3)e CeicLclieSoii/ïa/nt Vrede dooropbouwende samenwerking (~ÖP KORTE GOLF Russische tegenbeschuldigingen Ontwerp van wet vermogensheffing Leidsch Tribunaal voor verrassingen WOENSDAG 30 OCT. 1946 yureaux: Papengracht 32. Leiden Giro 103003 Telefoon voor Advertenties en Abonnementen 20826. Redactie en Directie 20015. Handelsdrukkerij 20935. Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1 10 p. mnd. f 3 25 p. kwartaal Franco p post 4.00 waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 10923 Hoofdred Rector H SONDAAL en TH. WILMER. Directie: G G. VAN ELBURG Uitgave van N.V „De Leidsche Courant" en Stichting „De Burcht". Advertenties 15 cent p. m.m Bg contract belangrijke korting. Onze Prinsesjes wa ren bruidsmeisjes bij het huwelijk van haar gouvernante, jkvr. S. C. F. Feith en jhr. ir. J. Roell, dat te Hilversum werd ingezegend. Het bruidspaar met de oruidsmeisjes bij het verlaten der kerk. MINISTER VAN KLEFFENS: pR IS MAAR ééN WERELD, zeide mr. v. Kleffens, de Nederlandsche afgevaar- digde in de Algemeene Vergadering der Vereenigde Naties, en deze wereld is groot genoeg om volkeren met fundamenteel verschillende ideologieën tezamen te laten leven en werken in voorspoed en vrede". Mr. v Kleffens legde ed den nadruk op, dat verstandige en practische vredesverdragen slechts tot stand kunnen wor den gebracht indien er opbouwende sa menwerking bestaat tusschen de groote mo gendheden en indien de positie der kleinere wordt erkend. We minister sprak voorts over den staius van onder het gezag van verschillende landen staande gebieden zonder autonomie. Voorzoover dergelijke gebieden deel uitmaken van het Konink rijk der Nederlanden zij opgemerkt, aldus Van Kleffens, dat zij den status van ge bieden met zelfbestuur zullen krijgen. Nederlands standpunt i-z. het veto-recht Wat de situatie in Spanje betreft, zeide Van Kleffens, dat ook Nederland niet minder dan wie ook vriendschap voof het Spaansche volk gevoelt en afkeer van het regime-Franco. „Juist daarom mogen wij ons er niet van laten weerhouden de situatie met het noodige gezonde verstard te bezien, opdat wij niet onwillens bij dragen tot versteviging van het regime en schade toebrengen aan het economische welzijn van het Spaansche volk. Dit zou de in het Handvest omschreven bevoegdheder te buiten gaan. „Het Nederlandsche standpunt in zake het recht van Veto zal nader duidelijk woi- den gemaakt, als dit punt aan de orde komt. In principe wijzen wij het recht van veto af. Wij zijn echter bereid in dit pre rogatief der groote mogendheden te berus ten, zoolang dit onvermijdelijk is- Maar wij verwachten dan ook, dat het recht van veto alleen gebruikt wordt in gevallen van werkelijk belang". Molotof formuleert een resolutie. Molotof heeft Dinsdagavond geëischt, dat alle landen rekening en verantwoor ding afleggen over het troepenaantal, dat zij nog op buitenlandschen bodem op de been hebben. De kwestie zou ongetwijfeld „op een behorlijke manier" worden gere geld. Molotof verklaarde, dat de Sovjet-Unie zeir bereid was alle gewenschte inlichtin gen tè verstrekken. BINNENLAND. Op de Algemeene Begraafplaats te Egmond is gisteren onder enorme belang stelling het stoffelijk overschot van den op 60-jarigen leeftijd overleden reddingsboot- schipper Jan van der Plas ten grave gedra gen. De auto-snelweg Arnhem-Nijmegen is vandaag officieel geopend. De arbeiders in het baggerbedrijf, aan gesloten bij den Centralen Bond van Trans portarbeiders, gaan 30 October voor 24 uur in staking als protest tegen de door rijks bemiddelaars voor hen vastgestelde loon regeling Te Kerkrade is een 28-jarige mijnwer ker met twee revolschoten gedood. Paard en wagen van een bodedienst zijn nabij de Klomp door een militaire vrachtauto aangereden. De zoon van den bode werd gedood