OMGEVING Joris Voetangel's jacht RADIO MARKTBERICHTEN IN ENKHUIZEN Het dagblad „Parool" heeft een sensatio neel verhaal gepubliceerd over een „myste rie in Enkhuyzen".* In de „Tijd" schrijft „Tijdspiegel" er een ironisch stukje over: „In Hoorn woont de heer Boedijn. Om nauwkeurig te zijn de heer Gerard H. Boe dijn. Hij is een bekend musicus, in Hoorn en omgeving althans, maar bekendheid is in de mééste gevallen iets relatiefs. Hij is trouwens sinds gisteren al veel verder be kend dan Hoorn en omgeving, doch niet als musicus, tenminste niet direct. Wel indi rect, want was hij geen musicus, dan zou hem het vreemde, dat hem spoedig bekend zal doen zijn in heel Nederland, zoo niet in half Europa (maar dan nog zal zij iets re latiefs zijn, zijn bekendheid) niet overko men zijn. Althans niet in de partituur van Beethovens „Die Ehre Gottes aus der Na- tur" in een bewerking door hemzelf voor orkest. Hij stond met deze partituur voor zich het Enkhuizensche orkest te dirigeeren, toen er in eens een vlek op verscheen, die snel grooter werd en de omtrekken aannam van een gezicht. Wien zal het verwonderen te vernemen, dat de heer Boedijn bij den aanblik van die zoo merkwaardig uitbrei dende vlek de armen liet zinken. Zij deden hem bovendien pijn. Het „Parool", dat aan de wonderlijke belevenis van den heer Boe dijn gisterenavond zijn kolommen wijdde, vertelt van die pijn: „Het was den heer Boedijn of, van het begin der manifestatie af, door zijn beide armen een sterke elec- trische stroom ging, die van zijn vinger toppen naar de schouders liep. Dit, verze kerde hij, veroorzaakte een vrij pijnlijk ge voel, Het nam in kracht af, maar was toch eerst na 20 tot 24 uur geheel verdwenen." Wat nog altijd niet verdwenen is, dat is de vlek. Die overigens niet alleen de heer Boedijn heeft zien ontstaan, maar ook de orkestleden. Toen de heer Boedijn zijn pijn lijke armen zakker, liet, hielden zij, gedis ciplineerde musici als zij zijn, op „Die Ehre Gottes" te spelen. Was dit misschien de be doeling van de vlek? Want men meent er den kop van Beethoven uit te kunnen ha len. Hoe dit ook zij, zij hielden, zooals ge zegd, met spelen op en omdat zij meenden dat de heer Boedijn zich onwel voelde (wat men kan zeggen, dat hij zich inderdaad vdèlde met die pijn in zijn armen) kwamen zij rond zijn I jssenaar staan. Vermoedelijk om, zoo noodig, den heer Boedijn op te van gen. Toen zagen zij, hoe op de partituur de vlek groeide tot kop. Dit is, wat in Enkhuizen is geschied in het jaar onzes Heeren 1946. Tijdspiegelaar heeft altijd wel geweten dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Hij mag zoo'n vlek wel. En gevolgelijk den heer Boedijn. Die het wonder het wonder wil laten blij ven en de partituur niet wenscht af te staan voor een chemisch onderzoek. Dat zou Tijd spiegelaar met een door hem zelf bewerkte partituur ook niet doen. En, wat donder, de heer Boedijn is toch zeker musicus en geen chemicus! „Het is een gevoelskwestie", aldus heeft de heer Boedijn zijn weigering toegelicht. Tijdspiegelaar voelt het." Prof. Dr. F. v. d. MEER. Dr. F. G, L. v. d. Meer, de schrijver van de bekende Katechismus en van tal van stu dies over oud-christelijke en middeleeuw- sche kunst, is benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de faculteit van de Godge leerdheid aan de