U.V.S. verloor verdiend van Overmaas Molenbroek wint Leidschen Singelloop Internationale auto-races op Duindigt 11 November Klaproosdag» Docos en BI. Zwart winnen, Lugdunum en ASC stellen teleur /~\NDER OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING van een groot deel van Lei den's burgerij werd Zaterdagmiddag onder begunstiging van bijzonder goed athletiekweer de sinds 1939 onderbroken' Leidsche Singelloop gehouden. Die belang stelling was misschien in vele gevallen iets geforceerd, omdat van half vijf tot kwart voor vyf alle toegangswegen tot de singels hermetisch gesloten waren. Leo v. d. Steen werd derde De politie toch onder leiding van in specteur Breedveld had voor een uitste kende afzetting zorg gedragen, zoodat de loopers gedurende het geheele parcours een vrijen weg voor zich hadden. Ook tal van padvinders verleenden op tal van se cundaire zijwegen hun medewerking, om het publiek te verzoeken de singels eenigen tijd vrij te houden. Dat men daaraan niet altijd voldeed, getuigt slechts van de min der sportieve opvatting van degenen, die zich niet aan het verzoek stoorden. Tegen half vijf verzamelden de deelne mers rond vijftig in getal, verdeeld in vijf klassen zich aan het beginpunt aan weer naar voren de Leidenaar L. v. d. Steen, de Hercules-man Molenbroek, de bekende Holland-looper J. v. Bakel en de Z.L.C.-er de Vos. Al spoedig viel het te zien, dat uit hen de winnaar naar voren zou komen. Bij het slachthuis op den' Ma- resingel deed Leo v. d. Steen een ener gieke poging om aan den kop te komen, doch zoowel ^lolenbroek als v. Bakel be antwoordden zijn spurt dusdanig, dat zij aan den Lage Rijndijk nog He drie aan kop lagen. Toen was de kans voor v. d. Steen echter verkeken, Molenbroek nam gedecideerd de leiding, v. Bakel volgde hem en v. d. Steen kwam op de derde plaats. De C-klasser de Vos oleef hen uit stekend bij en het totaal-resultaat werd tenslotte als volgt: taal)). De burgemeester, jhr. mr. F. H. van Kinschot, toonde weer zijn meeleven met dit bijzonder sportgebeuren door zich be reid te verklaren het startschot te lossen. Dit geschiedde prompt om half vijf en vooruit stormde de stroom van loopers. Al dadelijk vormde zich een kopgroep van 'n tiental loopers en daarin drongen zich Estafette „Dwars door Alphen" Een succes voor A.A.V. '36 De jaarlijksche estafette „Dwars door Alphen", weike Zaterdagmiddag te Alphen aan den Rijn werd gehouden is voor de Alphensche Athletiekvereeniging A.A.V. '36 een succes geworden. Deze ploeg wist n.l. beslag te leggen zoowel in de le als in de 2e af deeling op de eerste prijzen. Het parcours is gehouden in de nabijheid van het Raadhuis. Precies te 5 uur loste de heer Ph. J. G. Roest het startschot. Dadelijk nam De Wit van A.A.V. '36 de leiding op de 80*0 M., gevolgd door S. Broekman (A.A.V. '36) op de tweede plaats. Na en kele wisselingen slaagde „Holland" van Leiden er tenslotte in de tweede plaats te veroveren, maar A.A.V. '36 passeerde als eerste de finish, in den prachtigen tijd van 5 m. 49.9 sec. met pl.m. 25 M. voorsprong op „Holland", die in 5 m. 54.6 sec. tweede werd. Als uitstekende derde eindigde A.A.V. '36 in den tijd van 5 m. 59.3 sec. Vierde werd „Vires et Celeritas" (Gouda) in 6 m. 8,5 sec., 5e Gouda" in 6 m. 18.4 sec., op den voet gevolgd als zesde, door „Sparta" uit Dordrecht in 6 m. 18.5 sec. 7e werd „Docos", 8e „Holland" II en 9e „Vires et