Bondseiftal-Rotterdamsch elftal 5—0 Zaa moet het niet! De samenstelling van de Oranje ploeg Het verloop van den strijd in de klassen UVV verovert de leiding, Quick en UVS verliezen een punt Neemt de sterfte aan kanker toe? Om den Gouden Onafhankelijkheidsbeker VIT IE DE CIJFERS 50 als uitslag van een voetbalwedstrijd verneemt, vermoedt, zeer begrijpelijk, een sterk overwicht van de winnaars, uitgedrukt in dat verschil van 5 doelpunten. Zoo was het niet" in het Sparta-kasteel op Spangen, waar gisterenmiddag de jaarlijksche ontmoeting om den Gouden Onafhanke lijkheidsbeker tusschen de bondsploegk en het Rotterdamsch elftal werd gespeeld. Bovendien gold de wedstrijd als een laatste repetitie voor het Nederlandsch elftal voor het over anderhalve week in Huddersfield zal moeten aantreden. voor open doel missen. Hij verrekte blijk baar een spiertje en werd vervangen door den Blauw-witter Bergman, die een glo rieuze entree maakte, door, nadat hij snel op een pass was doorgeloopen, goed voor Ie geven aan Smit, die moederzoel alleen voor het Rotterdamsche doel stond en in schoot (30). Nog wisten de Rotterdam mers van geen opgeven, totdat ca. 10 min. ovor het §inde Bergman wederom hard inschoot en den bal via de vuisten van Landman in het doel vloog (4—0), Het rpel der ontmoedigde Rotterdammers zak te na dit doelpunt geheel in elkaar en een fraaie combinatie tusschen Wilkes en Rco- zen had kort voor het einde het vijfde doelpunt van de Bondsploeg ten gevolge, gescoord door Wilkes (5—0). Generale repetitie met weinig zeggende cijfers Om met de deur in huis te vallen: „de generale" is ten deele mislukt, 50 was meer dan de bondsploeg verdiende, de „vijf" flatteeert het voorhoedespel, terwijl de „nul" doet denken aan een uitstekende verdediging. Wat meer schotvaardigheid bij de Rotterdammers en vooral wat meer geluk in Kraak's doelgebied zouden een totaal anderen eindstand gebracht hebben. Het zat hun niet mee, den Rotterdammers, langdurig (in het bijzonder in de eerste helft) werd er practisch uitsluitend op de tcrreinhelft van "het voorloopig Neder- iandsch elftal gespeeld. Na 12 minuten plaatste Roozen na een mislukten aanval den bal terug naar Kuppen, die doorkopte op Pauwe. Met een juweel van een boog- balletje stelde Pauwe, nadat hij zich keu rig had vrij gespeeld, Wilkes in de gelegen heid zijn elftal met een kopbal de leiding te geven. De Rotterdammers beantwoor den dit doelpunt met een onafgebroken offensief en fanatiek bleven zij aanvallen. Een oogenblik scheen het, of de bonds ploeg het initiatief zou overnemen, doch de Rotterdammers bleven sterker, ;n elk geval geestdriftiger doorspelen en hadden zeker in deze periode een of twee doel punten verdiend. Ook het begin der tweede helft toonde een licht Rotterdamsch overwicht en weer kwam een doelpunt aan de zijde, waar men dit het minst verwachtte. De Rotter damsche back Van der Toorn, miste eer voorzet van Drasor en de - staande Roozen had geen moeite den voor sprong van de Bondsploeg te vergrooten (20). Een hard schot van Van der Tuyn vloog onhoudbaar langs Kraak tegen de bovenlat. Kort hierna zagen we Drager De Engelsche League. De leider der Eerste divisie, Blackpool, is Zaterdag ont troond door Liverpool, dat den moeilijken uitwedstrijd tegen I}erby County met 41 won, terwijl Blackpool zelf met 32 van Grimsby Town verloor. Blackpool staat nu met de Wolves op dezelfde plaats met 21 pnt. uit 16 wedstrijden. De resultaten zijn: Eerste divisie: ArsenalLeeds United 42; Aston VillaBolton Wanderers 11; Blackburn RoversMiddlesbrough 12; BlackpoolGrimsby Town 