45cent KOLEN CREYGHTON GROOTE FEESTAVOND OUD PAPIER Fa. F. P. Kluivers Zn. R.K. DAGDIENSIBODF WERKSTER Stichting „KUNST EN ONTSPANNING" OMGEVING KATWIJK Getrouwd: A. Guyt en N. v. Klaveren; J. Burgerhout en J- B. Haasnoot; H. Kadé en P. Schalkers; G. Kragt en M. Haasnoot; J. C. Zuyderduyn en C. W. Schouten. Overleden: J. Knetsch 41 j. A. C. de Mol 2 dagep. LEIDERDORP Kath. Volkspartij. Op 30 Sept. j.l. hieid de afd. Leiderdorp der Kath. Volks partij een ledenvergadering, welke zich wederom kenmerkte door een geanimeerd en vlot verloop. De ^voorzitter hield er flink de gang in en werkte de eerste pun ten in recordtijd af, zoodat de getroifwe vergadering-bezoekers zich niet verveel den. Wanneer toonen de overigen eens hun belangstelling? De voorzitter .periodiek aftredend, werd bij acclamatie herkozen, evenals de twee andere bestuursleden, welke aan de beurt van aftreden waren. Als candidaten voor het bestuur van de Kamercentrale werden gekozen de heeren Kuilenberg, v. Mil en Deerenberg, als af gevaardigden naar den Partijraad de hee ren v. Mil en Kuilenberg en als candi- daat voor het bestuur der Statenkring de heeren Kuilenberg, Oostdam, Bolsius, van Mil, Kluiters en Schrama. De kascoimmis- sie zal bestaan uit de heeren Broxterman en v. Stralen. Bij de rondvraag kwam o.a. ter sprake de mogelijkheid tot herziening van het waterleidingtarief, zulks in ver band met het groote gezin, dat ook hier weer de lasten van ondervindt. Voorts kwam uit de vergadering de wensch een krachtig protest te laten hooren tegen de meer dan slechte opkomst der kath. Twee de Kamerleden. Wat moeten de kiezers van hun volksvertegenwoordigers denken als 2/3 en meer bij een zitting afwezig is. Men behoeft er niet naar te raden. Hopen wij dat de R.K. Tweede Kamerleden hun verantwoordelijkheid gaan beseffen en een beter voorbeeld geven als nu geschiedt. Nadat nog enkele vragen beantwoord zijn, •sluit de voorzitter deze vergadering, zoo- als hij opende, met gebed. NOORD WIJK Reddingsbrigade. In Seinpost had een werkersvergadering plaats onder lei ding van dr. Kruyt, waarbij de opkomst matig was. Na een inleidend woord met een overzicht van het Zomerprogramma, RADIO ZONDAG. HILVERSUM I (301 M.) 8.00 VARA, 12.00 AVRO, 17.00" VARA, 19.00 VPRO, 20.00 AVRO. 8..00 Nieuws en gram.; 11.00 Triangel; 12.00 Gram.; 12.30 Caus.;.12.40 Koor; 13.00 Nieuws; 13.15 Ban- di Balogh; 13.50 N.S.; 14.00 Gram.; 14.05 Caus.; 14.30 Gram.; 15.00 Hoorspel; 15.40 Skymasters; 16.40 Sportreportages; 17.00 Cabaret;*18.00 Nieuws en Sport; 18.30 v. d.' Ned. Strijdkr.; 19.00 Prot. dienst; 20.00 Ac tual.; 20.15 Concert; 21.00 Hersengymn.; 21.30 Muziek; 21.55 Hoorspel; 22.35 Cabaret; 23.00 Nieuws; 23.15 Muziek. HILVERSUM II (415 M.). 