S)e Is Rusland thans op oorlogssterkte? Bezoek van H.M. Koningin aan België De eerste aanvallen op het veto-recht VRIJDAG 25 OCT. 1946 Bureaux: Papengracht 32. Leiden Giro 103003. Telefoon voor Advertenties en Abonnementen 20826. Redactie en Directie 20015. Handelsdrukkerij 20935. Abonnementsprijzen f 0.26 per week, f 1 10 p. mnd. f3 25 p. kwartaal Franco p. post f 4.00 waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37c JAARGANG No. 10919 Hoofdred Rector H SONDAAL en TH. WILMER. Directie: G. G. VAN ELBURG. Uitgave van N V „De Leidsche Courant" en Stichting „De Burcht". Advertenties 15 cent p. m.m. Bij contratt belangrijke korting. Een partij tegen I*\E STAKING van gemeentepersoneel te Amsterdam op 24 Sept. j.l. is, zooals reeds door ons medegedeeld* door den Am- sterdamschen gemeenteraad op ondubbel- zinnge wijze door de aanneming van een motie afgekeurd. Alleen de communisten stemden tegen. Alle andere leden van den gemeenteraad stemden vóór de motie; wij willen dit hier nog even met voldoening constateeren. Afgezien nog van het feit, dat door ar beiders in Overheidsdienst werd gestaakt, moeten dergelijke politieke stakingen als op 24 Sept. te Amsterdam onvoorwaardelijk worden veroordeeld. Zij zijn in strijd met de gezonde opvat tingen over een rechtsstaat, omdat men daarbij de macht in de plaats van het recht wil stellen. Zij zijn een bespotting van de democra tie, die andere wegen aanwijst en andere middelen kent, om verlangens en eischen tot uitdrukking te brengen en tot resultaat te voeren. Tegen de besmetting met de stakings epidemie, die door alle landen rondwaart, moet met alle kracht worden opgetreden. In Amsterdam heeft men het nu nog ge laten bij een afkeuring, gepaard met een ernstige waarschuwing. Een volgende keer zou het niet daarbij kunnen blijven. Degrootste belangen van ons land en ons volk staan hier op het spel. Nogmaals: dat alléén de communisten van den Amsterdamsohen gemeenteraad dit niet kunnen of niet willen inzien, is in ieder geval 'n verblijdend verschijnsel. Van de communisten konden we niet anders verwachten. V De arbeidsproductiviteit r>E TWEEDE KAMER heeft in net afdee- lingsonderzoek van de Rijksbegrooting 1946 en 1947 het beleid der regeering on der de loupe genomen. Een der verstandigste opmerkingen in dit verslag is, naar onze meening, die van „vele leden", welke de duur van het re- geeringsbeleid nog tè kort vinden, cm te beoordeelen, of het kabinet-Beel zijn be loften en voornemens op bevredigende wij ze tot verwerkelijking weet te brengen. Inderdaad: om een gemotiveerd oordeel te kunnen vormen, moeten we nog even wachten! Met volkomen instemming vernemen wij uit het verslag, dat „vele leden" de ver meerdering van arbeidsproductiviteit thans van primair belang achten. Met „zeer vele andere leden" waren zij van oordeel, dat slechts verhooging van de productie ons land de oplossing van de tegenwoordige moeilijkheden kan brengen. En wij zouden ons ook met volle overtui ging bij diezelfde „vele leden" willen aan sluiten, als zij vervolgen: ,,De wil daartoe (n.l. tot vermeerdering van arbeidsproduc tiviteit) kan worden bevorderd door een spoedige regeling van de bedrijfsorgani satie, welke het rechtsgevoel der produ centen bevredigt, doch bovendien door een sociale wetgeving, welke een gevoel van zekerheid geeft". In dit verband wijzen wij er ook op, dat „van verschillende zijden" werd aange drongen op een spoedige invoering van puibliekrechtelijke bedrijfsorganisatie. WAAR ZIJN DE TROEPENSCHEPEN Indrapoera, 23 Oct. Gibraltar; Java, v. Batavia n. Amsterdam, p. 21 Gibraltar; Kota In ten, v. Ba tavia n. Rotterdam, p. 22 Pantel- laria. Opschorting bloemdistributie Onze voorraadpositie van tarwe is in den laatsten tijd moeilijk geworden doordat de invoer uit de Vereenigde Staten tengevol ge van de stakingen aldaar