UVS bracht gelijk spel mee uit Schiedam Euwe wint het tournooi van het L.S.G. U.V.S. moet leiding aan D.V.C. afstaan ÏN EEN NIET OP HOOG PEIL staanden wedstrijd zijn de puntjes eerlijk gedeeld. Het élan, waarmede de thuisclub van wal stak, deed het ergste voor de Leidenaars vreezen. Ze troffen het echter niet daar de Leidsche verdediging in puiken vorm was en de stormaanvallen dan ook geen genade vonden. Geleidelijk verminderde de stoot kracht der S.V.V.-voorhoede en kon de U. V.S.-halflinie meer aandacht besteden-aan haar voedende taak. trappen zette hij zijn voorhoede herhaal delijk aan het werk, maar ook de thuisclub verdedigde stug, vooral daar zij haar ver dediging had versterkt door de binnenspe- lers sterk terug te trekken. Er was voor U.V.S. geen doorkomen aan, ondanks de pogingen van Verhoogt, die ook nu weer een goede partij vertolkte De tijd verstreek en nog steeds was de stand 10 in het voordeel van de gastheeren. Vijf minuten voor tijd kreeg U.V.S. in het middenveld een vrijen schop te nemen, welke door Wallaart uitstekend voor het doel werd ge plaatst. Piet Kantebeen kopte den bal door naar de Boo, die op zijn beurt zijn hoofd er onder zette en de -tand was gelijk (11). In de stand kwam echter geen ver andering rfteer. Gelijkmaker door invaller de Boo Vooral de combinatie over rechts klop te vrij goed en verschillende goede voor zetten kwamen van den voet van Ver hoogt. Door het ontbreken van Hiensch wegens een keelontsteking was P. Kan tebeen naar de midvoorplaats verhuisd,, terwijl B. de Boo de linksbuitenplaats be zette.. Deze noodzakelijke omzetting betee- kende een verzwakking van de voorhoede, vooral daar de Boo niet -dat doorzettings vermogen bezat, zooals we den laats ten wedstrijd van Piet Kantebeen zagen uit gaan. ^T-oen er ruim een kwartier gespeeld was, kopte de Boo heel goed in, na een voorzet van Verhoogt, echter de paal voor kwam een doelpunt. De strijd golfde van doel tot doel, maar beide verdedigingen wisten de hachelijke momenten meester te blijven. Toch wist de thuisclub de score te openen, door haar linksbinnen. Was de strijd voor de rust van zeer goed gehalte geweest, de tweede helft was een stuk minder en vooral U.V.S. kon er maar niet inkomen. De verdediging was echter, zooals reeds vermeld, in uitstekenden vorm en vooral den Daas had den rechter- wing volkomen in bedwang. Me* forsche ASCTonegido 92. Op het zwaar te bespelen veld aan de De Kempenaerstraat, heeft ASC haar aanhang prettig verrast door een groots overwinning op het ech ter zeer zwak spelende Tonegido te beha len. Ondanks het groote aantal doelpunten waren er intussehen weer eenige zwakke plekken, voornamelijk de' beide Aniba's, hoewel J. Aniba met twee doelpunten heel v/kt goed maakte. Het binnentrio mocht er zijn en Kok. opgesteld als rechtsbinnen, speelde een voortreffelijke partij; zijn aan geven was af, maar het schieten is abso luut voor hem het zwakke punt. Van Duyn, met vier doelpunten, was beter, dan de laat ste weken en ook linksbinnen Stol. werkte ijverig en hard. doch was een tikje te egoïstisch. De rniddenlinie speelde uitste kend met Rietbergen ditmaal als uitblin ker, hoewel hij matig begon. Van Nierop en de la Bije sloten echter eveneens den weg naar het doel goed af. Van de beide backs was ontegenzeggelijk Van der Valk d 1 beste, de Roo miste nog al eens en ook zijn trappen was ditmaal niet zuiver. Doel man Freyser had wel een zeer gemakkelij- ken middag. Slechts zeer zelden hebben wij een ploeg zoo