Noordwijks nieuwe burgemeester ingehaald Bakhuys wederom in het Nederlandsch elftal Groote problemen wachten haar oplossing IN DE LANGE REEKS van burgemeesters, wier gebrandschilderde blazoenen de Raadszaal van Noordwijk sieren, heeft mr. G. F. W. van Berckel gisteren zijn plaats ingenomen. Hetgeen met bescheiden plechtigheid gepaard ging. Met de groei van een gemeente, slinkt de intimiteit van een gemoedelijke feestviering. In een stad is dat nog veel erger. Daar trekt de burgerij zich van een burgemeesters-wisseling niet veel aan. Maar Noordwijk begint toch wel stedelijke allures aan te nemen, al heeft het den nieuwen magistraat met muziek en ruiters en kinderzang verwelkomd. KINDERZANG DEFTICE REDEVOERINGEN De burgemeester werd met zijn echtge- noote en beide kinderen opgewacht aan den Voorhoutschen kant der gemeente, aan het Schie, waar hij werd begroet door de wet houders en een afvaardiging uit den ge meenteraad. Met de harmonie en de in roo- de jacht-jassen gestoken Northgo-ruiters vóórop werd naar het raadhuis gereden. Land- en zeeverkenners vormden een eere- wacht naast het rijtuig, terwijl andere jeugd-vereenigingen in de Voorstraat de eere-wacht hadden betrokken. Aan me vrouw Van Berckel werden door een doch tertje van wethouder Van Leeuwen bloe men aangeboden. De room van Noordwijk was present. In de Raadszaal zat intusschen de crème van Noordwijk de aankomst van den burge meester te verbeiden: de deken van Noord wijk en de verschillende dominees dokters, notaris en schoolhoofden, waarbij twee Zus ters van het Gezelschap J.M.J., burgemees ters uit den Kring Bloembollenstreek, de burgemeester van Leiden, Jhr. mr. Van Kinschot en zijn echtgenoote, de wethou ders en andere notabelen uit Voorhout en de oua-wethouders van Warmond, van wel ke gemeente de heer Van Berckel tijdelijk burgemeester is geweest. De Raadszaal was met enkele bloemen- toefen smaakrijk versierd. Nadat de vergadering van den Raad door den loco-burgemeester, den heer Vogelaar, met gebed was geopend, werd eerst nog het nieuwe lid, de heer J. de Monyé beëedigd, waarna de burgemeester en zijn echtge noote werden binnengeleid en het benoe mingsbesluit werd voorgelezen. De loco-burgemeester, wethouder Voge laar, die dezen keer minder krijgshaftig en uitdagend optrad dan bij de vorige instal latie toen hij op meesterlijke wijze de N.S.B.-kliek, om het maar eens gewoontjes te zeggen, overdonderde! sprak een hof felijke begroeting uit, waarna hij uiteen zette, welke taak den nieuwen burgemees ter wacht. De loco-burgemeester vertelt wat er te doen staat. Vele en velerlei problemen vragen een oplossing en zullen zeer spoedig de aan dacht opeischen. Het wederopbouwplan der badplaats, om vattende hetgeen door de Duitschers is ver nietigd of beschadigd, de hiermede samen hangende onteigeningsplannen voor ver- verbreeding der straten, de noodige ver- keersverbeteringen en amoveering van veel wat de natuurlijke groei en uitbreiding van de badplaats in den weg staat of belem mert, zijn in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Eén der meest moeilijke problemen is het nijpende tekort aan woonruimte. Spr. vrees de, dat minder populaire maatregelen zul len moeten "worden overwogen om tot een meer billijke verdeeling der "woonruimte te geraken. Met zeer veel beleid en voorzich tigheid zullen hier de sociale belangen der bevolking moeten worden afgewogen te gen de economische belangen van de bad plaats, er tevens