HERENHOEDEN WONINGRUIL WIT-WASSCHER RADIO MARKTBERICHTEN 3 WINTERAARDAPPELEN VLASVELD Grasmaaimachine MEISJE Dekenkist BAKKERSBEDIENDE en BAKKERSLEERLING of HALFWAS AFSLAG KIPPEN EN KONIJNEN Fa. DE BRUYN Isfe Bediende VAN VELSEN aankomend Slagersknecht R.K.SIagersbediende KOSTER SLAGERSBEDIENOE Chauffeur-Monteur LEIMUIDEN GEMEENTERAAD. De Raad kwam in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van burge meester J. A. Bakhuizen. De voorzitter opent de vergadering met gebed. De heer Buikx legt thans in handen van den voorzitter de vereischte eeden af. De voorzitter deelt mede, dat bij de brug over de Drecht in het Dorp een remming, bestaande uit twee palen, stuk is. De be- noodigde gelden worden door den Raad toegestaan. Besloten wordt bij een twee tal firma's prijsopgaaf te vragen. Besloten wordt om een kasgeldleening groot 10.000 aan te gaan voor den tijd van een jaar; de rente zal 1 3>/4 pet. per jaar bedragen. De" rente van een viertal leeningen momenteel wordt verlaagd tot 3'A pet. De voorzitter deelt mede, dat Ged. Sta ten hefbben bericht tegen den aankoop van een baby-motorspuit geen bezwaar te heb ben; zij keuren eveneens den verkoop van de oude Magirusmotorspuifc goed. Ged. Sta. ten hebben echter wel bezwaren tegen den aankoop van battle dress voor de leden van de Vrijwillige brandweer; in overwe ging wordt gegeven tot den aankoop van lederen jassen en waterdichte beenpijpen over te gaan. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur van den Wassenaarschen polder de Zuid zijde van de Drecht gaarne voor het ver keer opengesteld zou hebben. Het bestuur van den polder heeft hiervoor de noodige plannen ontworpen. Het heeft zich tot bur gemeester en wethouders gericht om een bijdrage in de kosten. De kosten bedragen de eerste 10 jaren ongeveer 646 per jaar. B. en W. stellen den raad voor, een bijdra ge aan den polder te verleenen van 325 per jaar, gedurende de eerste tien jaren. Na het verloop van deze 10 jaren kan de bijdrage opnieuw worden geregeld. De raad besluit een bijdrage: van 325 per jaar te verleenen onder voorwaarde, dat zich op den weg geen hek meer mag be vinden en dat de weg door den polder goed onderhouden moet worden, n.l. straat en brug. De polder zal gedurende den tijd, dat de weg nog niet voor het verkeer openge- HILVERSUM I (301 M.) 7.00 VARA; 12.30 AVRO; 16.00 VARA; 7.00 Nieuws, gymn. en gram.; 11.15 v. d. vrouw, 11.30 Eddy Walis; 11.45 Ber. uit In- dië; 12.00 Muziek; 12.30 Musette; 13.00 Nieuws; 13.15 Sextet; 14.00 Kookpr.; 14.20 Gram. 14.55 Voordracht; 15.15 Orgel; 15.30 Hoorspel; 16.00 Accordeon; 16.30 Na school. 17.00 Muziek ;17.25 Caus.; 18.00 Nieuws; 18.15 Piano; 18.30 v. d. Ned. strijdkr.; 19.00 N.V.V.; 19.15 Gram 19.30 Caus. 20.00 Ka mermuziek; 20.30 VPRO; 21.00 Metropole orkest; 21.30 Gram. 22.00 Lezing; 22.15 Jazz.; 22.40 Avondwijding; 23.00 Nieuws; 23.15 Concert HILVERSUM II (415 M.) N.C.R.V. 7.00 Nieuws, gymn. en gram. 11.00 Zang. 11.15 Trio. 12.00 Salonorkest 13.00 Nieuws. 13.15 Sextet. 14.00 Muziek. 14.20 Boekbespr. 14.40 Gram. 15.00 Orkest; 16.00 Voordracht. 16.30 Gram. 17.00 Koor. 17.30 Vrij en blij. 18.10 Muziek. 18.30 Marine kapel. 