HEROPENING DAMESKAPSALON BANKET-BAKKERIJ 2DE bediende Telefonisch MAGAZIJNMEESTER 3 NETTE MEISJES 5 rol kippengaas Landbouwartikelen Italiaansche Opera OMGEVING ALPHEN AAN DEN RIJN Gidsenoudermiddag. 15 September van het vorig jaar werd in de Alphensche parochie de Gidsenbeweging in het leven geroepen. Als goed resultaat werd Zon dagmiddag in de St. Josephzaal de eerste oudermiddag gegeven waarop aan velen een duidelijk beeld is geboden van het wezen, het doel en het streven van de Gidsenbeweging in de parochie. Na de ge bruikelijke opening en het zingen van het Gidsenlied hield de aanmoezenier, Kape laan J. W. Poel, een inleiding gaf, waarin spreker zeide, dat de gidsenbeweging is de katholieke padvinderij voor meisjes. Zij is erop gericht door spel en zelfwerkzaam heid goede karakters te vormen, de meis jes in hun overgangsjaren voor te berei den op het later leven. Hierna werden vijf gidsen van den kring Etna geïnstalleerd, nadat zij één voor één, met de hand op de vlag, trouw hadden beloofd aan God, Kerk en Vader land en zich ernstig voornamen te zullen helpen daar, waar zulks noodig is. Haar werd het insigne opgespeld en de das om gedaan. Zij voltooiden het getal 70 der ge- installeerde gidsen van één jaar vrucht baren arbeid. Een twaalftal meisjes gaven, maand voor maand, op rijm, een aardig geslaagd verslag van een jaar gidsen-arbeid, waar in zoowel het wel als het wee der geschie denis door den aalmoezenier op geestige wijze was verwerkt. Vervolgens werden in spel, zang en schets de verschillende eischen der gidsenbeweging verduidelijkt. Er werd ook gemarcheerd onder het zin gen van pittige liedjes. Een van de klein ste gidsen van kring Etna vertolkte hoe een truw lid lacht en zingt bij alle moei lijkheden. Dit was heel aardig geslaagd, evenals de declamatie van „Bewaarschool" van Bernard van Meurs door een der gid sen van kring Maledetta alsmede „Chris- RECHTZAKEN POLITIERECHTER. Een merkwaardig feit was het, waarvoor de landbouwer M. v. d. A. te Alphen a. d. Rijn zich voor den Haagschen politierech ter had te verantwoorden. Hij stond te recht. omdat hij onrijpe haver had ge maaid'. Blijkbaar had hij teveel haast be toond met de oogst. De officier vorderde thans tegen hem 25 boete of 10 dagen hechtenis, waartoe de rechter veroordeelde. F. V. P. te Noordwijkerhout had zich bezig gehouden met het clandestien ver vaardigen van een slokje, hoewel veronder steld mag worden, dat het bij elkaar een aardig plasje zal zijn geweest, dat hij brouwde. De Rijksadvocaat vorderde 500 boete, doch de officier vroeg een maand gevangenisstraf. De rechter veroordeelde tot 500 boete op 2 maanden hechtenis. De bollenhandelaar A. E. te Voorhout had 17 kg. vleesch in voorraad', maar de officier meende, dat er wel' meer achter zat, en het een clandestiene slachterij be trof. Hij vorderde dan ook acht weken ge vangenisstraf. De rechter veroordeelde tot vier weken gevangenisstraf. Er werd verondersteld, dat de huisvrouw C. M. J. v. d. W. te Sassenheim wel had ge weten, dat de 17 kg. vleesch, welke zij in voorraad had, van clandestiene slachterij afkomstig was. En daarom vorderde de Of ficier een maand gevangenisstraf tegen haar. De rechter veroordeelde tot drie we ken gevangenisstraf. tus Koningschap" van Gabriel