Minister Lieftinck zet zijn beleid uiteen Invrijheidstelling van geïnterneerden op korte golf Brussel (studenten) klopt Leiden 3-2 Advies telkens na 1 jaar In de bij Kon. Besluit van 8 Nov.1.1. vastgestelde „interneeringsregelii g" zijn voorschriften gegeven betreffende het ver- leenen van al dan niet voorwaardelijk ontslag aan geïnterneerden. Daaromtrent is het volgende bepaald: In artikel 31: 1. Telkens nadat een geinterneerde ge durende een jaar geinterneerd is geweest brengt de kampcommandant aan den di recteur-generaal voor de. bijzondere rechts pleging advies uit, of de geinterneerde voor ontslag uit de interneering in aan merking komt. 2. Hij grondt zijn advies uitsluitend op de wijze, waarop de geinterneerde werk verricht, op zijn houding tegenover het personeel van het kamp en tegenover zijn mede-geinterneerden en op den indruk dien de commissie voor geestelijke en sociale verzorging van den geinterneerde heeft. 3. Onze minister van Justitie beslist, ge let op dit advies en mede gelet op den ernst der gedraging of gedragingen, ter zake wa'arvan de interneering is opgelegd, Katwijksche trawler voor Petten gestrand BEMANNING GERED Voor de klist van Petten is gisteravond gestrand, de Katwijksche Stoom-Trawler „Dirk 157". Op weg van Grimsby naar IJmuiden is de trawler door een onjuiste aanwijzing van het kompas uit de koers geraakt en ge strand. De 13 opvarenden konden dank zij het kalme weer met behulp van het Wip per-toestel van N.Z.H.R.M. vanaf het strand van boord worden overgehaald. De ter assistentie uitgevaren motorred dingboot „Dorus Rijkers" behoefde niet in actie te komen tn is naar Den Helder terug gekeerd Haagsche kappers naar den Minister In een alhier gehouden protestvergade - ring van kapperspatroons- en werknemers organisaties, kwamen de lage loonen van het personeel in de kappersbedrijven ter sprake. In vergelijking met andere bedrij ven is het kapperspersoneel ver ten achter. Werkgevers staan in deze kwestie aan de kant van het personeel. Ongeveer 50 per cent van de inkomsten en hier zit de moeilijkheid gaat weg aan de algemeene en sociale lasten. Mede, omdat niet alle uren in een kapperszaak even productief zijn, was men van meening, dat een loo- nende exploitatie op basis der huidige kap perstarieven, die een aalmoes werden ge noemd, uitgesloten is. Besloten werd zich nu de bijeenkomst naar het ministerie van Economische Zaken en het Directoraat voor de Prijzen te begeven, om een protestbrief aan te bieden. Onderweg werd het gezel schap echter door een inspecteur van poli tie bij de Van de Boschstraat teruggewezen. De vijf voorzitters der organisaties hebben toen de tocht naar de hooge instanties voort gezet. Zij werden op het ministerie van Economische Zaken door den secretaris generaal ontvangen en maakten daar hun wenschen kenbaar. De toezegging.werd gedaan, dat de over heid binnenkort de kapperstarieven nader onder het oog zal nemen. Na dit onderhoud bezochten de heeren nog het Directoraat- Generaal voor de Prijzen, waarna zij de wederom in vergadering bijeengekomen werknemers over hun bevindingen verslag uitbrachten. BINNENLAND. De eereraad voor de architectuur heeft zijn ontslag aangeboden, omdat de centrale eereraad een architect, die door eerstbedoelden raad was uitgesloten van het zelfstandig uitoefenen van het be roep van architect, door den centralen eereraad alleen een afkeuring had ont vangen met vernietiging van het vonnis. Een strenge controle wordt den laat- sten tijd toegepast op het naleven van de loonvoorschriften. De schoenenproductie bedroeg eind December 1945 ruim 440.000 paar per maand en de gemiddelde maandproduc- tie bedroeg dit jaar rëeds 560.000 paar, dit is 56 pet. van die van 1939. Een aanvraag om kraamgeld moet binnen drie maanden na den dag der be valling