23; Brentford Charlton Athletic 14; Derby County Liverpool 14; EvertonManchester Ui- ted 22; HuddersfieldPreston Nort End 30; PortsmouthStoke City 1—3; Sunder landChelsea 12; Wolverhampton Wan derersSheffield United 31. Tweede divisie: BradfordNottingham Forest 01; BurySwansea Town J3; ChesterfieldNewport* County 20; Ful- hamNewcastle United 03; Leicester Ci tyBarnsley 60, Luton TownTotten ham Hotspur 32; Manchester CityCo ventry City 10; Mill wallSouthampton 31; Pulymouth ArgyleBurnley 22; Sheffield WednesdayWest Bromwich Al bion 22; West Ham UnitedBilmingham City 0—4. KORFBAL. Uitslagen Ned. Korfbalbund. Z.-H. le klas: SpangenHKV 31, Deetos-^-Gym- nasiasten 124, AchillesVicus Orientis 4—4. Tweede klasse A: OSCRFluks 51, Aio Gymnasiasten II 74, De Algemeene Achilles II 42, WionDe Zwervers 611. Tweede klasse B: ReayHou Stand 34, Ons Eibernest II—Vicus Orientis II 61, RozenburgQuick 04, Die HagheHet Zuiden II 64. HANDBAL. Dcc os. Gisteren vond in den Leidsche Hout de aangekondigde handbal wedstrijd tusschen een Docosploeg en een ploeg van de Leonardusparochie plaats, welke in een even fraaie als verdiende overwinning voor Docos eindigde. Reeds na 10 minuten weet Montanus uit een fraaien voorzet Docos de leiding te geven (10). Even daarna weet B. Kriek het Docos-overwicht in een nieuw doelpunt uit te drukken (20), terwijl D. van der Steen deze nog verhoogt tot 3—0, waarna de rust intreedt. Na de rust gaat Docos op den ingeslagen weg voort, mid dels H. Veldhoven en Meiman, die elk nog een punt scoren. Met den hierdoor verkre gen stand (50) komt het einde van dezen prettigen wedstrijd. Dat Docos na een betrekkelijk korten tijd reeds in staat is dergelijk spel te vertoonen, stemt tot verheugenis. Voorts zal deze wed strijd voor de Docos-athleten ongetwijfeld een stimulans vormen om iederen Zondag morgen trouw de handbaltrainingen te blij ven volgen. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' HET HOUDEN VAN SPORTWEDSTRIJDEN I OP ZATERDAG o In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake de be- g grooting van Binnenlandsche Zaken g o wordt gezegd: o g De minister wil niet ontkennen, g 2 dat het denkbeeld, door het hou- g o den van sportwedstrijden e. d. op den Zaterdag, den Zondag meer g aan zijn bijzondere bgstemming te 2 g doen beantwoorden, uit algemeen g g sociaal oogpunt aantrekkelijke as- o g pecten heeft. D^t het verlangen op o dit punt niet aanstond volledig be- g g vredigd kan worden, ligt echter g g voor de hand. De noodzakelijkheid g o van het benutten van allen beschik- 8 c baren tijd ten behoeve van den we- c deropbouw van ons land maakt g g voorloopig het geheel vrijmaken 2 g van den Zaterdag onmogelijk. In- o c middels houdt de minister dit o c punt in gedachten. g 9 Q ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Verheugend is de enorme publie ke belangstelling voor het Neder- landsche voetbal in het algemeen en voor de prestaties van het Neder landsch elftal in het bijzonder. Evenzeer is het begrijpelijk, dat de samenstelling van het Nederlandsch elftal tot in alle uithoeken van ons landje haarfijn door de liefhebbers wordt uitgekamd en van commen taar voorzien. Betreurenswaardig is het echter, dat zich onder die liefhebbers ele menten bevinden, die zich niet heb ben ontzien, een dreigbrief te zen den aan de Keuzecommissie, waarin de schrijvers de opstelling van Abe Lenstra in het nationale team een voudig eischén en dreigen met een speciale „knokploeg" naar Den Haag te komen om de Keuzecom missie „af te drogen" indien Lenstra niet wordt gekozen. Natuurlijk was