BUITENLAND. Het Amerikaansche departement van buitenlandsche zaken heeft een verklaring afgelegd, volgens welke Oostenrijk niet als een voormalig vijandelijke staat maar als een „bevrijd land" zal worden behan deld. Een ev. aanvrage van Oostenrijk om toelating tot de Ver. Naties zal Amerika ondersteunen. De Spaansche politie heeft het gehee- le bestuur der clandestiene communisti sche partij in Spanje gearresteerd. De Grieksche regeering heeft haar ontslag aangeboden. De premier Tsaïdaris wil den koning adviseeren, het parlement te ontbinden, indien de oppositie blijft vol houden, dat de partij van Tsaïdaris niet het vertrouwen van het volk heeft. In verschillende Italiaansche sleden is de verjaardag van den fascistischen „op- marsch naar Rome" nog gevierd. In Toscane (Italië) is een gewapende rooversbende uit Engelsche en Poolsche deserteurs, gearresteerd. In West-Macedonië hebben guerilla- strijders een aanval gedaan op een dorp. Er zijn meer dan 50 dooden. In Duitschland wordt voor het eerst sinds 1939 een volledige volkstelling gehou den. De ijzergieterijen der Krupp-fabrie- ken te Essen zullen orden opgeblazen. Zij worden beschouwd als het centrum van de Duitsche wapenindustrie. HET PROCES ROND „VRIJ NEDERLAND". Wij hebben uitvoerig medegedeeld de aanklacht tegen degenen, die hebben mee gewerkt aan het verraad tegen „Vry Neder land" in November 1943, welke aanklacht gisteren door bet Gerechtshof te Amster dam is behandeld. De hoofdpersoon van de Vry Nederland- affaire was de -xO-jarige Haarlemsche ma chinist Jacob Beenen. Van huis uit N.S.B. gezind, stelde hij de Nazi-rechercheurs in kennis met de opslagplaats van illegaal drukwerk bij den timmerman Moorhoff. Ter zitting liet de verdachte niets onbe proefd om de waarheid te verdraaien en zich onschuldig voor te doen. Hij .deed .zulks ook in de zaak-Bronkhorst. den verzeke ringsagent, die .iij in de val lokte door de zen man bij zich thuis te laten komen, waar de rechercheurs Smit en Willesen verdekt stonden opgesteld. De eisch voor Beenen was 20 jaar gevangenisstraf. Tegen de H3-jarige dienstbode Augusta Kappelhof eischte mr. Besier 8 jaar gevan genisstraf met aftrek van een-jaar voorar rest. Deze verdachte, die ook eenig onder- grondsch werk heeft verricht en o.m. met „V.N." rondging, had een verhouding met Beenen, van '"ien zij wist, dat hij N S.B.-er was. Door misdadige loslippigheid vertelde zij aan B. over het werk van de Lohmanns voor de illegale pers. Beenen maakte gretig misbruik van die wetenschap, die ten slotte de vreeselijke nasleep van 19 dooden en vele gevangenen tot gevolg heeft gehad. Tegen de andere bij deze zaak.betrokke nen gisteren genoemd Werden straf fen van 2 en 214 jaar gevangenisstraf ge- eischt. HET VUREN NOG NIET GESTAAKT. In een gisteren te Batavia gehouden bij eenkomst van de wapenstilstandscommis sie is besloten een technische subcommis sie te benoemen, waarin de chefs der be trokken generale staven zitting zullen heb ben. Haar taak zal zijn om alle technische en andere bijzonderheden voor een feite lijk staken van de vijandelijkheden uit te werken. Tevens heeft de commissie op dracht het vuren te doen staken „zoodra dit mogelijk is." Protest van Kardinaal De Jong Kardinaal de Jong heeft in een telegram aan het Vaticaan, namens de Nederland sche katholieken, uitdrukking gegeven aan de verontwaardiging over de veroordeeling van den aartsbisschop van Zagreb, mgr. Stepinac. De nuntius te Parijs, mgr. Angelo Roncalli, heeft namens het Fransche epis copaat geprotesteerd. GENERAAL DER CARMELIETEN OMGEKOMEN. Naar uit Texas gemeld wordt, is pater Tommasso, generaal van de orde der onge schoeide Carmelieterl', aldaar tijdens een autotocht in de bergen verongelukt. ARTSEN ZEGGEN CONTRACT MET ZIEKENFONDSEN OP. De Mij. tot bevordering