rekening mee houdende dat de exploitatie van de badplaats één der voornaamste bronnen van inkomsten der Gemeente vormt. Ten nauwste hiermede samen valt het vraagstuk van de volkswoningbouw, waar intusschen reeds een bescheiden begin mee is gemaakt, verdere plannen voqr de ont eigening der gronden en den bouw van wo ningen zijn in voorbereiding. De Bouwverordening moet geheel worden herzien, het uitbreidingsplan zal moeten worden aangepast aan de nieuwe eischen voor de badplaats en in overeenstemming worden gebracht met het wederopbouw plan. Er zijn plannen, nagenoeg gereed, voor de vernieuwing van het geheele rioolstel sel en den bouw van een rioolzuiveringsin stallatie, terwijl het vraagstuk van de in dustrieterreinen en het haven-complex meer en meer actueel wordt. Voor de nabije toekomststaat op het pro gramma de aanleg van centrale sportterrei nen, waarvoor door de Gemeente de gron den reeds zijn gepacht, plannen zijn in voor bereiding voor een volksbadhuis, het bou wen van gymnastieklokalen, terwijl het on derbrengen der zich uitbreidende scholen in behoorlijke gebouwen meer en meer een moeilijk probleem wordt. Plannen voor den aanleg van nieuwe hoofdtoegangswegen naar en door Noord wijk en den aanleg van verkeerswegen door de duinen vragen straks de aandacht. De badplaats Noordwijk heeft een naam verworven ver over onze grenzen en neemt een eervolle plaats in onder de badplaatsen langs onze Vaderlandsche kust. Zal de „blanke parel" devalueeren? Zal Noordwijk aldus spr. door Uw voorganger meermalen genoemd „Een blan ke parel aan de kroon van onze lage lan den" zal Noordwijk zijn ouden roem vah bloemenbadplaats kunnen handhaven ei^ in de toekomst kunnen wedijveren met de dan volgens moderne plannen opge bouwde badplaatsen als Katwijk en Zand- voort? Voor de badplaats staan groote belangen op het spel, veel, zeer veel zal afhangen van Uw beleid, Uw inzicht. Aan U is de eer de door mij genoemde plannen daad werkelijk leven in te blazen, aan U de taak een sterke stimuleerenden invloed uit te oefenen in de goede richting. De Noordwij- kers rekenen van nu af aan op Uw krach tige vastberaden leiding, de Noordwijkers rekenen van nu af aan op hun Burgemees ter. De berichten vervolgde spr. welke uit Uw vorige Gemeente tot ons doordron gen, geven ons het volste vertrouwen dat U -ons in onze verwachtingen niet zult be schamen en dat wij met vertrouwen onder Uw ambtelijke leiding de toekomst tege moet kunnen gaan. Burgemeester van Berckel, wanneer de zaak van Noordwijk Uw zaak is, wanneer U in werkelijkheid toont dat het U ernst is de belangen van Noordwijks inwoners met hart en ziel te dienen, dan zult U van alle gemeentenaren zeer veel dank en waardeering ondervinden. De burgemeester beklom het duin en verhaalt zijn indrukken. Nadat keten en hamer verruild waren, sprak de nieuwe burgemeester in uitge breide en stylistisch welverzorgde volzin nen een „troonrede" uit. Wat kan ik beter doen zei spr. dan het voorbeeld te volgen van velen, vreem delingen zooals ik, die van uw. duinen af de omgeving overschouwend, voorgoed ge vangen werden in de bekoring van het ta fereel dat hen omsluit. Hoe verscheiden zijn de indrukken, die den beschouwer dwingen te zien en zich steeds weer te verdiepen in hetgeen hij ziet. Er is het landschap met zijn eindelooze variaties van vormen en be lichting, met zijn zee, zijn strand en zijn duinen, de sterke en lichte tinten van het zeedorp, de ingetogen beslotenheid