Boekhouder DANSAVONDEN i Twee Meisjes MODERNE ÏANDÏECHNIEK b J ASKENASE NET MEISJE Gasradiatoren Ned. Staatsloterij ervaren boekhouder MISSIE-NAAIKRANS-TENTODNSTELLING ZOETERWOUDE Dansschool Henny Boes NI. L. A. EPSKAMP MAGAZIJN ST. JOSEF Aank. Bediende Jongste Bediende Motorrijwiel GOEDE BIJVERDIENSTE U WILT SLAGEN HOOGSTRATEN's HANDELSSCHOOL BETER BONT Gastel i ein LEDERHANDEL A. VERHOOG VLIEGENSVLUG Een CADEAU? Fa. J. VAN DER STOK „GRENSHOEK" Carrosserie-Plaatwerkers Ff/Tjmn Bloemisterijvergunningen OUD PAPIER Fa. F. P. Kluivers Zn. DE KUISCHE SUZANNA Verloofd: LIESBETK GULJé en W. H. GERLACH Leiden: 1420 Van Slingelandtlaan 8. Scheveningen: Nieuwe Duinweg 21. Geen ontvangdag. Ondertrouwd; CHRIS BEEKMAN BEP GENANG De huwelijksinzegening zal plaats hebben op Dins dag 12 Nov om 10 uur in de kerk O. L. Vr. Onbev'l. Ontv. (Hartebrug) waarna de plechtige H. Mis tot hun intentie wordt opgedragen. Den Haag: Valkenboschlaan 316 Leiden:. Kort Rapenburg 7a. Gelegenheid tot feliciteeren na de H. Mis in de pastorie Toekomstig adres: Kort Rapenburg 7a. 3205 8 Nov. hopen onze ge- - liefde Ouders i TH N. A. KERKVLIET J. M. KERKVLIET— l TUITHOF den dag te herdenken. Z dat zij vóór 12 y, jaar in l het huwelijk traden. i De H. Mis uit dank- baarheid zal worden 2 opgedragen 8 Nov. te 1 8.15 uur in de Par .kerk H. Leon, a P. M. 7 Dat God hen no.g lang i moge sparen is de 2 wensch van him dank- ji bare kinderen Peter, Riet, Ineke, Joke. Jan. Thea. j rich. Marianne. 1413 j Leiden Genestetstr. 2a. Op 8 Nov. hopen onze geliefde Ouders i den dag_ te herdenken, z dat zij vóór 40 jaren in 2 den echt zijn verbonden i Dat God hen nog lang spaart is de wensch \ran hun dankbare i kinderen, kleinkinde- l ren en Verloofden. De IJ. Mis van dank- 1 baarheid zal plaats 2 hebben Woensdag 13 November v.m. 9.30 uur t i in de Parochiekerk St. Petrus Banden. 1407 f R'veen, 19 Oct. 1946. Z i Noordeinde 22. 6 Op 23 Oct. 1946 hopen 2 de Heer en Mevrouw i 5 J. v. d. STEEN— t i Van Went l den dag te herdenken, 2 1 dat zij vóór 55 jaar in het huwelijk traden. 2 Die da? zal ei- 's middags 2 t van drie tot vijf uur 2 2 gelegenheid zijn hen te 2. t feliciteeren in huize t 2 „Liberty". Stationsweg 2 2, te Leiden. 3183 2 De kinderen en i kleinkinderen, Leiden. Maredijk 13D. Op 25 October hopen 2 onze geliefde Ouders 2 1 MARIA HOOGEVEEN- BORST den dag. te herdenken, 1 dat zij vóór 12 jaar j door het Huwelijk wer- den verbonden. 1 2 Hun dankbare kinderen, 1 Leo, Jan. Piet, 2 Theo,' Kees, Joop 1 2 Wim, Frans en Ria, Hoogmade, 1946. Noordeinde 14391 Bestuur, Raad van Toe zicht en Kassier der R.K. Coöp, Boeren leenbank te Voorscho ten, geven met groot leedwezen kennis van het overlijden van hun Directeur den Heer PETRUS JOHANNES KOOT Zijn nagedachtenis zal bij allen, die bij de bank betrokken zijn, in hooge eere blijven. IJet Bestuur L. C. de Jong A. Q. Doeswijk de R. v. Toezicht, P. M. v. d. Krogt P W. Vermin Pi v. d. Hulst M. Lakeman, kassier gevraagd (liefst zusters of vriendinnen) in klein R.K. doktersgezin, om te zamen zelfstandig de huishouding te doen. Wasch buitenshuis De vacantie gelijktijdig vrij Veel vrije tijd. Mevr. Post Uiterweer, Langeraar. Voor de Vele blijken van deelneming, ons betoond-, b\ het overlijden van onze lieve en zorgzame Moeder Behuwd- en Grootmoeder HARMINA JACOBA VAN PELT BROEKHUIZEN betuigen v/ij hiermede on- Izen