Min. Jonkman maakte Regeeringsstandpunt bekend Duitschers schoten drie K.P.ers neer Ontwapening algemeen doorgevoerd S PERS-SPIEGEL Z Veel belangstelling voor de zitting der Tweede Kamer De betrekkingen met Spanje niet verbroken NEbERLANDSCHE VERTEGENWOORDIGING BIJ DEN H. STOEL ONMISBAAR In de vergadering der Tweejle Kamer is, zooals bekend, gistermiddag een regeerings- verklaring over de Indische kwestie afge legd. Er was veel belangstelling in de Kamer. Op het Binnenhof kon men al constatee- ren, dat er iets bijzonders te geschieden stond. Voor de ingangen groepten verschei dene belangstellenden samen. Te 1 uur opende de voorzitter mr. J. van Schaik de vergadering. Kort daarna trad de regeering binnen. Alle ministers mr. van Kleffens uitgezonderd namen ach ter de regeeringstafel plaats. De gereser veerde loges waren alle bezet. In de mid delste, boven den presidentszetel hadden de leden der commissie-generaal plaats geno men. De gereserveerde tribune was geheel bezet, evenals de publieke tribune. Nadat de stemmingen over de begrooting van buitenlandsche zaken geschied waren werd het woord verleend aan den minister van overzeesche gebiedsdeelen, den heer Jonkman. Onder diepe stilte der vergadering begon hij eenige minuten voor half twee met da voorlezing der regeeringsverklaring. Met heldere stem, rustig en duidelijk las minister Jonkman de verklaring voor ten aanhooren van de 83 Kamerleden, die de vergadering bijwoonden. De voorlezing vergde omstreeks een half uur. De voorzitter verklaarde het niet wel mo gelijk thans een gedragslijn te bepalan met betrekking tot de regeeringsverklaring, daar de Kamer nog geen kennis heeft kun nen riemen van de toelichting der commis sie-generaal, welke ter vergadering werd rondgedeeld. De voorzitter stelde voor gisteravond niet te vergaderen om den leden de gele genheid te geven van de toelichting van de e.g. kennis te nemen en zich over de stuk ken te beraden. Hedenmorgen bij den aanvang der ver gadering zou spr. een voorstel dóen met be trekking tot de regeeringsveijdaring welk voorstel echter in geen geval zal inhouden, dat hedep nog de kwestie in openbare dis- OP KORTE GOLF BINNENLAND. De Koningin is benoemd tot doctor honoris causa van de „FacuWe Libre de theologie protestante de Montpellier". De Deken der faculteit, prof. dr. Henry Leen- hardt, zal morgen 12 December a.s. om 12 uur in het Paleis aan het Lange voorhout te 's-Gravenhage aan H.M. de Koningin de doctorsbul overhandigen. De Staatscommissie voor de particu liere Steenkólenmijnbouw is gisteren ge ïnstalleerd door minister Huysmans. De commissie onder voorzitterschap van mr. N. C. Couvee uit Den Haag, zal de regee ring moeten adviseeren over,de al dan niet gewenschte socialisatie van de particuliere mijnen. De Senaat van de Thechnlsche Hooge- school te Delft heeft besloten den heer A. Plesman, president-directeur der K.L.M. het eere-doctoraat in de technische weten schappen te verleenen. Op den straatweg EnschedeOlden- zaal reed een motor tegen een geparkeer- den Engelschen truck, als gevolg waarvan de bestuurder M., afkomstig uit Enschede, onmiddellijk werd gedood, terwijl de duo passagier P. zeer zwaar werd gewond. Aan gezien de verlichting van den truck na de botsing onklaar raakte, reed kort na dit ongeluk een jeep tegen den auto, waarvan de twee inzittenden ernstig werden ge wond. Een 15-jarige scholier van de am bachtsschool te Haarlem vond e enigen tijd geleden in de duinen een metalen bu:sje, voorzien van schroefdop. De jongen nam het mee en legde het weg. Toen hij het Zondagavond opnieuw opnam, sprong het uiteen. De jongen werd ernstig gewond, zoo Jat zijn linkerhand