BUITENLAND RADIO OMGEVING Een ''prachtgeschenki met e Kerstmis OP KORTE GOLF Bioscopen MARKTBERICHTEN BYRNES. GEEFT HET VOORBEELD. Inlichtingen over Amerikaansche troepen overzee. James Byrnes, de Amerikaansche minis ter van buitenlandsche zaken, heeft in de Algemeene Vergadering der V.N. gedetail leerde gegevens verstrekt over de Ameri kaansche strijdkrachten overzee en is dus vooruitgeloopen op het voorstel tot een tel ling der troepen buitenslands. Byrnes verklaarde: „Op V.J.-day hadden wij meer dan 5 millioen man troepen over zee. Heden ten dage zijn er minder dan 550.000 mam troepen buiten het gebied van de V.S. Het meerendeel hiervan bevindt zich in Duitschland, Japan, de Japansche eilanden, Korea, Oostenrijk en Venezia Giulia. „Onze gevechtstroepen bevinden zich ook in het Noorden van China op verzoek van de Chineesche nationale regeering. Het is hun taak om behulpzaam te zijn bij de uitvoering van de capitulatievoorwaarden betreffende ontwapening en deportatie van Japanners. Hun taak is bijna volbracht. Er is reeds opdracht gegeven om de helft van onze troepenmacht in China naar huis te zenden, ofschoon de Chineesche regeering er op aangedrongen heeft, om hiermede te wachten tot de toestanden normaler gewor den zijn. Wij hebben het duidelijk gemaakt, dat onze troepen niet aan burgeroorlog in China zullen deelnemen''. De politieke commissie van de Algemee ne Vergadering der V. N. heeft met al gemeene stemmen een resolutie aangeno men inzake regeling en vermindering der bewapening. Deze resolutie legt de principes voor de vermindering der bewapening en con trole op en voorschriften voor alle wape nen, met inbegrip van de atoombom, vast. Ten aanzien van de nieuwe resolutie over de troepéntelling, welke gisteren door de subcommissie werd aangenomen en waarin den Veiligheidsraad wordt ver zocht zoo spoedig mogelijk te bepalen, welke inlichtingen men van de leden der V. N. zal vragen, bereikte de politieke commissie geen overeenstemming. Deze zal thans, met het oorspronkelijke Brit- sche voorstel, teruggaan naar de Alge meene Vergadering. De politieke commissie heeft hiermede haar werk -na twee maanden beëindigd. De Algemeene Vergadering der V. N. is gisteren begonnen met de „bespreking van haar aanbeveling aan den Veilig heidsraad inzake het gebruik van het ve torecht. Men begon met de resolutie van Austra lië, waarin awordt verzocht het veto zoo danig te beoerken. dat de doelmatigheid van den Veiligheidsraad niet in gevaar wordt gebracht. Bij stemming werd de resolutie met 36 tegen 6 stemmen en 11 onthoudingen aan genomen. D° Sovjettroep stemde tegen. De aankondiging. dat de resolutie was aangenomen, werd met applaus begroet. Wilt U met succes adverteeren Dan ,,'n Telefoontje" probeeren Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de distributiediensten van 15 t.m. 21 December toeslagkaarten voor bij zonde ren arbeid zullen uitreiken voor de 1 en 2e periode 1947 (22 December 1946 tm. 15 Februari 1947). In den vervolge zullen de toeslagkaar ten telkens voor acht weken (twee perio den) tegelijk worden uitgereikt. De kaar ten zijn voorzien van genummerde bon nen in plaats van rantsoenbonnen. De gel dig verklaarde bonnen zullen in de bon- nenlijst worden opgenomen, evenals dit aal geschieden ten aanzien van de kaarten, welke aan aanstaande en jonge moeders worden uitgereikt. voor Zondag. HILVERSUM I (301.5 M.,. 8.00 Nieuws. 8.15 Gram. muziek. 8.45 Zondagmorgenmelodieën. 9.30 Men vraagt ....en wij draaien! 