ministers met uitzondering van mr. van Kleffens waren aanwezig. Alle gereserveerde loges waren bezet O.m. had den in de loge boven het voorzittersbu reau de leden der C.-G. plaats genomen. De heer Romme (K.V.P.) opent de rij der sprekers. Opmerkend, dat zelden in de ge schiedenis de Kamer voor een zoo belang rijke beslissing lieeft gestaan, verklaart hij zich ten volle bewust te zijn van de ver antwoordelijkheid, welke op hem rust. Spr. citeert een artikel van de Linie van 6 Dec., waarin opgemerkt wordt, dat men al leen staat voor de keuze tusschen conti nueering van het koloniaal bestuur en de erkenning van de «mafhaikelijkheid van In. donesië. Daarin wordt gezegd, dat wie de rijkseenheid wil, deze alleen kan verkrij gen door haar te doen steunen op het pri maat van Nederland. Tegenover het zwart dat de rijkseenheid op basis van vrijwil ligheid een illusie is, stelt spr. zijn wit, dat de rijkseenheid op basis van wederkee- rige vrijwilligheid een ideaal is, dat me nigeen een utopie noemt, maar waarin hij gelooft. Hij meent, dat dit ideaal bereik baar is en er met alle kracht naar ge streefd moet worden. In den breede schetst spr. de roeping, welke het koninkrijk vervuld heeft. Die roeping blijft, maar het is een andere: de groote Indonesische gedachte ,moet voeren tot een broederschap tusschen de beide volkeren. De revolutie van de republiek heeft ont zaglijk remmend gewerkt op de inlossing van de koninklijke belofte van 9 December 1942. Een passend gebruik moet worden ge maakt van het feit, dat we niet meer on der dwang staan. In Indië beschikken we over zooveel macht, dat we ons gezag zou den kunnen herstellen. Juist in deze om standigheid, nu we cok anders zouden kunnen, wil spr. tegen Indonesië zeggen: wij begeeren niet anders dan u in uw natio. nalisme te zien groeien. Er hebben zich onjuiste voorstellingen gevormd, die het ware Linggadjati niet zijn. Door de toelichting heeft men pas een idee gekregen van wat er in Linggadjati is gebeurd. Er is beroering gewekt over wat achteraf een fantoom blijkt te zijn. Welke afmeting die heeft aangenomen is hieruit gebleken', dat menschen uit het lood zijn geslagen, zooals eerr algemeen geacht oud- luitenant-generaal. Spr. herinnert aan adressen van allerlei achtenswaardige lieden, waarin gewerkt wordt met woorden als plichtsverzaking". Maar op het werkelijke Linggadjati klopt zoo'n manifest niet meer. Die beroering ligt aan de wijze van publicatie. (Het bovenstaande is reeds geplaatst in een gedeelte van onze vorige oplaag). Van die beroering is gevolg, dat Ned.- Jndische ondernemingen, gevangen in foute voorstellen, maatregelen nemen ten schade van de economie van het koninkrijk ais geheel. Het ergste gevolg van deze manier van publiceeren is, dat er een hoop menschen zijn, die denken, dat de toelichting van de commissiegeneraai en de verklaring alleen interpretaties zijn, en niet, dat het daarin vervatte is getrokken uit de bindende no tulen en het overeengekomene zelf is. Ver-' volgens komt spr. tot datgene, waartoe de regeering zich wil binden. De formu'eering hcht hij gelukkig. Deze heeft prioriteit, dan komt de memorie der C. G. en ten- lottse komen de zeventien punten. De re publiek meet deze drie stukken kennen en m deze verhouding aanvaarden. Het meest simpele zou wezenals aan het stuk bij de ond'erteekening wordt gehecht de acte van toelichting der C. G. en de verklaring der regeering. Vervolgens komt de heer Romme tot een bespreking der overeenkomst. Hij vraagt of de in het laatste artikei besproken arbi trage uitsluitend werkt gedurende den overgangtsijd en niet gedurende de nieu we rechtsorde. Ten aanzien van art. 16 inzake vermindering der troepensterkte merkt hü op, dat deze niet mag geschie den voor de rechtsorde het toe.aat. Onze troepen zijn naar Indonesië gegaan om te zorgen voor veiligheid en recht. Die taak moet dan ook effectief vervuld worden. Ingaande op de beginselen der koninklijke rede en de beginselen der overeenkomst vraagt spr. zich af, of aan de beginselen der koninklijke rede positief wordt vol daan, of dit stuk den weg daartoe verspert, en voorts vraagt hij of voor het beginsel