„NELLY" Kosthuizen Droogscheerapparaten JUFFROUW KLEINE KAMER WINKELPAND OUD PAPIER Fa. F. P. Kluivers X Zn. RADIO HET RESIDENTIE-ORKEST Bloemisferijvergunningen MEER PAARDEVLEESCH ZOETERWOUDE Voor Uw Centrale Verwarming „Zesde Etage" HUIBERS FLINKE JONGE MAN C. F. KROMHOUT ST"4*™ DE GUITENSTREKEN VAN PIETJE SLIM een KANTOORBEDIENDE (mnl.j MACHINE-BANKWERKERS NETTE LEERJONGENS H. Hartbeelden 16 m.m. Projector erres radio ~~rj<7 mei sje MELKZAAK NETTE WERKSTER BETER BONT VANEGHOIND Kantoorbediende (mnl. of vrl.) Op 20 Nov. a.s. hopen onze lieve Ouders 2 WILHELMUS l VAN DER MEER en MARIA SPRUIT den dag, te herdenken, i dat zij vóór 40 jaar het II. Sacrament van het Huwelijk hebben ont- i vangen. Uit dankbaar- i heid aan God zal tot hun intentie een H. Mis i worden opgedragen op i 20 Nov. te half tien in 2 de parochiekerk St. Pe- trus Banden. Hun dankb. kinderen kleinkinderen en i verloofde. R'veen, 2 Nov 1946. Noordkade 13. 1777 2 R.K. MEISJE gevr., v. d. of d. en n. in gezin met kinderen. Hoog loon. Adr. H. A, Topper, Zeeweg, Katwijk a. d. Rijn. Gevraagd in R. K. gezin raet acht kleine kinderen wegens huwelijk der tegen woordige, een flinke R.K. Dienstbode PHILIPS' Door de verbeterde leveringsmoge- lijkheden van Philips kunnen wij, zij het nog beperkt, binnen enkele dagen dit veelgevraagde arltkel weer uit voorraad leveren. Alle onderdeelen hebben wij voor radig, reparatie binnen 21 uur. Fa. Wed. J. P. van Berge Henegouwen Znnen AALMARKT 12, TEL. 21782 - Erkend Philips' Service Station Voor ZADEN, PLANTEN, BOONENSTOKKEN RIETMATTEN en VRUCHTBOOMEN IS OOK UW ADRES: TH. A. HIJDRA Noordeinde A 8, Langeraar, Tel. 34 Baperkte voorraad dun TOUW voor bloemen te bop sen MEUBELREPARATIES verzorgen wij even goed als nieuwe meubelen Prijsopgave zonder verplichting. 1732 C. W. MULLER, DRIFTSTRAAT 44 B Gevraagd een vaste BOERENARBEIDER goed kunnende melken, huis en tuin disponibel. M. W. Kaptein. WePand 96. Nieuwerbrug a.d. Rijn. 1789 GEZOCHT voor lichte werkzaamheden aan huis, beschikk. over een kamer, liefst in cen trum der stad. Br. onder no. 3407 Adv. Bur. L R B. Vrouwensteeg 20 Leiden. GEVRAAGD EEN Huishoudster voor zelfst. leiding van de' huishouding en verzorging van 'n alleenwonenden 75- jarigen ouden heer in een dorp in de bloembollen streek langs de tramweg HaarlemLeiden. Midden standsmilieu en prettige kleine woning op goeden stand, Br. onder no. 1796 bur. van dit blad. 9 HERDERSHONDEN te koop, 8 weken oud. H. Th. Munsterman, Leimui- derdijk 212, Nieuw Vennep te Winkel in bnrstelwaren enz. met woonhuis. Br. on der no. 982 aan Adv. Bur. Rijnland Joh. de Wittstr. 35. Leiden. 1776 Haagsche firma zoekt met spoed in centrum van Leiden (van 9 tot 5 uur)® met stroomend water en centr. verw of stookgele- genheid Erieven onder no. 3410 Adv. Bur. I. R. B. Vrouwensteeg 20, Leiden. op goeden stand te huur gevraagd. Br. onder no. 3404 Adv. Bur. I. R. B. Vrouwensteeg 20, Leiden. op te ruimen bel op 24037 Machin. Papiervernietiging V. d. WERFFSTRAAT 4 Hebt U gezocht in alle za ken naar iemand om Uw PEN TE MAKEN? Neem dan aan deze goede raad DE VULPENSPECIALIST maakt hem weer PARAAT HAARLEMMERSTR, 64, TEL. 24185. te koop bij J. v. d. Krogt, Watertje 37 Zoeterwoude. STADSGEHOORZAAL