OMGEVING BINNENLAND Joris Voetangel's jacht AARLANDERVEEN Katholiek Thuisfront. In de zaal van den heer W. v. d. Berg zijn in de afgeloopen week door het Plaatselijk Comité van het Katholiek Thuisfront twee avonden gege ven ten bate van dit zoo hoog noodige werk, dat bij den aanvang door den pastoor drin gend werd aanbevolen. Deze avonden wer den verzorgd, met spel, zang en voordracht, door leden van de Tooneelvereeniging D.I. T.O. De zaal was tot in de uiterste hoeken gevuld; De pastoor sprak een woord 'van dank, want de opbrengst had alle verwach tingen yer overtroffen. ALPHEN AAN DEN RIJN Geboren: Coenraad Hendrik Adolph, z. van J. Wille en A. J. Colle; Cornelia Maria, d. van Q. Wortman en van C. M. v. Egmond; Johanna, d. van C. Lagendijk en J. P. Ra demaker; Theodorus Hendrikus, z. van A. P. Borgmeijer en F. H. Grobben; Paulina, d. van A. J. Reumermann en M. S. Reumer- mann; Ludovicus Franciscus, z. van P. J. Scheepers en H. J Tuinenburg; Cornelis Gerardus, z. van W.' J. Kok en van H. Rijs- dijk; Gijsbertus, z. van G. Haze en G. M. Blom; Jacoba 3arbara Dia, z. van G. Wort man en H. van Gils; Sjoerd, z. van A Krot je en van E. Ja.nszen; Gijsbertus Huibert, z. van E. Schimmel en B. Lekx; Elisabeth, d. van J. v. Kreuningen en H. J. Janszen; Johanna Pieternella, d. van G. H. G. v. Kes- teren en P. de Ruiter; Gerardus Petrus Si mon, z. van S. Bezuijen en B. v. d. Meer. Ondertrouwd: Ulbe 'Mol, 28 j. en Lena Snel 25 j. Dirk Domburg 28 j. en Hendrika Jannetje Schellingerhout 26 j. Pieter van Harten 31 j. en Karolina Hart 25 j. Gehuwd: Cornelis Jan Dekker 27 j. en Agatha Bouthoorn, 25 j. Hendrik Brunt 25 j en Klazina de Kleer 25 j. Steven Blouw 22 j. én Jacoba Janszen 20 j. Jan Dirk van Geen 27 j. en Wilhelmina Johanna Hen driks 26 j. Overledenj Hendrika Oosterling 74 j. wed. van Lambertus Oskam; Helena Maria Veldman 63 j. ongeh.; Neeltje Pols, 67 j., gehuwd met D v. Willigen; Janna Lena Marcusse, 75 j., weduwe van Pieter Ver burg. BOSKOOP GEMEENTERAAD. In den gemeenteraad kwam in behan deling een voorstel van B. en W. tot het aanbrengen van eenige verkeersverbete- ringen aan den Goudschen Rijweg. De heer van der Willik oppert het denkbaeld om het wegdek can de brug tusschen ge noemden weg en Reijerskoop te verlagen. Weth. van Nes antwoordt hierop, dat het bestuur van den Vereenigden Polder deze verlaging niet zal kunnen toestaan i.v.m. de daarmede samenhangende wa- terschapsbelangen. Zondag h.s. wordt dit voorstel aangeno men, waardoor dus de gevaarlijke S- bocht bij het perceel van den heer Th. v. d. Tol zal verdwijnen; tevens zal de krom ming bij Reijneveld worden verbeterd en de uitrit bij den Reijneveldschen weg worden vergemakkelijkt. Met een en an der zal naar raming 1300 gemoeid zijn. Vervolgens wordt aangenomen het voorstel van B. en W. tot medewerking aan de verbetering van de Vo'orkade en de Rididerbuurt, De prov. Zuid-Holland zal aldaar een nieuwe beschoeiing langs de Gouwe aanbrengen, zoodra de materia len-positie dit mogelijk zal maken. Ged. Staten verklaarden zich bereid de klin kerbestrating van genoemde weggedeel ten op zich te nemen, onder voorwaarde, dat de gemeente Boskoop de helft der materiaalkosten, geraamd op 15.000, voor haar rekening neemt. Het onderhoud zal daarna voor de gemeente Boskoop komen, waarvoor de prov. Zuid-Holland een af koopsom ineens zal voldoen, berekend naar 2 per M2., in totaal 9300 ge raamd. HAZERSWOUDE Tooneel. Zaterdag en