Een protest van „Radio-Vaticaanstad" Na het vonnis van Neurenberg Besprekingen te Batavia begonnen NIEUW CENTRUM VOOR „GEZINSZORG' OP KORTE GOLF MAANDAG 7 OCT. 1946 37e JAARGANG No. 10903 Bureaux: Papengracht 32. Leiden Giro 103003. Telefoon voor Advertenties en Abonnementen 20826. Redactie en Directie 20015. Handelsdrukkerij 20935. Abonnementsprijzen f 0.20 per week, f 1.10 p. mnd, ƒ3.25 p. kwartaal Franco p. post f 4.00. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Hoofdred.: Rector H. SONDAAL en TH. WILMER. Directie: G. G. VAN ELBURG. Uitgave van N.V. „De Leidsche Courant" en Stichting „De Burcht". Advertenties 15 cenl p. m.m. Bij contract belangrijke korting. Kinderbijslag |"\EN KINDERBIJSLAG wil de Regeering uitbreiden tot het eerste en tweede kind, Hoewel wij altijd voorstanders zijn geweest van het systeem van kinderbijslag in de loonbepaling en dat herhaaldelijk in onze courant hebben verdedigd tegen aanvallen van socialistische en liberale zijde, zijn wij in normale tijden geen voorstanders ge weest van een kinderbijslag, reeds begin nende bij het eerste kind, omdat daarin, naar onze meening, een gevaar voor loon- druk ligt. Onder de huidige abnormale om standigheden staat de kwestie er echter wel wat anders voor. Hoe men er toe kan komen, te beweren, dat de voorgestelde uitbreiding van den kinderbijslag zal vergrootenhet te kort aan geschoolde arbeiders, is ons een raadsel, waarvoor wij worden geplaatst door de „Nieuwe Courant", die schrijft: „Wanneer de door de Regeering voor gestelde uitbreiding van den kinderbijslag doorgaat, zal het loon voor een arbeider met 2 kinderen daardoor stijgen met ge middeld 4 80 per week. Wanneer de in voorbereiding zijnde vermindering van de loonbelasting doorgaat, beteekent dat voor zulk een gezin gemiddeld een verbete ring per week van 1.25, de invoering van eenheidsgoederen, en de vervanging van na tuurboter door margarine besparen dat gezin per week 0.90. Totaal dus 6.95 ver ruiming. (De berekening van deze cijfers kunnen wij niet nagaan!) Red. L. Crt.). Het gevolg van deze maatregelen zal we derom zijn, dat de marge tusschen gezinnen met en zonder kinderen grooter wordt en, hoewel de tegenstelling geschooldonge schoold niet samenvalt met de tegenstelling wèl en geen kinderen, heeft een uitbrei ding Van het loon naar behoefte toch steeds de tendenz den prikkel tot meer vak. bekwaamheid althans niet te versterken. Wil t.z.t. het tekort aan geschoolde vak bekwame arbeidskrachten worden wegge werkt, dan zal er in de officieele loon-poli- tiek wel iets moeten veranderen." De uitbreiding van den kinderbijslag welke nu niet van katholieke zijde, maar door minister Drees zal moeten worden verdedigd! moge men bestrijden, maar men doe het dan niet met een kronkelen de „redeneering" als het„genoemde blad. Wat uitbreiding" van kinderbijslag heeft te maken met de vergrooting van het te kort aan geschoolde arbeiders, kunnen wij niet goed begrijpen. Zfchzelf tegenkomen „\7ELEN zijn zichzelf voor het eerst in "hun leven tegenkomen". Bij een reünie van oud-gevangenen van het „Oran- v je-hotel" te Scheveningen zeide een dier oud-gevangenen, dat het leven der gevan genen vaak te zwart is afgeschilderd: „Ve len hebben in hun gevangenschap ook mooie oogeniblikken gehad. Velen zijn zichzelf voor het eerst van hun leven tegengeko men. De stille uren in de cel zullen velen zich herinneren: ze waren niet de slechtste van hun leven." Zichzelf tegenkomen Voor ons fllen heeft God gewild, dat wij uit de ellende van den oorlog zouden trek ken het goede van inkeer-in-onszelf, van zelf-bezinning; dat wij, zooals die spreker het plastisch uitdrukte: onszelf zouden te genkomen. misschien wel voor het eerst in ons leven! De ellende van den oorlog heeft ons het leven en in het leven onszelf moeten doen zien in zijn eigenlijke