zwak weerstand zien bie den als het Voorburgsche Ton^ido; er was letterlijk niet één speler die boven de middelmaat uitkwam. Reeds spoedig was het 10, toen Stol een voorzet van Aniba inkopte en toen even later Van Duyn een back hinderde, wist laatstgenoemde niets beters te doen dan zelf den bal maar. in het net te schie ten. Even later was het de rechtsback, die t-en fout maakte, waarvan Van Duyn pro fiteerde; rust 30. Na de hervatting was net. Kok, die Var Duyn in de gelegenheid stelde de score cp 4—0 te brengen, direct gevolgd door een kogel van Stol, 50. Een fout van Van der Valk buitte rechtsbuiten Brandt uit waarbij echter ook Freyser nog een handje hielp. Van den aftrap was het weer Kok, die Van Duyn een kans gaf, G1 Daarna maakten beide doelverdedi- gers' een fout; eerst Freyser (6—2), en vervolgens keeper Rosbergen (72). Het spel der Voorburgers was vrij forsch en zoowel W. Aniba als Kok moesten het veld ruimen, eerst echter nadat J. Aniba met 2 prachtize doelpunten het bombardement had beëindigd. Met Tonegido in den aanval eindigde etese zeer eenzijdige wedstrijd. Blauw Zwart—L.F.C. 1—1. In de eer ste helft had L.F.C. het beste van het spel. Er werden goede aanvallen opgezet en met groote moeite wist de achterhoede van BI. Zw. de voorhoede van L.F.C. te be dwingen. De voorhoede van BI. Zw. stelde hiertegenover een slap spelletje, zoodat iedereen dacht, dat BI. Zwart dezen middag de eerste nederlaag te slikken zou krijgen. De wedstrijd was al ruim een half uur oud, toen L.F.C. goedkoop aan een doelpunt kwam, tengevolge van een misverstand in de BI. Zw. defensie. Echter had dit doel punt het goede resultaat, dat BI. Zwart wat beter ging aanpakken. Het was echter nog niet zoo, dat er succes kwam. Na de rust was het spelbeeld iets anders, BI. Zwart pakte iets beter aan, maar toch bleven de spelers stuk v^or stuk beneden hun kun nen. Vooral de voorhoede was niet door tastend genoeg. Na een 20 min. spelen be machtigde de midhalf den bal, hij plaatste deze keurig naar den linksbuiten. Deze gaf op zijn beurt een uitstekenden voorzet, die bij den rechtsbinnen belandde en met een onhoudbaar schot den stand gelijk maakte. De rest van den wedstrijd werd er fanatiek om het winnende doelpunt gevochten. Van beide kanten waren het mooie aanvallen, maar deze werden niet benut, zoodat met een puntenverdeeling de strijd eindigde. S.J.CHillinen 2—5. —Het le elftal van S.J.C. kan blijkbaar nog niet op toeren ko men, en weer onnoodig werd gisteren met flinke cijfers verloren van Hillinen, welke club zeker niet sterker was dan de thuis club. Trouwens in de eerste helft heeft SJC steeds den toon aangegeven met oen goed sluitend spel, zoodat Poel na 12 min. aan SJC de leiding wist te geven (1—0). Na bijna een halfuur wist de midvoor van Hillinen den gelijkmaker te scoren (11). Dit was echter van zëer korten duur, want door het goede dóórzetten van Groene- woud veroverde SJC direct hierop weer de leiding (21). Het laatste kwartier voor rust bleven de SJC-ers overwegend in den aanval, waarbij zij echter niet fortuinlijk waren, en kwam rust ongewijzigd Ook na de rust domineerden SJC telkens voor het vijandelijke doel, doch als de Hillegom- m'ers met succes den eersten druk hadden doorstaan, begonnen zij er geweldig óp te zitten en reeds in de eerste 10 min. wisten zij een tweetal fouten in de SJC-verdedi- ging af te straffen en brachten den stand op 32. Het spel van SJC zakte nu geheel af, waardóór Hillinen steeds in de meerderheid