worden aangevraagd bij de raden van arbeid en de bedrijfsverenigingen. De zesde fabriek van de Ver. Blikfa- brieken te Krommenie is te Doesburg ge opend, De dirigent A. v. d. Kolk van de Chr. Gem. Zangver. „Hallelujah" te Waalwijk is Maandagavond bij een uitvoering te Heusden onwel geworden en enkele oogenbhkken later overleden. De chef van de exneditie van „Het Parool", de heer I. C. Schuurman, is in een jeep. op weg naar Utrecht, in een bocht "èslipt en in de Vecht verdronken. Het comité „Vrii Spanie" te 's Gra- venhage had voor Woensdag een open bare vergadering uitgeschreven. De hoofdcommissaris stond alleen een beslo ten ledenvergadering toe. Het comité ge lastte hierop de vergadering af. BUITENLAND. Een opzienbarende juweelendiefstal is gisteren to Londen bekend geworden. Ditmaal zijn het de juweelen van de mar kiezin van Headfort ter waarde van 10.000. Een schilderij van Rembrandt, voor stellende Christus aan het kruis, is uit een museum te Keulen gestolen. Het Noorsche drijvende dok, dat meer dan een week op de Noordzee heeft rond gedreven, is thans door 4 Nederlandsche trawlers naar Kristiansand gesleept. Engeland zal aan bet einde van dit jaar meer dan 1 millioen fietsen voor den export bobben gefabriceerd. De wereldbe hoefte wordt op 50 millioen fietsen ge schat. De Wafd, de oppositie-partij in Egyp te, heeft besloten tot een campagne van lijdelijk verzet tegen de regeering, als pro test tegen het nieuwe Britsch-Egyptische verdrag. of de geinterneerde in vrijheid kan wor den gesteld, dan wel of de interneering wordt voortgezet. Hij brengt zijn beslis sing door tusschenkomst van den kamp commandant ter kennis van den geinter neerde. Artikel 32: 1. Onze minister van Justitie kan aan een beslissing tot invrijheidsstelling, be doeld in het vorig artikel, voorwaarden verbinden. 2. Als voorwaarde wordt steeds gesteld, dat de in vrijheid gestelde zich als een goed Nederlander zal gedrag-Ti. 3. Als voorwaarde kan voorts worden opgelegd, dat de in vrijheid gestelde zich gedurende een proeftijd van ten hoogste een jaar langer dan den tijd, dien hij vol gens het advies van het tribunaal nog ge interneerd had moeten blijven, gedraagt naar de aanwijzingen hem door of vanwe ge onzen minister van Justitie of vinwege een door onzen minister "n Justitie aan gewezen instelling of rechtspersoon te ge ven. 4. Niet nakoming eener voorwaarde ge durende den proeftijd brengt hervatting der interneering mede. De tijd verloopen tusschen een invrijheidstelling en een her vatting der interneering wordt niet in re kening gebracht op den duur der internee ring. 5. Na een hervatting der interneering heeft geen invrijheidstelling, als bedoeld in dit of in het vorige artikel, plaats. Aan de commandanten der bewarings- of interneeringskampen is thans verzocht de noodige gegevens te verstrekken om trent de in die kampen gedurende een jaar of langer geinterneerde personen, dus van die geinteraeerden, aan wie door een tribunaal de maatregel van interneering is opgelegd, nadat op de uitspraak het fiat executies door de „hooge autoriteit" is verleend. Daarbij kan tevens vermeld wor den het oordeel van de commissie voor geestelijke en sociale verzorging of van den geestelijken en den socialen verzorger. Tevens wordt verzocht orn het advies van den plaatselijken vertegenwoordiger van de stichting toezicht politieke delinquen ten. N.Y. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ V. NEDERLAND Engelsche trainer naar Nederland De K. N. V. B.