Celeritas" II. Na afloop sprak de heer van 't Klooster, vice-voorzitter van het District Zuid-Hol land een toepasselijk woord en reikte ver volgens de behaalde prijzen in het ijsclub gebouw uit. Slijkhuis wint de Ronde van Zeist. Onder groote belangsttelling vond Zater dagmiddag de door de athletiekvereeniging „Fit" georganiseerde Ronde van Zeist plaats. Ongeveer 200 athleten uit alle dee- len van het land startten voor dezen 3 km. veldloop. Wim Slijkhuis, die reeds in de tweede ronde 'n voorsprong van ca. 75 me ter had, won gemakkelijk in den tijd van 8 min. 55,9 sec. 2. J. A. A. de Roode (Suomi) Velsen, 9 m. 24,6 s. 3. J Weenink (Suomi) Velsen 9 m. 26.6 s.' De Belgische athleet Gaston Reiff heeft het Belgische record op de 3000 m. verbeterd en dk gebracht op 8 min. 8.8 sec., waarmede hij slechts 0.2 sec. boven het Nederlandsche record van Slijkhuis op dezen afstand blijft. WassenaarBlauw Zwart 03. De plaatselijke ontmoeting tusschen beide clubs is op een overwinning van het oude Blauw Zwart uitgeloopen. Niet omdat deze club technisch de betere was, want dat kon niet, omdat zij voor de zooveelste maal etn hunner prominentste spelers moest missen en wel de spil Cor Ruygrok, maar door groot entnousiasme en prachtig ge disciplineerd élan. Bl. Zwart gaf zich voor de volle 100 procent en bleef daardoor de meerdere. Laten wij voorop stellen, dat Wassenaar was behoudens de keeper vol- en dit inziende zich liet verleiden tot een hard spel hetwelk noodlottig is geworden en tot een zware nedellaag voerde. De lei ding, die het zeer zwaar had, was hierbij in g^ede handen bij den heer v. d. Klugt. Wat den wedstrijd betreft het volgende. Wassenaar was behoudens de kooper vol ledig. Bl. Zwart had zijn verdediging ver stevigd ten koste van zijn voorhoede. Dien tengevolge was van den aanvang af Was senaar het meest in den aanval. Wat het echter ook probeerde, de hechte Blauw Zwart-veste wist van geen wijken. Uitste kend back werk en keeper wisten bijna ze kere doelpunten te voorkomen. Na een half uur spelen toen Bl. Zwart zich begon los te werken kon Wassenaar dit niet ver kroppen en ging over tot hard spel, zoo dat bij een aanval een der Wassenaar-backs den midvoor van Bl. Zwart vloerde binnen net beruchte gebied; de toegewezen penal ty werd door N. van Leeuwen in een doel punt omgezet (01). Vijf min. later volgde weder een B. Zwart aanval, de midvoor kreeg den bal, werd weder hard aangevallen, maar wist met een boogbal tver den uitgeloopen keeper heen toch het net te vinden (02). In de tweede helft zette Wassenaar er alles op, om het getij ,e doen keeren, maar Bl. Zv/art was hierop ingesteld. Het gaf geen kans en beant- v. oordde dit spel met diverse tegenaanval len. Na een half uur breekt de rechtsbin nen van Bauw Zwart, E. van Rhijn, fraai door. hij komt voor den keeper, maar wordt op het moment van schieten van achter aangevallen. Wederom een penalty, die N van Leeuwen onberispelijk benut. (03)'. Het laatste kwartier probeert Was senaar alles, maar de hechte defensie met doelman Van Leeuwen weet van geen wij ken. Concordia—A.S.C. 5—2. Wederom is het A.S.C. niet mogen gelukken de over winning te behalen, hoe hoopvol de ver wachtingen thans ook waren. Wel wist Van Duyn na twintig minuten de score voor rood-zwart te openen, doch hiermede was voorloopig het kruit verschoten. Het gelukte den Corcordianen dan ook spoe dig door toedoen van hun Qentervoor ge lijk te maken en zelfs nog voor de rust Klasse A: 1. H. Molenbroek, Hercules, 17 min. 50 sec., 2. L. v. d. Steen, Docos, 17.57.2, 3. D. Jordens, Haarlem, 18.34.1, 4. L. v. d. Klugt, Westlandia. Klasse B: 1. J v. Bakel, Holland, Lei den. 17.51. 