19.00 Nieuws. 19.15 Caus. 19.45 Caus. 20.00 Jeugd- avond. 21.00 Muziek. 22.00 Nieuws en report 22.45 Avondwijding. 23.00 Muziek. 23.30 Grim. steld is er voor zorg moeten dragen, dat een sleutel van het hek, dat den weg thans afsluit, komt te berusten bij den brugwach ter. De brugwachter moet er dan voor zor gen, dat het hek in ernstige gevallen on middellijk kan geopend worden. De dokter en de brandweer moeten in tijd van nood van dezen weg zoolang de definitieve oplos sing nog niet gevonden is, gebruik kunnen maken. Op voorstel van B. en W. worden en kele wijzigingen aangebracht in de begroo ting dienst 1946 naar aanleiding van enkele door Ged. Staten der provincie gemaakte opmerkingen. Door de aangebrachte wijzi gingen wordt het tekort op de begrooting van 8738 ^teruggebracht tot S 7220. Met machtiging van het Prijizenbureau onroerende goederen te Leiden worden de huren der gemeentewoningen met ingang van 1 Jan. 1947 verhoogd. De Raad machtigt B. en W. tot het doen van een oproeping voor een gemeente werkman. De heer Vonk vraagt of er aan zulk een beambte gebrek is- De voorzitter zegt, dat gezocht zal worden naar iemand, die van alles kan, zoodat men voor het straten van een stukje straat en voor al lerlei andere kleine karweitjes niet direct een timmerman of metselaar in den arm behoeft te nemen. De heer Obdeijn wijst nog even op de vele verkeersovertredin gen in de kom van het dorp. De voorzitter zegt toe, deze zaak nog eens met den com mandant van de politie te bespreken. Hier na sloot de voorzitter de vergadering. NIEUWKOOP DEMONSTRATIE RIETMAAIEN. Op Vrijdag 11 dezer te ongeveer 2 uur zal de firma van Rossum te Papendrecht haar Bucher „Record" motormaaier demon- streeren op een perceel rietland nabij het gemeentelijk ontginningsland, westelijk van het Meye-pad. Het is de bedoeling een proef te leveren voor het maaien van bladriet. Zou dit sla gen, dan kan het een ware uitkomst wor den, want zooals het er tl<&ns voorstaat kan nauwelijks de helft van het gewas ge oogst worden wegens gebrek aan arbeids krachten. De demonstratie geschiedt op verzoek van de afd. Nieuwkoop van de Algemeene Vereeniging voor de Rietcultuur in Neder land. Verschillende autoriteiten van elders hebben hun aanwezigheid toegezegd. VOORHOUT In memoriam P. N. Vester. In den ouderdom van 66 jaar overleed in hét zie kenhuis Joan de Deo te Haarlem onze plaatsgenoot, de heer P. N. Vester. Met hem is heengegaan een figuur, die zich op veel zijdig terrein bewoog. Vanaf 19131920 was hy bestuurslid van de Coöp. Boerenleen bank, waarna hij benoemd werd tot kassier. Vele jaren was hij secr. en penningmeester voor de Luizemarkt- en Boekhorstpolder. Vanaf 19161940 was hij gemeenteopzich ter en na de stichting van het waterbedrijf in 1930 werd hij daarvan technisch leider. Ook was hij bestuurslid van de St. Jozefs gezellen, de IJsclub e.a. De Gastspelers. Na het succesvol op treden der Gastspelers te Noordwijkerhout en Zoeterwoude, is thans Voorhout aan de beurt. Op Zaterdag 12 en Zondag 13 Octo ber zullen de Gastspelers in het parochie huis optreden met het Tooneelspel ,,"n Du- Het bezoek van Gen. Smuts aan Den Haag Generaal Smuts zal morgen om 10.35 uur van kasteel Oud-Wassenaar vertrekken, ten einde om 11 uur een bezoek te brengen aan de Staten Generaal te 's-Gravenhage. De route, die wbrd't gevolgd, luidt; Leid- schestraaiweg, Benèordenhoutscheweg, Jo zef Israëlslaan, Leidschestraatweg Korte Voorhout, Tournooiveld, Lange Vijverberg, Plaats, Vij verdam, Buitenhof. Binnenhof. De generaal zal.