SPORT OMGEVING Joris Voetangel's jacht VOETBAL KON. NED. VOETBALBOND. Programma voor a.s. Zondag. DISTRICT I.. Ie krasse: Feyenoord-VSV; 't Gooi EDO; DWS—Herms DWS; Ajax—RFC; SpartaEmma. DISTRICT II. Ie klasse: DFCHESHaarlemNeptu- nus; ExcelsiorDe Vole wijckex-s; DOS Blauw Wit; StormvogelsXerxes. 2e klasse B: DCV—Quick; UVS—UVV; SWVios; Elin^kwijkOvermaas. 2e klasse A: HillinenVCS; Wassenaar LFFC; TYBBBlauw Zwart; Lugdunum HFC. 3e klasse B: LaakkwartierRVC; Con cordiaTonegido; WoerdenRoodenburg; ON AAlphen. t 4e klasse A: DOSRTeylingen; Alph. Boys'Bodegraven; LDWSHillegom; Lis- seVVSB; AlphiaDocos. 4e klasse B: ZLCZwart Blauw; Rijswijk BTC; RouwkoopDe Jagers; RKAVV Wilhelmus; Esdo.Lenig en Snel. 4e klasse C: VoorburgDSO; Gouderak Waddinxveen; VogelRava; Kranen burg—Quick Steps; HPSVSMV. DISTRICT Hl. Ie klasse: Ensch. BoysWageningen; QuickBe Quick; Go AheadVitesse; TubantiaNEC; HeraclesEnschede. DISTRICT IV. Ie klasse: Longa—Helmondia; Willem n RKTW; BWDe Baronie; Helmond Vlissingen; NAC—WV. DISTRICT V le klasse: Achilles—Sneek; Emmen Veendam; GVAVFrisia; Leeuwarden Heerenveen; Be QuickHSC. DISTRICT VI. Ie klasse: PSVDe Spechten; MW Eindhoven; JulianaSitt. Boys; Sportcl. EmmaBleijerheide; MauritsLimburg ia. Voetbalwedstrijd te Palembang. Aan de „Nieuwsgier" ontleenen wij het volgen de: „Wij hebben ons altijd afgevraagd waarom de samenwerking in Palembang zoo innig is, in tegenstelling tot de situatie in Medan en Padang, waar de kogels en handgranaten in den letterlijken zin des woords niet van de lucht zijn. Een Palem- bangsche correspondentie in de „Bali en Lombok Bode" maakt ons düidelijk wat daarvan nu wel de oorzaak is De Y-brigade voer de Moesi op, en daagde prompt de In donesiërs voor een voetbalwedstrijd uit. De belangstelling op het veld achter de oude Benteng was enorm. Onder de vele duizen den Indonesiërs bevonden zich tal van TRI-officieren, uitgerust met zwaarden, mutsen met wapperende vanenen Ja- pansche onderscheidingen Voor den aan vang marcheerden deze heeren het terrein op. Het was een daverend succes. De wed strijd verliep in de beste verstandhouding. De Indonesiërs waren pootige knapen in gele baadjes, en sommigen der Ga dj ah, Me- rah's (rlilode olifanten, formatie van het van het N.N.I.L.) beweerden, dat het strij ders van de Banteng Hitam (zwarte stier) moesten zijn. Hoe den cok: zelfs in het felst van den strijd Jreerschte onder spelers en publiek dé meest volmaakte orde In de eerste helft waren de roode ol'fanten het meest in den aanval en kregen zij een 21 voorsprong. Maar na de rust ging aan Ne- derlandsche zijde de vermoeidheid een duchtig woordje meespreken, zoodat de zwarte stieren tenslotte een 32 overwin ning uit het vuur sleepten. Het publiek stormde het terrein op en juichte den over winnaars uitbundig toe. Als Karei Lotsy nu ook eens hier kwam als commissaris- generaal." KORFBAL. KON. NED. KORFBALBOND. Programma voor a.s. Zondag. Z.H. Ie klasse: DKCDeetos; Spangen —Ons Eibernest; GymnasiastenAchilles; H£»V'Het Zuiden. 2e klasse A: WionGymnasiasten II; OS CR—Deetos II; Achilles II—ALO; De Al- gemeeneFluks. 2e klasse B: Het Zuiden H—Ready; Hou StandVicus Orientis n; TOV—Ons Eiber nest II. HOCKEY KON. NED. HOCKEYBOND. Programma voor a.s. Zondag. Heeren West. Ie klasse: Gooi—Laren; Delftsche Stud.—Amsterdam; TogoHil versum; Be Fair—EiMIHC; HDMHHIJC. 