Zondagavond heeft de Tooneelgroép ,.De Gastspelers uit Leiden, alhier in het Vereenigingsgebouw ten bate van de Bisschoppelijke Hulpcolon ne voor Gezinszorging opgevoerd ,„n Du vel". Dat het opgevoerde stuk en het ge geven spel bij de aanwezigen in den smaak viel, bewees v/el het applaus, dat den spe- UNIE R.K. STUDENTENVEREENIGINGEN Op de Sociëteit van de Utrechtsche K.S. V. Veritas vond de jaarvergadering van de Unie van Kath. Stud. Ver. in Nederland plaats. De katholieke studenten zijn hun plaats weer in gaan nemen in de Nederlandsche studentenwereld. Als vertegenwoordig ster van alle katholieke studenten is de Unie in nauw contact getreden met tal van landelijke studenten-organisaties in den Nederlandschen Studentenraad. De samen werking in den Nederlandschen Studen tenraad vond haar hoogtepunt in de uit zending van een landelijke delegatie naar het internationaal studenten-congres te Praag. Zooals men weet besloot deze dele gatie unaniem geen lid te worden van de in Praag opgerichte internationale studen ten-organisatie, omdat deze de onafhanke lijkheid van de nationale federaties niet voldoende waarborgt en bovendien politie ke doeleinden nastreeft. Op katholiek in ternationaal terrein was het Pax Romana Congres te Fribourg een hoogtepunt. Hier werden vele vriendschapsbanden aange gaan met de vertegenwoordigers van 47 nationale studenten federaties. Het Dagelijksch Bestuur der Unie van Katholieke Studentenvereenigingen in Ne derland is voor het jaar 1946,'47 als volgt samengesteld: Praeses: H. W. C. Loevendie, Ab-actis: J. P. L. Bots, Quaestor: B. de fHoog. Praeses K.M.SJ.: mej. Jos. Aghina. CITROENEN VOOR DE VOLWASSENEN. Voor allen, die geboren zijn in 1925 of vroeger, worden circa 200 gram citroenen per persoon beschikbaar gesteld. Het C. D. K. deelt mede, dat men, om deze ci troenen te verkrijgen, bop 49-1 A reserve bij een handelaar in groenten en/of fruit, uiterlijk op Zaterdag 7 December,, dient im te leveren. De aflevering zal geschieden, naarmate de citroenen aangevoerd worden. Dit zal vermoedelijk geruimen tijd in be klag nemen. Uiterlijk op 7 December a.s. dient men ook de reeds bekend gemaakte bunnen voor sinaasappelen, bon 49-6 of 50-8 Algemeen, waarop te zijner tijd voor alle leeftijdsgroepen 500 gram sinaasappe len verstrekt zullen worden, bij een klein handelaar in te leveren. Iers na ieder bedrijf ten deel viel. De tus schen de bedrijven verkochte loten ten ba te van bovenstaand doel, waaraan fraaie prijzen verbonden waren, vonden een gre- tigen aftrek. Na afloop dankte de voorzit ter van „De Castspelers" allen, in het bij zonder de plaatselijke Tooneelvereeniging „Ontwikkeling en Vreugd", die tot het sla gen van deze avonden, hadden mede ge werkt. Personalia. Met ingang van 1 Dec. is ter gemeente-secretarie benoemd als adj.- commies mej. F. W. Kraayeveld alhier. Bevorderd tot wachtmeester le klas se, de wachtmeester F. Geskus, postcom- mandant alhier. HILLEGOM Simavi-collecte. De opbrengst van den speldjesdag voor „Simavi" (Steun in me dische aangelegenheden voor Indië) be droeg hier 1004.48 Yt. Bond v. KI. en Jonge Kweekers. De afd. Hillegom hield een groote propagan- da-vergade'ring in „Zomerzorg". De bonds- voorz., de heer G. Verschoor, van Sassen- heid, zette de 12 programmapunten uit een en zijn visie betreffende coöperatieve export. Vele vragen werden gesteld. LEIDERDORP BRAND IN KUNSTAARDEWERK FABRIEK. Hedenmorgen in de vroegte, om 5 uur. is