Smit, door een ander lid van denzelfden kring. Het schetsje „Het radiospook" en vele andere werd en naar ieders tevredenheid ver tolkt. Het kampvuur, ditmaal zonder vuur, werd gevolgd door beloftehernieuwing. De uitstekende en vlotte leiding van de groepsleidster, mej. D. van Vliet, ijverig bijgestaan door verschillende leidsters, heeft in niet geringe mate bijgedragen tot het welslagen van dezen middag, waarop de gidsen-familie-sfeer zoo aangenaam aandeed. Bonteavond N.K.J.B. Voor een uiterst goed gevulde St. Josephzaal gaf de pl. afd. van de Ned. Kath. Jongerenbeweging een bonten avond, welke na allerlei omstan digheden in oogenschouw te nebben geno men, toch wel geslaagd mag worden ge noemd. Meerdere goed uitgewerkte en goed vertolkte onderdeelen vormden een succes voor de medewerkenden en deden de velen niet teleurstellen. De decors welke in zeer korte spanne tijds door den heer Handgraaf op kunst zinnige wijze waren vervaardigd, droegen veel bij om de diverse tafereelen tot hun recht te doen komen. De moderator. Kapelaan Chr. Vriese- koop, hield een korte inleiding tot dezen avond en verzocht clementie voor het spel waarvan de vertolkers voor het meeren- deel moesten worden gerequireerd uit jon gemannen, die zich tot nu toe nog niet voor een dergelijke taak zagen gesteld. Wij hebben hiermede rekening gehouden bij de beoordeeling, doch kunnen niettemin aan hen die een bonteavond-programma op prijs stellen, een bezoek aan de herha ling op Dinsdagavond aanbevelen. KATWIJK Glasactie. De inzameling van glas voor de getroffen gebieden leverde op 72 vierkante meter glas plus 646.92 in con tanten. Herinneringen. In de Zuidduinen werden kisten met munitie gevonden en de 8-jarige S. vond op het strand een slag pijpje, onderzocht het en het ontplofte, met gevolg: wonden aan hoofd en handen. Hij werd in het Acad. Ziekenhuis te Lei den opgenomen. Aan het Zuidestrand werden 2 mijnen gevonden. LISSE Vrouwenbond. De R.K. Vrouwen bond hield onder voorzitterschap van mevr. Vreeburg een ledenvergadering, waarop Rector Brans sprak over „de rech ten en plichten in het gezin". Na deze le zing werden eenige liederen gezongen en had een verloting plaats. NIEUWKOOP GEMEENTERAAD. De raad van deze gemeente kwam Don derdagmorgen in voltallige zitting bijeen. Omtrent de op de vorige vergadering ge stelde vragen werd het volgende medege deeld. Er is een onderzoek gaande naar een mogelijke electrificatie van de Acht tien kavels. Van de 102 beschikbare straal- lampen zijn er 34 in bedrijf en verder ontbreken volgens het electriciteitsbedrijf fittingen en dergelijke. Wat de inlevering betreft werd opgemerkt dat dit weliswaar overal op de centrale kantoren, voor Nieuwkoop dus het kantoor te Bodegraven, geschiedt, doch dat een regeling bewerkt zal worden die plaatselijk inleveren mo gelijk maakt De heer v. Dam wil het besluit nemen om in deze gemeente het thuisslachten voor zelfverzorgers open te stellen. Dit besluit is echter aan goedkeuring van Ge deputeerde Staten onderworpen. Omdat ook echter de landbouworganisaties achter het verzoek tot huisstechting staan, neemt de raad het besluit om ïiet bestaande ver bodsartikel op te heffen» De heer P. Pieterse lfeengt dan nog het feit ter sprake dat ertinwoners zijn die indertijd van de