van de oude kern met zijn kerken, zijn geboomte en de groene landerijen er omheen; en tus schen dit alles door grijzige plekken, die in het voorjaar van kleur overstroomd zijn. En de beschouwer, minnaar der natuur zal steeds weer iets schoons ontdekken in het wisselend spel van kleinigheden voor zijn oog. Is hij geschiedkundige, dan ziet hij met eerbied over de duinen en naar het oude dorp, omdat het verleden van gemeente en heerlijkheid der beide Noordwijken ver te rug gaat en belangwekkend is tot den hui- digen dag. De badgast vraagt zich bezorgd af wat er worden zal van zijn bemind va- cantieoord in een tijd van af zanding, van gelijkmaking en van onbestemde kansen. De bestuursman tenslotte, wien alle aspecten van het gemeentelijk leven lief zijn, ziet van zijn verheven standpunt verbaasd om zich heen, verrukt over zooveel mogelijk heden, maar met een vaag besef van aller lei moeilijks, dat in deze verscheidenheid ligt verscholen. Deze laatste vreemdeling nu, zich zelf bewust geworden, dat hij als Burgemeester daar gesteld is om den groei, de ontwikkeling te leiden van dit alles, zal pogen die macht van indrukken een concre- ten vorm te geven, zoodat zij bruikbaar worden voor de practijk van zijn bestuurs taak. Dappere Noordwijkers werden niet vergeten. Na aan zijn voorgangers hulde te hebben gebracht, vervolgde spr.: Wanneer wij ons herinneren, den tijd der vijandige bezetting, die dreigde de schoonheid van deze plaats volkomen te ontluisteren en haar welvaart te vernietigen, dan moeten wij eens te meer den man met zijn medestanders onze hulde brengen, die er niet voor is teruggeschrok ken verantwoordelijk te zijn voor het ge meentebeleid in die laatste gruwelijke ja ren; het is mij een voorrecht den heer Vo gelaar nu als Wethouder aan mijn zijde te hebben. Evenmin zullen wij de dappere Noordwijkers vergeten, die in die jaren be reid bleken het leven te offeren voor de zelfde beginselen, onder dezelfde omstan digheden bijna en tegen vijanden bar- baarsch als die Noormannen, waartegen hun heldhaftige voorganger Jerqgn het leven liet. Toen betere tijden aanbraken, werd met waren Nederlandschen ondernemings lust begonnen aan het herstel; onder leiding van de heeren Punt en van Graas heeft de staatkundige tusschenregeering van den tij- delijken gemeenteraad bestendig werk ver richt voor den wederopbouw der badplaats. Ook memoreerde spr. fcijn onmiddellijken voorganger, den heer van de Mortel, die er in slaagde door zijn hartelijke tusschen - komst daadwerkelijke belangstelling te vin den tot in Amerika toe zelfs, voor de dage lij ksche nooden der gemeentenaren. Spr. deed een beroep op de wethouders, den secretaris en den geheelen raad, om samen te werken. Het Evangelie van gisteren toegepast. Een goed bestuur komt voort uit nederig en liefdevol gezamenlijk streven. Wij prij zen ons gelukkig, aldus spr., dat de christe lijke beginselen, zoo diep geworteld in Noordwijks verleden, ons hierbij kunnen leiden; zoo zij het ons gegeven Gode te ge ven, wat Gode toekomt, opdat ook aan ons, het wereldlijk gezag, de tribuut worde be taald welke passend is. Heden wordt een samenwerking ingeluid, een samenwerking, welke naar spr. hoopt, langen tijd zal duren. Vol goeden moed be ginnend, gedenk ik aldus spr. met groote dankbaarheid de jaren, waarin ik mijn ambt te Voorhout heb uitgeoefend. Want in moeilijke omstandigheden leerzaam en door gemeenschappelijke gevaren boeiend, waren zij in mijn huiselijk