2e klasse C: BMHC III—Cl. te Werve; Togo III-VCL; SOS.IIZuidwijck; Togo IILeiden II. ATHLETIEK. Docos. Na een korte onderbreking wordt heden (Donderdag)-avond in de zaal Krauwelsteeg (achter Casino Theater) de Indoor-training der R.K. Athletxek Ver- eeniging „Docos", onder leiding van den heer Ten Braak, weer hervat en wel op de volgende uren: voor dames van 7 tot 8 uur; voor junioren van 8 tot 9 uur en voor hee ren van 9 tot 10 uur. Daar na afloop der trainingen een belangrijke enquete wordt gehouden, worden alle leden dringend ver zocht heden avond aanwezig te zijn. SCHAKEN Internationaal tournooi te Hastings. Maandag 30 December begint in Hastings het jaarlijksche internationale schaaktour- nooi. Behalve dr Tartakower, die vorig jaar winnaar werd, schreven in Prins (Ne derland), Raizeman, de nieuwe Fransche kampioen, en de beide Britten Alexander en Solombek. „Revanche". Dinsdag herdacht de Leidsche Doofstommen Schaakvereeniging Revanche" haar 1-jarig bestaan met een zeer geslaagden feestavond. Hij. die zich op wil geven als lid van deze vereeniging kan dit doen bij den seer. J. G. Vreeswijk Heerengracht 69, Leiden. TAFELTENNIS L.T.T.V. „De Sleutels." Met ingang van hedep is het bestuur genoodzaakt de training op Maandagavond geheel stop te zetten. Zoodra er voldoende ballen ver krijgbaar zijn zal de training weer normaal doorgang vinden. Vervolgens herinneren wij de leden eraan, dat Zondag 22 Decem ber het ,,Zilvcrbat"-tournooi zal plaats heb ben. Inschrijvingen kunnen geschieden bij de wedstrijdleiding vanaf Donderdag 12 December tot en met Woensdag 18 Decem ber. Nadere bijzonderheden zullen alsnog in dit blad bekend gemaakt worden. Houdt allen Zondag 22 December vrij!!! ALPHEN AAN DEN RIJN L.T.B. Wegens het om gezondheidsre denen bedanken als voorzitter van den heer Jac. Boere werd de goed bezochte le denvergadering van de plaatselijke af dee ling van den L.T.B. in de Sint Josephzaal, geleid door den heer J. A. M. van Niekerk Pzn., die als voorzitter was gekozen. Besloten werd het volgend jaar, in sa menwerking met de plaatselijke R.K. Mid- denstandsvereeniging, voor de Kinderen der leden een Sinterklaasfeest te organiseeren. Eveneens werd besloten tot vertooning van de bekende film: „De bonte moet er uit". Een en ander zal geschieden in samenwer king met de andere plaatselijke boeren standsorganisaties. Besloten werd tot toetreding tot den Kring Leiden. Bij de behandeling van het arbeidscon tract voox> de Rijnstreek, ontspon een breedvoerige bespreking, waarbij hoofd zakelijk bezwaren werden geuit tegen den gevraagden vrijen Zaterdagmiddag, Zon dagen tot en met 's Maandagsmorgens. Overigens ondersteunt men de voorstellen van de landbouworganisaties te Bodegra ven, welke als volgt luiden: 8 maanden 11 uur per dag te werken en 4 maanden 10 u. p. dag; een weekloon te verstrekken ad 40,plus 2 liter melk p. dag gratis. Des Zaterdagsmiddag vrij, echter met dien ver stande, dat het melken wordt nagekomen «n géén vrij in den oogsttijd, zonder ver hooging van het weekloon; in den zomer 3 en in den winter 7 vacantiedagen, in on derling overleg en, zooals gezegd, geen ver lof des Zaterdags vanaf 12 uur tot en met Maandagsmorgens. Van de zijde der leden werd er sterk op aangedrongen om, indien het contract wordt aangenomen, zich dan ook prompt daaraan te houden. Wel