gemeente natte turfbon- ken hebben gekocht en het geld hiervoor niet hebben teruggekregen. Dit bleek echter niet mogelijk te zijn omdat de ad ministratie niet. was opgezet om te kun nen bepalen welke personen deze turf ge had hebben. Besloten werd om de admi nistrateur hiervan (de gemeente-opzichter) te verzoeken om voortaan in dergelijke gevallen, een administratie te voeren die aan alle eischen beantwoordt. Als derde agendapunt werd behandeld de woningbouw. In het uitgegeven prae- advies sommen E. en W. verschillende moeilijkheden op die aan huizenbouw is verbonden. B. en W. hellen over naar het bouwen van 10 toegewezen woningen door do gemeente zelve. De heer P. Pieterse ver dedigde het bouwen door een woningbouw vereeniging o. m. omdat sommige perso nen eigen huizen beter zouden beheer en dan gemeente-eigendom. De heer Boer stelt voor de 10 huizen door de gemeente te laten bouwen, omdat die tenslotte voor alles aansprakelijk is, en het nu al vrijwel vast staat, dat de huidige huizenbouw een financieele strop wordt. De heer E. H. van Dam komt nog met een tusschenvoorstel, maar dit wordt ver worpen. De uiteindelijke stemming wees uit, dat men met 7 tegen 4 stemmen voor gemeentebouw was. Schoolartsendienst. De inspectie van de volksgezondheid heeft 14 omliggende plaatsen bijeengevoegd voor een schoolart sendienst, waarbij een arts regelmatig de scholen zal bezoeken en de kinderen on derzoeken. De onkosten hiervoor komen op f 0.16 per hoofd xan de bevolking. Daar in een discussie hierover wordt vastgesteld, dat al het geld, besteed aan de gezondheid van de kinderen, welbesteed is, werd de schoolartsendienst met 101 st. aangeno men. De heer Boer merkt in dit verband op gehoord te hebben, dat in dit geval over wogen zal wórden om Zr. Prins, die inder tijd werd benoemd voor de bestrijding van schurft en ongedierte te ontslaan. Hij acht dit niet gewenscht, omdat de plaats nóg verre van rein is. Bij de hierna volgende rondvraag infor meert de heer Ravenbergen naar het her stel van het gymnastieklokaal. De heer Boer merkt op dat de voltage van de stroom te laag en schommelt om de 190 volt. OUD-ADE Glas-actie. Met een groote Ameri- kaansche wagen kwamen de glasmannen naar het lage land. Tè groot om Zwarte- weg en Zevenhuizen binnen te dringen. Maar de Kath. Meisjes-jeugd haalde alles dapper op. Rijp wetering kwam ook met groote kis ten en ramen, en er werd eventjes meer dan honderd popjes opgehaald voor de Rip en Oud-Ade samen. Allemaal hartelijk dank aan severs en werksters. Het glas gaat naar Noord-Limburg SASSENHEIM „Welkom Binnen". Gisterenavond is dit stuk met groot succes voor' een stamp volle zaal opgevoerd. Onder de pauze werd er gecollecteerd voor de glasactie van Hen ri de Greeve „Ruiten Troef". Het bracht 81.74 op. Heden en morgenavond wordt alles herhaald. Zorgt dat de schalen te klein zijn. VOORSCHOTEN Geboren: Wilhelmus Johannes z. van G. van Herpen en J. van de Jager; Cor- nelis Gerardus z. vén C. G. Duijnisveld en M. Ouwerling; Arie Leonardus z. van B. van Vliet en M. Hoogendoorn; Johan nes Huivert z. van C. M. van Velden en H. Holander; Hans Willem z. van H. Valk en F. J. Verboon; Arie zoon van C- de Vreugd en M. Meijvogel. Overleden: Johanna Morelis 74 j. wed. van P. de Jong. Ondertrouwd: F. Kamst 34 j. te Amster dam en A. C. Oudshoorn 42 j.; Y. A. El- gersma 26 j. te Enschede en van den Bos 26 j. Gehuwd: N. C. van Velzen 23 j. en A. M. van Kampen, te Zoeterwoude. WOUBRUGGE Geboren: Hendrik, z. van J J. Wolvers en H. Brunt; Margaretha Maria Francisca Cornelia, d. van C. J. Lieverse en M. A. van der Ploeg. Getrouwd: C. van Hodenrijs en A. T. Baak; P. C. van Berkel en L. Sommer. ZEVENHOVEN Geboren: Johannes Maria zv. L. Hoogeboom en M. Eijsij; Elisabeth d. v. H. F. Hassing en A. M. v. d. Bosch; Cor- nelis Grardus Maria z. v. C. Hoogervorst en W. C. Bader; Wilhelmus z. v. J. J. G. v. di. Weijden en A. M. Bus; Gerardus z. v. B. H. v. d. Hoort en J. Aartman. Gehuwd: H. L. v. d. Linden en Th. v. d. Meer. BINNENLAND INLANDSCHE TABAK IN SIGARETTEN? Binnenkort zal het Rijksbureau voor Ta bak een communiqué publiceeren, waarin wordt medegedeeld wat met de oogsten van Inlandsche tabak zal geschieden. De moei lijkheid is, dat er nog een hoeveelheid door Nederlandsche kweekers geteelde tabak aanwezig is, waar men eigenlijk geen raad mee weet. aldus „Trouw". Van den oogst 1944 is nog 7.750 K.g. over van slechte kwaliteit, van den oogst 1945 is nog 27.000 kg. over (volgens nadere be richten 36.000 k.g.), waarvan 5.000 kg. van goede kwaliteit, geschikt voor export. De resteerende 22.000 kg. is slecht te noemen. In geen geval wordt deze hoeveelheid ver werkt in de huidige Zuid-Amerikaansche tabakken. Waarschijnlijk zal men er ama teurssigaretten van vervaardigen, die niet op den bon mogen worden verkocht De oogst 1946 bedraagt pl.m. 100.000 kg. De planters willen ook dit kwantum aan de regeering verkoopen tegen den prijs van 4 per k.g. Tot nog toe heeft de regeering echter 1.40 per kg. betaald, zoodat'zij ook ditmaal niet hooger wil gaan. Waarschijn lijk zal de regeering deze hoeveelheid dan ook niet aankoopen. Het gevolg zal zijn, dat de planters hun tabak tegen zwartgekleur- den prijs aan den particulieren handel ver koopen Wij vernemen, dat in verband hier mede het Rijksbureau voor Tabak een be spreking zal voeren met de afdeeling Tuin bouw van het ministerie van Landbouw, ten einde te beslissen wat er met den oogst- 1946 zal gebeuren. Hoewel het Rijksbureau voor Tabak tot nog toe geweigerd heeft inlandsche tabak ken te verwerken, zal het nu toch overwe gen daartoe over te gaan. Er is echter niet veel kans, dat wij binnen afzienbaren tijd van de Zuid-Amerikaantjes af zullen zijn, hoewel duidelijk gebleken is, dat het pu bliek deze sigaret afwijst. De tabak is zui ver, maar in ons vochtige klimaat voldoet zij niet, wel in Oostersche gebieden. Ons klimaat behoeft een zgn. „zuurreageerende" tabak, die verwerkt is in Engelsche en Amerikaansche sigaretten. Men neemt thans proeven om door bepaalde inspuitin gen de Domigo-tabak ook zuurreageerend te maken, doch men is nog niet volledig ge- BUITENLAND TREINVERKEER IN OOSTELIJK OOSTENRIJK LIGT STIL. De directie der Oostenrijksche spoorwe gen heeft bekend gemaakt, dat met ingang van 28 October alle treinverkeer in het Oosten des lands stopgezet wordt. Weenen zal nog slechts met behulp van andere vervoermiddelen dan de trein in verbin ding met de buitenwereld kunnen komen. Deze regeling geldt ook voor de internatio nale treinen naar en van