reeds gerui- raen tijd stagneert Als gevolg daarvan zul len onze inlandsche tarwe en rogge in rui mere mate moeten worden gebruikt voor de broodvoorziening. Aangezien er ten op zichte van het verbruik van de beschik bare graanvoorraden de noodige voorzich tigheid betracht moet worden, zal er in gaande 21 November voorloopig geen bon voor bloem of zelfrijzend bakmeel worden aangewezen. Er komt na den thans aange wezen bloembon nog eenmaal een bon voor zelfrijzend bakmeel, waarvan nog vo.orra- den bij den handel aanwezig zijn. Ook de bonvrije artikelen koekjes, ge bak, biscuits, beschuit, vermicelli e.d. zul len in mindere mate beschikbaar kunnen worden gesteld. De toewijzingen aan tarwe bloem voor deze artikelen worden voor loopig met een kwart verminderd. DE PRIJS VAN BOTER VOORLOOPIG NIET HOOGER. De in de regeeringsverklaring van 4 Oc tober j.l. aangekondigde verhooging van den maxixmumprijs voor boter met 30 cent per pond zal niet doorgaan, zoolang het nog niet mogelijk is op den bon voor boter desgewenscht margarine te betrekken. -0- DE SCHOENENBON In den loop van de maand No vember zullen diegenen voor een schoenenbon in aanmerking ko men, wier stamkaartnummer op het cijfer 7 eindigt, voor zoover zij se dert 1 Januari 1945 nog geen bon voor schoenen hebben ontvangen. Evenals vorige maal het geval was, zullen de plaatselijke distribu- tiedienstcn eerst in de 2e helft der maand November de bonnen op na der vast te stellen data tegen over legging van de stamkaart met bij- behoorende inlegvel uitreiken. IS HET JUIST of niet juist, dat de Sowj et-Unie op bet oogenblik in Centraal- en Oost-Europa 200 divisies op oorlogssterkte heeft?" Deze vraag stelde Churchill Woensdag met eenig pathos aan het slot van zijn rede in. het Lagerhuis in den loop van het debat over de buitenlandsche politiek. Hij voegde er aan toe, dat hij „zeer op gelucht" zou zijn, indien zou blijken, dat zijn inlichtingen overdreven waren. Churchill beantwoordde zijn vraag zelf Namens de regeéring antwoordde toen McNeül, minister zonder portefeuille, dat hij niets wist omtrent de aanwezigheid van 200 divisies. Het zou overigens geen reden zijn tot pessimisme, meende de Britsche minister, want Engeland de Sovjet-Unie en de Ver. Staten hadden van hun vredes wil blijk gegeven en zoolang men niet de zekerheid heeft, dat een regeering haar openlijk beleden politiek niet nakomt, heeft men geen recht aan haar oprechtheid te twijfelen. Het antwoord op zijn vraag heeft Chur chill daarna -elf gegeven in een bijeen komst te Loughton, in zijn kiesdistrict Essex. Hij verzekerde, dat de feiten juist waren. In antwoord op Stalins beschuldi ging, dat hij een „oorlogs ophitser" was, zeide Churchill: „Ik ben geen oorlogsop hitser Ik doe, wat ik denk, dat mijn plicht is. Wat al deze schimpscheuten betreft, die men mij mogelijkerwijs naar het hoofd zal £00000000000000000000000000000000000000 Om fe onthouden o c g Donderdag 31 October a.s. ver- g g plichte Onthoudingsdag wegens Vi- g g gilie van Allerheiligen. o g Vrijdag 1 November a.s. géén Ont- g houdingsdag wegens het feest van g g Allerheiligen. g ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Vrijlating politieke delinquenten Op 15 October nog, 39.044 politiek verdachten in de bewaringskampen. Van het directoraat-generaal voor bijzon dere rechtspleging ontvangen wij de vol gende mededeeling: Het aantal politiek verdachten in de> be waringskampen bedroeg op 15 October 1946 nog 39.044. Per 1 Juli 1946 enkele dagen voor het optreden van het nieuwe kabinet beliep dit aantal 59.093. In drie en een halve maand is het getal dezer personen dus met rond 20.000 verminderd. Hoewel deze vermindering niet onaanzienlijk is, be antwoordt zij niet aan de verklaring, die de regeering op 10 Juli 1946 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft afgelegd, blijkens welke het in haar voornemen lag, het aantal van bovenbedoelde personen vóór 1 October j.l. te reduceeren tot om streeks 25.000. Intusschen kan worden me degedeeld, dat de parketten der procureurs fiscaal hun schiftingsarbeid in dit opzicht nog niet hebben voltooid zoodat met een aanzienlijke vermindering van bovenge noemd cijfer van 39.044 in de naaste toe komst kan gerekend worden. De minister van justitie heeft in dit verband den pro cureurs-fiscaal verzocht doortastende maat regelen te nemen, opdat de toestand, zoo als de regeering zich dien per 1 October ge dacht had, uiterlijk per 15 November a.s. zal bereikt' zijn. Ter completeering van bovengenoemde cijfers zij nog vermeld, dat buiten de gede tineerden, die in de bewaringskampen ver toeven, er per 1 Juli 1946 nog 1250 derge lijke personen zich bevonden in huizen van bewaring en gevangenissen; het betreft hier over het algemeen de zwaarste geval len, zoodat hun aantal sinds 1 Juli niet noemenswaard verminderd} is. Voorts kan og vermeld 'worden, dat on der het getal van 39.044 per 15 October 1946 in kampen gedetineerden zich 1609 personen onder de 21 jaar bevonden, en 5679 personen an 21 tot 23 jaar. OP KORTE GOLF BINNENLAND. Prins Bernhard is voor enkele dagen in Schotland voor een particulier bezoek. De Ned. Kath. Middenstandsbond heeft tot geest, adviveur gekregen prof. A. Ariëns uit Apeldoorn in plaats van pastoor L. v. d. Heyden uit Utrecht. Van bevoegde zijde worden vrouwen en meisjes gewaarschuwd uiterst voorzich tig te zijn met het aanvaarden van betrek kingen in het buitenland. De Ned. vereeni- ging ter behartiging van de belangen van jonge meisjes, Weteringschans 51, Amster dam, en de R.K. Vereeniging ter bescher ming van vrouwen en meisjes, Koninginne weg 8 bis, Haarlem, zijn bereid naar best vermogen informaties in te winnen. Een half millioen bloembollen zullen naar Engelsche mijnwerkerscentra worden gezonden, uit dankbaarheid van Nederland voor de uit Engeland ontvanen gaven. De eerste walvischvaart sedert een eeuw, zal Zaterdag aanvangen. Dan ver trekt de „Willem Barendsz" uit Amster dam. Drie ministers woonden gisteren de afscheidsreceptie by. De walvischvaart- maatschappij veel succes! Tijdens de zitting van het gerechtshof te Leeuwarden is een pleiter, de 63-jarige mr. Bolt. plotseling overleden. Een auto te Rotterdam kwam in bot sing met een lichtmast. Een dame, die naast den chauffeur zat, werd daardoor zoo ernstig gewond, dat zij aan de gevol gen is overleden. Bij Hengelo is een auto tegen een boom gereden. De chauffeur uit Tilburg is aan de bekomen verwondingen bezwe ken. Een glazenwasscher te Rotterdam is van een vierde verdieping van „De Bijen korf" gevallen, wat de dood tengevolge had. slingeren, ik heb ze allemaal al eens ge hoord, Er is oijna geen woord, dat Stalin mij enkele maanden geleden heeft toege voegd, dat ik niet meer dan eens van wij len Hitier en Goebbels heb gehoord". Overdreef Churchill? De correspondent van de „Times" te Mos kou heeft heden geseind, dat volgens bui- tenlandsche waarnemers in de Sowjet-Rus- sische hoofdstad ,.die meenen op de hoogte te zijn van militaire aangelegenheden", de door Churchill genoemde cijfers omtrent de sterkte van de Sowjet-Russissche legers „zeer overdreven" zijn. Crisis in de Sovjet-zóne Vele functionarissen leggen hun ambt neer De Britsche biaden „Daily Express" en „Daily Herald" geven bericaten over een crisis, die moet heerschen in de Sovjet- zóne van het bezette Duitschland voor namelijk als gevolg van het wegvoeren van Duitsche arbeiders naar het Oosten. De „Express" meldt, dat groote aantallen Luiische functionarissen in de Sovjet-zöne hun functie hebben neergëlegd. De „He rald" noemt vier Duitsche departements- chefs die hebbei bedankt: Skrzypczynski (handel en industrie), Buschmann (handel en