leven de schoonste. Allen die mij daar en ook te Warmond hebben bijgestaan behoud ik voor altijd in hartelijke herinnering. De handdruk welke de voorzitter met de leden van den raad pleegt te wisselen, vóór het begin en na het einde der vergaderin gen besloot spr. moge tusschen ons de beteekenis houden welke hij verdient, hij beduide de belofte en de bezegeling van ons immer levend verlangen Noordwijk te dienen; wat mij aangaat, ik zal mij geluk kig prijzen te mogen voldoen aan den in houd van mijn eedsformulier, die in haar beknoptheid zoo veelzeggend is. Wie er verder het woord voerden. Vervolgens voerde het woord, de gemeen te-secretaris, de heer B. Ike, die erop wees, dat de vraagstukken hier ter plaatse voor een groot deel beheerscht worden door den overgangstoestand waarin Noordwijk zich sedert jaren bevindt en welke veroorzaakt wordt, voor een deel door de badplaats en haar ontwikkeling en voor een ander deel, doordat de bebouwde kernen in omvang zoodanig zijn toegenomen, dat zij hun dorpsche karakter beginnen te verliezen, terwijl zij een nieuw karakter nog niet heb ben aangenomen. Het oudste lid van den gemeenteraad, de heer E. L. de Wit, sprak de verwachting uit, dat de nieuwe burgemeester een goed burgervader zal zijn en besluit hij is godsdienstleeraar met godvruchtige ze- genwenschen, die eigenlijk in de kerk thuis hooren. De burgemeester van Katwijk, de heer Woldringh v. d. Hoop, zag in de promotie van den heer Van Berckel een teeken, dat zijn werk tijdens de bezetting naar wensch is geweest van de hoogere overheid. De burgemeester van Wateringen, de heer Meissen, zeide, dat de heer Van Berckel al tijd van Voorhout had gehouden en Noord wijk had aangenomen, omdat het de eeni- ge mogelijkheid was om de Leidsche Vaart en de klinker-bestrating verbeterd te krij gen. De nieuwe burgemeester beantwoord de de sprekers, waarna hij met zijn gezin een kinder-hulde in ontvangst heeft geno men. Voor het raadhuis was een plankier- opgeslagen, waarop de burgemeesterlijke familie plaats nam. De. kinderen der hoog ste klassen van alle scholen zongen eenige feestliederen, onder leiding van den heer W. Braun. De burgemeester dankte in een gewichtige toespraak zijn jeugdige onder danen. In het raadhuis werd daarna een druk bezochte receptie gehouden, en tenslotte een rijtoer naar „Zee" gemaakt. De nieuwe burge meester van Noord wijk, Mr. G. F. W. f van Berckel, werd officieel in zijn func tie geïnstalleerd. Na de installatie luistert de nieuwe burger- j vader en zijn familie naar de zanghulde, welke hem door de Noordwijksche jeugd gebracht werd. Naar aanleiding van de geruchten die de ronde doen, dgt Bakhuys weer d« midden voorplaats in zou nemen in de wedstrijd tegen Engeland, wordt ons van bevoegde zijde medegedeeld, dat deze geruchten op een vergissing berusten. Wel is Bakhuys in Nederland gearriveerd, maar dit is naar aanleiding van de tooneelvoorstelling van het stuk „De Firma Adam en Eva", op 14 November a.s. in de Stadsgehoorzaal dat ten tooneele wordt gebracht door de K. J. Z. M. en waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Katholiek Thuisfront. Kaarten voor deze uitvoering zijn nog verkrijgbaar bij Zandvliet's Boekhandel, Haarlemmerstraat 117, alhier. 