werd met klem bepleit om een uitzondering te verkrijgen op den alge- meenen regel, welken de boerenarbeiders trachten vast te leggen, volgens welke zij vrij willen komen van de verplichting om op den Zaterdag en Zondag te melken en deze uitzondering achtte men zeer wel ftxo- gelijk voor het geheele rayon der veehou- dersstreek, zooals de Rijn- en Gouwestreek is. De afgevaardigden van de Land- en TuinbouwjongereVi boden den L.T.B.'ers een bonteavond aan, in de maand Januari. De L.T.B. ontwikkelt een groote activiteit. Wil verschillende ontwikkelingsbijeenkom sten beleggen, gedurende de komende win termaanden en zal daartoe sprekers met naam uitnoodigen, onderwerpen den land en tuinbouw, den landbouw- en algemeene prijzenpolitiek betreffend, alsook over cul- tureele aangelegenheden. Besloten werd tot toetreding tot de land- bouwbedrijfsvoorlichtingsvereeniging te Bodegraven en te trachten, als standplaats van den 2en assistent van den Rijksland- bouwconsulent, Alphen aan den Rijn te la ten toewijzen. Dit achtte men in het be lang van den geheelen Alphenschen boeren stand. Bij de bespreking va nhet T.B.C.-fonds in oprichting, stelde men de katholieke arbei dersbeweging en de kath. middenstands- vereeniging in Nederland tot voorbeeld* om te komen tot de stichting van een.T.B.C.- fonds voor de L.T.B.'ers. 3000 Leden zijn nog te weinig. Moeten er minstens 7000 zijn. Na een vurig pleidooi van den secr., den heer Joh. C. Vink, die er nog op wees, dat de t.b.c. helaas ook onder den boeren stand sterk toeneemt, gaven zich velen als lid van dit vrijwillige fonds op. De heer J. Th. Verkleij bracht een breedvoerig verslag uit van de bondsraadvergadering. Bij de. rondvraag weerlegde de voorzitter de ge ruchten rondom de inhouding van f 0.25, bij niet T.B.C.-vrije bedrijven, door de C.M.C. NIWIN-coIlecte. In een gisteravond in de trouwzaal van het raadhuis gehouden bijeen/komst is thans ook in onze gemeen te opgericht een NIWIN-comité, dat zich ten doel stelt, de behartiging van de be langen van onze landgcnooten in Indië. Dit comité is samengesteld uit het be staande camité „Neder"and helpt Indië". Gedetailleerd uitgewerkte plannen zullen' binnenkort worden bekend gemaakt. KAZERSWOUDE Middenstand. Zondagmiddag kwamen de kinderen van de Hanzeleden bijeen in het nieuwe parochiehuis in het Zwaantje ter viering van het St. Nicolaasfeest. Nadat allen gezeten waren kwam St Nicolaas in hoogst eigen persoon de zaal binnen en werd met muziek en zang verwelkomd. Ge zeten zijnde hield Sint een korte toespraak en liet verschillende van hen bij zich ko men en een liedje zingen. Zwarte Piet liet zich intusschen ook danig gelden maar bleek toch nogal goedig van aard, want niemand kreeg slaag of moest in de zak. Intusschen werden de kinderen flink ge- tracteerd op snoep en lekkers en kreeg elk van hen ook nog een klein cadeautje, wat zeer in den smaak viel. Door voorzitter Kouwenhoven werd de groote kindervriend hartelijk bedankt en tevens ook allen, die het hunne hadden bijgedragen om dit feest te doen slagen. Onder gezang, vreugdekre ten en strooien van pepernooten werd de Sint uitgeleide gedaan tot de auto om zijn reis naar Den Haag voort te zetten. HILLEGOM Tentoonstelling „Streven tot Verbetering" De tentoonste1 ling werd zeer druk be zocht. De volgende bekroningen werden toe gekend; J. Vis, fraaiste