COLD WAVE „IN DO LA" RECHTZAKEN STAATSLOTERIJ FLINKE WERKKRACHTEN Fa. P. v. d. MOST v. SPIJK PERSONEEL HERENHOEDEN VAN VELSEN ENKELE PERSONEN tijdelijke Leerkracht SLEBTENHORST's GOEDERENBEURS Bod gevraagd op: Goederenbeurs „Tot Uw Dienst" PERSONEEL Flinke Dienstbode Woningruil DANSAVOND JONGEN VERMOORDDE TYVEE BEJAARDE VROUWEN. De officier van justitie van de Leeuwar der rechtbank vorderde tegen den 20-jari- gen P. R. Koning te Wolvega een gevange nisstraf van 10 jaar met aftrek van de voorloopige detentie sedert 22 Januari 1943. Terwijl het oorlogsgeweld nog in al zijn hevigheid woedde, vermoorde deze toen 16- jarige knaap in zijn woonplaats de 61-jari- ge weduwe E. Strowinder-Dopstra en de 54-jarige M. Conijn. Daags na het misdrijf werd de dader te Nijenholtpade ten huize van een zekeren Nijholt gearresteerd. Tij dens de bezetting werd deze zaak aange houden. Bij zijn arrestatie verklaarde verdachte aan de politie, dat hij zich niet* kon voor stellen, dat hij de beide vrouwen had dood geslagen. De .beitel, die hij op den dag van het misdrijf had gekocht werd dp zijn aan wijzen in een 'loot teruggevonden. Welke nu precies de drijfveer tot dit- gruwelijke misdrijf is geweest heeft de rechtbank niet kunnen achterhalen. Wel kwam naar veren, dat verdachte, volgens een geneeskundige verklaring psychisch niet evenwichtig, een kwestie had met den zoon van de weduwe Strowinder. Beide jonge menschen dreven zwarten handel. Hiervoor wilden zij textiel- waren uit den winkel van hun patroon zien machtig te worden door den man aan te klagen wegens het luisteren naar den Engelschen zender. Gewapend met den bei tel ging verdachte naar de woning van zijn collega, die naar hij wist, niet thuis was. Met diens moeder moet toen een wooi den wisseling zijn ontstaan, waarna verdachte haar neersloeg en afmaakte. Toen de an dere vrouw te hulp snelde, onderging deze hetzelfde lot. De verdediger mr. A. E Stoop vroeg aan de rechtbank de straf te beper ken tot de voorloopige hechtenis. ECONOMISCHE COLLABORATIE TIJDENS DEN OORLOG. Voor het Amsterdamsche bijzondere ge rechtshof stonden gisteren terecht de 71- jarige Arnaud H. Baron van Hardenbroek van Ammerstol, uit Haarlem, en de 48- jarige Dr. Hendrik A. Marcus resp. presi dent-directeur en directeur van de N.V. Kalkzandsteenfabriek „Arnoud" te Hille- gom. Hun was ten laste gelegd economi sche collaboratie in dien zin, dat zij tus- schen 10 Mei 1940 en 5 Mei 1945 hun fa briek hebben doen werken en haar pro ducten hebben doen leveren ten behoeve van de Duitsche luchtmacht, vooral den bouw van schertmuren, cantines, hangars etc. op Duitsche vliegvelden in ons land. Tijdens de behandeling heeft de presi dent, mr. A. C. P. Ruys een aantal brie ven voorgelezen welke de directie aan ve lerlei Duitsche autoriteiten had gezonden. Deze brachten den advocaat-fiscaal ertoe in zijn requisitor te spreken van „de weer zinwekkende wijze waarop verdachten ge- Ledeld hebben om werk voor de vliegvel den." De totale leveranties, directe en in directe (langs tusschenhandelschakels loo- pe-nde) orders voor de Duitschers beliepen Yi millioen gulden, hoewel het bedrijf steeds is moeten worden ingekrompen en in 1944 hog slechts 10 van den vooroor- log§chen omvang had. Met het oog op diens hoogen leeftijd eischte mr. W. P. Bakho ven tegen Baron Hardenbroek 1 jaar met ontzegging van het recht tot het werkzaam zijn in de steenindustrie en ontzetting uit de politieke rechten voor het leven. Tegen dv. Marcus eischte de adv.