1971 OMGEVING ALPHEN AAN DEN RIJN Geboren: Aart, z. van A. van der Ma- rel en A. van Dam; Maria Johanna There- sia, d. van M. Bezemer en W. Wentink; Ja cobus Bernardinus, z. van L. Koelewijn en J. de Groot; Adrianus, z. van J. P. van Rijn en P. Kooij; Pieter, z. van T. Demoet en J. J. Montagne; Frits, z. van J. van der Horst en M. D. Stutvoet; Janna, d. van K. Smit en C. M. van der Waals; Cornelia Wabke, d. van E. de Jong en T. SnippejJannetje, d. van L. I. van Zwienen en G. de Pater; Dymphna Johanna, d. van R. Vis en M. J. Gesman; Nicolaas, z. van N. Kanbier en C. Crama; Pieternella, d. van L. Boot en P. van Dijk; Arieda Carolina, d. van C. E. Rodenburg en A. van Dijk. Ondertrouwd: A. L. van Beusekom 26 j. en C. de Vries 23 j.; J. van Egmond 28 j. en K. Bruines 22 j.; P. J. van der Aar 21 j. en A. Oostveen 18 j.; H. Brunt 25 j. te Wou- brugge en K. de Kleer 26 j. Gehuwd: B. van Elk 27 j. en T. van Kla veren 25 p.; K. Hogervorst 31 j. te Zeist en G. Meijer 25 j. Overleden: G. van den Bos 90 j. wdr. van I. N. de Jong; Jan van Huik 61 j., geh. met M. Klijn. HOOGMADE Polder-regltment. Ged. Staten aan Prov. Staten ter vaststelling aan een ont werp besluit tol volledige herziening van het bijzonder reglement voor den Hoog- rr.adesche polder (gemeente Woubrugge).. Het tegenwoordig bijzonder reglement is' gebaseerd op de omstandigheid dat de polder aan eén eigenaar of aan meerderen in onverdeeldcn eigendom toebehoort. Gebleken is, dar. deze toestand thans niet meer bestaat. Het aantal stemgerechtigde ingelanden bedraagt thans 2 en zal naar alle waarschijnlijkheid nog met één ver meerderd worden. Dit brengt mede, dat de vergadering van stemgerechtigde inge landen dient te worden bijeengeroepen tot benoeming van een vertegenwoordiger. Dit bijeenroepen kan niet op wettige wijze geschieden door den thans optredenden vertegenwoordiger, die immers niet door de vergadering van stemgerechtigde in gelanden is benoemd, doch krachtens arti kel 183 van het Algemeen Polderreglement door de voorheen eenige eigenaresse van den polder is aangewezen. Het bijgaand ontwerp voorziet ia de aanpassing der inrichting van dezen pol der aan den geschetsten toestand. KATWIJK Verkeerde glasactie. Een hollend paard van den kolenhandelaar v. d. P. nam bij de VoorstraatBadstraat de bocht te kort en kwam in twee spiegelruiten van de fa. Ja- min terecht. Deze waren hiertegen niet be stand, en bezweken. Ter herinnering. Dinsdag zal in een van de 61 nieuwe woningen, gebouwd na de bevrijding, de inmetseling plaats hebben van een gedenksteen. Uitvoering. Ten bate van de Jeugdbe weging in de parochie gaf de tooneelgroep van de Kath. Jongeren uit de parochie St. Willibrord te Wassenaar een opvoering van het verzetsstuk „Den Vaderland Ghetrou- we" onder leiding van den heer W. J. Hoo- geveen te Wassenaar .Kapelaan dr J. van Dijk sprak een openingswoord, waarna het stuk aanving dat, vlot gespeeld, door een aandachtig auditorium werd gevolgd. Tus schen de bedrijven had een verloting plaats ten bate van bovengenoemu doel. Kapelaan v. Dijk dankte na afloop de spelers voor het gebodene en wees er hierbij op, wat met een actieve groep van jongeren te berei ken is, de optredenden als voorbeeld stel lend voor de jongeren in de parochie. LEIDSCHE ND AM De Glas-actie Zaterdagavond deelde Pater de Greeve mede dat de „ruiten-troef" actie hier had opgebracht 500 M2 glas plus 1300. Hoewel dit voor Leidschendam, dat eenigen tijd geleden door hagelslag zelf zwaar getroffen werd, reeds een mooi suc ces zou zijn, berust de mededeeling toch op een misverstand. Er is niet 500 M2, doch 700 M2 glas ingezameld waarmede Ierseke geholpen zal worden. 