8.00 uur KRO, 9.45 NCRV. 12.15 KRO, 17.00 NCRV, 19.45 KRO, 8.00 'Nieuws; 8.15 Hoogmis; 12.00 Gram.; 12.15 Caus.; 12.30 Septtet; 13.00 Nieuws; 13.30 Apologie; 13.50 Gram.; 14.00 progr.; 16.00 Lezing; 16.15 Gram.; 16.30 Ziekenlof; 18.30 Gram.; 18.45 Muziek; 19.15 Bijbel; 19.30 Nieuws en rep.; 20.00 Caus.; 20,15 Vaudeville-orkest; 20.45 Actual.; 21.00 Kamerorkest; 22.00 Nieuws; 22.30 Caus.; 22.35 Avongebed; 22.50 Gram. MAANDAG HILVERSUM I (301 M.) VARA. 7.00 Nieuws, gymn. en gram.; 11.00 Voor dracht; 11.15 Piano; 11.35 Gram.; 11.45 Ber. uit Indië; 12.00 Muziek; 12.30 Gram.; 13.00 Nieuws; 13.15 Gram.; 14.00 Trio; 14.30 Caus. 14.45 Gram.; 15.30 v. d. kleuters; 15.45 Gram.; 16.30 v. d. jeugd; 17.30 Orgel; 17.45 Indië; 18.00 Nieuws; 18.15 Gram 18.30 v. d Ned. Strijdkr.; 19.00 Muziek; 19.15 P. v. d. A.; 19.45 Caus.; 20.00 Actual.; 20.20 Om roeporkest; 21.00 Voordracht; 21.15 Ram blers; 21.45 Koor; 22.10 Muziek; 22.45 Caus.; 23.00 Nieuws; 23.15 uur Gram, HILVERSUM II (415 M.- NCRV. 7.00 Nieuws, gymn. en gram.; 11.15 Caus. 11.35 Muziek; 12.15 Kwintet; 13.00 Nieuws; 13.15 Sextet; 14.00 Caus.; 14.20 Muziek; 15.00 Gram.; 15.30 Zang; 16.00 Bijbel; 16 45 Kwar tet; 17.35 Celesta; 18.15 Orgel; 18.45 Sport; 19.00 Nieuws; 19.15 Gram.; 19.40 Caus.; 20.00 Prot. avond; 21.15 Orgel; 21.30 Gram.; 22.00 Nieuws en actual.; 22.30 Gram.; 22.45 Avondwijding; 23.00 Zang; 23.30 Gram. Goed, goedkoop en zuinig licht voor ledereen. Goed goedkoop en xuinig licht vocrr iedereen. Goed, goedkoop atv zuinig licht voor iederee^/^ ^dk^og^zujHir vanaf goedkocil*^Gï< zuinig licht vooï iedereen. Goed, goedkoop en zuinig licht voor iedereen. Goed, goed koop en zuinig licht voor iedereen waarop nog al eens critiek is uitgeoefend, verzocht de voorz. dringend om zulks nooit onderling te doen, doch steeds wen- schen of grieven op de werkersbijeen komst naar voor te brengen. Met leedwe zen moest hij op deze bijeenkomst memo- reeren het verscheiden van het lid Hel- lenberg, die ver van huis voor zijn va derland is gesneuveld. In een lijvig dos sier deed de secr. de correspondentie de revue passeeren. Hierin kwam voor een schrijven aan de N.Z.H. Reddings Mij., waarin werd verzocht of, als in Noord- wijk een nieuw bootenhuis zou komen, de N.R.B. de voorkeur zou kunnen krijgen voor het gebruik van het oude. Hierop is de toezegging gekomen, dat, als deze plannen, werkelijkheid worden, men gaarne de N.R.B. ter wille zal zijn. Het winterprogramma behelsde Zwemmen te Leiden, Cursus E.H.B.O., welke voor de zwemmers (sters) verplichtend werd ge steld. Deze cursus heeft plaats in de „Os- se wa" iederen Vrijdag te 8 uur, direct in gaande. Om een en ander te combineeren werd ook de cursus Passchier op Vrijdag gesteld te 7 uur. Medio Januari zal een cursus worden begonnen voor degenen, die reeds het eenheids-diploma hebben, hetwelk echter vernieuwd moet worden. Inzake de propaganda-avond deelde de heer v. d. Wilk mede, dat wederom een revue op stapel is gezet. Nadere bijzonder heden zullen spoedig volgen. Na een zeer belangrijke rondvraag, werden nog enkele filmpjes vertoond. Personalia. Na een 16-jarige ambts periode gaar Ds. H. B. Visser Noordwijk verlaten, doordat hij een beroep heeft aangenomen van de gemeente Spaken burg-Bunschoten. Schietvcreeniging. Alhier is een schietvereeniging opgericht; voortkomen de uit oud-leden der E.V.L. Een 25-tal le den gaven zich reeds op. Het bestuur be staat uit de heeren Jl P. Goudriaan. R. Dekker, J, N. Daalbergen, N. J. Caspers, Th. Vink en D. A. Luschen, bij wie men zich als lid kan aanmelden en verdere in- lichtingen kan bekomen. NOORD WIJKERHOUT Kapelaan v. 