SPORT OMGEVING VOETBAL S. J. Z, Voor Zondag staan er vijf wed strijden op het programma. De Junioren gaan naar Noordwjjk om te half een de SJC-junioren te ontmoeten. SJZ 4 speelt om twaalf uur op eigen terrein tegen Lug- dunum 9. SJZ 3 gaat naar Sassenheim en speelt aldaar te twaalf uur tegen Teylin- gen 4. SJZ 2 ontmoet op eigen terrein om twee uur Lugdur.um 7. Ten slotte moet i'et eerste elftal den strijd aanbinden tegen het ongeslagen eerste elftal van Oranje- Groen uit Leiden. Het^ligt in de lijn der "erwachtingen dat Oranje Groen zal win nen, maar de SJZ'ers zullen den huid zoo ttuur moge'ijk verkoopen. Vertrek per auto vanaf het Patronaat om 1 uur. Spelers van den Groenendijk gelieven om kwart, over één aan den Weipoortscheweg H, R. aan wezig te zijn. Altior. Het programma voor Zondag is weer goed gevold. Altior i krijgt Morseh- kwartier 1 op bezoek; dit kan een overwin ning voor Altior woeden. Doch onderschat den tegenstander niet, er zijn er al meer bedrogen uitgekomen. Altior 2 heeft ook een thuiswedstrijd en wel tegen LFC 4. Dit zal voor de reserves aanpakken wor den. Altior 3 krijgt ook al bezoek; LFC 5 js hier de gast. Het zal niet zoo gemakke lijk wezen om een puntje machtig te wor den. Altior 4 gaat naar ASC 8; wij wagen ens aan geen voorspelling. Altior A jun. zal den strijd aanbinden tegen Foreholte A. Dit belooft een mooie strijd te worden. SCHAKEN. Het Kersttoumooi van „Daniël Note- Voigens traditie schrijft het bestuur van de Noordwijksche Schaakver. „Daniël Noteboorr" wederom een tournooi uit op 2den Kerstdag a.s Er zal gespeeld worden in hoofd-, le, 2e en 3e klasse, de eerste partij te beginnen om 10 uaur. Aan melding bij de heeren F. C. Wiedes Jr., Gooweg 17 te Noordwijk Binnen en G. Bosscha, Hoog Rijndijk 175 te Leiden, on der bijvoeging van het in"egg1 d ad 1.50. Het speellokaal is in „Seinpost'' te Noord- wijk aan Zee. Er wordt een veteranengroep gevormd met a.s deelnemers: Mr. G. A. C. Oskam (Ed.); G W. J. Zittersteijn (Den Haag), L. G. Eggink (Den Haag) en G. Bosscha (Leiden). Hoofdklasse G. N. Schaakbond. A.s Zaterdag begint de competitie. Dan komt de H. Chr. Schaakv. I alhier een wedstrijd spelen tegen het Leidsch Schaakgenoot schap I, dat wederom in de groep West Zuid is geplaatst De wedstrijd wordt ge speeld in Rapenburg 8 en begint des mid dags om 3 uur. L. S. G. hoopt met het volgende tiental uit te komen: 1. C. B v. d. Berg, 2. L. J. Tummers, 3 A. J Rotte veel, 4 W. G. Demmendal 5. I. Zitman, 6 A. A. Idema, 7 J Orbaan, 8 Mr. A. G. de Blécourt, 9 Mr. Ir. J. Westra en 10 W. H.*' v. d. Nat. DAMMEN. L. D. V.-nieuws. De voor L. D. V. zoo nelangrijke ontmoeting in de Hoofdklasse competitie van den N. D. B., die tusschen LDV 1 en WZDV 1 uit Den Haag, is Woens dagavond bij WZDV gespeeld en door LDV gewonnen. De gedetailleerde uitslagen van dezen wedstrijd luiden als volgt: 1. P. Remmersv/aal WZDVW. Huisman LDV 1—1: 2. J. van K'eefA. Pronk 1—1; 3 J. v. d. HarstW. Heemskerk 02; 4. A. LimburgB. Slegtenhorst afgebr. 