Zwitserland, Tsjecho-Slowakije en Hongarije. Oorzaak is een volslagen gebrek aan kolen. De post zal per postwagen vervoerd worden. De minister voor economische vraagstukken en wederopbouw,. Heinl, heeft intusschen verklaard, dat wagons met Poolsche kolen onderweg zijn, zoodat de bijzondere maat regelen vermoedelijk slechts enkele dagen van kracht zullen zijn. De communisTische „Volksstimme" en het Sovjet-blad „Oes- terreichische Zeitung" schrijven, dat het kolentekort gevolg is van sabotage, die weer samenhangt met het feit, dat men liever op brandstof uit het Ruhrgebied re kende dan het oog te richten op de voor- loopige handelsovereenkomst met Polen. ROEMENIë'S HOUDING T.A.V, HET VATIC A AN. De verhouding tusschen het Vaticaan en Roemenië is zeer gespannen. De nuntius te Boekarest, mgr. Andreas Cassulo, is nog steeds op zijn post, doch hij kan zijn functie als zoodanig niet uit oefenen, wegens de houding die de pl^t- stelijke autoriteiten tegenover hem aan nemen. Het Vaticaan heeft daarop den Ameri- kaanschen bisschop mgr. Gerald Patriick O'Hara belast met de voorloopige leiding van de nuntiatuur te Boekarest, maar de Roemeensche autoriteiten willen hem niet toelaten. MARKTBERICHTEN KATWIJK a. d. RIJN, 25 Oct. Groente veiling. Per 100 kg. Waschpeen I 13 19, id. II ƒ8—10, Stamboonen 77—123, Kroten I ƒ88.10, Andijvie ƒ3.1011.60, Gele kool ƒ9.40—9.60, Roode kool ƒ7.10— 13.10. Per 100 st. Bloemkool I ƒ3158, Blomekool III 9.5016, Spruiten 79 98, Winterpeen *8.608.70, Uien II 3.90 4.90, Groene kool 1013, Knolselderie 6.50—7.—, Bloemkool H 16—30, per 100 bos: Bospeen 1421, Soepgroenten 4.80 —5.20. TER AAR 25 Oct, Groentenveiling. Snijboonen f 9.8015,30, Prinsesseboonen ƒ9.10—12.90, W. Pronkers 0.45—3.30 per 10 kg., Andijvie 0.150.72 per kist, Toma ten 978, Kroten 59, Roode kool 913, Witte kool ƒ4.30—5.10, Sav. kool 513, Groene kool 1114, Spruiten 31—76, Uien 1—9, Witlof ƒ39—96, Waschpeen 58, Spinazie ƒ221, Prei ƒ514 per 100 kg., Boerenkool 2931 ct. per bak, Bloemkool 330 ct., Knolselderij 1213 ct. per stuk, Druiven 8590 ct. p. pond, komkommers 116 ct. per stuk, Peen 612 ct. per bos. Met dank aan God en groo te vreugde geven wij ken nis van de geboorte van enzen Zoon PETER die bij het H. Doopsel de namen ontving van PETRUS JAN WIJNAND P. Heemskerk Jr. C. N. Heemskerk 3270 Lagerwey Leiden, Christus Koning, 27 October 1946. H. de Vriesstraat 74. a, Met dank aan God en groote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon PETRUS HENDRIKUS MARIA G. Bakker 3268 C BakkerBroxterman Roozendaal, Oct. 1946. Binnensingel 63A. Eenige en algemeene kennisgeving. t Geheel overgegeven aan de Heilige Wil van God, overleed na een kortstondig doch geduldig gedragen lij den, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden onze innig geliefde Man, Vader, Behuwd Groot- en Overgrootvader en Oom WILHELMUS CASPARIS v. DORP Echtgenoot van JOHANNA VERMUNNICHT. in den ouderdom van 83 jaar. Uit aller naam, Mevrouw de Wed J. van Dorp Vermunnicht Kinderen, Kleinkin deren en Achter kleinkinderen. Leiden, 27 Oct. 1946. Oranjegracht 47. 