konijn van allen met Angora; C. Gelein, wisselbeker voor hoogst aantal punten konijnen; combinatie „Het Oosten" wisselbeker voor fraaiste collectie krielen; G. Westerlaken, wisselbe ker groote hoenders; Drost en Engel wis- selb. Weener E. F.; P. B. Kobes, wisselb. mooiste groot zilver E. F.; G. D. Blokker, wisselb. VI Reus E.F.; Jac. Walkers, mooi ste collectie Lotharingers; A. Waaijenberg, mooiste collectie klein zilver; N. Kragt, fraaiste dier van de jeugdleden; A. Vas- tenouw en B. Frijlink, mooiste collectie groot zilvers; A. Vastenóuw, fraaiste Rex; J. H. Vermeulen, fraaiste collectie en fraaiste dier kleurdwergenC. Gelein, fraaiste Hlolander E.FR. KATWIJK AAN DEN RIJN Voetbal. De politie Katwijk speelde tegen de politie Wassenaar, 't Was een heel goede en mooie wedstrijd. Jammer, dat Katwijk de eerste goal maakte in., eigen doel. De ruststand was 01, het einde 03. LISSE De 11.000ste inwoner gepasseerd. Het inwonertal der gemeente Lisss bleek bij de opmaking van de statistische gegevens de 11.000 inwoners te hebben overschreden op 31 October j.l. De bevolking was op dien datum groot 11.009 inwoners. Ondertrouwd: A. Clemens 29 j. te Haar lemmermeer en C. G. van Ruiten 28 j.; J. H. Aangeenbrug 39 j. en A. Rhijnsburger 33 j.; C. Broekhuizen 22 j. en C. A. Wasse naar 19 j. NOORDWITKERHOUT EIGEN AFDEELING VAN STILLEN OMGANG GESTICHT. Los-gemaakt van Leiden! In het- patronaatsgebouw van St. Victor hield het Genootschap van den Stillen Om gang een vergadering. De agendabevatte één punt n.l.: „Voorstel van verschillende leden om een zelfstandige afdeeling te stichten en te beginnen met den Omgang van 1947 niet meer onder het Hoofdbestuur van Leiden te staan. De voorzitter wilde vervolgens direct een stemming houden over het voorstel doch verscheidene leden wilden eerst wel eens hooren of de Om gang op dezelfde wijze goed georganiseerd kan worden als Noordwijkerhout apart gaat. De voorzitter vroeg toen den heer Meeuwenoord, die de vorige keer er voor gezorgd heeft dat een groote groep uit Noordwijkerhout aan den tweeden Omgang kon deelnemen, of hij een toelichting kon geven over deze kwestie. De heer Meeu wenoord zeide hierop, dat het Hoofdbestuur in Amsterdam het oprichten van eigen af- deelingen stimuleert. Spreker zeide, dat a^n Noordwijkerhout reeds een kerk is toe gewezen en dat de reisgelegenheid per trein ook in orde komt. De contributie kan blijven zooals deze nu is. Er is niets, zeide de heer Meeuwenoord tenslotte, dat belet dat Noordwijkerhout een eigen afdeeling sticht. De Txeer P. P. van Denzen brengt hierna een eeresaluut aan den heer Meeuwenoord voor alles wat hij reeds gedaan heeft. Hij zeide, dat het altijd goed gegaan is met Leiden, doch hij acht nu den tijd gekomen om een eigen afdeeling op te richten. Met algemeene stemmen werd hierna be sloten een afdeeling Noordwijkerhout op te richten. Pastoor van der Waarden die intusschen ter vergadering was gekomen en dit be sluit vernam, sprak hierover zijn blijdschap uit. ZijnEerw. vond het 't mooiste, dat beide parochies gezamenlijk een afdeeling vor men. Besloten werd vervolgens direct na Nieuwjaar te vergaderen en dan een' be stuur te kiezen van 7 leden, n.l. 3 uit St. Victor en 4 uit St. Jozef. Besloten werd ten slotte een schrijven te richten tot het Leidsch bestuur om het besluit mede te deelen en dit