-fiscaal 14 jaar met eveneens ontzetting uit het recht op terugkeer in gelijke fuhetie en de politieke rechten voor den tijd. van 19 jaar. Mr. v. d. Hoeven en mr. Thijssen pleitten vrijspraak op principieele grondün. Bij de afweging van het belang, op behoud van het bedrijf li-genover het negatieve landsbelang moes ten verdachten aldus pleiters alle richtlijnen van regeering en bevoegden in aanmerking genomén, het eerste doen doorslaag. Wijl he# hier een principieele zaak gold vroeg de verdediging wanneer het hof toch principieel anders mocht oor- deelen, haar recht tot beroep en cassatie te verleenen. Uitspraak over 14 dagen. HAAGSCHE RECHTBANK. Wegens het veroorzaken van letsel door schuld, heeft zich voor de Haagsche recht bank te verantwoorden gehad de fabrikant H. K. V. te Leidschendam. Verdachte had met een door hem bestuurde auto twee wielrijdsters aangereden, die letsel hadden bekomen. De Officier vorderde tegen ver dachte drie maanden hechtenis. De raads man, mr. dr. K. W. P. Klaassen, pleitte vrijspraak subs, clementie. HAAGSCHE TRIBUNAAL. Mej. M. v. d. Boogaard te Wassenaar, was lid der N.S.B. en N.S.V.O., terwijl zij zich ook bezig hield met hqt opleiden van jeugd- stormertjes. Ze had voorts een vriendschap- pelijken omgang met Duitsche soldaten. Het tribunaal heeft haar veroordeeld tot interneering tot 8 Nov. 1947. en ontzetting uit de kiesrechten. M. Schülte, echtgen. van A. v. d. Veer donk te Leiden, hgd Ortsgroepen-leiders der N.S.D.A.P. vriendelijk ontvangen, ter wijl ze bovendien zich aan bedreiging van Joden had schuldig gemaakt. Het Haagsche tribunaal heeft de vrouw veroordeeld tot interneering tot 27 Dec. 1946, en ontzetting uit de kiesrechten. DE PRIJS VAN AANMAAKHOUT. De prijs, voor welken droog aanmaak- hout van een normale lengte van circa 15 cm. en een dikte van gemiddeld 1 y. cm. en ten hoogste 2 cm., hoogstens te koop mag worden aangeboden of verkocht, be draagt bij levering aan verbruikers franco huis verbruiker los 0, 21 per kg, en ver pakt in papieren zakken of gebonden in bosjes, 0,26 per kg. MAXIMUMPRIJZEN CONSUMPTIE GARNALEN. Het bedrijfschap voor visscherijproducten heeft'bij verordening nieuwe maximumprij zen voor consumptie-garnalen vastgesteld. Het publiek zal thans voor garnalen ten hoogste de volgende prijzen mogen betalen: Gepelde garnalen 0.42 per 100 gram. On gepelde garnalen 0.85 per kg. Levende garnalen 0.75 per kg. VERKOOP VAN AM. SCHOENEN. De Raad van Overleg (van de sSmenwer kende vakorganisaties) heeft aan de direc tie van den Distributiedienst een schrijven verzonden, waarin de aandacht, wordt ge vestigd op het feit, dat bij den onlangs ge houden vrijen verkoop van Amerikaansche schoenen, gevallen zijn gesignaleerd, dat personen door aankoop in verschillende schoenwinkels zich in het bezit wisten te stellen van acht, soms wel van tien paren schoenen. Toen de winkels waren uitver kocht, zijn deze tegen hooge, zwarte prij zen verkocht aan menschen, die geen kans hadden gezien om ook maar één paar te bemachtigd). De raad heeft aan de direc tie van den Distributiedienst verzocht, zoo mogelijk, maatregelen te willen treffen, welke herhaling van dergelijke practijken onmogelijk maken. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 17 Oct. Groentenveiling. Bosselderie 1.302.40, idem knol I 815, idem II 25, natuursla 1.005.20, spinazie 1029, tomaten 1354, gele uien 68, witlof I 6163, druiven 761.22, rapen 811, andijvie 3.509.50, kroten 5.00 6.20, bloemkool I a 3150, idem I 2641, idem II 1430, idem III 512, pronkboo- nen 3347, snijboonen 1.151.44, stokboo- nen 381.50, komkommers 27, gele kool 812, groene kool 914, roode kool 814, witte kool 4.604.90, spruitkool 2968. BODEGRAVEN, 15 Oct Kaas. Aan voer 110 partijen. Prijs le srt. 1.591.63, 2e soort 1.531.557. Handel flauw. WOERDEN, 16 Oct. Kaas. 159 par tijen, le soort 1.581.62, 2e soort 1.52 1.56. Handel traag. Volgende week Vrij dag kaasmarkt. KATWIJK a. d. RIJN, 16 Oct. Veiling. Spruiten 1764 ct., koolraap 13—14 ct., druiven 75—96 ct., per kg.; waspeen I 11.00—19.00, idem II 6.00—13.00, idem III 8.008.20, kroten I 6.507.70, andijvie I 7.80—14.80, idem II 4.70—8.50, 'gele kool 7.0011.00, roode kool 9.7012.00, toma- ten42.0045.00, uien 6.908.30, idem II 4.004.20, groene kool 5.0011.00, knol- selderie 13.00, idem stukken 5.00, prei I 7.008.00, idem II 4.00^-4.10, alles per 100 kg; sla/II 2.502.60, per 100 stuks; was peen 7.0018.00, per 100 bos; Kervel 3.60- TER AAR, 15 Oct. Veiling. Snijboo nen 12.0013.90, prinseböonen 3.0014.00, witte pronkers 0.381.72, per 10 kg; andij vie 0.37;0.88, per kist; groene kool 0.13 0.16, per kg; witte kool 2.803.4Ó, savoye kool 9.00—12.00, roode kool 6.0014.00, uien 6.009.00, breekpeen 5.00—r9.00, kro ten 3.506.00, spinazie 9.0013.00, sprui ten 20.0957.00, per 100 kg; tomaten 8— 52 ct., druiven 1.36, witlof 78 ct., per kg; peen 10 ct., per bos; bloemkool 040 ct.. Ook wij ontvingen desc nieuwe Amerikaanse Permanent, welke bij uitstek geschikt is voor moeilijk, geblondeerd en geverfd haar Inlichtingen gratis en vrijblijvend KAPSALON v.h. W. TH. KOK, HEERENSTRAAT 83E, TEL. 23504 Blijft U achteraf staan als er gedanst wordt? tvangt het cursusgeld 1 >ed resultaat! GEORGE DUCMMPS postbus so28 INSTITUT DE DANSE Amsterdam NOTEERT U EVEN I -» c m. I Ons telefoonnummer is nog steeds Z 1 1 5 O Abusievelijk weiden wij niet in de telefoongids vermeld. Van 24 October af zijn de loten voor de 499ste Staatsloterij bij ons verkrijgbaar. 1317 Mevr. J. VAN DAM-CAHEN. Collectrice OUDE SINGEL 142 GIRO 165422 Een „goeie morgen begint al met Gillette Eerst goed scheren dan gaat alles van 'n leien dakje. Een man die weet dat zijn gezicht goed geschoren is frisch en glad. heeft zelfvertrou wen. Zoo'n man scheert zich met Gillette I gevraagd, leeftijd 20—30 jaar. Z. n. te melden zonder over legging van getuigschriften. „Najaboline" Lakfabriek N.V. VOORSCHOTEN 1333 TE KOOP AANGEBODEN bruine wintermantel, maa£ 42, een bruin en zwart mantelpakje, m. 4244. Tiboel Siegenbeekstr. 