Noodvoorziening RADIO Sticfl AlaCu&aj, Ouden van dagen GULDEN KERST BUITENLAND OMGEVING MieuuijaatAadueitentieó Winter in ons land. De vrij plotseling ingezette vorst deed de temperatuur aan zienlijk onder het nulpunt dalen. In verschillende plaatsen van ons land konden de schaatsen reeds ondergebonden worden. Zij, die zich letterlijk en figuurlijk over één nacht ijs waagden. De Stichting van den Arbeid deelt ons het volgende mede: „Eenigen" tijd geleden richt te 'de Stichting van den Arbeid een adres tot de regeering, waarin erop werd aange drongen op korten termijn een voorziening te treffen in den nood van de ouden van dagen. Daar het thans door den minister van sociale zaken ingediende wetsontwerp inzake verhooging van ouderdomspensioen geen verbetering brengt in de positie van de rentetrekkende weduwen en weezen, noch van de invaliden beneden 65 jaar, heeft de Stichting van den Arbeid er bij den minister op aangedrongen om regelingen te treffen voor deze bevolkingsgroepen. Ook heeft het bestuur van de Stichting van den DINSDAG. HILVERSUM II (415,5 M.): 7.00 Nieuws, 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Morgengebed en liturgische kalender; 7.45 Temianka, viool met pianobegeleiding; 8.00 Nieuws; 8.15 Opgewekte morgenmu- ziek; 9.00 Vrouwenspiegels 9.30 Waterstan den en politieberichten; 9.50 Lichtbaken; 10.15 Vocale en instrumentale gedeelten uit de opera's van Puccini; 10.45 Voordracht door Ben van Hest; 11.00 Vioolrecital door Nel van Woerkens; 11.30 „Als de ziele luis tert"; 12.00 Angelus; 12.03 Fluit, cello en piano; 12.30 Lunchconcert door Klaas van Beeck en zijn orkest; 13.00 Nieuws; 13.15 Vervolg van het lunchconcert; 13.45 „Kerst mis in den vreemde"; 14.00 Hartvelt-kwar- tet; 14.30 Nederlandsch Kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel, Muziek rond de Kersttijd; 15.00 Voor de vrouw; 16.00 „De Zonne bloem", radioziekenbezoek; 16.30 Hallo, hallo, hier de -vuurduivel; 16.45 Heden- daagsche Nederlandsche Kamermuziek; 17.10 „Uit Nederlandsch Glorietijdperk"; 17.45 Cello-recital door Louis Werner; 18.15 Sportpraatje; 18.30 Bruce Lowe zingt met rhythmische begeleiding; 18.50 's Avonds als ik slapen ga.... 19.00 Nieuws; 19.30 „De Brug", punt van samenkomst voor de jongeren; 20.00 Nieuws in -het kort; 20.05 De gewone man zegt er 't zijne van; 20.15 Omroep-kamerorkest o.l.v. Paul Hupperts; 20.35 Toespraak door den heer W. J. An- driessen (voorz. KVP); 20.50 Het Omroep- kamerorkest; 21.20 Muzikale Tombola; 22.00 Nieuws; 22.15 Katholiek nieuws; 22.35 Avondgebed en liturgische kalender; 22.50 Kurtz Edmund, cello; 23.00 Ensemble Willy Bougenot; 23.50 Een dansparket van zwarte schijven. HILVERSUM I (301,5 M.): 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 8.00 Nieuws; 8.15 Ochtendconcert door het London Palladium en Paramount Theater- orkest; 8.15 Italiaansch-Fransch concert; 9.45 „Arbeidsvitaminen", een vroolijk pro gramma v. huis en fabriek; 10.30 Korte ge sprekken van vrouw tot vrouw; 10.35 Roe- meensche rhapsodie; 10.50 Voor de kleu ters door Lily Petersen en Herman Broek huizen; 11.00 Orgelconcert; 11.45 Familie berichten uit Indonesië; 12.00 Lyra Trio; 12.30 voor het platteland; 12.40 Piano-duo André de Raaf en Jac. Schutte; 13.00 Nieuws; 13.15 Het Vaudeville-orkest o.l.v. Cor van der Linden;'13.45 Zang van Damia, muziek van Colmo; 14.00 Met naald en schaar; 14.20 Het Aelian-sextet; 15.10 Lon den sch Philharmonisch Orkest; 15.30 Mu ziek van Brahms uit