's Werelds loop... U. V. S. - Sliedrecht 1A. S. C. - Roodenburg Engeland-Nederland, prestige wedstrijd Ommekeer in Internationale Zeilsport? OP KORTE GOLF VERWIJL DE FRAN SC HEN zich steeds dieper in het politieke moeras werken en de Belgen de gevolgen van hun politieke chaos ondervinden in een onafgebroken se rie kabinetscrises, is Nederland bezig de politieke moeilijkheden in Indonesië te bo ven te komen. Zoo lijkt het ten minste voor iemand, die de zaken niet altijd door een donke ren bril wil bekijken. Natuurlijk moeten we den dag niet prij zen voordat de avond is gevallen en we ten wij wel, dat de definitieve overeen stemming nog niet is bereikt, maar wij zijn toch op den goeden weg en een heel eind op den goeden weg. Er is deze week te Cheribon op een grondslag van zeventien punten een basis-overeenkomst bereikt, d.w.z. een voor beide partijen aanvaard baar uitgangspunt voor nadere onderbande, lingen. Waaruit die zeventien punten pre cies bestaan, is ons niet medegedeeld. Wel is bekend geworden, dat er nog geen eens gezindheid bestond omtrent één voornaam punt en men vermoedt, dat dit de positie van de Kroon betreft. Wel zou er een voor stel gedaan zijn, dat aanvaardbaar was voor de Commissie-Generaal, maar deze achtte nader overleg met de regeering in Nederland toch noodzakelijk. Men kent de wederzijdsche standpunten. De Nederlan ders willen op royale wijze zelfbestuur voor Indonesië verzekeren, maar staan op be houd van het Rijksverband, zoodat de In donesiërs op een of andere wijze H.M. de Koningin als regeeringshoofd zullen moe ten aanvaarden. Van hun kant hebben de Indische nationalisten steeds de eisch ge steld. dat zij slechts vrijwillig en niet ge dwongen zullen kunnen deelnemen aan een unie met Nederland. De „Tijd" meent nu, dat de oplossing hierin gezocht wordt, dat de Republiek op zich neemt, de Kroon aan" te bieden aan Koningin Wilhelmina. Zoo zouden de Indonesiërs dus met een gebaar van volkomen vrijwilligheid de Rijkseen heid kunnen kiezen. De moeilijkheid is daarbij de noodzakelijke tusschenperiode. Nederland moet dan formeel voor een kor- teren of langeren tijd de onafhankelijkheid van de republiek erkennen. Indien deze oplossing inderdaad in overweging is ge nomen, kan men zich het voorbehoud van de Commissie-Generaal indenken, dat zij eerst de Nederlandsche regeering wil raad plegen. De verantwoordelijkheid voor een dergelijke belangrijke stap moet op een breederen basis rusten dan de schouders van de Commissie-Generaal. Wat de structuur* van het nieuwe Rijks verband betreft, deze is, volgens de mede- deelingen van minister-president Beel in de Tweede Kamer, gedacht als een Neder- landsch-Indonesische Unie. De Republiek Indonesia (met Sumatra op een eigen plaats) alsmede Borneo en de Groote Oost zouden één deel van de Unie uitmaken, en Nederland met Suriname en Curagao het andere deel. Hoe deze structuur echter in onderdeelen moet worden uitgewerkt, en speciaal, hoe men zich de positie van de Kroon had gedacht, zeide de heer Beel niet. Wij zullen dus moeten wachten totdat de regeering de kaarten op tafel zal leggen en ons verder zal inlichten omtrent den concrelen inhoud van het bereikte accoord. In hoeveri'e de buitenlandsche pers be ter is ingelicht, kunnen wij niet uitmaken, maar een feit is het. dat de .