R.K. Universiteit. Tevens is hem de leer-opdracht verstrekt voor oud christelijke kunst en de kunst van de mid deleeuwen in de faculteit van letteren en wijsbegeerte aldus de „Volkskrant". NIEUWE KINDERZEGELS. Van 2 December tot 4 Januari zullen nieuwe kinderzegels bij de postkantoren verkrijgbaar zijn. De opbrengst wordt ver deeld over justitieële instellingen, waar onder verwaarloosde kinderen ressorteeren, instellengen voor zieke kinderen en die welke zich bezighouden met kinderuitzen ding. GELDIGHEIDSDUUR BRANDSTOFFEN- BONNEN. Het Centraal Distributiekantoor deelt ons mede, dat de volgende brandstoffen-' bonnen van de brandstoffenkaart geld:g blijven tot en met den daarachter vermel den datum, 62 B V (een eenheid) tot en met 30 No vember 1946. 63 B V (twee eenheden) tot en met 31 December 1946. 60 B V (drie eenheden) tot en met 31 Januari 1947. 61 B V (drie eenheden) tot en met 28 Februari 1947. Brandstoffenhandelaren kunnen deze bonnen resp. tot en met 7 December 1946, 11 Januari 1947, 8 Februari 1947 en 8 Maart 1947 bij den plaatselijken distributiedienst inleveren. De periode-bonnen le t.m. 9e periode van de kaarten W A en W B 606 blijven tot na der order geldig. LEWIS ZET ONDERHANDELINGEN MET MIJNEIGENAARS VOORT. Terwijl de Amerikanen Thankgiving Day vierden, zijn de geheime onderhandelingen tusschen John L. Lewis, voorzitter van de United Mineworkers Union en mijneige naren voortgezet. De juridische' strijd in het federale ge rechtshof zal vermoedelijk nog enkele da gen duren; de uitspraak zal waarschijn lijk geen oplossing van de staking zelf op leveren. TC ESTAND IN N.-GRIEKEND CRITIEK. De Grieksche partisanen hebben gedu rende de laatste dagen van de bergen Pai- kon, Tzena en Vermion uit in de richting van de vlakte van Yanitza een algemeen offensief ingezet. Geïsoleerde gendarmepos- ten hebben zware verliezen geleden, maar door het ingrijpen van jachtvliegtuigen en vervolgns van het leger werden de parti sanen gedwongen zich in de bergen terug te trekken. Hevige gevechten worden verder gemeld in het gebied -an Kozani, waar de regee- ringstroepen in een strijd tegen 500 parti sanen zijn gewikkeld. De Grieksche minister van oorlog, Dra- goemis, die van zijn inspectietocht in Ma cedonië te Athene is teruggekeerd, heeft verklaard, dat de toestand in Noord-Grie kenland critiek is. ALKEMADE Geboren: Maria Anna, d. van N. Von- derbank en J. C. Turk; Johanna Alida, d. van F. A. van der Ploeg en M. C. Mol; Johanna Jacoba, d. van P. W. van der Meer en J. K. Bakker; Godefriedus Ma ria Quirinus, z. van A. Elstgeest en S. A. van der Poel; Cornelis Andries, z. van A. de Blaeij en A. Rijnsburger. Gehuwd: F. J. Berbiers 29 j. en H. M. Kocevar; H. Buskermolen 30 j. en M. J. C. Wesselman 21 j.; J. A. Schakenbos 29 j. en M. W. van Haaster 26 j.; H. J. N. Volwater 28 j. en P. M. Huigsloot 25 j. KATWIJK GEMEENTERAAD. Voor directeur van gemeentewerken stonden op de voordracht: 1. D. M. N. Bak kes, technisch ambtenaar te Katwijk; 2. S. J, Havinga, directeur van Gemeentewerken te Aalsmeer; 3. G. Reus, technisch hoofd ambtenaar bij de Prov. Waterstaat te Gou da. B. en W. deelen mede, dat de kleinst mogelijke minderheid van dit college wenscht deze voordracht als alphabetisch gesteld te zien Dit punt heeft tot gevolg een geheime zitting van pl.m. 45 minuten waarna direct