5. J. v. WinsemP. v. d. Stel 11; 6. P. C. de GrootJ. Klinkenberg 20; 7. G van MuijenP. v. Leeuwen afgebr.; 8 W. de Vlamingj. Zaalberg afgebr.; 9. H. Huf Th. Uytenbogaard 0—2; 10. H. C. v. d. HenstL. Gerritsen 20. Totaal 77. Helaas moesten wederom 3 partijen wor den afgebroken, waai-van 2 partijen voor, L. D. V. gewonnen staan en 1 remise, zoo dat de einduitslag vermoedelijk 128 voor LDV zal worden. Een specia'e vermelding verdient P. van Leeuwen, die. na een schiif te hebben achtergestaan, deze na cenigen tijd wist terug te winnen en in het eindspel zijn tegenstander 2 schijven achterstand bezorgde. In gewonnen stelling voor v Leeuwen werd afgebroken. Zaal berg staat eveneens gewonnen, terwijl de partij van Sleetenhorst remise- wordt. Donderdag 21 November a.s. spee't LDV I voo" de Hoofdklasse Competitie NDB te gen HCDV 1 uit Den Haag in Hotel Cen traal te Leiden. Belangstellenden dammers en adspirant dammers zijn v/elkom. BILJARTEN Leidsche Biljartbond. Hét programma van den L. B. B.'van 18 tot 23 Nov. luidt als volgt: Maandag 18 Nov.: 5e klas Drei Potte kens 3Morschpoort 5; TOP 3DVH 4; De Valk 2Vierkantje 2; Carambal 4 Spijkerbak 3. Dinsdag 19 Nov.: le klas: TOG 3—TOG 1; UVS 1—TOP 1; Klein Rustoord 1—TOG 2; Carambal 1Soijkcrbak 1. Dinsdag 19 Nov.; 3e klas: De Valk 1 TOG 4: Vierkantje 1DVH 2; Morschpoort 2UVS 2; BOS 2Morschpoort 3. Woensdag 20 Nov.: 6e klas: OG 1TOP 4; De Valk 3TOG 6; Morschpoort 6 Spoortje 3; Drei Pottekens 4Mcscho. 7. Donderdag 21 Nov.: 2e klas: De Hoek 1 BOS 1: Snjjkerbak 2Caramba' 2: Morsch poort 2Drei Pottekens 1; TOP 2Spoor tje 1. Donderdag 21 Nov.: 7e klas? Carambal 5 Sniikerbak 4; De Vark 4Vierkantje 3; TOG 7—Morschpoort 8; UVS 3—De Valk 5 Vrijdag 22 Nov.: 4e klas: BOS 3—TOG 5; DVH 3Spoort ie 2: Drei Pottekens 2 Morschpoort 4; De Hoek 2Carambal 3. Eén Telefoontje in de krant Helpt U met alles uit den brand I H1LLEGOM Vrouwenbond. De afd. Hillegom hield in hotel Sistermans een drukbezochte le denvergadering. Pater Th. Notenboom 0.F.M., pastoor te Oslo, hield een lezing over Noorwegen; vervolgens werden films 1.ver dat land vertoond. Ten slotte werd de Missiefilm „Het zaad ontkiemt op de rotsen", vertoond welke het katholiek le ven in Noorwegen doet zien. St. Vincentiusvereen. Tot bestuursle den der St. Vincentiusconferentie van St. Joseph zijn benoemd en geïnstalleerd de reeren C. J. v. d. Klugt, C. Schreurs, J. G. Stokman, P. Trossel, Jac. v. d. Weijden en C. Weijers Jr. KATWIJK Glasactie. Een tweede actie heeft nog flink wat resultaat opgeleverd. In totaal werd thans 160 M2. glas opgehaald en 733 21 ontvangen. De actie is bestemd voor de gemeente Gendt, waarvan een ge deelte glasdicht zal gemaakt worden en wel het gedeelte dat zulks het meest noo- dig heeft. Thans wordt nog getracht tex- tiolgoederen ingezameld te krijgen. Die iets te missen heeft, late het bezorgen aan bet Jeugdhuis. Onthulling gedenksteen. Onder groote officieele belangstelling werd gisteren te Katwijk aan Zee een gedenksteen inge metseld in een van de nieuwe 61 wonin gen die haar voltooiing reeds naderen. De Katwijksche bouwvereeniging bracht op dezen steen tot uitdrukking dat na tijden van afbraak (700 woningen werden op last van den bezetter gesloopt) thans de her bouw moedig wordt aangevat. Het inmet selen van den fraaien steen geschiedde door 2 kinderen van een oorlogsslachtoffer. De bouw van deze 61 nieuwe huizen verloopt zeer vlot. Tooneelvereeniging opgericht. Ten huize van den heer M. J. Huiberts, Val- kenburgscheweg la, Katwijk aan den Rijn. is opgericht door een 20 personen een R K. tooneelvereeniging genaamd ,.Tot ons Ge noegen". De tooneelvereeniging stelt zich ten doel het tooneelspel te bevorderen door het geven van uitvoeringen; ook voor ver- eenigingen, welke niet in het bezit zijn van een tooneelclub. Het bestuur is