„New York Times" reeds een oordeel over het accoord ten beste heeft gegeven. Het blad noemt de overeenkomst van Cheribon „een mees terlijk compromis, dat een einde maakt aan hef Nederlandsche koloniale tijdperk in het Verre Oosten, terwijl het Nederland, sche koninkrijk daarbij toch intact blijft". „De Indonesiërs hebben hun bezwaren tegen het blijven onder de souvereiniteit van het Huis Oranje laten vallen, toen hun door de Nederlanders op overtuigende wij ze verzekerd werd, dat de positie van de Koningin zuiver nominaal zou zijn." „Thans rest Soekarno de taak om het nieuwe standpunt bij de vurige nationalis ten aannemelijk te maken." En het blad eindigt met de voorspelling, dat de Republiek nog „een rotsachtig pad" voor zich heeft. „Langdurige onderhandelingen tusschen de Republiek en de twee niet-republikein- sche staten zullen nog volgen. Neutrale waarnemers voorzien een lange periode van spanning en wederzijds wantrouwen aangewakkerd door de talrijke extremisten aan beide zijden". IN FRANKRIJK hebben de communisten ditmaal den wedloop om het grootste aantal zetels in de Kamer gewonnen. De Mouvement Republicain Populair (M.R.P.), waarin de vooruitstrevende katholieken georganiseerd zijn, -blijft in zetel-aantal even onder dat van de communisten, ter wijl de socialisten een gevoelige nederlaag hebben geleden. Het is en blijft een verwarde toestand in Frankrijk. Niemand kan voorspellen, hoe het land straks geregeerd zal worden. De commu nisten hebben reeds verklaard, dat zij aan spraak maken op de post van minister president, terwijl Bidault (M.R.P.), die op het oogenblik de leiding heeft, reeds te kennen heeft gegeven, dat hij t.z.t. wil af treden Men kan niet zeggen, dat zijn kie zers hem in den steek gelaten hebben, maar tengevolge van het verwarring wekkend optreden van generaal de Gaulle, is de par tij toch niet zoo sterk geworden als zij had kunnen zijn. Zal men nu probeeren, om met de ka tholieken in de oppositie te gaan regeeren? Of zal de door niemand begeerde drie-par tij én-regeer ing weer onvermijdelijk blij ken? Het ziet er voor Frankrijk niet roos kleurig uit; het staat te vreezen, dat de zelfde Volksfront-politiek, die Frankrijk vóór den oorlog zooveel nadeel heeft be rokkend, ook nu weer zal worden voort gezet, maar nu een graadje erger. OELGIë heeft zijn zooveelste kabinetscri- sis alweer gehad. De ruzie schijnt al weer bijgelegd te zijn, doordat de socialis ten braaf gecapituleerd hebben en hun excuses hebben aangeboden. Waarschijn lijk zijn zij teveel geschrokken van de mo gelijkheden, welke zich zouden opdoen, wanneer zii thans weer eens met de kiezers zouden' worden geconfronteerd, bfti 1 Ja nuari mogen oe vrouwen aan de verkie zingen deelnemen en dat kan tot verrassin. gen en verschuivingen aanleiding geven. Om den Gouden onafhankelijkKeidsbeker Het competitieprogramma der eerste klasse wordt morgen voor enkele clubs der eerste klasse onderbroken dóór den wed strijd om den Gouden Onafhankelijkheids beker te Rotterdam. Hier zal het Voorloopig Nederlandsch Elftal den strijd aanbinden tegen het Rot- terdamsch elftal. De samenstelling van het Voorl. Ned. Elftal gaven we deze week reeds. De Rotterdammers zullen als volgt uitkomen: Doel: Landman (Neptunus). Achter: v d. Lelie (Sparta) en v. d. Toorn (Xerxes). Midden: v. Buitenen (Hermes—DVS), Ver meer (Exc.) en Psulus (Hermes-D.V.S.). Vóór: Weber (Sparta), S'lolk (Hermes-D VS), De Boer (Sparta), v. d. Tuyn Hermes- DVS) en Borrani (Hermes-DVS). Reser ves v. d. Peppel (Xerxes), Verboom (Ex celsior), Terlouw (DCV) en Van Monster (Feyenoord). Voor de competitie lijkt Leiden morgen van 't goede te veel te zullen krijgen. Be halve UVS spelen ook ASC en LFC thuis en ASC zelfs in den plaatselijken wed strijd tegen Roodenburg. UVS krijgt bezoek van Sliedrecht. Met drie verliespunten verschil staan beide clubs thans in