Duitsche leiders protesteeren tegen grenscorrectie Vluchtelingen scheppen moeilijkheden DE GEHEIME BRANDKAST Nederlandsche militairen verslaan Frankrijk (2-1) Mieutajaa%óxidaefctmtieó Agitatie van boven af over de* Nederlandsche. aanspraken MEN KAN HIER NAUWELIJKS een Duitsche krant openvouwen of men leest verontwaardigde artikelen en proclamaties van lieden, die Nederlands aanspra ken op herstel van de geleden schade ten volle erkennen, doch die meenen, dat Duitsche bodem Duitsch moet blijven. De stemmen hebben zich in de laatste dagen nog vermenigvuldigd, nu ook Belgische en Luxemburgsche aanspraken of grenscor recties zijn uitgesproken. Voor wat de Nederlandsche eischen betreft kan men zeg gen, dat het protesten regent vanaf Emden tot aan Aken. Deze protesten zijn vaak dramatisch gesteld en de motiveeringen doen soms bijna komisch aan. Zoo hebben we reeds moeten hooren, dat de Nederlandsche overtuiging, dat de Boertanger veen gebieden door Duitschland steeds verwaarloosd zijn onjuist is, daar in de laatste ja ren de afgraving dezer venen door.... kamp-bewoners was begonnen. De stedelijke raden van Bentheim en Nordhorn hebben zich erover beklaagd, dat de toch reeds zoo moeilijke textielvoorziening van Duitschland nog verder zou worden bemoeilijkt door de afsnijding van de bocht van Coevorden, waar evenwel naar wij hebben vastge steld geen vezel textiel vervaardigd wordt. Iets verder Zuidwaarts heeft men den indruk willen wekken alsof de voedselvoorziening van het Roergebied afhankelijk was van de correctie der der uitstulpingen in de Duitsche grenslijn bij Vreden en Kleef. die over de grens wonen. Het grootste deel der bewoners is Hervormd, voorts zijn er vrijwel overal Oud-Gereformeerde gemeen ten en zijn ongeveer. 10 der bewoners Roomsch-Katholiek. „Nieuw-Nederland", een verwaarloosde streek Hoe ziet dit .nieuwe Nederland" er uit? Wanneer men dagen lang door de modder wegen van het grensgebied gebaggerd heeft, dan is men bijna geneigd /;ch af te vragen, wie men met een eventueele grens correctie het eerst geluk moet wenschen: het Nederlandsche volk of de Duitsche boeren, die van vaderland zouden wisselen. Van de 1750 Km.2 Duitsch gebied, die ter verkrijging van een grensverkorting met 86 km. zouden ingelijfd moeten worden, ligt bijna de helft in de bocht van Coevor den. Dit deel van de oude graafschap Bentheim maakt in alle opzichten den in druk een armelijk en achterlijk land te zijn. Hét is moeilijk dit land per auto te doorkruisen, daar de wegen er in een zoo desolaten toestand verkeeren, dat zij voor het meerendeel nauwelijks den naam van landweg verdienen. De hoofdverkeersweg van Nordhorn over Neuenhaus en Emmich- heim op oude kaarten, die alle namen der plaatsen nog in de oorspronkelijke Ne derlandsche taal vermelden, staat Nieuwen- huis en Emmelenkamp naar Coevorden is op weinige plaatsen een smalle geasphal- teerde weg vol gaten en plassen en voor de rest een volkomen vernield paadje van „kinderhoofdjes" naast een modderig kar- respoor. De olievelden aan de Duitsche zij de van de grens zijn per auto niet te berei ken en het geheele transport daarheen wordt verzorgd door een spoorbaantje. Daarbjj zijn de verbindingen even schaarsch als slecht. Een poging om de ontwikkeling van het land te bevorderen door verbetering der transportmogelijkheden was de aanleg van de „Kreisbahn", die spoorweg, die van Nordhorn over Neuenhaus naar Coevorden loopt en in 1910 gereed kwam. Deze lijn heeft ertoe bijgedragen de ge heele streek op dit Drentsche stadje te con- centreeren en zoo sterk was deze oriëntee ring, dat oudere Coevordenaren zich nog weten te herinneren, dat in de jaren voor den eersten wereldoorlog zestig procent van het hier in omloop zijnde geld Duitsch was en dat burgers van Coevorden onder ling hun betalingen in Marken verrichtten. Thans is de verbinding met Coevorden ver broken en