te voeren door het Amsterdamsch Kamermuziekgezelschap 16.30 Tien minuten met Don Barreto; 16.40 De schoolbel; 17.00 Nederlands beste pia nisten spreken en spelen v. d. jeugd; 17.30 Balalaikamuziek; 17.45 Rijk Overzee; 18.00 Nieuws; 18.15 Pianomuziek; 18.30 Prog. voor de Nederlandsche Strijdkrachten; 19.00.... en nu naar bed; 19.05 Pianoreci tal; 20.00 Nieuws; 20.15 Bonte Dinsdag- avondtrein; 21.45 Gram.muziek; 22.30 Het Amsterdamsch Strijdkwartet; 23.00 Nieuws; 23.15 The Skymasters. WAAR BLEEF *door J. S. FLETSCER. 1) HET SCHERM GAAT OP De „Cardinals Hat" in Brychester is een van die antieke herbergen, die men al leen nog maar vindt in de alleroudste pro vinciesteden van Engeland, In vroeger da gen, toen men nog wat rustiger leefde dan nu en men er heel tevreden mee was, wanneer men tachtig kilometer in twaalf uren aflegde, waren de groote kamers steeds bezet en de stallen gevuld met paar. den; voor de deuren was het een komen en gaan van koetsen en diligences. Maar op het oogenblik, waarop dit verhaal een aan vang neemt, ongeveer dertig jaar geleden, zijn de stallen, het binnenplaatsje en de lange, sombere gangen 'bijna even uitge- s'orven en stil als de kruisgangen en beu Arbeid in zijn laatste schrijven erop ge wezen, dat het wetsontwerp geen rekening houdt met het feit, dat de positie van ver zekerden een andere is dan die van niet- verzekerden. In dit verband heeft de Stich ting van den Arbeid bepleit af te zien van den aftrek van inkomsten uit pensioen voorzieningen. HET PROBLEEM DER AMBTENAARS SALARISSEN. De afdeeling Zuid-Holland van den Ned. Bond van Gemeente-ambtenaren belegde Zaterdagmiddag een vergadering, die voor namelijk gewijd was aan de herziene sala risschaal. Het bleek, dat men met de ver hooging van gemiddeld 10 pet. geen genoe gen wil nemen. Met algemeene stemmen werd een motie, gericht aan het hoofdbe stuur van den Ned. Bond, goedegekeurd, waarin op actie wordt aangedrongen. In de overweging dezer motie wordt aan gevoerd, dat de jaarwedden, vastgesteld door de gemeentebesturen of Gedeputeerde Staten, groote verschillen vertoonen, alhoe wel de aanpassing over het algemeen in de laatste jaren- op gelijken voet met de rijks ambtenaren geschiedde. Bij het nalaten van acties in oorlogstijd bleven de reeds voor den oorlog lage jaarwedden van vele amb tenaren op te laag niveau. De recente ver hoogingen bedragen 30 pet. van de wedden van 1940 voor gehuwden in de klasse be néden 3000.en van 15 tot 25 pet. voor de overigen. Deze verhoogingen blijven, al dus de motie, aanzienlijk beneden de toe gelaten verhoogingen voor de vrije bedrij ven. BLOEMENDAALS ONWILLIGE GEMEENTERAAD. De gemeenteraad van Bloemendaal, die onlangs in de overweging dat de gemeente niet door onjuist financieel beleid doch ten gevolge van overmacht der oorlogsomstan digheden noodlijdend is geworden, na stem ming geweigerd heeft de rijks voor waarden voor noodlijdende gemeenten te aanvaar den, heeft van Ged. Staten in een schrijven uitstel gekregen om zijn besluit te herroe pen. Het schrijven stelt als uiterste termijn 24 December en wijst daarbij op de gevol gen van een weigering. Elk lid van het college van B. en W. is o.a. persoonlijk aan sprakelijk voor gemeentelijke uitgaven. De begrooting van de gemeente voor 1946 zal onder deze omstandigheden niet kunnen worden goedgekeurd door Ged. Staten, om dat er geen middelen zijn aangegeven om het tekort te dekken. In feite beteekent dit stilstand van het geheele