waarde. Of ons leven wordt begrepen of niet begrepen, ge prezen of gelaakt door de mienschen, be paalt ten slotte niet de waarde, maar: of het goed is voor ons geweten, voor God. Terwijl de tijdelijkheid der dingen en het wisselvallige in die tijdelijkheid tijdens den oorlog zoo duidelijk en luid tot ons spra ken, hebben wij de eigenlijke levenswaar de moeten begrijpen. Wij hebben onszelf moeten tegenkomen en dan moeten zien in de werkelijkheid van ons laatste levens doel. Als wij onszelf niet zoo zijn tegengeko men, is de ellende van den oorlog voor óns nutteloos geweest. Uitslagen eerste klas-\ K.N.V.B. DISTRICT I. EDO—VSV Hermes DVSFeijenoord RFC't Gooi EmmaDWS ADOAjax DISTRICT n. NeptunusHBS De Vole wijekersDFC Blauw WitHaarlem XerxesExcelsior DHC—DOS DISTRICT III. VitesseQuick NEC—AGOW EnschedeGo Ahead HeraclesTubantia WageningenBe Quick DISTRICT IV. VlissinigenHelmond HelmondiaRKTW NACDe Baronie DNL LongaNO AD DISTRICT V. VeendamSneek HeerenveenBe Quick Frisia—Leeuwarden VelocitasAchilles GVAVEmmen DISTRICT VI. LimburgiaMW Sitt. Boys—PSV BrabantiaBleijerheide EindhovenM a urits Juliana—De Spechten 1—3 1—2 1—3 3—2 2—4 3—0 5—3 2—0 1—0 3—3 2—1 4—3 1—4 5—0 4—0 4—2 2—1 5—0 1—1 1—1 3—0 1—2 1—0 2—4 HET PROCES TEGEN AARTSBISSCHOP STEPINAC J^ADIO-VATICAANSTAD heeft „een protestnota van het Vaticaan" uitgezonden, waarin wordt geprotesteerd tegen de omstandigheden, die het proces te Zagreb tegen mgr. Stepinac omgeven. „Sinds het begin van-het proces", aldus radio-Vati- caan, „werd de kathedraal van Zagreb door geloovigen, die voor den aartsbisschop bidden, zoodanig bestormd, dat de politie samenscholingen van meer dan 5 menschen in de nabijheid van kerken verboden heeft, terwijl de geestelijkheid verantwoorde lijk gesteld wordt voor het nakomen van dit verbod". verleend een verklaring af te leggen, begon Mgr. Stepinac met een felle verdediging van het katholieke geloof en verklaarde: „Indien de communisten het recht hebben voor een materialistische, theorie te strij den, dan hebben wij het recht voor het christendom te strijdenNiet alleen heeft de Kerk in Joego-Slavië gqen vrij heid, doch zij wordt met vernietiging op korten termijn bedreigd". Mgr. Stepinac's verklaring werd her haaldelijk door kreten van de vijandelijke publieke tribune onderbroken. Bij elke on derbreking verzocht de president om stilte, doch hij vroeg den toeschouwers niet zich van demonstraties te onthouden. Toen Mgr. Stepinac de zaal verliet, stond de apostolische nuntius, Mgr. Hurley, op en groette hem, wat hij iederen keer gedaan heeft, wanneer de beklaagde de zaal bin nenkwam of verliet. Een verklaring van den Aartsbisschop In de uitzending van radio-Vaticaan wordt geprotesteerd tegen de Joego-Slavi- sche pers, die geeil melding maakt van de goede daden van den aartsbisschop tijdens de Duitsche bezetting, toen hij „Joden, orthodoxen Serven en niet in het minst ge zinnen van communisten, die nu hooge functies bekleeden, de helpende hand bood". Z.H. de Paus heeft van de gelegenheid van een ontvangst der leden van de ker kelijke rechtbank gebruik gemaakt, om zich te verweren tegen beschuldigingen, die tegen hem tijdjens het proces van den aarts bisschop van Zagreb werden uitgebracht. Hij zou de z.g. gedwongen bekeeringen heb ben goedgekeurd. De Paus wees op het ant woord, dat het staatssecretariaat op 25 Ja nuari 1942 heeft gericht tot het Joego-Sia- vische gezantschap, in antwoord op het ver zoek om inlichtingen omtrent de bekee- rings-beweging in Kroatië. Daarin wordt o.m. gezegd, dat de Kerk er in toestemde, dat een groot aantal bekeerlingen in de Kerk kon worden opgenomen, voor zoover zou blijken, dat deze bekeering uit eigen beweging geschiedde. Dat deze massa-be keering de belangstelling van het Kroati sche episcopaat had, is vanzelfsprekend, doch de Paus is daarbij niet afgeweken