der koninklijke rede de noodige ruimte wordt gelaten. Tegen de federatieve ge dachte voor dezen bouw van den staat in Indië bestaat bij spreker geen bezwaar. Het LIJKT SPR. ONBETWISTBAAR VAST TE STAAN, DAT HET WORDT EEN KONINKLIJKE UNIE. Is de Unie een souvereine staat? Op dit voor hem VITALE punt vraagt de heer Romme of het vast staat, dat de Unie sou vereine behartiging zal hebben van gemee- ne belangen, die op hooger plan staan dan de belangen van de afzonderlijke deelen. Indien dit niet thans zou vaststaan, laat het werkelijke Linggadjati deze mogelijkheid dan toch volkomen open? (Hier hangt in derdaad alles van af. Red.). De erkenning der regeering van de repu bliek kan niet anders zijn dan de erkenning dat zij de facto het gezag uitoefent in een Rijksdeel, dat Rijksdeel blijft. Als er spra ke is van onverdeelde souvereine macht, cian is een ander staatsgezag in hetzelfde gebied onmogelijk, elke twijfel ter zake moet worden weggenomen, hetgeen kan, door bij de onderteekening vast te leggen, dat deze geschiedt met volledige handha ving van het bepaalde in de geldende grond wet van het koninkrijk. Spr. vat ten slotte aldus samen: Ik ver werp Linggadjsati zooals dat bestaat in de gangbare opvatting van een groot deel var. het publiek. Ik neem ook de overeen komst als enkel stuk op zichzelf niet aan. De aanneming van het geheele complex hangt af van het antwoord van de regeering op de door mij gestelde vragen. (Zie vervolg pag 2). Puzzle door Katholiek thuisfront OVERAL VERKRIJGBAAR Vele en groote prijzen Bij den Provinciaal der Paters Montfor- tanen is van het Moederhuis bericht bin nengekomen, dat de heiligverklaring van den Zaligen Louis Grignion de Montfort, stichter van het Gezelschap van Maria (Pa ters Montfortanen) en van de Dochteren der Wijsheid, officieel door Rome is vast gesteld op 20 Juli a.s. j^ADAT ZIJN POGINGEN om samen met de communisten en de M.R.P. (Katholie- ken) een regeering te vormen gefaald hadden, is Léon Blum, de Fransche pre mier er toe overgegaan om een geheel uit socialisten bestaand kabinet te formee- ren, waarvan hij zelf minister-presiden't en minister van buitenlandsche zaken is. André le Froquer, voor den oorlog een op den voorgrond tredende socialist, is mi nister van defensie, een sleutelpositie, welke de communisten graag hadden willen hebben. Minister van financiën is André Philip, lid van het eerste nationale comité van bevrijding en ook tijdens het kabinet van de Gaulle minister van financiën; Felix Gouin, voormalig voorzitter van de Nationale Vergadering en later opvolger van de Gaulle als hoofd der Fransche re geering, is minister voor planning. Marinus Moutet blijft minister van overzeesche gefciedsdeelen. LÉON BLUM: „Ik heb tot ieder en ■prijs een kabinet gevormd De volledige lijst van nieuwe Fransche ministers luidt: Premier en minister van buitenlandsche zaken: Léon Blum. Ministers van staat: Guy Molldt en Augustin Laurent. Justitie: Paul Ramadier. Binrienlandsche zaken: Edouard De- preux. Nationale Verdediging: André le Troquer. Ontwerpen van plannen: Felix Gouin. Nationale Economie en Financiën: André Philip. Landbouw: Tankuy Prigent. Industrdeele Productie: Robert Lacoste. Onderwijs: Marcel Naegelen. Publieke Werken, Vervoer en Wederop bouw: Jules Moch. Fransche Overzeesche Gebieden: Marius Moutet. Arbeid en Sociale Zekerheid: Daniel Mayer. Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Eugène Thomas. Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers- Max Lejeune. Openbare Gezondheid en Bevolking: Segelle. Terreur van rampokbenden duurt voort Gistermorgen heeft een militaire woord voerder te Batavia het volgende overzicht van de militaire situatie in Neierlandsch- Indië gegeven: Vrijdagmiddag heeft de ter ritoriaal troepencommandant van Noord- Sumatra den laision-officier van de TRI op het hoofdkwartier der Z-brigade ontboden en hem meegedeeld, dat,, indien de be schietingen van het Lasjkar Ra'jet (volks leger) zouden voortduren, van Nederland- sche zijde afdoende maatregelen zouden worden getroffen. Hoewel Vrijdagmorgen de algemeene militaire toestand te Medan rustig was, is de laatste dagen de