NAAISTERS MARKTBERICHTEN flink meisje Sluiting der bidstonden J. P.y. d. BLOM HOOFDJUFFROUW fa JAN M. PIERROT KENNISGEVING PLAATSELIJKE VERTEGENWOORDIGERS STENO-TYPISTE de moeilijkheden H. M. PIERROT STAATSLOTERIJ St. Nicolaas geschenken J. DE LOOFF ST. NICOLAAS-CADEAUX Hulp i.d. huishouding Abonneert U Je moet er niet mee spelen VOORSCHOTEN Landschapszorg. In het gebouw van Chr. Belangen had de eerste openbare ver gadering plaats van de oommissie voor landschapszorg en landschapsschoon. De voorzitter der commissie, burgemeester C. J. van der Hoeven, sprak een woord van welkom tot de vele aanwezigen, en verwel komde in het bijzonder de Zusters van Hui ze Bijdorp, die met een aantal jongedames aanwezig waren, en den spreker van dezen avond, den heer J. de Boer uit Zaandam. Deze commissie, aldus de voorzitter, be staat thans ongeveer een jaar en voor be tere ke'nismaking wordt deze openbare vergadering gehouden. Voorloopig wordt onze aandacht bezig gehouden door een zes- tal onderdeelen, die te zamen als doel heb ben gesteld de bevordering van het dorps- schoon in den meest algemeenen zin Hier voor is ieders medewerking noodzakelijk. Spr. uit ten slotte den wensch, dat velen zich zullen opgeven als donateur om dit werk te steunen. Hierna had de prijsuitrei king plaats van den voortuin-wedstrijd. De commissie, bestaande uit de heeren: A. A. Keizer, N. Lamboo, en J. van Noort, had den gedurende 1946 de keuringen verricht. Als prijswinnaars werden aangewezen: 1. J. van Os, 2. M. G Bouw, 3. Thf Ph. A. de Graaf, 4. P. v. d. Meij, 5. Mevr. J. C Ber gers, 6. Mevr. J Eggink, 7. H. de Graaff, 8. H. Smit, 9. dr.' M. v. d. Stoel, 10. A. H. Brouwer, 11. J. Gips, 12. mevr. M. F. Berk hout, 13 B. Ossendrijver en 14 J. Pen. Hierna werd het woord gegeven aan den heer de Boer voor zijn lezing: „De schoon heid van ons polderland" opgeluisterd met lichtbeelden en enkele films. De heer de Boer bracht de aanwezigen met buitenge woon mooie lichtbeelden naar het rijk van de plassen en lage landen en liet de aan wezigen genieten van planten en vogel leven. De heer W. F. van Spronsen was zeer zeker de tolk van alle aanwezigen, toen hij aan het einde van den avond den heer de Boer en zijn trouwe hulp dank zeg de voor hetgeen hij dezen avond had doen genieten en den wensch uitsprak, dat hier door de oogen waren geopend voor het schoone in de natuur. Een krachtig applaus der aanwezigen bewees de warme instem ming met deze woorden. Prijsbeheercommissie. Alhier is door den burgemeester de prijsbeheercommissie geïnstalleerd. Tot leden dezer commissie zijn benoemd: mevr. H. A, S. Romijn Oostveen, presidente, namens de A.N.B.B. C. van der Werf, namens de Chr. Vrou wenbond, mevr. SteenwinkelLom an en namens de Middenst.vereen.: D, H. Buur man. Uit dankbaarheid. Als dank voor ont vangen glas heeft de gemeente Roosendaal aan Voorschoten 2 zwanen geschonken. Opnieuw Hongertochten, maar nu in Duitschland OPNIEUW HONGERTOCHTEN, MAAR NU IN DUITSCHLAND. De voedseltransporten naar de Britsche zone van Duitschland bedroegen in October ruim 146.000 ton, het laagste cijfer, dat sinds vele maanden bereikt werd. In September wgrd nog 178.000 ton