van de reeds vroeger door hem vastge stelde richtlijnen. Tijdens zijn verhoor heeft mgr. Stepinac krachtig geprotesteerd tegen de Kerkver volging door de communistische regeering. Toen hem onverwacht toesteming werd Drie jongens door auto gedood Doordat de bestuurder van een militaire' auto verblind werd door een tegenligger reed hij Zaterdagavond op den verkeersweg tusschen Honster en 's-Gravenzande op drie jongens in, die vrijwel op slag gedood wer den. De slachtoffers zijn: de 19-jarige J. van Berg, de 19-jarige A. Oversloot en de 16-jarige C. van der Weijden. Allen uit 's-Gravenzande. AUTOBUS DOOR TREIN GEGREPEN. On den onbewaakten overweg bij Zalné in den weg ZwolleAlmelo, is Zaterdag een tot autobus omgebouwde Canadeesche vrachtauto, die uit de richting Heino kwam, door een naar het noorden gaanden goederentrein gegrepen. De bus werd on geveer 500 M. meegesleurd. Wonder boven wonder bleken de beide inzittenden, dé chauffeur en een jongeman uit Zwolle, slechts lichte verwondingen te hebben op- geloopen. Zij waren nog maar nauwelijks uitgestapt, toen de bus ten tweede male door een trein werd gegrepen, nu door een goederentrein, uit het noorden. Daarna waren er alleen nog maar spaanders van over. Het treinverkeer ondervond vertra ging. Enkele jaren geleden deed zich een soortgelijk ongeval voor, toen een autobus met kinderén onder den sneltrein naar Groningen kwam en vlak daarop door een uit andere richting komenden trein even eens werd overreden. Te Dalfsen is de 83-jarige R. bij het oversteken van den weg door een auto overreden en gedood- Te Zwolle is de heer D., die naar de houtzagerij der N.V. Eindhoven zou gaan, om daar als jiibilaris te worden gehuldigd, door een auto overreden en gedood. MOEILIJK LUCHTVERKEER BOVEN JOEGO-SLAVIë. De Joego-Slavische regeering blijft een lastig potentaat voor het luchtverkeer bo ven zijn grondgebied. Zoo is j.l. Vrijdag een „Dakota" van de R.A.F. op een gere gelde vlucht van Boekarest naar Bari (Italië) te Nish in Joego-Slavië tot dalen gedwongen. De Joego-Slavische regeering eischt, dat alle leden der bemanning van een R.AF.-vliegtuig, dat over Joego-Sla- visch grondgebied vliegt, een Joego-Sla- visch visuuim hebben, maar zulke visa zijn zoo moeilijk te krijgen, dat op het oogen- blik alle verstrekte vnisa verloopen zijn. Als protest zijn Zondag j.l. alle vluchten tusschen Italië en Belgrado, Sofia en Boe karest gestaakt. Het Britsche R.A.F.-vileg- tuig is daarop vrijgelaten. DE TROEBELEN IN PERZIë. - Naar het hoofdkwartier van het Perzi sche leger mededeelt, is het garnizoen van Khazeroen na hevige gevechten gevallen. Een hulpcolonne heeft na hevige gevech ten Sjiraz, de hoofdstad van de provin cie Fars, berenkt. De stad wordt hardnek kig verdedigd tegen verwoede aanvallen- Een laatste groet. Op het geallieerde kerkhof te Kancha- naburi in Siam wer den door 50 Neder landers, die Uit Bangkok waren ge komen, in tegen woordigheid van vele autoriteiten kransen gelegd op de graven van de in krijgsge vangenschap gestor ven Nederlanders. Leden der Neder- landsche missie en de gouverneur van Kanchanaburi tij- cfèns de plechtige herdenking. A.N.P. P. Verzoekt de H. Stoel clementie voor Frank? De Heilige Stoel zou verzocht hebben om clementie voor Hans Frank, den voormali- gen gouverneur van Polen, die door het Neurenbergsche tribunaal ter dood veroor deeld is. Frank is volgens vroegere berich ten tijdens zijn gevangenschap te Neuren berg tot de Katholieke Kerk overgegaan. SEYSS INQUART DOET EEN BEROEP OP KONINGIN WILHELMINA. Volgens een bericht van het Agence France Presse heeft Seyss Inquart, door het Neurenbergsche tibunaal ter dood veroor deeld, een beroep gedaan op Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, om te intervenieeren ter verkrijging van een verzachting van zijn vonnis. De „doodsbenauwde