tot stemming wordt overge gaan en met 12 stemmen wordt gekozen no. 3 van de voordracht G. Reus. Gedurende de laatste oorlogsjaren werd in de gasfabriek de gelegenheid geopend om aardappelen en groenten te stoomen a 2 ct. p. kg. Dit wordt thans in een verorde ning vastgelegd. Bij wijziging van de verordening op de heffing en invordering van precariorech ten en idem kadegelden wordt door den heer C. v. d. Plas gewezen op de onordelijke toestand bij de chemische fabriek, terwijl de heer v. Duyvenbode verbetering vraagt bij de gasfabriek, waar het verkeer ernstig •belemmerd wordt. De Reddingsbrigade die over 19391942 275.en over 19431945 25.per jaar subsidie kreeg zal volgens voorstel van B. en W. thans f 200.krijgen, terwijl voor 1947 de subsidie opnieuw zal worden vast gesteld. De gemeentewerkman J. v. S., die invalide geworden is en door ongunstige omstandigheden slechts 386.40 pensioen krijgt voor een gezin met 7 kinderen, zag dit bedrag gebracht op 966.en een toe lage voor ieder kind tot 16 jaar terwijl de premie voor weduwe- en weezenpensioen voor rekening der gemeente komt. De ver goeding L.O.-wet 1920 over 1945 zal zijn over 1945 8.50 en 19.50 voor L.O. en U.L.O. Na een opmerking van Mr. v. d. Plas, dat het bedrag voor L.O. veel te laag is zegt de voorzitter, dat dit voor 1946 reeds is gebracht op 10.Met de N.V. Bank van Nederl. Gemeenten zal een nieuwe rek. crt. overeenkomst worden aangegaan met een crediet voor gewone uitgaven tot 1.200.000. Het voorstel tot het instellen van een commissie ter voorbereiding van strafverordeningen lokt lange besprekin gen uit. Ten slotte worden in bedoelde com missie door den Raad benoemd: Mr. v. d. Plas, W. Scheeren, J. v. Rijn en W. E. Hue- ting. Ook het voorstel, het voeren van een rechtsgeding, maakt vele tongen los. Het is gebleken, dat gedurende het tijdvak 22 Oct. '3928 Juni 1941 vergoeding aan dienstplichtigen is uitgekeerd, die dit niet mochten hebben. Gebleken is n.l. dat be doelde personen onjuiste gegevens hebben verstrekt. Nu zal het moeten terugkomen. Het gaat over bedragen varieerend van 236.20 tot 819.met één geval van 2233.25. Diverse aanmaningen hebben niet geholpen en het Rijk wenscht het geld terug. Invordering wordt aan de gemeente opgedragen. Na lang gepraat en een dui delijke uiteenzetting door den voorzitter wordt het voorstel aangenomen. De heer C v. Beelen wil geacht worden tegen te hebben gestemd. Punt 17 heeft betrekking op de woning nood en het voorstel hieromtrent vindt uit sluitend zijn grond in het streven om de ingezetenen naar vermogen in het lenigen van die nood bij te staan. Een lange discu- sie, waaruit de groote moeilijkheden duide lijk bleken en waarin met praten niet te voorzien is. Vandaar dat de raad eigenlijk niets anders doen kon dan B. en W. te steu nen in dit streven en het voorstel aan te nemen. Mr. v. d. Plas had echter zulk ern stig bezwaar tegen art. 10 der verordening waarin staat dat men bij vrijkomen van een huis de sleutel moet afgeven ten gemeen tehuize dat hij hierover stemming vroeg. Dit voorstel werd verworpen met 125. Na rondvraag ging men bijna middernacht huistoe. EldoradoEen vergadering, uitge schreven door de Bond van Overheidsper soneel kon wegens gebrek aan belangstel ling niet doorgaan! Geboren: Cornelis, z. van K. v. d. Klooster en