de brief aan de Keuzecommissie niet ondertee- kend. De Keuzecommissie van den K. N. V. B. heeft het Nederlandsche Elftal, dat Woens dag 27 Nov. te Huddersfield tegen Engeland speelt, als volgt samengesteld: KRAAK (Stormvogels)) POTHARST (Ajax) d. LINDEN (Ajax) DRaGER (Ajax) PAUWE (Feijenoord) WILKES (Xerxes) VERMEER (Excelsior) ROOZEN (Haarlem) DE VROET (Feyenoord) SMIT (Haarlem) VAN BUN (M. V. V.), STOFFELEN (Ajax) BERGMAN (Blauw Wit) Reserves: VAN RAALTE (Blauw Wit), en LAKENBERG (N. E. C.). De volgende officials zullen de reis meemaken; K. J. J. Lotsy, voorzitter K. N. V. B. dp leden van de keuzecommissie, de heeren Herberts, Triebei en Mundt, de voorzitter van <?e Technische Commissie, de heer D. de Vries de bestuursleden Kruyver, De Munter, Schoor.eveld en Spaan en verder de secretaris-penningmeester de heer Staal de hoofdconsul, de heer Eoeljon en de oefenmeester, de heer Kaufmann. Het Nederlandsche elftal gaat per vliegtuig naar Engeland en wel Maandag 25 November. Men keert Vrijdag 29 November wederom per vliegtuig terug. De uitslagen: 2e klas A: UnitasVelox 2—1; HW-BMT 2—4; VFC—Gouda 4—0; VUC—ODS 4—5. 2e klas B: ScheveningenFortuna 20; EilinkwjjkUVV 15; UVSSliedrecht 22; QuickOvermaas 22. 3e klas A: HillinenTYBB 1—4; VCS— Lugdunum 81; SJCLFC 23; Blauw Zwart—HFC 3—6 3e klasse B: AlphenConcordia 21; WoerdenRVC 42; TonegidoONA 12; ASCRoodenburg 33. 4e klas A: VVSB—Alphensche Boys 33; DOSR—Alphia 4—1; Teylingen—LDWS 21; DocosHillegom 33. 4e klas B: Lenig en SnelRijswijk 11 (o. pr. v. Rijswijk); ZLCRouwkoop 47; Zwart Blauw—RKAVV 1—5: BTCESDO 52; De Jagers— Wilhelmus 53. 4e klas C: VoorburgVogel 43; DOS Kranenburg 61; WaddinxveenHPSV 14; RA VAQuick Steps 05. U.V.S.—SLIEDRECHT 2—2. Weer is U.V.S. een kostbaar puntje kwijt geraakt, dank zij een slecht gespeelde 2e helft. Voor de rust beheerschte UVS het spel volkomen en met een klein beetje geluk had de stand met de rust in het voordeel van UVS kun nen ingaan. Na de rust was het spelbeeld volkomen gewijzigd en UVS was totaal de kluts kwijt. De Sliedrechtenaren, die geen grootschen indruk vermochten achter te la ten, wisten echter door enthousiasme het tekort aan techniek aan te vullen, zoodat vooral in de tweede helft UVS meermalen werd overspeeld. Het begin was een verken nen aan beide, zijden, doch geleidelijk bleek, dat UVS technisch de meerdere was van Sliedrecht. De rechtervleugel FaselVer hoog combineerde dat het een lust was en vooral laatstgenoemde was zijn tegenspelers steeds te vlug af en zijn voorzetten sticht ten steeds verwarring in de vijandelijke achterhoede. In deze periode had Sliedrecht niet over geluk te klagen, want diverse schoten gingen juist naast of over, terwijl uit een vrijen trap door Wallaart genomen de bal door den staander werd gekeerd. Ook Sliedrecht belaagd* meermalen het UVS- doel, doch de achterhoede wist steeds het gevaar te bezweren, hoewel de invaller- doelverdediger Breyer, geen betrouwbaren indruk maakte. Plotseling een Sliedrecht- aanval en uit een schermutseling belandde de bal in het doel, doch de scheidsrechter annuleerde dit doelpunt terecht wegens hands. Eindelijk had UVS na 40 min. suc ces, toen P. Kantebeen den bal snel op bracht, een afgemeten voorzet gaf en Ver hoog ineens fnschoot (I0). Deze voor sprong werd spoedig te niet gedaan doordat OORDAT IN ROTTERDAM de wedstrijd van het Voorloopig Ned. Elftal tegen het Rotterdamsche Elftal voor den Gouden Onafhankelijkheidsbeker werd gespeeld, werden nog verschillende wedstrijden voor Rotterdamsche clubs uitgesteld, zoodat in het Westen in totaal drie eere