bestuur te danken voor alles wat het in de afgeloopen jaren heeft gedaan. OUDEWETERING IJssport. Deze week is een ledenver gadering gehouden van de IJsclub „Ijs vermaak zij ons Doel", we'ke onder leiding stond van den heer J. C. de Jong. Aanwe zig waren 45 leden. De heer L. de Jeu las de notulen van de vergadering van Febr. 1946, toen de twee plaatselijke ijsclubs één zijn geworden onder bovengenoemde naam. Het gecompiliceerde bestuur trad in zijn geheel af. De vergadering heeft daarop een nieuw bestuur gekozen, hetwelk na onder linge verdee'ing der functies er aldus uit ziet: Voorz. J. C. de Jong; 2de voorz. P. H. Verdel; secr. L. de Jeu; 2de secr. A. Zee- gers; penningm. J. L. Zoet Czn.; 2de pen- ningm. J. Horsman; Baancomm. H. de Jeu; 2de Baancomm. A. Möllers; ass. Baancomm. J. Zoet Wzn.; H. Langhout; Joh. Vreeken Dzn.; H Vesseur; D. Hulsebosch; A. De ters; J. Los; P. Klein; J Katsburg. De voorzitter deelde mede, dat het le dental op het ongenblik 205 is en dankte voor de propaganda en ijver der wervings commissie. Het aanvankelijke bestuurs voorstel om de .iaarl. contributie op f 1,50 te bepalen werd door de vergadering op f 2.00 geadviseerd en vastgesteld. Hierbij werd medegedeeld dat voor 2.man en vrouw en schoolgaande kinderen vrij toe gang hebben tot de baan, terwijl overige beta'ende gezinsleden hun dame vrij toe gang verschaffen. Het eerste contributie- jaar loopt van 1 Nov. 1946 tot 31 October 1947. Dezer dagen zullen de kwitanties aangeboden worden. Voorts werd aange kondigd, dat zoo spoedig mogelijk contact ✓-De ooievaar leek gek-v geworden I Het proces tegen de beulen van het vrouwen-concentratiekamp te Ravensbruck heeft ook wel eens an dere momenten dan de sombere verhalen van de getuigen. Een der getuigen, die de rechtszaal opvroo- lijkt met haar opmerkingen, is de Nederlandsche vroedvrouw Neeltje Epker, die gezond en wel uit dit kamp des doods is ontsnapt. Op een vraag, waarom haar getuigenis niet in de oorspronkelijke verklaring aan de commissie voor oorlogsmisdaden is opgenomen, antwoordde zij: „Ik had het toen erg druk. Het leek wel of de ooievaar gek was geworden, want ik leverde 9 babies in 24 uur af". V.- .J gezocht zal worden met de hoogere bonden op ijssportgebied, teneinde een zoo groot mogelijk ijsvermaak voor de leden te ga randeeren. Een gratis verloting op het eind der vergadering viel zeer in den smaak. ROELOFARENDSVEEN Tuinbouwvoorlichtingsdienst. De ont wikkelingsdag had niet de be'angstelling van vorige jaren, wat zijn oorzaak wel zal hebben in de nog vele werkzaamheden op het land en het gunstige weer daarvoor. Evenwel waren toch een zestigtal tuinders aanwezig. In de morgenuren sprak de heer Verlcley over diverse ziekteverschijn selen in de tuinbouwgewassen, de oorzaak daarvan en de bestrijding In de namiddag werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de mechanisatie in de tuinbouw. Om •Ie productiekosten neer te drukken is me chanisatie dikwijls een passend middel. Reeds meermalen hebben de Veensche tuinders median's Vie toegepast en zij doen dat nog steeds. De fijne Veensche cultures zijn wegens hun aard bijna geheel op handenarbeid aangewezen. Het za1 nog v/el eenigen tijd duren a'vorens ter vervan ging van die handenarbeid, waarmede juist zooveel productiekosten gemoeid zijn, een geschikte mechanisatie zal zijn uitge