bleef en de stand wist op te voeren tot 52. De overige uitslagen zijn als volgt: Tey- ling 2SJC 2, terrein afgekeurd; L.F.C. 4 SJC 3 41; Jun. SJCLisse 100; Adj. SJC A—Foreholte 22; Adp. Alph. Boys b i— SJC b 2—6. ENGELSCHE COACH VOOR ONZE VOETBALLERS. Indertijd heeft dd K.N.V.B. tot den En- gelschen Voetbalbond het verzoek gericht, een coach te engageeren ten behoeve van de Nederlandsche voetballers. Naar ANP- sport thans nader uit Londen verneemt, heeft de secretaris der F.A., de heer Rous, een viertal profs aangewezen, waaruit de uiteindelijke keuze zal worden gemaakt. HillegomTeylingen 37. Li een goed gespeelden wedstrijd van beide elf tallen werd Hillegom een gevoelige les ge geven, wat niemand wel verwacht zou heb ben. Als Teyl. ten aanval trekt, goed ge steund door de halflinie, bemachtigt de linksbuiten den bal en hij schiet met een keurig boogschot in 't doel (0—1). Hille gom pakt onstuimig aan, doch de midhalf van Teylingen beheerscht het spel en plaatst steeds naar voren. De voorhoede speelt keurig samen en weer is het de 1.- buiten die er onhoudbaar 02 van maakt. Kort hierop krijgt Hillegom de kans doch hopeloos wordt over geschoten. Verschil lende aanvallen van Teyl. belanden in vei lige handen van den keeper of de r.-back v. d. Loo weet in te grijpen. Echter kun nen zij niet verhinderen, dat de r.-binnen bij een doorbraak het'3e doelpunt maakt. Gelijk hierop volgt een aanval van Hille gom, de bal belandt bij den in buitenspel staande r-buiten, de achterhoede van Teyl. blijft staan, doch de arbiter fluit niet zoo dat de r.-buiten rustig den bal onhoudbaar inschiet (13). Teylingen blijft het spel in handen houden en na verschillende aanval len is het even voor de rust de midvoor, die den bal op keurige wijze langs den uitloo penden keeper in het verlaten doel schiet (14). Met dezen nuttigen voorsprong gaan beide partijen de tweede helft in, Teylingen laat zich dan een weinig inslui ten en het is de rechtsbinnen, die er 24 van maakt. Daarna ziet Teylingen een bui tenspelbal geannuleerd. De midvoor zendt dan een keihard schot in (25). Het spel wordt er niet fraaier op, wat wel zijn oor zaak hierin vindt, dat de arbiter te veel toelaat. Wanneer dan de keeper van Tey lingen meer dan vier passen met den bal loopt, terwijl hij tegelijk door twee spelers wordt aangevallen, fluit de scheidsrechter en hij legt den bal op vijf meter afstand voor doel voor een vrijen trap, doch geen van beide partijen is het hiermee eens en nu zien wij twee en twintig scheidsrechters met den echten scheidsrechter een debat voeren, dat zeker drie minuten tijd op houdt met als resultaat, dat Hillegom den bal onverwachts kalm inschiet, doch de scheidsrechter annuleert het doelpunt en Teylingen krijgt een vrijen trap wegens buitenspel. Na dit intermezzo maakt Hil legom een echt doelpunt, door toedoen van den linksbuiten (35). Nu is Teyl. niet meer te houden en het is de rechtsbinnen, die er op keurige wijze nog twee doelpun ten aan toevoegt en den stand is dan 37. LugdunumWassenaar 11. Beter dan verwacht werd heeft groen-wit in de zen wedstrijd gespeeld en zeker was zij niet de mindere van Wassenaar. Reeds da delijk worden de zaken energiek aange pakt en beide doelen komen om beurten in gevaar, zonder dat men echter tot doel punten kan komen. Wassenaar komt dan even in de meerderheid en ondanks felle aanvallen houdt de Lugdunum-achterhoede fraai stand.Na de rust geeft Lugdunum J zich niet gewonnen en steeds golft het spel van doel tot