klas-ontmoetingen overbleven. Merkwaardig genoeg eindigden deze alle drie in een gelijk spel met dezelfde 22 cijfers. Blauw Zwart geklopt door HFC, overwinningen van DOSR, Teylingen en R.K. AVV In de tweede klasse B heeft UVS het gis teren tegen Sliedrecht weer niet verder kunnen brengen dan een gelijk spel. He: aantal verliespunten der Blauwwitten is daardoor gestegen tot zes gelijk aan DVC, en UW. Deze club heeft zich intusschen niet door haar stadgenoot Elinkwijk laten verrassen. Met 51 won UVV en zij kwam daardoor op het oogenblik boven aan de ranglijst, doch met twee meer ge speelde wedstrijden dan SVV. Quick kon het tegen Overmaas al even min bolwerken en moest ook al met een 22 gelijkspel genoegen nemen tegen Overmaas, terwijl Sdheveningen volgens onze verwachtingen van Fortuna won. De stand is nu: U. V. V. Quick S. V. V. U. V. S. D V. C. Scheveningen Fortuna Sliedrecht Overmaas V. I O. S. Elinikwijk 34—18 25—16 23—15 19—17 22—25 18—18 19—22 16—19 12 1 In de derde klasse A heeft HFC ditmaal Voor de grootste verrassing gezorgd door het sterke Blauw Zwart op eigen terrein met niet minder dan 63 te kloppen. Geen enkele club in deze afdeeling is thans nog ongeslagen, terwijl Blauw Zwart thans reeds vijf verliespunten heeft tegen VCS slechts twee. Deze club maakte gisteren inderdaad een goede beurt door Lugdunum met 81 te verslaan. Hillinen zag zich een streep door de rekening gehaald door TYBB \yant de Haarlemmers wonnen met 41 en LFC won met 32 van SJC in Noord wijk. De stand: V. C. S. T. Y. B. B. Wassenaar Hillinen El. Zwart L. F. C. H. F. C. S J. C. Lugdunum 7 6—1 30—14 22—12 27- 8 4 2 2 21—17 10 7 3 3 1 16—13 9 8 3 14 19—19 7 8 3 1 4 20—29 7 8 1—7 14—36 2 7 1 6 7—22 1 In de 3e klasse B. weinig verrassingen. ONA won, zij met slechts 21, van Tone gido, Alphen met dezelfde cijfers van Con cordia, Woerden met 42 van RVC en ASC deelde met Roodenburg de punten. Kier zijn de cijfers: O. N. A. Woerden Laakkwartier Alphen Roodenburg R. V. C. Concordia A. S. C. Tonegido 6 1 20—13 12 5—3 23—19 10 3 2 2 16—10 8 4—3 17—15 8 2 2 3 20—20 6 2 2 3 19—21 6 2 1 3 15—20 5 De strijd in de 4e klasse A wcrót als maar interessanter. Twee clubs v^u de bovenste p'aatsen kregen gisteren weer klop. Dat Alphia verloor van DOSR was nog niet zoo onverwacht, doch dat LDWS door Teylingen met 21 zou worden ge slagen had niemand verwacht. Het komt de spanning ten goede. De twee andere wedstrijden leverden bel le gelijke spelen op. Docos 33 tegen Hillegom en VVSB 23 tegen Alph. Boys. Er is hier overal spanning. Men zie den stand. Bodegraven L O. S. R. Alphia Lisse L D. W. S. Hillegom Teylingen Docos V. V. s. B. Alph. Boys 1 1 19—12 11 24—14 11 24—23 11 22—20 10 27—15 10 20—21 8 19—21 7 23—31 7 16—22 5 18—31 4 In de vierde klasse B. was het gisteren een leelij'ke dag voor Wilhelmus, want de Voorburgsche club werd met 5—3 door de Jagers geklopt, terwijl de Leidschendam- mers een fraaie 51 behaalden op Zwart Blauw. Ook Rouwkoop beet goed van zich af en won met 74 van Z~C, welke club met Esdo al heel weinig presteert. De stand; R.K. A. V. V. 8 6 1 1 24—12 13 Lenig en Snel 7 3 4 22—7 10 Wilhelmus 7 4 2 J 21—16 10 De Jagers 7 4 1 2 23—14 9 Rijswijk 8 4 1 3 19—16 9 B. T. C. 8 3 1 1 20—15 7 Rouwkoop 8 3 5 20—20 6 Zwart Blauw 7 2 1 4 12—18 5 E. S. D. O. 6 1 1 4 19—19 3 Z. L. C. 8 1 7 19—40 2 Tekst van ontwerp-overeenkomst met In donesië zie pag. 4. ^EEN ENKELE ANDERE ZIEKTE spreekt zoo sterk tot de verbeelding van het volk als de kanker. Het geheimzinnige waas, waarin de oorzaak van de ziek te nog gehuld is, haar veelal slepend karakter