drie" Dr, Anton Pfeiffer, de president van den Beierschen denazificatieraad, heeft thans opnieuw arrestatiebevelen tegen Schacht en Fritzsche uitgevaardigd. Zoowel Ameri- kaansche als Duitsche politie patrouilleeren bij het huis in de Krelingstrasse, tegenover het Amerikaansche hoofdkwartier, waar Schacht zijn intrek heeft genomen. Volgens een beambte van den Amerkaan- schen dienst voor openbare veiligheid staan Schacht en Fritzsche beiden onder „huisarrest" vanwege de Duitsche politie. Van den anderen kant wordt gemeld, dat Schacht en Fritzsche door de Duitsche po litie officieel op de hoogte zijn gesteld van „Een historische dag" Hedien zijn te Batavia de onderhandelin gen begonnen tusschen de Nederlandsche en Indonesische delegaties. Lord Killearn zeide bij de opening in een rede o.a.: „Deze dag zal, naar ik hoop en geloof, bewijzen een historische gebeurtenis te zijn. „De aanwezigheid van de commissie-ge neraal eenerzijds, die, zooals prof. Scher- merhorn onlangs met nadruk zeide, de re geering van het geheele Nederlandsche volk vertegenwoordigt, en anderzijds van de pas benoemde Indonesische delegatie is zeker een maatstaf voor de gelegenheid, die u thans geboden wordt, als ook voor het belang, dat gij deze gelegenheid niet voor bij laat gaan." Prof. Schermerhorn sprak zijn waardee ring tuit voor het optreden van lord Kil learn en gaf uitdrukking gan de waardee ring van het Nederlandsche volk voor den grooten bondgenoot, die in dit land zoowel materieel als in mensChenlevens dusdanige offers had gebracht. „Als minister-president van het laatste kabinet ben ik waarschijnlijk beter dan wie ook, in staat te verklaren, dat, voor zoover het Nederland betreft, de parlemen taire nationale achtergrond van de com missie-generaal een geheel nieuwe element in de besprekingen brengt. Dat is de re den waarom, hoewel er een oppervlakkige overeenkomst bestaat met vroegere onder handelingen, wij deze bijeenkomst van he den als een historische mogen beschou wen." Sjahrir zeide, te gevóelen, dat beide par tijen op den drempel van de oplossing staan. CRITIEK OP DR. VAN MOOK TE PANKKALP1NANG Op de minderheden-conferentie te Pang- kalpinang is Veel critiek geoefend op het beleid der Nederlandsche regeering in za ke Ned.-Indië, terwijl ook wantrouwen tot uiting kwam jegens Engelands bedoe lingen. Ir. Tersteeg'uitte de beschuldiging, dat Engeland een onervaren Indonesische Re publiek in het leven had willen houden, welke onder den invloed van Singapore zou staan, thans hoofdkwartier der Brit ten, nu zij Voor-Indië hebben prijsgege ven. De spreker waarschuwde, ,dat men, daarom op zijn hoede moest zijn voor de bemiddeling van Lord Killearn". GISTERENMIDDAG had te 's-Gravenhage de inwijding plaats van het tweede huis, dat door de Bisschoppelijke Hulp- Actie in het bisdom Haarlem als opleidingsinstituut in ge bruik werd genomen voor de Gezinsverzorgsters. Tdt de genoodigden behoor den op de allereerste plaats Mgr. N. Th. Ammerlaan, vica ris-generaal van den Bisschop van Haarlem; voorts was daar prof. dr. F. Sassen, alsmede Rector van Hussen, 'onder wiens zorg dit werk thans geheel af zonderlijk is geplaatst, terwijl ook Rector Sondaal en Rector de Bot aanwezig waren. Behal ve het bestuur van de stichting Gezinszorg was daar ook baron van Voorst tot Voorst als ver tegenwoordiger van de Malthe. zer Orde, dr. Zijerveldt, aan wien bijzonder de colonne in Leiden veel te danken heeft, vertegenwoordigsters van de gezinscolonne uit Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam en Haar lem. Rector van Hussen heeft in zijn openingswoord in den vi caris-generaal den Bisschop van Haarlem bedankt voor diens grooten steun aan het werk, waar voor de Vicaris-generaal ondanks de groote zorgen van herbouw van verwoeste kerken en kerkelijke gebouwen, de weg heeft kunnen vinden