1644 De plechtige gezongen Requiem zal plaats heb ben 2.s. Donderdag 31 October te kwart over acht uur in de parochie kerk van O. L. Vr. He melvaart en St. Jozef, waarna de begrafenis vanuit de Kerk te elf uur op de R. K. Be graafplaats „Zijlpoort". Rozenkrans bidden; Maandag Dinsdag en Woensdagavond te half acht ten sterfhuize, Oranjegraoht 47. Eenige en algemeene kennisgeving. t Heden overleed in Huize „St. Petrus" te Berkel, nog onver wachts, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, Onze Lieve Moeder. Behuwd- en Grt¥>tmoeder, Zus ter en Tante JOANNA MARIA VAN ZANTEN Weduwe van TH. v. d. VELDEN in den gezegenden ouder dom van ruim 92 jaar. De Uitvaartdienst zal gehouden worden op Donderdag 31 Oct. te 10 uur in de Parochie kerk van de H.H. En gelbewaarders te Ha- zerswoude (Dorp) voor afgegaan door een Stille H. Mis, waarna begra fenis op het R. K. Kerk hof aldaar. 1639 Uit aller naam, J. M van Zanten Overschie, 26 Oct. 1946 Delftweg 28. 2 en i 1 WILHELMINA l 2 JOHANNA LANGEVELD— SLOOTJES J den dag te herdenken, 2 j dat zij vóór 50 jaar het t J H. Sacrament van het 2 huwelijk hebben ont- 2 vangen, Dat God hen f i nog lang moge sparen is i de wensch van hun dankbare kinderen, Z l behuwd- en klein- 2 i kinderen. 3252 1 De H. Mis uit dankbaar. 2 heid zal worden opge- 1 dragen op 18 Nov as. om uur in de paro- 2 chiekerk v d. H. Leo- t nardus te Leiden. Voorschoten. Oct. 1946. 2 Leidscheweg 523. CORNELIA i HOOGENBOOM2 BAKKER den dag te herdenken. 2 dat zij vóór 25 jaar in 2 den echt zijn verbon- 2 den. Uit dankbaarheid aan God en met de in- - tentie, dat wij hen nog 6 lang mogen behouden, 2 zal op 19 November te half 10 een H. Mis wor- 2 den opgedragen in de parochiekerk St. Petrus J Banden. 1625 2 Hun dankb. kinderen, J kleinkind en verloofde. j R'veen, 28 Oct. 1946. 2 Noordeinde 167. Bejaard echtpaar z. k. zoekt zelfstandige Hulp in de hulshouding voor d. en n. Aanmelden: Wilhelminapark 13, Oegst. geest. 1646 Gevraagd een net MEISJE v. d. of d. en n. wegens omstandigheden der tegen woordige bij Oudshoorn. Morschweg 40. 1529 R.K. HUISHOUDSTER gevraagd voor den dag of d. en n., in een gezin van vijf schoolg. kinderen, waar de vrouw in de zaak moet helpen. Br. onder no. 1530 bur. van dit blad. FLINKE HULP in de huishouding gevraagd van 9 tot 5 uur. C. J. van Leeuwen, Manufacturen- handel. Heerenstraat 83a. Openlijk dank aan God voor een gunst, verkregen op voorspraak van St. Wil- librord, Antoniüs en O. L. Vr. van Altijddurenden Bij stand, na het houden der Noveen 3267 Adverteert In dit blad Woningruil Zonnige étage in Amster dam-West b.v. 3 kamers, keuken, waranda en zolder in ruil voor heel huisje in Voorschoten of Leidschen. dam. Br. onder- no. 1534 bur. van dit blad Te koop een beste staal Ruige mest bij W. Goedemans, Rijp we tering. 1623 BELANGRIJKE VERGADERING voor alle R.K. Handelsreizigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs van Leiden en Omgeving OP 31 OCTOBER 'S AVONDS HALF ACHT IN „DE HARMONIE" Spreker: de Weled. Heer J. VAN DER MEER, Alg. Voorx. van „St, Christoffel" met het onderwerp DE HANDELSREIZIGER IN DE KNEL.... MAAR ER ZIJN LICHTPUNTEN Elke vertegenwoordiger beseffe zijn belang en bezoeke deze vergadering. 