9.45 Orgel en viool. 10.15 Omroepkamerorkest. 11.00 Triangel. 12.00 Gram. muziek: 12.40 Dubbelmannen- kwartet. 13.00 Nieuws. 13.15 Vaudeville orkest. 14.00 Wals van Chopin. 14.30 A ce remony of Carols. 15.20 Concertgebouw orkest. 16.00 Voor de vrouw. 16-10 The Skymasters. 17.00 G.G. Cabaret. 17.30 Oome Keesje. 18.30 Programma voor de Neder- landsche Strijdkrachten. 20.00 Nieuws. 10.15 „Zar und' Zimmerman". 21.45 Hen- sengymnastiek. 22.30 „Weet je nog wel oud?" 23.00 Nieuws. 23.15 Orgel. 23.45 Dans muziek. HILVERSUM II (415.5 M.) 8.00 Nieuws. 8.15 Inleiding Hoogmis. 8.30 Hoogmis. 9.30 Nieuws. 9.45 Strijkorkest. 12.15 „In 't Boeckhuys". 12.30 Lunchcon cert. 13.00 Nieuws. 13 30 Apologie. 13.50 Guitaar-muziek. 14.00 „De Nachtegaal". 14.40 Wie weet hoe deze plaat heet? 15.15 „Advent". 16.00 Pianorecital. 16.30 Zieken - lof. 18.30 Schubertprogr. 19.00 Orgel. 19.30 Nieuws. 20.07 De gewone man zegt er 't zijne van. 20.15 Maastrichtsch Stedelijk Or kest. 21.00 Hoorspel. 22.00 Nieuws. 22.15 Katholiek nieuws. 22.35 Avondgebed en li turgische kalender. 22.50 Piano. 23.00 Sep tet „Jhonny Ombacht". 23.30 Klaas van Beeck en zijn orkest. HILVERSUM I (301 M.). 7.30 Gr.-pl. 10.00 Morgenwijding. 11.30 Voordracht. 14.30. Voor de vrouw. 16.00 Meisejskoor. 19.15 Omroepkamerkoor. 20.08 Dingen van den dag. 20.20 Philharm. ork. 22.45 Geestelijk leven. 23.45 Kinderzang. HILVERSUM II (415.5 M.) 7.30 Gewijde muziek. 7 45 Een woord voor den dag. 9.50 Orgel. 10.30 Morgendienst. 1.15 Van oude en nieuwe schrijvers. 13.15 Mandolinata. 14.00 Voor jonge moeders. 16.00 Bijbellezing. 17.30 Omroepkoor. 18.00 Marinierskapel. 18.45 Sportpraatje. 19.40 Onder de leeslamp. 20.05 Kerstontmoeting in het Concagebouw. 22,15 Actueel geluid. 22.45 Avondoverdenking. ALPHEN AAN DEN RIJN GEMEENTERAAD. Oud-Burgemeester Colijn wordt aanspra kelijk gesteld voor gedane aflossing van 40.000 aan N.A.F. Van den heer v. d. Brink is bericht bin nen gekomen, dat hij verhinderd is deze vergadering bij te wonen. Onder voorzitterschap van den heer Schokking, die met deze vergadering de eerste maal als voorzitter fungeert, wordt na de gebruikelijke opening tot beëediging van het nieuwe raadslid den heer G. Nij- man in de plaats van den heer W. Vos, over gegaan. Bij de ingekomen stukken zegt Slootjes betreffende de aanvraag om toestemming voor het bouwen van een Chr, Nijverheids school door de Stichting voor Chr. Nijver heidsonderwijs, dat het vast staat, dat in Alphen reeds lang behoefte bestaat aan een Nijverheidsschool maar gezien het feit, dat binnenkort nog een verzoek van een ande re Stichting te verwachten is, stelt spr. voor deze verzoeken terzijde te leggen tot dat beide Stichtingen tot overeenstemming zijn gekomen. Het verzoek van deze Stichting zal in handen gesteld worden van B. en W. voor prae-advies. De weigering van B. en W. om adhaesie te betuigen aan de adressen van de gemeen teraad .van Leimuiden om te komen tot be perking van het autobusverkeer op Zonda gen brengt den heer Dekker als spr. naar voren, die zich een sterk voorstander be toonde van het verzoek van B. en W. van Leimuiden, adviseert alsnog adhaesie te betuigen. Ruijssenaars zegt onaangenaam getroffen te zijn door de woorden van den heer Dekker, noemt in dit verband de voet balbeperking op Zondagen uit het tijdperk van Dr. Lovink. De heer Honout zegt, dat niet alleen het verkeer ten plattelande be perkt moet worden maar het geheele verkeer. Met 14 tegen 4 stemmen wordt uiteindelijk besloten een schrijven