-officials hebben tijdens hun verblijf in Iluddersfield besprekingen gevoerd met Verscheidene Engelsche des kundigen in verband met het feit, dat men in Nederland zoo spoedig mogelijk een En- gelschen coach wil aanstellen teneinde het Nederlandsche voetbal op hooger peil te Drengen. "Verscneiaen namen zijn voor aeze functie genoemd, o.m. heeft men een ge sprek gehad met den bekenden scheids rechter Jewell. Een beslissing op korten termijn is evenwel niet te verwachten, aan gezien deze aangelegenheid eerst in het bestuur van den K. N. V. B. zal worden gebracht. Het zou wel in de bedoeling lig gen dezen coach voor langer dan een jaar aan te stellen, men overweegt zelfs een contract van drie jaar. Krachtmeting tusschen Belgische aanval en Leidsche verdediging Het Leidsche Studentencorps heeft deze week een aantal collega's van de Brussel- sche universiteit op bezoek, dat voorna melijk bedoeld was voor een voetbalcon tact met de Leidsche collega's. Dit treffen had gistermiddag op een der bijterreinen van het Leidsche Hout-Sportpark plaats. Het Leidsch Studenten-elftal was daarbij als volgt samengesteld: Pet Haak Schuur Aalsmeer de Mol v. Otterlo Smit Fokke Fruitema Heimei Jalink Kardijk Voor den aanvang van den wedstrijd bood de aanvoerder van de Brusselsche ploeg den aanvoerder van het Leidsch elf tal een pet aan zooals de meeste Bel gische studenten dragen voorzien van elf gouden sterren. De wedstrijd zelf deed zien hoe de gas ten over vrijwel alle linies de baas waren. Als we hier een „linie" mogen uitzonde ren, dan is het die van den doelverdediger. Immers de Leidsche keeper heeft heel wat meer werk verzet dan zijn Brusselsche col lega. Gedurende het grootste gedeelte toch van den strijd was het 'n krachtmeting tus_ schen den Belgische aanval en de Leidsche defensie en ware Pet niet zoo goed in vorm geweest, zeker zouden de Leidsche studenten een dikke nederlaag te slikken hebben gekregen. Nu werd hij slechts drie maal van dichtbij gepasseerd, maar de wed strijd kreeg daardoor een vrij eenzijdig ka rakter en het was er dikwijls erg romme lig, omdat de Leidsche defensie meerma len uit vijf, zes spelers bestond. Dat was mede oorzaak, dat de Leidsche aanval maar heel weinig kon presteeren, want de sterk teruggetrokken middenlinie veroorzaakte groote gapingen in het middenveld, waar door afgeslagen aanvallen bijna herhaalde lijk opnieuw door de Belgen opgezet kon den worden. De toss: links: Pauwe, rechts: captain Hardwick. Midden scheids. Martin, De voetbalwedstrijd EngelandNederland te Huddersfield. Tommy Lawton, tweede van rechts, maakt met een kopbal een doelpunt voor Engeland. V.l.n.r.: Kraak, van der Linden en Vermeer (op den grond) recht van Lawton Bas Paauwe. In de avondvergadering der Tweede Kamer is gisteren_de^ behandeling van „Fi nanciën" voorgezet. De Minister van Finan ciën, de heer Lieftinck, verklaart, dat de desiderata, welke bij de algemeene beschouwingen naar voren zijn gebracht, niet alle ingewilligd kunnen worden zonder het land te brengen op den weg naar inflatie. In verband met de opmerkingen inzake den achterstand bij de inning der belas tingen zet hij de gevolgde werkwijze uiteen. Hij deelt mede, dat zekerheidsstellingen zijn opgelegd tot een bedrag van 2.1 mil liard. Daarvan is 1.3 milliard reeds inge vorderd, waaronder ook bedragen met het oog op bijzondere heffingen. Sinas enkele maanden is de belastingdienst opgehouden met het opleggen van zekerheidsstellingen en zijn de aanslagen weer ter hand geno men. Alles wordt gedaan om deze achter stand uit de bezettingsjaren in te halen en de nadeelen zooveel mogelijk te beper ken.. Daarbij heeft men te kampen met ge brek aan personeel. De suggestie van vrou welijk personeel aan te trekken zal de op lossing niet kunnen breng m. De klachten over de zekerheidsstellingen vloeien veel al hier uit voort, dat men zich niet reali seert zoover met de belastingbetaling ten achter te zijn. Het ligt in het voornemen bij de belas tingherziening 1946 een aantal correcties aan te brengen. Na dit urgente werk zal dan een nieuwe principieele belastingwet