't Westeinde. Na harte lijk afscheid van de parochie te hebben genomen is Kapelaan van 't Westeinde vertrokken om op last van de Kerkelijke Overheid te gaan studeeren aan de R.K. Universiteit in Nijmegen. Personalia.. De heer W. v. d. Slot, alhier, controleur van Sociale Zaken, is aangesteld tot gemeentebode. 0e du(Mk£gung,e'c NAAR DE BANK Consultatiebureau zuigelingen. De eerste maal, dat ei^ consultatiebureau in „De Voorzienigheid" werd gehouden, was een succes. Vele moeders die nog nimmer kwamen, hebben thans hun zuigelingen laten inschrijven. Er wordt in verband daarmede op aangedrongen, vooral in het belang van de moeders uit de Zilk, dat zooveel mogelijk het consultatiebureau in het dorp wordt bezocht op de Woensda gen, dat er geen consultatiebureau in „De Voorzienigheid" wordt gehouden; dan heeft de dokter immers in het dorp even langer de tijd. A.s. Woensdag is er weer consultatie bureau in „De Voorzienigheid" en vervol gens om de 14 dagen. OEGSTGEEST E.H.B.O. Deze vereeniging werd opge richt in October '41. Dat zij in een groote behoefte voorzag, bewijst dat het aantal le den, dat op haar cursussen gedurende deze 5 jaar gediplomeerd werd, 122 bedraagt. In dezen tijd werd pl.m 500 x hulp ver leend bij lichtere ongevallen en 19 x bij zwaardere, waarbij meerdere malen door vlot en juist optreden de dood van de(n) patiënt(en) kon worden voorkomen. In haar kort bestaan werden door de ploegen op verschillenden wedstrijden goede suc cessen geboekt, Te weten te Voorschoten, te Leiden, te Oegstgeest en te Dordrecht. Dit is buiten het regelmatige oefenen van de leden, voor een groot deel te danken aan de doktors, die in de loop van deze vijf jaren geheel belangloos hun vrijen tijd aan dit menschlievend werk hebben gegeven. Deze docenten waren dr. Jonker, dr. Kui pers, dr. dh Vries, dr. Bakker, dr. Walburgh en dr. Visser. Voor het komendfc cursusjaar zal dr. v. Bruijnenburg optreden als docen te voor de leerlingen en dr. Walburgh voor de gediplomeerden. Heden is ter ge legenheid van het 5-jarig bestaan in het Willibrordsgebouw een wedstrijd georga niseerd, waaraan 12 omliggende vereeni- gingen zullen deelnemen. Voor deze wed strijd werd de le prijs, een zilveren medail le, geschonken door den eerevoorzitter, ter wijl de 2e prijs, een bronzen medaille, wel willend door de Leidsche Courant beschik baar werd gesteld. Als eerste leidersprijs schonk het hoofdbestuur der Ned. Vereen. E.H.B.O. een bronzen Tilanus-medaille. Moge de Vereeniging op de ingeslagen weg voortgaan en haar werk met dezelfde ener gie in vredestijd voortzetten. ROELOFARENDSVEEN Boerenleenbank. Onder matige belang stelling der leden, hield de Coöp. Boeren leenbank van Roelofarendsveen haar 44e jaarvergadering onder voorz. van den heer N. Turk. De rekening en balans