brand uitgebroken in de Kunstaarde- werk-fabriejc „Cedo Nulli" aan de Zijldijk alhier, De naaste buur, de veehouder v. d! Meij, bemerkte den brand het eerst; hij zag de vlammen uit liet dak slaan. Onmiddel- jijk alarmeerde hij zoowel de Leidsche als de Leiderdorpsche brandweer, met het gevolg dat nauwelijks een kwartier later de beide brandweren met materiaal ter plaatse waren, waarna binnen een paar minuten water kon worden gegeven. De brand was evenwel reeds te ver gevorderd om te verhinderen, dat de geheele boven verdieping waarin de draaierij was ge vestigd, uitbrandde. Dank zij een betonnen zoldering bleef de benedenverdieping ge spaard. De schade wordt geraamd op 50.000. De aangrenzende lak-fabriek kreeg geen schade. Zoowel de burgemees ter van Leiden, jhr. v. Kinschot, als de burgemeester van Leiderdorp, de heer v. Diepingen, waren op het terrein van den brand aanwezig. Hoog bezoek. Zaterdagmiddag j.l. is St. Nicolaas door de Buurtvereenigingen „Festo-Forto", „Limeika" „de Munnik", „het Centrum", „Doesbrug" en „Kom van Aai", ingehaald. Te 2.30 werden de kin deren opgesteld in de Kastanjelaan en vandaar werd vertrokken met muziek naar het Raadhuis, waar St. Niicolaas of ficieel werd ontvangen door Burgemees ter van Diepeningen. In zeer hartelijke woorden bracht hij St. Nicolaas dank voor zijn komst in deze gemeente. St. Nicolaas bracht den Burgemeester dank voor zijn vriendelijke woorden, waarna den Burge meester een cadeau werd aangeboden. De Eurgemeester dankte voor deze attentie. Het groote aantal kinderen werd getrac- teerd op pepernoten, waarna een rond gang door het dorp werd gemaakt. Van zeer veel woningen waaide onze driekleur, hetwelk de feeststemming verhoogde. LEIDSCHE ND AM Jubileum. De K.J.M.V. zal op 16 de zer 15 jaar bestaan, welk lustrum op 3 Januari a.s. feestelijk zal worden ge vierd. De inbraak. In ons bericht van Za terdag omtrent de inbraak aan den Veur- schestraatweg staat o.a. vermeld dat een bedrag van 6000.gestolen was, wat echter ƒ600.moet zijn. Geboren: Petrus Johannes Franciscus Ma ria, zn. van J. B. van Leeuwen en M. M. Lexmond; Lambertus Anthonius Theodo rus zn. van D H. Muussers en P. M. Weer denburg; Elisabeth Cornelia Maria, d. van J. Q. Bleijs en W. Straver; Donald, z. van M. Pagrach en L. Karpe; Catharina Johan na Maria, d. van N. M. Remmerswaal en M. J Gillesse; Adam Johannes Maria, zn. van N. J. de Jong en E. C. H. Hooymans, Getrouwd: Martinus Johannes Stolte en Maria Borst; Franciscus Johannes Schoen makers en Anna Maria Zwennes. Ondertrouwd: Cornelis van Luipen en Henriette Jeanette Mijnheer. LEIMUIDEN GEMEENTERAAD. In den gemeenteraad werd behandeld de verbetering van de Dorpsstraat. In de bedoeling ligt het gedeelte van de Dorps straat vanaf de Ned. Herv. kerk tot den Nieuwenweg grondig te verbeteren. Het gedeelte Herv. kerk tot dr. Stapensea zal geheel vernieuwd worden, terwijl het an dere deel verstraat zal worden. Ook ligt het in de bedoeling de rioleering grondig te verbeteren. De toestand, zooals die nu is, is onhoudbaar. Reeds in 1942 heeft het Provinciaal bestuur op verbetering aange drongen. Materiaal-schaarschte is oorzaak geweest, dat het werk nooit ter hand is ge nomen. B. en W. hebben thans voldoende steenen om het werk uit te voeren. De voorzitter licht de voorstellen aan de hand van een door hem gemaakte teekening en kostenberekening uitvoerig toe. B. en. W. willen ook voor de veiligheid der voet gangers