voorraden) Friedenburg (brandstoffen en energie) en Steinkopf (post en telegra fie). De correspondenten berichten voorts, dat de Duitsche communist en vakveree- nigingsman Walter Ulbricht, d*. machtig': ste figuur in de socialistische Eenheids partij, van zijn functies ontheven wordt wegens de nederlaag bij de verkiezingen. Een en ander v/ijst volgens de correspon denten tevens up een crisis in de door de Sovjet-autoriteiten gesteunde socialisti sche eenheidspartij. De correspondent van de „Daily Mail", die een onderhoud heeft gehad met Busch mann. verklaart, dat Buschmann's bedan ken (ais departementschef) is toe te schrij ven aan „ernstige meeningsverschillen met de Russen". Al.een iemand, die het vol komen met hen eens is, zegt hij, kan in functie blijven. Buschmann, die lid is van de socialistische Eenheidspartij heeft er vooral bezwaar tegen, dat 't Sovjetbestuur beslag legt op de producten van Duitsche buerderijen. Waarom de Eenheidspartij verloor. Het Russische regeeringsorgaan „Praw- do" gaf gisteren de eerste Russische reactie de uitslag er op, dat het uitroeien van het kiezingen van Berlijn, waar de sociaal democratische partij een groote overwin ning behaalde. Volgens de „Prawda" wijst de uitslag er op dat het uitreien van het fascisme en van de fascistische ideologie nog niet voltooid is. Het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina aan Brussel. In de straten der Belgische hoofdstad wordt druk gevlagdl Aan den ge vel van een der groo te waren huizen prijkt een portret van onze vorstin, omringd door vlag gen. Onder een schitterende zon, ondanks den frisschen herstdag, stoomde de speciale trein gisterenmiddag het Noorderstation binnen. De uitgang was versierd met bloe men en planten en de roode baldakijn gaf het sprekend bewijs, dat hooge personali teiten verwacht werden. Op het perron, dat eveneens met planten versierd was en waarover een roode looper was uitgelegd, zagen wij den Prins-Regent, Ernest Rong- vaux, minister van verkeerswezen, mr. B. Ph van Harinxma thoe Slooten, H.M. am bassadeur te Brussel, generaal Blanpain van het huis van den regent, generaal Le- roy, de regionalen commandant van Brus sel, den heer G. Libotte, ceremoniemeester van het ministerie van binnenlandsche za ken. majoor baron Lynden en kolonel van Nerom, adjudant van den regent. Precies op tijd reed de koninklijke trein, getrokken door een gestroomlijnde Belgi sche locomotief, het station binnen. Hare Majesteit, die een zwarten mantel met zwarten hoed droeg, werd begroet door den Prins-Regent en begaf zich terstond naar den uitgang, waar gesloten auto's voor de gasten gereed stonden. Op het ruime Rogierplein, waar een enor me groote menigte bijeen gestroomd was, werd de Koningin hartelijk toegejuicht. Van Belgische zijde werden aan H.M., mej. de Schoutheete de Tervarent en mevr. Maskens, de echtgenooote van den voorma- ligen Belgischen gezant te 's-Gravenhage, toegevoegd. Deze reis is een voortzetting van de rei zen van prinses Juliana met prins Bernhard naar Denemarken, Zweden en Zwitserland en heeft ten doel den dank van het Neder- landsche volk aan het Belgische over te brengen voor al hetgeen voor ons is ge daan. Zoowel in den Belgischen Senaat als in de Belgische Kamer werden gisterenmid dag woorden van hulde gesproken naar aanleiding van het bezoek van H.M. Konin gin Wilhelmina aan België. Vanmorgen heeft H.M. een groot aantal onderscheidingen uitgereikt. HET KNALT IN PALESTINA. Gisteravond is in het centrum van Jeru zalem een luide explosie gehoord. Onmid dellijk daarop weerklonken de sirenes. Nog twee explosies volgden, een nabij de gebouwen van het „Jewish Agency". Ver scheidene personen werden gewond- De explosies waren afkomstig van landmijnen. Voorts werden twee Britsche soldaten gewond, toen Joden, nadat het donker was geworden, van