moest worden ge amputeerd. Bij de Amsterdamsche Droogdok maatschappij is de 46-jarige F. W. bekneld geraakt tusschen de tangen van een kraan. Hij was op slag dood. BUITENLAND. -j- Stalin zal Donderdag a.sa het eère- burgerschap van de stad Praag ontvangen. Door de mijnwerkersslaking zijn in de V.S. 25 millioen ton steenkool minder ge produceerd, terwijl 750.000 ton- staal en 100.000 auto's minder gefabriceerd zijn dan normaal. De mijnwerkers hebben in totaal 60 millioen dollar aan loon ingeboet. In een kolenmijn bij Lon;en zijn ten gevolge van een explosie 16 arbeiders vah de buitenwereld afgesloten. Drie hunner werden na een uur gered; de rest is nog in de mijn. De Zuidkust van Engeland heeft het nog sleeds zwaar te verduren door de aan houdende storm. Het centrum van Has tings is geheel overstroomd. Zweedsche padvinders zu'.len waar schijnlijk hulp \erleenen bij de heroprich ting van de verkennersbeweging in Duitsch land. De zelfmoordpogingen te Neurenberg zijn nog niet onmogelijk. Thans heeft we derom een S.S.-kolonel zich over het hek werk van de derde verdieping van de ge vangenis naar beneden gestort. Hij heeft 5G kans om te blijven leven, zeggen de doktoren. De banken, waarin Goering c.s. te Neurenberg gezeten hebben, zijn weer ge vuld; nu met 23 Duitsche dokters, beschul digd van onmenschelijke experimenten op gevangenen van Ravensbrück. Het proces zal waarschijnlijk tot Februari dienen. Te Belgrado is een proces begonnen tegen led^n van de Duitsche Gestapo, cie in Servië naar schatting 150 000 slachtof fers hebben gemaakt, onder wie 35.000 Jo den. Duitsche krijgevangenen in Oost- Frankrijk hebben zich meester gemaakt van een vliegtuig en zijn er mee vandoor- gegaan naar de Heimat". cussie zou komen. De Kamer ging daarme de accoord. De ministers verlieten daarna de vergadering met uitzondering van den heer Vos. BUITENLANDSCHE ZAKEN. In de gistermiddag gehouden vergadering van de Tweede Kamer is aan de orde geko men de stemming over de motie van orde van den heer de Groot (C.P.), betreffende het niet bestendigen van de diplomatieke en handelsbetrekkingen van Nederland met de regeering-Franco. Deze motie luidt als volgt: De Kamdr: van oordeel dat het on- gewenscht is de diplomatieke en handels betrekkingen an Nederland met de regee ring-Franco to bestendigen: geefj; de re gering in overweging haar vertegenwoor diging in de U.N.O. te instrueeren, dien overeenkomstig haar houding te bepalen." De motie werd verworpen met 74 tegen 9 stemmen. Stemming ver de motie van orde van den heer van der Goes van Naters betref fende de voorstellen in de vergadering van de U.N.O. welke beoogen door middel van vrije verkiezingen te geraken tot het her stel van den democratische regeeringsvorm in Spanje. Deze motie luidt aldus: „De Kamer: met belangstelling kennis genomen hebbende van de voorstellen in de vergadering van de U.N.O. welke beoogen door middel van vrije verk'ezingen te ge raken tot het herstel van den democrati sche regeeringsvorm in Spanje, betuigt haar instemming met de strekking dezer voorstellen, r.oodigt de regeering uit, haar vertegenwoordiging bij de U.N.O. aan te bevelen, in dezen krachtig werkzaam te blijven. Voor de stemming legt de heer Ramme (K.V.P.) een korte verklaring af. Al zou den wij het toejuichen, als Spanje zijn hui dige regeeringsvorm zou kwijt raken, de motie wordt naar het gevoelen van een groot deel van het Nederlandsche volk overbodig geacht en grijpt in in een ken nelijk zeer ingewikkeld, bij de U.N O. in gang zijnd pn :es. De Kamer kan zich z.i. beter onthouden. De K.V.P.