J. Meijvogel; Gerrit, z. van T. Peet en A. Hogewoning; Leendert, z. van Y. v. d. Bent en E. Har te veld; Maart- je, d. van P. v. d. Horst en J. Ketting; Willem z. van IJ, v. d. Bent en M. S. de Best; Frits, z, van P. Oudshoorn en E. Nieuwenhuizen; Janna, d. van W, v. Dijk en J. Zwanenburg; Nellie, d. van H. J. Sanders en J. A. Duits; Clasina, d. van A. v. Duyn en A. v. Duin ;Martha, d. van K, Paap en G. Ouwehand. Ondertrouwd: A. de Goede en N. M. Lodder; A v. Duyvenbode en T. Schaap. Getrouwd: G. Duindam en G. v. d. Ven; L. v. d. Plas en A J. v. d. Plas; P. v. Leeuwen en A. P. Vliegenthart. V oce Jndië Abonnementen voor onze militai. ren aldaar kunt u dagelijks op geven. De prijzen zijn: p. kwartaal (zee mail) 2.10. p. kwart, (lucht mail) ƒ7.45. Storting van het verschuldigde bedrag op Gironummer 103003 en opgave van het juiste adres aan de Administratie van ons blad: Papen, gracht 32—34. telefoon 20935 of bij onze agenten. De Administratie. LEIDERDORP Opening autobusdienst. Maandagmor gen om 9 uur zal door den burgemeester de officieele opening plaats hebben van den autobusdienst op Leiden. Deze plechtig heid heeft plaats bij de Doesbrug. LISSE EEN RANDWEG OM HET DORP. Aankoop van gronden. B. en W. doen den Raad een voorstel om fe besluiten de gronden, welke nog niet in eigendom der gemeente Lisse zijn. aan te koopen voor zoover betreft het gedeelte Haven-Gladiolenstraat via Kanaalstraat naar den aan te leggen randweg tot aan den Heereweg nabij Vreewijk. ILermede wordt bereikt, dat de doodloopende stra ten: Willemskade, Emmastraat, Koning straat, Princessestraat (Oost), Prinsesse- ctraat (West) Beatrixstraat worden ver- eemgd en aangesloten door andetre op het uitbreidingsplan geprojecteerde straten, waardoor een afgerond geheel wordt ver kregen. Door den aanleg van de geprojec teerde straten op het uitbreidingsplan, als mede door het verlengen van diverse be staande straten komen de daartusscnen ge legen gronden vrij en kunnen deze als bouwterreon worden aangewend. Voor den bouw van de or.s voor het jaar 1947 toegewezen woningen is reeds benoo- digd een bouwterrein van ongeveer 10.000 M2. Hiervoor zou bijv. kunnen worden ge reserveerd de bouwgrond, welke gelegen is aan de doorgetrokken Willemskade, Em mastraat. Koningsctraat en Prinsessestraat (Oost), terwijl voor kleine middenstands woningen bestemd zou kunnen worden een gedeelte bouwgrond langs den aan te leg gen randweg vanaf den Heereweg nabij Vreewijk. Voorts zal in de naaste toekomst een perceel bouwterrein van ongeveer 13.000 M2 benoodigd zijn voor den bouw van een R. K. kerk met kerkhof, scholen enz. oor dit doel is de keus gevallen op de perceelen sectie D. nos. 2732, 2733 312 en 3480. Voor den grond, welke gekocht is buiten het uitbreidingsplan vallende, heeft het college van B. en W. zich voorgesteld hier aan een andere bestemming te geven. nl. om dezen grond te gebruiken als ijsbaan, omdat de door genoemd college eerst uit gedachte plaats voor een ijsbaan, nl. een stukje grond aan de Ringsloot nabij de Zwanendreef, door het LJsclubbestuur veel te klein is bevonden. Het zeer drukke verkeer op den Heere weg vraagt om een op'ossing. Immers het dorpscentrum kan ten eenenmale niet meer het tegenwoordige abnormale en het nog steeds toenemend autoverkeer verwerken. Hierop is de door het dorp liggende ver