Nieuwe voedselcrisis in 1947 mogelijk Groot Nederl. Congres van Katholieken Eensg incidenten te Buitenzorg Internationale motorraces op Duinrell dufrfaelguti(}e>t IN EEN RAPPORT aan den secretaris generaal der Uno, Trygve Lie, ter indiening bij de Algemeene Assemblée, legde de directeur-generaal der Unrra, F. H. La- guardia, sterk den nadruk op de mogelijkheid van een nieuwen wereldvoedselcrisis in 1947. Het vooruitzicht van hongersnood in het komende jaar kan alleen worden voor komen, „indien der Vereenigde Volkeren zonder uitstel effectieve plannen ontwer pen om de te verwachten toestanden van urgente behoefte het hoofd te bieden". Laguardia over de rol der Unrra Laguardia noemde de internationale rol, welke de Unrra bij de hulpverleening heeft vervuld een „in de geschiedenis nog niet geëvenaarde poging", en zeide, dat wan neer haar programma einde 1947 afloopt, de Unrra goederen afleverde ter waarde van 3,500,000,000 dollar met inbegrip van de vrachtkosten. „Met deze hulp", aldus Laguardia, „heb ben de volkeren in Europa groote vorderin gen gemaakt bij het economisch herstel. Hongersnood is voorkomen. Op het gebied van de landbouwproductie zijn opmerke lijke vorderingen gemaakt bij het herstel; het vervoerswezen is aanmerkelijk verbe terd en in de meeste landen komt de in dustrie weer op gang. Er kwamen geen ernstige epidemieën voor". De volgende factoren werden door La guardia op de debetzijde gesteld. Slechts een uiterst klein begin is gemaakt met de vervanging van kapitaalsgoederen, zooals rollend materiaal, levende have, industriee- le uitrusting en huizen. Slechts de eerste stappen zijn genomen voor het herstel van het ingewikkelde net werk van den handel tusschen de Europee- sche landen. Duitschland is in Midden-Europa tot een economisch vacuum geworden en andere landen nemen nog niet zijn plaats in. Ten gevolge hiervan en andere factoren, is de productie nog steeds ver beneden het voor- oorlogsche peil en kan de consumptie sleehts met de uiterste moeite gehandhaafd blijven. Tengevolge van het verlies van produc- RECORDPRODUCTIE De Limburgsche mijnen hebben Vrijdag voor het eerst na de bevrij ding een productie bereikt, die lag hoven de 33.000 ton. Boven gebracht verd 33.783 ton steenkolen. Aan alle arbeiders is bij het bereiken van dit resultaat een pakje tabak uitgereikt. HET CONSUMENTEN CREDIET. Het blijkt herhaaldelijk, dat er nog velen zijn, die geen juist inzicht hebben in de strekking en beteekenis van het consumen- tencrediet. Dit crediet wordt gegeven aan personen beneden een bepaalde inkomstengrens, wel ke rekening houdt met de gezinssterkte De ze inkomsten-grens is gepubliceerd. Dit cre diet is niets anders dan een voorschot voor éénmaal van ten hoogste 100 voor een persoon, 300 voor een gezin van twee per sonen 400 voor drie personen, 500 voor 4 personen en voor grootere gezinnen 125 per persoon meer. Wanneer het voorschot is opgebruikt wordt geen nieuw voorschot meer verstrekt. Voor verdere aankoopen zullen de betrokkenen dus zelf wat moeten oversparen uit hun inkomen, waaruit zij intusschen ook de aflossingen van het ver leende consumentencrediet moeten voldoen. De normale aflossingen bedragen 1 per week voor iedere 100 verstrekt crediet. De aflossingen vangen terstond aan, zoo dat het crediet in twee jaar tijds kan zijn afgelost. Gaat de normale aflossing iemands financieele draagkracht te boven, dan kan hij aan den districtsraad een lagere aflos sing verzoeken. Er worden riaast het crediet geen extra