LEIDEN Donderdag 7 November 8.00 uur 3DE ABONNEMENTSCONCERT Dirigent: Frits Schuurman Solist: Yvonne Lélébure, piano Programma P. Hindemith; J. Hayd n (Pianoconcert), L. v. Beethoven (4de Pianoconcert) R. Strauss Kaarten ad f 2.50 (r.i.) verkrijgbaar bij fa C. C. Benden Hoogewoerd 90, (tel. 20097) en aan de avondkas 1738 c.v. N. Bakker Hz., Roelofarendsveen, Tel. 48 HERPLAATSING WEGENS MISSTELLING OP UW BONNEN 150 GRAM PER BON Het bekende adreB T. van Boheemen JAN VOSSENSTEEG 47 TELEF. 21286 A.s. Zondag 3 November 'savonds 8 uur GEZELLIGE DANSAVOND in Café „Landzicht" (de Hollander) Toegang voor R.K. - Entree fl.— Q.cuiéAcPioat Heiuiy, Ro-ei WijttenbacLweg 51 - Tel. 25439 - Oegstgeest Aangesloten bij het Kath. Cultureel verbond van dansleeraren „San Filippo Neri" en lid van de Kon. goedgek. Red. Bond v. dansleeraren. 1753 W. A. P. V. d. VET OOSTERDWARSSTRAAT 19 (voorheen Technicus firma John Kager) BEL OP NO. 25819 EN WiJ KOMEN Ook rep. aan Electr. apparaten vol en half automatisch, Huisbrand- en Oliestook, Thermostaten en relaiskasten Vakkundig personeel en moderne meetinstrumenten 1762 Tevens gevraagd bekwaam eerste Monteur en 2 halfwas Monteurs „Kunst en Ontspanning" HEDEN VERSCHENEN het November-nummer van het Mededelingenblad, waarin o.a. besprekingen der films en toneelstukken van. deze maand. Verkrijgbaar a 10 cent bij: Fa. Bender, Bik, Pelten burg, Servaas, Guldemond Lectura, Bemelman, Pollman, Burgersdijk en Nier- mans, Geyer, Zirkzee, Beyen en van Rooy en andere. Daar kan men zich opgeven als inschrijver a 1.p. jr. Donderdag 7 November, 3 uur, Leidse Schouwburg: Opvoering door het A'dams-R'dam's Toneelgezelschap v. Blijspel van A. GEHRI. Zie voor bijzonderheden het maandblad. Prijzen voor inschrijvers van K. O. van 1.20 tot 3.70 (Belasting en vestiaire inbegrepep). Toegangs kaarten verkrijgbaar en plaatsbespreking vanaf Maan dag 4 November van 101 aan de Schouwburg. (Volg nummers om half tien). En op Woensdagavond 6 Nov. van 78. Inschrijverskaarten ook aan de cassa verkrijg, baar. Op de speeldag kunnen niet-ingeschrevenen plaatsbewijzen kopen. Prijzen van 1.80 tot 4.30. Wordt inschrijver van KUNST ONTSPANNING. 1800 Niet alleen in DAGMISSAALS, maar ook in 1ZDND AGSMISSAALS kunnen wij U een aardige collectie voorleggen, 1764 Bezoekt vrijblijvend onze toonkamer, waar o.m/ reeds verscheidene KERSTGROEPEN staan uitgestald. HAARLEMMERSTRAAT 123 LEIDEN Telefoon 22889 Spreken in 't npenbaar Onze cursus behandelt: goede uitspraak. De vor ming van het geheugen enz. Speciale cursus voor het houden van lezingen, de- fcatteeren. declamatie en voordracht. Instituut ..REDEVO", Joh. de Wittstr. 34, Leiden TELEFOON 20y81. WOENSDAG 6 NOVEMBER 8 UUR PRECIES DE OPERETTE MET ORKEST. Te geven door „Pulchri Studio" in de STADSGEHOORZAAL Plaatsbespreking en kaartverkoop vanaf heden bij de Firma Huibers, Haarlemmerstraat 123, 20 ct. per plaats en Woensdag Nov. van 121 uur Stadsgehoorzaal 1766 Kleine strijkgarenspinnerij in het Oosten des lands zoekt die practisch volledig op de., hoogte Is met het melan geeren, voorspinnen en spinnen van wollen strijkgarens. Bij gebleken geschiktheid levenspositie. Brieven onder No. 1667 bureau van dit blad VRUCHTBOOMEN Nog voorhanden: Peer, Appel, Pruim, Kers vruchtdragende boomen, om nu te planten. Bespreek ook nu het snoeien en spuiten van uwe vruchtboomen! Aanleg en onderhond van Tuinen. STADSGEHOORZAAL door het Ned. Indisch Jeugdtooneel 1761 op Zondag 10 Nov. 2.30 uur Reserveer dien middag voor uw kinderen 2 x p. week 100 betrekkingen in BETREKKINGGIDS. Partic. Rijks. Gem. Elk beroep uit heel Ned. t4.p.. m.. f 10.per 3 mnd. 1736 Zendt postwissel uitg. J. P. Kaland, postbus 301, Den Haag GEVESTIGD: De architecten A. H. J. PAARDEKOOPER en C. W. BARNHOORN hebben zich geassocieerd tot het i Architectenbureau PAARDEKOOPER-BARNHOORN Bureaux te Lisse, Gracht weg 3, tel. 3154 en te Oegst geest Duinzichtstraat 2b. 1795 Ter assistentie van den afdeelings-chef wordt voor spoedige indiensttreding gevraagd- in bezit van diploma MULO, diploma typen strekt tot aanbeveling. Brieven met volledige inlichtingen om trent opleiding, leeftijd referenties en verlang salaris onder no. 1791 bureau van dit blad. Industrieele Onderneming hier ter stede, zoekt voor haar eigen reparatie- en constructiewerkplaats actieve en bekwame leeftijd circa 25 jaar. Uitvoerige sollicitaties met opgave van vorige werk kringen en diploma's aan hoi bur. v. blad onder no. 1790." FIRMA GEBR. DULLAART. Narmstr. 2, Leiden vraagt voor de zilver ing. glas in loodzetterij. glasslijperij en glasver- 1788 TE KOOP aangeboden een .PELSJAS met opossum kraag een RIJBROEK met rijlaarzen (m. 41) een WINTERJAS en een JACQUET Te bevragen: Wassenaar- scheweg 2. Maandagavond na 6 uur. 1758 TE KOOP AANGEBODEN: 2 BUITENSCHOTTEN voorzien van glas. Te be vragen Maredijk 3. 3302 PAKKISTEN te koop gevraagd, lengte 755040 c.m„ mag ook iets kleiner of grooter zijn. Prijsopgave J H. S. Jas pers, Morschweg 104, Lei den. Telef. 24739. 3301 SMIDSKNECHT gevraagd voor direct, we gens dienstplicht een smids knecht bij G. Grimbergen, Koestraat. Rijnsburg. 1737 MAAK HET U GEMAKKELIJK en laat Uw vereeni- gings- en handels brieven vermenig vuldigen door den vakman. Ze worden beter verzorgd, vlug ger verzonden en het kost minder bij Notaris W. S. JONGSMA, te Leiden, is voornemens op Vrijdagen 15 en 22 No vember 1946 nam, 2 uur, in het Notarishuis te Lei den. Hoogewoerd 144, bij opbod en afslag in het' cpepbaar te verkoopen de n.v. perceelen te Leiden: 1. Huis met afz. bovenwo ning erf en tuin Drie Oc. ioberstraat nummers 33/ 33a, hoek Duivenbodestraat groot 1.24 Are. Verhuurd p. week in twee gedeelten voor 10. 2. Kuis met afz. bovenwo ning, erf en tjiin Drie Oc- tnberstraat nummers 31/ 31a, groot 1.14 Are. Verhuurd j. w. in twee ge deelten voor 10. 3. Huis en erf Middelste Gracht 133, groot 66 c.A. Verhuurd p. w. voor 4 4. Huis me{ erf en tuin Bloemistenlaan 13, groot 2.51 Are. Verhuurd p. w. voor 3.25. 5. Huis en erf Wever straat 40, groot 25 c.A. Ver huurd p. w. voor 1.75. Betaling der kooppennin gen 30 Dec. 1946 met rente 5 p. j. vanaf aanv. tot betaling. Bezichtiging in de weken van veiling en afslag Dins dag en Donderdag 24 u. Inlichtingen, worden ver strekt ten kantore van ge- roemden notaris. Rapen burg 31. Tel. 25351. 1755 R.K. BOERENKNECHT goed kunnende melken, voor direct bij C. J. van Leeuwen, Geerweg 5, Zoe terwoude. 