lEMCOnv. FILNPRDERAMMA'S Inbrekersduo achter slot en grendel SLAGERSBEDIENOE VULPOTLODEN AANGEBODEN MAGAZIJN ST. JOSEF Jietóifytaepeti Door de politie tc Leiden zijn gisteren twee gebroeders aangehouden, de 25-jarige W. V. en de 22-jarige L. V., verdacht van tal van inbraken in de gemeenten Wasse naar, Warmond en Oegkgeest. Reeds wek enlang zijn deze twee heeren door de poli tie geschaduwd. Vorige week Zaterdag zagen twee Leidsche rechercheurs omstreeks half zeven des avonds genoemde heeren door de stad rijden, waarbij een hunner in het bezit was van een radiotoestel. Zij „bezochten" Wassenaar, Warmond en Oegstgeest Een achtervolging werd ingezet en een der rechercheurs heeft daarbij niet minder dan zeven revolverschoten gelost, zonder succes evenwel. De „heeren" waren dit maal de politie te vlug af en zij ontsnap ten. Het speuren der recherche werd evenwel onvermoeid voortgezet en gisteren werd de tijd rijp geacht om een inval in de woning der gebroeders te doen. Het was gelukkig nog niet te laat en de zware jongens zijn zeker wel heel vermetel van vertrouwen geweest, .want de buit, die de politie daar vond. overtrof haar ver wachtingen. Een groote hoeveelheid goederen kon in beslag genomen worden, w. o. lakens, sloo- pen, ondergoederen, tafelzilver, gouden en zilveren sieraden, 500 aan zilvergeld, waarvan veel in rolletjes verpakt, marga rine en boter, drie kazen bovenkleeding als costumes, mantels en jassen, twee ra diotoestellen, dekens, een naaimachine, si garen en cigaretten, zeep, schoenen en zes tig paar sokkenEen buit, die een heele kamer van het politiebureau vulde. Vanmorgen waren tal van gedupeerde en bestolen inwoners en inwoonsters van Wassenaar reeds op het politiebureau en velen konden het gestolene als hun eigen dom herkennen. Het was als 't ware een Sinterklaasfeest en velen zullen blijde zijn op deze manier nog iets van het gestolene terug te krijgen. Toen de recherche den inval deed, ijlden zij onmiddellijk naar boven, waar gestom mel werd gehoord. En dat was maar goed ook, want de re cherche was juist op tijd om een der die ven bij een been te grijpen, toen hij via het dakraam wilde ontglippen. Hij had een groote schoen bij zich met zilvergeld Toch was hij, naar zijn zeggen, op het dak bezig om dakpannen goed te leggen De heeren zijn ingesloten en zullen wel meer van hun avonturen hooren. want de bekentenissen komen geleidelijk aan los en dus zit er wat voor hen op! Bioscopen Casino. Na een amusante vóórfilm, waarin alles ingesteld is op het komische, draait de hoofdfilm „Het ging bijna mis", waarin ook het komische element niet af wezig is, doch welke film om zijn diepere ondergrond toch uitkomt boven een „lach film". Het is de verdienste van deze film, dat juist de tragiek en de diepte van het huwelijksleven geprojecteerd worden te gen een omlijsting van fijne en geestige humor. De film heeft geen bijzondere pre tenties doch een gezonde conclusie en daar om kunnen 18-jarigen en ouderen er van genietenen leeren. Luxor. Het gegeven van de film „De zanger van Leningrad" begint al aardig oud te worden. Men heeft hier wederom een goed zanger voor de film doen optre den om zijn stem te laten hooren. doch het verhaal, dat er omheen