2. J. Govers, S.H.O.T., 18.15, 3. E. de Ree. Holland Haarlem, 18.44, 4. M. Mentink, Docos, 5. L. v. Heteren, Docos. Klasse C: 1. L H. de Vos, Z L.C., 18.5.2, 2. A. Sasburg, Holland Leiden, 3. H. Sloot- beek, Holland Haarlem, 4. W. Rietbergen, Holland Leiden. Klasse D: 1. J. Hazelager, W.V.G.V. (Weesp), 2. J. de Ree, Holland Haarlem, 3. L. Montanus, Docos, 4. A. Landwaard, Z.L.C., 5. P. v. d. Zwet, Holland Haarlem. Klasse E (militairen en voetballers): 1. A. de Jong (Altior), 2. C. Kraan (S.J.Z.), 3. J. Kerkvliet (D O.S.), 4. De Ju (mil. Morschpoort), 5. C. Hoefnagel (militair Morschpoort) Na afloop werden de prijzen door den heer H. J. Averdieck, die als wedstrijd leider optrad, uitgereikt in de gymnastiek zaal school Potgieterlaan. De Peter Ver hoef-wisselbeker ging voor een jaar aver j in handen van Molenbroek, de rector Ves- ter-wisseïbeker werd veroverd door Haze lager uit Weesp. 1 11 November is interna tionaal de dag, waarop men de gevallenen uit de beide wereldoorlogen herdenkt. In Nederland was deze dag bekend als wapenstilstands dag, doch een speciale plech tigheid was daaraan voor ons niet verbonden, als niet- belligerent tijdens den eer sten wereldoorlog. Hoe is dat inmiddels ver anderd: na Mei 1940 kent ons land zijn oorlogskerkho- met 21 de leiding te nemen, toen de ze ker niet feilloos leidende scheidsrechter een duidelijk buitenspelgeval over hek hoofd zag. Dit was trouwens niet de eenige fout van den arbiter, want niet lang na half-time kende hij Concordia, bij een du- bieuzen handsbal van Rietbergen, een strafschop toe. Hierdoor geprikkeld raak ten eenige A.S.C.-ers van de kook en lie ten zich tot minder prettig spel verleiden- Het gevolg hiervan was, dat Kok een tweede strafschop veroorzaakte, die den stand op 41 in het voordeel van de Delftenaren bracht. Even scheen de kans te keeren, toen een goede aanval van A.S C. Aniba in de gelegenheid stelde, den achterstand te reduceeren. De A.S.C. aan voerder Kok maakte hierna echter weder om een fout, zoodat Concordia zich een derde penalty toegewezen zag. Ook deze bleek Freyser te machtig, zoodat A.,S.C. zich wederom met flinke cijfers geklopt zag. Een wedstrijd, al met al, die maar snel vergeten moet worden. In gemoede vragen wij ons af: hoelang deze depressie by onze stadgenooten moet duren! LugdunumS.J.C. 14. Deze weinig bevredigende wedstrijd voor Lugdunum, zoowel in spel als in uitslag, temeer daar ook de tegenstanders niet boven het mid delmatige uitstaken, bracht een geheel an deren uitslag dan men bij den aanvang had gedacht. De groen-witters staken werkelijk goed van wal, waardoor de Noordwijksche club direct in een hachelijke positie werd gebracht, doch doordat de afwerking in de voorhoede meestal onvoldoende was, kon SJC stteeds doelpunten voorkomen. Na een 10-tal min. pasten de gasten zich beter by het* spel aan en met wisselende aanvallen verstrijkt het eerste halfuur zonder resul taten. Spoedig hierop krijgt de SJC-keeper een hard schot te verwerken, waarbij hij gehinderd door een eigen speler den bal kwijt raakt en Lugdunum een gemakkelijk doelpunt verovert (10). De voorsprong was echter van korten