op het roestige spoorlijntje, dat een aantal malen gemoedelijk en zonder waarschuwing den hoofdverkeersweg kruist, hobbelt driemaal daags een arme lijk lokaaltreintje langs verlaten station netjes. De bewoners. De bevolking van dit gebied bestaat thans uit 20.000 inheemschen en 8000 vluch telingen uit het Oosten. Vrijwel alles leeft er van de boerderij en ondanks de schraal heid van den onverzorgde bodem beleven de boeren er thans een hoogconjunctuur dank zij de hongerige magen van het Roer gebied, die zelfs hier om voedsel doen be delen. Groote boerderijen treft men er zel den aan, de helft zijn kleinboerderijen tot 2 H.A., de andere helft middelbedrijven tot 20 H.A. Rogge en aardappelen zijn de hoofdproducten. Van het bouwland, dat 2/3 van den gecultiveerden bodem uit maakt, is de helft met rogge bezaaid en een vierde deel .net aardappelen bepoot. Op het magere grasland, voornamelijk langs de Vecht en haar zijstroompjes ziet men uit sluitend zwartbont vee van het Hollandsche type. Gemiddeld beschikken de boeren over 5 stuks rundvee. De varkensteelt ïs een van de voornaamste bestaansbronnen. Voor Nederlandsche begrippen maken de lande rijen een bijzonder verwaarloosden indruk. De meeste weiden staan dras en overal vindt men putten, moerassen en heidestroo- ken verspreid. Het derde deel van het land is nog niet in cultuur gebracht en bestaat uit heide en moeras. Een bepaald achterlij ken indruk maken de kleine zuivelfabriek - jes, die men in de dorpen aantreft en die gespeend zijn van elke moderne inrichting. Het gemis van een behoorlijke afwatering is de hoofdoorzaak van den slechten toe stand van de boerenbedrijven. In het Oos ten worden de landerijen verzuurd door den te hoogen waterstand van het daar ge- Alleen de olie is van beteekenis. Afgezien van de mogelijkhéid tot verbe tering van'den waterstaatkundigen toestand ligt de economische beteekenis, die dit ge bied voor Nederland kan hebben, uitslui tend in de aardolie-bronnen, die een voort zetting zijn van het Schoonebeeksche Veld. Men moet van de exploitatie van deze ter reinen op dit oogenblik geen al te grootè voorstelling hebben. Zooals gezegd is er niet eens een berijdbare weg naar het veld van Emmichheim, waar twaalf boortorens staan opgesteld. Meer naar het Oosten zijn sedert 1942 boringen verricht bij Alte-Pi- cardie en hier staan thans een twintigtal boortorens verspreid. Slechts een beperkt aantal torens is evenwel in bedrijf. Het zijn vooral het gebrek aan arbeidskrachten en het gemis van transportmogelijkheden, die verdere ontwikkeling in den weg staan. Het Boertanger veengebied, waarvan de Nederlandsche regeering een strook langs Drenthe en Groningen heeft opgeëischt ten einde de grens in overeenstemming te bren gen met de waterscheiding, sluit bij het Bentheimer gebied aan. -Het is voor het overgroote deel nog niet geëxploiteerd en een vrijwel onbegaanbare moerasvlakte. Van de gebieden, die betrokken zijn in de meer naar het Zuiden^voorgenomen grens correcties, is weinig te zeggen evenals van de eventueele nieuwe gebieden in den Dol- lard, die immers nog aan het water moeten worden ontworsteld. Bij Vreden, bij Em merik en Kleef en larifes de Limburgsche grens zijn de in te lijven strook naar hun aard niet te onderscheiden van de Neder landsche grensstreken. De afsnijding van de grensbocht bij Nijmegen zal ons land behalve de gelegenheid om een rechtstreek- sche verbinding tusschen Limburg en den Achterhoek tot stand te brengen, een nieuw recreatièoord geven in het Rijkswoud v^n Kleef, dat ondanks zijn teistering door het oorlogsgeweld toch nog tallooze schoone plekjes behouden heeft. Toch is deze schoone streek op dit oogenblik de meest trieste van al de in te lijven strooken. In graven Noord-Zuid-Kanaal. De bevolking van deze streek woont in zeer kleine gemeenschappen. De eenige „stad" is Neuenhaus, dat 2000 inwoners en •Cveinig bezienswaardigheden telt. Daarnaast is Emmichheim bij de olievelden een dorp met 2000 inwoners, doch de overige plaat sen zijn niet meer dan gehuchten met en kele honderden bewoners. De meeste fami» lienamen hebben een Nederlandschen klank en er is hoegenaamd niets wat de be volking onderscheidt van de,Nederlanders, Kranenburg bleef geen huis onbeschadigd en de grensdorpen Wyler en Zijfflich zijn De Berlijnsche correspondent van het A.N.P. schrijft uit Bentheim: Een tocht door de gebieden, die door de gevraagde correcties binnen de Nederland sche grenzen zouden komen te liggen, heeft ons de overtuiging gegeven, dat het luid ruchtige Duitsche misbaar om de voorstel len een zeer hoog opgeschroefd vertoon is. Twee omstandigheden zijn er om dit te be wijzen: ten eerste de aard en toestand van de gevraagde gebieden en ten tweede de wijze, waarop de in de betrokken streken inheemsche bevolking gereageerd heeft. geheel verwoest. In Zyfflich bezochten wij de dorpsschool, ondergebracht in een kleine barak, die tevens als kerk dienst doet. De onderwijzer beschikt er over. gene enkel leermiddel en de kinderen moeten er lee- ren schrijven op stukken lei, die uit de ruï nes van de kerk zijn opgevischt. Een con trast van andere?! aard troffen we in de twee Zuidelijkste correcties. De strook tus schen Vaals en Kerkrade is een fraaie voortzetting van het heuvellandschap, die ten Oosten van Sittard bestaat uit vlak land. De eenige heuvels zijn hier de drie zwarte kolossen, die zich verheffen bij het groote mijncomplex „Sophia Jacoba" te Hueckenhofen, de eenige mijn die binnen de Nederlandsche grens zou worden ge trokken. Wat denkt de bevolking ervan? Hoe is de Nederlandsche eisch opgevat door de bevolking, die in de betrokken ge bieden woont? Wij hebben een week in de Duitsche grensstreek vertoefd en er met menschen van allerlei slag gesproken. De algemeene indruk van deze gesprekken is, dat het alarm, «".at in Duitschland wordt ge blazen, zeker niet van uit de grensstreek zelf gecommandeerd is. Men ontmoet uiter aard zeer gevarieerde meeningen, van af afwijzing van eiken overgang tot aan en thousiaste instemming en spijt over het feit, dat de plannen beperkt zijn. Hei opval lendst is van al wellicht het feit, dat de meeningen vrijwel steeds door zuiver per soonlijke motieven bepaald zijn en er wei nig nationalistische gevoelens in te her kennen zijn. Van de tientallen boeren, die wij spraken, was het antwoord bijna steeds: Het is ons „egaol" of we Duitscher of Ne derlander zijn, als we maar rustig kunnen blijven werken. Wanneer een boer als eens zijn afwijzing uitsprak, dan bleek al gauw, dat hij bevreesd was voor een uitwijzing ofwel voor de concurrentie met de beter ontwikkelde boerenbedrijven in Nederland. Een groot deel der bevolking staat met een merkwaardige onverschilligheid tegenover het vraagstuk en geeft een onomwonden variant op de opmerking van een boer uit het gebied van Kranenburg: „Dessen Brot man isst, dessen Lied man singt". Zeer veel vuldig troffen wij ook de hoop, dat de cor rectie spoedig zal doorgaan; zij werd in het Een kijkje in de glasfabriek te Herzogenrath in het gebied van Duitschland, waar* over in de annexatieplannen van de Nederlandsche regeering sprake is. Zuiden openlijker uitgesproken dan in het Noorden. Vat men een algemeen indruk samen, dan zou men kunnen zeggen, dat de grens bewoners in eerste instantie zeker niet on willig tegenover de plannen stonden, doch dat kranten en politici druk bezig zijn te trachten de stemming te doen omslaan. Het schijnt evenwel, dat deze kunstmatige stemmingmakerij minder invloed heeft op de boerenbevolking, die banden van fami lie en vriendschap over de thans gesloten grensposten heeft behouden. Overal spre ken de boeren Nederlandsch, overal zijn het menschen van denzelfden aard en gods dienst als over de grens. In het te annexee- ren