24 Leidsckendamsche schilders hebben zich gratis beschikbaar gesteld om het glas te gaan inzetten. Inzegening Kath. Bibliotheek. Zondag j.l. is de Kath, Leesbibliotheek op plechtige wijze ingezegend. Nadat de voorzitter van de Kath. Actie, dr. S P. Perquin, de wor dingsgeschiedenis had gememoreerd wer den de in gebruik zijnde lokalen ingeze gend dooor Pastoor Kammers. Na deze plechtigheid werd namens de bibliotheek commissie nog het woord gevoerd door het hoofd der jongensschool, den heer G. C. Kasbergen. Vele belangstellenden waren bij de plechtigheid tegenwoordig o.a. bur gemeester en wethouders, kerk- en arm bestuur. en afgevaardigden van de kath. vereenigingen. Ondertrouwd: Josephus Cornelis Groen 25 j. en Johanna Louiza van Santen 24 j.; Cornelis Johannes Olsthoorn 49 j. en Cor nelia Wilhelmina van Boheemen 36 j. U.V.S.P.E.C. 22 In den wedstrijd welke UVS gisteren tegen de Zwolsche tweede klasser PEC speelde hebben de Leidenaars weer eens laten zien, hoeveel tekortkomingen er in hun spel zitten. Dat was het 'geval in o-pzet en uitvoering. Als steeds weer dat korte spel, waarbij de te genstander nagenoeg zeker weet in te grijpen en daardoor heel veel werk voor niets gedaan wordt. En de uitwerking liet ook veel te wensch en over. Slechts goede open aanvallen over de vleugels brachten verwarring in de defensie der gasten en gevaar voor het doel. En het moge waar zijn, dat de doelman van PEC uit het goe de hout gesneden bleek, waardoor hij me- nigen aanval onschadelijk maakte feit is toch ook, dat er verbazend slecht gescno- tcn is en dat vele opgelegde kansen om hals gebracht werden. Als er uit dezen oefenwedstrijd een les getrokken moet worden, dan is het deze, dat gedemon streerd werd hoe het niet moet. UVS verscheen met de Wo'f op de mid denvoorplaats in plaats van Hiensch. maar hij voldeed maar matig. Na ruim een kwartier namen de gasten door den rechts buiten de leiding (01) en toen er onge veer een half uur gespeeld was vergrootte de rechtsbuiten den voorsprong (0-2). Kort voor de rust verkleinde Fasel den achter stand en ruim een kwartier na de hervat ting wist Tonie Kantebeen met een fraai schot van 20 r.i. afstand gelijk te maken (2—2). WSBDocos 20. VVSB heeft dezen wedstrijd verdiend gewonnen al moet ge zegd worden, dat de uitslag geflatteerd is. De aanvallen van Docos waren wel zeer talr.k, doch de voorhoede miste een schut ter. Er lag iets mats over de geheele Docos- ploeg; zij miste het noodige enthousiasme Nadat WSB vanwege haar 15-jarig bestaan bloemen waren aangeboden, deed pastoor v. d. Waarden den aftrap. Na eenige we- derzijdsche aanvallen kreeg de linksbuiten van WSB den bal in buiterispelpositie en gaf zijn club de leiding (10). Dadelijk daarop weer een mooie kans, maar de mid. voor schiet hard over. Dan krijgt Docos een mooie gelegenheid om gelijk te ma ken, doch de linksback van WSB werkt weg. Onveranderd komt de rust. In de tweede helft pakken beide ploegen goed aan en aan weerskanten komen de doelen in gevaar. Na hands in het beruchte gebied vergroot de mid voor van WSB uit een strafschop den voorsprong. (20) en met dezen stand komt het einde. DOSR—LDWS 1—2. Van den aan vang af nam de Leidsche ploeg het spel in handen en leidde de gevaarlijke aanvallen over den rechtervleugel, Na de rust was Docos miste schotvaardigheid, DOSR kampte tegen ongeluk, Lisse behaalde sportieve overwinning DOSR voortdurend in de meerderheid met normaal voetbal-fortuin zou de stand zeker gelijk