het dak van een huis een bom op een militaire wegversperring in een der hoofdstraten gooiden. Een tweede bom, die met benzine was gevuld, explodeerde ongeveer tweehonderd meter verderop. Een Joodsche extremist heeft het vuur geopend op hooglanders van Argyle en Sutherland. Twee Britsche soldaten be antwoordden het vuur met een stengun- Franco een „$ta in den weg,. DE VERGADERING DER VER. NATIES TE NEW-YORK F)E ALGEMEENE VERGADERING der VfN. is Donderdagmiddag om 17.15 uur met haar eigenijlke werkzaamheden begonnen. Men hoopt het algemeene debat tot vier dagen te beperken, waarna de voornaamste commissies zullen beginnen met de bespreking der problemen. Daar de voorzitter, Spaak, besloten had, dat vertaling van het gesprokene achter- In zijn rapport kon de secretaris-gene-- j vvege zou blijven om tijd te winnen, kon de raai Trygve Lie niet nalaten, Franco in zijn spreker, dr. Francisco Najera betoog te betrekken. j (Mexico), die in het Spaansch sprak, door „Klaarblijkelijk zal Spanje, zoolang het vele afgevaardigden niet worden gevolgd, bestuur van Franco daar gehandhaafd I Dr Najera oefende critiek op het recht van blijft, een voortdurende oorzaak van wan- j V€^° er. verklaarde, dat de afschaffing hier- trouwen en oneenigheid tusschen de stich- i \an ,zou bijdragen tot het versterken van ters der V.N. zijn." „De algemeene vergadering kan in deze zitting waardevolle diensten bewijzen, in dien zij aan de organen en leden veel aan wijzingen aangaande hun betrekkingen met het bestuur van Franco geeft". Lie sprak de hoop uit, dat zij, die de overwinning en den vrede brachten, ook de wegen en middelen zullen vinden om vrijheid en een democratische regeering in Spanje te herstellen. Wat de financiën betreft, deelde Lie mede, dat 2334 millioen dollar van de 25 millioen, dat de V.N. als werkkapitaal noo- dig hebben, reeds zijn ontvangen; 38 leden hebben hun geheele contributie be-aa'd, zes gedeeltelijk er zeven nog heclemaal niet. DAMESHOEDEN zonder punten "Wjj hebben een pracht collectie herfstmodellen in alle prijzen en kleuren ontvangen. Komt U eens even passen, het ver plicht U tot niets. 1556 DE HOEOEN8EURS hT.,Ó:"r":6' BUITENLAND. Aartbisschop Victor, hoofd van de Russische Orthodoxe Kerk in China, die op 19 dezer door Chineesche militaire po- iitie werd gearresteerd is na interventie van de Russische ambassade door de re geering te Nanking in vrijheid gesteld. De Japansche regeering heeft met strenge maatregelen gedreigd, indien er geen einde komt aan de staking bij de electriciteits bedrijven. Maarschalk Mannerheim is tijdens een verblijf in Stockholm ziek geworden en in een ziekenhuis aldaar opgenomen. Een nieuwe schietpartij in Noakhaü 'Bengalen) heeft 40 dooden en 100 ge wonden gekost. de door allen gewenschte eensgezindheid. Ook de Belgische afgevaardigde van Lan- gehove, zeide, dat het vetorecht in den Veiligheidsraad misbruikt wordt en dat deze raad alle beteekeris zou verliezen, in dien daarin geen verandering wordt ge- biacht. Hij deelde voj. s mes. dat de Bel gische delegatie in den loop van deze zit ting de vergadering een nieuw voorstel zal aanbieden strekkende tot het treffen „van concrete maatregelen tot oplossing van de Spaansche kwestie". Trygve Lie deed daarop mededeeling van het feit, dat België heeft voorgesteld Roeanda-Oeroendi (vroeger een deel van Duitsch-Oost-Afrika) onder beheer van de Vereenigde Naties te stellen. Joseph Charles, ambassadeur van Haiti, een kleurling, werd, toen hij het woord nam, met luid applaus begfjet Hij hield een hartstochtelijk pleidooi voor den vre de, die naar zijn meening pas gevestigd zal zijn na de verdwijning van alle grenzen cn alle forten. Toen hij uitgesproken had, stonden verscheidene afgevaardigden op om hem de hand te drukken. Spaansche ambassade critiseert Trygve Lie. De Spaansche ambassade