ingevoerd. Deze af name is uitsluitend te wijten aan de ver mindering van de graanzendingen uit Ame rika met 30.000 ton ten gevolge van de scheepsstakingen. De invoer van aardappelen uit Nederland, Engeland en Tsjecho-Slowakije is evenwel in October tot 78.000 ton gestegen. Van 27.000 ton groenten, die in October werden ingevoerd, leverde Nederland ruim 14.000 ton. Ofschoon het algemeene beeld van de groote steden in het Ruhr-gebied, die het ergst van den honger te lijden hebben, nog rustig is, hebben zich hier en daar onre gelmatigheden voorgedaan en werden bak kerswinkels, die na uitverkoop van hun brood de deuren sloten, door het publiek bestormd. Ook het berooven van kolentreinen op de stations neemt hand over hand toe, even als de hongertochten van de bevolking der steden naar het platte land. Hoewel er nieuwe scherpe politie-maat- regelen zijn genomen om den zwarten han del in levensmiddelen tegen te gaan, blijkt echter uit officieele mededeelingen, dat de sluikhandel zich steeds hechter organiseert over het geheele gebied van de Britsche zóne. DE TRAGEDIE VAN DE IN DE BERGEN VERONGELUKTE DAKOTA. Het is een tragische geschiedenis met de Dakota, welke in" de Fransch-Italiaansche Alpen is verongelukt. De elf overlevenden, onder wie vrouwen en kinderen en 9 ge wonden, hebben reeds meer dan twee etma len dodrgebracht in sneeuwstormen bij een temperatuur van 20 graden onder nul. Intusschen hebben 30 vliegtuigen gisteren acht uur laqg gecirkeld boven een gebied van 10 bij 60 kilometer, zonder resultaat. Men kan de plaats van het vliegtuig niet vinden. Een gemotoriseerde Amerikaansche red dingscolonne heeft zich met den meesten spoed naar het Italiaansche dorpje Bordon- nechia begeven en treft voorbereidingen voor het beklimmen van een drie km. hoo- geen berg, waarop de overlevenden van het neergestorte. Dakota-vliegtuig zich volgens de eerste berichten zouden moeten bevin den. Tevens heeft- de burgemeester van het dorpje alle getrainde inwoners opgeroepen voor reddingspatrouilles, die den berg van vier kanten zullen beklimmen. Het is echter .nog niet zeker, dat de ge strande passagiers zich op dezen berg be vinden. Volgens andere berichten moeten zij zich dichter bij den Mant Bianc, of zelfs in de buurt van Turijn bevinden. Negen van de overlevenden zijn zoo ern stig gewond, dat zij, zelfs indien de red ding nog op tijd komt, niet anders zouden kunnen worden vervoerd dan met draag baren over de verraderlijke bergpassen. ONZE GLASACTIE. De glasvoorziening, waarvoor wij bij ge brek aan een inheemsche industrie, geheel op het buitenland., zijn aangewezen, gaat gepaard met groote moeilijkheden. zoo deelt men ons van de zijde van het Minis terie van Openbare Werken en Wederop bouw mede. De totale behoefte aan glas werd na den oorlog geschat op 15 millioen M2. tot dusver kon ruim 3 millioen M2. wor den geïmporteerd. Deze overigens respectabele hoeveelheid bleef beneden de verwachtingen Onze belangrijkste leverancier is België. Met dit land werd overeengekomen, dat vanaf 1 Juni maaandelijks .250.000 M2. venster glas zou worden geleverd. Na voorafgaande soortgelijke ervaringen bleek in October slechts £15.000 