-fractie zal te gen de motie stemmen. De heer Korthals, (P.v.d.V.) verklaart, dat ook van de zijde van zijn fractie zou worden toegejucht als Spanje een demo- cratischen regeerings vorm zou hebben. Niettemin acht hij de motie overbodig, nu de zaak in handen is bij de U.N.O., waar wij zijn gerepresenteerd. De motie.wordt verworpen met 58 tegen 25 stemmen. Aan de orde is daarna het amendement- Zandt om den post voor het gezantschap bij den H. Stoel Ae schrappen. De heer Kort hals (P.v.d.V.) verklaart het Vaticaan een zeer belangrijk diplomatiek centrum te achten. De Nederlandsche vertegenwoor diging kan daar niet gemist worden De heer Schouten (A.R.) acht in de huidige omstandigheden niet voldoende reden aan wezig, om mee te werken aan een initiatief om wijziging te brengen in de samenstel ling der diplomatieke vertegenwoordiging. Aan die reden zal zijn fractie haar steun niet aan het amendement geven. Bij wij ziging der omstandigheden behoudt de frac- tie zich de vrijheid, om haar standpunt op nieuw te bepalen. De heer de Groot (C.P.) verklaart, dat zijn fractie meent dat er geen behoefte bestaat om het amendement- Zandt. Het amendement is ingegeven door overwegingen van kerkelijken aard. De fractie wenscht zich niet te mengen in den strijd tusschen de kerk en kerkelijke op vattingen. Deze strijd zou schadelijk Ifun- nén zijn voor problemen in ons land. Daar de fractie bezwaar heeft tegen het politieke optreden van het Vaticaan wenscht zij haar stem ook niet tegen het amendement uit te brengen. Zij meent dat het optreden van het Vaticaan kan en moet gewijzigd wor den. (Er zal rekening mep gehouden wor den! Red.). De C.P.-fractie zal zich van stemming onthouden. De leden der C.P. verlaten daarna de zaal. Het amendement 'wordt verworpen met 9 tegen 65 stemmen, (Voor de heer Zandt en de Chr. Hist.). De begrooting 1947 van buitenlandsche zaken wordt daarna aangenomen zonder hoofdelijke stemming met aanteekening, dat de C.P.N. geacht wil worden te hebben te gengestemd. Hierna wordt een aanvang gemaakt met de begrooting van openbare werken en we deropbouw. MINISTER JONKMAN. GEEN VERHOOGING VAN AARD APPELRANTSOEN. In een besloten vergadering van verte genwoordigers uit landbouwkringen heeft minister ir. S. L. Mansholt te Utrecht me degedeeld, dat het niet in het voornemen van de regeering ligt aardappelen bij de boeren te vorderen. Wel moeten dezen de voorraden voor de consumptie beschikbaar stellen door het afsluiten van contracten. Soberheid blijft geboden en daarom zullen de rantsoenen niet worden verhoogd, ook al zouden de voorraden ruimer zijn dan verwacht wordt. Voor het komende voorjaar kondigde de minister nieuwe maatregelen aan en hij verzocht de Stichting van den Landbouw de regeering medewerking te verleenen. Spr. verwacht ^p korten termijn een cop- creet voorstel van die zijde. ^EVEN VERDACHTEN zouden gisteren voor het Btfzoncer Gerechtshof te Amster dam terecht staan terzake een overval in de Haarlemmermeer, drie dagen na dollen Dinsdag gepleegd en waarbij drie .jeugdige K. P.-ers het leven verloren. Het bleek echter niet mogelijk a'.Ie zeven raken op een enkele dag af te handelen. Drie zaken werden daarom uitgesteld tot 7 Januari a.s. t w. die tegen W. B. Fran ken te Badhoevedorp. C. Cuvelier te Nieuw-V ennep en P. van de Laag te Hoofddorp. Landwachloverval in de Haarlemmermeer In den ochtend van den achtsten Sep tember 1944 kwamen eenige mannen op het erf van den .andbouwer G. van Reeu- wijk in de gemeente Haarlemmermeer. Het waren 'andwachters en hun bedoeling was een auto van Reewijk te vorderen, ten einde zich vlugger uit de voeten te kunnen maken. Toen zij er mee wilden wegrijden, Lleek hun echter, dat een hoeveelheid handgranaten en