SCHAATSEN SCHAATSEN SLIJPEN Rijwielhandel v. Zijp Ter overname BAKKERSBEDIENDE Dpdebabyzege! VAN SCHAGEN's Manufacturen handel BAKKERSBEDIENDE LABORANTE SLIJPEN DWAR:fNGS HOL Fa. k ALT, HARE II2, LEIOEN WAARSCHUWING!! Abonneert U SutöUM Ca'ida" TELEFOONTJES LISSE Bloembollencultuur. Woensdagavond hield de afdeeling Lisserbroek van de Alg. Vereen, van Bloembollencultuur een leden vergadering in café Faas onder voorzitter schap van den heer M. J. Mesman. Aftredend was de voorzitter, jfie echter weder herkiesbaar was. Als candidaat werd nog gesteld de heer L. J. van der Lans. Na gehouden stemming werd met groote meerderheid de heer M. J. Mesman weder om als voorzitter gekozen. Voor de verkiezing van de twee leden van het Hoofdbestuur in de vacature van de heeren G. van Rijn en P. F. Seignette werd voor eerstgenoemde vacature de heer v. Dijk uit 's Gravenzande gekozen, terwijl in de andere vacature nog geen beslissing genomen werd. Echter werd op aangedron gen om een kweeker in het Hoofdbestuur te kiezen. De beschrijvingsbrief kerd uitvoerig door den voorzitter besproken. Besloten werd om niet mee te gaan met het voorstel Uitgeest en Andijk. In den rondvraag verzocht de heer Joh. v. d. Lely ernstig te protesteeren vanwege de houding van eenige leden van het Bedrijf schap. NIEUWKOOP GEMEENTERAAD. Vrijdag kwam de Raad der gemeente on der voorzitterschap van burgemeester v. da Wèijdien bijeen. Bij de mededeelingen werd o.m. opgemerkt, dat de bouw van de 10 woningen reeds vasteren vorm gaat aannemen, daar de. plannen bij architect Nijssen te Vught in voorbereiding zijn. Om. trent de plaats van deze 10 woningen werd het volgende meegedeeld: 2 dubbele wo ningen op het terrein van den heer J. J. v. Benten, 1 enkele woning op het terrein van den heer P. Tijstserman, 1 dubbele woning op het terrein van het R.K. Arm bestuur te Noorden, 1 dubbele woning op het terrein van den heer J* Nell en 1 en kele woning bij J. Pieterse Jzn. Voorts is 1/2 M.3 hout beschikbaar gesteld voor de reparatie van het gymnastieklokaal. Ver der werd1 behandeld de aanvrage van de gemeente Leimuiden om adhaesie te be tuigen aan hun verzoek om de autobus- diensten zooveel mogelijk te beperken op Zondag. Als 3e agenapunt werd het verzoek van de plaatselijke E.H.B.-vereeniging behan deld, hetwelk een aanvraag van een jaar- lijksche subsidie van 150.behelsde. Be- slotep werd voor dit jaar 150.toe te kennen, terwijl de mogelijkheid werd open gelaten volgend jaar weer een dergelijk verzoek in te dienen. Hierna volgt het voorstel van B. en W. om te komen tot vernieuwing en ophalen van de Dorpsstraat en restauratie van de raads- en trouwzaal. De bedoeling is om de Dorpsstraat vanaf het Gemeentehuis tot aan de fa. Zeijerveld geheel te vernieuwen en van trottoir te voorzien en de andere stukken met oud materiaal opneuw te be straten. Na langdurige discussie werd het voorstel tot verbetering van de bestrating goedgekeurd. Omtrent de restauratie vaft de trouwzaal kon nog geen beslissing wor den genomen, daar de R.K. fractie hier mede wilde wachten totdat de begrooting over 1947 bekend zal zijn. Voor alle veran deringen werd besloten een geldleening van 70.000.aan te gaan. Punt 5 behelsde een formeele wijziging in de verordening op de heffing van de wegbelasting. eze verordening dateertD van 27 Mei 1946, en vermeldt ,.de burgemees ter" en niet „B. en W. of gemeenteraad". Een en ander is nu weer aan den huidigen toestand aangepast. Als punt 6 kwam ter sprake de aanvra ge van de R.K. en Chr. schoolbesturen om subsidie voor