M2, te zijn ontvangen, dus minder dan de helft van hetgeen beloofd was. Oorzaken van dezen tegenslag zijn bet uitvallen van ovens, arbeidsmoeilijk- heden, maar ook de neiging van de Belgi sche fabrikanten om nieuwe afzetgebieden waar ook ter wereld, te voldoen, in dit geval mede ten koste Van ons land, dat als zeer belangrijke vooroorlogsche klant toch zekere rechten heeft. Uit Tsjecho-Slowakije werd in October bijna 40.000 M2. vensterglas ontvangen. Op grond van het nieuwe handelsverdrag met dit land is een bedrag van bijna 6J4 mil lioen gulden voor den aankoop van glas be schikbaar, hetgeen beteekent, dat ongeveer 2 y* millioen M2. kan worden betrokken, waarvan voor 70 vensterglas. Transport moeilijkheden in Tsjecho-Slowakije vra gen hier nog om een oplossing. Onderhan delingen dienaangaande worden gevoerd. Portugal bleek alleen glas tegen hooge prijzen beschikbaar te hebben. De groote behoefte noodzaakte evenwel tot aankoop. In October ontvingen wij uit dit land bijna 42.000 M2. glas en op grond van de geslo ten overeenkomst is nog 118.000 M2. te wachten, Canada kon en wilde ook glas leveren. De verpakking bleek echter tegen de l^nge reis niet bestand en de zendingen kwamen met gemiddeld 40 breuk binnen. Van daar, dat deze import voorloopig moest worden gestaakt. Uit Italië werd juist den proefzending van 47.000 M2. vensterglas ontvangen. De- viezenmoeilijkheden doen hier vreezen, dat het vooralsnog bij de proefzending zal blijven, al wordt n'og energiek getracht een gunstige oplossing te vinden. Frankrijk leverde reeds enkele gerin ge hoeveelheden dakglas en thans maakt een aanvullend crediet van 15 millioen francs verderen invoer van venster- en draadglas mogelijk. Uit Duitschland worden per maand on geveer 40.000 M2 draadglas verwacht, ter wijl ook Engeland met voorlopig maande lijks 1000 M2. draadglas aan de leniging vah den algemeenen nood bijdraagt. Sinds September worden onder onmiddellijk toe zicht van het ministerie van openbare werken en wederopbouw pl. voor venster glas bestemd voor een directen aanvoer in de geteisterde gebieden. Indien de invoer in de komende maan den volgens de gemaakte afspraken plaats Vindt, zal omstreeks MaartApril 1947 de voorziening in de glasschade over het ge heele land op ongeveer gelijk niveau zijn gebracht. De volledige bevrediging van de zeer groote behoefte zal echter nog wel enkele jaren in beslag nemen. De „Ruiten-Troef'-actie blijkt dus nog dringend noodig te zijn! LEIDEN, 22 Nov. Vèe. Aanvoer: 9 fok stieren, 5 slachtstieren, 70 kalf- en melk koeien, 24 varekoeien, 200 vette koeien, 112 pinken, 65 graskalveren, 27- nuchtere kalveren, 200 vette schapen, 489 weide- schapen, 1 zeug, 92 mestvarkens, 329 big gen, 18 paarden, 3 veulens, 67 bokken en geiten. Prijzen: kalf- en melkkoeien 400 850 handel vlug; varekoeien é.a. 300 500, handel tamelijk vlug: pinken 170 300, handel matig; vette schapen 80115, handel matig; weideschapen 5080, han del matig; mestvarkens 1832 en biggen 816, handel matig; bokken en geiten 2080, handel tamelijk vlug. Kaas. Aanvoer: 27 partijen Goudsche en 7 partij Leidsche kaas. Totaal 28 part. Prijzen: Goudsche kaas J 2.022.08 en