te doen uitgaan van den Raad aan de Regeering om het verkeer op Zondagen zooveel mo gelijk te willen beperken tot het allernood zakelijkste. Aangesteld worden de heer W. Boender en mej. A. S. Ravenshorst als leerkrachten aan de gemeentelijke Nijverheidsschool voor meisjes. Bij de vaststelling van het bedrag der uit gaven voor openbaaronderwijs over 1943, 1944 en 1945 geeft de heer Ruijssenaars een zeer uitvoerige berekening die niet ge heel en al klopt met de door B. en W. ge geven cijfers. De weth. van Onderwijs de heer Brouwer :aaakt een einde aan de dis cussie door de mededeeling, dat dit een voorloopige vaststelling is die later steeds belangrijk herzien moet worden en waar bij de bedragen meestal aanmerkelijk ver hoogd moeten worden. Medewerking zal worden verleend tot uitbreiding van de Centrale verwarmings installatie van de Bijz. School aan het St. Jorisplein alsmede tot het verleenen van een voorschot aan bedoelde school. Een wij ziging in de verordening op het beheer van het Grondbedrijf wordt eveneens zonder bespreking aangenomen. Na gehouden stemming wordt als gede legeerde in het bestuur der vereeniging tot bestrijding der T.b.c. gekozen den heer Nij- man. In de vacatures van den heer W. M. de Vos wordt gekozen de heer Nijman met algem. stemmen als lid van de com. voor het ontwerpen van strafverordeningen; plaatsvervangend lid van de com. van bij stand. voor de water- en lichtbedrijven en plaatsvervangend lid van de com. voor het nazien der rekeningen. Met algemeene stemmen wordt als amb tenaar van den Burgerlijken Stand be noemd de heer H. Korthals in ^de plaats van den heer Burghout. Bij punt 15 betreffende de vaststelling van de verordening betreffende de bestrij ding van wandgedierte vestigt de heer v. d. Berg ook de aandacht op de handelaren in tweede hands artikelen. De heer Ruijs- senaars wil het samenwonen zonder toe stemming van B. en W. in de toekomst ook verboden zien. De heeren v. d Meent ep Rogaar dringen aan op soepele toepassing van deze verordening opdat den huiseigena ren zoo min mogelijk lasten en kosten wor den opgelegd. Het voorstel van B. en W. wordt hierna zonder stemming aangeno men. Het voorstel van B. en W. tot beschik baarstellen van een crediet van 6301,85 votfr betaling aan de N.V. v.h. D. van Oordt en Co. wegens gebruik van haar installatie voor het opwekken van stroom wordt zon der stemmen aangenomen, nadat de heeren Rogaar en v. d. Berg hun misnoegen over deze gang van zaken hebben uitgesproken. De heer Slootjes zegt, dat deze zaak zoo vlug mogelijk moet worden afgewerkt. De heer v. d. Meent zegt, dat de declaratie van den deskundige ir. Hage wel wat aan den hoogen kant is en acht controle hierop wel gewenscht in verband tevens met de ad viezen betreffende de Water- en Lichtbe drijven van ir Hage. Ook B. en W. deelen deze meening. Het belangrijkste punt van de agenda de uiteenzetting van B. en W. inzake de tegen de gemeente door den R.K. Bouwvakarbei dersbond „St. Joseph" bij de afdeeling Rechtsherstel ingestelde vordering komt hierna aan de orde. Als eerste spr. treed naar voren de heer Slootjes, die den eisch van „St. Joseph" een rechtvaardigen eisch noemt, maar meent, dat tot verweer moet worden overgegaan, on. daardoor sterk te komen staan tegen overeen in te stellen actie tegen den heer BUITENLAND. Het Nederlandsche motorslhip „Not tingham" is na in een dichten mist op het strand van Yorkshire geloopen te zijn, zwaar beschadigd en met een lek in de haven van Bridlington