^iLde fontein op het Bin nenhof uitstappen, .waarna hij de eere- wacht zal inspecfeerën. De koninklijke mi litaire kapel zal hiet voor de muzikale om lijsting zorg dragen. Het Binnenhof is af gezet op de wijze, als gebruikelijk bij de opening van de Staten-Generaal. Het pu bliek wordt ter plaatse toegelaten tot half elf, waarna het Binnenhof zal zijn afge sloten voor het publiek. Tevens is van half elf tot elf uur rij verkeer in de binnenstad verboden. Om twaalf uur volgt dan het vertrek van het Binnenhof naar Plein 1813, waar de generaal met den minister van buitenlandsche zaken, dr. C. G. W, H. ba ron van Boetzelaer van Oosterhöut, zal dejeuneeren. Om kwart voor twee ver trekt generaal Smuts naar Amsterdam. Tweëde Kamer Vergadering van heden. In de hedenmorgen te 11.10 aangevangen openbare vergadering van der Tweede Ka mer heeft de Minister van Marine het woord gevoerd in verband met het tra gisch vliegtuigongeluk te Apeldoorn. Hij schetste de toedracht van het ongeluk. De betrokken vlieger heeft zich in strijd met zijn opdracht naa^ Apeldoorn begeven. Twintig minuten na den start moet het vreeselijk ongeluk gebeurd zijn. Spr. gaf uiting aan zijn ontroering en medegevoel uiting aan zijn ontroering en medegevoel rnet de ouders, die door het ontzettend ver lies getroffen zijn tengevolge van de roe keloosheid en het 'gemis aan verantwoor delijkheid van den jeugdigen sergeant vlieger. De Voorzitter rnr. J. van Schaik stelt daarna o.m. aan de orde: Het wetsontwerp opheffing particuliere banken van leening. wordt zonder bespreking of stemming aan vaard. Aan de orde is daarna het wetsontwerp dienstplichtvoorzienm#en. In dit ontwerp vraagt de regeering mach tiging van voorloopig de vrije hand te verkrijgen bij het treffen van velerlei voorzieningen, die gieen uitstel kunnen jijden, doch afwijkingen van de dienst plichtwet inhouden. Dit in afwachting van het oogenblik, waarop de regeering in staat zal zijn een herziening van de dienst plichtwet aanhangig te maken. vel, die op 't lest toch nog in den hemel kwam"'. Gezien de warme ontvangst welke deze nog jonge Tooneelgroep mocht te beurt vallen, zal ook Voorhout de eer hebben de ze groep te ontvangen. Het doel dat de Gastspelers beoogén is hulp verleenen aan de Bisschoppelijke Hulpactie. Mogen de Gastspelers in Voorhout een even gul ont haal vinden als in de plaatsen welke zij reeds bezochten. En het spel en het doel is een bezoek overwaard. VOORSCHOTEN GEMEENTERAAD. Onder leiding van Burgemeester C. J. v. d. Hoeven kwam de raad in openbare ver gadering bijeen en werd allereerst de heer P. Buwalda als lid van den Raad beëedigd. De voorzitter wenschte hem daarna geluk met zijn herstel en sprak den wensch uit, dat hij zijn beste krachten zal geven in het belang der gemeente. Bij de behandeling