als volgt sa mengesteld: voorzitter: H, Grimbergen, se cretaris: J. v. d. Boog; penningmeesteresse: mej. F. v. d. Laken. Het secretariaat is gevestigd bij J. v. d. Boog, Achtersteeg No. 1, Katwijk aan den Rijn. De regie is in handen gelegd van den heer M. J. Hui berts. Geboren: Gijsbert, z. v. C. v. Dijk en G. van Duyn Antje. d. v. B de Haas en W. v. d. Plas; Theodorus H. H., z. v. W. J. Lange en T. M. Kersten; Hermanus, z. v. W. W. Bos en W. Maasse; Petrus H.. z. v W. van Deursen en C. M Looyensteijn; Heber, z. v. J. E. Belt en W K'einjan; Pie- ternella, d. v. C P. Noort en T. C. Guyt; Fieter, z v. K. Óuwehand en M. v. d. Bent; Kees, z. v. H. Ouwehand en J. v. d. Bent. Ondertrouwd: J. v. d. Plas en P. Ros; L. v. d. Plas en A J v. d. Plas. Getrouwd: M R. van Voorbergen en J. M. van Duyvenbode; P; van der Boog en C C. Eouwens; S. Roozema en C. M. v. d. Plas, o Overleden: P C. A. de Groot 2 dagen; L. van Rijn 5 jaar. A. den Haas 1 dag. LE IDSCHE ND AM GEMEENTERAAD. In de vergadering van den gemeenteraad deelde de burgemeester mede, dat Ged, Sta ten bezwaar hebben tegen de vergoeding van 75.per jaar ten gunste van den waarnemend gemeente-ontvanger, zoodat B. en W. deze vergoeding moeten intrek ken. In de commissie tot nazien van de be* drijfsrekeningen voor de jaren 1944 en 1945 werden benoemd de heeren Koerts, de Ruy- ter en van Beek. Ten behoeve van de uitzending van 3 kinderen naar herstellingsoorden verleen de de raad een subsidie van 35 ets. per dag en per kirid, derhalve een gelijke sub sidie als door de provincie wordt gegeven. Wederom stelden B. en W voor geen subsidie te verleenen aan het Huygens-ly- ceum te Voorburg, omdat deze onderwijs inrichting uit principieel oogpunt niet aan vaardbaar is. De heer Boone (P. v. d. A.) zette in een peildooi het doel en streven van dit lyceum nog eens uiteen, doch dit vermocht niet het standpunt van B. en W. te veranderen. Ook van protestantsch-christelijke zijde werd bezwaar gemaakt tegen bet godsdienston derwijs aan bedoelde school. Het resultaat was, dat het voorstel van B. en W. om geen subsidie te verleenen werd aangenomen met 12 tegen 3 stemmen. Vervolgens werden aangenomen het voor stel tot wijziging van de salarisregeling voor den boekhouder-kassier van het lichtbe- drijf, het voorstel om de nieuw aan te leg gen' straat St. Paulusstraat te noemen als ook het voorstel om aan den heer A. v. Wijgerden uit de buurtschap gee» tege moetkoming te verleenen in de reiskosten voor zijn te Leiden schoolgaande kinderen. Verder werd zender discussie besloten tot het aangaan van 200.000.kasgeldlee- leening bij de Rotterdamsche Bankvereeni- ging tegen 17/8% met 1/8% afsluitprovi- sie. Bij de rondvraag maakt de heer Boone bezwaar tegen het feit, dat de ruiten-troef actie uitsluitend was uitgegaan van de Kath. Actie. Waar de glasinzameling een algemeen landelijk belang is en pater de Greeve hierop steeds heeft gewezen, had het actie-comité contact moeten zoeken met de niet-katholieke bevolking. De burgemeester was het persoonlijk eens met deze opmerking, doch de raad staat geheel buiten deze zaak. Mr. Dietz verklaarde als lid van de Kath. Actie, dat het geenszins de bedoeling was geweest om niet-katholieken uit te sluiten, doch, daar de zaak met spoed behandeld is, is tot zijn spijt verzuimd ook de niet-katholieken in het comité op te nemen. De raad ging daarna over in geheime zit ting ter behandeling