zorgen door een trottoir aan te brengen. B. en W. zullen het trottoir later van plavuizen voorzien. De Raad gaat ech ter nog verder en zou gaarne zien, dat alles metepn in orde gemaakt wordt. Ten slotte door ACeiv-tyexk 8. De trailer ging niet snel en gelukkig passeerde er op dat oogenblik een snelle, open sportwagen. Bom.! Voetangel sprong van het dak van de vrachtwagen naast den chauf feur van de open sportwagen. Goeie middag, beste man, schrik maar niet. We leven in een tijd waarin men ato- wordt het voorstel Varf B. en W. aangeno men met dien verstande, dat ook het trot toir in orde komt. De heer Vork zou ook gaarne zien, dat de trottoirs die nu reeds in de Dorpsstraat zijn, van gelijke hoogte zullen worden. Ook met dezen wensch zal zooveel mogelijk rekening gehouden wor den. De heeren Buiks en Meyer brengen nog ter sprake de ontsluiting van de Zuidzijde van de Drecht voor het verkeer. De voor zitter deelt mede, dat de plannen op het doode punt zijn gekomen. De eigenaren van den grond zijn niet bereid mee te wer ken. De voorz. zegt, dat het polderbestuur eigenlijk aan B. en W. had moeten vra gen .om deze zaak verder aan te pakken, nu het er zelf geen weg mee weet. De Raad zou gaarne zien, dat B. en W. het pol derbestuur er op attent maken, dat er toch iets moet gebeuren. Nu de heer Voshart niemand meer wil doorlaten, zijn we, zoo zeggen enkele raadsleden, toch in een toestand geraakt, die in de 20ste eeuw niet moest kunnen bestaan. De voorz. zegt ten slotte toe om deze zaak te behandelen in de eerstvolgen de vergadering van B- en W. Daarna volg de sluiting. N.V.H.HARK. Enkele dames van het plaatselijk Comité LeimuidenRijn- saterwoude van Nederlandsch Volksher stel hebben een drietal dagen doorge bracht in de geadopteerde gemeente Alem. Zij hebben huis aan huis in de dorpen Alem en Haren een onderzoek in gesteld naar de ergste nooden, waarin zoo spoedig mogelijk moest worden voorzien. De dames zijn bij deze enquete geholpen door het gemeentebestuur en het plaatse lijk HARK-Comité van Alem. Veel is door de dames de Kroes en de Rijk in deze drie dagen bereikt. Donderdagavond ging de heer J. W. de Ren. als gemachtigde van het N.V.H.-Co- mité Leimuiden en Rijnsaterwoude naar Alem; belangrijke besluiten konden tot stand komen. Aangekocht werden 47 twee-persoons-ledikanten, 4 een-persoons ledikanten, 60 twee-persoons-mati-assen, 3 een-persoons-matrassen, 5 kinderledikan ten met matrassen, 120 sloopen, 120 la kens, 50 dekens en 120 kussens. Verder werd crediet verleend tot het aankoopen van 50 dekens, 20 kinderdekens, 20 stroo- matten, 20 stoelen, 2 leurstoelen voor zie ken, en 6 lampen. Voor het vele werk door de dames verricht is een woord van warme hulde zeer zeker op zijn plaats. LISSE GEMEENTERAAD. De Raad dezer gemeente vergaderde Vrijdagavond onder voorzitterschap van den heer J. W. A. Lefeber waarnemend burgemeester. Na het raadsgebed verhieven de leden zich van hun zetel en sprak de Voorzitter een gedachtenisrede uit voor den overle den gemeente-secretaris, den heer J. C. de Haan. Hierin maakte hij gewag van de vele verdiensten die do overledene heeft bewezen aan de gemeente, voor zijn beleid in het algemeen en in het bijzonder zijn juist financieel beheer. Voorts als lid van het burgerlijk armbestuur, als raadgever T-on zeer veel menschen gedurende het werkloozentijdperk van vóór den oorlog c:i als werker en steun van velen gedu rende de oorlogs- en