gemeentelijke ap paraat. Op 19 December a.s. zal de raad van Bloemendaal deze aangelegenheid bespre ken. OPROEP VAN HET COMITé HOLL. SCHOUWBURG. Het comité „Hollandsche Schouwburg" te Amsterdam stelt zich voor van den schouwburg, waaraan het zijn naam ont leent, en die voor tienduizenden Joden een laatste station was op den weg naar Wes- terbork en Auschwitz, een historisch cen trum te maken, „waarin recht gedaan zal worden aan de beteekenir van de Joden voor de historie vai. het Ned. volk en waar in ruimte gevonden zal worden voor wat aan Joodsche boekerijen in en buiten Ne derland bewaard is gebleven. Tevenk moet dit centrum een plaats 'kunnen worden ter eerbiedige nagedachtenis aan hen, die ter dood werden gebracht." Daartoe is binnen zeer korten tijd 300.000 noodig en om dit dit bedrag bij een te krijgen, doet het comité een beroep op het Ned. volk. Bijdragen van minimaal 5.kunnen gestort worden op giro no. 3011 van de Rott. Bank of 1014 van de fa. Lippmann Rosen thal, ohder vermelding- „Comité Holland sche Schouwburg". ken van de grijze kathedraal onder welks muren de antieke daken en gevelspitsen verborgen liggen. Nu en dan verblijven er reizigers juist lang genoeg om de merk waardigheden en schoonheden van Bryches ter te kunnen bewonderen; wanneer het Amerikanen zijn,.vertoeven ze er maar een paar uren; wanneer het gewetensvolle En- gelschen met een zwak voor antiek zijn, kan men ze gedurende verscheidene dagen in of om het oude gebouw aantreffen. Maar de oude 'bedrijvigheid is verdwenen- In de groote koffiezaak waar men drie- of vierhonderd personen kon bedienen, vindt men nu enkele automobilisten, die als ver loren lijken in de fui-mtc en het aantal be zoekers, dat in de ouderwet^che kamers overnacht, kan op de vingers van één hand worden geteld. De nering van plaatsen als de „Cardinals Hat" verdween, toen de spoorwegen verschenen. Maar zooals het geval is met zoovele primitieve instellin gen, die een taai leven hebben, bestaan dergelijke gelegenheden nog, meestal op geluisterd met een ouderwetschen kellner die steeds bereid is op te merken, dat de tijden toch zoo veranderd zijn en dat ze zeker niet meer zijn wat ze eens waren. Puzzle door Katholiek thuisfront OVERAL VERKRIJGBAAR Vele en groote prijzen HERZIENING HANDELSMARGES. In overeenstemming met de desbetreffen de passages in de regeeringsverklaring over loonen en prijzen zijn alle handelsmarges aan een grondige herziening onderworpen. Dit is geschied na overleg met de betrok ken vakgroepen, waarbij in enkele gevallen wel, doch in de meeste gevallen geen over eenstemming werd bereikt. De noodzaak bij deze herziening spoed te betrachten heeft het onvermijdelijk gemaakt op een gegeven moment de besprekingen te beëindigen en een beslissing te treffen. Alhoewel voor verschillende artikelen het overleg voort gang heeft, zijn de marges voor het mee- rendeel der industrieele gebruiksartikelen verlaagd. De marges voor textielproducten zijn b.v. zoodanig verlaagd, dat de prijzen met on geveer 10 pet. naar beneden gaan. Voor de overige artikelen zijn verlagingen toege past, die eveneens ongeveer 10 pet. voor den consument uitmaken. Het is echter ook noodzakelijk voor de invoering van een utility-systeem, waarbij ook de mogelijkheid wordt opengelaten, dat artikelen worden vervaardigd, welke bui ten dit systeem vallen, productievoorschrif ten te verbinden, om te bereiken, dat ten minste een zeker vooruitbepaald percenta ge van de totale