1765 Een pracht winterjas een paar dames- en hee renschoenen, een wol slob- pakje en 2 damesjurken. Sophiastraat 54, Leiden. DE DEKENFABRIEK ZAALBERG vraagt Voor acht gedemobiliseerde R. K. Poolsche arbeiders Brieven: Vestestraat 1. Met Christus t f 2.00 in Christus .„2.00 Officium Parvum Introibo ad altare Naast onze groote collectie Mis-en Gebedenboeken „3.25 „5.50 MAGAZIJN „St. Jozef' Hoogstraat 3 Eucharistie en Missie Over de Meditatie Over het inwendig Gebed Het Gezag Onze aflaten H. Hart v. Jezus De Mis in Dialoog f 0.80 „1.00 1.50 0.80 „0.25 „0.20 „0.25 in verschillende kleuren vanaf 11 9.50 Weer groote keus en voorraad in RELIGIEUZE SCHILDERIJEN vanaf 18.50 Leidsche Dierenhandel biedt aan Maltheser Leeuw tjes, Terriers en prima ka naries met garantie. 1801 TEUNISSEN Levendaal 28 Leiden. Telefoon 22053. President Roosevelt zei Eens komt de dag dat alles nieuw zal schijnen En eens komt de dag dat UW KLEEDING nieuw zal schijnen. De dag waarop U deze terugontvangt uit onze ververij. 't. Wordt weer als nieuwl Chemisch reinigen - Verven - Stoppage - Keeren. Hoogewoerd 32, Tel. 219&1 (t.o. Casino) AANGEBODEN 500 M2. kas, klein glas met pijpleiding van verwarming en electrische water-pomp Brieven onder letter Z aan R. Paauw, Kantoorboek handel. R'veen. 1781 rnet films, i. g. st. z., liefst met geluidsinstallatie te koop of in ruil gevraagd voor kruissnarige piano of salonnaaimachine. Br. on der no. 3304 bur. v. d. blad. te koop. Te bevragen en te zien bij Jac. Zandbergen, Noordbuurtscheweg 17, te Zoeterwoude. 1767 Hulp in de huishouding voor d. en n. Desgewenscht met huiselijk verkeer. Mevr TimpBil^ Cronesteinka- de 2, Leiden. 1778 Aan groot bedrijf te dezer stede wordt gevraagd een bekwame 1770 Vuurwerker bankwerker Leeftijd beneden 40 jaar. Loon naar bekwaamheid. Sollicitaties met volledige inlichtingen over oplei ding en tegenw. werkkring onder no. 285 boekhandel C. Kooyker, N, Rijn 16. zoekt betreiuung v. d. en n., v. g. g. v., liefst in Voor schoten. Br. onder no. 1782 bur. v. dit blad. ter overname aangeboden centrum Leiden. Flinke omzet en wijk. Br. onder no 3305 bur. v. d. blad. VAN, tGmoND J ft VOOR voor 3 dagen per week. Goed loon en warme maal tijd. Aanmelden: Breqstr. 173, Leiden.-1797 VERLOREN tusschen Nieuw Vennep en Roelofarendsveen. porte- monnaie met inhoud en ta. Noordeinde 4, Roelof aren ds veen. 1780 BREESTRAAT 173 ACCORDEON Te koop aangeboden 120 bas Italiaan. Br. H. v. d. Aart, Nic. Damesstraat 17. Lisse. 1763 TELEFONISCH opgegeven advertenties worden uitsluitend ge plaatst voor risico van den opdrachtgever BIEDT ZICH AAN: R.K MEISJE 22 jaar, huiselijk verkeer, voor dag of d. en n Zon dags .vrij. Brieven onder letter H. aan R. Paauw. Noordeinde 3, Roelofarends veen. 1779 OUDE WETERING Abonnementen en advertentiën wor den aangenomen door VESSEUR OVERZIJDE 1B r In de GESTICHTEN ENDEGEEST en VOOR GEEST en het SANATORIUM RHIJNGEEST te Oegstgeest (bij Leiden) kunnen worden geplaatst: Leerling-Verpleegsters voor opleiding tot het diploma B, en Gediplomeerde Verpleegsters Schriftelijke sollicitaties te richten aan den Geneesheer-Directeur. 