duur, want als Koet bij een tegenaanval het leer niet klemvast weet te verwerken is het v. d. Berg, die den gelijkmaker inzet (11) en juist voor rust weet SJC de leiding te veroveren uit een goed opgebrachten bal van v. Hal (12). Na rust begint Lugdunum met den toon aan te geven en in de eerste 10 min. had den zij minstens een gelijk spel verdiend. Fortuna was evenwel niet met hen en van dezen eersten druk wisten de SJC-ers zich Naar schatting woonden tenminste vijftienduizend toeschouwers Zondag op Duindigt een schouwspel bij, slechts een maal eerder in Nederland vertoond, z.g „Midget-car races". Een aantal Engelsc'ne renners, onder wie zich de Europeesch kampioen Mackereth en de kampioen van Engeland Patterson bevonden, een tweetal Spanjaarden en de Nederlanders van Aart- sen, Binda, Cremer en Fangelder, dij van zelfsprekend Voor de buitenlandsche cracks geen partij vormden en in geleende wa gentjes een onderlingen wedstrijd reden, traden in het strijdperk. De Midget-cars zijn zeer kleine auto's en doen dientenge volge wat Lunapark-achtig aan. Zij ont wikkelen echter behoorlijke snelheden en de.couteurs, aanvankelijk gekleed in smet teloos witte overalls, moeten wel over enor me stuurvastheid beschikken om hun wa- j gentjes in bedwang te houden. Speciaal in de bochten, welke op de dirt-track manier al slippend genomen werden, kwamen dé 1 virtuoze capaciteiten der buitenlanders Het was John Mc Crae, die tijdens een bezoek aan gra ven van zijn gevallen mak kers in Vlaanderen, deze overdekt vond met een pur peren gloed van bloeiende klaproozen. Dit inspireerde hem tot een gedicht, waarin hij deze bloeiende klaproosvelden bezong en daarmee cte ge dachte verspreidde die nu werkelijkheid is n.l. een we reldherdenking van hen die voor het vaderland vielen. Ook wij hébben nu de Grebbenberg, Margraten, Oosterbeek, Groesbeek, Ber gen op Zoom, Holten, Mier- lo om van de vele kleine be graafplaatsen niet te spre ken. Hier rusten, vaak ver van hun vaderland, de zonen van andere volken, die voor onze vrijheid vielen. Door een plechtige viering van dezen klaprozendag toonen wij, ook aan het buitenland, on ze dankbaarheid, voor wat zij voor ons deden. niét alleen te herstellen, maar zij namen het initiatief over; alleen doelpunten ble ven voorshands uit. Als na 25 min. spelen v. d. Berg den stand op 13 weet te bren gen is Lugd. geslagen en komen zij bijna niet meer aan het spel te pas. In de laatste minuut weet v. Dam nog onhoudbaar te scoren (14).. D.O.S.R.Bodegraven 22. Na een bijzon/der spannenden wedstrijd, waarbij de bezoekers in de eerste en laatste minu ten scoorden, hebben twee groote rivalen eikaars krachten beproefd. De duizend koppige menigte heeft weer eens volop kunnen genieten van een vlotten wed strijd. Direct na den aftrap kwam Bode graven voor het DOSR-doel, waar keeper de Koning bij zijn uitloopen half werk deed. Midvoor A. van Dijk schoot toen den bal in het verlaten doel (01). Hierna volgde een lange periode van gelijk op- gaanden strijd met goede kansen tot sco ren speciaal voor DOSR. Onfortuin en uit stekend verdedigen brachten echter geen wijziging totdat plotseling na een aanval over den r.