van de Genees kunst heeft de contracten met de zieken fondsen opgezegd. Alle bij deze Mij aange sloten artsen zullen deze opzegging doen ingaan op 1 Nov. a.s., zoodat dus m.i.v. 1 Jan. reeds vele patiënten geen geneeskun dige hulp meer zullen kunnen krijgen. De artsen hebben reeds geruimen tijd ernstige bezwaren tegen de in het Ziekenfondsenbe- sluit 1941 vervatte regeling, welke inhoudt, dat ieder, wiens salaris niet meer dar. 3000 bedraagt, verplicht yerzekerd is, waarbij werkgever en werknemer elk 2 pet. premie betalen. De artsen willen geen regeling, die onder Duitschen druk en met uitslui ting van de artsen is tot stand gekomen. De actie is niet gelicht tegen de vrijwillige ver zekeringen. Er wordt bezwaar gemaakt, dat velen, die vóór hst Ziekenfondsbesluit '41 particulier patiënt waren, thans als zie kenfondspatiënt komen, terwijl vaststaat, dat hun inkomen ver boven de loongrens van 3000 uitgaat. Voorts achten de artsen verhooging der ziekenfondspremies nood zakelijk. Het protest is gekomen nadat reeds meer dan een half jaar met de be voegde instanties zonder resultaat is ge sproken. WAAR ZIJN ONZE TROEPENSCHEPEN? KOTA BAROE 28 Oct. 4.30 uur v.m. van Suez vertrokken. TEGELBERG 28 Oct. te Batavia ge arriveerd. VOLENDAM 27 Oct. 5 uur n.m. van Port Said, 6 Nov. te Colombo verwacht. Verder geen nieuwe berichten ontvangen. VOLGEN HET RECEPT, dat de Nazi's ook toepasten, om nl. hun tegenstanders te beschuldigen van wal zij zelf deden, zijn de Russen thans begonnen met de Wes telijke geallieerden te beschuldigen, dat deze, onmiddellijk na de bezetting van Duitschland, Duitsche wetenschappelijke instituten hebben ontmanteld en naar hun eigen landen hebben overgebracht. Ook werd, volgens het onder Sovjet-bewind staan de radio-station Leipzig, door Engeland en de Ver. Staten jacht gemaakt op Duitsche technici en technische plannen. Deze technici zou zijn beloofd, dat hun vrouwen en gezinnen binnen 6 maanden zouden volg en, maar volgens radio Leipzig is deze be lofte nog in geen enkel geval verwerkelijkt. Duitschers solliciteeren De commandant van de Sovjet-zóne van Berlijn, generaal-majoor Kottikof, heeft vertegenwoordigers van de soaialistische eenheidspartij, de liberaal-democratische partij en de christelijk democratische par tij medegedeeld, dat „de lasterlijke aantij gingen van de kranten in de Westelijke zones ten spijt, in de laatste dagen meer dan 300 Duitschers gesolliciteerd hebben naar betrekkingen in de Sowjet-Unie. 150 van deze sollicitaties kwamen uit de Wes telijke zone." (Waarmee gedwongen depor taties niet zijn goed te praten! Red.) Zij weten wat deportatie beteekent. Peter v d. Voort, de Nederlandsche vi ce-president van de internationale organi satie van de ijdens de bezetting door de Duitschers voor dwangarbeid weggevoerde arbeiders, heeft in een interview verklaard, dat hij de kwestie der deportatie van Duit schers naar Rusland ter sprake zal brengen op het eerstvolgend congres van het. inter nationale verbond te Parijs. Naar zijn meening zal dit congres een veroordeeling uitspreken van de Russische maatregelen, oor zoover daarbij sprake is van dwang. „Hoewel het velen vroegere arbeids slaven der Duitschers een zekere voldoe ning zal schenken, dat de Duitschers thans zelf eens aan den lijve kunnen on dervinden, wat het beteekent gedepor teerd te worden, zullen wij bij den Ge allieerden Bestuursraad, bij de Uno en bij het Internationale Roode Kruis stappen ondernemen, om dezen maatregel, onge daan te maken. Wij, slachtoffers van vroegere deportaties, hebben den strijd aangebonden tegen eiken vorm van de portatie van gewone burgers en onze protesten zullen zich moeten richten te gen een ieder, die zulke deportaties ten uitvoer brengt, onverschillig welk land dit is en onverschillig