doel. Eindelijk bij een hoek schop, goed door Remmerswaal genomen, neemt Wassenaar de leiding (01). Nog geeft de thuisclub zich niet gewonnen en met een hard schot brengt midhalf Pardon de partijen op gelijken voet (11), Met beide doelen om beurten in gevaar komt het einde van dezen door beide partijen goed gespeelden wedstrijd. ForeholteV.V.L.V. 0-2. Ongetwij feld heeft de technisch beter spelende ploeg gewonnen. Foreholte had echter iets meer verdiend, hetgeen had kunnen gebeuren door daar tegenover te stellen een enthou siaste partij voetbal. De thuisclub forceert eerst een corner, welke geen sücces brengt_ Beide doelen komen beurtelings in gevaar en na een half uur volgt een verdiend doel punt voor V.V.L.V. (01). In de tweede helft is V.V.L.V. den eersten tijd iets ster ker. maar Foreholte komt dan ook los, alles is nog mogelijk. Eenige malen bedreigen ze gevaarlijk de V.V.L.V.-veste, doch telkens is Fortuna niet met hen. De stand blijft 01. als plots de r-binnen doorbreekt, al leen voor den keeper komt en het is 02. Er zijn dan nog 2 min te spelen, doch Fo reholte heeft de eerste nederlaag te pakken. Verdere uitslagen: Alph. Boys (A)Fo reholte (A) 5—1; SJZ—Foreholte (B) 6—1; SJC (a)Foreholte Adsp, 22. LisseDOSR 02. De eerste min. was DOSR voortdurend voor het Lisse-doel, doch de eerste aanval der thuisclub was zeer gevaarlijk en in het middenterrein was de spil van Lisse Berg zeer goed op dreef. Na een kwartier nam DOSR de lei ding door midvoor P. Rodewijk na een voorzet van den linksbuiten v. Hameren (01). Tot de rust bleef de stand ongewij zigd met DOSR overwegend in den aan val, doch de afwerking was slecht. De tweede helft begon met een aanval der gasten, waarbij v. Hameren onhoudbaar inschoot (02). Lisse was daardoor wat ontmoedigd en DOSR speelde daarna meer verdedigend, waardoor Lisse meer in den aanval kwam. Ongeveer 20 min. voor het einde kre/g Lisse een vrijen trap op 40 M. van doel. Berg schoot keihard in, doch Turk kopte den bal fraai weg, hetgeen hem van alle kanten een applausje be zorgde. Kort voor het einde nogmaals een vrije trap, doch Berg schoot naast. De wed strijd ging daarna als een nachtkaars uit. D.O.S.R. DOSR II won met 52 van Alph. Boys II. Rust 32 voor DOSR. De jun. A tegen Altior 41. De jun. B tegen Teylingen B 70. DOSR III verloor van Rouwkoop II met 02. Dccos—Bodegraven 1—2. Op een haast onbespeelbaar terrein heeft Docos onverdiend van Bodegraven verloren. Vooral in het begin van den wedstrijd zag het er niet naar uit, dat Docos Zou verlie zen. Het eerste kwartier was geheel voor Doccs. Wij notceren daarin een keihard schot van den linksbuiten, door den: staan der gekeerd en drie corners. Toen kwam Bodegraven los en- gaf de Docos-verdedi- .ging handen vol werk. Nadat het Bode- gravendoel ter r.auwernood aan doorboring in ontsnapt kan Bodegraven, na het mis sen van den linkshalf, doelpunten (01). Fanatiek val Bodegraven daarna aan en na een fout in de Docosachterhoede kan .Bodegraven opnieuw doelpunten (02), Docos speelt niet ontmoedigd verder en menigd aanval wordt op de Bodegraven- veste ondernomen, maar de verdediging met den keeper aan het hoofd weet van geen wijken. Na de rust pakken beide ploegen goed aan en menigmaal ontstaan pr hachelijke momenten voor beide doelen. Geleidelijk wordt Docos iets sterker en luide aangemoedigd trekt Docos steeds weer ten aanval, totdat de midvoor van Docos eindelijk succes heeft (12). Na den aftrap is het Docos dat weder de toon aangeeft de