andere munitie zich in len wagen bevond. Deze ongelukkige "bm- standigheidwas het gevolg van het feit, dat dieze'fde ochtend óp de boérderij van Van Reewijk een post van den K. P. was gevestigd. De munitie was in een geheime Uno-sub-commiss e adviseert ^TAAB VERLUIDT heeft' de door de sub-commissie voor de ontwapening gevormde commissie voor het ontwerp een groote mate van overeenstemming bereikt wat betreft het combineeren van de verschalende voorstellen met betrekking tot de ont wapening. De Sovjets zouden bereid zijn hun troepen, die uit het buitenland wor den teruggetrokken, te ontbinden, doch zij zouden niet genegen zijn liun troepen in het eigen land te demobiliseerer. Over deze kwestie werd geen overeenstemming be reikt; evenmin over' die betreffende toezicht op de ontwapening. Elastiek en goed humeur vereischt De commisise besloot ten slotte de eerste punten van de ontwerpresolutie aan de Al- gemeene Vergadering voor te leggen, lui dende: 1) De Algemeene Vergadering erkent de noodzakelijkheid van een spoedige ver mindering der bewapening en van de strijdkrachten. 2)Dientengevolge beveelt de Algemeen - ne Vergadering den Veiligheidsraad aan, een program op te stellen en zich ewan te verzekeren, c'iat de ontwanening algemeen zal worden doorgevoerd. De door dm Vei ligheidsraad opgestelde plannen zullen ter ratificatie aan alle leden der V.N. worden voorgelegd- Ook werd overeenstemming bereikt over drie andere punten van de ontwerpresilu- tie, beseffende de spoedige vornvng van een internationaal controlesysteem bin nen het kader van den Veiligheidsraad, en een aanbeveling voor beperking van bin- nenlandscbe strijdkrachten. De Alg. Vergadering kibbelt. Intusschen werd de kibbelarij over de telling c'er binnenlandsche troepen in de Alg. Vergadering voortgezet. Zooals men weet, Is Sovjet-Rusland ge kant tegen het geven van inlichtingen om trent de sterkte zijner troepen in het bin nenland. De vertegenwoordiger der V.S. is daarentegen bereid alle 'nliphtingcn te ver schaffen. „Wij zijn bereid om volledige inlichtin gen hieromtrent te verstrekken ei eischen, dat andere landen dezelfde bereidhei 3 daar toe aan den dag leggen". Connahy zeide, dat het niet alleen troepen betrof en riep uit: „Hoe zit het met de andere millioenen. die de Sovjet-Unie aan reserves bezu en die zij in een minimum tij ais onder de wape nen kan roepen?" Volgens Connally moest de Veiligheids raad af weten van troepen, waar ook ter wereld. De Fransche afgevaardigde. Parodi, vond het raadzaam om troepentelling tot troe pen in het buitenland te beperken Sir Hartley Shawcross (Groot-Brittan- nië) betoogde, dat alle cijfers over troe pensterkte zonder verificatie waardeloos zouden zijn, Molotof zeide te zullen stemmen voor hei Britsche voorstel, indien dit zoodanig ge wijzigd werd, dat de verificatie zojwel op troepen als bewapening betrekking zou hebben. Shawcross antwoordde opgetogen: ,.Ik geloof, dat dit een historische gebeurtenis wordt. Ik ben er trotsch op in de gelegen heid te zijn er deel aan te hebben. Wij rul len tot een overeenkomst geraken over de vorming van een internationale comm!ocie van toezicht en inspectie van strijdkrach ten en bewapening van iedere mogendheid!" (Luide toejuichingen). Hij diende vervol gens een amendement in, dat hij haastiglijk neergekrabbeld had. Maar Mololof zeide, dat dit amendemeni verward was en bedoeld 9m het nemen van een besluit inzake troepentelïing Ie ver hinderen! Shawcross gaf 'uitdrukxir.g aan zijn teleurstelling en noemde Mototof's ar gumenten kleinzielig.. Toen bleek Molotof bereid om het amen dement van Shawcross in principe te aan vaarden. Hij stelde