welke nationali teit hierbij betrokken is. Als de wereld deze deportaties toelaat, is de feitelijke en moreele veroordeeling van Sauckel, wien de deportatie door de Duitschers in Neu renberg ten laste werd gelegd, tot een belachelijke farce gedegradeerd." Belasting gaat tot 25 pCt. van vermogen Bij de Tweede Kamer is heden ingediend het ontwerp van wet in zake de vermogens heffing ineens. De aanslag van deze belas ting wordt bepaald naar het vermogen op 1 Jarr. 1946. Zij bedraagt voor vermogens tot 100.000 tien percent, voor het gedeelte van 't belastbare bedrag tusschen f 100.000 en 200.000 vijftien percent, tusschen 200.000 en jOO.OOO twintig percent, tus schen 500.000 en 1 millioen twee en twintig en een half percent en over het gedeelte dat ligt boven een millioen gulden vijf en twintig percent. De belasting moet binnen een jaar na de aanslag worden vol daan. Alvorens het tarief wordt toegepast, wordt voor ongehuwden 8000 afgetrokken en voor gehuwden 12.000 verhoogd met 4000 voor ieder minderjarig kind Voor kleine vermogenbezitters, ouder dan 40 jaar, is bovendien een vrijstelling opgeno men van ten hoogste vijftigduizend gulden. Deze geldt slechts ten volle, indien he* ge middelde inkomen over de jaren 1941 tot en met met 1945 vijftienhonderd gulden of minder bedroeg. Bij een hooger inkomen wordt deze vrijstelling slechts ten deele verleend en boven drieduizend gulden ver valt ze geheel. Vrijstellingen. Vrijgesteld 'lijn huisraad, schilderijen, boeken enz., kleeren en levensmiddelen, voor zoover de waarde hiervan een bedrag van vijftienduizend gulden niet overschrijdt en mits deze zaken geen handelsvoorraad zyn. Vóór-oorlogs bezit wordt geschat naar de waarde op 1 Mei 1940. Verzekeringpo- lissen en lijfrente, tot een bedrag van tien duizend gulden, blijven eveneens buiten be schouwing en indien men geen recht op pensioen heeft, is twintigduizend gulden vrijgesteld. Van de waarde van achterstallige coupons en dividenden zal veertig percent onbelast blijven In hoofdlijnen zal het vermogen worden vastgesteld overeenkomstig de wet op de vermogensbelasting-1892. Onroerende goe deren, bedrijfsmiddelen en effecten worden op dezelfde wijze gewaardeerd als bij de vaststelling van het eindvermogen voor de vermogensaanwasbelasting. Rechten op een pensioen van meer dan 4000 per jaar wor den tot het gekapitaliseerde bedrag als ver mogen beschouwd, voor zoover zij 4000 overschrijden. Vermogens, waarvan de grenzen niet constant blijken te zijn Als eerste verdachte verscheen gister ochtend in de beklaagdenbank van het Leidsch Tribunaal W. Smit, schilder te Leiden, aan wien ten lasie werd gelegd het lidmaatschap van de N.S.B., het optreden als buurt- en wnd. grospleider, terwijl hij ook als bedrijfsleider der firma Bleys voor den aannemer De Jong uit Oegstgeest 120.000 M.2 camouflagemateriaal voor de Duitsche Weermacht met verf had bespo ten, voorts was hij ook nog lid van de Techn. Noodhulp te Leiden geweest. Verd. gaf alle feiten toe. By het rapport van het Beheersinstituut over het vermogen van verd. kwam voorts nog aan het licht, dat hij bij den verkoop van een huis, dat aan een Jood toebehoorde, nog ƒ500 had verdiend. Mevr. P. A. BouwensSnijders uit Kat wijk aan den Rijn was lid van de N.S.B- en de N.S.V.O. geweest, had in Roosen daal, waar zij vroeger woonde, vriend- schappelijken omgang met Duitschers, ter wijl haar zoontjes op de schutting van haar woning hadden geschilderd: „Duitschland wint op alle fronten, heil Hitier". Verd. had zich geen moeite genomen dit te ver wijderen. Tusschen president en verd. ont spon zich over het ten laste gelegde een vraag- en antwoordenspel, waarbij verd. heel veel ontkende. De pres., die nu aan haar verklaringen van vandaag ging twij felen, verdaagde de zaak tot over