deel van Bentheim was het Neder landsch tot voor den eersten wereldoorlog de taal van school en kerk en in de oud- gereformeerde kerken werd nog tot kort vóór Hitiers jaren uitsluitend Nederlandsch gesproken. Eerst het nazi-bewind heeft een einde gemaakt aan de algeheele oriëntatie van deze streek op Nederland. Thans gaat er de agitatie tegen de plannen dan ook niet uit van de streekbewoners zelf, doch van de stadjes Nordhorn en Lingen, die buiten de correctie vallen en vreezen een deel van hun achterland te zullen verliezen. Zoo is het eigenlijk overal langs de grens en wan neer men dan ook Duitsche politici verge lijkingen hoort maken met de annexatie in het Oosten die een verpauperde" millioenen- bevolking over romp-Duitschland hebben uitgestrooid, dan kan dat niet anders klin ken dan als een groteske overdrijving. Duitsche Katholieken en Protes'anfen deelen het kerkgebouw „Laten wij den Heer danken en onze armen uitstrekken naar onze katholieke broeders en zusters, die God voortaanin dezen tempel zullen dienen", zeide ds. Pautke in de eerste preek, die hij hield in een zeer oude kerk van St. Catharina te Lübeck, de groote Duitsche haven aan de Baltische Zee. Tengevolge van de bombardementen, waaronder de stad tijdens den oorlog veel te lijden had, zijn verschillende kerken verwoest, zoodat de St. Catharinakerk, die gedurende 150 jaar niet meer in gebruik was, opengesteld werd voor den eere- dienst, en er zoowel protestantsche als ka tholieke diensten gehouden worden. Er waren in Duitschland steeds zooge naamde „Simultankirchen", waarin pro testantsche en katholieke diensten werden Machtig en zwaar, impo neerend door massalen om vang en gestrenge gesloten heid stond in Batavia een brandkast van de Unilever. Toen de Japanners kwamen bleek de sleutel zoek. De Jappen slopen als katten om een vogelkooi begeerig rond de zware kast, maar deze gaf zijn' geheimen niet prijs. Een expert, de heer .Coenraad, Unilever zelf na de bevrij ding terugkeerden. Ook zij konden de schatten, welke bewaakten, niet bereiken en werd erbij gesleept. Die wist riepen de heer Coenraad te de brandkast zoo grimmig hulp. Deze prutste, boorde de knepen van het vak wel, en zweette een uurtje, en het maar bij de Jappen stonden gelukte hem het stalen mon- zijn handen plotseling ver- ster zijn geheim te ontwrin- keerd. Prompt werd hij mee- gen. De deur ging open en genomen naar dë Kempei, de inhoud bleek te bestaan waar hij ter genezing van uitverloopen benzine zijn noodlottige kwaal met bonboekjes 1941. De heer bajonetten en sabels be- Coenraad voelde eens aan de werkt werd. Hij genas echter pijnlijke plek, waar den ba- pas toen de heeren van de jonet-steek nog schrijnde... Revanche van Frankrijk bleef uit Nederlandsche achterhoede in uitstekende vorm In een aardigen wedstrijd met momenten van zeer goed spel hebben de Nederland sche militaire voetballers gisteravond in het matig bezette Olympisch stadion te Amster dam een verdiende 21 zege weten te be halen op hun Fransche collega's, die zelfs met negen profesionnals technisch in veel opzichten de minderen waren van onze landgenooten. Vooral voor doel bleken de Franschen niet doortastend genoeg om on ze zeer goed spelende achterhoede voor on- overkomenlijke moeilijkheden te plaatsen, het veel te korte spel en het oneindig com bineeren der Fransche voorhoede was juist een kolfje naar de „voet" van de Vos en van der Lely, die hier wel raad mee wisten. Tegenover een sterke Fransche geestdrift en de daaruit komende veldmeerderhpid in een groot gedeelte van den speeltijd leg den de Nederlanders een opmerkelijk be- Vanaf heden tot en met 28 Dec. is de gelegenheid opengesteld tot het opgeven van" NIEUWJAARSADVERTENTIES die worden geplaatst In ons nummer van DINSDAG 31 DEC. tegen gereduceerd tarief De prijs bedraagt: I—15 m.m11.50 elke m.m. meer l -.12 Deze advertenties kunnen, behalve