binnengevaren. Een aantal drukkerijen te Leipzig worden door de Sovjets gedemonteerd en naar de Sovjet-Unie overgebracht. Negen personen zijn gedood bij een treinbotsing op de lijn Straatsburg Prenzlau. De ploeg, die in Boven-Manhattan (New York) het reddingswerk verricht, heeft na 20 personen te hebben uitgegra ven, zijn pogingen om 16 anderen te red den opgegeven, daar de muur van een aangrenzende fabriek op het puin van het verbrande koelhuis viel. n.v philips verkoop-hu voor nederland - eindhoven Colijn. Spr. vraagt zich af wie hem het recht gaf zoo maar 40.000.uit te geven aan een vijandige instelling, zij het dan voor een aflossing van een leening. Hierna spreekt de hber Rogaar zijn mis noegen er over uit, dat de heer Colijn zoo in strijd heeft gehandeld met den alge meene wil van de geheele bevolking der gemeente. Spr. wil beslist verweer instellen tegen St. Joseph, maar dit vast koppelen aan een in te stellen actie tegen den heer Colijn. In felle bewoordingen geeft de heer Ruijs senaars zijn meening te kennen en adviseert aan het ministerie van binnenlandsche za ken te informeeren of de hger Colijn nog wachtgeld ontvang en zoo ja, dat dit dan onmiddellijk moet worden stop gezet. Spr. wil tevens verweer instellen tegen St. Jo seph om daardoor tenminste sterk te staan tegen over een in te stellen actie tegen den heer Colijn. De heer v. d. Berg wil deze kwestie uit een zakelijk oogpunt bezien, maar komt toch ook tot de slotsom, dat zoowel tegen den heer Colijn als tegen „St. Joseph" een actie gevoerd moet worden. De heer Deerenberg als wethouder ver dedigt zijn standpunt en zegt, dat de heer Colijn groot misbruik gemaakt heeft van zijn macht, waardoor hij de schuldige is van deze ongetwijfeld groote schadepost. Spr. wil natuurlijk een actie instellen tegen den heer Colijn alsmede tegenover „St. Jo seph" maar dan alleen om daarmede het recht niet te verspelen tegenover den heer Colijn. Ook de toenmalige wethouders en de gemeentesecr. de heer Helmstrijd zul len wel degelijk van deze te verrichten transactie afgeweten Tiebben. In antwoord op de vragen van den heer Ruijssenaars deelt de heer Deerenberg tevens mede, dat bij de Zuiveringsraad de handelwijze van de heer Colijn alsnog bekend gemaakt is en, dat intrekking van het wachtgeld bij het ministerie :s verzocht, alsmede terugbe taling van het reeds genoten wachtgeld. Dop heer Kroon wil in deze rangelegenheid het belang van de gemeente zien en daar om ook voor het voorstal stemmen om tot een actie over te gaan zoowel tegenover St. Joseph als tegen den heer Colijn. De voor zitter zegt een actie tegen den heer Colijn aan een rustig en objectief oordeel te willen over laten aan den Raad voor Rechtsher stel. Na gehouden stemming wordt het voorstel van B. en W. eerst tot een actie over te gaan .-genover oud-burgemees', er Colijn aangenomen met 10 tegen 8 stem men. Het voorstel over te gaan tot verweer tegen de eisch van St. Joseph wordt aange nomen met 12 tegen 6 stemmen. Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. KAZÉRSWOUDE Clandestien slachten. Wegens het clandestien slachten van een pink zijn ge arresteerd D, v. d. M. en P. B. LEIMUIDEN Aanvaring. Donderdagavond om streeks 9 uur had een aanvaring plaats van de brug over de Ringvaart. Een mo torboot kwam-met een flinke vaart tegen de brug, die ernstig beschadigd werd. Het vervoer van de Haarlemmermeer naar Leimuiden moest dien avond via Aalsmeer, zoodat o.a. de autobusd:ensten gx-oote ver- Iraging ondervonden. Direct werd met her stelling begonnen, zoodat den volgenden morgen de brug weer voor het verkeer opengesteld was. Gemeenteraad. De raad dezer ge meente zal op Woensdag 18 December in openbare vergadering bijeenkomen, des avonds half acht. ZOETER WOUDE GEMEENTERAAD. Donderdagavond vergaderde de Raad de zer gemeente ter behandeling van een agen da van 21 punten. Voorzitter burgemeester M. J. J. A. Smeets. Aanwezig alle leden. Na de lezing van de notulen neemt de heer Vlasveld het woord en zich lichtende tot den voorzitter, zegt spr., dat tot zijn spijt in de vorige vergadering bij het in gekomen stuk houdende de -herbenoeming van den burgemeester niet door hem be antwoord is. Spr. zegt in den waan te zijn geweest niet het oudste raadslid te zijn. (Spr. doelt op wethouder de Graaf die ouder is). Het is spr. echter gebleken dat de heer de Graaf in de vergadering van B. en W. zich ten deze reeds zijn gelukwensch had aangeboden en wil gaarne thans na mens den Raad en ook namens de geheele gemeente den burgemeester gelukwenschen met zijne herbenoeming. Spr. getuigt van de vele verdiensten van den burgemeester, waaraan het te danken is, dat in de afge- loopen perioden reeds zooveel tot stand is gekomen en geeft de verzekering dat èn de Raad èn alle gemeentenaren zich verheu gen in deze voortzetting van de ambtsver vulling van den burgemeester. De voorzit ter dankt den heer Vlasveld voor zijne woorden. Ingekomen stukken zijn o.m.: Kon. Besluit tot goedkeuring statuten van de Kath. Wo- ningbouwvereeniging „St. Willibrordus". De motie Pijnacker omtrent den nood van het onderwijspersoneel ten plattelande wordt voor kennisgeving aangenomen om dat eertijds besloten is geen adhaesiebetui- gingen meer te geven op adressen enz. Uit het verslag van den Gezondheidsdienst licht de voorzitter een rapport over de in deze gemeente voorgekomen vleeschvergiftiging waarvan vele personen ziek zijn geworden gelukkig zonder doodelijke afloop. Hoe de bacterie-werking van het rookvleesch ont staan is kan niet geconstateerd worden. Zeer vreemd is het verschijnsel dat niet alle personen die van dit rookvleesch heb ben gegeten onwel zijn geworden. Het Provincaal Bestuur doet toezegging tot beter onderhoud van den Stompw.weg, hetgeen volgens den heer Vlasveld inmid- ofcls reeds tot stand is gekomen. De Raad besluit tot opheffing van de Sportkring Alphen. De straatverlichting zal in den vervolge ook bij lichte maan door branden; de laatste maansverduistering is daartoe de aanleidencTe oorzaak. De auto matische ontsteking in den morgen is niet mogelijk door gebrek aan z.g. ruitertjes. Om nu in den vroegen morgen de straat verlichting te laten branden zullen de lan taarns nu gedeeltelijk 's nachts doorbran den. De gemeentebegrooting waterleiding en B.A. 1947 wordt aangeboden en lot leden van de commissie worden gekozen de hee ren v. d. Ploeg, Schenkel en Kraan. B. en W. stellen voor een perceel bouw grond groot 128 M2. a 2.50 aan te koopen van G. v. d. Poel in de Weïpoort voor den bouw van een transformatorhuis. De heer van der Ploeg vraagt of de prijs door de Prijsbeheersching is goedgekeurd en vreest dat deze te hoog is. Het voorstel wordt aan genomen. Op voorstel van B. en W. wordt besloten deel te nemen aan een proefproces met de Ver. van Ned. Gem. omtrent terugvorde ring kostwinnersvergoedingen en tot dag vaarding van twee personen die resp. ƒ117.50 en ƒ287.10 moeten terugbetalen. De heer Kraan vraagt of B. en W. over tuigd zijn dat deze