keersweg niet berekend en de vele ver keersongelukken getuigen helaas hiervan. Het ligt in de bedoeling in de naaste toe komst het doorgaande verkeer van de rich ting Leiden komende om te leiden via den hiervoren bedoelden weg, geprojecteerd op het uitbreidingsplan zoodat men vanaf even voorbij Vreewijk tot aan de Eerste Poellaan, op den Heereweg het eenrich tingsverkeer kan invoeren, waarmede een uitstekende verkeersverbetering verkregen zal worden. Om deze voorstellen te kunnen verwe zenlijken stellen B. en W. den Raad voor te besluiten om van een elftal belangheb benden ongeveer 97.112 M2. grond te koo pen voor een totaal bedrag van ongeveer 211.000.—. KRIJGT LISSE EEN MOTORBAAN? Het gemeentebestuur werd bekend met het feit, hetwelk bevestigd werd door de K. N. M. V., dat er in motorsportkringen gezocht werd naar een mogelijkheid om in de bloembollenstreek een motorbaan van ongeveer 400 a 500 meter te verkrijgen. Het actieve gemeentebestuur heeft niet stilgezeten en een onderzoek doen instel len of de om hei voetbalveld van het nieuw aan te leggen sportpark geprojecteerde sin- telbaan ook niet dienstbaar te maken was voor de motorsport. Deze mogelijkheid bleek aanwezig te zijn, alhoewel de sin- telbaan aanzienlijk verbreed zal moeten worden, terwijl er een ruimere gelegenheid voor toeschouwers beschikbaar moet blij ven. Om deze plannen te verwezenlijken stellen B. en W. den raad voor om hiervoor ongeveer 1300 M2. grond aan te koopen van de N.V. Leo van Grieken en Zoons Bloembollenbedrijf, omdat het bestaande sportpark hierop niet berekend was en dus een kleine uitbreiding moet ondergaan. De uitgaven in verband met de aan te bren gen wijzigingen zullen op de begrooting 1947 worden geraamd. De rendabiliteit van het sportpark zal hierdoor beinvloed wor den en naar de verwachtingen gunstiger worden, terwijl bovendien de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat hierop ook de jaar- lijksche harddraverij gehouden zal kunnen worden. De aanleg van de motorbaan heeft vele voordeelen en geen nadeelen, zoodat verwacht kan worden, dat de gemeente raad het voorstel van B. en W. zal accep teeren en tot aankoop van de daarvoor be- noodigde gronden zal overgaan. Industrieterrein. In het jaar 1944 zijn door de gemeente Lisse verschillende gron den aangekocht, verkocht en geruild, om in het bezit te geraken van een behoorlijk industrieterrein gelegen tusschen Kanaal straat Broekweg-Haven. Grootendeels zijn deze terreinen reeds eigendom der ge meente, doch thans stellen B. en W. den Raad voor van den heer J. Clemens een perceel grond te koopen ter grootte van ongeveer 1.20.60 H.A. voor den prijs van f 13.266.waarmede de gemeente dan tevens bereikt zal hebben, dat zij thans nagenoeg al het daarvoor bestemde terrein in eigendom zal hebben verkregen. Aankoop Heereweg 209. Voor de ver breeding van den Heereweghoek Vier kant en van den Grachtweg-hoek Vierkant, is het noodig de rooilijnen van die hoek- perceelen langs de zijde van den Heere weg en den Grachtweg belangrijk terug te leggen. Een en ander is uitgewerkt in het Plan voor de regeling der bebouwing in de bebouwde kom, overeenkomstig art. 43 der woningwet, welk plan den Raad zeer bin nenkort ter vaststelling zal worden aanbe- boden. De eigenaren van bedoelde hoek panden overwegen plannen voor nieuw