bij onze administratie, ook wdrden opgegeven bij de plaatselijke agenten en bezorgers in de stad, echter UITSLUITEND tegen CONTANTE betaling. In verband met de beperkte ruimte is spoedige opgave gewenscht DE DIRECTIE. tere bal- en speltechniek aan den dag, wat vooral in de voorhoede tot uiting kwam. Met uitzondering van Maessen uit P.S.V., die op de rechtshalf plaats Spierenberg ver ving kwamen de elftallen volgens de aan gekondigde opstelling in het veld. Roozen had voor rust met links binnen van Roessel geruild, doch nam in de tweede helft zijn midvoor plaats weer in. Het begin van den strijd was uiterst fel. De Franschen, blijkbaar hevig gebrand op een revanche na den in Rijssel geleden 43 nederlaag, begonnen met enkele bijna over rompelende aanvallen, welke echter niets opleverden De Nederlandsche voorhoede antwoordde met een tegenoffensief en het spel bleef voorloopig gelijk opgaan. Het tempo, aanvankelijk vrij hoog, zakte na circa 30 minuten aanmerkelijk en een Fransch overwicht ontstond. Juist in deze periode werd het eerste Nederiandsche doelpunt gemaakt toen na 35 minuten van Zand uit een /oorzet van de naar linksge- zwenkten Lakenberg Nederland de leiding gaf (10). De Franschen vochten fanatiek voor een tegenpunt, doch troffen steeds maar weer de Nederlandsche achterhoede in een uitstekenden vorm. De rust brak aan met ongewijzigde stand. Het'begin van de tweede helft kenmerk te zich door hetzelfde spelbeeld als het laat ste gedeelte voor de rust, namelijk een klein Fransch overwicht, dat door het ge brek aan het juist schot eenerzyds en de so- liede Nederlandsche verdediging anderzijds LAWNTENNIS. De Britsche tennisbond en het amateu risme. In de te Londen gehouden jaar- lijksche vergadering van de Lawntennis Association werd met algemeene stemmen een belangrijke motie aangenomen. Ze houdt in, dat de Britsche afgevaardigden op de jaarlijksche bijeenkomst van de in ternationale Lawntennis Federatie, in Maart a.s. te houden, schrapping zullen voorstellen van de bepaling volgens welke een speler amateur is indien hij als zoo danig niet gedisqualificeerd is in eenigen anderen tak van sport. Mocht de federatie hiermee accoord gaan dan zouden dezen zomer beroepsspelers in andere takken van sport deel kunnen nemen aan de tennis wedstrijden te Wimbledon en aan andere tournooien. niet in doelpunten kon worden uitgedrukt. Een serie zeer gevaarlijke Nederlandsche aanvallen, die den uitstekend spelenden Franschen doelman Vignal handen vol werk gaven werd na 10 minuten spelen een keurig door van Roessel ingekopt (20). Met den. moed der wanhoop probeerden de Franschen den achterstand te verklei nen, hetgeen eerst enkele minuten voor het einde gelukte toen uit de twaalfde op j Auschwitz meer ruimte was voor experi- gehouden- In de meeste gevallen, waren deze kerken Staatseigendom en ter be schikking gesteld van de verschillende godsdiensten onder speciale voorwaarden. De Dom van Altenburg is een van deze kerken. Niettemin werden deze gevallen steeds als uitzonderingen beschouwd. Se dert den oorlog echter, waar vele kerken verwoest werden, en talrijke katholieke vluchtelingen zich in streken bevinden, waar geen katholieke kerken zijn, hebben de protestantsche tempels hun poorten voor hen opengesteld, voornamelijk in Sak sen en Thüringen; een tijdelijke welkome schikking. Het feit, dat deze in den geest van broederschap en weaerzijdsch begrij pen geschiedt, teekent de goede verstand houding tusschen beide godsdiensten in Duitschland, resultaat van den gezamen- lijken weerstand en de vervolgingen onder het nazi-régime. Honger-oedeem in de Britsche zone Dr. Beckwitz, voorzitter van de commis sie voor volksgezondheid van den advies raad der Britsche zóne, heeft tijdens een bijeenkomst van den raad medegedeeld, dat honderdduizenden gevallen van honger oedeem in de Britsche zóne gerapporteerd zijn en de arbeidscapaciteit van de bevol king tot 50 pet. van het vooroorlogsche peil is gedaald. In enkele gebieden is de kin dersterfte met 100 pet. toegenomen. Van de 490 000 T.B.C.