en het hooge sterftecijfer waartoe zij leidt, zijn even zoovele factoren, die dit in de hand werken en die, ook in Leiden bij velen z.g. kanker-vrees vrees voor het krijgen van deze ziekte veroorzaken. Toch bestaat daartoe volstrekt géén reden, zooals ook uit onderstaande cijfers blij ken kan. Geen reden voor „kanker-vrees" In de eerste helft van dit jaar stierven in Leiden 345 menschen, waarvan 53 aan kan ker. Eén op de zes a zeven sterfgevallen moest dus aan deze ziekte worden toege schreven. Inderdaad blijkt hieruit wel, dat kanker een zeer voorname plaats onder de doods oorzaken inneemt, veel belangrijker bij voorbeeld dan de tuberculose, die in dezelf de periode slechts 26, dus één op de veer tien sterfgeva.ien^ eischte. Anderzijds echter overleden ook 53 menschen aan al lerlei hart-aandoeningen. Dit aantal was dus juist even hoog als dat van kanker en dit alleen toont reeds aan hoe weinig grond er is om speciaal voor het krijgen van kan ker beducht te zijn. Wel is het een feit, dat ondanks den on- vermoeiden arbeid van tallooze weten schappelijk onderzoekers over de geheele wereld het wezen van den kanker, vooral wat de oorzaak ervan betreft, grootendeels nog een gesloten boek is en dat ook in Ne derland sedert tientallen jaren het aantal slachtoffers van den kanker voortdurend toeneemt. Het is allengs gestegen tot onge veer dertiendduizend per jaar. Oogenschijnlyk wijst dit wel op een veel- vuldiger voorkomen of op een heftiger wor den van de ziekte, maar waarschijnlijk moe ten wij deze toename toch anders zien. Al heeft de medische wetenschap den kanker nog niet onder de knie ofschoon door chirurgisch ingrijpen of door bestraling in tal van gevallen goede resultaten bereikt worden! allerlei andere ziekten weet zij met toenemend succes te bestrijden. En dit terugdringen van andere ziekten als doodsoorzaak moet noodwendig leiden tot een relatieve vermeerdering van het aantal sterfgevallen aan kanker. Ook voor den leek is dit begrijpelijk: alleen reeds de ster ke teruggang van' de zuigelingensterfte moet voeren tot een grooter aantal sterfgevallen aan alle ziekten, die pas op lateren leeftijd optreden. En naarmate weer meer van deze andere ziekten met succes bestreden of voor komen kunnen worden, eischen de overblij vende uiteraard een grooter aantal slacht offers. Een typische illustratie daarvan levert de longontsteking. Ieder weet, dat door de toepassing van nieuwe geneesmiddelen het sterftegevaar bij longontsteking juist de laatste jaren aanzienlijk is verminderd. Dat is natuurlijk erg prettig, maar onder de pa tiënten met longontsteking, die ponder deze nieuwe geneesmiddelen overleden zouden zijn en dank zij deze middelen herstelden, bevinden er zich natuurlijk ook een aantal, die later wel eens kanker kunnen krijgen en die dan te zijner tijd mede een verdere stijging van de kankersterfte veroorzaken, niet omdat de kanker op zich zelf veelvul- diger of heftiger is geworden maar alleen doordat de longontsteking minder slachtof fers eischt. En zoo is het de laatste tiental len jaren met heel veel ziekten gegaan. Daarnaast is er nog een andere factor van beteekenis: de medische wetenschap is thans veel verder dan bijvoorbeeld 'n vijf tig jaar geleden in het stellen van de juiste diagnose bij allerlei ziekten, ook bij kanker. Heel wat sterfgevallen worden thans, ge heel terecht, aan kanker toegeschreven, die een halve eeuw geleden niet als zoodanig herkend zoüden zijn. Op de sterfte zelf heeft dat natuurlijk geen invloed, maar wel op de statistieken, waarin nu heel wat kan kergevallen worden