activi teit van sluipschutters weer toegenomen. Te Padang heeft de militaire politie een zuiveringsactie in de stad ondernomen, waarbij 44 personen, verdacht van moord Dr. W. Bronkhorst ridder v. St. Gregorius Mgr. J. G. van Schaik deelde gisteren morgen op de Verbondsvergadering van de K.A.B., in het Jaarbeurs-restaurant te Utrecht, mede, dat het Z.H. de Paus op ver zoek van Kardinaal De Jong, heeft behaagd, dr. W. Bronkhorst, geneesheer-directeur van hte Sanatorium „Berg en Bosch" van de K.A.B. te Bilthoven, te verheffen tot rid der in de orde van St. Gregorius. Dr. Bronk horst, die na een ziekte van een jaar weer voor het eerst ter vergadering aanwezig was, werd door alle aanwezigen luide toe gejuicht, aldus de „Tijd". Ter inleiding van de vergadering sprak de algemeen voorzitter de heer A. C. de Bruijn een rede uit, waarin hij den nadruk legde op het feit, dat, wanneer de politieke activiteit van het oogenblik leidt tot wer kelijke samenwerking tusschen Nederland en Indonesië, dit gedurende een reeks van jaren van Nederland een groot offer zal vergen door zware uitgaven voor investee- ringen en herstel van orde en rust. Inzake de publiekrechtelijke bedrijfsorga nisatie nam hij scherp stelling tegpn een af zonderlijke wet voor de ondernemingsra den. Voor de bestudeering van dit probleem heeft de minister bereids op instigatie van de Stichting van den Arbeid toegezegd een staatcommissie in het le^en te roepen. Ten aanzien van den arbeid van de ge huwde vrouw ging spreker zoo ver, dat hij hier een wettelijk verbod eischte. Scherp was zijn oordeel over de voorstellen van minister Drees ter verbetering van de ouderdomsvoorziening. Hij laakte het feit, dat hierover geen overleg is gepleegd met de Stichting van den Arbeid, die ten aan zien hiervan een complete regeling had ontworpen. Hij betichtte den minister van staats-socialistische tendenzen om zijn ver langen tot invoering van een staatsarmen zorg en protesteerde tegen het feit dat in de voorgestelde regeling verzekerden en onverzekerden op een lijn worden gesteld. Hierna werd medegedeeld, dat de K. A. B. haar leden die op het oogenblik in In donesië dienst doen geenszins aan hun lot zal overlaten. Het verbondsbestuur heeft reeds bij den Raad van Vakcentrales een voorstel aanhangig gemaakt om dezen jon gelieden, wanneer zij straks terugkeeren, een vergoeding toe te ^kennen in den vorm van een bedrag op; ieen spaarbankboekje of een z.g. demobilisatie-uitkeering. Tenslotte werd medegedeeld, dat de li quidatie van de N.AiF.-gelden nu spoedig tegemoet kan worden/gezien. en het werpen van handgranaten, werden gearresteerd. Te Batavia is Zaterdag in het gebied van Babakan een Nederlandsche patrouille door ongeregelde benden beschoten. De Neder landers beantwoordden het vuur, waar door een Indenosiër werd gedood; aan Nederlandsche zijde werden geen verlie zen geleden. Ten Noord-Oosten van Bandoeng heeft Vrijdag een overval plaats gehad op een Nederlandsche patrouille, waarbij aan Ne derlandsche zijde één man den dood vond. Te Ajeuhkolot arriveerde wederom een 50- tal vluchtelingen uit het republikeinsche gebied, die verklaarden, dat zij gevlucht waren vanwege de daar heerschende ter reur van rampokbenden. Aan de Oostzijde van Semarang zijn Ne derlandsche troepen een zuiveringsactie van het kampongcomplex begonnen. Aan beide zijden werd gebruik gemaakt van de artillerie. Aan Nederlandsche zijde vielen een doode en een zwaargewonde te betreu- rn. De republikeinsche verliezen zijn on bekend, de actie duurt nog voort. Bij de reeds eerder gemelde groot- scheepsche zuiveringsactie ten Zuiden van Makassar is het hoofdkwartièr van de TRI ontdekt, waarbij het hoofd van den inlich tingendienst is gearresteerd en verschillen de TRI-commandanten werden gedood. Een hoeveelheid munitie en wapens is in be slag genomen benevens een uitgebreid ar chief, waarin zich een lijst bevond met voormalige leden van de P.N.I. en een aan tal Japansche vlaggen en vlaggen van de „Banteng Merah" (Roode Buffel). Het uitwijzen van journalisten. Het republikeinsche dagblad „Soeara Oemoem" schrijft in een hoofdartikel over het uitwijzen van de