-patiënten kunnen slechts 13.000 in ziekenhuizen en sanatoria opge nomen worden. Wegens den woningnood zijn gèzonden gedwongen met T.B.C.-pa tiënten samen te wonen, aldus dr. Beck witz. Ingevroren menschen Tijdens het proces tegen 23 nazistische dokters en geleerden is gisteren verklaard, dat wijlen dr. Siegmund Rascher, belast met proefnemingen voor de Luftwaffe, zóó van stuur raakte door de doodskreten der slachtoffers, die aan „hoogte-experimen ten" werden blootgesteld, dat hij verzocht had om de „proeven" in het kamp Ausch witz, waar de menschelijke proefkonijnen afgezonderd konden worden, te doen ne men. In een brief, welke door den Amerikaan- schen aanklager, James McHarney werd voorgelezen, schrijft Rascher verder, dat in het Nederlandsch doel genomen corner de bal na veel avonturen op het hoofd van Bordon belandde die inkopte en den stand op 21 bracht. Hiermede kwam het einde Van de Nederlandsche ploeg waren de Vos en van der Lely, de beide backs onge twijfeld de beste. Overigens vertoonde het elftal behalve misschien dan linksbuiten van Hemert geen zwakke plekken. Er. zat beter verband in dit elftal dan in de Fran sche ploeg, die overigens zeker individueel over elf goede voetballers beschikte. Uit blinkers telde het Fransche elftal niet, al moeten wij voor doelman Vignal een gun stige uitzondering maken. De wedstrijd droeg een fair karkter en werd goed ge leid door K. v. d. Meer. „U.D.O." Het eerste elftal heeft Zon dag weer een sterken tegenstander te be kampen. Het moet namelijk op bezoek bij Rijpwetering 1. Wil U.D.O. zich in de kop groep handhaven, dan zullen alle spelers zich tot het uiterste moeten geven. Laat de wedstrijd van Zondag 1.1. een stimulans zijn voor de spelers, dat met hard werken ook wel iets bereikt kan worden! Vertrek per auto te 1 uur van de R.K. Kerk. Waarschijn lijk is er plaats voor een beperkl aantal supporters. De stand in deze afdeeling is momenteel: Rijpwetering 1 Oranje Groen 1 U.D.O. 1 S.J.Z. 1 A.Z.L. 1 M.M.O, 1 Hazerswoude 1 V.N.A. 1 7 5 1 7 5 4 1 3 6 1 5 37—13 38—14 20—20 30—20 18—43 23—33 7—11 6—25 Het tweede elftal speelt om 2 uur thuis tegen Hazerswoude 2, een wedstrijd, die wel een goed :esultaat kan opleveren, mits ook hier stevig aangepakt wordt. De junioren hebben zich natuurlijk over den tegenslag van vorige week heengezet en bieden flink partij tegen de Docos (B)- junioren. Deze wedstrijd begint om 12 uur, eveneens op het U.D.O.-terrein. menten en de temperatuur geschikter was om „voorwerpen" te bevriezen. Er waren, zoo schrijft Rascher, slechts 5 gevallen, waarbij de bevrorenen door dierlijke warmte weer tot het leven opgewekt kon den worden, o.m. het geval van een kind, dat na een warm bad weer teekenen van leven gaf, Gevangenen te Dachau werden gedwongen om in naakten toestand 14 uur achtereen in een temperatuur te verkeeren, die tot 20 graden Celsius onder nul daal de. Daarna werden zij blootgesteld aan heete baden. NATIONALE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN 2e klagse groot biljart 45/2 Gistermiddag zijn in de benedenzaal van „Dubois" te Amsterdam de nationale kam poenschappen 2e klasse groot biljart kader 45/2, georganiseerd door de vereeniging „Benoorden het IJ", begonnen. De uitslagen luiden: Kastelijn 300 35 44 8.57 Rietveld 138 35 16 3.94 Van Kessel 300 28 50 10.71 Barzilay 242 28 40 8.64 Van Nijnatten 300 31 66 9.67 Bokhoven 209 31 43 6.74 Keyzer 300 42 48 7.14 Schmidt 227 42 31 5.40 Van Kessel 300 29 40 10.34 Rietveld 245 29 40 8.44 Barzilay 300 24 86 1250 Keyzer 300 24 74 12.50 Schmidt 300 27 76 11.11 Van Nijnatten 237 27 40 8.77 Bokhoven 300 42 59 7.14 Kastelijn 286 42 38 6.80

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 2