textielpunten verstrekt of extra bonnen voor andere goederen gegeven. Het consu mentencrediet dient alleen om hun die we gens de hooge kosten van het levensonder houd tijdens den oorlog niet hebben kun nen sparen, het aankoopen van meer duurzame gebruikgoederen, die thans lang zamerhand beschikbaar komen, te verge makkelijken. OP KORTE GOLF BINNENLAND. Vrouwelijke controleurs zullen met ingang van 1 Dec. uit de stations gaan. Zij kunnen worden aangesteld op de kaartjes- bureaux of als conductrices op de bussen. Zes honderd ton bananen bleek be dorven, toen een Noorsch schip te Rotter dam kwam. De koelinstallatie had niet ge werkt. De lading was niet voor Nederland bestemd. Een 70-jarige bruiloft is op Terschel ling gevierd door het echtpaar Bakker Doe'ksen. BUITENLAND. Mgr. Moscatello, raadsheer aan de Joegoslavische legatie bij het Vaticaan, heeft, als protest tegen de veroordeeling van mgr. Stepinac, uit deze functie ont slag genomen. Een ooggetuige heeft verklaard, dat veldmaarschalk Rommel in een Fransch ziekenhuis is vermoord. Hij werd toen in een ambulancewagen naar een ander zie kenhuis gebracht en het heette, dat hij „tijdens het transport" overleden was. De Ver. Staten beschikken thans over 51 pet. van de koopvaardij-scheepsruimte ter wereld, tegen 40 pet. vóór den oorlog. De koopvaardij-vloot van Engeland daal de van 30 tot 24 pet. De directeur van het Japansche blad „Jomioeri" heeft voorgesteld de atoom bommen aan het „vredelievende Japan" toe te vertrouwen, om zoo de wereldvre de te verzekeren. Wat zouden ze grijnzen, die vredelievende Jappen! De Mandsjoerijsche havenstad An- toeng, aan de grens van Korea, is door. de Chineesche regeeringstroepen op de com munisten veroverd In Cuba is Donderdag een revolutie uitgebroken. Intusschen is het al weer voorbij, mislukt. De wereld heeft rustig verder gedraaid. VLIEGTUIGONGEVAL IN EGYPTE. Een vliegtuig met Palestijhsche en an dere Joden aan boord, dat van Parijs naar Cairo op weg was, is in een zandstorm in dè woestijn ongeveer 140 km. ten Westen van Cairo neergestort. Een vooraanstaand functionaris van het „Jewish Agency", Josef Eliahoe Perlman, vond hierbij den dood. Vele der 21 inzittenden werden ge wond. tieve factoren, de naweeën van het oorlogs gewoel en de ernstige droogte in het Mid- dellandsche Zeegebied, was de eerste na- oorlogsche graanoogst in de Unrra-hulp ontvangende landen rampzalig klein. In het rapport werd er aan toegevoegd, dat „ofschoon de oogst in 1946 aanmerke lijk grooter zal zijn dan in 1945, deze toch ver beneden het vooroorlogsche peil zal blijven en de terugkeer naar normale om standigheden waarschijnlijk jaren zal du ren." Geen dezer landen zal in 1947, wat voedsel betreft, in eigen behoefte kunnen voorzien, NAAR EEN WERELDVOEDSELRAAD. Conferentie vandaag te Washington begonnen. Vandaag begint te Washington een con ferentie voor het opstellen van plannen tot oprichting van een wereldvoedselraad. De volgende 16 landen zijn in het bestuur ver tegenwoordigd: Australië, België, Brazilië, Canada, China, Cuba, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Egypte, Frankrijk, India, Nederland, de Philippijnsche republiek, Polen, Engeland en de V. S. Het doel is, in tijden van schaarschte een eerlijke verdee ling en bij overvoering van !e markt aan de boeren een behoorlijk inkomen te ga randeeren. De eerste twee dagen der conferentie zullen zijn gewijd aan redevoeringen, al lereerst van den voorzitter Bruce en van Boyd Orr, den Engelschen voorzitter