geweven wordt is Van weinig waarde. De „zanger" is chauf- feur in een garage, verliefd op de kantoor juffrouw, die natuurlijk nog een aanbid der heeft. Men raadt den afloop. Ruzie, ge flirt met den ander, die natuurlijk ook weer de bons krijgt en tenslotte vereeniging van beide gelieven, als de zanger in roem is. In Lido draait „V Victorie", een ver haal van een Nazi-spion met een happy end en met den Engelschen komiek Will Hay. Rex heeft de twee komieken Stan Laurel en Oliver Hardy op bezoek in „Liever lui dan moe". Het genre is bekend. Trianon heeft „Het meisje en het mon ster", het befaamde fantastische filmwerk van Cocteau, den Franschen schrijver en cineast. Het is de verfilming van een sprookje. Met tallooze trucs is de sprook jessfeer prachtig opgeroepen en volgehou den. Het is een sprookje voor groote men- schen, maar men moet de ontvankelijkheid van een kind hebben om de film naar waar de te kunnen genieten. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zater dag 30 Nov- 13 uur tot Zaterdag 7 Dec. 8 uur waargenomen door: de apotheek Duyster, Nieuwe Rijn 18, tel 20523. Te Oegstgeest door: de Oegstgeester Apotheek Wilhilminapark 8, tel. 26274. OMGEVING ALPHEN AAN DEN RIJN St. Nicolaasfeest bij de Kath. Jeugdorga nisaties. De leden van de vrouwelijke en mannelijke jeugdorganisaties vierden gisteravond in de St. Josephzaal gezamen lijk op welgeslaagde wijze het St. Nicolaas feest. Ofschoon de groote jeugdvriend we gens deviezen en andere moeilijkheden zijn traditioneele grootscheepsche en gulle uit- deeling van geschenken achterwege moest laten en zwarte Piet niet zoo „grommig" behoefde te zijn, op verzoek van den mode rator, die de gouden bladzijden over de le den, heel politiek, alléén opendeed, was hun aanwezigheid wel toch van dien aard, dat het aan den avond een bijzonder, aan een Sint Nicolaasviering eigen cachet gaf. Dit stimuleerde, heel merkbaar en zeker, ve len, die toch wel met een „bezwaard" ge moed naar de zaal togen, tot de meest hei ligen en beste voornemens. Op hartelijke wijze werd de grijze Bisschop met zijn zwarte knecht, bij het betreden van de zaal, door allen spontaan begroet, waarna Ka pelaan J. W. Poel, namens allen, een gees tig welkomstwoord sprak. De stemming zat er toen weldra in. Het programma, dat bestond uit vele schetsjes, een tooneelstuk- je, declamatie, zang, muziek en enkele ver rassingen, voerde die stemming tot een cli max, waarop het altijd een teleurstelling is te moeten eindigen. Blijkens het bijna onophoudelijk gelach, zijn de medewerken den ongetwijfeld ten volle erin geslaagd, met een repertoire van 100 gezonde hu mor een avond te bieden, waarvan slechts de afwezigen heel veel zullen het niet geweest zijn spijt kunnen hebben HAZERSWGUDE Wijkverpleging. De collecte, gehouden ten bate van de Wijkverpleging „Hazers- woude" bij haar 25-jarig bestaan, heeft op gebracht het mooie bedrag van 586.38. Georen: Arie z. van D. Harkes en T. Bos; Piet Jan z. van A. van Elswijk en N. Lagerwaard; Agatha Johanna d. van M. Nahon en G. M. van den Berg; Christina Wilhelmina d. van H. W. Baerveldt en W. van Stigt; Cornelia d. van J. van den Berg en J. Loeve; Elisabeth Cornelia Ma ria d. van P. van der Haas en M. W. Bos