vonden. Aan het einde dankte ir. G. W. van der Halm voor de belangstelling. VOORHOUT GEMEENTERAAD. De gemeenteraad kwam in voltallige ver gadering bijeen, onder presidium Van den loco-burgemeester, den heer P. L v. d. Hulst. Allereerst werd overgegaan tot stem ming ambtenaar burgerlijke stand omdat in de vorige vergadering zonder briefjes ge stemd was. Met alg. st. werd de heer P. Vis als zoodanig gekozen. In zijn openingswoord deelt de voorzitter mede, dat uit de agendapunten wel eenige discussies zullen voortvloeien; hij hoopt echter dat ze alle opgelost zullen worden in het belang der gemeente. Er was een lawine van ingekomen stuk ken o.a. een dankschrijven van mevrouw van Berckel voor de haar gebrachte bloe menhulde bij het afscheid van Voorhout; een schrijven van den heer A. v. d. Lans om te komen tot het samenstellen van een adviescommissie voor de volkshuisvesting. Dit werd niet ondersteund, daar men op denzelfden weg door wil gaan tot er een nieuwe burgemeester benoemd is. Men wil de nieuwe functionaris niet binden aan voor hem misschien niet prettige maatrege len. Dezelfde schrijver wenschte langs de Leidschevaart de doornenhaag te doen ver anderen in een ligusterhaag. Stemming hierover wees uit dat 7 leden voor de be staande haag waren en 4 leden het voorstel v. d Lans steunden. Een schrijven van mej. J. G. van Wieringen om salarisverhooging als werkster vond geen bijval. Met alle waardeering voor haar werk wildé men hiermede wachten tot het proefjaar om was. Een voorstel van de Vroedvrouwenschool uit Heerlen om 25.subsidie werd af gewezen. G.S wenschen de subsidie van 2202.voor onderhoud Leidschevaart niet eerder uit te betalen, alvorens met verbe tering van het stuk Nagelbrug tot Noord- wijkerhoek is begonnen. In de Commissie tot onderzoek der be-, grooting werden na 8 stemmingen gekozen de heeren W. v. d. Ploeg J. Koomen en C. Prins. De leden v. d. Nouland en Spieren burg wenschten niet in aanmerking te ko men. Een voorstel van B en W. om voor de kom der gemeente een rioleeringsplan te doen ontwerpen en voor dit doel een crediet beschikbaar te stellen vond de goedkeuring der vergadering, tenminste in principe. Eerst zal een kostenopgave worden ge vraagd. De gemeenteopzichter voelt zich niet capabel dit ontwerp te maken en deze groote verantwoording te dragen, wel de uitvoering in eigen beheer in onderdeelen en in het geheel. Er zal een ontwerp worden gemaakt tot het invoeren '*an een belasting op tooneel- vertooningen en andere vermakelijkheden. De belasting op honden zal worden ver hoogd tot 5.voor bedrijfshonden en 10.voor luxe honden. Het lid Spieren burg was hier tegen. Hij wil geen verhoo ging, maar een strengere uitvoering der ber staande verordening Aan G.S. zal geadvi seerd worden de wedde van den gemeente secretaris wegens gebruik van een aan de gemeente toebehoorende woning te vermin deren met 452.mits men zich houdt aan het percentage van 12 pet., dus bij hoo- door ACeiv~y,a>tfi 15. Vlak voor een klein stationnetje, waar de express anders nooit stopte, stond de trein nu onverwacht stil. Passagiex-s staken hun hoofden naar buiten en conducteurs stapten uit de trein. Wie heeft er aan de noodrem geti'ok- ken? Ik, edele, heer, zei plotseling een lange man in een donkere jas, die ook uit stapte. Ik ben ver genoeg naar mijn zin. Het lijkt me hjer Weet U