bouw of verbouw, zoodat de gemeente reeds heeft uitgezien naar een eventueele mogelijkheid om deze plannen voortgang te kunnen doen hebben. De aankoop van het perceel Heereweg 209, hetw lk tus schen beide hoekpanden is gelegen zal een verkaveling van den vrijkomenden grond mogelijk maken, waardoor behalve de eige naren van de hoekpanden ook andere aan grenzende eigenaren mogelijkheid van ver bouwing zullen verkrijgen. Door het pand Heereweg 209 thans aan te koopen voor komt de gemeente in de toekomst onover zienbare geldelijke offers. B. en W. stellen den Raad dan ook voor om van de Wed. Guldemond en cons, genoemd pand aan te koopen tegen een totaalprijs van 14.500. t Geboren: Josef Maria Bertus z. van L. van der Reep en M. Prochazka; Wilhel- mina Elisabeth d. van A. Dubbis en C. W. Kranenburg; Johannes Marcellus z. van J. M. Hogervorst en E. J. Bon; Adriaantje d. van B. de Vries en A. L. van Steensel; Theodora d. van H. Grimbergen en Th. Duivenvoorden; Leonardus Johannes z. van C. H. Pijpers en S. Th. Buckens; Astrid Maria d. van H. J. Hoogeveen en Th. de Kuijper; Cornelia Theodora Maria d. van J. J. J. van Noort en C. C. Hogedoorn; Gijsbertus Johannes z. van G. van Gerven en A. H. Hoogkamer; Petrus Christianus Z. van K. A. van der Veek en C. A. Wal raven; Jan Willem z. van H. Brusse en E. de Vreede; Gerardus Henricus Catharina z. van G. van Gerven en G. van der Poel; Elisabeth Joanna Theresia d. van H. P. van der Reep en W. P. van Zonneveld; Johannes Cornelis Maria z. van C. Hoog kamer en C. P. Geerlings. Ondertrouwd: Cornelis Scheepmaker 27 j. en Ida Duivenvoorden 21 j.; Anton Bikker 28 j., te R'dam, en Petronella Beu kers 25 j.; Wolter Abbink 26 j. en Leigje van Rijssel 23 j. Getrouwd: H. van den Berg, te Leiden, en M. C. Meijer; Th. W. Dofferhoti en M. J. van der Aart; J. J. Kuipers en M. Vonk, te Haarlemmermeer; G. Boom, te Koude kerk aan den Rijn, en E. M. Groeneveld; W. J. M. Preenen, te Sassenheim, en M. A. van der Klauw; K. J. Mourits, te Voor hout, en A. C. van Leeuwen; C. J. van der Wiel en C. C. Janson. Overleden: Willem Lemmers 69 j., echtg. van C. Vrijburg; Jacobus Lieverse 49 j., echtg. van P. M. van Rooijen; Alberdina Ufkes 87 j., wed. van H. A. van Iperen; Cornelis van der Leede 59 j., echtg. van M. Groen; Jan van der Horst 78 j., wed. van W. van der Bijl; Henricus van Kop pen 84 j., wed. van C. A. van Nes; Joost van de Wetering 76 j.; Cornelia Godefrida van Zeist 6 mnd.; Martinus Mattheus Buschman 30 j. NIEUWVEEN De autobussen. Naar wij uit officieele bron vernemen, zullen de stop- en stand plaatsen der autobusdiensten, met ingang van Maandag 2 Dec. 1946, belangrijk wor den gewijzigd, zulks in verband met de van geweente wege voorgenomen verkeersver- beteringen. De stopplaatsen van de „N.A.L.", voor het in- en uitlaten van pasagiers in beide richtingen, zijn met ingang van genoemden datum als volgt: bij de Kattenbrug (garage Koppennol); bij J. H. Roest, no. 41; bij P. Habermehl, no. 56 en bij de pastorie van de Geref. Kerk in de Kerkstraat. De reizi gers voor de richting Leiden moeten echter instappen bij de winkel van D. Kalshoven, Kerkstraat, no. 165. De standplaats voor de sigarenwinkel van den heer H. Jonker vervalt, even als de stopplaats bij N. van Straten. De stop- en standplaatsen voor het in- en uitlaten van reizigers in