man. Ondertrouwd: Johannes Nicolaas van der Vlugt 36 j. en Cathar' a Apolonia He lena de Groot 33 j. Getrouwd: C. A. Habermehl én K. D. Quist; J. N. van der Vlugt en C. A. H. de Groot. Overleden: Christina Maria van den Ing 2 j.; Wilhelmus Straver 47 j.; Johan na Jacoba Schmal 54 j.; Cornelia Maria Geertruida Theresia van der Zwaan 2 w. HOOGMADE St. Nicolaas komt. In tegenstelling met het bericht in Sursum Corda heeft St. Nicolaas thans telegrafisch medegedeeld, dat hij niet op 6 Deceihber, doch op 5 De cember van 912 uur in café Witteman zal vertoeven, teneinde de kleuters en schoolgaande jeugd van Hoogmade te ont vangen. Ook de moeders zijn welkom. Zondag zullen eenige dames van de Taai-taai-commissie aankloppen, die in sa menwerking met de Kath. Arbeidersbewe ging, met de voorbereidingen zijn belast. Stuurt u deze niet door, want de ontvangst van den hoogen gast behoort in orde "te zijn. KATWIJK AAN DEN RIJN Kweekersactie. Vrijdagavond was een vergadering belegd in „De Kroon" waartoe uitgenoodigd waren alle kleine en jonge kweekers in het bloembollenvak. De heer H. Grimbergen opende met een kort woord de vergadering om het woord te ge ven aan den spreker, den heer Verschoor te Sassenheim die in een helder betoog uiteenzette, hoe uit den nood van heden de Bond van kleine en jonge kweekers is geboren. In Bloembollencultuur gaan de -belangen der leden niet parallel, in de Bond van KI. Kw. wel. Niettemin moeten Bloemb. cultuur en de Standsorganisaties in hun waarde blijven en spr. adviseert, blijft of wordt daar lid van. Doch in den Bond hebben we te strijden tegen de ster ke lichamen, waartegen we individueel niets kunnen uitrichten. Spr. zette dan nog helder uiteen, wat de Bond wü en in het bijzonder wil: bestaansrecht en be staansmogelijkheid; dat kleine kweekers teeltrecht krijgen in overeenstemming met zijn behoefte volgens de geleide economie; Wat de goede Simj oHS brengt. Wij Hebben mem felj DE GRuyjEP GEZIEN. Hij KOCHT bMOEP EN kOEK EN ECHTE CHOCOLADE EN ROODMERK KOFFIE EN OOK THEE. OOK DE CAttABOMJ DiE NAA\ hij MEE. Wij Hebben Het lekker, echt gezieN dat de jonge kweekers ve^tigingsrecht en vestigingsmogelijkheid krijgen met een minimum van b.v. 50 R.R. In het bestuur werden gekozen H. J. Grimbergen, voorz., P. H. Meijer, A. J. v. d. Voort, M. J. Kor- pelshoek, C. v. d. ±-erk, C. Versluys, P. v. d. Oever. De secretaris van den Bond de heer Dofferhof, deelde nog mede dat af- aeelingen opgericht zijn te Lisse, Voor hout, Zilk, Lisserbroek, Sassenheim, Hil- legom, Noordwijk, Katwijk. Op 9 plaatsen in N.-Holland staat een afdeeling op te richten en aanvragen om een afdeeling op te richten zijn binnengeKomen van West- Friesland 5 plaatsen, Heemstede, Vijfhui zen, Bennebroek en Warmond. Hierna sluiting. LEIDSCHENDAM BRUTALE INBRAAK. Wederom heeft hier een opzienbarende inbraak plaats gehad. Ditmaal is de heer van Delft, Veursche Straatweg, hiervan de dupe geworden. Terwijl hij twee huizen verder op visite was, hebben inbrekers zijn geheele huis doorzocht en wat van hun ga ding was meegenomen. De op een boven verdieping wonende juffrouw Van der Helm is eveneens de dupe geworden. Uit een geldkistje is haar een bedrag van 6000.ontstolen, wat voor deze uit