hun bewaarscholen van 15 per leerling per jaar. Hoewel het advies van B. en W. luidde 5.per jaar per kind werd dit op voorstel van een der raadsleden met 92 stemmen op 10. per kind en per jaar gebracht. Als punt 7 kwam het verzoek van pl.m. 50 neringdoenden uit Nieuwkoop ter tafel om mogelijk te maken, dat het aanwezige jachthavenbedrijf ter plaatse kon blijven bestaan en zich kon uitbreiden. Volgens het bestaande uitbreidingsplan mag deze jachthaven wel bestaan, doch alle uitbrei dingsplannen stuiten op de verbodsbepalin gen van het uitbreidingsplan. Door een der heeren werd dit verzoek sterk onder steund als zijnde van groot belang voo? den Nieuwkoopschen middenstand. Dit werd door anderen beaamd, omdat een goed jachthavenbedrijf in ruimeren zin va- cantiegangers e.d. van de straat houdt en de plaatselijke jeugd minder aandrang zal voelen haar vermaak te gaan zoeken in de steden. Aan het eind van de discussie werd een voorstel ingediend om de grens van het uitbreidingsplan zoodanig te verleggen, dat het bestaande jachthavenbedrijf hier buiten valt. Daer dit wettelijk nog niet mogelijk was moest dit voorstel tot een volgende vergadering blijven rusten. Tevens werd besloten het heele uitbreidingsplan nög- maals onder de loupe te nemen. Als punt 8 volgde een voorstel tot wijzi ging van het reglement van orde van den raad. Volgens de tekst van het voorstel zou de rondvraag dan komen te vervallen; dit werd afgestemd. Bij de rondvraag vraagt een raadslid waarom aan een broodjager het jagen op het gemeentelijk ontginningsbedrijf wordt ontzegd, terwijl sportjagers er wel mogen jagen. B. en W. zullen dit onderzoeken. Een ander lid wil een voorstel indienen om in den raad een besluit te nemen om de straatverlichting tot 12 uur te laten branden. De burgemeester antwoordt hier op, dat de Mij. Lugdunum dit had ontraden omdat het plaatselijke stroomverbruik ook wat de straatverlichting betreft ree de' thans >hooger was dan voor den ooriog. Men ves tigt nogmaals de aandacht op rasterwerk naast den weg in Noorden daar dit ge vaar oplevert voor het verkeei. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorz. de vergadering. ROELOFARENDSVEEN IJsclub „Wilhelmma". Bij de opening besprak de voorz. H. van Klink de plan nen voor een veldijsbaan, welke nog niet ten uitvoer konden worden gebracht. Het saldo in kas bedraagt op het oogenblik 530.72; de vereeniging telt 313 heeren- ïeden, 36 damesjeden en 3 donateurs. Na mens de kascommissie dee7de de heer J. L. Bakker Jzn., mede dat boeken en be scheiden in orde waren bevonden. In de nieuwe kascomm. werden benoemd de hee ren J. L. Bakker en W. Rietbroek. De aftr. bestuursleden H. van Klink, E. Koek, M. Verdel en H. Bakker werden herkozen, behalve E. Koek, die zich niet meer be schikbaar had gesteld. In zijn plaats werd de heer P. Buschman gekozen. Na vast stelling van den jaarlijkschen jasavond, volgde mededeeling, dat de vereeniging is aangesloten bij de Z.H. Ijsbond, daar anders de leden niet op wedstrijden el ders kunnen uitkomen; de aansluiting wordt tevens beschouwd ans een noodzake lijkheid" om het algemeen sportbelang te dienen. De vergadering ging er mee ac- coord, dat de contributie voor de heeren op 1.25 gesteld woTdt, voor de dames 75 cent. De kas van de IJsclub werkverschaf fing heeft ongeveer 430 00. Deze kas wordt o. a. ook aangewend om „veilig en betrouwbaar ijs" te verzekeren door het afzetten van de wakken en het veilig ma ken van de.ijswegen. Bijdragen voor dit mooie doel zijn zeer welkom en kunnen v/orden afgedragen bij