10, 2 x bellen na 7 uur. TE KOOP vier Goth. fauteuils en ta fel, een eiken twee pers. ledikant, een z. g. a. n. kin derwagen en een old finish schemerlamp. Te bevr. J. A. Cavé, Borgerstraat 4. bij Haagweg. 3180 Te koop aangeboden ACCORDEON 120 bassen. 4 registers, merk ..Hohner'. Tremolo IV. Te bevragen Westeinde 25, Roelofarendsveen. NET MEISJE gevr. v. d of dag en nacht in gezin met 4 k., hulp van werkster aanwezig. Br. on der no. 1305 bur. v. d. bl. TE ÏCOOP: 5 JONGE BOUVIERS kruising met Herder. 6 we ken oud bij N. Slobbe, Heerenstraat 52, Voorhout. f 25.- belooning Broche verloren Maandag van Zomerzorg naar War mond. J. A. v. Berghe He negouwen, Hoogewoerd 155a. 3189 GEVONDEN op 15 Oct. te Leiden, nabij het station een vulpenhou der. Tegen advertentiekos- ten terug te bekomen bij P. P. van Rhijn. Katwijk- schestraat 19, Noordwijk. GEVONDEN een gouden damesarmband in Leiden Breestraat. Tegen adv. kosten terug te beko men, M. de Vogel p.a. de heer C. P. Luna: Heeren- weg 131a, Warmond. 1324 Waschmachine groote maat Wringer met box, strijktafel, divan met kleed, email kolenfornuis ei. een noodkachel.'Lange- zaal. Stille Rijn 7. 3190' Te koop aangeb. 1 schommelstoeltje en groote brombeer voor f 45, z. g. a. n. J. Franse, Bree straat 51a, Leiden. 3188 MOTORRIJWIEL Te koop D. K. W. Rt. 98 c.c in prima staat. Br. onder no. 3185 bur. v. d. blad. ACCORDEON zoo goed als nieuw piano klavier, 36 bassen (wit paar lemoer, met koffer, ruilen voor nieuwe dames of hee renrijwiel met nieuwe ban den. ook genegen te ver- koopen. Br. onder no. 3286 bur. v. d. blad. TE KOOP twee honden, oude en jonge, beste rattenvangers, bij H. v d. Maat, Torenlaan 9. Voorhout. 1325 Kamer(s) te huur aangeboden. Heer of dame b. b. h. h. Brieven onder no 1329 bur. van dit blad Er biedt zich aan een NET MEISJE v. d. en n.._oud 23 jaar. Br. onder no. 1326 aan agent L. Crt. te Warmond. TE KOOP in prima staat v. o. salon en zitk.. absoluut onbe schadigd, best. uit: 4 stoe len. 2 clubs, met pluche en veren zitting, eiken dressoir, zw. schuiftafel, salontafel. salonspiegel, enz. Pietense. Lindenlaan 20. Sassenheim. 1313 VAN NELLE'S THEE PER RANTSOEN VAN 50 GRAM Mevapening, A.S. VRIJDAGMIDDAG OM 4 UUR van -de geheel gemóderniseerde zaak van COMESTIBLES en FIJNE VLEESCH- WAREN Haarlemmerstraat 142, Tel. 203Q4, Leiden Beleefd aanbevelend. 1353 Bankinstelling vraagt voor hare giro-afdeeling, boek houding en correspondentie. Brieven met volledige inlichtingen bureau van dit blad onder no. 1354 STOMEN EN KEREN Ook VERVEN in blauw, bruin en zwart. Garneren met PRlMA Lint en ECHT Leer Hoedenkliniek - Donkersteeg 3 Telef. 21406 1328 Of^een Assurantiekantoor, hier ter stede kunnen nog (mnl. of vrl.) in den leeftijd van 16 tot 20 jaar geplaatst worden. Brieven onder opgave van. genoten opleiding, getuig schriften en verlangd sa-, laris worden ingewacht on der no. 1340 bureau van dit blad. TAKKENBOSSEN Beste zware takkenbossen te koop. Prijs billijk. Van Leeuwen St. Aagtenstr. 21. bij de veemarkt. 