van eenige belasting zaken. Glas-inzameling. De glas-actie is hier buiten verwachting geslaagd. Er is in totaal 300 vierk. meter glas opgehaald plus een bedrag van 1900.Gistermiddag is het glas geladen in 3 vrachtauto's vervoerd r.aar de plaatsjes Dussen en Hang. Tevens <LMelyang.e\ WIE BENT U NOU? 42. „En", vroeg Tobias aan den pseudo Jaap Jakhals, terwijl ze door het kasteel liepen om een kamer met meer dan één stoel te ontdekken, „wie bent U nou eigen lijk en hoe zit de vork nu in de steel, want eerlijk gezegd, snap ik er niet veel van"! Vaat Jndlë Abonnementen' voor onze militai, ren aldaar kunt u dagelijks op geven. De prijzen zijn: p. kwartaal (zee mail) 2.10. p. kwart, (lucht mail) ƒ7.45. Storting van het verschuldigde bedrag op Gironummer 103003 en opgave van het juiste adres aan de Administratie van ons b'ad: Papen, gracht 32—34, telefoon 20935 of bij onze agenten. De Administratie. v zijn 22 glazeniers per autobus meegegaan om het glas ten spoedigste in de getroffen huizen in te zetten. Geboren: Petrus Wilhelmus David, z. van W. J. v. d. Meer en A. v. Rossen; Louise Anna Catharina d. van I. A. Deuilo en L. Rijsdam; Cornelia Clasina d. van J. A. Keu kenmeester en G. Oudshoorn; Adriana Hu- bertha d. van J. M. de Man en C. J. van Veen; Leonardus Nicolaas z van C Bolle- boom en W. v. d. Helm; Pieter z. van V. Horlings en E. C.- Priem. Overleden: Maria Rosalie Raphael Feli- cie Josephine Nève, wed. van Ch. H. H. Spronck 81 j. Getrouwd: Petrus Johannes Remmers waal 24 j. en Maria Wilhelmina van Baren 22 jaar. LEIMUIDEN GEMEENTERAAD. BEZWAREN TEGEN DE AUTOBUS VERBINDING OP ZONDAG. Wegens gevaren voor het gezins-leven. In de vergadering van den gemeenteraad werd medegedeeld, dat de gemeente in de kosten van den Distributie-dienst Alkema de over de jaren 1943 tot en met 1945 nog een bedrag te betalen heeft van f 4360.69. De voorz. deelt mede, dat aan de rem- mingswerken bij de brug te Bilderdam door een aanvaring veel schade is toegebracht. De schade wordt door den gemeente-opzich ter begroot op 1250.B. en W. hebben zich reeds gewend tot de firma die de scha de heeft aangebracht. De Verzekerings maatschappij zal een expert zenden om de schade op te nemen. Gehoopt wordt op een voor de gemeente bevredigende regeling. Besloten wordt om ingaande 1 Jan. 1946 te verhuren aan A, de Vos de woning te Bilderdam voor ƒ3.50 per week De huur zal per 1 Jan. 1947 4.per week bedra gen. Het Bureau prijsbeheersching Onroe rende Goederen heeft voor deze verhooging de noodige goedkeuring verleend. Ingekomen is een adres met 71 handtee- keningen, waarin gevraagd wordt aan den Raad om een besluit te nemen waardoor het mogelijk wordt, de huisslachtingen we der op de boerderijen te doen geschieden. De afstanden in de gemeente zijn te groot om de slachtingen centraal te doen geschie den. De voorz. deelt mede, dat deze kwes tie in vele gemeenten aanhangig wordt ge maakt. De gemeente Leimuiden behoort echter tot den keuringskring Alphen a. d. Rijn en is afhankelijk van hetqeen in de centrale gemeente wordt bepaald. In de gemeente Alphen a. d. Rijn hee'ft de Raad het besluit genomen om de huis slachtingen weder op de boerderij te doen plaats hebben. De hoogere beslissing op dit besluit dient afgewacht te worden. De Raad besluit met alg. st. instemming te betuigen met het door den Raad van Alphen a. d Rijn genomen besluit en dit ter kennis te brengen van de