Indonesische journa listen uit Den Pasar: Toen wij het bericht lazen, moesten wij lachen. Wat be teekenen toch eenige dag en weekbladen door journalisten naar Den Pasar meegebracht ter verspreiding onder lieden, van wie de Nederlanders bewe ren, dat zij hen als deelgenooten vertrou wen, sinds zij te Malino verklaarden, dat zij naar de eenheid van het koninkrijk zullen streven. Het blad meent verder, dat het verbreide materiaal niets beteekent te genover de propagandalectuur, welke de Nederlanders verspreid hebben in de door de republiek gecontroleerde gebieden en acht het Nederlandsche optreden een be wijs van zwakheid- Minister voor 5 weken „Ik heb tot iederen prijs een kabinet gevormd", verklaarde Blum gisteravond in een radio-rede tot het Fransche volk, „om dat een verlenging van de crisis een ge vaar zou hebben beteekend voor oaze re publikeinsche instellingen. De consiitionee- le periode van deze regeering" zoo ver volgde Blum, „zal binnen vijf weken zijn afgeloopen, maar ik hoop, dat wij zelfs in dezen korten tijd in s'aat zu'len zijn iets te verrichten, dat de natie nieuwe geest- k:acht geeft." „Wij moeten het land doen weten, dat nu een parlementair bewind onderweg is. Het is noodig het volk, hoe dan ook, het vertrouwen terug te geven in zichzelf, in zijn instellingen, zijn geld en zijn toe komst". In den aanvang van zijn radio-rede verklaarde de premier dat hij had gepro beerd een kabinet samen te stellen, «waar in de republikeinsche en democratische krachten waren vereenigd in een geest van nationale eendracht, doch dat dit niet was gelukt. Blum zeide, toen te hebben gestaan voor de keuze: zijn mandaat terug te ge ven, ofwel Dinsdag in de Nationale Ver gadering te komen met een regeering, wel ke hij in ieder geval zou kunnen vormen: een regeering samengesteld uit socialisten. Het nieuwe kabinet hield gisteravond om half aclft zijn eerste zitting. Na afloop ver klaarde Gazier, onderstaatssecretaris: „Wij hebben de groote lijnen vastgesteld van de regeeringsverklaring, welke Léon Blum Dinslagmiddag om drie uur in de Nationale Vergadering zal afleggen. Ons ministerieel bestaan", zoo voegde hij hieraan toe, „zal kort zijn maar wij zullen alles in het werk stellen, om het vruchtbaar te maken." Teheran kondigt straffen aan Volgens radio-Teheran heeft de Perzische minister van arbeid medegedeeld, dat Azer- beidsjaansche functionarissen, die „worden beschouwd, verantwoordelijk te zijn voor hetgeen in Tebris heeft plaats gehad", ge straft zullen worden. Er is nog niet beslo ten of alle leden van de linksgeoriënteerde Toedey-partij gerechtelijk vervolgd zullen worden. De verkiezingen in Azerbeidsjan zullen, nadat een nieuwen gouverneur voor Azerbeidsjan zal zijn benoemd, zoo spoe dig mogelijk worden gehouden. De minister verklaarde, vervolgens, dat de staat van be leg in Tebris geen bezwaar zou zijn voor het houden van vrije verkiezingen en dat de Perzische ambassadeur in Washington opdracht had gekregen den Veiligheidsraad op de hoogte te stellen van de jongste ge beurtenissen in Azerbeidsjan. Het Leidsch Tribunaal deed hedenochtend allereerst uitspraak in de volgende zakèn: W. Momberg, rijwielhersteller te Leiden, interneering voor den tijd van 2 jaar tot 7 Mei 1947, ontzetting uit beide kiesrechten en het dienen bij de gewapende macht. N. Kwestroo, garagehouder en automon teur te Leiden, uitsluitend op grond van zijn gezondheidstoestand, interneering voor den tijd reeds in detentie doorgebracht, ont zetting uit de beide kiesrechten en ver- beurdverlaring van zijn vermogen tot een bedrag van 1000.De president gaf be vel tot onmiddellijke invrijheidstelling.. J. W. Burgerjon, stucadoor te Leiden, in terneering voor den tijd van 1 jaar en 8 maanden tot 8 Jan. 1947, ontzetting uit de beide kiesrechten, en het dienen bij de ge wapende macht. "f WEERSVERWACHTING ooooo O AANHOUDENDE VORST. 8 c Slechts enkele overdrijvende wol-8 kenvelden, des nachts matige tot strenge, overdag matige tot iichte g vorst. Tijdelijk nog kracnUge Noord-g g Oostelijke lot Oostelijke wind. g ©ooooooooooooooooooonoooooooooooooooooo

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 1