productie op utility-artike- len betrekking heeft. Het onderzoek naar de mogelijkheid tot herziening van de handelsmarges wordt verder voortgezet. Ook de tarieven .van diensten van diversen aard worden daarin betrokken Ernstig auto-ongeluk Op het gevaarlijk kruispunt te Tweelo vlak bij Meppel is Zondag wederom een ernstig auto-ongeluk gebeurd. Een jeep uit Haren (Gr.), waarin vier volwassenen en een klein kind gezeten waren, kwam in botsing met een auto. De jeep werd onge veer twintig meter weggeslingerd waarbij een der inzittenden, de heer Ph. uit Haren, op slag werd gedood. De bestuurder P. B. eveneéns uit Haren werd in hopelozen toe stand naar het Diaconessenhuis te Meppel overgebracht. Zijn echtgenoote liep een hersenschudding en vermoedelijk een wer velfractuur op. Ook de vierde inzittende liep ernstige verwondingen op. Het kind- kreeg wonder boven wonder slechts onbe- teekenende snijwonden. De inzittenden van de' andere wagen kregen geen letsel. De jeep werd volkomen vernield. TWINTIG KOEIEN EN GROOT AANTAL VARKENS VERBRAND. Vermoedelijk doordat kinderen met vuur speelden, ontstond Zaterdag brand in de groote boerdrij van den heer P. Bouv- knegt te Nijeveen (bij Meppel). Ondanks het feit, dat de brandweer spoedig ter plaatse was, kon men niet verhinderen, dat twintig koeien en een groot aantal varkens in de vlammen omkwamen. Ook de oogst en verschillende landbouwgereedschappen gingen verloren. Slechts het huisraad kon gered worden. NEDERL. VAARTUIG GEZONKEN Het Nederlandsche motórschip „De Meeuw" metende 174 ton, is Zondagochtend vroeg op de Humber in botsing gekomen met een Engelsche treiler en gezonken. De vijf leden van de bemanning werden door den treiler aan boord genomen en zijn be houden in Huil aan wal gegaan. DE NOODELOOZE NOODREM. Vele malen werd nog zonder noodzaak aan de noodrem getrokken, In Januari 27 maal en de daarop volgende maanden resp. 10, 14, 27, 12, 15, 18, 15 en 17 maal. Het eenige genoegen, dat men aan dit spel be leeft is, dat vele reizigers hun aansluitingen missen, dat er onnoodige brandstof wordt verbruikt en dat de overtreder zelf wordt bekeurd. Afgezien nog van de narigheid, die in volle treinen' wordt veroorzaakt door plotseling krachtig remmen. RUST IN PERZIë WEERGEKEERD. Dr. Dj avid en Chabestari, die twee dagen spoorloos verdwenen waren, zijn in Tebris I teruggekeerd.'In geheel Azerbeidsjan is de staat van beleg afgekondigd. De Perzische regeering heeft verklaard, dat deze weer zou worden opgeheven gedurende de aan staande verkiezingen, voor welke nog geen datum is vastgesteld. Radio Teheran meldt voorts, dat Ghazi Mohamed, leider der Koerden, die eenige maanden geleden een Vriendschapsverdrag t met de democraten van Azerbeidsjan heeft geteekend, zich aan de Perzische regeerings- troepen heeft overgegeven. Te Teheran is officieel bekend gemaakt, dat de orde en rust in de geheele Noordelijke „autonome" provincie van Azerbeidsjan hersteld zijn. Zulk een kellner, groot, waardig, grijs van haar en blozend vap kleur die, wan neer hij in een ander gewaad zou zijn ge stoken, voortreffelijk kon hebben doorge gaan voor een of anderen waardigheidsbe- kleeder van de kathedraal, stond in de poort-achtige entrée van dit oude hotel op een dag in den laten herfst en beschouw de peinzend het tafreel voor hem. Recht voor zich zag hij de hooge muren en den vierkanten toren oprijzen van de kathe draal, wiens bisschoppen sedert een rij van eeuwen het purper hadden