dat hier Een boete op staat? Ja, edele heer. U behoeft zich niet ongerust te maken, daar komt de stationschef al aan. Laat ik de trein niet langer ouhouden en met dezen braven man even meegaan, opdat hij mijn naam en adres kan noteeren. De dikke chef van het kleine station netje keek Perolt achterdochtig aan. Juist, komt u maar es effies met me mee zei hij toen de trein zijn weg weer vervolgde. ger salaris ook hooger huux\ Op de be zwaarschriften tegen de aanslagen wegen belasting voor 1944 en 1945 van Huize St. Agnes alhier werd afwijzend beschikt. Per 1 Jan. 1947 zal een kasgeldleening worden aangegaan groot f 130.000 tegen 2 pet. ter aflossing van de bestaande leening Bij de rpndvraag bracht wethouder Lin deboom naar voren, dat de Zandsloot door het intense busverkeer groote scheurexx gaat vertoonen in het wegdek; hij wil de spoorwegen hiervoor aansprakelijk stellen. Het lid v .d. Nouland bepleit nogmaals electrische straatverlichting voor den Prin- senweg, terwijl het lid Spierenburg wel eens wit weten wat nu toch de schoodarts uitvoert, anders wil hij herziening van de instructie. Hierna geheime zitting. IJsclub. In café Boerhaave hield de IJsclub haar traditioneele en alom be kende jaarvergadering. Evenals andere ja ren was de zaal tot in alle hoeken bezet, toen de voorzitter, de heer H. Vester, een half uur over tijd de vergadering opende. Met eenige gevoelvolle woorden herdacht h(j den overleden actieven seci*etaris, den heer P. N. Vester. die 32 lange jaren op de meest vei'dienstelijke wijze deze functie had vervuld. Deze woorden werden door de vergadering staande aangelxoord. Daar na richtte hij eenige woorden tot de hee ren W. V. Eeuwen en Versluys uit Sassen- heim, die hier als afgevaardigden van de afdeeling Sassenheim aanwezig waren. De heer v. Eeuwen gaf nog eenige uitleg over de Reorganisatie van de Ned. Schaatsen- rijdersbond en pleitte voor het organisee ren van koppelwedstrijden. De bestuursle den J. Verdegaal en P. v. d. Berg wei'den door de voorzitter gecomplimenteerd met hun zilveren bestuursjubileum, waarvoor hun dan ook de gebruikelijke medaille werd toegezegd. De notulen en het jaarverslag van de secretaris waren keurig verzorgd, evena's het financieel overzicht. Doordat de inkomsten 709.01, en de uitgaven 306.35 bedroegen was er een batig saldo van 394.66. De aftredende bestuursleden de heeren J. II. Eroex-sma, P. van Werk hoven, P. v. d. Hulst en C. Prins werden bij acclamatie herkozen, terwijl in een va cature werd voorzien door verkiezing van den heer A C. Pennings. Voor de rond vraag was niets belangrijks, zoodat spoe dig overgegaan werd tot de traditioneele verloting, waarna een kaartje wex*d ge legd, en daarna allen voldaan huiswaarts gingen. WARMOND Kath. Arbeidersbeweging. Ook dit jaar gaf bovengenoemde afd. wederom een St. Nicolaasfeest voor de kinderen van le den en donateurs. Nadat de Sint, op een mooie witte schimmel gezeten, vergezeld van zijn zwarte Pieten was ingehaald vanaf de Tol, begon om half vier in Hotel „De Stad Rome" het feest pas goed voor de kinderen. Na een pittig welkomstwoord van de goede Sint heette de voorziter de heer Hogeboom alle kinderen hartelijk welkom. Aanwezig waren ook de burge meester Von Fisenne mevr. Ketelaar, de geestelijk adviseui-" kapelaan Groen, onder wijzeressen en vele andere gasten, wien door den