bezettingstijd. Spr. herdacht zijn illegaal werken, zijn gevan genschap en zijn terugkeer. Tot aan zijn ziekte heeft hij steeds de belangen der gemeente gediend en hiervoor zijn wij den overledene zeer erkentelijk. Moge onze onvergetelijke secretaris nog lang in o: dankbare herinnering voortleven en moge hij rusten in vrede. Z. h. st. en discussie werd aan den heer P. Warmerdam eervol ontslag verleend als ambtenaar van den burg. stand, aan den heer S. F, Luth, als vakleeraar licha melijke opvoeding aan de openbare school en aan den heer J. J. van Bavel, als secre taris der gemeente Lisse. Besloten werd de opcenten op de hoofd som der grondbelasting en het vermenig- vuldigingscijfer der ondernemingsbelas ting vast te stellen op het gelijke aantal van het vorige jaar. Het heffingspercentage van de wegen belasting onderging wijziging en werd vast gesteld op 6 pet. voor de gebouwde eigen dommen alzoo een verhooging van 2 pet. en op 4 pet. voor de ongebouwde eigen dommen, hetgeen hetzelfde is als het vorig jaar. De verordening op de heffing van leges ter secretarie werd aangevuld met de bepaling, dat de kosten van advies voor bouwvergunningen op de aanvragers wor den verhaald. De vaststelling van de verordening op de heffing van een vermakelijkheidsbelasting gaf eenige leden aanleiding om te wijzen op vermakelijkheden op Zondag. Zij willen deze zooveel mcgelijk weren. De heer Knetsch wees op art. 5 dezer verordening en zag liever in de plaats van „de belas ting is niet verschuldigd" staan. „B. en W. kunnen ontheffing der vermakehjk- heidsbelasting verleencn", enz. waardoor voorkomen wordt dat het recht van ont heffing niet aanwijsbaar is, doch aan het beleid van B. en W. wordt overgelaten. Een bloemententoonstelling, waarbij een ieder toegang heeft, een tentoonstelling van pluimvee enz. zijn z. i. wel aan belas ting onderhevig, doch een bloemententoon stelling, waarop enkel vakmenschen ko men en wetke de veredeling van het pro duct beoogt moet worden vrijgesteld. Overeenkomstig het voorstel van den heer Knetsch werd aldus besloten. De verzoeken van eenige schoolbesturen men splitst en in zoo'n tijd moet je niet raar opkijken dat iemand van de maan valt, precies in je wagen. Kijk goed uit je doppen want het is hier druk. MImmmmmaaaaaar, stotterde de man. Dat zal ik je straks allemaal vertel len, daar heb ik nu geen tijd voor. Laat om medewerking ingevolge art. 72 der la- ger-onderwijswet werden ingewilligd, doch waren voor den heer Tibbocl aanleiding de aandacht van B en W. te wijzen op de onvoldoende vergoedingen, welke de school besturen verkregen. Voorts zei spr.. dat het leerplichtverzuim vooral voor het 8ste leerjaar groot was.è B. en W. werd in over weging gegeven de stichting van een huis houdschool waarop de leerlingen van alle gezindten kunnen gaan. Samenwerking tus schen de schoolbesturen en de gemeente om dit nijverheidsonderwijs te verkrijgen in samenwerking met naburige gemeenten is volgens spr. noodzakelijk. Aan de orde stelde de voorz. thans de diverse aankoopen van grond voor volks huisvesting en aanleg van een weg vol gens het uitbreidingsplan. De voorz. gaf een uitvoerige uiteenzetting en maakte gewag van de goede medewerking van de betrokken eigenaren, waarmede zij het belang der gemeente hebben gediend. De heer Romijn kan zich moeilijk ver eenigen met de uitvoering van het geheele plan in verband met de noodlijdendheid der gemeente. Hiermede zijn groote be dragen