gedragen. Dicht in de nabijheid op de Markt stond het prachtige kruis, dat vereerd werd tijde.ns de regeering van de Tudors. En tusschen deze eerbiedwaardige getuigen van Bry- chesters verleden keek de kellner in de hoofdstraat van het stadje, een stadje zóó klein, dat het, gezien van de heuvels op den achtergrond, welhaast een dorp geleek. In die hoofdstraat kwamen en gingen en kele menschen; een paar boerenkarren en brikken reden er door of stonden aan den kant voor de winkels: hier en daar maak ten buurlui 'n babbeltje; in-de heeele plaats hing een sfeer van slaperigheid. Maar de kellner. keek niet naar een van die dingen; Franco gewaagt van schen ding der Spaansche grens In een,toespraak tot kadetten van de mi litaire academie van Saragossa heeft gene raal Franco, hoofd der Spaansche regeering, verklaard, dat de Spaansche grens door gewapende benden geschonden was en „het leger de beste schildwacht van den vrede is." Franco zeide, dat de Spaansche grens door gewapende benden terroristen en met goedvinden van de grensbeambten van het land, waar zij vandaan kwamen, geschon den was. ZETEL DER V.N. DEFINITIEF TE NEW YORK. De Algemeen Vergadering der Vereenig- de Naties heeft met zes-en-veertig tegen zeven stemmen beslotep, den permanenten zetel van de organisatie der Vereenigde volkeren te New York te vestigen en den secretaris-generaal instructie te geven tot het vervaardigen van plannen voor een nieuw hoofdkwartier. SIAM TOT V.N. TOEGELATEN. A.F.P. meldt, dat Siam met algemeene stemmen tot de V.N. is toegelaten. BLUM HEEFT HET NIET GEMAKKELIJK Assemblée te Parijs was Zondagavond be kend, dat de republikeinsche volkspartij en de radicalen geweigerd hebben in te stem men met een communistischen minister van oorlog zooals Léon Blum zich dat ge dacht had om aan de verlangen van de communisten te voldoen. Op grond hiervan neemt men in. politieke kringen aan, dat Blum er niet in zal slagen, een regeering op breede basis te vormen. Men vermoedt, dat hij thans zal pogen een kabinet samen te stellen uit louter socialisten. SCHIETENDE GEK. Normandië is de laatste dagen in op schudding en geen wonder, 's Nachts zwerft in de omgeving van Plassis, Grimoult en- Roucamp een wezen, d^t men den „wolf- mensch" noemt, 't Is geen soort Tarzan, want hij heeft een tommy-gun en hij weet er goed raad mee ook. Want hij schiet des nachts op alles wat onder schot komt. De boeren zitten angstig in het donker en loe ren achter deuren en gesloten vensters. Wie is het? Politie en gewapende boeren speu ren tevergeefs. Is het een gek, die alleen 's nachts maar gek is en overdag ijverig helpt ;meezoeken naar zichzelf? Het is een angstige toestand, want iedereen verdenkt zijn buurman, al ziet deze er overdag nog zoo normaal uit! Want wie heeft z'n buur man niet 'ns voor een halven gek versleten? FRANSCHE BISSCHOPPEN TEGEN DE VEROORDEELING VAN MGR. STEPINAC Z. Exc. Mgr. Roncalli Apostolisch Nun tius, heeft aan Z. H. den Paus den tekst overgemaakt van een protest der Fransche' Kardinalen en Aartsbisschoppen tegen de veroordeeling van Mgr. Stepinac. BRITSCHE ZAKENLIEDEN NAAR DUITSCHLAND? Het zal wellicht spoedig aan Engelsche zakenlieden zijn toegestaan, Duitschland binnen te reizen om oude contacten weer op te nemen en de mogelijkheden te onder zoeken voor den handel, wanneer Duitsch land weer handel zal mogen drijven. De details van het plan moeten nog geregeld worden, doch de aangelegenheid wordt thans onderzocht door hooge .Britsche