beide richtingen, van de busdienst Maarse en Kroon, voor de richting Amsterdam, zijn als volgt: bij de Kattenbrug (garage Koppenol); bij J. H. Roest no. 41; bij P. Habermehl, no. 56; bij P. Spreij, no. 74; bij T. van der Leden, no. door 6. Jud Perolt had het makkelijk, want nauwelijks buiten de deur, had hij de keus uit drie stevige politie-motoren. De bende leider bedacht zich dan ook geen enkele seconde, doch sprong in het zadel van de voorste motor en schoot weg onder gedaver van de knallende uitlaat. Op dat oogenblik was Joris Voetangel, die inmiddels tot de ontdekking was geko men dat de vogel gevlogen was, bezig het raam van de vierde verdieping te openen om een paar bevelen naar beneden te schreeuwen naar de agenten, die naar hij dacht, nog steeds aan den uil gang zouden staan. Doch toen zag Voetangel, wat hij niet verwacht had te zullen zien. De man, die hij zocht en waarvan hij meende, dat deze nog in het gebouw moest zijn, ronkte weg op zijn eigen motor. Hierover was Voet angel een oogenblik stom verbaasd. Doch Joris had in zijn loopbaan geleerd zich spoedig van een schrik te herstellen en daarom deed hij dat ook nu. Die man mocht hem niet ontglippen en om dit te voorkomen zag hy maar één mogelijkheid. Hebt U een Dienstbode noodig? Een Telefoontje maakt Uw zorg overbodig 255; bij de Liemeerbrug en bij de Drie sprong. De stop- en standplaatsen bij N. van Straten; bij P. Rietveld; by P. Veenboer en bij J. U.nnenburg vervallen dus. Komende uit de richting Amsterdam, wordt gestopt bij de sigarenwinkel van R. Jonker en niet meer voor de smederij van Stichter. Voor de richting Nieuwkoop wordt de halteplaats bij de pastorie van de Geref. Kerk in de Kerkstraat en komende uit ëieuwkoop, voor de winkel van D. Kals hoven, Kerkstraat no. 165. Bekroningen. De heer A. Bocfëaerdt, dierenarts alhier, behaalde op de Zondag j.l., gehouden goote nationale sierduiven- tentoonstelling „Het Zuiden" te Einhoven, twee eere en twee eerste prijzen, met zijn Chineesche meeuwen. SASSENHEIM Personalia. De heer A. v. Zonneveld is benoemd tot bestuurslid van de Sier teeltcentrale. Geboren: Brino Anthony, z. van B. v. Loo en A. Visser; Johanna Elisabeth Ca tharina, d. van J. M. v. Mullekom en C. M. H. Schaareman; Jozef Gerardus Ma ria, z. van L. B. Bouwhuis en M. E. Lan ge; Jozef Marinus Maria, z. van A. M. v. d. Meij en L. H. Granneman; Catharine Maria Johanna, d. van C. A. v. d. Voort en A. M. Vermeij; Margaretha, d. van F. H. Krook en A. Schaddee van Dooren. Getrouwd: P. S. v. d. Stel 32 j. en K. Honders 29 j. Overleden: G. Heemskerk 78 j.. VOORHOUT Foreholte. Voor Zondag een volledig voetbalprogramma van vijf wedstrijden. Zaterdag speelt om 3 uur thuis Foreholte adsp. tegen Lisse a resp. no. 1 en 3 van de ranglijst. Zondag thuis om 2 uur Foreholte 1Weter. Boys 1, wat na flink aanpakken der onze misschien succes kan opleveren! Eveneens thuis om 12 uur de a junioren te gen V.V.L.V. (A). Verder nog SJC 3—Fo reholte 2 om 12 uur te Noordwijk. De re- serven zijn op den goeden weg! Foreholte 3 op bezoek bij A.S.C. 6 zal wel punten voor de Leidenaars opleveren of denken de on zen er anders over?! Aanvang 12 uur. Ten slotte de Foreholte B-jun—Warmunda- jun. in Warmond om 12 uur. Het eerste suc ces, Jongens?! ZOETERWOUDE S.J.Z. Voor Zondag staan er vier wed strijden op het programma. SJZ 4 speelt om 2 uur op eigen terrein tegen Hazers- woude 2. Het zal voor SJZ wel een zware opgaaf zijn, maar wanneer het spel niet te kort wordt gehouden en de buitenspelers kansen worden gegeven, is een gunstig re sultaat te b .