van de Fao. Boyd Orr heeft reeds een gedetail leerd ontwerp opgesteld, dat hij genoemd heeft „een werkelijk positief plan in deze tijden van internationale verdeeldheid". Van verschillende landen verwacht men tegensta1 d tegen deze plannen, in het bij zonder van de V. S., waar men" reeds uiting heeft gegeven aan scherpe critiek op het aankoopen van overtollige voorraden door de Fao en het vaststellen van de prijzen voor den oogst. Men verwacht, dat de bij eenkomst twee maanden zal duren. Daar na zal een volledig plan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van de Fao en de regeeringen, voordat de Fao in plenaire zitting bijeenkomt om de eindbe slissing te nemen. Minister var> Onderwijs schrijft prijsvraag voor gedenkieekens uit De Minster van Onderwijs Kuns- ten en Wetenschappen acht het van zeer groote beteekenis, dat op de honderden plaatsen waar geduren de den bezettingstijd Nederlanders werden gefusilleerd een gelijkvor mig of althans overeenkomstig ge- denkteeken wordt opgericht, opdat door het geheele land zulk een plek gronds als gewijde grond herken baar zij. Hij heeft hiertoe een openbare drieledige prijsvraag uit geschreven, waarin wordt gevraagd een onderwerp voor het gedenk- teeken elf alsmede een symbool en een spreuk om op het gedenkteeken over *e brengen. Er zullen geen geldprijzen worden uitgeloofd, doch de inzenders behouden de auteurs- en reproductie rechten, waarvan de vergoeding door den minister zal worden vastgesteld. Alle gewensch- te inlichtingen, voor deze belang rijke prijsvraag, waaraan iedëre Nederlander kan deelnemen, wor den op vi rzoek gratis verstrekt door den secretaris der door den minister ingestelde jury, den heer K. E. Schuurman, Paulus Potterstraat 24, Amsterdam Daar de termijn van in zending op 1 Februari 1947 wordt gesloten is het spoedig aanvragen van inlichtingen gewenscht. Op initiatief van het academisch hulp en bemiddelingscomité te Leuven, in sa menwerking met de Nederlandsche katho lieke volkshoogeschool op „Drakenburgh", is gisteren het weekeinde in het kamp Drakenburgh, tusschen Hilversum en Baarn, een groot Nederlandsch katholiek congres van Noord en Zuid gehouden. Omstreeks 100 personen, onder wie verschillende bekende figuren uit katho lieke wetenschappelijke en cultureele krin gen, waren naar Drankenburgh gekomen. Zaterdagmiddag werd het congres ge opend door den voorzitter, prof. dr. L. Bellon, professor aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. Na prof. Bellon sprak Bern- hard Verhoeven, die, in aansluiting met prof. Bellon, enkele meer concrete pun ten van samenwerking belichtte. Ten slotte hield des avonds Anton van Duinkerken een redevoering, waarin hij de visie van een Noord-Nederlander op Vlaanderen schetste. Hij behandelde o.a. het verschil in volksmentaliteit. Een en ander werd belicht met typische verschil len op aesthetisch, zedelijk en sociaal ter rein. Tusschen de verschillende toespraken was er muzikale omlijsting. Op den laten avond kwam nog een groep van Belgische leiders der katholieke arbeidersbeweging, die momenteel, op een tournee door ons land, diverse instellingen van het R.K. W.V. bezoeken, als gast van het congres aan. Het congres werd Zondag besloten met Het neerhalen van een Indonesische vlag is geschied ten gevolge van een misver stand. De vlag bevond zich n.l. op een ge bouw, dat gedeeltelijk door de Engelschen en gedeeltelijk door de Indonesiërs werd gebruikt. De Nederlandscne troepen, die de Engelschen kwam aflossen, meenden, dat zij het geheele gebouw moesten over nemen en haalden dus de Indonesische vlag neer. Zoodra hun was verklaard, dat een deel van het gebouw door de republi keinen werd gebruikt, werd de vlag weer geheschen. Verdere incidenten zijn niet gemeld. 