amb tenaren in overleg met economische des kundigen, aldus werd te Berlijn verklaard. VóóR-INDIë LOS VAN BRITSCHE RIJK? Pandit Nehroe, de Indische congresleider, heeft Maandag te Benares op een receptie verklaard, dat Vóór-Indië zich binnen drie dagen los van het Britsche Imperium zal verklaren. De besluiten der constitueeren- de vergadering zullen niet aan het Brit sche parlement worden voorgelegd, ver klaarde Neroe. „Wij kijken niet langer naar Londen", voegde hij er aan toe. „Wij zul len onze eigen problemen oplossen. Het congres heeft besloten met kracht voor waarts te gaan". die had hij al meermalen per dag gezien, vele jaren achtereen. Waar hij naar keek dat was de hotel-omnibus die terug kwam van het station. Hij had juist den avondi- trein uit Londen hcoren binnenkomen en weer vertrekken en hij was benieuwd of er iemand meegekomen was, die in de „Cardinals Hat" wilde verblijven. Want, in weerwil van zijn jaren, was deze kellner een energiek man en hij hield er van iets te doen te hebben en een fooi te ontvan gen; het langzaam verdwijnen van de ne ring was hem een ergernis. „Een paai vrijgezellen in „Rockingham" gisternacht", mopperde hij binnensmonds, terwijl hij langs het Marktkruis keek. „Een echtpaar in „Granville" en alles vertrok na het ontbijt. Vier automobilisten voor de lunch en ze dronken allemaal gemberbier! En ik geloof, dat er op het oogenblik geen mensch in de. conversatiekamer is." Alsof hij er zich van wilde vergewissen of zijn veronderstelling juist of verkeerd was, draaide de kellner zich opzij en gluur, de hij door een boogvenster in een con versatiekamer die laag van plafond was en waar een vroolijk vuur brandde. Een jon gedame zat er een romannetje te lezen. De ALPHEN AAN DEN RIJN Dankavond Volksherstel Hedel e.a. Het Ned. Volksherstel te Hedel en andere gemeenten bood in de groote zaal van de Martha-Stichting een dankavond aan, wel ke inzonderheid was bestemd voor de Al- phensch'e pleegouders, die dezen zomer ge durende een week kinderen uit de geadop teerde gemeenten op vacantie ontvingen. De heer J.' S. Deurlo, secretaris van het Alphensche Volksherstel, releveerde in zijn openingswoord de geschiedenis waarin het plan, initiatief van den directeur van N.V.H., den heer E. de Goede, rijpte, om gedurende een week een 350 tal kinderen uit de geadopteerde gemeenten Hedel en Rossum, in Alphensche gezinnen onder te brengen. Spr. dankte de ouders voor de aan de kinderen en hun begeleiders veleende gastvrijheid. Vervolgens sprak dr. G. de Ridder, voorz. van N.V.H. te Hedel en ver klaarde het doel van dezen avond, welke dient te worden beschouwd als een beschei den bewijs van waardeering voor al het geen Alphen aan den Rijn voor Hedel, Hoenzadriel en Rossum heeft gedaan. Met dankbaarheid memoreerde spr., dat het be staan van een gemengde zangvereeniging in Hedel zelfs te danken is aan de stimu lans, welke destijds uitging van het optre den in Hedel van het Alphensche R.K. Ge mengd zangkoor „Sint Bonifacius", onder leiding van den heer Chr. A. v. d. Mark. Met groote dankbaarheid herdacht spr. de vele prachtige en practische resultaten van den anderhalfjaar langen arbeid van het Alphensche V.H. Sindsdien is er tusschen deze gemeenten een band gegroeid en vóór velen zelfs een altijddurende vriend schapsband welke niet licht te verbreken zal zijn. De lange en duidelijke film, welke tijdens de vacantie-week der kinderen door den heer Kees v. d. Burg alhier werd op genomen