-vleugel P. Rodewijk na een scrimmage in het doelgebied den bal vrij speelde en inschoot (11). In de tweede helft werd het tempo nu en dan sterk op gevoerd. Hoewel van ruw spel geen sprake was, moest de strijd toch dikwijls onder broken worden, maar gelukkig waren de kwetsuren licht. Na een kwartier kreeg DOSR een vrijen trap op ongeveer 30 me ter van het doel van Bodegraven. Van Es knalde ineens in (21). Zoo bleef de stand geruimen tijd ondanks hard zwoe gen van DOSR. Vlak voor het einde kreeg Bodegraven een vrijen trap op den rand van het strafschopgebied. Terwijl de DOSR-keeper aarzelde bij het uitloopen kopte H. v. d. Tier in het leege doel (22). L.D.W.S.Lisse 23. Reeds spoedig nam L.D.W.S. door v. d. Weijden de lei ding (10) en kon Lisse alleen door een schot van Distelveld in eigen doel gelijk maken (11). Nog voor rust bracht Piket met een goed schot den stand op 21. Na rust was Lisse iets sterker en wanneer Hunner een fout maakt is de stand op nieuw gelijk (22). Met een buitenspel- doelpunt kwam Lisse goedkoop aan de overwinning (23). Z.L.C.B.T.C. 25. Ook hier een ne derlaag na een goed begin. Vrij vlug gaf rechtsbuiten Candido Z.L.C. de Ifeiding (10) en de Leidsche club was zeker in Te kort spel oorzaak van 2-1 nederlaag UVS heeft het gisteren tegen Overmaas niet tot een overwinning kunnen brengen. Met 2—1 verloren de Blauwwitten en boekten daarmede hun eerste nederlaag. En het was verdiend ook, niemand zal het ontkennen. Het spel van UVS schoot in vele opzichten tekort. De voornaamste re den van deze nederlaag ligt wel in het feit, dat het spel van UVS veel te kort werd gehouden. In onze voorbeschouwing jl. Zaterdag schreven wij, „dat men met' techniek alleen niet ver komt. Zoo noodig moet er wat enthousiasme aan toegevoegd worden". En dat nu ontbrak UVS ten eenenmale. In het begin van den wedstrijd was UVS niet slecht, maar ook toen open baarde zich reeds weer dat fnuikende kor te spel, dat, heeft de tegenstander het een maal door, onmogelijk succes kan hebben. En UVS miste de energie om de bakens te verzetten, om haar spel aan de omstan- naar voren .In een omlijsting van ware sin telnevels en stinkende uitlaatgassen brach ten de vele nek-aan-nek in ons land onge kende sensatie en spanning, doch het meest genoot het publiek toch wel van Aartsen, die op zijn 500 cc J.A.P. het aandurfde Mackereth voor een strijd over twee ron den uil te dagen en zelfs den Europeeschen kampioen 50 meter voorsprong gaf. Opmer- kelijk genoeg won de Nederlander op zijn motor deze enierveerende race met mini maal verschil. Een nationale wedstrijd voor zijspan-motoren over 3 manches werd ge wonnen door den Rotterdammer Zuur, die in 2 manches voor Knijnenburg eindigde. Alle races gingen over 3 ronden van 1200 M. De uitslagen luiden: Midgetcars wedstrijd 1. Maxton (Eng.) 3 min. 38 sec; 2. Macke reth (Eng.) 3.38,4; 3. Patterson (Eng.), 3.38.8. Wedstrijd 2: 1. Martine (Spanje) 2.49; 2. Chiswell (Eng.) 2.48,2; 3. Gardiner (Eng.) 2.53. Wedstrijd 3: 1. Young (Eng.) 2.35; 2. Chiswell (Eng.) 2.35.2; 3. Maxton (Eng.) 2.36.4; Wedstrijd 4, tweekamp Engeland- Spanje: 1. Aymericc (Spanje) 2.41.8; 2. Pat terson (Eng.) 2.42. Wedstrijd 5. 1. Crowley (Eng.) 2.36.4; 2. Mackereth (Eng.) 2.37; 3. Breese (Eng.) 2.43.4 sec. Wedstrijd 6: 1. Chiswell (Eng.) 2.36; 2. Youn (Eng.) 2.36.4. 3. Patterson (Eng. 2.42.6. Wedsttrijd 7. 1 Crowley (Eng.) 2.42.2; 2. Maxton (Eng.)' 2.42.4. 3. Breese (Eng.) 2.46.8. Wedstrijd 8. 1. Chiswell (Eng.) 2.26. 2. Crowley (Eng.) 2.27.6. 3. Mackereth (Eng.) 2.29. Wedstrijd 9. 1. Patterson (Eng 2.43 s. 2. Maxton (Eng.); 2.43.1 s.; 3. Martinez (Spanje) 2.44. Wedstrijd 10 (vier snelste rijders). 