M, Verdel en de bode J. v. d. Zwet. Bij de rondvraag werd verzocht om bij het aanleggen van de ijs baan maatregelen te treffen, dat rondrij- ders en rechtrijders elkaar geen hinder meer kunnen bezorgen. Hiertoe zou een breed middenvak speciaal voor de rond- rijders zijn en de buitenbaan voor de rechtrijders. De vergadering ging accoord met dit voorstel en het bestuur zegde toe het in overweging te zullen nemen. Na sluiting werd overgegaan tot het prijs- jassen. Biljarten. Om het persoonlijk kam pioenschap Ned. Biljartbond (district Leb den) worden a.s. Maandagavond in café 't Noorden de navolgende partijen ge speeld1: P. Mulder (WDOB)A. Verstraa- ten (DOS). J. Schouten (SDO)G. Tee- gelaar (P. v. Cleef). De partijen zijn elk 175 caramboles. SASSENHEIM Gemeenteraad. De gemeenteraad is in spoedeischende vergadering bijeengeroe pen op Woensdag 17 Dec., nam. 8 uur. De agenda bev&t o.a.: Vaststelling Havenver- ordening. Prijsbeheersching. In opdracht van den Minister van Binnenlandsche Zaken is docr den Burgemeester een commissie ingesteld om met behulp van het publiek de vastge stelde prijzen te handhaven en de zwarte prijzen te weren. De commissie bestaat uit de dames S. Boelens-van. der Woud, Julianalaan 33, J. Kortekaas-van Niekerk, Oude Haven 13 en de heeren A. Verhoog, Hein Baderstraat 6, J. N. Verkley, Hoofdstraat 183 en J. v. d. Hulst van Heemstrastraat 11. De glas-actie. Het glascomité Ruiten Troef" heeft voor het ingezamelde nog 290 M2 glas gekocht benevens 200 kg. stopverf. Het Centraal Glascomité adviseerde het glas te verdeelen tusschen Berlicüm en Vlijmen, welk advies werd opgevolgd. De heer Bemelman is met zijn personeel in Berlicum 14 dagen werkzaam geweest om het glas in te zetten; in Vlijmen werden, daar niet over voldoende warkkrachten beschikt kon worden, de kosten van 't in zetten vergoed. Door de 2 gemeentebestu ren wordt hartelijk dank gebracht aan al len die medegewerkt hebben deze actie te doen slagen. RECHTZAKEN HAAGSCHE GERECHTSHOF. C. van V. te Reeuwijk.zou eigenlijk heele- mael niet hebben begrepen dat hij iets strafbaars deed, toen hij clandestien een schaap had geslacht. Het dier was niet eens voor den zwarten handel bestemd geweest, zoo vertelde hij aan het Haagsche Hof, doch voor „eigen gebruik". Niettemin had ver dachte een veroordeeling gekregen tot zés maanden gevangenisstraf, van welk vonnis hij in hooger beroep kwam bij het Hof, waar de proc.-generaal bevestiging eischte van het vonnis. Het Hof heeft een maand gevangenisstraf opgelegd. Wegens medeplichtigheid aan diefstal van een motorrijwiel te Zoetermeer heeft terecht gestaan T. W., tegen wien een jaar gevangenisstraf werd geëischt. De recht bank heeft veerdachte veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. HAAGSCHE POLITIERECHTER. C. G. P. te Oegstgeest had vleeschin ont vangst genomen, afkomstig van een clan destiene slachting. De Officier vorderde te gen hem ƒ50 boete of 25 dagen hechtenis en voorwaardelijk vier weken gevangenis straf met drie jaar proeftijd. De rechter veroordeelde conform dien eisch. T. v. d. W. te Warmond zat in moeilijkhe den; hij had teveel gas gebruikt. En, omdat hij bang was afgesneden te worden, had hij een clandestien slangejte gelegd. Helaas voor hem, het pakte slechter uit, want nu is zijn woning gedurende geruimer. tijd af gesloten van gas en electriciteit, terwijl de Officier nog veertien dagen gevangenisstraf tegen hem eischte. De rechter zag hier re den tot clementie en legde 50 boete of 25 dagen hechtenis, en de veertien dogen voor waardelijk