het midden der ranglijst, doch wij vertrouwen er op, dat de Blauw- witten zich morgen, weer geheel zullen ge ven en dat zij beid- punten thuis zullen houden Een belangrijke ontmoeting in de 2e klasse B is voorts de wedstrijd in Utrecht tusschen Elinkwijk en UW. Als de Elink- wijkers hier maar niet voor een verras sing zorgen! De ontmoeting ScheveningenForturfa is een strijd van gelijke krachten, doch we vermoeden, dat Scfyeveningen eindelijk wel weer tot een overwinning zal komen. Ingelast is nog de wedstrijd QuickOver maas, waarbij de Haantjes wel victorie zul len kraaien. In de derde 'klasse A zal VCS zich on getwijfeld wel wat vaster op de eerste plaats nestelen door een zege op Lugdu- num, want dat de hekkesluiters van de leiders zouden winnen, lijkt ons te abnor maal. En dan kan het voor VCS nog b^ter worden, indien TYBB er in slaagt Hilli- nen een of twee punten af te nemen. LFC heeft natuuilijl. de beste kansen tegen SJC, want de Noordwijksche club stelt tot heden danig teleur. Ten slotte zal Blai1'*' Zwart niet teveel moeite hebben met HFC. Ook in de derde klasse B een strijd tus schen leiders en hekkesluiters. ONA zal haar positie aan den kop daardoor niet weinl» kunnen versterjeen. A.S.C. en Roodenburgontmoeten elkaar aan de Kempenaerstraat en eerlijk ge zegd w.eten we heusch nog niet wie de beste kansen heeft. A.S.C. presteerde tot heden niet veel, maar Roodenburg stelde de laatste weken ook danig teleur, zoodat het wel van de samenstelling der elftallen zal afhangen wie met de zege gaat strij ken. Aiohen geven we een k»"* tegen Con cordia en Woerden tegen RVC. De strijd in de vierde klasse A belooft' RADIO ZONDAG. HILVERSUM I (301.5 M.): 8.00 Nieuws, 8.15 Gramofoonmuziek, .8.45 „Sylvester- trio", 9.30 Men vraagtwij draaien, 10.45 ümroepkamerorkest, 11.00 Triangel, 12.00 Gramofoonplaten, 12.40 Potgieters Super- koorklasse, 13.00 Nieuws, 13.15 Het Avro- Musette-orkest, 14.00 Rondo in D gr. t. KV 435 van Mozart, 14.30 Omroeporkest. 16.00 Voor de vrouw, 16.10 Radiodansorkest, 17.00 GG-cabaret, 17.30 Oome Keesje, 18.00 Nieuws, 18.30 Progr. voor de Nederl. Strijd krachten, 20.00 Nieuws, 20.15 „Waltz-Time", 20.45 Hersengymnastiek, 21.25 „Paul Vlaan deren grijpt in!", 22,05 Cantate van Bach, 23.00 Nieuwsberichten, 23.15 Orgel, piano en zang, 23.45 Orkestmuziek. HILVERSUM II (415,5 M.): 8.00 Nieuws, 8,15 Inleiding Hoogmis, 9.30 Nieuws, 9.45 Bachprogrgmma, 11.30 Gewijde muz., 12.30 Lunchconcert, 13.00 Nieuws, 13.30 Apolo gie, 13.50 Orgelmuziek van Handel, 14.00 „De Gooische Kring", 15.45 Voetbalrepor tage, 16.15 Jö Vincent, 16.30 Ziekenlof, 18.45 Cyclus Franse orgelmuziek, 19.30 Nieuws, 19.45 Voor de boeren en tuinders, 20.00 „Het bidclend leger Nederland", 20.07 De gewone man zegt het zijne er van, 20.15 Gram.muziek, 20.25 „Uw Rijk kome", 20.55 „Cavalleria Rusticana", 22.00 Nieuws, 22.15 Katholiek Nieuws, 22.35 Avondgebed en li turg. kalender, 23 00 Promenade-trio, 23.30 Don Kozakkenkoor. MAANDAG. HILVERSUM I (301,5 M.): 7.00 Nieuws, 7.15 Ochtendgymnastiek, 8.00 Nieuws, 9.00 Opgewekte morgenklanken, 10.20 De Re genboog, 11.00 „Flipje', 11.15 Fluit en pia no 11.45 Familieberichten uit Indonesië, 12.00 Eddy Walis, 12.35 Orgelspel, 13.00 Nieuws, 13.15 Voor het platteland, 13.20 Licht orkestprogr., 14.30 Voor de vrouw, 14,45 „The Ramblers". 