uitgebracht door den kassier, gaven een goed beeld van de abnormale omzet en het werk wat in 1945 was gepasseerd. De totalen van in komsten en uitgaven op de rekening be droegen elk 16.805.690.92. De balans gaf weer dat het tegoed bij C. Bank bedroeg bijna 3 millioen. Aan spaargelden was ver schuldigd 2.021.771.15 en in Ree. Courant was aan de Ree. Couranthouders door de bank verschuldigd 1.251.088.06. Het saldo der winst ad 5.830.25 werd bij de reserve gevoegd. Buiten deze winst was alreeds een flink bedi-ag op belasting-reserve geschre ven. Het jaarverslag der Boerenleenbank over het jaar 1945 werd uitgebracht door den kassier. Het rapport van de Raad van Toezicht werd uitgebracht door den heer Joh. Bakker, De aftr. leden van bestuur en Raad van toezicht resp. Jac. J. v d. Meer en B. v, d. Meer Jz. werden herkozen. VOORHOUT NOGMAALS „DE STOPTREINEN". Dat de gemeentebesturen nog steeds niet stil zitten, en nog alles probeeren, om de gemeenten Noord wij kerho ut, Voorhout en Warmond uit hun isolement te verlossen, blijkt wel uit een schrijven, wat dezer da gen is gericht aan Z. Exc. den minister van Verkeer, en onderteekend was door de Burgemeesters der bovengenoemden ge meenten. Zij verzoeken hierin den minister met den meesten aandrang te willen bevorde ren, dat een spoorwegverbinding met de betreffende gemeenten tot stand komt, en wel om de volgende redenen: De 3 genoemde gemeenten zijn door hun ligging en karakter volkomen of grooten- deels op een spoorwegverbinding aangewe zen; terwijl de wegen in deze plaatsen geenszins op een goed georganiseerd bus- verkeer zijn berekend. Werkgevers zoowel als werknemers, de directeuren der verschillende gestichten, en onderwijsinstellingen, sportbedrijven en particulieren verkiezen allen om voor ieder hunner klemmende zakelijke redenen een stoptreinverbinding met Leiden. De wegen waarlangs de busverbindingen loopen, zijn veel te smal, en in den winter bij gladheid van den weg levensgevaarlijk. De kosten per rit zijn veel te hoog, in het bijzonder voor arbeiders en scholieren. Het vrachtvervoer ondervindt zeer groo te vertraging. Herhaaldelijk komt het voor dat reizigers die naar Leiden moeten, zoowel vanuit Warmond als vanuit Voorhout niet kunnen worden meegenomen in verband met de enorme drukte Tevens wordt er op gewezen dat: de bloembollenstreek een gebied is, dat voor de forensen zoowel als voor handel en recreatie van bijzonder groote beteekenis is en bovendien gelegen is in het ontwik kelingsgebied dergroote steden Amster dam en Haarlem eenerzijds, en Leiden, 's-Gravenhage cn Rotterdam anderzijds; uit het zeer drukke vervoer per bus blijkt dan ook duidelijk, dat een eenvoudige spoorwegverbinding, men denke b.v. aan een geregelden dienst met één treinstel van Leiden tot Noordwijkerhout en terug, eco nomisch verantwoord moet worden geacht. ZOETERWOUDE (H. R.) Gouden huwelijk. De heer eri mevr. v. d. Kley-Kortekaas hopen op 20 Oct. hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. We gens slechts gezondheidstoestand kunnen geen