100.000e OORLOGSVRIJWILLIGER. Bij het overnemen van de militaire macht. Naar aanleiuing van een door Antara verspreid bericht, dat Nederlandsche sol daten in Buitenzorg republikeinsche speld jes hadden afgerukt en een republikeinsche vlag van een kantoorgebouw hadden neer gehaald, deelt de leger-voorlichtingsdienst in een communiqué o.a. het volgende me de: Na aankomst der Nederlandsche troe pen in Buitenzor hebben leden van de burgerlijkl politie, die daar reeds langeren tijd bestaat, èenige rood-witte speldjes in beslag genomen en eenige personen aan gehouden, die moesten bewijzen, dat zij eigenaar waren van de door hen meege voerde bagage. Zoodra de Nederlandsche militaire autoriteiten hiervan op de hoogte waren gesteld, hebben zij hieraan onmid dellijk een einde gemaakt Tot besluit van het motor sportseizoen vonden op het land goed „Duinrell" te Wassenaar interna tionale motorwed strijden plaats. A. Klosters uit Vriezen- veen, die dit seizoen van nieuweling tot senior opklom, werd winnaar in de 250 cc- klasse. Klosters daalt van dte helling. Terreinkampioenschap 350 en 500 cc klasse voor Gebr. Veer. Tot besluit van het wedstrijdseizoen is Zaterdagmiddag op het landgoed Duinrell onder auspiciën van de K. N, M. V. een internationale Cross Country race gehou den, waaraan voor de -senioren en zijspan- klassen der Nederlandsche terreinkam pioenschappen verbonden waren. Helaas verloor het hoofdnummer, de strijd in de 5C0 cc klasse senioren, veel aan spanning door het uitvallen van Knijnenburg (direct na den start) en Bovee, die langen tijd de leiding had. In deze groep, die gelijk startte met de 250 cc klasse, werd aanvankelijk zeer hard gedraaid en fanatiek om de leiding ge streden. In het bijzonder de Engelschen Nicholson (B.S.A.) en Forster (A.J.S.) traden op hun 350 cc machines hierbij zeer cp den voorgrond en gaven blijk van een groote wedstrijdroutine. Helaas moesten ook zij, met hun landgenoot Bessant (Ariel), den strijd staken wegens motor- pechx^ Tot slot werd de strijd bij de halve liters op regelmatige wijze door J. T. Veer op Triumph gewonnen. Zijn broer H. Veer ook <">p Triumph bevestigde het aboslute cou- reursbloed der familie en won het kam pioenschap in 350 cc klasse met een ronde voorsprong op zijn concurrenten. De strijd in de zijspanklasse werd een overwinning voor Piet Knijnenburg. die echter moeite genoeg had om Rijssel en Zuur van zich af te houden Zeer te betreu ren is het ongeval, aan den Hagenaar Per soon gedurende dezen wedstrijd overko men. In volle snelheid raakte zijn motor een boomstronk en werd hij van zijn ma chine geslingerd In het gemeentelijk zie kenhuis te 's Gravenhage werd een her senschudding geconstateerd. Zijn toestand is bevredigend. In de zware zijspanklasse behaalde W. G. van Herk op een 1200 cc Harley David son de overwinning. Kampioen in de senioren 250 cc klasse werd A. Klostehs, die met klein verschil oen wegkampioen Jaap de Wit achter zich liet. De teamprijs, een groote wisselbeker, ging voor een jaar naar België, daar het B-team van onze Zuiderburen, bestaande uit: Pairiot (500 cc Triumph). Frenay (500 cc Gillet) en Cox (500 cc Gillet) in zijn geheel den wedstrijd heeft uitgereden. De overige team kwamen alle min of meer gehavend uit den strijd zoo verviel ons A-team door de pech van Bovee en Knij nenburg, van het Engelsohe team bleef niets over, terwijl ons B-team, waarin slechts Jaap Roest den strijd moest op geven, dq tweede plaats behaalde. De belangrijkste uitslagen zijn: Junioren 125 cc (7 ronden 25.9 km.): 1. G. Lanè- werden, Lichtenvoorde in 49 min. 16 sec.; 2 G. W. Kruitbos, Deventer. Junioren 250 cc (8 ronden 29.6 km.): 1. A. Maessen. Etten N.