met twee jaar puroeftijd op. MARKTBERICHTEN een ernstige ziekte, onze onvergetelijke Echt genoot, Vader, jBehuwd- en Grootvader de Heer CHRISTIANUS LAMBERTUS GROENEWEGEN na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van 58 jaar, echtgenoot van HELENA MARIA VAN ULDEN Uit aller naam, H. M. Groeriewegen van Ülden. Leiden, 14 Dec. 1946. Utrechtscheveer 6. De H.H. Uitvaartdien sten zullen plaats heb ben op Woensdag 18 December as, in de Kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontv. (Hartebrug), Haarlem merstraat te zeven uur kwart voor acht, acht uur twintig, en half tien waarvan de plechtige gezongen Requiem te half tren, waarna de begrafenis vanuit de kerk te elf uur op de R. K. Begraafplaats „Zijlpoort". 2770 Rozenkransbidden Dins dagavond te acht uur in de kerk van O. L. Vr. Onb. Ontv. (Hartebrug). t Heden overleed na een ernstige, maar geduldig gedragen, ziek te, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze innig ge liefde Broer en Oom de Heer CHRISTIANUS LAMBERTUS GROENEWEGEN Echtgenoot van HELENA MARIA VAN ULDEN in den ouderdom van 58 jaar. 2771 Amsterdam: J. M. van Schouwen Groeriewegen Dr. A. van Schouwen Rotterdam: E. M. Pourquié Groenewegen J. F. J. Pourquié H. A. Rudolf Groenewegen F. Rudolf Amsterdam: J. Th. Groenewegen G. Groenewegen Verbij Voorschoten: Th. Kuyper Groenewegen H. Kuyper Rotterdam: M. G. M. Groenewegen Leiden M. A. O verduin Groenewegen G. Overduin Jzn. Leiden. 14 Dec. 1946. TER AAR, 13 Dec. Veiling. Andijvie 34.00—53.00, tomaten 60.00—113.00 was- peen 6.00—18.00. kroten 6.00—7.00', uien 1.00—10.00, witlof 2.00—42.00, roode kool 9.0014.00, groene kool 8.0014.00, witte kool 3.00, savoye kool 5.00 spruiten 51.00—79.00, prei 1.00—20.00, alles per 100 kg; boerenkool 0.69—1.47, per kist; sla 1.10, knolselderie 2.00—10.00, bloemkool 1.0062.00, per 100 stuks; bospeen 14.00, per 100 bos; knolrapen 2.00 per 100 kg. tTot ons groot leed wezen is, na een ern stige ziekte overleden, onze geachte Patroon de Heer CHRISTIANUS LAMBERTUS GROENEWEGEN in den ouderdom van 58 jaar. 2772 Zijn nagedachtenis zal bii ons in herinnering blijven voortleven. Het gezamenlijk Personeel van het Expeditiebedri.j f Chr. L. Groenewegen. Leiden, 14 Dec. 1946. t Heden overleed na een kortstondige ziek te, voorzien van het H. Oliesel, onze lieve Zus ter, Schoonzuster en Tante, Mevrouw A. VAN HEMERT— BRUIJNEN Echtgenoote van wijlen den WelEd. Heer Th. J. A. M. v. HEMERT in den ouderdom van 68 jaar. 2776 Gaarne gebeden en H.H. Missen. Familie van Hemert Familie Bruijnen Lisse, 14 Dec. 1946. Vierkant 229 De gezongen Uitvaart zal gehouden worden op Woensdag 18 Dec. a.s. in de Parochiekerk van St. Agatha te Lisse om 9.30 uur, waarna de bij zetting zal plaats heb ben in het Familiegraf op het R.K. Kerkhof te Orthen.'s Hertogenbosch Eenige en algemeene kennisgeving. T Heden overleed na een langdurige ziek te, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden, in het St. Bavo- gesticht te Noord wijker- hout, onze geliefde Broe der, Behiüvdbroeder en Oom CORNELIS BONTJE in den ouderdom van 75 jaar. 2765 Uit aller naam, B. J. Bontje R'veen, 14 Dec. 1946. De H. Uitvaartdienst zal plaats hebben op Dinsdag 17 Dec. in de parochiekerk van St. Petrusbanden te Roelof- arendsveen. te half tien, waarna de begrafenis in het familiegraf. t Heden overleed, na smartelijk lijden, voorzien vjm de H.H. Sacramenten der Ster venden onze beste Schoonzoon, Zwager en Oom 2773 CHRISTIANUS LAMBERTUS GROENEWEGEN iri den ouderdom van 58 jaar. Familie M. M. van UldenSmits Leiden, 14 Dec. 1946. Rodenburgerstr. 