bijzondere feestelijkheden gegeven worden STADSNIEUWS JUBILEUM PATER FRIGGE. Ter gelegenheid van het 50-jarig kloos- terfeest van pater Frigge hadden de heeren Abelman, Kagie* Walter en Zandvliet zich tot een comité gevormd, om namens orga nisaties, waaraan de Jubilaris werkzaam is geweest, hem een geschenk aan te bieden. De twee laatstgenoemde heeren hebben op 2 October den Jubilaris dit geschenk in het klooster te Woerden overhandigd, vergezeld van een oorkonde met de namen van de schenkers. Pater Frigge was voor deze at tenties zeer erkentelijk en gaf de verzeke ring, dat hij allen gevers hartelijk dank baar is. SISEO-NIEUWS. 'n Mijlpaal in de R.K. Sportwereld van Leiden. De R.K. Hockeyclub voor dames en heeren komt voor het eerst in de com petitie en wel met 3 elftallen, 'n Keurig be gin! Een eere-saluut vanaf deze plaats voor de pioniersters van deze club, die onder de meest ongunstige omstandigheden de club oprichtten en onder nog veel talrijker moeilijkheden en lasten in stand hielden en zagen groeien en uitbreiden o.a. met een éiceren-afdeeling. Het werk van Pater Louwe, den moderator, is daar ook niet vreemd aan. Daarnaast is zij in het bezit van een keurig terrein aan de Da Costa- straat (voormalig exercitie-terrein). Mogen er vele wedstrijden tot bloei van de jeug dige vereeniging gespeeld worden en velen, zoowel sportlui als toeschouwers, hun weg> daarheen weten te vinden. Tot slot een kort overzicht voor a.s. Zon dag. SISEO I Dames speelt te Rotterdam te gen Leonidas IV en het tweede om half een tegen het op bezoek komende Spartaan V. We zullen ons ^an geen voorspellingen wa gen, evenmin als voor de heeren, die een uitwedstrijd hebben tegen H.H.Y.C. VII. 10. „Tobias", zei Binky, „als we nu eens die horloges'en zoo naar een bank brach ten en ze daar in bewaring gaven dan gaan we samen naar jouw zomerhuisje en schrij ven van daaruit de politie, hoe de zaak in elkaar zit. De politie kan dan alles eerst uit zoeken, zonder dat jij gearresteerd wordt. We zeggen natuurlijk niet, waar we zitten!" Tobias was het er mee eens en ze gingen direct op weg. De eerste de beste taxi lie ten ze stoppen en namen plaats. „Naar de Algemeene Bank, chauffeur, zoo vlug mo gelijk!" zei Tobias. ■geheel nieuwe cursus,1 samengesteld door eena Eerw. Pater Dominicaan I Bijzonder geschikt voor I I koorzangers, onderwij- I zers(essen) en allen die I j dieper willen doordrln- E B gen ln de rijke liturgie L I van de Katholieke Kerk. I j Vraagt ons geillu- 5 I streerd prospectus, f Wekende Schriftelijke Curaua BONKAARTEN HALEN. Maandag letter K vanaf Ko tot en met Koo. OFFICIEELE PUBLICATIES UITREIKING BONKAARTEN. Van Maandag 7 October Lm. Zaterdag 12 October zal volgens ondertstaand sche ma uitreiking plaats hebben van bonkaar ten K 612, alsmede van tabaks—, versna peringen- en gecombineerde kaarten. Man- ren, geboren vóór 1 Januari 1929, kunnen kiezen tusschen een tabaks-, een gecom- bineende- of een versnaperingenkaart; vrouwen, geboren vóór 1 Januari 1929, tusschen een gecombineerde of een ver