1. Pat terson (Eng. 2.43. 2. Maxton (Eng.) 2.43.1; 3. Martine (Spanje) 2.44 s. Wedstrijd 11 (Nederlanders). 1. van Aart sen 3.13 s.;2. Cremer 3.14 s.; 3. Binda 3.30.8; 4. Fangelder 3.43.8 s. Uitdaging over 2 ronden van Aartsen (motor)Mackereth (midget-car, 50 m. voorsprong). 1. van Aartsen (500 cc) 1.47.2; 2. Mackereth (Eng.) 1.47.6. Zijspanwedstrijd voor Nederlanders, le manche 1. Zuur 2.49.4; 2. Knijnenburg 2.50.6; van Rijssel; 4. Steman; 2e manche 1. Knijnenburg 2.51 s. 2. Zuur 51.8 s,; 3. Ste man; 4. van Rijssel; 3e manche 1. Zuur 2.51; 2. Knijnenburg, 2.51.2; 3. van Rijssel; 4. Ste man. Totaal: 1. Zuur; 2. Knijnenburg; 3. van Rijssel; 4. Steman. deze periode niet minder dan de gasten. Enkele foutjes bracht B.T.C. echter nog voor rust aan een 12 voorsprong. Dach ten wij nog aan een goede tweede helft, niets was minder waar en vrij spoedig was het te zien, dat Z.L.C. er niets meer van terecht bracht. B.T.C. kon toen op gemak kelijke wijze den stand tot 25 opvoeren. Alph. BoysDocos 06. Does stelde ditmaal niet teleur, want de Leidsche ploeg die haar vorm had teru gevonden neeft een verdiende 60 overwinningg be haald op Alph. Boys. Deze uitslag is bui ten verwachting groot, want bij de rust was de stand 1—0 in het voordeel van Do- cos. Dit voordeel was wat gefylatteerd. Maar na de rust was het Docos dat den toon aangaf. Hoewel wij nog niet in hoera- stemming behoeven te zijn mogen wij toch wel verwachten, dat als er gespeeld wordt als dezen middag, de toekomst beter tege moet gezien kan worden. De eerste aan vallen zijn voor de Boys, maar Docos krijgt het eerst de kans om te doelpunten, de bal belandt echter in 's keepers handen. Nu xrijgen we een Boys overwicht en Docos kruipt door het bekende. Geleidelijk weet Docos het spel te verplaatsen en de Boys keeper moet handelend optreden, wat hem goed afgaat. Eindelijk heeft Docos succes en neemt de leiding (01). De rust heeft heeft Docos goed gedaan en na een keuri- gen voorzet van links kan de midvoor onhoudbaar doelpunten (02). De Boys spelen niet ontmoedigd verder en wij den ken, dat de Boys hun achterstand zullen verkleinen, maar de Docoskeeper redt keu rig. Nogmaals kan Docos uit een vrijen trap doelpunten (03). Weer doelpunt de Docos-linksbuiter na een soloren en goe den voorzet van den rechtsbuiten (04). Nog is het niet genoeg en na keurig samen spel maakt de linksbinnen er 05 van. De Boys spelen moedig verder en wij denken, dat ze de eer zullen redden als de keeper reeds gepasseerd is maar de rechtshalf van Docos redt schitterend. Even voor het ein dt vergroQt Docos den voorsprong door een penalty (0—6) waarna met Docos in den aanval het einde kwam. TeylingenWSB 02. Het vertoonde spel van beide elftallen was dezen middag buitengewoon zwak door slecht plaatsen en schieten. Ondanks dat Teylingen het meest in den aanval is geweest moest zij toezien, dat WSB met de buit ging strij ken. Teylingen trapt af, doch WSB neemt gelijk over, doch haar aanval wordt ge digheden aan te passen en zoo ging de Leidsche club langzaam imaar zeker ten onder. Het begin was vrij zenuwachtig en reeds van den aanvang af demonstreerde UVS weer dat korte spel, waarbij de tegen standers steeds konden ingrijpen, temeer wijl er over het algemeen slecht geplaatst werd. Aan dat euvel ging. Ook Overmaas mank. Na 12 min. wist de Wolf. die ge lukkig goed bleef opruimen, een verren