voorhoede stevent onophou delijk op het Bode gr a v en do el af. Na een goeden voorzet vju» den rechtsbuiten kopt de linksbuiten luist naast. Ook de midvoor schiet juist naast. Nadat een schot van den rechtsbuiten nog maar juist tot corner was gewerkt, komt het eihde. G.Z.P.Alphia 23. Een goede wed strijd werd Zaterdagmiddag gespeeld Na ongeveer 4 minuten spelen nam Alphia reeds de leiding (01). Maar vlak daarop ondernam G.Z.P. een aanval en met succes (11). Hoewel beide ploegen tegen elkaar opwogen nam G.Z.P. toch de leiding (21). Alphia speelde met enthousiasme en dit bracht haar den gelijkmaker (22). 5 Mi nuten voor het einde gaf 'n middenspeler van Alphia 'n pracht schot, d?t precies boven van de lat stuitte en in het doel terechtkwam, voor den keeper, die 'n pracht wedstrijd speelde, onhoudbaar (2-3). „U.D.O." Gisteren zijn van de drie vastgestelde wedstrijden er twee doorge gaan. De junioren gingen tevergeefs naar Docos, daar voor hen het terrein werd af gekeurd. Het tweede elftal kon het tegen Lugdunum 9 niet bolwerken. Bij den rust stand 22 was nog alles mogelijk, maar tenslotte trok Litgdunum 9 toch met een 53 overwinning aan het langste eind. De wedstrijd UDO 1SJZ 1 kenmerkte zich door spanning en sensatie. Binnen 10 minu ten veroverde UDO een 20 voorsprong door doelpunten van den linksbinnen en den rechtsbuiten. SJZ liet zich echter niet ontmoedigen en verkleinde weldra den achterstand tot 21. Daarna was U.D.O. echter_ weer aan bod, en spoedig nam de linksbinnen het derde doelpunt voor zijn rekening. Even vóór de rust ondernam de rechtsbuiten een soloren en scoorde het vierde doelpunt Na rust nam SJZ het ini tiatief in handen; UDO liet zich in de ver dediging dringen en binnen 20 minuten was de stand 44. Toen werkte UDO zich echter weer los, en een kwartier voor het einde wist de linksbuiten UDO weer een voor sprong te bezorgen. Onder groote spanning verstreek de tijd; UDO kreeg nog een straf schop toegewezen, maar deze werd niet be nut. Het einde kwam tenslotte met een zwaarbevochten 54 zege voor U.D.O. IVE SCHAAKFEESTEN zijn geëindigd! Ze zijn een groot succes geworden. De feest- commissie moest bergen werk verzetten in het afgeloopen jaar. Ze zou waarschijn lijk niet zoo goed geslaagd zijn, wanneer ze niet zooveel medewerking had onder vonden van het Gemeentebestuur van Leiden, vertegenwoordigd door den Burge meester en den Wethouder van Onderwijs; verder van dr. M. Niemeyer te Wassenaar, die zijn unieke verzanieling tentoon stelt in het Rijksmuseum en ten slotte aan het groote getaLLeidenaars, die zeer veel fraaie prijzen voor de wedstrijden beschikbaar stelden. Ook alle hulde aan den leider dezer wedstrijden, den hefer A. E. J. Mod derman, die, geholpen door enkele leden, al deze dagen de leiding had. Geschillen de- den zich niet voor. De wedstrijden waren daarom zoo belangrijk, omdat, wat tot dus verre nog nooit gebeurd was, behalve een enkele uitzondering, alle sterke spelers van Nederland tot de deelnemers behoorden. De laatste ronde vormde nog wel een hoogtepupt, want verschillende spelers hadden nog kansen en verrassingen waren dus niet buitengesloten. Ook stond nog lang niet vast, wie in den 6 kamp mochten mede dingen. 4 p., na loting met J. G. T. Donk, die ook 4 p. behaalde. Het langst duurde de partij v. d. Tol Pruyt, die niet minder dan 7) 2 uur in be slag nam. Merkwaardig was ook, dat juist op dezen laatsten dag 2 en 3 Friezen, tot dusver ongeslagen, hun partij verloren. Hieronder volgen nog enkele partijen: Wit: C. B. v. d. Berg Leiden, zwart: W. J. Wolthuis, A*dam. 1. d4—d5; 2. c4—e6; 3. Pc3—c6; 4. e3— Pf6; 5. Pf3—Pbd7; 6. Rd3—dc4; 7. Rc4:—b5; 8. Rd3—a6; 9. c4—c5; 10. e5—cd4; 11. Pb5:— Pg4; 12. Pd6fRd6; 13 ed6—e5; 14. 