van de ingekomen stukken en mededeelingen maakt de heer C. Fortanier aanmerking op de benoeming van den heer H. de Groot tot commies bij de centrale boekhouding. Hij verzoekt in het vervolg ook rekening te willen houden met de aanspraken der katholieken. Bij het voorstel om afwijzend te beschik ken op het verzoek van den heer W. A. A. J. baron Schimmelpenninck van der Oye inzeke bezwaar tegen een aanslag van straatbelasting, opgelegd aan H. M. de Ko ningin, groot 463.39, vraagt de heer Dr. J. F. Sirks naar de motieven. Na beantwoor ding door den voorzitter wordt het voor stel z.h.st. aangenomen. Bij de verzoeken om vergoeding der reiskosten voor het be zoeken van scholen in naburige gemeenten maakt de heer P. Vermet aanmerking op het verzoek van W. C. Gerritsma, die een zoontje van 6 jaren iederen dag met de tram een school in Den Haag laat bezoe ken. Dr. J. F Sii^ks verzoekt de normen te herzien, aangezien nu enkele personen niet in aanmerking komen, omdat hun in komen door kindertoeslagen boven de norm uitgaat. De voorzitter doet de toezegging dit punt onder de oogen te zien. Het voor stel wordt z.h.st. goedgekeurd. Het bedrag der werkelijke kosten van het openbaar onderwijs in het voorafgaande jaar wordt vastgesteld en het voorschot aan de bijzondere schoolbesturen. Het voorstel tot benoeming van leden der commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs wordt aangehouden tot een volgende vergadering. Bij het voorstel om een bedrag ad 2362.15 beschikbaar te stellen voor betaling van de nota aan het architectenbureau N. en L v. d. Kloot Meyburg en Bolt, Den Haag, voor het maken van een restauratieplan, bestek en begrooting, vraag de heer O. R J. Vi- veen, wat er nu verder zal gebeuren. De toestand wordt steeds gevaarlijker. Niet dat de toren naar beneden zal komen, maar hij acht van belang, dat het opgezette plan niet in het stof der eeuwen zal verzeilen. Z.h.st. wordt daarna het voorstel aangeno men. Voor de nieuwe woningen aan de Stadwijkstraat en Nieuw-Voordorpstraat wordt door bemiddeling van de firma J. C. J Knegt en Zoon te Amsterdam eem brand verzekering afgesloten tot een bedrag van 10500 per woning en een 10 jaarlijksche premie van 1.50 per mille. Voor het on derzoek der begrootingen 1947 wordt de raad in twee gedeelten gesplitst. Alle le den zullen de begrooting'thuis krijgen. Tot leden voor de commissie van onderzoek van de gemeente en bedrijfsrekeningèn, dienstjaren 1944 en 1945 worden benoemd de heeren: P. Vermet,, C. Fortaniei en Dr. J. F. Sirks. Van de obligatieleening ad 56500 werden 3 stuks uitgeloot van 500 en 1 van 100. Besloten wordt tot conver sie van de êeldleening van 56500 over te gaan tegen een koers van 100 bij een rente standaar van 3 A B. en W worden gemachtigd kasgeldle^iingen aan te gaan tot een bedrag van 100.000. B. en W. worden gemachtigd Ged. Staten te berichten, dat de raad zich kan vereeni gen met de plannen tot herziening van de salarissen van secretaris en ontvanger. Tot leden ""der commissie van georganiseerd overleg worden benoemd, nadat de heer G. v. d. Hulst aanmerking heeft gemaakt op de voordracht, omdat te weinig katho lieke leden in