gemoeid en de verwezenlijking van het plan zal loopen over verschillende jaren waardoor z. i. het plan met sprongen kan worden uitgevoerd. Wanneer wij thans tot uitvoering overgaan voor zoover betreft de benoodigde gronden voor huizenbouw en de stichting van een kerk is dit z. i. vol doende. De voorz. weerlegt dit en betoogt, dat de gronden niet te duur zijn met een gemiddelde prijs van 1.76 voor bouwter rein. Bovendien ligt hierin opgesloten een prachtig werkobject om eventueele werk loosheid te bestrijden. De heer Tibboel, prekende als lid der grondcommissie, geeft B. en W. een pluim voor hun werken en vindt het geheel alleszins acceptabel. Over dit punt wordt nog eenige discussie gevoerd, waarna met alg. st. wordt beslo ten van de eigenaren D. Nieuwenhuis; E.k J. van der Zaal; C. A. Durang; Gebr. van' dér Vlugt; Mevr. Th. J. OvermeerVer- wer; Mevr. J. M. van der Welvan de Erve; Gebr. Blokhuis; Mevr. C. Hulsbosch van Graven; K Groene wegen; A. Schra- vendeel en het R. K. Parochiaal Armbe stuur St. Agatha ongeveer. 97.112 M2. grond te koopen tegen een totaalprijs von onge veer 211 000.— Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming en na ampele bespreking beslo ten tot aankoop van 1.20.60 H.A. industrie terrein van den heer J. C. Clemens te Haarlemmermeer tegen een prijs van 1.10 per M2. .Aan de orde komt de aankoop van grond voor het sportpark. De heer Romijn merkt op, dat een sintelbaan van 10 meter te smal zal zijn voor den harddraverij- baan hetgeen de voorz. ontkent. De heer Scholte kan het plan om grond aan te koopen met de bedoeling om er in de toekomst een baan aan te leggen voor het beoefenen van de motorsport niet toejui chen. In hoeverre dit soort sport dien naam rnag dragen kan hij niet beoordeelen, doch wel weet hij, dat de wedstrijden, aange zien zij bij Voorkeur op Zondag worden gehouden, een ernstige bedreiging kunnen vormen voor onze Zondagsrust en Zondags heiliging. Het is zijn vaste overtuiging, en, hij is er van verzekerd, ook van een groot deel der bevolking, dat alles moet worden vermeden, wat die rust en Zondagsheili ging zou kunnen verstoren. De voorz. verklaart, dat dit punt steeds moeilijkheden heeft opgeleverd, doch dat voor zoover het van hem afhangt, bevor derd zal worden dat de v/edstrijden zooveel mogelijk op Zaterdag zullen worden ge houden. Na eenige discussie wordt overeenkom stig het voorstel van B. en W. besloten. Zonder bespreking en stemming wordt het pand Heereweg no. 209 van Mevrouw Guldemond en cons, aangekocht voor den prijs van 14.500.en aan den heer Van Riel een perceeltje grond verkocht voor den prijs van f 90.Do gemeente-reke ning 1943 en do bedrijisrekeningen 1943 en 1944 worden overeenkomstig de voor stellen vastgesteld. Een comptabiliteitsbe- sluit inclusief het converteeren van een tweetal geklleeningen tegen een rente van Zy,% wordt goedgekeurd. Hierbij werd een uitvoerige discussie gevoerd over de geldleeningspolitiek en de kosten van het onderwijs. Ter voorziening in een vacature van de commissie voor voorziening woon ruimte werd benoemd de heer Scholte. Eij de rondvraag bracht de heer Tibbool t'e opheffing, althans het gerucht van de opheffing der electrischo tram ter sprake ei- Vroeg hiervoor de bijzondere aandacht van B. en W. Vervolgens wees spr. op het monument voor oorlogsslachtoffers en vraagt hierin spoedig een oplossing te brengen, omdat het thans staande tijdelijk monument in verval raakt. De heer