3192 TE KOOP GEVRAAGD: 100 Eenruiters Brieven met prijsopgaaf aan A. J. van Dam, Adver tentie Bureau. Nieuwveen. GEVRAAGD Brieven aan Oegstgeest. voor deST. LAURENTIUSSCH00L V.G.L.0. VOOR JONGENS te LEIDEN H. VAN ELSEN, Regentesselaan 9, 1357 Dames Wintermantels Bontmantels Regenmantels Mantel-Costumes Hoeden en Baret Nieuw oi weinig gedragen GOEDKOOP en ZONDER PUNTEN PIETERSKERKHOF 28 hoek P. K. Koorsteeg 23 Tel. 25476 1357 P.S. De P.K. Koorsteeg is recht tegenover de Ma aan de Breestraat 1 handadresseermachine (merk Adressograph) pl.m, iy jaar in gebruik; 2 houten opbergkasten v. adressographsysteem Het 'Bestuur der CQÖp. Centr. Tuinbouw Veilings ver. „Ter Aar en Omstre ken". G. A. te Ter Aar, is voornemens op Zaterdag 26 October des voormid dags 10 uur in de Koffie kamer van de Veiling, in het openbaar aan te beste den behoudens goedkeu ring van het Bureau „Goed keuring Werken"; Het maken van een nieu we fundeering, en het daarop overplaatsen van 'n bestaande Emballage- loods, met bijkomende werken. Bestek en teekening zijn ten kantore der veiling ver krijgbaar a 2 per stel. Namens het Bestuur 1337 voornoemd, De Bouwkundige. A. KAMMERAAT Jr. AANGEBODEN z. g. a. n. bruine winter mantel en Biberet Bont mantel wegens te klein, maat 40 Tevens aan het zelfde adres i. g. st. z. da mesfiets met luchtbanden Br. onder no. 1358 aan G. Wassenaar agent L. Crt. ^ickéstr. 1 Noordwijk. Adverteeren doet verkoopen LEIDSCHEKUNSTKRING I ..VOOR ALLEN" Italiaansch Opera-Concert op Zondag 20 Oct. n.m. S uur in de Stadsgehoorzaal zijn op vertoon van lidmaatschapkaart kaarten ver krijgbaar 5 f1.00 per stuk plus sted. bel. bij de fa. C. C. Bender, Hoogewoerd 90 3187 koopt en verkoopt alle soorten prijzen Wilt U iets verkoopen of ruilen, kom even met ons praten en wij doen de rest. - Zoekt U.iets, kom even kijken, mogelijk hebben wij het'voor U. 1318 Tel. 25334, Leiden Eindpunt Gele Tram Haarlemmerstraat 307, V? <r> u- 0. Voor direct gevraagd; R.K. Dienstbode bij C. v. d. Boogaard Wijk C 158, Ter Aar Z.-H., bij veiling en bushalte. 1341 gevraagd Meisjes van 14 tot 21 jaar om opgeleid te worden in atelier. Ook bekwame stik- sters komen in aanmerking, LEIDSCHE LEDERHUIS Haarlemmerstraat 139. 1333 Peulvruchten te koop gevraagd, mon sters met prijs aan Johs. Vegt Stationsplein 5 te Noordwijk aan Zee en Voorstraat 29. tel. 2291 te Noordwijk Binnen. 1338 GEVRAAGD: voor d. en n„ v. g. g. v„ hulp van dagmeisje aan wezig. Goed loon. Mevr. Commandeur, Lammen- schansweg 5, Leiden. 1352 Een vrij' benedenhuis te Rotterdam in ruil aange boden voor woning in Lei den. Bf. onder no. 3191 bur. v$n dit blad. VERLOREN een zwarte hooge' linker- heerenschoen, gaande van Oud-Ade naar Rijpwetering Tegen belooning terug te bezorgen bij P. v. d. Ploeg. Akkerslootpolder 3, Oud- Ade. 3193 Op Vrijdag 18 October 1946, des avonds 8 uur in den Stadsschouwburg, wogens groot succes tweede optreden van Dansensemble Marauerlte Golem en Hlndoesche dansgroep Indra Dev Prasad De opbrengst van dezen avond komt gedeeltelijk ten bate van „Het Nederl. Studenten-Sanatorium". Prijzen: f3.50f 1.50 r.i. Kaartenverkoop en plaatsbespr. 18 October van 10 tot 1 uur in dqn S'adsschouwburg, Telef. 20195 1271

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 4