62. Eenige en algemeene kennisgeving. t Heden overleed, na langdurig en geduldig lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze lieve Moeder, Dochter en Zuster. HELENA v. d. GEER in den ouderdom van 45 jaar. 2769 Familie v. d. Geer en Nulkens Jan, Leo, Cor, Rietje. Noorw.'hout, 13 Dec. '46. t Heden overleed, na een langdurig, doch zeer geduldig gedragen lijden, geheel overgege ven aan de H. Wil van God voorzien van de H.H Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde Dochter, Zuster, Schoonzuster en Tante, de Eerw. Zuster MARY AGNES (CATHARINA COR NELIA DE HAAS) in de Congregatie der Eerwaarde Zusters van Liefde te Tilburg in den leeftijd van 32 j. Leiden: C. F. M. de Haas C. J. M. de Haas— v. Nieuwkerk Den Haag: P. J. Koogduin W. A. Hoogduin de Haas en kinderen Amsterdam: L. Oomens E. M. C. Oomens de Haas en kinderen Hoorn: Zuster M. Laeta) (E. M. C. de Haas) 'Leiden: H. A. H. de Haas C. A. H. de Haas Leiden, 15' Dec. 1946. Voorste Zandstraat 4. Na een korte hevige ziekte nam God tot zich onze jonaste lie veling POPPIE (HELEN PAULINE LOUISE) in den aanvalligen leef tijd van 13 maanden. Haar diepbedroefde Ouders, Broertjes en Zusje en Grootouders H. Steffin P. Steffin—Alofs Hans S i on Eis je J. Th. P. Alofs J. N. Alofs— van Lierop Leiderdorp, 15 Dec, '46. Koningstraat 55. De Engelenmis wordt opgedragen Donderdag 19 Dec. a.s. in de paro chiekerk van O. L. Vr. Onbev. Ont. te Zoeter- woude H.-R., waarna de begrafenis op 't R. K. Kerkhof. 2777 Na lange onzeker heid, werd door ons v. h. Roode Kruis be richt ontvangen dat onze Broeder, Zwager en Oom geboren den 2en April 1922 te Alphen aan den Rijn, op 5 April 1945, te Münchendorff (Did.), tengevolge van oorlogs handelingen is overle den. 2767 G. J. v, d. Ham M. L. v. d. Ham-Klein H. B. H. Klein C. KleinCollé Nico en Dicky Leiden, 16 Dec. 1946. Melchior Treubl. 3. De plechtige H. Uit vaartdienst zal worden gehouden op 19 Dec. 1946 ten 9 30 uur in de kerk van Maria Onbe vlekt .Ontvangen (Har tebrug). Op 15 Dec. kreeg onze Sjaantje er een Zusje bij die zij noemt WILLIE In de parochiekerk van den H. Petrus werd het ge doopt met de namen WILHELMINA MARIA De aan God dank verschul digde ouders J. J. Kerkvliet L. C. W. Kerkvliet— 2787 Haverhoek Korevaarstr. 10, Leiden. Met groote vreugde en dankbaarheid aan God ge ven wij kennis van de ge boorte van onze dochter MARGRIET Bij het H. Doopsel ontving zij de' namen MARG ARETHA MARIA JOHANNA H. C. J. Fles C. FlesSpruit Leiden, 14 Dec. 1946. Hooigracht 24 3853 Modern Zwit- Heeren Polshorloge 18 krt. goud. 15 steens an ker, geheel nioeuw. Te zien na 7 uur. Koninginnélaan 69., Tel. 26484. 2778 op onze Super Speciaal Slijpmachine in 1 uur ge reed. Doorloopers f 0.75 Kunstschaatsen 1.25 Haarlemmerstraat 295 WONINGRUIL LEIDEN—DEN HAAG Heerenhuis, 9 kamers, voor( en achtertuintje, Bezuiden- houtkwartier. huurpr. 70 p. m., aangeboden in ruil voor woning Leiden-Óegst- geest. Br. onder no. 2774 bur. v. d. blad. DETAILHANDEL IN BOTER EN KAAS met V8 Bestelwagen, gele genheid tot inwerken. Br. onder no. 2783 bureau van dit blad. GEVRAAGD EEN leveren wij u uit voorraad: 6 luiers 5 knot breiwol 3 baby truitjes 3 babyhemdje? 