geving in overweging genomen worden. Dan kan naar 's ministers meening op de kwestie der grondbelasting worden terug gekomen. In overweging is de kwestie van vermindering der loonbelasting in ver band met reiskosten. De vrees, dat de hoo ge belasting zou voeren tot malaise be sprekend, erkent de minister dat de belas tingdruk te zwaar ia, maar alles zal ge daan worden om de bijzondere heffingen te laten voldoen uit saldi van geblokkeerd geld, aan anderen kan uitstel toegestaan worden. De geldsaneering is afhankelijk van het tempo der inning van de heffingen. Spr. merkt op, niet gezegd te hebben, dat de geldsaneering in 1947 zou voltooid zijn, maar dat ze dan aanmerkelijk gevorderd zou zijn. Alles moet gedaan worden om overmatige geldcirculatie te voorkomen en dat moet wel eens met betrekkelijk harde maatregelen geschieden. In overweging is geblokkeerd geld voor belegging in aan merking te doen komen. Volgens de laatste raming bedraagt het totaal van liet geblokkeerde geld ongeveer 5,4 milliard. Spr. merkt op, dat in het algemeen be lang het noodzakelijk is een aantal maat regelen te nemen met betrekking tot den beurshandel, welke belemmerend werken. Naarmate de afwikkeling der geldsanee ring vordert, hoopt de minister verder te kunnen gaan op den weg met betrekking tot bevrijding van den beurshandel. Spe ciaal met betrekking tot binnenlandsche effecten. Wat den handel in Amerikaan- sche effecten betreft, merkt hij op, dat daarmede een deviezenbelang van de eer ste orde is gemoeid. De deviezenpositie maakt het niet mogelijk, Amsterdam open te stellen voor den vrijen handel in deze effecten. De handel zal voorloopig moeten uitloopen i" een eenriertingverkeer; de verkoop dezer effecten zal gericht moeten worden op Amerika, opdat wij een dollar- surplus krijgen. De verhouding van het ministerie en de beurs is niet zoo hartelijk als spr. wel wenscht; het hindert de beurs, dat er zooveel maatregelen genomen zijn, die werk en kosten veroorzaken, terwijl aan de beurs niet verdiend wordt. Ten aanzien van de regeling der oor logsschade verklaart de minister, dat het de bedoeling is de afzonderlijke organisa ties die zich op dit terrein bewegen haar natuurlijken dood te doen sterven. De ge meentebesturen zijn in vele gevallen reeds ingeschakeld. Als men de oorlogsschade vergoedde op basis van vervangingswaar de, zouden een aantal kortingen moeten worden toegepast, merkt de minister op. Allereerst een omslagpercentage. Wanneer men het particulier vermogen in 1940 stelt op 32 milliard en de oorlogsschade op 4 milliard, dan komt men tot een omslag percentage van 12 ys Vervolgens zou den de getroffenen ook m heffingen aan geslagen moeten worden voor dat bedrag, waarvoor zij thans niet zijn aangeslagen. En ten derde zou men een afschrijvings percentage moeten bepalen, A. men die kortingen berekent, komt nen tot een re sultaat, dat niet zoo heel veel afwijkt van de huidige regeling, waarbij een vergoe ding gegeven wordt op basis van Mei 1940. De minister is voornemens na een perio de van tien jaar het gedeelte van het cre- diet, dat renteloos is, af te wikkelen in den vorm van kwijtschelding. Ten aanzien van de te vervangen vis- schersschepen zou er een regeling komen deels rentedragend crediet, deels rente loos, met de bedoeling dat dit laatste kan worden kwijtgescholden. Binnen afzienbaren tijd zal de afwikke ling der vermogens, die tijdens de bezet ting geconfiskeerd werden, voltooid zijn. In verband met klachten over het be heersinstituut verklaart spr., niet te ont kennen, dat het een langdurige geschiede nis is. Bedacht moet worden dat voorzien moest worden in het beheer van 120.000 vermogens waartoe een organisatie moest worden opgebouwd. Inmiddels zou het ap paraat worden ingekrompen in 1946 en in 1947 zal dat