hartelijken dank Uit aller naam, 1411 A. P. van Pelt R'veen, Oct. 1946. Bij dezen betuigen wij on zen hax-telijken dank voor de vele blijken van mede leven, ondervonden, tij dens, ziekte en overlijden van ónze lieve moeder en grootmoeder Mej. Wed. CLAZINA v. d. SALM geb. KLIJN Uit1 aller naam, Fam. v. d. Salm. Zoeterwoude, Oct, 1946 INRICHTING GANGETJE 1 (hoek Breestraat)' Tel. 24334, bij g. g. 20234. LEIDEN SPREEKUREN: dagelijks van 10—12 en van 24 uur; bovendien en Vrijdag- 7—8 Spreken in het openbaar Succes verzekerd Privé en clublessen. De cursus behandelt: Goede uitspraak; Hoofd punten der voordracht; Instelling op het publiek enz. enz. Aanm. dagelijks: Instituut „REDEVO". Johan de Witt. straat 34 Leiden tel. 20981 Ned. Concertdir. J. BEEK, Den Haag STADSGEHOORZAAL gr. zaal): Dinsd. 22 Oct., ;én enkele CHOPIN-Recit! rermaarden Poolschen STEFAN itK, - tal v. d. I Pianist I COPIEERWERK voor elk doel. Convocaties V ereenigingsorganen F eestprograma's Menu's Muziek Handelsbrieven Staatwerk enz. Vraagt U eens model en prijs bij COPIEERINRICHTNG gevr. voor d. of d. en n. in gezin met 3 sclioolg. kin deren, goed loon. Zondag's vrij. Mevr, de Wilde, Joh. de Wittstr. 10, Leiden. 1431 te koop gevraagd Brieven onder no. 3327 Adv. Bur. I.R.B., Vrouwen- steeg 20,"Leiden v/h J. en J. Schravcndijk Breestraat 107 t.o. Stadhuis Naaldenkokers vanaf 55 cent HOUTSKOOL voor het aanmaken van haarden en kachels in pa pieren zakken van H.L. 2.50 per zak. 1210 Firma B. ZEILSTRA Langebmg. JONGE HENNEN!! aan en tegen leg prima stamming, kerngezond. Groeneveld's Broederij tel. 25590 Valk Boumanweg 26a. Rijikserkenning A 15386. (3206) De verkoop der loten voor de 499ste loterij zal 24 Oct. aanvangen. 3194 De Collectrice, M. C. v. d. VLUGT, Groenhovenstraat 6. Zeemanlaan 31 Tel. 25076 LEIDEN Notaris VERHEES te Katwijk a/d Rijn vraagt tegen 1 December a.s. R. K. jongeman b. z. a., onverschillig welk werk. Liefst in Leiden. Br. onder no. 1432 bureau van dit blad. TE KOOP wegens vertrek nieuwe En_ gelsche Heerenfiets en z, g. a. n. Holl. Heerenfiets, Gas haard, 12 nieuwe Eng. Tennisballen. Br. onder no. 3207 bur. v. d. blad. Mr. F. Ligtenberg, Witte Singel 33, te Leiden, vraagt tegen half Nov. een 1433 Huishoudster Notaris B. H. STUMPEL, te Leiden is voornemens op Vrijdagen 25 Oct. en 1 Nov. 1946, 's nam. 2 uur in het Notarish. te Leiden bij op bod en afslag in het openb. te verkoopen: Leiden: 1. Huis Langestraat 45. gr. 60 c. huur 4.50 p. week. 2. Huis Waardgracht 173, gr. 42 c. huur f 5.p. w. 3 Huis Waardgracht 141, gr. 54 c. huur 4.50 p. w. 44. Huis Joubertstraat 19- 19a gr. 52 c. huur 7 p. w. 5. Huis Joubertstraat -23- 23a. gr. 49 c. huur f 7 p. w. 6 Huis Heemskerkstr. 55, gr 95 c. huur 6.p. w. 7. Huis Zuidsingel 49. gr. 60 c, huur 4.per week. 8. Huis Heerengracht 90, gr. 40 c. huur f 5.p, w. Voorschoten: 9: Huis, erf en tuin, Pape laan 44 gr. 2.35 A. huur 25.per maand. 1239 Bez. in de weken van Véi- ling en. Afslag Dinsd. en Donderd. van 24 ure. Be taling koopp. op 2 Dec. '46. met rente a 5 pet. 's jaars van af aanv, tot bet. Inlichtingen verstrekt- gen. MEUBELREPARATIES verzorgen wij even goed als nieuwe meubelen Prijsopgave zonder verplichting. 