0—0— Rb7?; 15. Pd4:Dh4; 16. h3—Pf2; 17. Pf5— Ph3f18. gh3Dh3; 19. De2—g6; 20. Re4— Re4; 21. De4-^0—0?; 22. Ph6f—Kg7; 23. Dg4—Dg4; 24. Pg4—Tb8; 25. Rh6f—Kg8; 26. Tel—Ta7; 27. Tc7—Tc7; 28. dc7—Tc8; 29. Tri—Tc7; 30. Td7—Td7; 31. Pf6f—Kh8; 32. Pd7e4; 33. b4f5; 34. a4—Kg8; 35 b5— ab5; 36. cb5Kf7'; 37 b6 opgegeven. Wti: L. Prins A'dam; zwart: Chr. Vlags- ma R'dam: 1. e4e5; 2. Pf3—Pc6; 3. Rb5— a6;- 4. Ra4Pf65. 0—0—Fe7; 6. Tel—b5; 7. Rb3— d6; 8. c3—0—0; 9. h3 Pa5; 10. Rc2—c5; 11. d4Dc712. Pbd2—cd4; 13. cd4—Pc6; 14. Pb3—Rd 7; 15 Re3—Pb4; 16. Rbl— 17. Dd2—a5; 18. Tfecl—Da8; 19. de5— de5; 20. Pe5—Re6; 21. Dd8—Tcd8; 22. Pd4— Tac8; 23. Tc8Rcö; 25. ab4 Rd4; 26. Pc6—Rb2; 27. Pd8—Ral; 28. ba5— Rc3; 29. Rd3—Ra6; 30. Pc6—Pfd7; 31. f4— Kf8; 31. Kf2—Ke8; 33. Ke2—Rb7; 34. Rb5— Rc6; 35. Rc6—Ra5; 36. Rd4—g6; 37. Rf6— h5; 38. Kf3—Re 1; 39. g4—hg4; 40 hg4—Rd2; 41. e5Rb4; 42. Ke4—Ra3; 43. Kd5—Rf8; 44. e6 zy/art geeft op. Wti: Mr. Dr. J. H. O. Graaf v. d. Bosch, Hilversum, zwart: H. Kramer, Leeuwarden. 1 d4Pf6; 2. Pf3—e6; 3. Rg5—c5; 4. e4— Db6; 5. Rf6—gf6; 6. d5—Tg8; 7. Pbd2—d6; 8. g3—e5; 9. Pc4—Dc7; 10. Pe3—Rh6; 11. Rb5f—Ke7; 12. 0—0—Re3; 13. fe3—a6; 14. Re2Rh3; 15. Tf2—Pd7; 16. Ph4—Tg5; 17. Rfl—Rg4; 18. Del—Pf8; 19. Rg2—Pg6; 20. Pf3Th5; 21. Dfl—Th6; 22. Pd2—Pf8; 23. •h3Rd7; 24. Tf3—Tg6; 25. Df2—h6; 26. g4— Ph7; 27. Dh4Thg8; 28. Pfl—Rg4; 29. Tg3— Rd7; 30. Tg6—Tg6; 31. Pg3—Pg5; 32. Tfl— Db6; 33. b3—Da5; 34. Pf5f—Rf5; 35. ef5— Tg7; 36. Dg3—Da2; 37. h4—e6; 38. Del—Pc7; 39. Tf2Da3; 40. Ddl—Db4; 41. c4—Dc3; 42. Te2Tg4; 43. h5—Tg5; 44. Dbl—Th5; 45. Kf2Pe8; 46. b4—cb4; 47. Tb2—Tf5:f; 48. Df5—Db2:f; 49. Kg3—Dc3; 50. Dc8—De3:f; 51. Kh2Db6 wit geeft op. De prijsuitdeeling. Deze vond Zaterdagavond om 7 u. in Den Burcht plaats. De belangstelling was groot, want ook de deelnemers aan de 39 vier kampen konden thans hun prijs in ontvangst nemen. Ir. J. J. G. van Hóek, voorzitter van L.S.G.hield een toespraak, waarin hij al len, in het bijzonder den Wethouder van Onderwijs, den heer van Schaik, hartelijk welkom heette en nog eens woorden van dank uitbracht voor allen, die tot het wel slagen van het feest hadden bijgedragen. Voorts deelde hij den uitslag mede van den probleemwedstrijd, reeds eenige maanden geleden door L.S.G. uitgeschreven. Groot succes voor de jubileerende club Hieronder volgt dan het verslag der laat ste (7e) ronde, Zaterdag in Den Burcht ge speeld. Successen der Leidenaars: v. d. Berg wint van Wolthuis, Tummers wint van Been. Tummers kwam in den 6 kamp, hetgeen een fraai succes voor dezen jeugdigen Leidschen speler is, en v. d. Berg valt met /z p. verschil af. Eerst volgen hier de uitslagen dezer ronde: Kampioensgroepen: le gr. EuweFontein 10, v. Steenis Marwits /zv. d. BergWolthuis 10, StumpersCortlever Yi—Y^ 2e gr.: PrinsVlagsma 10, Vinkenv. Scheltinga 01, HenneberkeWellner 01, v. d. Tol—Pruyt 0—1. 3c gr.: BeenTummers 01, Koomen v. Doesburg 10, SameliusOosterwijk Bruyn 10 en v. d. BoschKramer 01. Overige groepen: 4e gr.: BarendregtOrbaan 01, Visser Rotteveel 10, v. DonkLeembruggen 10, GruppenhausMulder v. Leens Dijk stra 10. 5e gr.: SpinhovenScheepmaker MundstuckGabbendam 01, Zitman Cnossen YiM. DemmendalMaartense 1—0. 