echter voor, het naar een sub-commissie te verwijzen, waartoe besloten werd. WAPEN TEGEN ATOOMBOMMEN. Kol. Leslie E. Simon, de directeur van de ballistische laboratoria, op de proefterrei- nen van het Amerikaansche leger in Aber deen (Maryland), deelt mede, dat zijn des kundigen een machtig tegenwapên hebben uitgevonden tegen atoomraketten. Kolonel Simon zei, dat het tegen wapen, dat, indien noodig, voor het gebruik gereed is, een hol luchtafweer-projectiel is, dat door pantserplaten heen dringt en atoom raketten of explosieve raketwagens in de vlucht kan treffen. Een reeks van deze projectielen wordt, volgens kolonel Simon, in den kop van een torpedo gemonteerd en door middel van eer lont tot ontploffing gebracht, zoodra dez- het doel nadert. De afzonderlijke projectie len zouden zich dan waaiervorming ver spreiden en op zorgvuldig bepaalden afstanr van elkaar blijven. Enkele hiervan zouder zeker het raket doen ontploffen. Prof. Milton Burton, van de universiteil van Notre Dame, heeft gisteren voorspeuld, dat binnen tien jaar een geheele stad zou „draaien" op atoomenergie. BLOEMBOLLEN VOOR BRITSCHE LEGERKAMPEN. Ter gelegenheid van het op handen zijn de vertrek va nde Nederlandsche landmacht uit Engeland, heeft het ministerie van oor log eengie tienduizenden bloembollen aan geboden aan de Britsche kampen, waar de Nederlandsche manschappen geoefend zijn. Met dit geschenk wil men uitdrukking ge ven aan de dankbaarheid voor de belang rijke bijdrage, die de Engelsche militairen van alle rangen hebben geleverd bij de oefening van den ekrn van het nieuwe Ne derlandsche leger. De grootste zending bollen kreeg het Royal Military College te Sandhurst. bergplaats geborgen, doch blijkbaar had den de mannen in hun haast niet zorgvul dig genoeg geïnspecteerd, of wel alles uit den wagen was medegenomen. De .and- wachters waarschuwden eenige kameraoen- landwacnters, die gewapena met pisto.en en karabijnen het erf van Van Reewijk kwamen opmarcheeren. Zij riepen het pèr- soneei bijeen en dwongen hen voor een schuur te gaan staan, waar ailen gefouil leerd werden. Een van de land wachters, - - "wie kwam tei zitting met tot uiting kwam toen op het idee, de Duischers, die op koren afstand van de boerderij gele gerd waren, te gaan waarschuwen. De 39- jarige landwachcer C. M. Dol uit Nieuw- Vennep en de _33-jarige landwachier N. van der Velde uit Nieuw-Vennep belastten zich hiermede en de Duitschers maakten een dankbaar gebruik van de waardevolle tip De 35-jarige ex-bodenkweeker D. van W leringen uit Haarlemmermeer, die de bewaking van het pèrsonee] op zich had genomen, had echter intusschen, in over leg met den landwachter Pieter van der Laag uit Hoofddorp, het besluit genomen van R.'s personeel maar te laten loopen. Hijzelf had zich wij se. ijk reeds uit de voeten gemaakt. De Dunschers waren hierover nogai ontstemd en begonnen dadelijk de geheele boerderij te onderzoeken, üok de land wachters hielpen hierbij. De ex-koster van de Hervormde Kerk te Abbenes J. J. Vlugt, toen .andwachter, liet zich slechts met moeite weerhouden een handgranaat te werpen in een hem verdacht voorko mende bergplaats.- De Duitschers vonden tenslotte in de schuur twee K. P.-ers, Al- bert van Hoekstra en Bemhard Landerink. Nog een derde K. P.-er werd hun in han den gespeeld en wel Johan van de Hulst. De landwachter Wieringen, die slechts een zevenhonderd meter van Van Reewijk af woonde, had Var. der* Hulst niet met het andere personeel weg laten gaan, omdat hij hem niet leende. Alle drie K. P.