personen terugbetalen kunnen of daardoor niet armlastig worden. De voorzitter zegt, dat hiervan geen sprake is en dat reeds veel lankmoedigheid be toond is. De. straatbelasting wordt bepaald op 6 pet., van gebouwde en d]A van ongebouwde eigendommen zijnde resp. verhoogd met 1 pet. en Yi pet. De noodlijdendheid van de gemeente dwingt tot het vaststellen van een veror dening op de heffing van een vermakelijk heidsbelasting. De heffingen zijn o.m. voor tooneelvoorstellingen 20 pet. van de op brengst, voor bals en danspartijen 10. voor het hebben van mechanische muziek instrumenten in café enz. ƒ0.50 per maand, enz. enz. De heer van der Ploeg sprekende na mens de R K. fractie zegt overtuigd te zijn van de financieele positie, doch acht de tarieven op enkele posten te laag. De opbrengst zal dérzelfde kunnen blijven als de eene categoiie verlaagd en een an dere verhoogd zou worden. In het korte tijdsbestek dat dit stuk in het bezit van de leden is was het niet mogelijk een voor stel te maken, weshalve spr. op aanhouden aandringt. De heer Kraan acht bij artikelsgewijze behandeling de bedoelde wijzigingen nog wel mogelijk. De hier v. d. Ploeg blijft aan dringen op behandeling in een volgenden Raad, waarna alduL wordt besloten. Ter vereenvoudiging in de behandeling wordt de secretaris der gemeente belast met de reclames aanslagen lager onderwijs. Het voorstel tot instandhouding der O. L. School ondanks het te lage leerlingen tal wordt z. h. s. aangenomen. Aan J. G. Kardol wordt een vergoeding in de vervoerkosten naar de Chr. school te Leiden van zijn twee kinderen tot de helft van het abonnement der autobus, zijnde 2.64, per kind toegekend. De reclame hondenbelasting gaf de vroo- lijke noot aan de vergadering en gaf de heer van der Ploeg aanleiding te vragen of deze behandeling ook niet beter aan een ambtenaar kon worden opgedragen opn dathet decorum van den Raad niet ge schaad zou worden. Op het verzoek van P. J. M. Uljee tot verhooging van 't maximum aantal vergun ningen ingevolge de Drankwet kan niet worden voldaan. Eens in de vijf jaren, nu voor het eerst .in 1950, kan de wijziging plaats hebben. Aan het R.K. Wit-Gele Kruis wordt een subsidie van ƒ340.verleend. Op het verzoek van M. v. d. Velden om een straat in „Rhijnvreugd" te mogen be straten wordt -*- in afwijking met de ge stelde voorwaarden toegestaan de straat- steenen plat te leggen. Van den Rijkswaterstaat is op een des betreffende aanvrage toezegging ontvangen voor een voetbrug naast de te bouwen brug over den Rijn-weg beoosten Leiden, waar door een verbinding LeiderdorpZoeter- woude tot stand komt. De kosten zijn 14.000.Leiderdorp besloot reeds tot bij drage voor de helft en de Raad keurde een gelijke bijdrage goed. Alvorens tot de rondvraag over te gaan beantwoordt de voorzitter de vragen van de vorige vergadering. Omtrent de repri mande aan een betrokken ambtenaar in zake uitbetaling overbruggingsgelden zegt de voorz. dat de heer van der Ploeg een lijst had ontvangen van de daarvoor in aanmerking komende arbeiders met mede deeling dat deze bedragen bij den Ontvan ger in ontvangst konden worden genomen. De voorzitter herhaalt, dat het beter ware een ambtenaar niet in opspraak te brengen en met den voorzitter persoonlijk zulke za ken te bespreken. Voorts worden bevredigende toezeggin gen gedaan omtrent de gevaarlijke hoek Miening en voetpaden Hooge Rijndijk. De heer van der Ploeg zegt te betreuren dat de voorzitter dit verzuim, n.L een uit- keering van Jan.