hoogere auto riteiten. Schrijven van de Stadel. fabrieken van Gas en Electriciteit te Leiden, d.d. 5 Sept. 1946, waarbij medegedeeld wordt dat de electrificatie van den Heerenweg langs de Westpias van de gemeente een bedrag van 28.000 zal vorderen. Gezien het kleine aantal voor aansluiting in aanmerking ko mende huizen en boerderijen is het voor de gemeente niet doenlijk om een dergelijken kostbaren aanleg in overweging te nemen. Besloten wordt, zulks in verband met de aan het eind van het jaar te doene betalin gen een kasgeldleening aan te gaan groot 10.000.tegen een rente van 1 7/8%. Bij een goedgekeurd besluit tot vaststel ling van een wijziging der begrooting dienst 1945 deelen Ged. Staten mede, dat zij eischen dat met ingang van 1 Jan. 1947, de ongebouwde eigendommen ook in de straat belasting zullen worden betrokken. De hef fing zal 3% der belastbare opbrengst moe ten bedragen. De Raad besluit conform den wensch van Ged. Staten. De yoorz. deelt mede, dat Ged. Staten eerst den eisch gesteld hadden, dat de ver hooging per 1 Jan. 1946 moest ingaan. B. en W. hebben echter weten te bereiken, dat de verhooging een jaar verschoven is, zulks in verband met de werkzaamheden ter gemeentesecretarie. Op verzoek van den heer C. v. Heinin gen wordt aan dezen met ingang van 1 Jan. 1947 op de meest eervolle wijze ontslag ver leend als straatveger, uurwerkregelaar, klokluider en doodgraver. Aan de orde komt dan de benoeming van een gemeen tewerkman. Na eenige beraadslaging wordt de wedde bepaald op ƒ42.50 per week. De benoemde zal een proeftijd van één jaar moeten doormaken.. Uitgebracht worden 4 stemmen op de nheer G. v. Heijningen en 3 op den heer C. J. de Rijk, zoodat de heer G. van Heijningen benoemd is De benoeming zal ingaan per 1 Jan. 1947. De voorz. deelt mede, dat de heer W. Brouwer wnd. ge „Inderdaad!" beaamde Binky. „Stil maar", werd hun geantwoord en dan rukte pseudo- Jaap zijn hoed af, verwijderde zijn bril en zijn snor, wreef zich wat over de wangen en de volledig veranderde man, welke daar stond, zei tot Tobiaseb Binky; „Mag ik me- meenteopzichter op het oogenblik niet vol doende tijd heeft om het toezicht op de ge meente-eigendommen uit te oefenen en controle te houden op de werklieden der gemeente. B. en W. hebben deze werkzaam heden opgedragen aan den heer G. Charlet, die bereid is deze te verrichten. De heer W. Brouwer zal de werkzaamheden blyven vervullen verbonden aan de naleving der bouw- en woningverordening. De voorz. deelt mede, dat B. en W. van plan zijn de wegen in de gemeente weder in goede staat te doen brengen. B. en W. hebben een deskundige aangewezen, die de plannen zal uitwerken. De verbetering der wegen zal aan de gemeente een behoorlijk bedrag kosten. De Raad kon zich met de plannen van B. en W. volkomen vereeni gen. De provincie heeft medegedeeld, dat zij geen vrijheid kan vinden tot verderen financieelen steun. De voorz. deelt mede, dat de heeren le den van den Raad wel zullen gemerkt heb ben dat de autobussen des Zondags weder dezelfde diensten onderhouden als door de week. Het College van B. en W. zou in ver band met de gevaren voor de jeugd, de busdiensten op Zondag tot het allernoodza kelijkste willen beperken. Een dienst naar de steden b.v. des morgens om 8 uur en een dienst uit de steden des avonds om 8 uur. In den middag dan nog een dienst voor het bezoek aan.de Ziekennuizen. De heer Tassarom zegt, dat de