de commissie zitten, de hee ren E. Griffioen, D. Limburg en G. van der Werf, tot plaatsvervangers C. L M. Banc- ken, Dr. J. F. Sirks en Mevrouw H. A. S. Romijn-Oostveen. Ten slotte stellen B. en W. voor een crediet van 1500 beschikbaar te stellen voor het doen van een onder zoek inzake de tarieven, waartegen door de gemeentestroom voor kookdoeleinden en heetwatervoorziening ter beschikking van de ingezetenen kan worden gesteld, en de wijze, waarop het laagspanningsnet zou moeten worden uitgebreid en zijn voeding verzwaard om bedoelde stroomlevering mo gelijk te maken. Ook dit voorstel wordt zonder eenige bespreking of stemming aan genomen. LEIDEN, 10 Oct. Groenteveiling. Bleek selderij I 1012, bosselderie 1.304. Knolselderie I 814. idem II 3Na- tuursla I 2—3.90, idem II 1.00—1.60, Spinazie 1030. tomaten 1636, bonken 10, kriel 10, uien 6.006.80, druiven 74—100, rapen 58. aardappelen 6.80 7.10, andijvie I 3.507.90, kroten I 58.40, bloemkool la 3037 idem I 26—33, idem II 13—19, idem IIÏ 5—11, pronkboonen 823. snijboonen 41222; stokboonen 17135, komkommers I 10 —13, idem II 5—11, idem III 3—7 gele kool 314, groene kool 815, roode kool 1219, witte kool 4.006.30, spruitkool 2161. boerekool f 611, Ananas me loen I 730 andere soorten 310, bos peen 718, peen z. lof 7.5010.30, pe terselie 4.006.80, postelein 1021, prei I 813, idem II f 46. WOERDEN. 9 Oct. Kaas. Aanvoer 167 partijen kaas. Prijzen: met rijksmerk 1ste kwal. 1.60—1.66, met rijksmerk 2e kwal. 1.531.57, zware 1.67. Handel matig. KATWIJK a. d. RIJN, 9 Oct. Veiling. Per 100 k.g.: Waspeen I f 7.5025. idem II f 5.00—16.00; Stamboon f 61.00—112; Stokboonen f45.0046.00; Snijboonen f 35.00—39.00; Uien f 4.70—6.60; Andijvie f 3.10—6.20; Gele kool f 10.00—12.00; Groe ne kool f 8.0013.00; Roode kool f 11.00— 17.00; Oomaten f 22.00—45.00; Prei f 7.00— 13.00; Per 100 st.: Sla II 1.50—2.10; Bloem kool I A f 38.00—65.00; id. I f 23.00—49.00; id. Ill f 4.00—9.00; id. II f 8.00—23.00. Per 100 bos: Waspeen f 11.0018.00; Soepgroen ten f 2.40—4.30. TER AAR, 9 Oct. Veiling. Snijboonen f 5.8012.90; Stokprinses f 9.90; W. PronT kers f 0.951,65 per 10 kg. Andijvie f 0.38 0.57 per kist. Kroten fO.Ól0.05; Spina zie f 0.070.10; Roode kool f 0.100.12; Sav. kool f 0.12; Groene kool f 0.090.14; Witte kool 0.040.07; Spruiten f 0.390.48; Breekpéen f 0.060.13; Tomaten f 0.02 (T.40; Uien f 0.03—0.06; Sjalotten f ,0.04; Wit lof f 0.490.69 per k.g. Peen f 0.090.13 per bos. Bloemkool f 0.010.30; Meloenen f 0.090.15; Komkommers f 0.040.12 per stuk. Sla f 1.102.40 per 100 st. Augurken Grof f 3.80; Stippel f 2.70; fijn stipp f 1.50; K.K. f 0.30 per 25 k.g. t Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht,, voorzien van de H.H. Sacramenten dér Ster venden. onze innig ge liefde Echfpenoote. Moe der Dochter, Behuwd- en Grootmoeder. Zus ter, Behuwdzuster en Tante MARIA v. d. MEER geb. HOOGEVEEN. in den ouderdom van 56 jaar. Uit aller naam, A. van der Meer Leiden. 