in versneld tempo geschieden. In verband met opmerkingen inzake den verkoop van het Asta-theater, Den Haag aan Amerikaansche gegadigden zegt de minister o.a., dat wij uit Amerika zoo veel vriendschapsbewijzen hebben ontvan gen, dat het niet oirbaar geweest zou zijn, om hen af te wijzen op grond ervan dat het Amerikanen waren. De algemeene beraadslagingen worden daarna gesloten. Bij de artikelen geeft minister Lieftinck te kennen, dat hij de staatsloterij be schouwt als een midael om de nu eenmaal bestaande speelzucht in goede banen te leiden. „MARINE- IN BEHANDELING De Tweede Kamer heeft gisterenmiddag de algemeene beraadslaging over „Mari ne" voortgezet. Nadat nog enkele leden het woord had den gevoerd, kwam de Minister aan het woord. De Minister van Marine, de heer Scha- gen van Leeuwen, verklaart het een groo te eer te achten, hier getuigenis te mogen afleggen van de bijzondere wijze, waarop het marinepersoneel, van hoog tot laag, gedurende den oorlog zich van zijn plicht heeft gekweten. Tevens gewaagde hij met groote lof van de roemrijke daden van het personeel der koopvaardij. Nederland kan nog steeds trotsch zijn op Zijn zeevarende zonen. Dat fusie van marine en oorlog een be zuiniging zou beteekenen, is een stand punt, dat niet kan worden volgehouden. Spr. geeft o.m. te kennen, dat onze in ternationale positie sterker -geweest zou zijn, als het slagkruiserplan weder ter hand ware genomen. Verdere concentratie der marine heeft 's ministers voortdurende aandacht. Nadat de minister nog had toegezegd, onderzoek van enkele klachten en over weging van eenige wenschen werd de be grooting aangenomen met de stemmen der communisten tegen. ARBEIDSTIJDEN BROODBAKKERIJEN MET DE FEESTDAGEN. De minister van sociale zaken heeft aan hoofden of bestuurders van broodbakke rijen, waarin tevens koek, banket, choco lade of suikerwerken worden vervaardigd, in alle gemeenten des rijks vergund, dat in het tijdvak van 28 November tot en met 6 December 1946 op werkdagen en boven dien op Maandag 23 December 1946 en Maandag 30 December 1946, in afwijking van het bepaalde in de Arbeidswet 1919, de werktijd van de in hun onderneming werk zame bakkersgezellen per dag met ten hoogste 2 uren en per week met ten hoog ste 12 uren wordt verlengd. Hoofden of bestuurders van de boven genoemde ondernemingen worden er aan herinnerd, dat, indien van de vergunning gebruik wordt gemaakt, uit een naast de arbeidslijst of den werkrooster opgehangen geschrift op duidelijke wijze de regeling van de arbeids- en rusttijden moet blijken. Dadelijk na den aanval zetten de Belgen aanval op aanval op en na 10 min. hadden zij door hun linksbinnen Salomon succes (01). Leiden pakte daardoor wat ener gieker aan en door toedoen van Fruitema was het na 2 min. gelijk (11). De Bel gen blijven het meest in den aanval en slechts door het kordaat ingrijpen van doel man Pet werden voor de rust meerdere doelpunten voorkomen. Na 20 min. had den de gasten echter opnieuw succes door hun midvoor Descamps, die Pet met een fraai onhoudbaar schot verraste (21). Toen even later de Leidsche verdediging op vermeend buitenspel bleef staan, trokken drie Belgen ten aanval, geleid door hun linksbuiten. Toeh hy den bal echter wilde voorzetten, wist de uitgeloopen Leidsche doelman het leer te onderscheppen en een zeker schijnend doelpunt te voorkomen. Uit een goeden voorzet van den rechter vleugel wist Salomon evenwel met een kopbal den voorsprong te vergrooten (13). Leiden gaf zich no-g niet gewon nen en kreeg een vrijen trap even buiten het strafschopgebied toegewezen, welke aanval evenwel in buitenspel eindigde. Uit een corner slaagde Smit er ten slotte in den achterstand nog weer te verkleinen uit een goed genomen corner (23) en even later komt het einde. Leiden mag met dezen uitslag tevreden zijn. KON. NED. VOETBALBOND. Wedstrijdprogiama voor a.s. Zondag. District I: le klasse: VSV't Gooi; EDO DWS; Hermes DVSAjax; RFCSparta EmmaADO. District II: le klasse: HBSHaarlem; NeptunusExcelsior; De Vole wijekers DOS; Blauw WitStormvogels; Xerxes DHC. 2e klasse B: SbedrechtDCV; Quick UVS; Fortuna—SW; VIOS—Elinkwijk; OvermaasScheveningen. 