vier we ken om eerst de getuigen op te roepen. Mevr. D. Blokkervan Keulen uit Leiden, was ten laste gelegd, dat zij lid van de N.S.B., de N.S V.O. en den N.V.D. was ge weest. Verd. gaf deze feiten toe. Mevr. D. Blokervan Keulen uit Leiden, voorheen te Oegstgeest, was lid van de N. S.B., de N.S.V.O. en blokleidster geweest. Voorts had zij bij haar vertrek uit Oegst geest haar woning in de Emmalaan met nat. soc. reclameplaten beplakt. Toen op deze platen door haar onbekenden een galg was geteekend met de woorden: „Toontje groeit op voor galg en rad", had zij in een telefoongesprek en tegen haar kameraden en kameraadskes gezegd: „Dat hebben de rot-Joden gedaan, ik zal ze wel laten han gen". Toen hierna nog even het vermogen van verdachte's echtgenoot, een uit voerder van weermuchtswerken, onder de loupe werd genomen, bleek, dat ex perts uit de boekhouding nog geen wijs konden worden. Vast staat echter nu reeds, dat het vermogen van den echtgenoot van verd., die in 1930 nog failliet was verklaard, 165.000 be draagt, terwijl hij bovendien nog en kele panden bezit. In de middagzitting verscheen mevr. C. Vlieland uit Leiden voor he. Tribunaal. Een lange rij tenlasteleggingen werd haar voor gehouden. Zoo was zij lid van de N.S.B., de N.S.V.O., den N V.D., kringvertegenwoor digster van het strijdhonds der N.S.B., groepsvertegenwoordigster van frontzorg, wijkhoofd en soc. werkster van den N.V.D., voorts had zij gecolporteerd met Vova, ge collecteerd voor Winterhulp, was haar woning een centrum van colporteurs van Vova en werden de collectes van Winter hulp daar geteld, had zij kindertranspor ten van den N.V.D. begeleid, reclamepla ten van den N.V.D. zichtbaar opgehangen en had zij haar radio mogen behouden. Verd., die al deze fieten onomwonden toe gaf, verklaarde het met de Jodenvervol ging nooit eens te zijn geweest. Zij zag in het program van de N.S.B. iets goeds voor het Nederlandsche volk, thans zag zij zelf wel in, dat het dom van haar was ge weest om zich zoover te laten gaan. Get. Vlieland, thans gedetineerd, naar zijn vermogen gevraagd, verklaarde een eigen huis aan den Nieuwe Rijn en de Pe likaanstraat te bezitten; van zijn meubilair was hem niets bekend. ..Het was voor get., die kort tevoren verklaarde niets achter te hebben ge houden, een wel zeer onaangename ge waarwording van den pres. te verne men, dat juist gisteren in een safe te Arnhem een partij tafelzilver van get. was opgespoord. Toen dr pres. hem hierover nog eens onderhield, kwam al spoedig „de aap uit de mouw". Get. had het bij zijn verhoor wel opgegeven, maar daaraan tevens de mededeeling verbonden, dat de bank in Arnhem, waarin zich de safe bevond, was ge bombardeerd. Men had er toen verder geen notitie van genomen. Get. die in eens erg mededeelzaam werd, gaf nu meteen maar toe, dat zich ook de sie- ;aden van zijn echtgenootc, welke voor 15.000 waren verzekerd, en nog een bedrag van ƒ3000.— in de safe be vonden. De raadsman van verd., mr. F. K. Rei- senbach den Haan, zeide, dat zijn cliënte reeds langen tijd het verkeerde van haar houding heeft ingezien. Mevr. J. de Graaff, uit Lisse, was lid ge weest van de N.S.B., de N.S.V.O. en het Agrarisch front en had in deze organisa ties verschillende functies verricht. Uitspraak in alle zaken over veertien da gen. RUSLANDS TROEPENSTERKTE IN DE BEZETTE GEBIEDEN. Op de bewering van Churchill, dat Rus land 200 divisies op oorlogssterkte in de be zette gebieden hand staan, heeft Stalin zooals gemeld geantwoord, dat het er maar 60 waren. Churchill heeft daarop gis teren de opmerking gemaakt, dat zelfs 60 divisies een aantal vormen, dat de Britsche en Amerikaansche strijdkrachten in vijan delijk bezet gebied in Europa verre over treft. Churchill voegde eraan toe: „Het is moeilijk te gelooven. dat gealli