9 Oct. 1946. Oostdwarsgracht 18. Algem. kennisgeving De H. Uitvaartdienst zal gehouden worden Zater dag 12 October in de Parochiekerk O. L. Vr. Onbevl. Ontv. te kwart voor acht, waarna de begrafenis van uit de kerk te 10 uur op het R. K. Kerkhof. Rozenlcransbidden Don derdagavond te 8 uur in het St. Elisabeth Zie kenhuis en Vrijdag avond in de kerk na het Lof. 1161 TTot onze diepe droef heid deelen wij U mede, dat, na een voor beeldig gedragen lijden, volkomen overgegeven aan Gods H. Wil na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden is overleden, onze innig geliefde Man en Vader de Heer JOHANNES CORNELIS DE HAAN Secretaris der gemeente Lisse in den ouderdom van 58 jaar. Wij bevelen onzen dier baren overledene bijzon der in uw gebeden aan. Lisse: Mevr. Wed J. de Haan Smit Tilburg: Zr. M. Magdala O.P. (Annie de Haan) Lisse; Cees en Verloofde Jan Lisse. 9 October 1946. Zwanendreef 14. 1169 De H Uitvaartdienst zal plaats hebben op Zater dag 12 Oct. a.s. in de Parochiekerk van de St. Agatha te Lisse des v.m. om 9.30 uur, waar na begrafenis in het Familiegraf op h'et R.K. Kerkhof aldaar. Rozenikrans£)2bed des avonds om 8 uur. Gaarne H.H. Missen. geboorte van een Zoon, die bij het H. Doopsel de namen ont ving van PETRUS PAULUS LEONARDUS THEODORUS Th. J. Pouw J. M. Pouw 1160 Witteman Hoogmade 9 Oct. 1946. Met groote vreugde en dankbaarheid aan God ge ven wij U kennis van de geboorte van onzen Zoon, die bij he.t H. Doopsel de namen ontving van CORNELIS GERARDUS JOZEF G. Bot A. J. Bot—v. d. Valt Leiden. 10 October 1946. Buys Ballotstraat 63. INTERWOVEN SOKKEN met Nylon rn den teen verwerkt. 1163 BREESI..AAI 114B Tel. 20882 We kunnen U weer beste klei-aardappelen leveren, zonder ziek, in verschillende maten en prijzen. Voor houdbaarheid wordt ten volle ingestaan. Wacht niet met Uw bestelling tot de beste soorten niet meer te koop zijn. Thuisbezorging vanat 10 Kg, 1168 Oude Singel 120 Telef. 20719 22 extra zwaar, met midden- balk en zelfreinigende mes sen. C. P. Schouten. Hazers woude D 248. 1127 Degelijk Meisje gevraagd v. d en n.. kun nende koken, in kl. gezin van drie pers. Aanm.: Mevr. Fray, Thierenskade 98. Rijswijk Z.-H. 1124 voor licht Kantoorwerk gevraagd tegen 1 November niet jonger dan 15 jaar. CREYGHTONKolenhandel Hooigracht 46 Leiden. TE KOOP kinderbad wit emaille. ba by commode, wit linnen kastje. Ermers Emmalaan 13. Oegstgeest. 1157 Te koop een pr antieke beheren met NACET is toch maar je varv hèt Een man die succes wil hebben, zorgt dat hij glad en goed geschoren is. Hij scheert zich op de moderne manier, met Nacet. Nacet mesjes zijn van een uitstekende kwaliteit. Ze gaan langer mee. Een pakje van 10 stuks kost maar 50 cents. Nacet mesles pas- Voor direct gevraagd: 1164 Bakkerij HOLLEMAN, Veenestraal 103A, Leidschendam. Ondergeteekende, beheerder over het vermogen van Mevr. A. M. VOLDER-VAN WEGEN, aannemer, gewoond hebbende aan de De Sitterlaan 139, te Leiden, daartoe benoemd door het „Nederlandsche Beheèrs- instituut", verzoekt een ieder, die inlichtingen kan ver schaffen. welke tot opsporing van vermogensbestanddelen van bedoeld persoon kunnen lelden, zich tot hem, beheer der, te wenden. Strikte geheimhouding verzekerd. on personen, die na de plaatsing dezer annonce wederrechte lijk juwelen en overige goederen en gelden onder hun b'è- rusting houden, zullen na te zijn ontdekt, onherroepelijk