om die steun zeer effectief en krachtig te maken. Dit is het tweede huis, dat thans in ons Bisdom in gebruik wordt ge nomen; naast Huize Driekonin gen zal ook in dit gebouw een driemaandelijksche cursus de genen klaar maken, die zich voor dit sociale, en zoo nood zakelijke werk beschikbaar stellen. Bovendien zal dit huis ook de functie gaan verrichten om middelpunt en centrum - te worden voor de leden der ver schillende gezinscolonnes, waar zij een week-end kunnen door brengen, hun ervaringen kun nen uitwisselen en ook de gees telijke aspecten, die hun arbeid biedt, kunnen verdiepen. plaats reeds gemaakt tot een plaats van gebed en vruchtba ren arbeid. De inwijding moet dan ook worden gezien als het afsmeeken van Gods bijzonde ren hulp over de nieuwe arbeid die thans hier werd begonnen. Met de beste wenschen voor de toekomst sloot de Vicaris- Generaal zijn hartelijk woord. Hierna h eeft baron van Voorst tot Voorst als vertegen woordiger van de M&lthezer Orde in het kort uiteengezet Rector van Hussen heette al le aanwezigen welkom, bijzon der den pastoor in wiens paro chie dit huis is gelegen. Na dit openingswoord heeft Mgr. N. Ammerlaan de plechtigheid der inwijding verricht, waarna de genoodigden in de eetzaal, die thans diende voor receptie zaal, wederom bijeen waren. Hier heeft de Vicaris-Gene raal met een enkel woord zijn beste wenschen uitgesproken. Hij begon met er geestig op te wijzen, dat de nieuwe wijding van dit huis. niet beteekende, dat de vorige bewoonsters deze wijding hadden noodig ge maakt. Immers de brave zus ters die hier hebben gewoond en hun zorgen hebben gegeven aan het onderwijs, hebben deze waarom de Orde dit werk van Gezinszorg onder zijn bescher ming heeft genomen en de ge zinsverzorgsters het recht heeft verleend het Malthezer kruis te dragen als een herkennings- en onderscheidingsteeken. De eeuwenlange traditie der Orde wordt hiermede voortgezet om dat het doel van de Malthezer Orde is het steunen van alle werken van barmhartigheid en spreker hoopte dat de gezins verzorgsters, die straks het Mal thezer kruis zouden dragen, dit ook zouden beschouwen als een inspiratie om de geest van de Orde in hun arbeid en werk le vendig te houden en uit te dragen. „Aangezien er bij de opening ■V van een nieuwe inrichting al tijd wel bloemen worden ge stuurd" zoo verklaarde baron van Voorst tot Voorst had de Malthezer Orde daar maar van afgezien en waar in een nieuw huis zooveel noodig is, deed hij aan het bestuur van het huis' onder enveloppe een bedrag tóekomen dat wel vruchtbaar zal worden aangewend. Daarop werd de thee geser veerd, warden door een klein koortje der gezinsverzorgsters op keurige wijze enkele liede ren ten gehoore gebracht, ter wijl bovendien declamaties toonden dat ook de cultureele zijde van de opleiding in goede handen is. Na het serveeren van de thee was er gelegenheid om het huis te bezichtigen. Het heeft vroeger gediend tot woonhuis van de zusters, die de scholen der parochie bedien den, maar wegens de uitbrei ding van hun getal hebben zij een andere woonstee gevonden en kon het door hen verlaten gebouw ook weer een nobele bestemming krijgen. Gezien de tijdsomstandigheden is het be hoorlijk ingericht, net ziet er frisch en aantrekkelijk uit en biedt voorloopig plaats vóór 25 cursisten en degenen die zich geven aan hun opleiding en verder voor dit werk vereischt zijn. Met een kort woord van de directrice van het nieuwe huis werd de plechtigheid besloten. Het adres is: Ledeganckplein 27, 's-Gravenhage. Een goede inzet voor de „Ge- zinsmaand'' October 1946. Het wachten is nu nog op re- geeringssubsidiel het feit, dat zij voortaan vrij zullen zyn en niet meer bedreigd worden door het arre statiebevel, dat het zuiveringsgerecht van Beieren tegen hen heeft uitgevaardigd. Fritzsche verklaarde, dat hij den chef der