trap te plaatsen naar de voorhoede, Hiensch ving den bal op het hoofd, snelde op het doel af, lokte de Jong uit zijn doel en schoot onberispelijk in (10). UVS blijft hetzelfde spel spelen, veel te breed over het veld, vanuit de achterhoede zelfs op brengend, inplaats van met verre trappen de voorhoede aan het werk te zetten. Toch kreeg UVS weer een goede kans om te doelpunten, na goed werk van Hiensch, doch Verhoogt schoot voor doel langs. Het speltype van UVS verandert niet en na 38 min. weet Overmaas na goed doorzetten van de voorhoede gelijk te maken. (11). Weer kreeg UVS een kans op de leiding, dcch toen Verhoogt goed voorzette, was er niemand bij om den bal in het leege doel te trappen. Ook de rust had UVS niet tot andere gedachten gebracht en langzaam maar zeker nam Overmaas het spel in han den. De achterhoede speelde daarbij sterk o" buitenspel en inplaats dat UVS hiervan profiteerde door veel meer op de vleugels te gaan spelen, bleef zij in het korte spel binnendoor volharden. Na 10 min. wist Overmaas de leiding te nemen. (12). Een kwartier later kreeg Tonny Kante teen een mooie kans, toen hij uit een voor zet van Hiensch fraai inkopte, maar een der backs trapte den bal uit het verlaten doel. De tijd verstreek al meer en meer en het einde kwam daarna onveranderd. DE ENGELSCHE LEAGUE. De held van den dag in Londen was de 24-jarige prof. Blakeman van Brentford, cie eerst dezen zomer prof geworden is. Blakeman werd in Duinkerken door de Duitschers gevangen genomen en heeft 3 y2 jaar lang in zoutmijnen moeten zwoegen als krijgsgevangene. Blakeman had Brent ford de overwinning kunnen geven maar dat hij tegen een Arsenaal, dat de leiding genomen had, en de uiteindelijke winnaar leek, twee doelpunten wist te scoren, waar door een gelijk spel het resultaat werd, was voldoende om hem aan het einde van den wedstrijd een ovatie te doen ontvan gen. Dat de Arsenal dezen wedstrijd niet heeft kunnen winnen, is een bedenkelijk teeken en een bewijs te over. dat de toe komst er donker uitziet voor de Gunners, die thans met slechts zes punten uit tien wedstrijden op de een na de laatste plaats der ranglijst staan. Blackpool met 16 pun ten uit 11 wedstrijden staat aan den kop, gevolgd door Manchester United (15 uit 10) en Sunderland (14 uit 10). Wolver hampton Wanderers dat een schitterende zege over Huddersfield Town behaalde staat nu op de vierde plaats (13 uit 11). Eerste divisie: ArsenalBrentford 22; Aston VülaFortsmouth 11; Bolton WanderersMiddlesbrough 11; Chelsea Stoke City 25; Derby CountyBlack- buty Rovers 2i; Leeds UnitedGrimsby Town 10; LiverpoolCharlton Athletic 11; Preston North EndBlackpool 20; Sheffield UnitedManchester United 22; SunderlandEverton 41; Wolver- ngmpton WanderersHuddersfield Town 6—1. Tweede divisie: BarnsleyTottepham Hotspur 13; BradfordFulham 12; BurrUyWest Ham United 21; Chester fieldLuton Town 21; Coventry City Birmingham 00; Leicester CityPly mouth Argyel 4—1; Manchester City- Sheffield Wednesday 21; Hill wallBur 10; NewportSwansea Town 24; Not tingham ForestWest Bromwich Albion 11; SouthamptonNew Castle United 1—1. stuit door een vrijen trap, welke hoog wordt overgeschoten. Daarna trekken de Teylingers eenige malen ten aanval, maar de achterhoede van WSB kan ten koste van eenige corners redde® Deze worden coor Teyl. slecht genomen. De halflinie van WSB véngt den bal op en geeft door aan den linksbuiten, deze rent op doel af, een schuin schot volgt en het is 01. Er is een kwartier gespeeld. Dan krijgen de Teylingers menige kans, doch hopeloos wordt er geschoten; ook WSB maakt niets van de haar geboden kansen. Na de rust hetzelfde spel. WSB ruimt steeds met erre trappen weg en de Teylinger voor hoede verknoeit vele kansen.