-Febr. eerst na October uitbetalen, niet beaamd. De voorzitter zegt dergelijke critiek bij de rondvraag niet meer te zullen toestaan. Als zulks toch noodig wordt geacht kan een interpellatie aangevraagd worden om over het beleid van B. en W. te spreken. De heer Schinkel bespreekt de mogelijk heid van betere toestanden busverkeer H. Rijndijk. De heer v. Vliet spreekt over de vernieuwing van de Vlietbruggen en de heer v. Leeuwen over voetpaden naar Gel- derswoude. Voor twee bruggen is nu goedkeuring, voor de Straathofbrug is bij de begrooting 1947 een post uitgetrokken evenals voor de Kwakel naar Gelderswoude. Voor de verbe tering busdiensten zal de voorzitter pogin- gen doen. De vergadering wordt door den voorz. met beste wenschen aan het einde van het i jaar gesloten. Casino, dat deze week z'n deuren *n paar dagen gesloten had wegens een vernieu wing van de projectie, en geluidsinstalla tie van welke pauze tevens gebruik is gemadkt, om hier en daar de verf wat op te frisschen heeft z'n nieuwe installatie ingewijd met de Fransche film „De Blauwe Donau". Men zou daarbij aan Weenen kun nen denke, maar wij moeten even verder zijn, in de buurt van Boedapest, waar de zigeuners op de vlakten van de Poesta hui zen, waar zij hun meesleepcnce muziek spelen, waar liefde en haat in' felle vlam men uitschieten. De geschiedenis speelt zich af rondom het zigeuner-meisje Anika, dat vele vrijers heeft, maar trouw blijft aan ihaar Sander, die haar na vele wederwaar- digheden ook krijgt. Een en ander wordt 'begeleid door veel paardegetrappel en een groote dosis zigeuner^muziek, want zonder (muziek gaat dat niet in zigeunerland. Wie de Cziganen graag hoort, kan z'n hart op halen, de weergave is door de nieuwe in stallatie inderdaad voortreffelijk. Voor vol wassenen. Luxor. De Amerikaansche film „De Hertog van West-Point", welke deze week hier draait, is geen onbekende. Het laat een en ander zien omtrent het leven aan de Amerikaansche legeropleidingsacademie te West-Point, waar de eere-code tal van ver plichtingen oplegt. Als iemand zich er niet aan houdt is zijn carrière verwoest, of hij wordt door zijn collega's niet meer aange keken. Hoe dit laatste geschiedt, laat deze film, waarin 'n tikje romantiek het ge heel opfleurt, overduidelijk zien. Maar daarnaast kan men genieten van uitste kende ijshockey sport, om van de rugby- matches nxaar niet te spreken. Louis Hay- ward, Joan Fontaine en Tom Brown spe len op verdienstelijke wijze de hoofdrol len. Lido. Wanneer wij aan de film „La Symfonie Pastorale" meer woorden wijden dan onze gewoonte is bij het bespreken van films, vindtr dit zijn oorzaak in de "meer can gewone waarde die wij aan deze film hechten. André Gide leverde de stof. Wie Aridré Gide kent, weet, dat hij zijn personen steeds met de uiterste zorgvuldig heid beschrijft, en hun karakter geheel pnt- ledt. In deze film is het anders. Jean De lannoy, de regisseur, heeft de gedachte van André Gide laten vallen, om de persoon van den dominéé te laten zien als onder deel van een groep. Het is het kenmerken- de verschil tusschen schrijver en filmma ker. Het is van groot belang dit te we ten, als men méér van de film wil begrij pen dan zij geeft. Delannoy moet zijn hoofdfiguur gedeeltelijk door een, zij het uitstekende dialoog, redden. „La Symfonie Pastorale" is het verhaal van "een dominé, die op een Kertsavond een ongelukkig meisje vindt. Zij is blind. Hij neemt hét op, en verzorgt het in zijn eigen huis. Wanneer het meisje opgroeit