-eiken. SJZ 3 komt om 12 uur op eigen terrein tegen Leidsche Boys 2. Ook het derde elftal van SJZ zal alle zei len moeten bijzetten tegen deze tegen stander, maar dat kan, gezien de voor gaande wedstrijden. SJZ 2 gaat naar de Kaag om te 12 uur aldaar Kagia 2 te ont moeten. Wanneer SJZ 2 vo ledig is, en den tegenstanders niet onderschat, zal ok deze uitslag wel meevallen. Tenslotte speelt SJZ 1 haar zevenden competitie wedstrijd tegen MMO 1 te Hoogmade. De thuiswedstrijd werd op 't nippertje ge wonnen en MMO zal op een revanche be lust zijn. Vertrek per auto vanaf het Pa tronaat om 1 uur precies, vertrek vanaf de Weipoortscheweg a. d. H. Rijndijk 1.15 uur. ZATERDAG. HILVERSUM I (301,5 M.): 7.00 Nieuws. 7,30 Muziek bij het ontbijt; 8.00 Nieuws; 8.15 Orgel; 10.20 Hoorspel; 10.35 voor arbeiders in continubedrijven; 10.35 Eddy Walis; 11.20 Dieren vragen uw aandacht; 11.45 Familieberichten uit Indië; 12.00 Xavier Cugat en zijn orkest; 12.35 Ork. Carlo Carcassola; 13.00 Progr. voor de Ned. Strijdkrachten; 14.00 Strijkkwar tet; 14.30 Sportpraatje; 14.45 Kamerorkest; 17.05 Pianoduo; 18.00 Nieuws; 18.15 New Style Singers; 18.30 Progr. voor de Ned. Strijdkrachten; 19.00 Piano-recital; 20.00 Nieuws; 20.08 Dingen van de dag; 20.20 Me- tropole-ork.; 21.15 ABC-cabaret; 22.30 Hoorspel; 23.00 Nieuws; 23.15 Hobby-hoek. HILVERSUM II (415,5 M.): 7.00 Nieuws; 7.45 „Maria ter eere"; 8.00 Nieuws; 9.00 Vrouwenspiegel; 10.20 Quin tet; 10.45 Voordracht; 11.00 Ziekenbezoek; 11.45 Italiaansche liederen; 12.03 Zangreci tal; 12.30 Ned. Kamerkoor; 13.00 Nieuws; 13.15 Lunchconcert; 14.00. De band van de week; 14.15 Engelsche les; 15.00 KRC-kiosk; 15.15 Omroeporkest; 16.30 „De schoonheid van het Gregoriaansch"; 17.00 voor de jeugd 18.00 Vaudeville-otk.; 19.00 Nieuws; 19.15 Cowboysongs; 19.30 Buffalo Bil* 20.05 De gewone man; 20.30 Lichtbaken; 21.00 „Uit het land van Noord Scharwou"; 23.00 Nieuws; 23.15 Katholiek Nieuws; 23.45 Dansmuziek. LEIDEN, 29 Nov. Vee. Aanvoer: 9 fokstieren, 2 slachtstieren 50 kalf- en melkkoeien, 64 varekoeien a 100 vette koeien, 98 pinken, 24 graskalveren, 35 nuchtere kalveren, 200 vette schapen, 489 weideschapen. 1 zeug, 106 mestvarkens, 530 biggen, 20 paarden en 32 bokken en geiten. Prijzen: kaf 1- en melkkoeien 400—800 handel tamelijk vlug; varekoeien e. a. 300500 handel tam. vlug; pinken 180 275 handel matig, vette schapen 80—115 en weideschapen 5080 handel matig; mestvarkens 20—32 en biggen 8—16 handel tamelijk; paarden f 300—1200 han del zeer matig; bokken en geiten 20—80 handel zeer matig. Kaas. Aanvoer 25 partijen Goudsche icaas. Prijzen; le soort Goudsche kaas 2.04—2.08 per kg. KATWIJK a. d. RIJN, 27 Nov. Groenten. Per 100 kg.: wa9peen 1223, waspeen II 512, witlof 2656 koolraap 3.50 5.30, uien 8.90, kroten I 10.70—11.60, idem II 4,104.80, andijvie 14—38. gelekool 6.407.20, groenekool 7.50 13.70, roodekool 10.1012.30 boerenkool 6.9010.20, spruiten 4065, winterpeen 6.508.00 per 100 stuks: bloemkool II 3336, idem III 921, per 100 bos: bos- peen 18. soepgroenten 2.20.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3