1772 Op het kantoor van een industriëele onderneming hier ter stede wordt gevraagd een Br. met uitvoerige inlichtingen betreffende verrichtte werkzaamheden, diploma's, leeftijd enz. onder no. 1784 bureau van dit blad. SASSENHEIM D.V.V. De Buurtvereeniging D.V.V. heeft haar jaarvergadering gehouden, die* zeer goed bezocht was. In zijn openings woord releveerde de voorz, de verschillen de feesten en bijeenkomsten door de ver eeniging georganiseerd, die tot aller te vredenheid geslaagd zijn. Onder de inge komen stukken was een schrijven van den heer Schmidt, waarin hij mededeelde we gens drukke bezigheden te moeten be danken als penningmeester. Medegedeeld werd dat het St. Nic. feest voor de kinde ren gehouden zal worden op 30 Nov. en voor de ouderen op 2 en 3 Dec. Om voor tractatie te kunnen zorg dragen, zal een ^„suikercollecte" gehouden, worden. Het verslag van den penningmeester sloot met een batig saldo van 1371.78. Door de kascommissie was alles in orde bevonden. Tot bestuurslid werd herkozen de heer H. Hoogervorst en gekozen de heer C. Beijk. Bij de rondvraag werd geinfor- meerd naar de speelplaats voor kinderen. Het b'estuur deelde mede, dat dit in het bouwplan is opgenomen, maar de in drukken zijn met gunstig. Een andere vereeniging zag in een minimum van tijd de afrastering vernield. Door gebrek aan materiaal kan de toegezegde brievenbus niet geplaatst worden. Getrouwd: Th. v. d. Zon en J. Morsink. Overleden: L. Zijerveld geb. Vellekoop 69 j. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 1 Nov. Vee. Fokstieren 331, sJachtstieren 8, kalf- en melkkoeien 46, varekoeien 160, vette koeien 300, pinken 54 graskalveren 82, vette kalveren 1. nuchtere kalveren 45, vette schapen 200, weidescha- pen 442, mest var kens 77, biggen 303, paar den 37, bokken ai geiten 40. Prijzen: kalf- en melkkoeien f 4Q0800, varekoeien e. a. f 250500, pinken 180—275, gaskalveren 90160, vette schapen 80—100, weider- schapen f 85—1O0, paarden 200800. LEIDEN, 2 Nov. Groentenveiling. Wit te kool 5.70, Róóde kool 614.Sa- voye kool 8—11, Groene kool 719. Boerenkool 1Q-—1,3.Rapen 67. Prei ƒ7—17.—Kroten ƒ5.20—8.40, Uien 6.8010.40, Peen 7.8014.40, Spruiten 62—93.—, Andijvie f3.50—12.80, Nero 4554.Druiven 76108.Snijboo- nen 161.Stamboonen 151.Witlof 67127.Winterpostelein f 47.Spi nazie 2850.Tomaten f 476, Bloem kool 533.Sla 1.807.10, Knolselde- rie 612, Pieterselie 5.808.10, Selde rie ƒ1.60—6.50, Peen ƒ7—19.— TER AAR, 31 Oct. Groenten. Snijboo- nen 3.8012.10 per 10 kg.; andijvie f 0.55 1.16 per kist; tomaten 472, kroten f 5, roodekool 914, wittekool 3-604.00, savoyekool f 1315, groene kool f 1114. spruiten 437(T, uien 29, witlof 30 81, waspeen 5^12, spinazie 1316, en prei 813 per 100 kg.; druiven 81 36 cent per pond; peterselie f 1—2 en peen 2—13 per 100 bos; sla 1.40—3.40 en bloenfkool f 2—37 per 100 stuks; boeren kool 54635 cent per kist, knolseiderie 58 cent en herfstknollen 5 cent per stuk. KATWIJK a. d. RIJN, 1 Nov. Veiling. Waspeen I f 1622.Waspeen II f 8.10— 13.Spruiten ƒ80—88.—Uien ƒ8.60— 10.70, Kroten I f 7.60—7.80, Kroten II 5.10 —5.20, Andijvie ƒ44—131.—Gele kool ƒ8.30—10.10, Groene kool 10.40—12.80, Roode kool 8.7012.50, Tomaten f 39 4(hper 100 kg.; Bloemkool I 5661. Bloemkool II 3053.Bloemkool III f 1036.p. 100 st.; Bospeen 1522.— p. 100 bos; Soepgroenten 4.204.40.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 4