Neurenbergsche politie heeft verzocht, hem een maand „vrede en rust" toe te staan, om daarna maatregelen te treffen om voor een zuiveringshof te verschijnen, zoodat hy het Duitsche volk kan verklaren, waarom hij propaganda 'voor de radio heeft ge maakt. Hij achtte het niet uitgesloten, dat hij tien jaar in een werkkamp zou worden opgesloten, indien hij door een Duitsch tri bunaal berecht zou worden. Schacht daarentegen wees alle schuld van de hand. Hij begreep niet, waarom hij voor een Duitsch zuiveringstribunaal zou moe ten verschijnen .Hij was, zoo zei hij, altijd een democraat en een tegenstander van Hitier geweest en als zijn programma uit gevoerd zou zijn, dan was er nooit oorlog gekomen. Von Papen, die tot nog toe geweigerd heeft het Paleis van Justitie te Neurenberg te verlaten, wil zich naar Stochhausen in West-Duitschland begeven, waar hy verle den jaar gearresteerd werd. Zijn „hoofdkwartier" bevindt zich op het oogenblik in kamer 57, tijdens het proces toegewezen aan de verdedigers, later het „verzamelpunt" van de drie vrijgesproke- nen en hun vrienden. Admiraal Raeder vraagt soldatendood. Admiraal Erich Raeder, vroeger opper bevelhebber van de Duitsche marine, die tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld werd, heeft een verzoek aan den geallieer den bestuursrad te Berlijn gericht om zyn vonnis in doodstraf te veranderen. Admiraal Raeder is thans zeventig jaar oud. Hij zou als reden van dit verzoek op- 'geven, liever den soldatendood te sterven, dan voor de rest van zijn leven in een ge vangenis te verkwijnen. De verdedigers der veroordeelde organi saties SS Gestap'o en SD. hebben beroep aangeteekend tegen het vonnis van Neuren berg. Alle veroordeelden hebben thans beroep aangeteekend, behalve Kaltenbrunner, von Schirach en Speer. BINNENLAND. Te Rijsbergen is een gedenkteeken op gericht voor 16 slachtoffers uit de onder- grondsche strijdkrachten. Pastoor Touw droeg een H. Mis op, waarna dr. B. ter Haar Romeny een rede hield. Mr. dr. E. J. Beumer, oud-lid van de Tweede Kamer en sedert 1945 lid van de Eerste Kamer voor de A.R. Partij is te Utrecht, waar hij o.m. voorzitter was van het Tribunaal, op 68-jarigen leeftyd over leden. Ruim 150 personen zijn door den Am- sterdamschen tuchtrechter deze week be recht wegens prijsopdrijving. Velen, café's, banketbakkers enz. werden veroordeeld tot 6 weken sluiten. Van de verdachten werd de zwarte voorraad verbeurd verklaard: Er werd een totaal bedrag van 46.000 gld. aan boeten opgelegd. Dat is slechts het be gin van de processen. Lady Baden Powell, die door Prinses Juliana op Soestdijk en door de Koningin op het Loo is ontvangen, bezoekt verschil lende plaatsen, waar zij door padvindsters en padvinders wordt begroet. Een nieuw vouwblad der Spoorwegen gaat heden in. De verbinding met het Noorden is verbeterd. Ook andere wijzi gingen zijn aangebracht. In het Luna-park te 's-Gravenhage zijn door brantii vernield een caroussel, een cakewalk en een danstent van Janvier. BUITENLAND. De Zweedsche premier Hansen is gis teren plotseling op 61-jarigen leeftijd over leden. Hij zakte in elkaar toen hij uit de tram stapte. In België is vandaag de zomertijd op geheven. Op de Azoren heeft een cycloon meer dan 150 slachtoffers onder tie visschers ge maakt. Emmy Goering. is het recht ontzegd, in Duitschland als actrice op te treden. Te Jerusalem heeft Zondagavond een schietpartij plaats gevonden, waarby een Britsche militair werd gedood. Bij een brand in de olieraffinaderij van de „Sun Oil Cy" in Pennsylvania (V. S.) zijn 7 personen gedood g;i niet min der dan 140 gewond. ooooo WEERSVERWACHTING o tot Dinsdagavond: S NOORDOOSTELIJKE WIND. Verwachting geldig van Maandagavond g tot Dinsdagavond. Matige Noord-Ooste- g g lijke wind, overdrijvende wolkenvelden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 1