-Br. in 53 min. 31,6 sec; 2. H. Baas, Assen. Junioren 350 cc (8 ronden 29.6 km.): 1. J. A. van Tilburg, Rotterdam in 52 min. 50.2 sec; 2. A. W. Tops, Schevenin. gen. Junioren 500 cc (8 ronden 29.6 km.) 1. P. Plompen, Eindhoven, in 59 min. 1.2 sec.; 2. P. J. J. Haaker, Badlioevedorp. Senioren 125 cc (10 ronden 37 km.): 1. J. C. L. v. d. Brom, Utrecht in 1 uur 6 min. 12.4 sec.; 2. G. Lagerweij Gouda Senerioren 250 cc (12 ronden 44.4 km.): 1. A. Klosters, Vriezen veen, in 1 uur 6 min 55.5 sec.; 2. J. C de Wit. Zenderen. Senio ren 350 cc (12 ronden 44.4 km.): 1. H. Veer jr., Borculo in 1 uur 5 min. 29.4 sec. Overige deelnemers meer dan één ronde achterstand. Senioren 5500 cc (12 ronden 55.4 km.): 1 J. T. Veer, Borculo in 1 uur 3 min. 34.8 sec.; 2. M. Cox, België. Zijspan-klasse tct 600 cc (10 ronden 29 km.): 1. P. Knijnenburg, Wassenaar in 48 min. 14 sec.; 2. C. van Rijssel Den Haag; 3. H. Zuur, Voorburg. Zijspanklasse bo ven 600 cc (10 ronden 29 km.): 1. W. G. van Herk, Rotterdam in 56 min. 3.2 sec. 2. C. Hagestein. Rotterdam. Morgen 29 October zal de 100.000c oor logsvrijwilliger bij de Nederlandsche strijd krachten worden ingedeeld. Bij deze gele genheid zal een kleine plechtigheid worden gehouden te Rotterdam, Beukendaal 191, die te 10 uur begint. DE TOESTAND VAN DE MISSIE IN CHINA. Volgens bij de Propaganda te Rome ont vangen berichten is d<? toestand van de missie in Noord-China verontrustend te noemen. Het vicariaat van Suchow, is met uitzon dering van deze stad, waar de bisschop, mgr. Ph. Cote, S.J. resideert en van Tangshaw, geheel door communistische troepen bezet. De missionarissen beklagen zich over de plagerijen en de plunderin gen, waaraan zij blootstaan, en waaraan ook de geloovigen niet ontkomen. Even wel heeft deze vervolging onverwachte gevolgen, die het kwade in het goede doen verkeeren Sedert het uitbreken van den oorlog is er een verblijdende omkeer geko men in het bekeeringswerk en, zooals een missionaris het in zijn rapport aan Rome uitdrukte, is hij, nu hij van vreemde hulp verstoken is, Chinees met de Chineezen geworden. De geloovigen zorgen voor het onderhoud van de missionarissen en zjj gaan zelfs verder door voor het missie werk te offeren. VOETBAL NederlandEngeland Militair 08. De halve eindstrijd van het tournooi om het intergeallieerg kampioenschap te Lyon is gewonnen door de Engelschen met 80, nadat de rust met 60 was ingegaan. OostenrijkTsjecho-Slovakije 34. De Zondag te Weenen gespeelde voetbal- wedstryd tusschen Oostenrijk en Tsjecho- Slovakije eindigde in een 43 overwinning voor Tsjecho-Slovakije. Ruststand was 11 Dynamo's niet naar Noorwegen. De Noorsche voetbalbond deelt' mede, dat ook een tweede tot de F.I.F.A. gericht verzoek om toestemming tot het spelen in Noor wegen van wedstrijden tegen het Russi sche Dynamo-team vergeefs is geweest. De bond ziet zich thans genoodzaakt de Mos- kousche voetballers te berichten, dat de invitatie is ingetrokken. „Foreholte". Meerburg 1Foreholte I en Foreholte 2Lugdunum 5 zijn niet doorgegaan wegens terreinafkeuringen. De Foreholte-adsp. slaagden er in met 21 van de Lisse-adsp. te winnen. Foreholte a-jun. verloren echter van de Meerburg a-jun. met 13. A.V.V. Leidschendam heeft gisteren een rustigen dag gehad. Het eerste elftal is naar Voorschoten getogen en was van plan met een overwinning op Rouwkoop de thuisreis te maken. De scheidsrechter had echter verstek laten gaan, zoodat A.V.V. en Rouwkoop geen kamp konden bieden. De overige A.V.V.