eerden, die samen vijandelijk gebied be zetten, dat onlangs ten koste van hun bloed werd veroverd, de sterkte van eikaars gar nizoenen niet zouden mogen weten Men zou integendeel gedacht hebben, dat zy de ze inlichtingen zouden hebben uitgewisseld als iets vanzelfsprekend en dat men we derzijds de strijdkrachten in de respectieve zónes zou inspecteeren." DE RUSSEN IN OOSTENRIJK. De Oosteenrijksche autoriteiten nebben het onder het Russiscne regiem niet gerr.ak- ke'yk. Zoo hebben de Russen dr Baier, he* noofd van den veiligheidsdienst; in Ne- der-Oostenrijk, gearresteerd, omciat hy openbare demonstraties verboden had. De Oostenrijksche minister van binnen- landsche zaken, Oskar Helmer, heeft in het parlement medegedeeld, dat dr. Baier de betreffende order in opdracht van de Sov jets zelf had uitgevaardigd. Het Oostenrijksche parlement is in ge heime zitting bijeengekomen. DE ARABIEREN BLAZEN HOOG VAN DEN TOREN. Naar aanleiding van een brief van pre sident Truman aan koning Ibn Saoed, waarin hij nogmaals verklaart voorstander te zijn van onmiddellijke toelating in Pale stina van 100.000 Joden, zegt de secretaris van de Arabische Hooge Commissie voor Palestina, dat dit een „oorlogsverklaring aan de Arabische Liga" beteekent. Hij voegde hieraan toe, dat de Arabieren op deze agressieve en amoreele verklaring van den „Zionistischen" president niet met woorden, doch met daden moesten reagee- ren, daar dat de eenige taal is, die hij en zijn imperialistische clique verstaan. Laat de Arabieren beginnen, zoo zeide spreker verder, met het verbreken der di plomatieke betrekkingen met Amerika en het boycotten .an alles wat Amerikaansch MSTRIBUTIENIEUWS AANVULLING BONNENLIJST. Voor de eerste helft van de 12de periode (27 October t.m. 9 Nov.) 1946. Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC, 612. (Strook No. 1). 454 algemeen 250 gram waschpoeder 455 algemeen 500 gram suiker, boter hamstrooisel, enz. of 1000 gram jam, stroop enz. of 740 gram 2 potjes) pindakaas BONKAARTEN KD, KE, 612. (Strook No. 1). 464 algemeen 250 gram waschpoeder 465, 466 alg. 250 gram suiker, boter hamstrooisel enz., of 500 gram jam. stroop, enz. of 370 gram 1 potje) pindakaas TABAKSKAARTEN. T 562 rantsoenen tabaksart. Op de bonnen voor suiker kan men, zoo lang de voorraad strekt, pindakaas koopen. Op bovenstaande bonnen kan met ingang van Donderdag 31 October a.s. worden ge kocht. NIET MINDER SUIKER. In November zullen de suikerbonnen weer in de eerste week van een veertien- daagsche periode worden aangewezen. De ze maatregel houdt geen rantsoenverlaging in. De huidige situatie, aldus deelt men ons mede, is een gevolg van het extra kilogram suiker, die in de loop van September heeft plaats gehad en waardoor aan de bevoor rading van de detaillisten hooge eischen zijn gesteld. Thans worden de handelsvoor raden weer geleidelijk aangevuld. PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN EN VERLICHTING. Het Centraal Distributiekantoor deelt ons mede, dat houders van kaarten voor petro leum voor kookdoeleinden en/of verlich ting op de bonnen A 01, A 02, A 03, A 04 van de kaart UA 611, de bonnen B 01, B 02 van de kaart UB 611, den bon C 01 van de kaart UC 611, en de bonnen D 02, D 03 van de kaart UD 611 gedurende de maand No vember vier liter petroleum kunnen koopen Voorts wordt medegedeeld, dat de bon nen 609 en 109 algemeen geldig blijven t/m 16 November a.s. WEERSVERWACHTING ooooo o Weersverwachting tot Donderdagavond o VRIJ KOUD. g Zwaar bewolkt met op vele plaatsen o g nevel of mist en slechts hier en daar o tijdelijke opklaring. Geen neerslag van g c beteckenis. Matige Oostelijke wind. o c Vrij koud. OOOOOUUUOUUÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfVwv^.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 1