-ers werden door de Duitschers eenige uren la ter ter plaatse neergeschoten. Hoewel alle verdachten om de zaak Leendraaiden, alle verantwoordelijkheid van zich wierpen, hetgeen het geduld van den president, Mr. M van Vugt op een zwaren proef stelde achtte de advocaat fiscaal, mr. J. Besier het ten'&ste gelegde bewezen en eischte tegen Dol en Van der Velde, die persoonlijk de munitievondst bij de Duitscher aangaven, den doodstraf, te gen Vlugt twintig jaar en tegen Wieringa zes jaar gevangenisstraf.Voorts tegen al len: ontzetting uit de beide kiesrechten voor het leven. De po'itleke ervaringen in Frankrijk Groote republikeinsche unie mislukt. Gisteren heeft de Nat. Vergadering te Parijs wederom geen voorloopigen minis ter-president kunnen kiezen. In verband met een plan tot het oprichten van èen „groote republikeinsche unie" is ie stemming over een nieuwen premier 'itgesteld tot Woensdag of Donderdag. Inmiddels hebben de pogingen om een vereenkomst tusschen de vier voor- ïaamste Fransche politieke partijen te be werkstellingen ten einde een regeering op zoo breed mogelijke basis te vormen, na een gedachtenwisseling van drie uur schip breuk geleden. De M.R.P. en de radicalen verlangden, dat alle richtingen in de nieuwe regeering vertegenwoordigd zouden zijn, opdat men gezamenlijk de verantwoording voor de im populaire economische maatregelen zou dragen. Maar de communisten en socialisten wei gerden mede te werken met de rechtsche republikeinsche partij van de vrijheid, daar eerstgenoemden deze neo-fascistisch achtten. Terwijl de M.R.P tenminste één recht sche element* in de nieuwe regeering wil zien „ten einde zijn conservatieve aanhan gers tegemoet te komen", willen de com munisten en socialisten dit juist niet, ten einde „de M.R.P. te verzwakken door haar te scheiden van haar meer conservatieve aanhangers". Commentaren op de Regeeringsverklaring Enkele bladen hebben reeds gisteren commentaar kunnen geven op de Regee ringsverklaring inzake het verdrag van Cheribon. De „Maasbode" wijst er op, dat de Re geering de „afspraak" van Cheribon nog niet erkent als een w^f of als een verdrag» en besluit: „Al bij al meenen wij, dat deze afspraak gezien in het licht der Regeeringsverkla ring, er ook voor velen, die er aanvanke lijk bezwaren tegen koes-erden, heel wat aanvaardbaarder is komen uit te zien. De kansen, dat de Kamer haar fiat aan het voornemen der Regeering om de Commis sie-Generaal tot teekening dezer overeen komst te machtigen, onthoudt, zijn er aan merkelijk door i De „N. R. Crt." houdt den tegenstanders den plicht voor, om een anderen weg aan te wijzen: „Men mag op zakelijke gronden nog zoo veel twijfel willen opperen aan de moge lijkheid om het gestelde doel langs dezen weg te bereiken, voorzeker rust op de te genstanders de plicht om klaar en duide lijk een anderen weg aan te geven, welke zonder schade voor het alles overheer- schende belang van de Rijkseenheid kan worden ingeslagen. We hopen en verwach ten, dat de oppositie zich jn de ongetwij feld felle debatten van haar verantwoor delijkheid ten deze volkomen bewust zal zijn, want een louter negatieve houding zou niet alleen onvruchtbaar zijn, maar ze ker heillooze gevolgen met zich sleepen." „De Tijd" vestigt er de aandacht op, dat de Regeeringsverklaring heeft verduide lijkt, dat door het verdrag van Cheribon In donesië geenszins als een vreemde mogend heid naast Nederland is komen te. staan. (Deze verduidelijking was ook o.i. zeer noo dig! Red, „L. Crt."). „De van vele zijden geopperde meening, dat het ontwerp ons nu al zou plaatsen in een volkenrechtelijke verhouding tot de Vereenigde Staten van Indonesië, met wie wij als met een vreemde mogendheid een verdrag zouden gaan sluiten, door de Volksvertegenwoordiging goed te keu ren, noemde de'Minister