jeugd meer en meer begint te verwilderen. Het is onze plicht hiertegen zooveel mogelijk te protes teeren. In deze rust er toch ook een plicht op de overheid. Algeheele stopzetting der diensten zal niet lukken: B. en W. stellen daarom den raad voor om aan de regeering te verzoe ken het rijden der bussen op Zondag te willen beperken. Aan de raden der gemeen ten waar de bussen doorrijden zal verzocht worden hun instemming te willen betuigen. De wethouders hebben er bij de Kerkbe sturen op aangedrongen om ook in deze richting werkzaam te willen zijn. De steun is reeds toegezegd. De heer de Vries heeft geen bezwaren mits aan het gewone familiebezoek geen bezwaren in den weg worden gelegd. De heer Tasserom zegt, dat dit de bedoeling niet is. De heer Meyer is dankbaar voor het geluid dat B. en W. laten hooren. Het voorstel van B. en W. heeft zijn volle sym pathie en steun. De Raad besluit zich tot de regeering te wenden met het verzoek om de busdiensten te willen beperken op Zondaj* o mop deze manier paal en perk te stellen aan de steeds verder gaande verwildering van de jeugd en het gezinsleven, hetgeen toch de hoek steen der maatschappij moet zijn, te be vorderen. De heer Tasserom vraagt of er reeds een fonds is gevormd voor de aanschaffing van een nieuwe luidklok. De voorz. antwoordt bevestigend. Er is reeds ongeveer 350 aan wezig. Daarna sluiting. Geslipt op gladde wegen. Tengevolge van het bietenrijden is de Vriezeweg de laatste dagen vry glad. Woensdagmorgen zijn hierdoor twee ongelukken ontstaan. Fen jeep en een personenauto gleden in het water en moesten door een kraanwa gen weggesleept worden. NIEUWKOOP RUITEN TROEF. In navolging van andere gemeenten hield Nieuwkoop op 2 November j.l. ook een glasinzameling voor de actie „Ruiten- troef". Wij konden toen verheugd mede- deelen, dat dit werk spontaan door de plaatselijke E.H.B.O.-afdeeling werd geor ganiseerd en dat er 18 personen, alle schil ders, 2 auto's en een geluidsinstallatie vrij willig en gratis aan medewerkten. Met muziek werd het glas opgehaald, maar de muziek zou eerder zwijgen dan verwacht werd. Het Centraal Bureau voor de glasactie gaf als gemeente van bestemming op 's-Gra- venpolder, doch bij telefonisch onderhoud met den betreffend en burgemeester bleek, dat hij geen prijs op dit glas stelde en het ook niet noodig had. Hierna gaf het Cen traal Bureau de gemeente Oudelande op, dat enkele K.M. verder ligt. De burge meester van deze plaats wilde het glas graag ontvangen. Maandagmorgen vertrok het Nieuwkoop- sche glas naar Zeeland, over een afstand van ca. 220 km., gratis weggebracht, en met alle plaatselijke schilders er bij, die het gratis zouden inzetten. In Oudelande aangekomen, bleek dat daar geen glas schade meer was. Teleurgesteld over de onjuiste manier van inlichten begaf men zich naar het gemeentehuis, waar de bur gemeester niet te vinden was, maar waar bij informatie bleek, dat ze wel glas wil den ontvangen, omdat er hier en daar een kapotte ruit was. De inwoners bleken ech ter het glas liever niet te willen hebben, want, wanneer zij schilderijen glas accep teerden, kregen zij geen goed glas van den Wederopbouw. Hierna doorkruisten onze auto's Zuidelijk Zuid-Beveland wat evenwel bijna geheel glasdicht was: „wederopbouw-werk". Weer in Brabant terug bleek ook alles daar, voor zoover gezien (dus het Westelijk gedeelte) in orde te zijn. Daar werden nog collega's, ook