voorz. een hartelijk welkom wer- den toegeroepen. De kinderen werden ge- tracteerd op chocolademelk en koek en op surprises. Ieder kind kreeg een zak met lekkers, een kleedingstuk en een kinder spel. Daarna hield de burgemeester een toespraak tot de kinderen. St. Nicolaas hield ook nog een toespraak tot de kinde ren en zeide, dat, a's de kinderen zich niet aan de woorden van den Burgemeester hielden, hij dan volgend jaar zeker War mond zal overslaan. IJsclub. Onder zeer groote belangslel- jing hield de IJsclub jaarvergadex-ing. Het bleek dat het batig saldo ruim 1600. bedroeg. De aftredende bestuursleden werden herkozen. In bespreking kwam het 50-jarig bestaan der vereeniging. Beslo ten werd een commissie in het leven te roepen, die deze feestelijkheden zal voor bereiden, terwijl, gezien het zeer groote aantal leden, tevens werd besloten twee feestavonden te geven. De gebruikelijke rondvraag bracht als steeds zeer vele ver langens naar voren Besloten werd nog toe te treden als lid van den Z. Ho'.land- schen Ijsbond. Na de traditioneele verlo ting werd de zeer geanimeerede bijeen komst gesloten. Personalia. De heer G de Winter is met ingang van 1 Januari a.s. benoemd als gemeente-werkman. ZOETERWOUDE Prijsbeheersching. In deze gemeente is een plaatselijke prijzencommissie inge steld, als volgt: K. Weijland, voorzitter, Dorpsstraat 24; J. Vaneman, secretaris, Zuidbuurtscheweg 25; Mevr, A. Paarde- kooperMentink, Mjening 4; J. van der Hulst, Hooge Rijndijk 353 en G. Koek, Vliet weg 15, allen te Zoeter woude. (Reeds geplaatst in onze vorige oplage). Dr. J. M. A. JANSSEN. Vanmiddag is gepromoveerd tot doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijks universiteit te Leiden, de zeereerw. zeergel. heer J. M A. Janssen, geb. te Roermond, wonende te Leiden („St. Elisabeth", Hooi gracht)), op het proefschrift „Vertaling en commentaar der traditioneele Egyptische autobiografische teksten voor het nieuwe Rijk". Promotor was prof. dr. A. de Buck. Dr. Janssen is plaatsvervangend conser- vatox,Jbibliotheca2s van het Ned. Insti tuut voor het Nabije Oosten, 2e secretaris van „Ex Orientc Lux", voorts heeft hij een leer-opdrapht aan de Gem. Universiteit te Amsterdam en is hij assistent van prof. De Buck aan de Leidsche Universiteit. HET INDISCHE VRAAGSTUK IN DE TWEEDE KAMER. In de hedenochtend begonnen vergade ring der Tweede Kamer; stelde de voorzit ter voor a.s. Maandag eén uur de discus sie te beginnen over de regeeringsverkla- ring betreffende de overeenkomst van Linggadjati en die behandeling voor te zetten des avond en zoo noodig Dinsdag d. a. v De heer Schouten (A. R.) was het hier mede niet eens en wenschte schriftelijke voorbereiding met het oog op de vele vra gen, welke rijzen van staatsrechtelijken, politieken en financieel-economischen aard. Nadat de voorzitter had opgemei-kt dat schriftelijke behandeling te lang uitstel zou vergen, maakte de heer Schouten van zijn denkbeeld een voorstel. Het voorstel van den voorzitter werd gesteund door de hee ren Romme (K.VP.) en Van der Goes van Naters (P. v. d. A.), bestreden door de heeren Tilanus (C.-H.), Vonk (P. v. d. V.) en Wagenaar (C. P N.). Het voorsteï-Schouten werd verworpen met 47 tegen 25 stemmen, waarna het voor stel van den voorzitter zonder stemming werd aangenomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3