15.30 Voor de kleu ters 15 45 Radio Philharmonisch Sextet, 16.3U Voor de jeugd, 17.30 Populaire wijs jes 17.45 Rijk overzee, 18.00 Nieuws, 18.30 Progr. voor de Nederl. Strijdkr., 19.15 ,,De Krekels", 20.00 Nieuws, 20.08 Dingen van den dag, 20.20 Metropole-orkest, 21.00 De laatste kans, 22.15 Stradiva-sextet, 23.00 Nieuws. HILVERSUM II (415 M.): 7.00 Nieuws, 7.15 Ochtendgymnastiek, 7.30 Het West minster Abbey Choir, 8.00 Nieuws, 8.30 Morgenconcert, 9.50 Spaansche pianomu ziek, 10.20 Zang met orkestbegeleiding, 11.00 Vioolspel met orkestbegeleiding, 11.35 „Van alles wat uit Nederlandsch liederenschat", 12.00 Marinierskapel der Koninklijke Mari ne, 13.00 Nieuws, 13.15 Cinderella, 14.00 Voor jonge moeders, 14.20 Continental quintet, 15.00 Gramofoonmuziek, 15.15 Pianorecital, 16.45 Concertmuziek, 17.15 Postillons, 18.00 Met band en plaat voor U paraat, 19.00 Nieuws, 19.15 Meesterwerken voor klavier, 20.00 Nieuws, 20.05 „In 't Gecroonde Wa pen", 21.00 Concert, 22.00 Nieuws, 22.30 Oud-Italiaansche clavecimbel-composities, 23.00 Avondconcert. morgen weer interessant te worden. Hoe wel het jammer is, dat voor Bodegraven geen wedstrijd is vastgesteld en deze ver- eeniging thaift twee wedstrijden achter komt, blijft de belangsteling zich toch om de leiders concentreeren. En dan is het in de eerste plaats de strijd DOSRAlphia, die de aandacht vraagt. We weten nog niet goed hoe we het met de Veensche club hebben. Wisselvalligheid schijnt dit seizoen tot haar ondeugden te behooren en zoo be zien valt het moeilijk te voorspellen wat zij tegen Alphia zal uitrichten. Desniettemin achten we D.O.S.R. tot een overwinning in staat. Een tweede belangrijke kamp is die tus schen WS1 en Alph. Boys. Ondanks het heropleven van enkele weken geleden ble ven de Rijnsche Boys nog hekkesluiters en morgen zullen zij in Noordwijkerhout moe ten bewijzen, of zij deze plaats ten onrechte bezetten. Docos krijgt bezoek van Hillegom. We hopen, dat over de Leidenaars de goede geest van enkele weken geleden weer vaar dig komt en dat zij door een overwin ning hun plaats op de ranglijst zullen ver beteren. Teylingen ten slotte zal het tegen LDWS zeer moeilijk hebben en naar het ons voor komt ligt een Leidsche overwinning in de lijn der verwachtingen. In de vierde klasse T houdt de Leidschen- damsche club zich kranig. Zij telt nu drie verliespunten tegen Wilhelmus twee, onge acht het protest van daze club tegen het gelijke spel van j 1. Zondag. AVV zal er dus goed aan doen tc zorgen, dat het niet tot nog meerdere verliespunten komt en dus zal zij morden van Zwart Blauw moe ten winnen. Wilhelmus zal ten opzichte van de Jagers niet anders doen. DAMMEN. Groote overwinning van L. D. V. Voor de le en 2e klasse competitie van den L. D. D. B., speelden de tientallen van> L. D. V. 2 en 3 tegen L. D. C 1 en 2 uit Leiderdorp. Deze wedstrijden zijn voor L. C. wel zeer teleurstellend ver'oopen, daar zoowel het le als het 2e tiental met zeer groot verschil van L. D. V. 2 en 3 verloor, respectievelijk met 191 en 182. Vele blunders en het onbezet laten van 2 speelborden is de oorzaak, dat L. D. C zoo'n verpletterende nederlaag leed. L. D. V. verdiende de zege overigens geheel.. De vohedige resultaten luiden a's volgt: L. D. Vè 2—L. D. C. 1: H de Water—J. van Sandijik 11; M. J. van HoutenN.N 20. L. K. v. d. VlistW. Hogervorst 20; J. W Hulman*—A. Spies 20; J. v. d. Mey I. van Heusden 20; I. TelengA. Wo'ff 20; W. HarlandB. Markus 20; A. SladekE. de Koning 20; P. v. Leeuwen H. Bloemendaal 2—0; W. KleynA. Kruyder 2—0, Totaal 191. L. D. V. 3L. D. C. 2: J. VermeulenP. Vcrwark 2O M J. v. d. VeldenJ. Goed hart 02, M. van LeeuwenA. de Haas 20, M. KruiderK. Spele 20, J. Huis manA. v. d. Zwam 20. J. DreefJ Borst 20, J. MolenaarW. v. d. Zwam 20. L. A, BernsenB. Hogervorst 20. C. KlinkenbergG. Nagtegaal 20 M. J. FrgekeH. Verhoogt 20. Totaal 182. 