verwerkt, die er vroe ger ten onrec/hte buiten bleven. Mede hier aan is het ook toe te schrijven, dat' kanker voorheen meer in het bijzonder als een ziek te van oudere menschen werd bischouwd terwijl de statistieken thans gevallen van alle leeftijden, zelfs van baby's, vermel den. In totaal bedroeg de kankersterfte in Ne derland in de eerste helft van dit jaar 12,5 per tienduizend en in Leiden 12,7. Het plaatselijke cijfer is dus nog iets hooger dan het rijksgemiddelde, maar*de oorzaken daarvan zijn geheel en al tot de boven aan geduide terug te brengen. Alles bijeen gênomen staat het met de kankersterfte in ons land, en ook in Lei den dus zóó, dat wij hierbij te doen heb ben met een ernstige ziekte, die stellig één van de voornaamste doodsoorzaken is, maar waarbij voor uitzonderlijke be duchtheid geen enkele grond is. Ook in Leiden bestaat voor „kanker-vrees'' géén reden. een voor het doel geplaatste bal door De~ vilee van richting werd veranderd, waarvan de Sliedrecht-rechtsbuiten handig gebruik maakte door den bal kalm in doel te schie ten (11). Spoedig hierna is het rusten. Over de 2e helft kunnen wij kort zijn. Na een goed b^gin met diverse UVS-aanvallen, waaruit Verhoog kans zag voor open doel hoog over te schieten, werd het een erbar melijk geknoei. Sliedrecht speelde enthou siast verder en er ontstonden diverse ge vaarlijke situaties voor het UVS-doel. Na 20 min. een snelle aanval van P. Kantebeen en uit zijn voorzet wist zijn broer fraai te doelpunten (21). Nauwelijks was het ge juich verstomd of de bal lag, na missen van Wallaart reeds achter Breyer (22). Kort voor het einde een opleving in de UVS-ge- lederen. De Sliedrecht-keeper moest nog enkele malen ingrijpen, terwijl Wallaart uit een corner de bal juist over kopte, doch het mocht niet meer baten en wanneer de scheidsrechter, die de beste man van het veld was, het einde floot, mogen beide par tijen tevreden zijn. A. S. C.Roodenburg 33. Op een zwaar te bespelen veld hebben ds rood- en de blauw-zwarten de punten na harden strijd eerlijk gedeeld en het moet gezegd, dat ASC daar zeker mee tevreden mag zijn, want behoudens enkele perioden was het initiatief voornamelijk aan de gasten, die over het algemeen vee] actiever wa ren, meer fightig spirit vertoonden en vooral een veel actiever voorhoede bezit ten, die zich kansen weet te scheppen door energiek en doortastend optreden. Roodenburg trapte af en de voorhoede zette dadelijk een aanval op, die aanvan kelijk niet gevaarlijk bleek, doch rechts binnen Lens zette uitstekend door en ter wijl Freijser ver uit doel gekomen was, vloog" de bal langs hem heen in het net, zonder dat de ASC-'er eigenlijk het leer goed had aangeraakt (01). ASC speelt riet ontmoedigd verder en na 4 minuten had J. Aniba succes met een goed schot (11). Ondanks het zwaar te bespelen veld golft het spel snel op en neer en de verde digingen hadden moeite genoeg om zich oan te passen. Na 2 min. heeft de midvoor van Roodenburg, P. v, Folanen opnieuw een mooie kans, welke hij niet onbenut laat (12). Uit een goed door J. Aniba genomen corner slaagde v. Duyn erin met een fraaien kopbal opnieuw gelijk te ma ken (22). Na ruim een kwartier loste C. Aniba een hard schot op doel, waarbij Max du Prie het leer niet klemvast kon vangen cn Joop van Duyn den terugspringenden bal in het doel liep (32). Toen na 35 min- Lens den bal achteruit doorgaf aan P. v. Polanen, rende deze met den bal door en opnieuw was de stand gelijk. Merkwaardig is, dat in de overige 55 min. in het geheel niet meer werd gedoelpunt. Hoe de voor hoedespelers zich ook