Leidsche kaas 2.28 per kg. Handel goed. KATWIJK a. d. RIJN, 20 Nov. Veiling. Per 100 k.g.: Waspeen f 11; Kroten I f 6.70 —7; Andijvie f 12—37; Gele kool f 8.20^ 8.30; Roode kool f 3.80—12.20. Per 100 st.: Bloemkool III f 2730. P. 100 bos: Bospeen f 1415; Waspeen II f 6.11; Winterpeen f 7.80—8; Uiën f 9.40—9.70; Kroten II f 1.90 2; Groene kool f 8.9013; Prei f 13.90 14; Bloemkool III f 2656. Soepgroenten f 3.90—6. TER AAR, 20 Nov. Veiling. Per 100 kg.: Kroten f 5.507.; Waspeen f 5.5013; Andijvie f 729; Prei f 211; Schorsenee- ren f 25; Witlof f 27—74; Groene kool f 3— 12; Sav. kool f 511 Roode kool f 10 Witte kool f 34; Uien f 17; Spruiten f 21—73; Tomaten f 16—92; Knollen f 7. Boerenkool f 0.751.06 per kist. Bloem kool f 0.020.52 p. st. Peen f 711 per 100 bas. Sla f 1.106.20 per 100 stuks; Knol- Selderij t 0.030.04 per stuk. Selderij f 9 per 100 bos. Druiven f 1.101.20 p pond. Geboren: WILHELMUS BERNARDUS LUDOVICUS zoon van: V/. J. Biegstraaten C. R. W. Biegstraaten Döll Leiden. 21 Nov. 1946. Stille Rijn 16A. 3553 t Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwachts, voorzien van het H. Oliesel, onze innig ge liefde dochter, zuster, behuwdzuster en tante HELENA VERHOOGT Echtgenoote van WILHELMUS POELIEJOE in den ouderdom van 44 jaar. 2262 Hilversum, 21 Nov. '46. Lorentzweg 63. De begrafenis zal plaats hebben op Dinsdag 26 November 1946 op het R. K. Kerkhof te Hil versum. Leiden: Wed. Verhoogt en fam. Anna v. Saksenstr, 10a. De Heer en Mevrouw MENKEN—SCHUTJES danken, mede namens we derzij dsche familie voor de vele blijken van be langstelling bij hun huwe lijk ondervonden. 2252 Leiden, Nov. 1946. Waard 1. Gevraagd tegen 1 of 15 De cember een flink R.K. MEISJE als hulp in de huishouding, boven 18 jaar en v. g. g. v. voor d. en n., meerdere hulp aanwezig. Mevrouw Elshof, Haarlemmerstraat 139a. 3536 R.K. Kraamverzorgster (gedipl.) heeft nog de ko mende maanden vrij voor dag verpleging of wijk. Zr. Hug, Haagweg 56, Leiden. ROLLENSLIJPER Gevraagd een instrument maker of draaier voor op leiding tot rollenslijper. Algemeen Kantoormachine Bedrijf, Lammermarkt 46, Leiden. 2249 GEVRAAGD EEN bij J. A. Hoogeveen Morsch v/eg 32. 2263 Voor spoedige indiensttre ding gevraagd: BEDIENDE (mnl.) voor de afdeeling expedi tie (geen buitenwerk). Ook gepensionneerde postbe ambten komen in aanmer king. Brieven met opgave van verlangd salaris, leef tijd referenties enz. te richten onder no. 3491 Adv. Bur. I.Jl. B., Vrouwensteeg 20. Leiden. 2260 OUDE WETERING Abonnementen en advertentiën wor den aangenomen door VESSEUR OVERZIJDE 1B „St. Barbara" Vereen. A.s. Zondag 24 Nov. 1946 des nam. 1 uur op het R.K. Kerkhof (Zijlpoort) HET BESTUUR Sheef Meubelen BVRGSTEEG Slaapkamers v.a. f526.50 Flesschen- parade Daar komt zij, de rij flesschen, die bij ons wacht om door U mee genomen te worden. Voor geurige ST. NICOLAAS CADEAUX naar STEENSTRAAT 57. Telefoon 21721 Op onze verbandafdeling kunnen wij plaatsen een Leiding kunnende geven aan personeel. Vakbekwaamheid niet vereist. Kennis van Breimachines strekt tot aanbeveling Aan te melden Hygia-ateliers Menneweg 73, Sassenheim MAARSMANSTEEG 21 Magazijn van Uurwerken, Goud, Zilver en aanver wante artikelen Atelier voor Reparatiën DE JONG'S MACHINEFABRIEK H. Rijndijk 2 Hazerswoude vJiaaq.t: Machinebankwerkers Draaiers Lassers Aangename werkkring Eigen autobusverbinding Ruime verdienste door Thuiswerk. Zoowel* voor een voudig naaiwerk als voeringwerk. Steeds geregeld werk. Het werk wordt desgewenscht gehaald en gebracht. Zich aan te melden bij Geise en Strotmann, Boter markt 11. 