2 M. wit flanel 2 onderleggers 3838 HOOGMADE. Adverteert in dit blad Voor direct gevraagd Prima vakman. Zij die kunnen chauffeeren hebben de voorkeur. Sollicitaties schriftelijk R.K, Coöperatie „Onder ling Belang", Kanaalstraat 56, LISSE ..HIER X-COMPAGNIE - VRAGEN VERSTERKINGEN - OVER" Dc verbindingiman geeft het verzoek van den compagnietcommon- dant door. Maar zijn mannen zijn marinier», dus houden zij rol. om de toekomst van Nederland en Indië. Jij. jonge kerel, je laat hen toch dit karwei niet alleen opknappen? KORPS MARINIERS AANMELDINGSVOORWAARDEN VOOR BEROEPSMARINIER Eerste dienstverband 6 jaar, ongehuwd, leeftijd 17 tot en met 24 jaar AANMELDINGEN bij alle Oorlogsvrjwilligersbureaux en het Marine-Wervingsbureau Bezuidenhoutschewrg 123 - Den Haag AAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS TE LEIDEN wordt voor spoedige Indiensttreding gevraagd een belast met laboratoriumwerk en keuringsadministratie. Soli, met opg. v. leeftijd, refer, opleiding en tegenwoor dige werkkring aan den Directeur van het Openbaar Slachthuis, Salaris naar leeftijd en bekwaamheid. H OO F D D POT "AL A D IN - JH AVËNSTR AAT T83 - 'RÖTTERDA Speciaal ook voor Hockey-. Raceschaatsen en Noren Voor buiten de stad, per bode gebracht dezelfde dag retour Electrische Heetwatertoestellen. Verbruikers zijn aansprakelijk voor schade aan leidingen en toestellen. Daarom wordt dringend aangeraden maat regelen tegen bevriezing te nemen! Is dit door buitengewone omstandigheden niet uitvoer baar, dan de Lichtfabrieken waarschuwen om het toe stel, ter voorkoming van schade, tijdelijk buiten ge bruik te stellen. ATTENTIE. Er is nog geen materiaal beschikbaar voor het her stellen van door bevriezing beschadigde toestellen of leidingen l Geen ontheffing wordt verleend van verschuldigde huur- of abonnementsgelden voor als gevolg van vorstschade bulten gebruik gekomen heetwatertoestellen, 2 x p. week 100 betrekkingen in BETREKKINGGIDS. Partic. Rijks. Gem. Elk beroep uit heel Ned. 14.p. m.. flO.per 3 mnd. 1736 Zendt postwissel uitg. J. P. Kaland, postbus 301, Den. Haag 0P HET PAROCHIEBLAD per jaar. f4.50 p. kwartaal f 1.20 per maand 10.40 Bureau Papengracht 32, Leiden, Telefoon 20935 AANGEBODEN 2 Te koop 3 japonen (be jaarde dames) 15 p. st.; damesmantel 15, 4 werk- jasjes 7.50 p. st.; fluwee- len mantel 15, paar br. heerenschoenen m. 43 15, 2 paar damesschoenen 7.50 p. st.. Doelensteeg 3. 3832 2 Houten vaten. Voor in zouten van vleeschwaren is een speciale kuip vereischt. Voorts stalart., rattenkw- ven, galvaniseeren, vertin nen enz. Jarenlange be kendheid. A. J. Hartwijk, Nieuwe Beestenmarkt 79 (veemarkt), telef. 26627 24013. 2 Aangeboden een kort zwart veulen jas je. Te be zichtigen Nieuwsteeg 23. 2 Radiotoestel. Te koop een in goeden staat zijnde gelijkstroomtoestel, geheel compleet met luidspreker en gelijkrichter en pick-up- aansluiting. C. S. Boom, Kraaierstraat 1 Leiden. 2 Te koop bruine pitriet v/ieg, rose bekleed, prijs 17.50 of ruilen voor schoe nenbon. Zonneveldstr. 16.. 2 Kinderwagen in prima staat, te koop aangeboden. Maresingel 28. 3820 TE HUUR 2 Te huur aangeboden voor R. K. Damesstudente, een ongem. zit-slaapkamer, zonder pension. Br. onder no. 3834 bur. v. d. blad. PERSONEEL 2 R. K. werkster b. z. a. per 1 Januari. Br. onder no, 3840 bur. v. d. blad. GEVRAAGD 2 Zit-Slaapkamer te huur gevraagd door echtpaar z. k., met stookgelegen- heid, beiden bezigheden buitenshuis, liefst cen trum. Br. onder no. 3827 bur. V. d. blad. 2 Te koop gevraagd, gei ten-, bunsing-.. koniiijien- katej- mollen- en alle an dere soorten vellen, paar denhaar enz. J. van Iter- son. Waardkerkplein la, bij de Heerengracht. Leidden. RUILEN 2 Te ruilen 1 p. z. g. a. n. h.sch. m. 44 voorschoenen bon. Commandeurslaan 30, Katwijk a, d. Rijn. 2766 Zoekt U een Dienstbode? 'n Telefoontje is de weg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 4