inspanden, de ver dedigingen bleven de baas. Toch dachten we ASC kort yoor het einde opnieuw de lei ding te zien nemen bij een hard schot van J. Aniba, doch Max du Prie hield het leer schitterend uit zijn doel. Drie corners ach tereen waren het resultaat, doch gedoel punt werd er niet meer. DocosHillegom 33. Docos heeft in dezen wedstrijd een kostbaar puntje af moeten staan aan Hillegom, wat geheel niet noodig is geweest, wanneer Docos 2 maal 3 kwartier had gevoetbald en er goed van doordrongen v/as geweest, dat alleen met z'n allen een wedstrijd gewonnen kan worden. Nadat beide doelen verkend zijn, kan Hillegom door den midvooj: in vrije positie doelpunten. Docos komt dan eenige keeren in den aanval, maar door slecht af werken kan de Hillegomverdediging steeds goed ingrijpen. Hillegom is sterker dan Docos, maar de verdediging kan steeds onheil voorkomen tot dat de rechtsbuiten van Hillegom den bal goed in zijn bezit krijgt en de bal uit een schot via den staander in het doel ver dwijnt (02). Na de rust verschijnt Docos - met een gewijzigde opstelling in het veld wat een heele verbetering was, want nu pas liet Docos zien waartoe ze in staat zijn. Buiten sporadische aanvallen van Hille gom was het steeds Docos, dat den toon aan gaf. Goed gesteund door de halflinie trekt Docos steeds ten aanval en kan den achterstand verkleinen (12). Weer trekt Docos ten aanval en de gelijkmaker is er (22). Als bij een aanval van Hillegom de linksbuiten den bal in zijn bezit krijgt, den ken wij dat zijn schot over zal gaan, maar de staander keert den bal en de midvoor doelpunt (23). Nog harder pakt Docos aan en kan onder groot gejuich weer gelijk maken (33). Weer komt Docos terug, maar de kans voor het winnende doelpunt wordt jammerlijk overgeschoten. Nog krijgt Docos verschillende kansen, maar op zeer gelukkige wijze kan Hillegom erger voor komen. VCSLugdunum 81. Voor rust was de thuisclub overwegend sterker en kon Lugdunum niet voorkomen dat VCS met de regelmaat van een uurwerk de score tot 60 wist op te voeren. Heymans kon slechts één doelpunt tegen scoren (61). In de tweede helft was het spel iets meer ver deeld, speciaal doordat de thuisclub zich veilig voelde. Toch kwam het einde nog met 81, door twee goede doelpunten van VCS. MeerburgVTL 71. Na een gedwon gen rustperiode van 3 weken, heeft Meer burg I op een onbespeelbaar terrein VTL I met een 71 nederlaag huiswaarts gezon den. De eerste aanvallen zijn voor VTL, doch Voordouw en Mil geven geen krimp en retourneerx alles. Geleidelijk aan komt de voorhode er beter in, want al spoedig komt de le corner voor Meerburg, welke niets oplevert. Aanval op aanval wordt op gebouwd, totdat rechtsbuiten Zandbergen een kans krijgt en onberispelijk inkogelt. Even later is het de zelfde speler, die doel punt. Met een 20 voorsprong breekt de rust aan. Na de thee is het Meerburg, die de lakens uitdeelt. We noteeren eenige felle schoten van spil Owel en linksbuiten Th. Zandbergen, welke doel treffen. Door een misverstand in de Meerburg-achterhoe de, maakt VTL een tegen goal (41). Nog 3 maal weet de voorhoede de VTL-roos te treffen. Meerburg II deed voor hare groote broe ders niet onder en klopte in een overigens matig gespeelden wedstrijd Roodenburg 8, met 41. GZPARC IV 06. Dat er nogal ge doelpunt werd, is te danken aan de onver wachte uitvallen van de snelle ARC-voor- hoede. En inderdaad werden ook verschei dene keurige doelpunten gescoord. GZP kan ditmaal het net niet vinden, hoewel verscheidene kansen onbenut zijn gebleven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 2