Mes man wijst op de te verwachten werkloos heid en informeert wat B. en W. hiertegen denken te doen. Na beantwoording slui ting. NIEUWVEEN BRAND IN STOOKRUIMTE VAN DE PAROCHIEKERK. Door het personeel van den landbouwer W. Stokman, werd Vrijdagmorgen brand ontdekt in de ruimte van de centrale verwarming en de kolenbergplaats van de R.K. kerk alhier. Onmiddellijk werd de vrijwillige brandweer gewaarschuwd, welke spoedig ter plaatse was en met het blusschingswerk een aanvang maakte. In middels hadden toesnellende omwonenden door het doorgeven van emmers water getracht het vuur te bestrijden. Daar de I brand zich zeer ernstig liet aanzien werd het je voorloopig voldoende zijn dat ik van de politie ben en dat ik dien man, zie je 'm.daar vlak voor je, op die po litiemotor, moet hebben. Hoor je, MOET hebben, al zou het mijn leven kosten. Pfffft piepten de remmen. De wa gen stond stil. Dit was de man TE erg- - ook assistentie van de Leimuidensche brandweer ingeroepen, die weldra met de groote brandspuit ter plaatse was, doch niet meer in werking behoefde gesteld te worden, daar het gevaar voor uitbreiding inmiddels bezworen was. De aangerichte schade wordt door de verzekering gedekt. Het in restauratie zijnde kerkgebouw, wat bijna gereed is, is gelukkig geheel ge spaard gebleven. Door het snel ingrijpen van omwonenden en brandweer is een groot onheil voorkomen kunnen worden, NOORDWITKERHOUT Revue „Lach door het leven". De op voering van de Revue „Lach door het le ven", door de tooneelvereeniging O.B.K. alhier, is een groot succes geworden.^ Alle drie de avonden was de zaal van café „De Zwaan" flink bezet. De opening geschiedde door den heer Augustinus uit Noordwijk, auteur van den tekst. Deze heette alle aan wezigen hartelijk welkom en liet uitkomen, dat het voor O.B.K. een heele prestatie is, dat zij een maand na de opvoering van het tooneelstuk „Hij was bij de S.D.", weer met een revue op de proppen komen. Spr. riep de clementie van het publiek in als er soms aan het een of ander tableau iets zou haperen, want de tijd van voorbereiding is erg kort geweest. Hierna ging het doek op en werd een aanvang gemaakt met de op voering van de revue. Het openingslied bracht direct de stemming er al in. In het 2e nummertje kwam zoowaar de veelbe sproken en ook wel eens becritiseerde „stoptrein" op het tooneel gereden. Hierna konden we een kijkje nemen in het distri butiebureau, waar het druk was met het aanvragen van babypaketten. De samen spraak van den ouden tandeloozen boer met een boerin, welke daarna volgde, viel bij het Noordwijkerhoutsche publiek best in den smaak. De declamatie Boerenkinkel vond een aandachtig gehoor. Ook zuigel en slokop. Het tooneeltje Matrozenlied met hulde aan de Hollandsche vlag, waarbij staande door de aanwezigen he* „Wilhel mus" werd gezongen, was indrukwekkend en af Onder de pauze werd gecollecteerd voor „Katholiek Thuisfront". Aalmoezenier Vink kon ruim 200,incasseeren op drie avonden. Voorwaar een mooi bedrag voor de 16 Noordwijkerhoutsche jongens in In dië. Na de pauze volgde Recruten-marsch, huwelijksbureau en de huistiran. Vooral om het laatste stuk werd onbedaarlijk gelachen. Het ballet met zang van Dora van der Weijden was keurig. Alles bij elkaar geno men kunnen we zeggen, dat O.B.K. zijn beste beentje heeft voorgezet. O.B.K. heeft het Noordwijkerhoutsche publiek 3 mooie avonden van luim, afgewisseld met ernst, bezorgd WARMOND Warmond en de