6e gr.: DankIdema YiM. Keizerv. Asperen 01, VerdonkWestra 01 (n.o.), BarkemaDe Waal 01. De eindstanden zijn de volgende: le gr.: le pd. Dr. M. Euwe V/z P-, 2e pr. Mr. G. S. Fontein 4 p., 3e pr. C. B. v. d. Berg V/2 pj„ na loting inet N. Cortlever ook met V/2 p., voorts W. J. Wolthuis en Ir. H. J. Steenis, elk 3 p., Dr. L. Stumpets 2/ p. en J. H. Marwitz 2 p. 2e gr.: le pr. L. Prinsj V/2 p., 2e pr. H. J. Pruyt, 3e pr. Th. D. v. Scheltinga 4 p., ver der Th. P. v. d. Tol V/z p., A. Vinken en F. Henneberke elk 3 p., J. Wellner 2Yi p. en Chr, Vlagsma 2 p. 3e gr.: le pr. H. Kramer 6 p., 2e pr. L, J. Tummers 5 y p., 2e pr. Mr. Dr. Graaf'J. H. v. d. Bosch 5 p., en verder: G. R.,D. v. Doesburg 3y, p., C. J. R. Samelius en J. Been, elk 2/z P-, J- J. Oosterwijk Bruyn en W. Koomen, elk V/z p. In den wedstrijd voor het kampioenschap zijn dus geplaatst: Mr. G. S. Fontein te Baarn en N. Cortlever Amsterdam (de par- tijen tegen Dr. Euwe tellen hiervoor niet mee), H. Kramer te Leeuwarden en L. J. Tummers te Leiden en dan L. Prins te Am sterdam en H. J. Pruyt te Den Haag. De slotstand in de 3 overige groepen luidt: 4e gr.: le pr. C. Orbaan 6 p., 2e pr. J. T. Barendrecht V/z p. en 3e pr. K. D. Mulder van Leens Dijkstra V/z p. 5e gr.: le pr. H. T. Crabbendam 6 p., 2e pr. I. Zitman 5 p. en 3e pr. E. C. Mundstuck V/z p., na loting met W. G. Demmendal, ook met V/z p. 6e gr.: le pr. A. A. Idema V/z p., 2e pr. E. D. de Waal 5 p., 3e pr. Mr. Ir. J. Westra Ondanks den regenachtigen Zondagochtend is het voetbalprogramma in Leiden en Omgeving toch volledig afgewerkt. En opnieuw is'het hier en daar tot aardige ver rassingen gekomen. Grnntp van A C* 53 vail R.V.C. O.N.A. handhaafde zich e ze9e van aan den kop door een 32 zege op Laak- sieJiiLrA cnoLr. I C C* kwartier, dat de tweede plaats moest af- CJ6HJK6 spelen V3n L.r.V^. en Staan aan Woerden, dat Concordia met Lugdunum, nederlagen overwon' van Lisse en Docos Zooals wel gevreesd werd heeft U.V.S, het in Schiedam niet tot een overwinning weten te brengen. Op het nippertje werd een gelijk spel behaald. Op. zichzelf niet onverdienstelijk tegen het sterke S.V.V. maar toch onvoldoende voor U.V.S. om de leiding te kunnen behouden, want D.V.C. versloeg Elinkwijk met 43 en kwam daardoor aan den kop. U.V.V. versloeg Overmaas met 40, Quick klopte Scheveningen met 43 en eenzelfde resultaat behaalde Fortuna op V.I.O.S., zoodat de stand nu is: D. V. C. 7 4 2 1 20—21 10 2 17—15 9 1 20—13 8 U. V. S. 7 S. V. V. 6 Quick 6 3 2 1 20—13 8 U. V. V. *7 4 3 24—15 8 Fortuna 6 3—3 18—19 6 Scheveningen 6 13 2 1413 5 Overmaas 6 2 4 812 4 Sliedrecht 6 1 2 3 914 4 V. I. O. S. 6 114 16—23 3 Elinkwijk 6 114 12—20 3 In de derde klasse A blijkt het onderling verschil toch niet zoo groot als aanvanke lijk werd gedacht. De gelijke spelen van L.F.C. en Lugdunum tegen de beide Was- senaarsche clubs zijn daarvan het bewijs. H.F.C. stelde teleur door een 31 neder laag tegen V.C.S. en S.J.C. ging met 52 ten onder tegen Hillinen. De stand: Blauw Zwart Wassenaar V. c. s. Hillinen T. Y. B. B. H. F. C. L. F. C. S. J. C. Lugdunum 3 3 5—14 13— 7 26—13 18—12 17—12 17—10 14—19 9—17 11—29 5—11 De Leidsche Roodzwarten beteh gisteren danig van zich af en stuurden Tonegido met een 92 nederlaag naar huis. Rooden- burg stelde danig teleur en verloor met O. N. A. 5 4 1 14—11 8 Woerden 6 4 2 18—12 8 R. V. C. 5 2 2 1 16—12 6 Laakkwartier 6 2 2 2 11— 9 6 Concordia 5 2 1 2 14—18 5 A. S. C. 5 2 3 15—14 4 Alphen 5 2 3 9—10 4 Tonegido 4 1 3 8—18 1 Harde klappen zijn gevallen in de vierde klasse A. Lisse moest op eigen terrein de meerderheid van