1037 C. W. MULLER, DRIFTSTRAAT 44 B Kantoorruimte gezocht 7 a 10 kamers op één der Singels, Plantage, Rijnsbur ger weg etc. Event, in ruil aang. een kleinere wonii^J. H. Rijndijk. Zoeterwouae, 4 gr, 2 kl. kamers, serre, keuken, met gr. kelder en groote tuin. Br. onder no. 3047 bur. v. d. blad. ZATERDAG 26 OCTOBER in TRIANON om halt vijf on in CASINO om kwart voor vijf, speciale voorstelling van: VAN MAYERLING TOT SERAJEW0 Prijs voor alle rangen f 0.50. Plaatsbespreking aan de cassa's vanaf Maandag 21 October van 10—4 uur. 1454 Alleen toegankelijk voor inschrijvers van KUNST EN ONTSPANNING Iedere dame in 8 weken geslaagd Wegens groote belangstelling in de omliggende plaatsen openen wij te Noordwijkerhout, 30 Oct. a.s. een Cursus in patroon- teekenen en knippen van japonnen, mantels, lingerie, jongens- en meisjeskleeren. Deze cursus wordt gehouden eon dag per week in een der zalen bij VAN DEN BERGH, Dorpsstraat bij de bushalte van 26 uur cn van 6.3010.30. Een onzer dames bezoekt U aan huis en is tevens aaD huis te ontbieden. Inlichtingen en inschrijving tusschen 1 en 2 en 7 en 8 uur bij v.d. Bergk Noordwijkerhout en Oude Zeeweg 23, Noord wijk a/Zee BEZOEKT te Roelofarendsveen op Zaterdagmiddag en Zondag den geheelen dag Aanvang 8 uur tot 11 A.s. Zondag w^rdjter in het P ATR O N A ATSGEBOUW een buitengewone gezellige DANSAVOND Toegang uitsluitend voor R.K. OEGSTGEEST Mode Vakschool - Plantsoen 11 Leert zelf Uw kleding TEEKENEN, KNIPPEN en NAAIEN naar maat, volgens eenvoudige methode, bij ervaren Lerares. Ochtend-, middag-, avond-, club- en privélessen. Inschrijving nieuwe leerlingen Dinsd*. Woensd. en Donderdag DE MOOISTE Bruidstoiletten Avondkleeding huurt U bij Mei Bruidje" HAARLEMMERSTRAAT 205, LEIDEN Het Residentie-Orkest Stadsgehoorzaal Donderdag 24 October Aanvang 8 uur 2e Aborui&fn&ntóconceAt DirigentJAN OUT Solist: Louis SONS viool PROGRAMMA: 1. J. Haydn, Londoner 'Symphonie; 2. A. Dvorak, Vioolconcert; 3. A. Borodin, Polovetzer Dansen. Kaarten ad 2.50 (R.I.) verkrijgbaar bij de Fa. C. C. BENDER. Hoogewoerd 90, tel. 20097, tevens pl.bespr. Hoogstraat 3 Grote voorraad en keuze: 1430 DAGMISSAALS MET VESPERALE ZONDAGSMISBOEKEN GEBEDENBOEKEN voor groot en klein ROZENKRANSEN, ook in zilver. Ten kantore van de N.V. NEDERLANDSCHE ELECTROLASCH MAATSCHAPPIJ te Leiden, worden voor spoedige indienst treding gevraagd: een 1405 voor dc afdeeling Loonadministratie, en een Schriftelijke aanmelding: ZOETERWOUDSCHE WEG 1 Mackenzie King zei: „....Het is juist de kunst om het oude weer goed te raaken. Die kunst verstaan wij. Wij verstaan het om van „plunje" weer keurige „kleeding" te maken. 't Wordt weer als nieuwl Chemisch reinigen - Verven - Stoppage - Hoogewoerd 32, Tel. 21981 (t.o. Casino) GEVRAAGD: R.K. Boerendienstbode A. Straathof Zuidweg 55, Rijpwetering. 1399 Er biedt zich aan Nette Werkster 2 a 3 dagen per week. Br. onder no. 1386 bureau van dit blad. ACCORDEON aangeboden. 120 bassen, nieuw 1940. Br. onder no. 1384 bur. v. d. blad. 2 R.K. MEISJES 15 en 16 jaar, zoeken be trekking voor een paar da gen in de week, in een klein rustig gezin, in eigen plaats. Br, onder letter H. aan R. Paauw, Kantoor- Aangeboden een nieuw, 125 cm3 te ruilen tegen 200 of.250 cm3 D._ K. W. Brieven onder no. 1387 bur. v. d. blad. VAM EGflOMD Kalk- en Kunstmesthandel vraagt voor rayon Leidschendam en omgeving actieve vertegenwoordiger bij voorkeur iemaüd die bij landbouwers en vee houders goed bekend is. Brieven onder No. 1368 bureau van dit blad. volgt dan onze opleidingen voor: ASSOCIATIEDIPL. BOEKHOUDEN EN TALEN MIDDENSTANDSCURSUS EX. 1947 Club- en privélessen. PLANTSOEN 29 - LEIDEN - TEL. 24186 DE SCHOOL WAAR OOK U SLAAGT file. Kru» vaar Alrdle verochUn» iSfljj I ill UIITT^-^777777^ want Aladin hergeef' Uw naren hun b I oorspronkelijkt kien' Vraagt gratis brochure. vUl Overal verkrijgbaar. Prijs f 2.25 per flacon. VOOR Alle katholieke jongelui zijn van harte welkom. Katholiciteit mbet echter aangetoond kunnen worden Zondag 810.30 u. Hooglandsche Kerkgracht Dansorkest Jac van Leeuwen. ToegaDg f 1.50 Langebrug 6A van 8.1510.15, uur. Entre f 1. Bodegraven. Balavond a.s. Woensdag R.K. Ver. Geb- Tango-club voor gevorderden aanv. Zondag 4.1 5 u. Onze gezellige clubs zijn deze week aangevangen. Er is nog plaats, zowel op de clubs voor beginnerB, als wel op de speciale Tango-clubs voor gevorderden. Verzeker U zelf een gezellige winter, neem deel. Ook Uw vrienden zijn er Prive-les dag. op de tijd die U schikt De Dansschool welke zich uitsluitend richt tot de Katholieke Jongelui LANGEBRUG 6a - TELER 26954 LEIDEN Haarlemmerstraat 57 t/o de Bioscoop Riemen in aMe lengten School- en actentasschen in leder en linnen Veters, schoencrême, rubberzolen en -hakken Lederen jassen en oliegoederen Moderne schoudertasschen Telefoon 20578 Uw oude hoed in 10 dagen weer als nieuw terug Stomen, keren, modeleren. Vakkundige voorlichtingen HERM. TROSSËL Hoogewoerd 109, Tel-21902 Korevaarstraat 5, Tel. 24626 hetzij bij verjaardag, verloving, huwelijk, jublileum enz., slaagt U zeker bij BREESTRAAT 155 buitengewone sorteering Concurreerende prijzen Een naam op aller lippen voor autorijden Wij leerden vele Rijks- en Gemeenteambtenaren auto rijden in prima maieriaal met dubbele bedieninings- organen door gediplomeerde instructeurs. Bondsautorij school. Speciale theoretische cursussen in motorkennis cn ver keersregels. Luxe autoverhuur-, fepaiatie-inrichting voor motoren en automobielen. Vraagt vrijblijvend inlichtingen 1415 Chauffeursschool „GARAGE GREfJSHOEK'' HOOGE RIJNDIJK 205 LEIDEN TEL. 24134 voor nieuwbouw en reparatiewerk. alsmede AANKOMENDE KRACHTEN kunnen direct geplaatst worden voor vast werk bij: Voor ZADEN. PLANTEN, BOONENSTOKKEN, RIETMATTEN en VRUCHTBOOMEN IS OOK UW ADRES: TH. A. HIJDRA- Noordeinde A 8, Langeraar, Tel. 34 B.perlcte voorraad dun TOUW voor bloemen te bossen GEVRAAGD: een 2de Banketbakker een 2de Ovenist Bij voldoening levenspositie eenige nette Meisjes voor inpakwerk Aanmelden Oranjegracht 71, Banket-, Chocolade- en Suikerwerkfabriek Fa. W. v. d. Wijngaard Zn. 1422 VAN LUl 1UI lU C Bakker Hz., Roelofarendsveen, Tel. 48 BREESTRAAT op te ruimen bel op 24037 Machin. Papiervernietiging V. d. WERFFSTRAAT 4 Leidsche Lompen-, Metalen- en Zakkenhandel 1038 Bietenmolen te koop aangeb. in prima staat, 4 messen. M. Men ken, Waard 1, t. o. Utr. Jaagpad 52, 1417 ZONDAG 20 OCTOBER - 8 UUR PRECIES Wegens enorm succes brepgt de HOOFDSTAD OPERETTE nog één enkele herhaling van de wereld vermaarde Klucht-Operette Hollandsche bewerking van Meijer Hamel Mot SOJLVAIN POONS, Dries Krijn, Hetty Berger, Henk Didama, Tini Alma, Hetty Ruys enz. enz. 1274 Regie: Otto'Aurich - Dirigent: Frangois de Haan Prijzen. fl.60 tot f4.00 r.i. Kaartverkoop en bespreken vanaf Donderdag 17 October dag. van 10 tot 1 uur aan den Schouwburg, Tel. 20195

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 4