-teams hebben evenmin ge speeld, daar de terreinen afgekeurd waren. Quick BoysJ.A.C. 82. In de eer ste minuut zorgde Q.B. voor een verras sing om het klaar te spelen tweemaal te doelpunten. Beide malen wist de midvoor A. v. d. Oever den doelverdegddger te pas- seeren. Van het begin tot het einde heeft Q.B. het initiatief in handen gehad. J.A.C., technisch beslist zeer veel minder, zocht zijn heil in buitenspel-tactiek om de score TOBIAS MOET MEE 27. „Zeg eens", vroeg Tobias aan het vijf tal, „waar brengen jullie' me eigenlijk heen en waarom moeten jullie mij heb ben, ik ben een onschuldig burger!" „Mond houden en doorlopen," schreeuwde een koor van vijf stemmen hem toe. Het troepje was aan de rand van het bos ge komen, waar ze doorheen trokken en To- Pias ontwaarde een oud kasteel voor zich. omsloten door een ijzeren hek. Bij de in gang van het hek bleven ze staan en met een schok keek de;gevangene naar het b bordje ,dat erop vastgeschroefd zat. „Do- derik" stond erop. „Aha", mompelde hij. Een van zijn begeleiders had een grote sleu tel te voorschijn gehaald en geruisloos zwaaide het hek open. redevoeringen, o.a. van prof. dr. H. van Breda O.F.M. uit België, Gerard Knuvel- der, en mr. Vital Hassaert uit België, die schetste hoe de Vlaming den Noord-Ne derlander ziet. HET NOODLOTTIGE VERGIFTIGINGS- GEVAL TE AMSTERDAM. Haring oorzaak der vergiftiging? Na een langdurig en minutieus onder zoek is het den Amsterdamschen Volksge zondheidsdienst gelukt de oorzaax op te sporen van de ernstige typhusverschijnse- len, welke zich te Amsterdam en Leiden hebben geopenbaard bij een aantal gasten van een bruilofsdiner, dat gegeven werd in een bekend Amsterdamsen restaurant. Tot dit gezelschap behoorden o.a. prof. Miskotte en zijn gezin. De echtgenoote van den Leidschen hoogleeraar en een zijner dochters, alsmede de bruidegom zijn in middels aan de gevolgen bezweken. Zoo wel in Amsterdam, Leiden, Zwolle en En schede liggen nog enkele slachtoffers van dit noodlottige diner ziek. Men heeft kunnen vaststellen, aldus le zen we in „Trouw", dat de besmetting is ontstaan door het nuttigen van haring, welke door een Amsterdamschen visch- handel aan het restaurant werd geleverd. In deze zaak lag een oude vrouw een chronische typhusbacillendraagster ziek te bed. Men vermoedt, dat iemand de pa tiënte heeft geholpen en daarna de harin gen heeft schoongemaakt. Ook de vijf leden van het keukenperso- neel van het restaurant bleken besmet te zijn door deze visch, zoodat het restaurant ook in dezen geen schuld heeft. Intusschen zijn te Amsterdam nog en kele gevallen van typhus ter observatie op genomen. Deze personen hadden niet deel genomen aan het bruilofsdiner maar wel haring genuttigd in het restaurant. Men heeft uitgebreide maatregelen genomen om uitbreiding van het aantal ziektege vallen te voorkomen. zoo laag mogelijk te doen blijven. Voor de rust was de stand opgeloopen tot 40. Ook na de rust ging de stormloop door. Lang zaamaan steeg het aantal doelpunten ten gunste van Q.B. Toch wist J.A.C. een twee tal keeren een doelpunt te maken. Het ein de kwam