3e -klasse A: VCSWassenaar; LFC— TYBB; Blauw ZwartLugdunum; HFC SJC. 3e klasse B: AlphenLaakkwartier; RVCConcordia; ASCWoerden; Roo- denburgONA. 4e klasse A: TeylingenAlnh Boys: Bo degravenAlDhia: DocosLDWS; Hille- gom—Lisse; VVSE—DOSR. 4e klasse B: Lenig en SnelZLC; Zwart Blauw-Rijswijk; BTCRouwkoop; De Jagers'RKA V VWilhe'mus—ESDO. 4e klasse C; SMVVoorburg; DSOGou derak; Waddinxv-eenVogel; Quick Steps HPSV; RavaKranenburg. District Hl: le klasse: Ensch. Boys AGOW; WageningenQuick; Be Quick Go Ahead; VitesseHeracles; NECEn schede. District IV: le klasse: NAC—RKTW; Lon?aHelmond; BWVVV; Helmondia —NOAD; Willem II—Vlissingen. District V: le klasse; LeeuwardenFrisia AchillesHeerenveen; VelocitasBe Quick Emmen—GVAV; HSC—Veendam, District VI: le klasse: BrabantiaSitt. Boys; MWDe Spechten; Eindhoven- B'eijerheide; LimburgiaPSV; Juliana Maurits. ZwitserlandEngeland. Op Zondag 18 Mei zal Zwitserland een landenwed- strijd tegen Engeland spelen. De ontmoe ting vindt te Zürich plaats- Tweemaal speelde het Engelsche elftal in Zwitser land, de eerste ontmoeting werd door de gastheeren met 31 gewonnen, de twee de door Engeland met 30. Het vorig jaar won Engeland in Stamford Bridge met 4—1. Nic. Boys. Zaterdag Esto ANic. Boys A., aanvang 3.30 uur. Zondag gaat Nic. Boys I op bezoek bij Gr. Ammers en zij kan daar overwinnen. Nic. Boys II ont vangt Wadinxveen III en kan ook de pun tjes thuis houden. Meerburg. Het eerste elftal gaat Zon dag op bezoek bij WLV 1. De thuiswed strijd werd na spannenden kamp door ons met gering Verschil gewonnen. De gasthee ren zullen daarom op revanche belust zijn en zullen alles in het werk stellen o-m de punten thuis te houden. Indien nu onze spelers met dezelfde gedachten bezie1 d zijn om de punten mee naar huis te brengen, kunnen we in ieder geval Zondag a.s. in Voorschoten een spannenden wedstrijd te gemoet zien. Moge het sterkste team win nen. De junioren ontvangen om twee uu-r de Lisse jun. thuis. Indien allen zich voor 100 pet. geven is een behoorlijk resultaat niet onmogelijk. KORFBAL. KON. NED. KORFEALBOND. Wedstrijdprcgramma voor a.s. Zondag. Zuid Holland, le klas: DeetosHet Zui den; DKC—Ons Eibernest; HKVVicus Orientis: Achilles—Spangen; Gymnasias ten—HSV. 2e klas A: FluksALO; De Algemeene Gymnasiasten II; Achilles IIDeetos II; OSCRSchiedam. 2e klas B; Die HagheVicus Orientis II; ReadyQuick; TOVRozenburg; Hou StandHet Zuiden H. HOCKEY KON. NED. HOCKEYBOND. Wedstrijdprogramma voor a.s. Zondag. Heeren West: le klasse: LeidenAmster dam; HOC—Delftsche Stud.; Gooi—HDM; TogoBe Fair; HHIJCLaren; Hilversum BMH-C 2e klasse C: Togo IIIBMHC III; SOS IITogo II; Clubh. te WeirveZuidwijck; Leiden IIATiance. Dames Promotieklas A: VictoriaTogo. Bekerwedstrijden: Leiden IIISchaer- weijde; RijswijkLeiden II. DUIVENSPORT. Tentoonstelling te Leiden. De inzen ding voor de tentoonstelling, welke heden avond. morgen en Zondag in de Stadsge hoorzaal wordt gehouden, is buiten aller verwachting. Een collecte van 619 duiven, verdeeld in 26 klassen laat zien wat Leiden weder presteert op Postduivengebied en wat men alreeds weer geteeld heeft uit de onderduikers. Er is een 4e keurmeester bij gekomen en wel de heer A. A. de Rijk uit Roosendaal. De tentoonstelling zal he denavond door de Konijnensportvereeni- ging L. E. O. officieel geopend worden. Eén Telefoontje in de krant Helpt U met alles uit den ant i brand 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 2