Rot terdam geëvacueerde juffrouw een zeer groot verlies is. Ongetwijfeld zijn hier be kenden aan het werk geweest, want deze braak is op gelijke wijze geschied als eenige weken geleden. RIJP WETERING Bibliotheek. In verband met St. Nico- laasavond is de bibliotheek open in plaats van 5 Dec., Dinsdag 3 December. WARMOND Vuilnisdienst. De gemeente is over gegaan tot aanschaffing van een nieuwe vuilnisauto zoodat binnenkort de vuilnis in de gemeente niet meer zal worden op gehaald door een particulier, maar van gemeentewege. Gevallen. De heer v. R. uit Heem stede kwam tengevolge van het slippen van zijn motorrijwiel zoo ongelukkig te vallen, dat hij een arm en een been brak. Hij is ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis te Haarlem. VOORSCHOTEN Verkooping. Ten overstaan van nota ris W. A. Caron had in het gebouw Leid- scheweg 95 de openbare verkooping plaats van het woonhuis Papelaan 50; kooper was J. J. van Weeren te Leiden voor 5000.het woonhuis Voorstraat 47, kooper was B. Owel te Leiden voor 2500.het woonhuis Leidscheweg 355, kooper was Mej. N. Owel te Leiden voor 4500.—. Geen gratis prijzen. De besturen van de middenstandsvereeniging „De Hanze" en van de Voorschotensche Middenstands vereeniging hebben aan de leden bekend gemaakt dat besloten is, dat aan vereeni- gingen e.d. voor tombola's, verlotingen enz. geen artikelen meer gratis verstrekt worden. Indien vereenigingen een tombo la willen houden, kunnen de winkeliers desnoods een Korting van maximum 10 geven, doch het is niet noodig, dat ver eenigingen steeds ten koste van de win keliers hun kas bijvullen. STADSNIEUWS Ambtenaren en publiek gelijk schuldig. Op 4 Mei 1946 werd op het Distributie kantoor een fraude-geval ontdekt op de afdeeling Schoenen en Rijwielbanden; naar aanleiding hiervan werd, mede in verband met vermoedens, welke reeds geruimen tijd bestonden, besloten een omvangrijk onder zoek in te stellen. Te dien einde werd een bureau „Fraude onderzoek" ingesteld, waar, door ambtena ren vanwege de gemeente daartoe aange steld, in samenwerking met de gemeente politie en inspecteurs van het Centraal Distributiekantoor, de handelingen van de distributieambtenaren aan een nauw keurig onderzoek werden onderworpen. Begonnen werd met de afdeeling Schoe nen en Rijwielbanden en al spoedig bleek, dat er fraude op groote schaal had plaats gevonden. Honderden formulieren werden ontdekt van personen, die nooit bestaan hadden; ouders hadden veel meer kinderen dan zij wisten; werkgevers hadden perso neel, dat zij nooit gezien hadden enz. enz. Er was echter niet alleen door het dis- tributiepersoneel geknoeid, ook het publiek had in tal van gevallen meegeholpen. Door het afgeven van valsche werkgeversverkla ringen, het opgeven van verkeerde beroe pen enz. was men ten onrechte in het be zit van rijwielbanden en schoenen geko men, terwijl men niet nagelaten had amb tenaren door geschenken e.d. om te koo- pen. Het gevolg hiervan was dan ook, dat de politie tegen een groot aantal personen, ambtenaren zoowel als andere ingezete nen proces-verbaal heeft opgemaakt. Op de afdeeling Textiel deden zich de zelfde feiten voor als op de afdeeling Schoenen en Rijwielbanden, terwijl ook op de afdeeling ..Zware Arbeid" knoeierijen werden ontdekt. Zaterdag 19 October 1946 werd het on derzoek beëindigd. Bij het onderzoek is zeer veel werk ver zet. Bijna 100.000 formulieren moesten al- phabetisch-lexicographisch gelegd worden, al deze formulieren moesten op mogelijke fraude onderzocht worden, honderden pro cessen-verbaal moestei} worden opgemaakt duizenden personen moesten worden ge hoord enz. enz. Het resultaat is geweest, dat vele amb tenaren wegens fraude of handelingen in strijd met de distributiebepalingen, werden ontslagen, terwijl nog vele ambtenaren en particuliere personen zich bij de Justitie zullen hebben te verantwoorden. Konijnenfokvereeniging L. E. O. Ter gelegenheid van het 12^-jarig bestaan gaf de konijnenfokvereeniging een nationale Jubileumtentoonstelling in de Stadsgehoor zaal. Reeds bij de opening door voorzitter C. J. van der Aar kon worden vastgesteld, dat deze show andere achter zich liet en dai niet minder dan een 700 dieren aanwe zig waren. 115 eerste prijzen kwamen uit de „bus" en met niet minder dan 4 predi- caten uitmuntend Speciale vermelding verdient de inzending Zilvervossen door den heer A. Koerten, uit Oegstgeest, die, ondanks groote concurrentie, voor het eerst het predicaat uitmuntend wist te ver krijgen en daarmede aantoonde tot iets bijzonders in staat te zijn! Voorzitter v. d. Aar bracht tevens dank aan zijn medebe stuursleden C. A. Otten en H. Peter voor het vele werk voor deze show gedaan en roemde in het bijzonder J. van Meizen als secr.^penningm. voor het initiatief voor deze tentoonstelling. Vermelden wij tenslotte de hoofduitsla gen: Bekker voor de beste collectie der tentoonstelling 1 ras, 1 kleur: winnaar J. Dragt uit Leiden. Beker voor het mooiste dier eigen fok groote rassen, winnaar B. Remeijer uit Gouda. Tevens winnaar voor de algeheele inzending J. van Meizen te Leiden. Beker voor het mooiste dier eigen juk midden rassen, winnaar A. Heukels. Delft. Gedenknaald voor het mooiste dier eigen fok kleine rassen, winnaar G. J. Smit, Almelo. Gedenknaald voor het mooi ste dier eigen fok dwergrassen, winnaar H. J. Rhebergen, Borculo. Voor algeheele inzending J. van Meizen, Leiden. Gedenk naald voor het mooiste dier eigen fok lang harige rassen, winnaar J. Westhoek, Was senaar. Gedenknaald voor het mooiste dier eigen fok kortharige rassen, winnaar Jans Voortman, Rijssen (O,).. Gezien de in schrijvingen en het behaalde resultaat een tentoonstelling, die zeker de aandacht zal vragen van vele liefhebbers! De Leidsche Postduivententoonstelling een groot succes. Niet minder belangrijk v/as ook deze show voor de vele duiven melkers uit Leiden en Omstreken en vol komen Verrast waren wij door het feit, dat één jaar na de groote wereldoorlog reeds een 640-tal duiven op deze tentoonstelling waren ingezonden. In samenwerking met de Konijnenfokvereeniging was in de Stadsgehoorzaal een kerncollectie van jon ge en oude duiven en doffers, onbevlogen en bevlogen in blauw kras, zwartkras, blauw banden en alle andere kleuren, met als uiteindelijk resultaat een show den dui- venliefhebbers waardig! Noemen wij tot slot den uitslag van de eerste prijswinnaars: Klasse 1 J. van Kampen, klasse 2 J. Kreke laar. klasse 3 C. Vlaardingerbroek, klasse 