een „oppervlak kige beoordeeling". Maar met evenzoovele woorden bekende hij, dat de tekst van het ontwerp daartoe ook aanleiding gaf." „Trouw" is niet gunstig gestemd over de Regeeringsverklaring en uit het commen taar, dat. dit anti-rev. orgaan geeft mag men besluiten, dat er in de Kamer nog wel harde woorden zullen vallen: „In een uitvoerige verklaring heeft zij aan het Nederlandsche volk dit centrale feit doen weten. De regeering gaat de Commissie-Gene- .raal opdracht geven, de overeenkomst van Cheribon te onderteekenen! Dit is een harde zaak. Hard voor het Nederlandsche vol. hard bovenal voor In- dië. De regeëring heeft haar beslissing als het ware omzwachteld met woorden. De zaak in Indië ligt gecompliceerd. Maar de regeering heeft elk element, dat daarin nog klaar en helder was, boven dien verduisterd." De „Volkskrant" blijkt nu aan de zijde van de rëgeering te zijn gaan staan, ge heel en al. Het blad meent te mogen con stat eeren: 1 ,,Het werkelijke Linggadjati (dat in ko ninklijke stijl) en dat wat het middelpunt is geweest van veel opgewonden agitatie verschillen in een reeks van punten: Het is niet zoo, dat onze troepen er zich toe moeten leenen de republiek-Soekarno wat aan te vegen. Zij zullen hun taak om recht en veiligheid te brengen aan ge- interneerden en al wie verder onder ter reur zucht uitoefenen in een gebied dat duurzaam zal behooren tot het staatkun dig geheel, dat vandaag nog „Koninkrijk der Nederlanden" heet, maar dat straks een koninklijke Unie zal zijn. Aan het hoofd van die Unie zal de Ko ningin staan, niet als versiersel, maar als uitoefenend het opperste gezag. Haar werk is noodig voor de1 besluitsvorming in de Unie. De betrekkingen tusschen Haar en het hoofd van de Vereenigde Staten van Ir.-'onesië zullen nader bepaald worc'en. De Unie is een werkelijk staatsverbandi dat de gemeenschappelijke belangen dus so"verein beharigt. Een duurzaam staatsverband, niet een voorbijgaand tractaat, zal alle tegenwoor dige gebieden van het Rijk omsluiten. En ten slotte blijft, zoolang niet alles constitutioneel in kannen en kruiken is, de staats- en volkenrechtelijke positie van het Koninkrijk ongewijzigd. Heeft de regeeringsverklaring niets an ders gedaan dan op dit moment dit zoo snel voortgewoekerde 1 misverstand te snoeien, dan heeft zij reeds een belang rijk deel van haar taak gedaan." PERZISCHE TROEPEN RUKKEN AZERBEIDSJAN BINNEN. Het algemeen hoofdkwartier te Teheran meldt, dat de Perzische regeeringstroepen Azerbeidsjan in drie kolonnes binnenruk ken. In een pas, welke toegang tot Azer beidsjan geeft, is een hevige strijd ont brand. De chef van den Perzischen genera- len staf, aldus radio-Ankara, heeft ver klaard, dat de verliezen der regeeringstroe pen zeer gering zijn en dat de meerderheid der troepen van Azerbeidsian zich „indien mogelijk" overgaf. t Rusland waarschuwt Teheran. De Russische ambassadeur te Teheran heeft een „vriendschappelijk vertoog" tot de Iraansche regeering gericht, dat de in tocht van de regeeringstroepen in het Noor delijke gedeelte van Iran tot wanordelijk heden in die provincie zou kunnen leiden. Hij adviseerde de regeering haar plannen op te geven. Een woordvoerder van het Engelsche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft opnieuw verklaard, dat Engeland Iraansche troepenbewegingen binnen Iraansch grond gebied als een geheel binnenlandsche aan gelegenheid van de Iraansche regeerin£ be schouwt. Het Sovjet-Russische bericht, dat het besluit om regeeringstroepen naar Azer beidsjan te zenden op Britsch advies was genomen werd door dezen woordvoerder ontkend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 2