geworden zijn. Direct na den aftrap kwam LDWS gevaarlyk voor het DOSR-doel. Even verplaatste de thuisclub het spel met als resultaat twee corners. Toen braken de Leidenaars echter goed door, waarbij een zeker doelpunt door hands van een der DOSR-backs voorkomen Werd. De penalty door Rijsbergen genomen bracht het verdiende doelpunt (01). DOSR ging de opstelling wijzigen: v. Es midvoor. Een stormloop volgde van LDWS Viermaal werd op het doel geschoten en weggewerkt, het volgend schot van den linksbuiten Keijzer trof de roos (02). Nog voor de rust kreeg DOSR kans om den achterstand in te loopen, maar het schot van v. Zanten, hoewel keurig ingeschoten, vond den keeper op zijn plaats. Na de rust waren de rollen omgedraaid. DOSR zat nu vurig op den bal en open aanvallen volg den op de Leidsche veste. Bij een voorzet van v. Hameren schoot H. van Velzen on- hopdbaar in (12). DOSR was enorm op dreef. P. Rodewijk kopte tweemaal tegen de lat en E. Rodewijk kopte een cornerbal tegen een der staanders. Dit was onfortuin. Niet een keer was LDWS gevaarlijk, maar ongewijzigd kwam het einde. TeylingenLisse 12. Het prachtige weer had een massa supporters op de been gebracht, die getuigen zijn geweest van een mooien spnrtieven strijd onder een correcte leiding van scheidsrechter De Groot, Het spel gaat snel van het eene naar het andere doel met wederzijdsche kansen, doch de voorhoeden zijn niet schotvaardig. Teylingen krijgt een kans, daar de midvoor voor open doel komt, doch hij mist. Uit een aanval van Lisse zet de linkshalf voor, doch de bal komt in het doel, de keeper stompt weg doch juist voor de voeten van den toestormenden links buiten die onhoudbaar inschiet (01). Nu krijgt Teyl. een klein overwicht, waarbij de Lisse-achterhoede alle zeilen moet bijzet ten. Na de rust eenzelfde snelle strijd met beurtelings aanvallen en ettelijke corners: Teylingen negen en Lisse zes, waaruit geen enkel doelpunt kwam. De rcehtsbinnen van Teylingen geeft kort voor doel een kogel, de rechtsback raakt den bal doch de Lisse keeper redt op het nippertje. Dan volgen enkele Lisse-aanvallen, welke stranden op buitenspel. Bij een uitbal gooit Lisse in en uit den'voorzet schiet Korte- kaas van Lisse in (,0—2). Dit wordt Teyl. te machtig en zij zet alles op allts; ver schillende aanvallen volgen, doch er wordt naast of over geschoten. Lisse breekt'een aanval door twee aanvallers in het be ruchte gebied, wat een penalty kost en tevens een doelpunt daar de midvoor van Teyl. hard inkogelt (12). Een geweldige spanning breekt los, aanval op aanval volgt, nu de een dan de ander, doch steeds wordt op het nippertje gered en onveran derd komt hej einde. .Alph. Boys 1Alphia 1 12. In een sportief gespeelden wedstrijd, waarin bei- d/> partijen goed tegen elkaar opwogen, is Alphia de gelukkigste gebleken. Gelijk spel had evenwel de verhouding beter weer gegeven. De Boys moesten het dezen mid dag met twee invallers doen voor den links back en den linkshalf. Tot de rust golft het srpel gelijk op en neer, en beide keepers worden een paai maal geducht aan den tand gevoeld, maar beiden weten er weg mee. Na de rust hetzelfde spelbeeld. Er is ongeveer 5 minuten na de rust gespeeld, als de Boys een mooien aanval opzetten, welke Krumpelman met een mooi schot be ëindigt, en onhoudbaar den bal langs Kra mer schiet (10. De hierna geforceerde corners van Alphia leveren niets op. Aan de andere zijde zien we na mooi combina tiespel Krumpelman juist over