4 J. Schippefs, klasse 5 A. van Rijsbergen, klasse 6 C. Vlaardingerbroek, klasse 7 Jac. v. d. Burg. klasse 7a R. P. de Graaf, klasse 7b H. Schoo. klasse 8 B. Geenjaar, klasse 8a G. A. van Albada, klasse 8b R. P. de Graaf, klasse 8c A. P. van der Voort, klasse 9 J. Prins, klasse 10 H. Fasel, klasse 11 J. S. A. Baley, klasse 11a W. Vijlbrief klasse 12 Joh. Neuteboom, klasse 12a L. Gijsman. klasse 13 J. J. Vliegenthart, klasse 14 A. Pieket, klasse 15 J. Beugelsdijk, klasse 16 J. Beugelsdijk, klasse 17 N. v. d. Linden, klasse 18 F. Platteel. De beste duif van de geheele tentoonstelling was voor A. Rijs bergen. De beste oude doffer voor A. van Rijsbergen. De beste oude duif voor J- Krekelaar. de beste jonge doffer J. Prins, de beste jonge duif L. Gijsman. St. Nicolaasfeest voor de kinderen van ex-politieke gevangenen. Het was heden voor de kinderen van niet teruggekeerde politieke gevangenen uit de jaren 1940 1945 al St. Nicolaasfeest. De goede Sint in eigen persoon vergezeld van Zwarte Piet is de gast geweest van vele kinderen hier ter stede en omgeving, over wier jeugdig leven reeds donkere wolken hingen, hun aange daan door een bi-ute overweldiger, daan door een brute overweldiger. De groo te Bisschop heeft hun heden even terug gebracht naar een blijde onbezorgde jeugd. Hoe verheugd zagen zij er uit, toen hun speel- en snoepgoec5 werd uitgedeeld. Dat ook de grooten niet door den heiligen man werden vergeten bleek alras, toen ook de moeders een verrassing hadden in ont vangst te nemen van den Sint. Maar hij deed nog meer, hij heeft ook de zieke ex- politieke gevangenen iets van zijn goede gaven gegeven. Wij zagen hem vleesch en andere voor zieken zoo noodige dingen uit reiken. Het was een mooie geste van de afdeeling Leiden van de Nederlandsche Vereeniging van ex-politieke gevangenen uit den bezettingstijd, daartoe in de gele genheid gesteld door de spontane mede werking van vele Leidsche firma's, om zoo de in concentratiekampen gegroeide vrien denband niet te vergeten, maar nu nog steeds te verstevigen. Zij bracht in vervul ling het woord „Op den bodem der ellen de van de concentratiekampen groeit de boom van de kameraadschap." Op 3 Dec. zal hier ter stede een huis collecte worden gehouden ten bate van verminkten, weduwen en weezen van ge sneuvelden. BONKAARTEN AFHALEN. Zaterdag: Maandag bonkaarten afhalen voor de letters P. Q, R t/m Ri. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 30 Nov. Groentenveiling. Per 100 Kg.: witte kool 2.10, roode kool 6.6016.50, savoye kool 5.608.00, groene kool 13.00—17.00, boerenkool 7.00—14.00, koolrapen 2.60—5.10, prei 4.60—12.20, kro ten 6.909.00, idem gekookt 17.0022.00, uien 3.50—9.90, peen 11.20—17.90, spruiten 35.0061.00, andijvie 23.0053.00, schor- seneeren 25.00—32.00, witlof 36.00—59.00, winterpostelein 4.00—9.00, spinazie 51.00, tomaten 4.00—152.00; per 100 stuks: sla 2.00—24.00, knolselderie 1.2011.00; per 100 bos: postelein 6.108.00, selderie 3.70— IJ.00, peen 8.00—27.00. KATWIJK a. d. RUN, 29 Nov. Groenten. Per 100 kg.: waspeen I 12—22 was peen II 5—11; witlof I 36—57. idem II 22—59, uien f 9.409.60, boerenkool 7.9011 kroten I 9.90—10.40, kroten II 4—6^40, andijvie I 30—43, idem H 12—25, gele kool 6.606.90 groene kool 7.1012.90, roode kool 12 10—13—, witte kool 4.80 —6.50, spruiten 2225 prei 913.