2265 Hierdoor maken wij de inwoners van Leiden en Om geving er op attent, dat met ingang van 1 December 1946 door ons is aangesteld als hoofdvertegenwoordiger voor dit rayon het bekende Centraal Rijnlandsch Assu- rantiebedrijf, Hooge Rijndijk 33 te Leiden, tel. 22654. Actief vertegenwoordiger gevraagd. 2261 De Directie van de Alg, Ned. Bouwkas N.V. i. o. Groenewegje 136—137, Den Haag. Financiëele Instelling (staatstoezicht) vraagt: Brieven onder no. 136 Adv, Bur. Spin, Singel 264, Amsterdam C. 2267 Industrieele Onderneming te Leiden vraagt tegen 1 December of later een geroutineerde Muio-diploma vereischt. Brieven met opgave van leef tijd, vorige werkkring (en) en verlangd salaris onder no. 2266 Bureau van dit blad. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN die geleden zijn in het kiez n van t voor Vader en Moeder, bruers en zusters, vrienden vriendinnen, voor intieme kennissen, zooals de man van wie U een hu\s hebt gehuurd. Uw bankdirecteur en de ONTVANGER DER BELASTINGEN zijn geheel en prettig opgelost als U een bezoek brengt aan HET GESCHENKENHUIS MAARSMANSTEEG 14 WITTE SINGEL 67 TEL. 22674 BOERHAAVELAAN 18 TEL. 26913 HOOGE RIJNDIJK 20 TEL. 25SOO Uitgelote nummers le klasse 21988, 21916, 19956, 19949, 15629,10850,10S46,10843,10S31, 9206, 9185, 9171, 7920, 7908, 6843, 6831, 2964, 2955, 2934 WEER LOTEN VERKRIJGBAAR Coöp. Ver. Wegtransport District Leiden, vraagt KANTOORRUBiHTE te huur in Leiden. Liefst in het Centrum en met telefoon. Brieven aan den Secretaris Zoeterw.weg 7 HET JUISTE ADRES HAARLEMMERSTR. 273 LEIDEN 2245 Maar 't spreekt vanzelf, U gaat voor nuttige HAARLEMMERSTRAAT 137 HOEK DONKERSTEEG 2-4-6 „HET LEIDSCHE WOLLEN DEKENHUIS" Groote keuze Modeartikelen, Kraagjes, Ceintuurs, Kleedjes, Luxe Doozen, Theebeurzen, Taielkleeden enz. In onze SPEELGOEDERENAFDEELING vindt U steeds iets bijzonders gevr., prima kunn. koken, van half 8 tot 3 uur, meer dere hulp aanwezig. Aan melden Hooigracht 58. Lei den. 2259 GEVRAAGD EEN KAPPERSBEDIENDE Uitsluitend goed vakman bij A, Klaar, Voorhout. TE KOOP EEN KOLENFORNUIS g. a. n. N. Bakker Hzn Roelofarendsveen. 2268 VERLOREN zilveren Polshorloge, om geving Station. Terug te bez. grenadier M. A. G, Zonneveld, Auto-rijschool M. M. O. D., Doelenkazer ne Leiden. 3563 2 x p. week 100 betrekkingen in BETREKKINGGIDS. Partic. Rijks. Gem. Elk beroep uit heel Ned. t4.p. m.. f 10.per 3 mnd. 1736 Zendt postwissel uitg. J. P. Kaland, postbus 301, Den Haag 0P HET PAROCHIEBLAD Swtóum Cwcda per jaar. f4.50 p. kwartaal f 1.20 per maand f0.40 Bureau: Papengracht 32, Lelden, Telefoon 20935 LEIDSCHE SCHOUWBURG Gezelschap Ostra brengt U Zaterdag 23 en Zondag 24 November 8 uur Het grootste lachsuGces van dit seizoen DE ENORME KLUCHT Medewerkenden: Clara Vischer,Beppy