en voor de ouders en belangstel lenden werd vertoond, liet niet na bij vele prettige herinneringen uit die dagen op te roepen. Ter aangename afwisseling van sprekers met ernstigen toon en een film, waarbij het weerzien op het witte doek voor velen aanleiding werd tot een duide lijk waarneembaar vreugdebetoon, trad dezen avond tevens op het nauwelijks 5 maanden bestaande gemengde zangkoor (gToot en jeugdkoor) uit Hedel, dat, onder leiding van den heer C. Smits een groot aantal zangstukken, van velerlei schakee ringen, ten gehoore bracht en 'met dit eer ste optreden, zoo vlug na de „geboorte" de indruk vestigde, dat onder zijn leden goede zang-krachten schuilen. Pastoor Daniels van Rossum, dankte in zijn slotwoord allen voor de aan Bommeler- waard geboden hulp. Spr.-dankte inzonder heid den heer E. de Góede. Na dit meer. ernstige gedeelte van zijn toespraak liet spr. in een gemoedelijk en smeuiig praatje de talrijke aanwezigen, die de groote kerkzaal tot in de uiterste hoeken vulden, door een aaneenschakeling van oorspronkelijke Bra- bantsche „vertellingen", bijna onophoude lijk lachen. VOORSCHOTEN Jubileum. Meer dan vijf jaar is de heer W. C. van Spengen, zilvermonteur alhier, aan de Zilverfabriek in dienst geweest. Donderdag heeft hij dezen dienst met pen sioen verlaten. Hij was kort geleden 70 jaar geworden. Met^ënkele vriendelijke woorden en verschillende geschenken, waaronder een gouden medaille en een ra diotoestel, werd dit afscheid, na zoovele jarën trouwen dienst geYierd. Personalia. De heer L. A. Mooy al hier, thans leider van het distributiebureau te Leidschendam, zal met ingang van 1 Ja nuari deze functie neerleggen in ver band met zijn benoeming per dien datum tot districts-commissaris van de Stichting Borgstellipgsfonds van de gemeenten Leid. schendarn, Rijswijk, Voorburg en Wasse naar. kellner snoof en schudde zijn hoofd. „Geen levende ziel behalve het nieuwe caféjuffie", vervolgde hij zijn alleenspraak. „De hemel beware me, wat is er toch met de wereld aan de hand? Wat willen de men schen eigenlijk? En van de menschen in Brychester snap ik heelemaal niks meer. Vroeger kwamen de heeren binnenwippen om hun portje te pakken en hun brandy- met-soda, en later hun glas whisky. Maar tegenwoordig.hun smaak schijnt hee lemaal veranderd te zijn. En daar heb je Ben terug met z'n bus, en d'r zit niet één koffer bovenop!" Niettemin ontdekte de kellner, toen de autobus het met keitjes bestrate binnen plein op-hobbelde, dat er bagage aan boord was en wel in den vorm van een spiksplin ternieuw valies, dat werd aangereikt door een jeudig heer die ook al van top tot teen spiksplinternieuw scheen te zijn, dat wil zeggen, hij droeg een heel erg nieuw pak, nieuwe schoenen en een nieuwen hoed. het was duidelijk, dat hij nieuw in de klee. ren was gestoken; zelfs zijn wandelstok en zijn parapluie moesten regelrecht uit den winkel zijn gekomen. (Wordt vervolgd). Van heden af tot en met 28 Dec. is de gelegenheid opengesteld tot het opgeven van NIEUWJAARSADVERTENTIES welke worden geplaatst In ons nummer van DINSDAG 31 DEC. tegen gereduceerd tarief De prijs bedraagt: t15 m.m11.50 elke m.m. meer t -.12 Deze advertenties kunnen, behalve bij onze administratie, ook worden opgegeven bij de plaatselijke agenten en bezorgers in de stad, echter UITSLUITEND tegen CONTANTE betaling. In verband met de beperkte ruimte is spoedige opgave gewenscht DE DIRECTIE.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 2