D.O.S.R. erkennen. De Veenders wonnen met 20 en zij staan nu aan den kop met Bodegraven, dat een 2—1 zege boekte op Docos. Alphia versloeg V.V.S.B. met 52 en staat op de derde plaats. Teylingen beet danig van zich af en dèed Hillegom met 73 in het zand bij ten. Alph. Boys speelde gelijk met L.D.W.S. De stand: 1 1 19—11 9 1 1 18—12 9 1 2 23—18 9 2 1 24—13 8 3 20—19 8 1 2 17—17 7 2 3 20—26 6 D. O. S. R. Bodegraven Alphia L. D. W. S. Lisse Hillegom Docos Teylingen Alph. Boys V. V.S. B. De uitslagen: 2e klas A: VeloxHercules 2—1; Un'itasBM.T 81; CoalGouda 0—2 HVV—ODS 1—4; CVV—VUC 2—0. 2e klas B: VIOSFortuna 34; Over maasUW 04: ScheveningenQuick 3—4; Elinkwijk—DCV 3—4; SVV—UVS 1-1 3e klas A: Blauw ZwartLFC 11; HFC VCS 1—3; SJC—Hillinen 2—5; Lugdu numWassenaar 11. 3e klas B: ASCTonegido 9—2; Rooden- burgRVC 35; ONALaakkwartier 32 'WoerdenConcordia 52. 4e klas A: DocosBodegraven 12; Hil legomTeylingen 37; LisseDOSR 02 LDWS—Alphen Boys 1—1; Alphia—VV 4e klas B: De JagersETC 62; Wilhel mus—Zwart Blauw 41; ESDOZLC 23 RKAVVRijswijk 41; RouwkoopLe nig en Snel 24. Uitslag van den probleemwedstrijd. Ontvangen waren 48 problemen, waarvan 11 incorrect bleken te zijn en 8 geantici peerd (navolging van bekende problemen). Er bleven dus 29 problemen1 ter beoordee ling over. Het oordeel van de jury, bestaan de uit de problemisten: H. H. Kamstra en G. H. Drese luidde: le prijs: E. H. Hasberg, New York, 2e pr. D. Bruna Den Haag, 3e pr. A. P. Eerkens, Wildervank, 4e pr. E. H. Hasberg, New York. le eervolle vermel ding: J". J. P. A. Seilberger, Den Haag, 2e e.v. Mr. P. ten Cate, Bloemendaal, 3e e.v, J. A. W. Swane Padua (Bocholt), 4e eerv.v. J. J. Rietveld, Kesteren, le bijz. vermelding: J. J. Rietveld, Kesteren, 2e bijz.v. Julio Peris, Valencia, 3e bijz.v. A. P. Heerkens, Wildervank. Vervolgens werd overgegaan tot de uit- deeling der prijzen van de winnaars dér 4- en 8-kampen. Bij gelijk aantal punten werd geloot. Dr. Euwe die wegens drukke werk zaamheden reeds vertrokken was, had zijn prijs reeds in ontvangst genomen en wei den len Hoofdprijs, daar hij het grootst aan tal punten behaalde V/z uit 7. Alleen de Leidenaar van den Berg wist remise tegen hem te maken. MILITAIRE VIJFKAMP OM „BRITTANNIA SHIELD". Na schieten, zwemmen en schennen was de stand van den wedstrijd om het Brittan. nia Shield" (militaire vijfkamp)- als vólgt: 1. R.A.F. 51 p., 2. Frankrijk 51 p., 3. Brit- sche leger 50 p., 4. Tsjecho-Slowakije 46 p., 5. België 42 p., 6. Nederland 36)(- p., 7. Ver. Staten 29 p. De rangschikking van het schermen was: 1. Frankrijk, 2. België, 3. Nederland, 4. Tsjecho-Slowakije. 5. R.A.F., 6. Britsche le. ger en 7. V.V. (niet uitgekomen). De Nederlandsche deelnemers aan de schermwedstrijden om het Brittannia Shield hadden met wat meer geluk gemakkelijk op de tweede plaats in het totaalklassement beslag kunnen leggen. Kapitein van Wie- ringen (sabel) had in elk geval meer dan twee wedstrijden moeten winnen. Hoewel Nederland op de sabel het best vertegen woordigd was, werd de beste prestatie geco verd op floitet door korporaal W. vr - m Berg. In de finale werd hij door Fv k geslagen; een buitengewoon in nte partij, waarin een 30 voorsprong voor Van den Berg in gelijken stand werd om gezet 33 en daarna 44 en eerst de laat ste treffer de partij besliste. Op degen, zorgde luit.-kolonel J. D. Scheepers voor een goede prestatie. Neder land was op floret tweede, op degen derde en op sabel vierde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 2