zoekende, ontmoet. Eindelijk in Steenbergen, dat in dertijd ca. 8000 M.2 glasschade had, maar nu ook weer glasdicht is, bleek 'n woningbouwvereeniging te zijn, die het glas wel wilde hebben, omdat daar weieens om een ruit gevraagd werd. In erge downe stemming kwam de colonne huiswaarts. Na hun aan komst was in Nieuwkoop ruiten geen troef meer. Ook hier ontbreken er rui ten en ruitjes, en, dank zij de actie, kijken er nu velen naar hun van glas ontdane schilderijen. voorstellen, mijn naam is Vos, inspecteur Vos van de Centrale Recherche!" Tobias en Binky stonden perplex. „Luister!" zei in specteur Vos, „dan zal ik jullie de toe dracht vertellen Daar w(j er zeer zeker van overtuigd zijn, dat er streken in Nederland zijn, die nog zonder glas zitten, verbaast ons het feit, dat het Centrale Bureau er zoo slecht van op de hoogte is, dat het het zeker niet uit overdaad afgestane glas naar een gebied stuurt waar het niet noo dig is. Of, indien .-het niet te wijten is aan het Centraal Bureau, zijn er dan burge meesters, die ondanks de ernst van het ken? Tot zoover onze correspondent. Het is natuurlijk niet de bedoeling van den cor respondent, de actie Ruiten-troef" neer te drukken. Zeker •niet! Er is, zooals hij zelf zegt, in veel streken van ons land nog veel glas noodig. Hij wil wijzen op een fout in de organisatie, die naar wij vertrouwen in het vervolg niet meer zal voorkomen. Ruiten blijft troef! Kath. Arbeidersbeweging. Zondag hield de afd. Nieuwkoop haar sociale dag" Nadat 's morgens de H. Ms tot intentie van de leden was opgedragen, waaronder een algemeene H. Communie, werd in de zaal van G. van Koert op de gebruikelijke wijze het gezamenMjk ontbijt gehouden. Onder de beide H.H. Missen en onder het Lof hield de pater-assistent een predicatie over de beteeken is van het katholiek or- ganiseeren. Voetbal. Nieuwkoop 1Groot Am- mers. 11 21; Nieuwkoop 2Boskoop 3 9—1. Geboren: Jacobus Jan, z. v. A. F. Schuurman en J van der Zwaan; Adriaan Hermanus Gerardus z. v. G. J. Struys en W. M. C. van der Neut. Getrouwd: J. M. Pietersen 23 jaar en H. M. van Capel 22 jaar. NOORDWIJK DE ORANJEVEREENIGING-AAN-ZEE UITSLUITEND VOOR „ZEEëRS" Zelfs de burgemeester kan geen eere-voorzitter zijn! In „Seinpost" kwam de O.V. Noordwijk- Zee bijeen ter afwikkeling der agenda van de oprichtingsvergadering van 2 Oct. 1.1. Na een woord an welkom door den voorz., dr. de Graaff, eelde deze de samenstelling van het bestuur mede, hetwelk is als volgt: Dr. H. C de Graaff, voorz., H. C. Admiraal, secr., W. Choufour, penningm., H. v. Rhijn, 2e voorz., A. v. Kan, 2e secr., J. P. Barn- hoorn, 2e penningm en C. v. d. Niet com missaris. Ingekomen was een schrijven van den heer Terwoort om in het huish. reglement te doen vastleggen, dat de te organiseeren feesten door de O.V. steeds gehouden moe ten worden op feestdagen van het Kon. Huis. Mochten deze op een Zondag vallen, dan zullen ze plaats hebben den dag direct hierop volgend. In principe was het be stuur voor dit voorstel doch met die restric tie „zooveel mogelijk" op de feestdagen van het Kon. Huis, omdat de mogelijkheid blijft bestaan, dat men zich hieraan door omstandigheden niqt strikt kan houden. Door den heer Henslng werd hierna een ge detailleerd verslag uitgebracht over de fi nanciën, waaruit bleek dat er nog een batig saldo was van 1434.