met een zeer verdiende 82 over winning voor Q. Boys. Rijnsb. Boys—C.S.V.D. 2—2. Na 10 min. doelpunt v. Vliet, doch de scheidsrech ter annuleert het doelpunt. Dan weet de Delftsche club de score te openen (01). en in buitenspelpositie wordt de voorsprong vergroot (02). Na de rust verkleinde v. Duin den achterstand (12) en door een verkeerden kopbal van een der gastenbacks werd de stand gelijk (22). Volgende week Rijnsb. Boys tegen Quick Boys. Altior. Ondanks den stroomenden re gen zijn er toch nog 3 wedstrijden van de 5 gespeeld. Het le elftal heeft het te gen VVLV I niet tot een overwinning kunnen brengen. Na ongeveer een kwar tier spelen weet WL de leiding te nemen (01), al heel spoedig hierna maakte Al tior gelijk (11). Na de rust voert^ WL den stand op tot 14, waarna Altior er nog 24 van maakt. Kort voor het einde brengt VVL den stand op 25, waarna spoedig voor alle spelers het zoo verlang de einde komt. Het 2e elftal maakte er geen half werk van. Met 91 werd SJC III verslagen te Noord wijk. Het 3e elftal won op eigen ter rein van ZLC III met 43. Het 4e elftal had te veel thuis blijvers, zoodat ze niet konden vertrekken. Wetering Boys A-jun. verschenen met 6 spelers, zoodat ook de wedstrijd tegen de B-jun. niet kon door gaan. HOCKEY Uitslagen Ned. Hockeybond. Heeren West le klas: AmsterdamHilversum 27; Delftsche StudentenBMHC 32; Be Fais—HOC 2—1; Laren—TOGO 2—2; Gooi—Leiden 12. Dames Promotieklasse A: LeidenRBC 8—0. 2e klas B: Zuidwijck—BDHC III 6—1; ZandvoortBDHC IV 22; Leiden II Cl. te Werve 23. Zuidwijck. Dames Zuidwijck I BDHC III 61. De eenige wedstrijd, die dezen Zondag doorgang vond eindigde in een groote overwinning voor de Leidsche dames. De regen deed veel af aan de snel heid, maar het samenspel leed er niet on der. Bij de rust was de stand re°ds 30. De midvoor, mej. Bergers heeft het mee- rendeel der doelpunten gemaakt en de keepster wist, door op de juiste momenten uit te loopen, vele tegendoelpunten te voorkomen. Het elftal was weer volledig en dat maakte het verband een stuk be ter. Een sportieve wedstrijd met vele in termezzo's van glijpartijen en modderba den. Na de 30 overwinning op BDHC IV is deze 61 zege op het derde een succes. BILJARTEN. District Leiden N.B.B. Het wedstrijd- programma voor deze week luidt: Klasse B: 30 Oct. P. v. Cleefde Kroon; SDO (a)DOS (a); OSL't Noorden 31 Oct. SDO <b)DOS (b). Klasse C: 28 Oct. WDOB (b)de Kroon (b). 29 Oct. OSLDOS (b); WDOB (ai de Kroon (a); SDO—DOB. 30 Oct. de Kroon (d)DOS (a); WDOB (a)—'t Noorden. 1 Nov. WDOB (c)de Kroon (c) Klasse D: 30 Oct. DOS (a)—DOB. 31 Oct. WDOB (a)de Kroon; OSL (b) DOS (b); P. v. Cleef—'t Noorden (a); P. v. Cleef't Noorden (b). 1 Nov. OSL (a) —WDOB (b). SCHERMEN Schermers in training voor de Olmpi- sche Spelen. De Koninklijke Nederland sche Amateur Schermbond, welke Zater dagmiddag in Den Haag ter algemeene vergadering bijeen kwam, nam belangrij ke besluiten inzake de uitzending van onze schermers naar de aanstaande Olym pische Spelen. Lag het eerst in de bedoe ling alleen candrdaten op degen en sabel Je trainen, de florettisten zullen nu ook hun kans krijgen. Door oefenmeesters zul len uit genoemde wapens de vooraanstaan de en veelbelovende jonge krachten getest worden, waarna een keurploeg samenge steld zal worden. De K. N. A. S. B. is in bespreking met een buitenlandschen professeur die dan, bijgestaan door Hollandsohe oefenmeesters eventueel met de leiding der training be last zal worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3