—: winterpeen 79; per 100 stuks: bloemkool II 2136, bloemkool Hl 625. kool raap 3.506.60, per 100 bos: bospeen 13, pieterselie 3.90. ROELOFARENDSVEEN, 29 Nov. Bloe men. W. Jozef 85 ct.; v. d. Elzen 5574 ct.; Pink Ideal 2226 ct.; Monument 5253 ct.; Rayonnanten 5766 ct.; Golden Seal 30—74 ct.; Gold Finder 18—27 ct.; Choco 1222 ct.; Victoria 42—47 ct.; Blanche du Poitou 4044 ct., per bos; W. Jozef 15 ct.; Cyclamen 1.25—1.80; Calla 45 ct Primula 2138 ct.; Rayonnanten 911 ct.; Pulling 1831 ct.; Herco 16—25 ct.; per stuk: Herco 7091 cent per bos. Groenten. Andijvie 1830, sp-uitkool 3956 slavellen 2237, uien f 25. kroten 1.sjalotten f 1.knolselderie 12.—, witlof I 36—46, idem II f 8-20, prei 8.tomaten A 29—122, Hem B 35—153; idem C 11—67 per 100 kg.; sla 918. bloemkool 9 per 100 stuks. DE GROOTSTE ZORG.... wordt ook aan de kleinste opdrachten besteed en de groot ste opdracht wordt met evenveel gemak en snelheid uitge voerd als de kleinste order. 2422 Geen order te klein, geen opdracht te groot Copieerinrichting. Zeemanlaan 31, Tel. 25076 LEIDEN. STEUNZOLEN volgens gipsmodel met lederdek a 6.50. waarvan ziekenfonds ge deelte terugbetaalt G. v. d. AAR N.V., Kraaierstraat 2. Leiden. Leverancier van alle Leid sche Ziekenfondsen. 2293 Hebt u gezocht in alle za ken naar iemand om Uw PEN TE MAKEN? Neem dan aan deze goede raad DE VULPENSPECIALIST maakt hem weer PARAAT HAARLEMMERSTR. 64. TEL. 24185. gevraagd. Slagerij G. P. Bergers, Doezastraat 23b. Leiden. 2452 TE HUUR ruime gem. zit-slaapkamer, zonzijde voor heer alleen, b. b. h. h.. dicht bij station. Br. onder no. 3634 bureau van dit blad. KLINIEK «.WOLFSLAG verzilverd 1 5.90 Zakagenda's, 9 soorten Kunstkalenders - Maandkalenders Luxe Post - Foto Albums NIEUWE RI|N 31—32 ZWARE TAKKENBOSSEN 35 CENT PER STUK BRANDHOUT F. 75.- PER 1000 KILO. «n thuisbezorgd H. HOOGEVEEN, 3e Poellaan 13, Lisse Tel. 3266 (K. 25 30) 2441 HOOGSTRAAT 3 Van gerenommeerde fabrieken ontvingen wij nog DE NIEUWSTE H. HART EN MARIA-BEELDEN en een keurige collectie 2430 Van groote waarde als St. Nlcolaas-cadeau T" iSCM deke u/eek-f- TELEFOONTJES 3 Te koop gevraagd zwart of donkerblauw Heeren- costuum v. o. k„ maat 48-50 Br. onder no. 3658 bureau van dit blad. 3 Speelgoed. Te koop: orig. Meccano (Auto- en Vliegtuigbouwdoos). In nr. staat. Roodenburgerstraat 60, Leiden. 3637 3 Aangeboden prima goedgekeurde vruchtboo- rnen in de meest gangbare soorten tegen vastgestelde prijzen. N. Vinlc, kweeker. Dorp Zoeterwoude. 2436 3* Jonge Hennen aan en tegen den leg, prima af stamming. kerngezond. Groeneyeld's Broederij. tel. 25590 v. d. Valk Bouman- weg 26a. Rijkserkenning a 15386. 3605 <3 Te koop of ruilen negen groote, goed geprepareerde witte konijnenvellen, gr. maat, liefst voor fietsban- de_n. Br. onder no. 3641 bur. van dit blad. 3 Verloren twee jLQngens- ieesboeken, op den weg van Leiden naar Zoeterwoude, Zuidbuurt. Terug te be zorgen A. J. Onderwater, Zuidbuurtscheweg 28, Zoe terwoude. 2440 3 Verloren een gouden armband (dubbel-schakel), gedachtenis. S. v. p. terug bezorgen: Lorentzkade 17.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3