0 HOCKEY Zuidwijck. Het programma voor Zuid- wijck luidt als volgt: Dames: Leiden 2Zuidwijck 1; Zuid wijck 2HDS 2; Zuidwijck 3—Groen Geel 5. Heeren: Zuidwijck 1Alliance 1; HDS 3Zuidwijck 2; Leiden 4Zuidw. 3. Voor het eerst weer na 3 weken van ruts speelt Zuidwijck 1 (heeren) een com petitiewedstrijd. Het zal een zeer span nende wedstrijd worden, omdat Zuidwijck en Alliance al van ouds bekende rivalen waren om de eerste plaats in de derde klasse. Nu ontmoeten zij elkaar weer in de tweede klasse, en het is een zeer be- langewekkende nieuwe krachtmeting. Een gelijk opgaan is wel het meest waarschijn lijke? De dames ontmoeten Leiden 2 dat ook een sterke concurrente is om de bovenste plaats. De vrije Woensdagmiddag heeft voor de juniores van de voetibalvereeniging „Haar_ lem" een bijzondere bekoring, want dan geeft een der grootmeesters op de Neder landsche voetbalvelden ,Kick Smit. college in de behandeling van het „bruine mon- .ster". Onder groote belangstelling van zijn jeugdige leerlingen geeft „Kick" een lesje 'in het koppen". Een van zijn vurigste bewonderaars is w>?.l Smit Jr., die geboeid toekijkt. Sterkste team tegen onze Oranje Elf Het is thans zeker, dat de aanstaande wedstrijd EngelandNederland als een „full international" beschouwd zal worden, schrijft de Daily Mail. Hieruit kan de con clusie getrokken worden, dat men die op vatting voordien niet heeft gehuldigd en dus de kans heeft bestaan, dat Engeland niet zijn sterkste team tegen Nederland zou opstellen. De Engelsche pers is nu ephter bezig te eischen, dat de keuzecom missie ook inderdaad het sterkste team van het oogenblik tegenover Nederland opstelt. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de nederlagen, die den laatsten tijd door Engelsche profclubs tegen continen tale vereenigingen geleden zijn, Engelands voetbalprestige staat op het spel en Engeland heeft de kans door een goede overwinning op Nederland te too- nen, dat het alsnog leider van het wereld- vöetbal is. Uit bovenstaande blijkt, dat Nederland een zeer sterke tegenstander tegènover zich kan verwachten te Huddersfield. Over het algemeen wordt de meening ge huldigd, dat Finney zijn plaats weer aan Matthews zal moeten afstaan. Dat de keu zecommissie in moeilijkheden zit, na den uit het feit, dat de samenstelling van het wedstrijd te Manchester, is op te maken Engelsche elftal telkens weer is uitgesteld en, zooals reeds gemeld, nu eerst Maan dag te Sheffield bekend gemaakt zal wor den. Zeker van hun plaats in het Engelsche elftal zijn doelman Swift, linksbinnen Mannion, middenvoor Lawton, spil Frank lin en rechtshalf Wright, alsmede rechts back en aanvoerder Hardwick. De keuze der overigen is nog niet zeker, maar op een enkele uitzonderihg na, zèer waarschijn lijk. Linkshalf Cockburn heeft, naar waar- 5000.- of méér salaris? En wat hebt Gl) aan te bieden? Hoe staat het met Uw ontwikkeling? Studeer bij Resa en ver over dat wat Gij begeertl Vraagt'ons prospectus: Staatsexamen A B. H.B.S. A&B. Mulo, Onderwijzersakte. Bekende SchrtfielSjhe Cursus Het congres van de International Yacht Racing Union, dat Dinsdag a.s, te Londen wordt gehouden, zal waarschijnlijk beslis singen nemen, die voor de toekomst van de zeilsport in de eerste tien jaren van grooten invloed zullen zijn. Door Noor wegen en Zweden zal namelijk een voor stel worden ingediend om het huidige in ternationale wedstrijdreglement vervallen te verklaren en te vervangen door een ander. Dat, indien dit voorstel zou worden BINNENLAND. Pater C. Piels O.P., oud-pastoor te Utrecht en Nijmegen en oud-kapelaan te Tie] en »Alkmaar, is overleden. Dr. E. Hustinx, chef chirurg in het St. Jozefs Ziekenhuis te Heerlen, is gisteren overleden'. Hij was zeer bekend op het ge bied van maagoperaties. In de ondergrondsclie werken der Oranje-Nassaumijn I te Heerlen heeft een ongeval plaats gehad, dat den arbeider J. Janssens het leven heeft gekost. Tijdens het vervoer in een opbraak raakte Janssen door onbekende oorzaak tusschen kooi en be timmering bekneld. Hij werd op slag ge dood. De vaandrig T. N. die met verlof te Streefkerk vertoefde bracht op het erf van zijn broer een explosief voorwerp, dat er ongeveer uitzag als twee kaarsen, tot ont ploffing. Als gevolg^ van de ontploffing zal het slachtoffer zijn rechterhand en een oog moeten missen, terwijl voor het behoud van het andere oog wordt gevreesd. Een ge. tuige, die zich na het aansteken van de lont uit de voeten maakte, werd desondanks licht gewond. Het Bijzonder 'Gerechtshof te Amster dam heeft uitspraak' gedaan in de zaak te gen den S.S.-er P. W. Olofsen uit Amster dam. Hij is tot de dpodstraf veroordeeld. aangenomen, een heele ommekeer in den internationalen zeilsport zal worden te weeggebracht, behoeft geen betoog. Het zou namelijk niets meer of minder betee- kenen. d&n dat alle booten in de huidige internationale klassen op het drogë kun nen worden getrokken en vervahgen door nieuwe booten in nieuwe klassen. In de Nederlandsche zeilwereld neemt men de zaak echter nist zoo tragisch op en is men van meening, dat het hoofdza kelijk technische wijzigingen betreft. Men verwacht in geen geval een uitschakeling van de internationale klassen voor de olympische spelen te Londen, daar de zei lers nu reeds hun bootjes klaar hebben en vroeg in het jaar gaan trainen. Boven dien zou ieder land. dat aan de Olympi sche zeilwedstrijden deelneemt, dan voor groote onkosten komen te staan, daar nieuwe, booten zouden moeten worden aangeschaft, meest buitenlandsche. het geen in verband met de deviezen nog al wat moeilijkheden zou opleveren. BUITENLAND. In Colorado (VS.) zijn door een plot seling invallende kou 20 menschen omge komen. Onverwachte sneeuwstormen heb ben honderden gezinnen verrast en inge sloten. Vee sterft in de sneeuw van hon ger. Te Beiroet (Syrië) is een vijfling ge boren, drie jongens en twee meisjes. Allen maken het goed. Negen Engelsche visscherss zijn ter hoogte van Cork gedood, doordat hun traw ler op een mijn liep. Het schip brak in tweeën. De staking van de ruim 1000 piloten van de Transworld Airlines in Amerika is beëindigd. Door een hevig noodweer te Rome zijn twee personen om het leven gekomen. Ver scheidene huizen bezweken tengevolge van grondverschuivingen. nemers beweerd hebbep, zeer zwak ge speeld in Manchester en vele experts ge- looven, dat nu eindelijk de tijd is aange broken om den ouden rechtsbinnen Car ter te vervangen door een jongeren col lega. De keuze varf Hagan en Shinwell als plaatsvervangers van respectievelijk Car ter en Scott zou inderdaad een verster king van het Engelsche team beteekenen. Maar we gelooven niet, dat de keuzecom missie tot dergelijke drastische maatrege len zal overgaan. Docos. Docos moet morgen den strijd aanbindden tegen Hillegom 1 en zal uit een ander vaatje moeten tappen dan vorige week om succes te hebben. A&nvang 2 uur op het Docosterrein. Dococ 2 speelt op Pomona tegen ASC 4, aanvang 12 uur. Docos 4 speelt thuis om 12 uur tegen L. D. W. S. 3. Docos b junioren spelen in Ha- zc-rswoude tegen de Hazersvvoude junioren; vertrek per bus cm 11 uur vanaf de Mel- ciiior Treublaan no. 4. Docos adsp. spelen Zaterdagmiddag thuis tegen