Noay, Beppy Botfa, Riny Blaaser, Frans du Mée, Harry Boda, Jan Nooy, Gerard Doting Prijzen der plaatsen: f3.00, f2.50, f2.00, 11.50, fl.00 rechten inbegrèpen. Op vertoon van deze bon, welke geldig is voor ten hoogste 4 personen, genieten de lezers 5O0/0 reductie op de 3 eerste rangen. Zij betalen dus f 1.50 op de plaats van f3.00, fl.25 op de plaats van f 2.50 en 11.00op de plaats van f 2.00, lechten inbegrepen. Plaat8be8spreking vanaf Vrijdag 22 November van 10 tot 1 aan den Schouwburg, Tel. 2 0185 PERSONEEL f2 Net R. K. Meisje gevr. voor den dag pl.m. 17 jaar of werkster, 3 ochtenden per week. Br. onder no. 3552 bur. van dit blad. <3? Nette R. K. Dienstbode b. z. a. liefst omg. Sassen heim. Zaterdagmiddag tot Maandag vrij. Br. onder no. 3541 bur. v. d. blad. AANGEBODEN f2 Zakagenda's 1947 90 ct. Huisjes in Holland, een fraaie serie, .rijk geïll. en leerzame kinder-leesboek jes 1.35, Kleurmappen met 23 platen f 1.05, Ka lenders 1947 40 cent. N. Paddenburg, Nieuwe Rijn no. 11. 3558 f2 Te koop: een prima baard compleet f 90 een rotenhouten buffet 65. twee hondenmanden f 3 en 5. Te bevragen Witte Singel 94. 35^4 f2 Auto-renspel, de sen satie van de renbaan in de huiskamer f 1.95. Zweef- vliegtuigbouwen 1.95 Jan Klaassen als wonderdot ter, poppenspel met 22 t^ fereelen en tekst f 1.95. N. Paddenburg. Nieuwe Rijn 11 3562 f2 Een in goeden s zijnde banjo met koffer te bevragen bij A. v. d. Burg, Leidschevaart 12, Noord- wijkerhout. 3537 2 Leuke Boekenleggers, tevens briefopener 15 cent. Gezelschapspel met dobbel steen 20 cent, zes-b^dige Verjaardag-kalender f l.f Prentenboeken 15 cent. Dambord mef schijven 30 cent. N. Paddenburg, Nieu we Rijn 11. 3561 2 Sinterklaasjes gevuld met gekleurde knikkers 35 cent, St. Nicolaas vuldoos- jes 15 cent. Groote legpuzz- les in doos 75 cent. Vlecht- doos met metalen vlecht- psn 1.50. N. Paddenburg Nieuwe Rijn 11. 3559 f2 Totalisator. het spel dat alle huisgenooten in een adembenemende spanning houdt 5.90, Tafelbiljart met queue en drie ballen 2.25. mooie kleurboeken 75 cent. N. Paddenburg, Nieuwe Rijn 11. 3560 f2 Aangeboden: haard, kapstok je (eiken), astrakan moftasch. bruine jurk m. 44, wol vest z. mouwen, jumper fl. m., Zeemanlaan no. 12. 3539 f2 Echte Padvindersfluiten met erkend lelie-embleem 1.75, Tooverkijkers 75 ct., echt lederen beursjes 25 cent, waspastels vóóroor- logsche kwaliteiten 65 cent St. Nicolaas Prentenboeken 40 cent N. Paddenburg, Nieuwe Rijn 11, 3557 2 Te koop: Divan 45. rookstoel met kussens ƒ45, tafel 20, litsjumeaux 45, 2 pers. spiraal en Engdlsch ledikant Witte Rozenstraat no. 50A. 3525 f2 Kisten in diverse afme tingen te koop aangeboden. A. K. B., Lammermarkt 46, Leiden. 2250 GEVRAAGD f2 Wie heeft een goede winterjas voor jongen van 19 jaar te ruilen voor wol en punten. Br. onder no. 3535 bureau van dit blad. TE HUUR f2 Te huur gevr. kamer met bed, kast. stookgelegen heid bij ziekenhuis, tram en bus voor student. Brie ven no. 3556 bur. v. d. blad DIVERSEN f2 Gevonden een gouden broche bij de R. K. Kerk te Rijndijk Hazerswoude. Terug te bekomen A 251. 3538 Iets te verkoopen? Dan 'n Telefoontje

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 4