de lat schieten. Alphia weet weer een corner te forceeren en deze wordt den Boys nood lottig. Als de bal hoog voor doel geplaatst wordt, krijgt de midhalf den bal tegen de band. wat de Boys een penalty kost, welke Bouthoorn in een doelpunt omzet (11). Door dezen tegenslag zijn de Boys niet ont moedigd en spelen sterk om het winnende doelpunt. Maar Alphia is even later de gelukkige als midvoor de Jong tusschen een kluwen van spelers den bal onhoud baar inschiet: 12. Alph. Boys aVVLV a 3—1; Alph. Boys c-Docos b 1-1; Alph. B. asp.-SJC asp. 0-3. ExcelsiorQuick Boys 24. De ont moeting tusschen de Pernissers en de Kat- wijkérs is uitgeloopen op een kleine over winning voor Q. B. We geloovën, dat een gelijk spel beter de verhouding had weer gegeven. De eerste speelhelft was niet van zeer groot gehalte. Exc. v/as tijdens dit gedeelte in den aanval. Na een half uur kwam Q. B. meer opzetten. Zij wisten deze meerderheid uit te drukken in doelpunten. Tot twee maal toe doorboorden zij het Exc. doel. Na de rust werd het spel beter. Beide ploegen trokken met groot elan ten strijde. De verdediging van Q. B.*was ech ter sterk genoeg de stormende Pernissers op te vangen. De stand was spoedig 0—4. Het laatste kwartier scheen do kans te keeren, Eindelijic wisten de Exc. spelers dtn doelmond te doorboren en kort na elkaar gingen er twee doelpunten in. (2—4). Verdere uitslagen zijn: 2e Q. B. 3Rijnsb Boys 3 31; 2b Katwijk 3Noordwijk 3 110; Katwijk 2Leiden 1 3—4. Wet. BoysWarmunda 23. Nadat de thuisclub met 1—0 de leiding had ge nomen, vlak voor de rust met een ver schot van den linksbuiten, bracht War munda na de rust den stand snel in haar voordeel. Door een nenalty en nog twee goede doelpunten was de stand spoedig 13. De Wet. Eoys kregen daarna ook een penalty toegewezen (2-3). Meeningsverschil bleef er over een achter de doellijn ge stopte bal door den Warmundakeeper, De scheidsrechter kende echter geen doe'punt toe. De reserves hadden tegen Alphia III reeds spoedig een 02 achterstand. Na de rust werd aan beide zijden nog eenmaal gescoord. Jun, ajun. UDO a 44. Warmunda. De uitslagen zijn: War munda aDocos a 15; Wetering Boys I Warmunda I 23; Warmunda IIRouw koop II 30; Warmunda Jun.SJC Jun. 2—1. Z. L. C.R.K. A. V V. 2—5. Als al tijd nam de tegenpartij de leiding (0—1) en prompt werd door ZLC gelijk gemaakt (11) (Spek) met zelfs een voorsprong voor'de thuisclub (21). Toen was het ech ter weer hopeloos mis c-n bij de rust had R.K. AW al met 23 de leiding. Ook na de rust bleek de thuisclub niet bij machte zich te herstellen, zoodat na een goed be gin de ploeg weer als het bekende kaar tenhuis ine'en stortte en R.K. AVV den stand tot 25 kon opvoeren. M.M.O.Oranje-Groen 36. Direct na den aftrap is M.M.O. eenige malen goed in den aanval. Na 15 min. „weet v. d. Ploeg met een fraai geplaatsten kopbal de score te openen (10). Hierna komt O.G. meer opzetten, waarbij de gelijkmaker niet uit blijft (11). M.M.O. is geenszins ontmoe digd en valt fanatiek aan, waarbij reeds 2 min. later Volwater de leiding voor M.M.O. herovert. Nog voor de rust weet M.M.O. haar voorsprong te vergroolen. Dan schijnt O.G. er genoeg van te hebben, want de aanvallen worden steeds talrijker. O.G. ziet kans om haar achterstand in te halen en zelfs in een 43 voorsprong om te zetten. Na de rust zet M.M.O. alles op alles, maar zij kunnen niet verhinderen, dat O.G. den stand opvoert tot 36

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3