Lisse B. Aan vang 3.3'0 uur. Denkt aan het ongeslagen record. Oranje GroenS. J. Z. Daar het ter rein van Oranje Groen niet geschikt is óm .e spelen wordt er Zondag a.s. gespeeld op het N.BL.O. terrein aan den Zoeterwoud- schen Singel, aanvang 12 uur. Oranje Groen komt uit in de volgende opstelling. Doel: W. Stouten achter: C. H. de Groot en W. Pikaar; midden: H, Wolters, B. Jordens en J. Koet; vóór B. van Dijk, F. v. Waveren, P. J. de Groot, P. van Haasteren en' B. V. Belkun. A.V.V. Morgen hoopt AVV weer haar slag le slaan tegen Blauw Zwart aan den Fruitweg, dat tot heden uit 6 wedstrijder! 5 punten incasseerde. Aan de hand van deze cijfers zou dus weer een AVV-over- vvinning verwacht mogen worden. AVV 2 gaat naar ADO 5 en AVV 4 naar DNB. Aan den Veurschen achterweg worden ge speeld om 12 uur AVV b tegen DHBRK; om 13.15 uur AW a tegen GDA en om 14.30 uur AVV 3tegen Wilhelmus 3. DOSR. Om half drie speelt het eer ste elftal wederom thuis en wel tegen Al phia. Wegens uitvallen etc. zijn in de DOSR-ploeg verschillende veranderingen aangebracht. De opstelling is nu aldus: doel: J. de Koning; achter: P. de Koning en Co Turk; midden: J, Rietbroek, P. Akerboom, Jac. de Koning; voor: C. van Klink, H. van Velzen, P. Rodewijk, E. Ro- dewijk, J. van Hameren Er kan niet aan getwijfeld worden, of dit elftal zal van begin af stevig aanpakken om te laten zien, dat de keuze goed is. De wedstrijd van morgen is zooveel als er op of er on der. Aan spanning zal het niet ontbreken. HANDBAL Dccos. Handbalsport voor athleten gedurende den winter, het is een even nuttige als aangename aanvulling op de indoortraining. Sléchts weinige Docos-ath- leten verzuimen de wekelijks, onder des kundige leiding gehouden indoortrainin- gen, doch nog niet voldoende heeft de ge dachte baan gebroken, dat, wil men het komende seizoen tot een alleszins succes vol seizoen maken, de indoortraining dient te worden gecompleteerd met een buitentraining. Het beoefenen van de handbalsport is daarvoor bij uitstek ge schikt. Op Zondag a.s. vinden er in den Leid- schen Hout niet de gebruikelijke onder linge wedstrijden plaats. Niet ten onrechte zegt een bekend spreekwoord: „Verande ring van spijs doet eten". Die overweging heeft het bestuur van de R.K.A.V. Docos ertoe geleid om ditmaal een handbalwed strijd tegen de Leonardus-parochie te or- ganiseeren. In de Docos-nloeg zijn opge steld: H Veldhoven. J. Bresser, Fr. Bres- ser, G. Montanus, C. Horikx, K. Tuyn- man, D. Kriek, D. v. d. Steen. J, Berbee, G. Meiman en J. Hillenaar. Ongetwijfeld zijn dezen zonder uitzondering a.s. Zon dag om half twaalf in den Leidschen Hout aanwezig, om de Docos-kleuren zoo succesvol mogelijk te verdedigen. BINNENLAND HET TARIEF VOOR POSTWISSELS VERHOOGD. Zonder dat dit aan het publiek is mede gedeeld, blijken de postwisseltarieven ver hoogd te zijn. Het rieuwe tarief is als volgt vastgesteld: 10 ct. tot 12.50; 15 ct. boven 12.50 tot 25.20 ct. boven 25.tot 50.30 ct. boven i 50.tot 100.'40 ct. «•bóven 100.lot 150.50 ct. boven 150 ven. Boven 1000.per 500.10 ct bo- 100.of gedeelte daarvan 10 ct. daarbo ven. Boven 100.per 500.10 ct. bo ven het recht verschuldigd voor een post wissel van 1000.—. MELASSE EN ZUUR VOOR INKUILING. In 1946 hebben de boeren niet kunnen profiteeren van de meest gewenschte in- kuilingsmethoden, omdat de noodige mid delen niet ter beschikking stonden. Thans kunnen wij mededeelen,'dat het, onvoor ziene omstandigheden voorbehouden, voor het volgend jaar wel mogelijk zal zijn om met zuur en melasse in te kuilen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 2