stoptreinen! Het de vies van de Ned. Spoorwegen was vroeger zoo: Veilig, Vlug en Voordeelig! Men heeft ons nu bussen op ons dak gestuurd om de verbinding tusschen Leiden, Warmond, en Noordwijkerhout te onderhouden! Is dit veilig?! Neen, onze wegen zijn veel te smal en de dorpen te druk en als de beruchte bocht bij de Warmondsche tol gepasseerd is (wat dikwijls niet zoo vlot gaat) slaken alle passagiers een zucht van verlichting. Is dit vlug?! Neen, de bus doet er 2 a 3 x zoo lang over als de trein. Vroeger, met onze stoptreinen, was men in 20 min. in Haarlem, nu duurt het dikwijls meer dan 2 uren! Schoolkinderen staan 'smorgens soms meer dan een uur te wachten, omdat de eene bus na de andere door rijdt. Nooit komen zij op tijd op school en staan dan 's middags weer tijden in een koude open vlakte te wachten tot ze eindelijk eens méé mogen. Is dit voordeelig?! Neen de bus is meer dan de helft duur der en voor velen een ongewenschte belas ting er bij Het lijkt ons gewenscht hier eens op te wijzen, opdat wij ons aaneen kunnen sluiten om toch spoedig aan dezen afschuwelijken onhoudbaren toestand een einde te kunnen maken. Geef ons onze stoptreinen toch weer te rug! Dat was: Veilig, Vlug i n Voordeelig! EEN WARMONDSCHE MOEDER. WOUBRUGGE Geboren: Adolphine Emerentiana Maria, d. van J. B. Hoogenboom en A. van Lam meren; René Johannes Maria, zn. van T. C. Hoogenboom en J. A. C. van Dijk; Corne lis Pieter ,zn. van A. Kempenaar en N. C. Verhagen. Ondertrouwd: Willem Antonius Verwcr, 26 j. uit Haarlemmermeer en Agatha Apo- lonia van der Pouw 24 j.Herman Bloe- bendaal 30 j. uit Leiderdorp Johanna Cornelia van der Star 23 j. Getrouwd: A Warmerdam en J. A. van der Star. ZOETERWOUDE Geboren: Helena Quirina Maria, d. van C. W. van Haastert en E. A. v. Leeuwen; Stoffer z. van A. Zaal en F. Doldersum; Beatrix, d. van W. Hoogendoorn en E. Splinter; Wilhelmina Maria, d. van A. A. J. Moons en S. A, Heemskerk; Helena Ma ria, d. van A. Leune en J. Bregman; Gerar- da Wilhelmina Maria, d. van A. W Lelie veld en J. M. van Veen; Willibrordus Ma ria Cornelis, z. van J. H. van der Ploeg en G. W. Hellemap; Martinus Johannes, z. van M. J. Ponte en J. H de Koning; Mavgare- tha Maria, d. van P. Th. van der Krogt en M. A. Schakenbos; Antonius Johannes Ma ria, z. van C. D. van Rooij en C. M. van de Berg; Cornelis Maria, z van P. Th. den Eisen en M. J. Berg; Petrus Nicolaas Alber- tus z. van J. P. Wolvers en C. C. Dissel dorp; Johanna Maria Theodora Elisabeth, d. van J. W. Zandbergen en P. E. van Wet- ten; Helena Petronella Maria, d. van J G. Koek en G. C. van Meurs; Antonius Maria Gerardus z. van J. C. M. Berk en A. C. B. van der Krogt. Ondertrouwd: A. P. Berg 29 j. en C. M. van der Meer 26 j. Gehuwd: Q. W. van Kesteren 34 j. en E. A. van der Eist 36 j.; P. J. van Haastert 32 j. en M. M Berg 28 j.; T. J. Vis 29 j. en T. H. Klijn Hesselink. Overleden: C. C. van der Hoorn 76 jr., echtgenoote van L. Ammerlaan; C. M. Zwetsloot 52 j., echtgenoote van C. L. van Velzen DE PAUS IN RETRAITE. In de Capella Mathilde in het Vaticaan is, aldus de „Tijd", Zondagmorgen een re traite begonnen, waaraan Z.H. de Paus persoonlijk deelneemt. Gedurende deze re traite, die op Zaterdagmorgen zal worden gesloten, zullen geen audiënties worden verleend. Het geheele pauselijke Hof zal de I geestelijke oefeningen bijwonen. De medi- I taties worden gehouden door Pater Mas- 1 sarti.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3