— Volgens overeen komst worden deze gelden als volgt ver deeld: 2/3 aan de O.V. te Noordwijk-bin- nen en 1/3 aan de O.V te Zee. De over dracht dezer gelden is bereids geschied; dit is dan respectievelijk 956.en 478. De besprekingen over het reglement had den nog al wat voeten in de aarde. Bij art. 2 werd door den heer W. Baakbergen voor gesteld hierin te doen opnemen, dat alléén personen welke woonachtig zijn te Noord- wijk/zee, lid van de Zeesche O.V. kunnen worden. Het bestuur was in zijn geheel te gen deze bepaling en zoowel dr. de Graaff als H. C. Admiraal ontraadden op krachtige wijze deze te doen opnemen Zij dienden het voorstel in: om in het regelement vast te leggen „dat te Noordwijk/Zee geen ker misvermakelijkheden zullen komen", doch vrij te laten dat ock Noord wij k-B innen lid van de O.V. te Noordwijk/Zee kan worden. De heer Baalbergen, ondersteund door den heer Kranenburg, handhaafde echter zijn voorstel en wenschte dit in stemming te brengen. Met 2217 stemmen kwamen zij als overwinnaars uit den strijd, zoodat al léén Zeeërs lid kunnen worden. De. grens werd getrokken vanaf de Openbare School in rechte lijn naar de Oude Zeeweg, zoodat de bewoners van dt v. Panhuysweg en Da hliastraat voortaan over het hooge duin moeten klimmen om Oranjeliefde te kun nen uitdragen. De heer Kranenburg stelde voor den bur gemeester uit^e noodigen het eere-voorzit- terschap te aanvaarden. Daar deze echter niet woonachtig is te Noordwijk/Zee is dit in strijd met het reglement, zoodat ook on ze burgervader de plaatselijke vertegen woordiger van het Kon. Huis, als lid van de O.V. te Zee moest worden geweigerd. Leerlingenavond R.K. U.L.O.-SchooI. Als wij hier neerschrijven, dat deze avond de stoutste verwachtingen heeft overtrof fen, zit hierin geen enkele overdrijving. De groote zaal van Casino was tot in de uiterste hoekjes bezet door ouders en ge- noodigden, die hun waardeering niet on betuigd'hebben gelaten bij het gegevene op dezen aypnd. Het programma dat werd uit gevoerd, zullen wij niet in details bespre ken, doch de ungekunsteldheid, waarmede zar.g, declamatie, dans en zelfs tooneel wer den uitgevoerd, verdient alle lof. Een uit zondering willen wij maken voor het keu rige zangclubje, waarbij vooral „Herfst" van Rosine de Cocq te prijzen was, terwijl ook het tooneelclubje met de „Levende Mummie" wel .en pluimpje verdiend heeft. „Draagt Elkanders Lasten". Dinsdag avond vergaderde boven genoemde vereeni- ging in het zaaltjz van Krau, Julianastraat, te Noordwijk aan Zee. Als eenig punt van bespreking stond op de agenda de reorga nisatie der vereen.ging. De voorzitter, de heer van der Wiel, memoreerde dat de ver- eeniging indertijd onder druk van bovenaf zich had aangesloten bij de Nezifo. Deze instelling heeft weliswaar haar plicht naar behooren geda-.n, zoodat ten dien opzichte geen klachten waren, maar heeft nu een premie-verhooging varieerend van 2 tot 20 cent per week aangekondigd. Hierdoor rijst de vraag of nu de"tijd ge komen is om weer zelfstandigheid te zoe ken, temeer, omdat de vereeniging in twee jaar als Nezifo een batig saldo van pl.m. 6000.heeft opgeleverd. Spr. somde hier na ook enkele nadeelen op en gaf de ver gadering in overweging voor- cn nadeelen goed tegen elkaar af te wegen. Na een korte I bespreking, eigenlek meer een stellen van vragen besloot de vergadering met alge meene stemmen £e medewerking aan Ne zifo weder op te zeggen en wel per 1 Jan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3