te Washington heeft te kennen gegeven, dat er naar haar meening een „geheime" reden is voor de tirade, die Trygve Lie tegen het Spaansche bewind heeft afgestoken. Volgens de am bassade heeft Lie „speciaal ten behoeve van eenige zijner vrienden" gehandeld. URANIUM OF FRANCO? In een artikel van het Sovjetblad „Iz- westia" wordt o.m. gezegd: .Sedert den val van Duitschland pogen groote Ame- rikaansche en Britsche maatschappijen de Duitsche erfenis in Spanje op te slokken. Zij leggen niet alleen beslag op de Spaan sche markt, maar ook op de natuurlijke hulpbronnen van het land, die o.a. ura nium bevatten" Zou het uranium (waar uit de z.g. atoombommen gemaakt kunnen worden) soms de verklaring zijn van de belangstelling voor het regiem in Spanje? VOOR INDIë. Abonnementen voor onze mili tairen aldaar kunt u dagelyks op geven. De prijzen zijn: per kwartaal (zeemail) 2.10 per kwartaal (luchtmail) 7.45. Storting van het verschuldigde bedrag op Gironummer 103003 en opgave van het juiste adres aan de Administratie van ons b'.qd: Papen gracht 3234, telefoon 20935 of bij onze agenten. De Administratie. BOODSCHAP VAN DE NEDERLANDSCHE VERKENNERS TE ROME AANGEKOMEN De estafetteploeg van de Italiaansche padvinders, die den brief van de Neder- landSche verkenners aan Z.H. den Paus van hun Fransche kameraden op de Fransch- Italiaansche grens hebben overgenomen, is gisteren op het plein voor St. Pieter aangekomen. De brief, die in een metalen koker gesloten is, is door Nedarlandsche Belgische, Luxemburgsche, Fransche en Italiaansche padvinders in estafetteploe gen door hun respectievelijke landen ge dragen. De boodschap aan Z.H. den Paus is op de tombe van Sint Petrus neergelegd, waar zij zal blijven liggen tot zij aan den Paus zal worden overhandigd. BENOEMINGEN BISDOM HAARLEM. Z.H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd; tot Kapelaan te Haarlem (Kathe drale Kerk H. Bavo) den Weleerw Heer A. H. M. Ruhe; tot Kapelaan te Rotterdam (H. Antonius Abt) den Weleerw. Heer J. A. M. ten Hengel; tot Kapelaan te Amster dam (H. Hart) den Weleerw. Heer C. P. de Wit; tot Kapelaan te Rijswijk, den Weleerw. Heer R W. M. Geraets, die Kapelaan was te Schiebroek. INVASIE-VOORSCHOTREGELING VQOR ONDERWIJZERS. Op desbetreffende vragen hebben de mi nisters Gielen en Beel geantwoord, dat het invasie-voorschot voor onderwijzers van het L.O. beperkt zal blijven tot degenen, die op 15 Oct. 1945 als zoodanig werkzaam waren. Er is geen aanleiding om deze grens naar een vroegeren datum te verschuiven. TABAKSWINKELIERS WORDEN OPSTANDIG. De vakgroep Detailhandel in Tabak en Tabaksfabrikanten heeft een telegram aan den minister van Econ. Zaken gezonden, waarin zij verzocht ten spoedigste in audiëntie te worden ontvangen in ver band met den aankoop van sigaretten, ge fabriceerd van Zuid-Amerikaansche tabak, en de aflevering van importsigaretten aan Ned. Volksherstel. „De ontevredenheid dei- leden stijgt ten top, vreezen ernstige onge regeldheden", aldus het telegram. -MELKPRIJS- De melkprijs voor veehouders wordt voor het a.s. winterhalfjaar, ingaande 27 October 1946 en eindi gende op 26 April 1947, mot 3 cent per kg. .verhoogd. Om deze verhooging te bereiken wordt de z.g. melkprijstoeslag. wel ke de regeering via de zuivelfabrie ken aan de veehouders uitkeert, met ingang van 27 October 1946 van 1,25 cent per procent, vet per kg. melk verhoogd tot 2.20 cent per procent vet per kg. melk Alle maximum-consumentenprij zen zullen met ingang van 27 Octo ber met 1 cent per liter worden ver hoogd. ooooo WEERSVERWACHTING °°00g DROOG, MAAR KOUD. o Matige, in het Zuiden en Westen o Van het land nu en dan krachtige o Oostelijke v/ind. In den nacht lichte vorst en op beschutte plaatsen flin- g ke rondvorst. Overdag vrij zonnig 8 o weer. Droog. 2 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 1