met' de Justitie in aanraking worden gebracht. De beheerder: A. O. FROHWEIN, Plantsoen 35a, Leiden,-? Tel. 24176. Kantoor: Stationsweg 43, Leiderf,6' 1162 Tel. 20465. R. ADVERTEERT IN DIT RL AD Vette kippen, vette konijnen vanaf f 5. HOOGEWOERD 72 - TEL. 25031 voor AFD. BANKETBAKKERIJ. Zelfstandig kunnende werken. H. C. VAN NOORT, Hoogewoerd 122 STOMEN EN KEREN. U48 Ook VERVEN in blauw, bruin en zwart Garneren met PRIMA Lint en ECHT Leer Hoedenkliniek - Donkersteeg 3 GEVRAAGD een PIET VERHOEF, Haarlemmerstraat 13 ADMINISTRATIEVE KRACHT <M. OF VR.) in etaat zelfstandig te werken. Vereist: Middelbare- of Ulo-opleiding, typen en enkele jaren kantoorervaring. Boekhoudkundige keunis strekt tot aanbeveling Brieven met vermelding vbd: leeftijd, verlangd salaris, datum van eventueele in dienst reding, opleiding, ervaring etc. onder no. 1154 bureau van dit blad. Woning gevraagd te Oegstgeest (of aang enzend deel Leiden), huurpr. f40.a f50.per maand. Beschik baar woning te Amsterdam. (Vechtstraat 25), Almelo, Hengelo (O.), Enschede, Arnhem, Coevorden. Brieven onder no. 1167 bureau van dit blad. GEVRAAGD een bekwaam 1156 Aanmelden: WASSCHERIJ SPRONK, Witte Singel 14, Leiden R.K.Huip il huishouding gevraagd voor den dag. Manufacturenhandel H. Hessing, Loudonstr. 18, Den Haag. 1165 TE KOOP GEVRAAGD GROOT VLOERKLEED Oude Rijn 91. Telef. 26337. GEVRAAGD: R.K. Kruideniersbediende v. g. g. v. voor wijk- en winkelwerk en een R. K. Winkeljuffrouw, eenigszins met het vak bekend. Br. onder no. 1155 bur. van dit blad. Biedt zich aan net R.K. Energiek Persoon 36 jaar, als vertegenwoor diger of iets anders, bij voorkeur in levensmidde len of zuivelproducten. Br. onder no. 295 aan Achter weg 44, Wassenaar. 1166 Pastoor C. J. Hesp te Kat wijk a. d. Rijn. zoekt voor spoedige in dienst treding een flinke koster-tuinman; ook bereid eenige huiseli.j- ké werkzaamheden te ver richten. Bij gebleken ge schiktheid, levenspositie. Uitsluitend schriftelijke aanbieding 1159 GEVRAAGD EEN DAGMEISJE goed loon. Mevr Ermers, Emmalaan 13 Oegstgeest. GEVRAAGD: 3143 NET MEISJE liefst voor den dag. Mevr. Bik, Lage Rijndijk 94. BIEDT ZICH AAN R. K. Meisje als werkster Dinsdag en Donderdag. Br. Jac. Sikking agent L. Crt Warmond. 1145 Er biedt zich aan een net R.K. Dagmeisje 15 jaar. voor de huishou ding of voor de kinderen in of omgeving Warmond. Br. onder no. 1146 aan agent L. Crt.. 27B, War mond. JUFFROUW heeft nog drie dagen per week beschikbaar voor hulp in de huishouding van 94 uur, liefst omge ving Wassenaar. Br. met conditiën onder no, 3145 aan bur. v. d. blad. R. K. Instelling zoekt genegen ook huiselijk werk te verrichten. Br. onder np. 1147 bureau v. d. blad. TE KOOP een witte trouwjapon (sa tijn) maat 40, met sleep en onderjurk, witte schoenen m. 37. handschoenen en taschje. Alles in prima staat Br. onder no. 1151 bur. van dit blad. Flinke R.K. Diensthole gevraagd met huisel. ver keer, meerdere hulp aan wezig. Ahsmann. H, Rijn dijk 118. 1149 R.K. JONGEN 17 jaar, b. z. a. tegen 15 Oct., als 1.1. boerenbedrijf voor d. en n. omtrek Lei den. Br.-onder no. 3115 bur van dit blad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 4