3221 Het bestuur van dè afd. Leiden _St. Christoffel" a.s. Dinsdagmiddag om 3 uur van de geheel gemoderniseerde MAISON v. d. VLIST HAARVERVEN BLONDEEREN MANICUREN HAARWERKEN COLD WAVE PERMANENT WAVE WATERGOLVEN ONDULEEREN Botermarkt 3, Tel. 22806, Leiden V GEVRAAGD EEN FLINKE BIJ M. A. M. VAN N00RT, D0UZASTRAAT 19 2 x p. week 100 betrekkingen in BETREKKINGGIDS. Partic. Rijks. Gem. Elk beroep uit heel Ned. t4.p. m.. 110.per 3 mnd. 1206 Zendt postwissel uitg. J. P. Kaland, postbus 301, Den Haag opgegeven advertenties worden uitsluitend voor risico van den opdrachtgever geplaatst Net 25 jarig meisje zoekt slaapkamertje, zoo spoedig mQgelijk. Br. onder bo. 3271 bur. v. d. blad. TE KOOP: Bruidsjapon met sleep Br onder letter A aan Langelaan Hein Bader- straat 10, Sassenheim. 1638 Direct gevraagd een flinke Kruideniersbediende voor wijk- en winkel werk Th. van Beek, Deutzstraat 2 Oegstgeest. 1637 Wie wil ruilen een vooroorlogsche winter jas voor leeftijd 1617 j. m zeer goeden staat. Voor winterjas ook vooroorlog sche in goeden staat voor leeftijd 9 jaar. Br. agent van dit blad te Warmond onder no. 1636. GEVRAAGD: R.K. Slagersbediende wegens mil. dienstplicht bij J. C. Hoogeveen, Lang straat 29, Wassenaar. 1635 GEVRAAGD: 2e hands schrijfmachine en een Telmachine. Opg. prijs en merk onder no. 3274 bur, van dit blad. Het Technisch Bureau KOELMAN vraagt DIRECT Electro-Monteurs Smeden Loodgieters Zich aan te melden: Deutz straat 6. Oegstgeest. Tele foon 26362, 1633 Te koop gevraagd i. R. s. z. kippenhok voor 10 hennen, (losstaand). Br. met prijsopgaaf onder no. 1532 bur. van dit blad. Nette dienstbode gevraagd, hoog loon en volle kost. Café Restaurant Nieuw Minerv^, Vrouwen- steetr 11. 1643 Machinefabriek vraagt 1626 b.v. gepensionneerd militair. Eenige technische en admini stratieve kennis strekt tot aanbeveling. Br. onder letter R aan Adv.-Bureau Karstens, Hooigracht 35, Leiden. CHR. VERPLANCKE Koek, Banket, Chocolaterie en Restauratiebedrijf vraagt voor terstond Voor winkel en bediening VOORSTRAAT 12, ^ATWIJK AAN ZEE Staatsloten 1/1 80. 1/2 40 1/4 20, 1/10 8. 1/20 4. Eerste trekking 18 Nov. a.s. Beperkt aantal voorhanden B. J. BROXTERMAN Debitant, Dorpsstraat 7, 3269 Zoeterwoude. BIEDT ZICH AAN: R.K. aankomend monteur voor Garage. In bezit van Ambachtsschool Diploma. Br. onder letter S. agent L. Crt., Rozenstraat 26, Al phen aan den Rijn. 1624 TE KOOP: 40 m. per rol a 10.per rol. J. L. Datema, Heeren straat 128, Voorhout. 1645 Voor de staltijd ruime voorraad stalstaken, ram pels, staakhaken, mest- schoppen. touwwerk stal bezems, varkenstroggen, wasch- en regenkuipen, bascules, .gewichten, ka chels fornuizen enz. Van ouds adres A. J. Hartwijk, Nieuwe Beestenmarkt 7-9 (veemarkt) telef. 26627 24013. 1642 OUDE WETERING Abonnementen en advertentiën wor den aangenomen door VESSEUR OVERZIJDE 1B LEIDSCHE SCHOUWBURG Vrijdag 1 en Zaterdag 2 November - 8 uur NA 7 JAAR WEER ELEONORA VISCIOLA LUISA BERNI ALBERTO CASTAGNOLI ERNESTO SALVI BRUNI CHILINO MARISA CANTORI Dramatische sopraan Lyrische sopraan Helden-tenor Bariton Lyrische tenor Coloratuur sopraan Leden van de Scala te Milaan Muzikale leiding: Maestro SANTO SANTONOCITO Aria's, duetten en ensembles uit het beroemde Italiaansche Opera-repertoire. Een evenement van Italiaansche Operakunst Prijzen f 3.f 4.en f 5.r.i. Kaartverkoop en plaats- bespr. vanaf Dinsdag 29 Oct. dag. van 101 uur aan den Schouwburg, Tel. 20195 1661 Tijdig plaatBbespreken dringend aanbevolen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 4