gaat hij in zijn liefde zoo ver dat het huiselijk ge luk verloren dreigt te gaan. Zijn vrouw zoowel als zjjn kinderen vóelen het onge luk aankomen. De opzet van den dominé ■was, het kiiid tot zich te nemen, niet uit liefde in de gewone beteekenis, doch van het standpunt der hoogere liefde: de cha- ritas, de liefde tot God dus. Met deze ge dachte tracht h(j zich zelf te bedriegen, wanneer zijn liefde meer en meer mensche- lijk wordt. Zijn zoon Jacques houdt van het meisje, en dan, wanneer zij later zien de wordt, draagt zij de gevoelens, die zij had voor den vader, over op hem. Hier mede volgt de débacle. De hoofdrolspelers Pierre Blanchar (her innert men zich hem nog uit „Houten Krui sen") en Michèle Morgan vatten hun spel zeer ernstig op. Jean Delannoy is hier ty pisch f zichzelf. Evenals in „Onsterfelijke Liefde" blijft hij de artist, die uitsluitend hoogtepunten wil maken. „La Symfonie Pastorale" heeft fouten, maar is zeer goed te aanvaarden. Wij raden volwassenen gaarne aan, deze film te gaan zien en te begrijpen, welke strijd er gestre den is in de menschenzielen. De gala-première, welke gisteravond ten bate van den Alg, Ned. Invalidenbond ge houden werd, was tot de laatste plaats uit verkocht. Medewerking werd verleend "door het City Theater-orkest met Col 's tem. Van de nummers, welke zij gaven, kon het arrangement uit meesterwerken van Tchaikovsky ons het meest bekoren. Rex brengt deze week het tweede en matste deel van de film „Eiland des doods". De Amerikaansche Mariniers zet ten hun strijd .voort tegen de mannen der onderwereld en dat ze het niet cadeau krijgen, daarvan kunt u zich gaan over tuigen. Uiteindelijk trekt ook hier het recht aan het langte eind en wordt de bende ontmaskerd. In het voorprogramma draaien twee aardige filmpjes, waarvan een kleurenfilm. Trianon. De film-cocktail, welke deze week aarflgeboden wordt is er een, waarvan men bij het eerste teugje veel verwacht, doch welke bij het verder ledigen van het glas, toch een onvoldaan gevoel achterlaat en een ietwat wrange smaak in den mond geeft. Deze vergelij king komt dan hierop neer, dat het eer ste gedeelte van het programma beslist aardig is om te zien, doch dat de hoofd film, zachtjes uitgedrukt, tegenvalt. Het is een product waarvan geconstateerd moet worden, dat de maker óf niet serieus heeft gewerkt óf zijn vak niet verstaat. Het resultaat is er dan ook naar. Een ge geven, dat stof en mogelijkheden bevatte om er een amusante film van te maken is vervormd lot een rolprent, waarbij men zi#h verveelt en die voor jeugdigen nog niet eens ongevaarlijk is. KATWIJK a. RUN, 13 Dec. Groenten. Per 100 kg.: waspeen I 15—25, idem II 611, koolraap 5.307.30, boerenkool è7.1022.90, soruiten 34—70. uien 8 80 —10.90, kroten 1 8.30—10.70. idem II 4.90—5.80 andijvie I 53—59, idem II 41—58; gele kool 7.30—8.60, roode kool 11.8014.80, groene kool 7.10—16.80, witte kool 5 40, winterpeen f 6.507. per 100 stuks: bloemkool II 39, idem III 32, per 100 bos: bospeen 28, peterselie 8.10, knolselderie 2.508.10. ROELOFARENDSVEEN. 13 Dec. Bloe men. Tulpen; White Sail 4.10: Early Per fection 3 90—4.00, Scarlet Due 0.90 ner 10 stuks; Narcissen: Magnificence f 0.95 —1 15; Early Gloey 0.60—1.15. Helios 0.20 per 10 stuks. W. Jozef 0.65—1.10; v. d. Elzen 0 60—1.50; Herco f 0.70—1.80; Pulling 0.8515 per bos, Scheermeester Chrys 15 cent, Pujling 16—28 cent, Calla 39 cent per stuk, Kalanchoeë 1.Cycla men 0.801.20 per pot.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3