- Daarbij komt lat de twee meter lange WSB-keeper, de vele hooge schoten gemakkelijk uit de lucht plukt. Bij een Teyl. aanval redt een der VVSB-backs vallende in het beruchte gebied met de hand, doch den arbiter ont gaat dit. Bij een de WSB-aanvallen zet de briksbuiten scherp voor, terwijl de toe- loopende rechtsbuiten keurig inschiet (0—2). Hoewel Teyl. alles op alles zet is l et haar niet mogelijk de eer te redden en heeft WSB beide punten binnen. Wet. BoysForeholte 26. Een ster ke en vlug spelende ploeg heeft de Boys op eigen terrein een gevoelige nederlaag toegebracht. Nadat de-ruststand 02 was, voerde Foreholte regelmatig de score op, waartegen de Wet. Boys slechts twee goe de doelpunten stelden. ZwaluwenRijnsb. Boys 23. Deze belangrijke wedstrijd gaf een goed spel te zien. De Boys waren iets sterker dan hun gastheeren en wonnen verdiend. Voor de rust doelpuntten C. van "\{liet 2 maal, en Jaap van Duyn. Vooral het eerste doelpunt was een juweeltje. Bij rust was de stand 23, waarbij het bleef, want hoewel zich in de tweede helft nog verschillende kansen voordeden, werd niet meer gescoord. U.D.O.V.N.A. In dezen snellen en op behoorlijk peil staanden wedstrijd wogen beide partijen in de eerste helft vrijwel te gen elkaar op, zoodat de rust met blanken stand inging. Na de rust kwam UDO lang zaam maar zeker in de meerderheid, en na dat enkele goede scoringskansen gemist waren, wist na ongeveer 20 minuten UDO's midvoor met een lagen schuiver het eerste doelpunt te scoren V.N.A. probeerde nu de balans in evenwicht te brengen, maar de achterhoede van U.D.O. kende geen par don, en een kwartiertje later wist de links binnen van U.D.O. uit een doelworstelnig den voorsprong tot 20 te vergrooten. Het spel bleef op en neer gaan met U.D.O. in de meerderheid, maar in den stand kwam geen verandering meer, zoodat UDO een 20 overwinning kon boeken. ven van onze eigen dooden uit de Meidagen van 1940, de gevallen verzetsmannen en de gesneuvelden van bin- nenlandsche strijdkrachten het middelpunt vormen, doch öok de begraafplaatsen van onze bondgenooten zul len met bloemen gesierd zijn „De dag van het Oorlogsgrat" ven, waar onze eigen zonen rusten naast hun wapen broeders uit andere landen. Het is daarom dat den IJ en November, klaprozen- dag, (Poppyday zeggen de Engelsch sprekende volken) voortaan ook in Nederland herdacht zal worden. Het Nederlandsch oorlogs graven comit, dat met de zorg voor deze graven belast is, heeft daartoe een reeks plechtigheden in alle plaat sen waar' oorlogsgraven lig gen georganiseerd. Op dien dag zullen de gra- Korte diensten zullen door geestelijken gehouden wor den, waarbij aan de bevol king van Nederland en spe ciaal aan de jeugd de gele genheid geboden zal worden deze dierbare dooden te her denken. Zoo zal voortaan ook Ne derland zich plaatsen in de rij van landen en volkeren, die dezen llén Nov. her denken, ook wij zullen ons dien dag tooien met het symbool van dezen „dag van het oorlogsgraf" de klap- DOSR EN BODEGRAVEN DEELEN DE PUNTEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 2