snaperingenkaart. In de desbetreffende stamkaart dient een briefje te worden gelegd, aangevende, welke kaart verlangd wordt. Uitreiking vindt plaats aan de loketten 1, 2, 3, 4 en 5 van het Distributiekantoor, ingang Langebrug, van 8.3012 uur en van 1416 uur, Zaterdags van 8.3011 uur naar alphabetische volgorde en wel: K. vanaf Ko t.m. Koo Maandag 7 Octo ber 1946. K vanaf Kop tot einde K Dinsdag 8 Oc tober 1946. L tjn. Le Woensdag 9 October 1946. L. vanaf Li t.m. einde L en M t.m. Me Donderdag 10 October 1946. N. Lm. Ne Vrijdag 11 October 1946. N vanaf Ni t.m. einde en O t.m. Op. Za terdag 12 October 1946. Voor de overige letters zal een andere publicatie volgen. 1009 INENTING TEGEN POKKEN. De Burgemeester van Leiiden brengt ter kennis, dat op Woensdag 16 October a.s. te 14.30 uur, aan het Bureau van den Genees kundigen Dienst, Mare 13a gelegenheid is tot kostclooze inenting tegen pokken. Trowboekje meebrengen. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 5 Oct. Veiling. Witte kool f 44.50, Roode kool f 8.2013.90, Savoye kool f 1112.Groene kool f 715; Ra pen f 14.Prei f 69.Kroten f 56.30; Uien f 66.80; Peen f 7.5011.30; Spruiten, f 1850.Aardappelen f 4.605.20; An dijvie f 3.505.60; Druiven 901.48; Snij-' boonèn 361.20; Stokboonen 4183; Pronkbooncn 9.5022; Stamboonen 26110 Postelein 1018; Spinazie 10—15; Tomaten 16—42; Komkommers 415; Bloemkool 5 37; Meloenen 237; Sla 15.40;Perziken 348; Knolselderij 2—12 p. 100 kg. Peter selie 1.603.80; Radijs 11.80; Selderij 15.40; Bleekselderij 220; Peen 519 p. 100 bos. KATWIJK a. d. RIJN, 4 Oct. Veiling. Per 100 kg.: peen I 7.5022, idem II 4.2010.Aaardappelen 7.209.20, sprui ten 38.00, stamheereboonen 49,00105. snijboonen 14.0042.00, uien 3.806.30, kroten I 6.10, andijvie 3.50—5.00, gele kool 6.0011.00, groene kool 8.009.00, roode kool 9.0014.00, tomlaten 44.00; per 100 stuks: sla II 1.00—2.80, bloemkool IA 16.00—37.00, idem I 10.50—27.00, idem III 4.00, idem II 7.7011.00; per 100 bos: bos- peen 9.0019.00, soepgroenten 2.407.80. ROELOFARENDSVEEN, 4 Oct. Bloemen veiling. Chrysanten (eenbloemige) 0.28 0.52; Troschrysanten 0.240.72; Asters 0.04 0.09; Dahlia's 0.090.26; Esther Read 0,06 0.09; Gladiolen 0.260.28; Colleus 0.08 0.15; Cyclamen 1.10—1.75; Cactussen 0.12 0.19; Primula's 0.380.40 Groentcnveiling. Tomaten A 32.00 —39.00; B. 33.00—43.00; C 21.00—25.00; CC. 10.00—15.00; Bonken 20.00—22.00; Peen 5.5p; Andijvie 3.50—3.80; Uien 3.00—4.00 per 100 Kg. Snijboonen 6.20—11.30; Prince- boonen 2.805.20; Stamboonen 8 20 per 10 Kg. Bloemkool 1.00—10.70; Sla 1.70—3.10; Meloenen 7.0037.00 per 100 st. Augurken stippel CD 2.80—3.00 per 25 kg. Spreekt U over MANUFACTUREN - BEDDEN of TAPIJTEN Nu nog beperkt maar later weer volop! 1066 En.... natuurlijk tegen de laagst mogelijken prijzen... 1^1 dan eerst naarW Lm Km B HAARLEMMERSTRAAT 172 - 174 - 179 VAN HOOIGRACHT 46 Telf. 20114- Leiden R.K. MEISJE biedt zich aan voor dag en nacht, geheel zelfstandig kunnende koken en wer ken. Van goede getuigen voorzien. Brieven aan G. v. d. Nouweland, agent v. d. Leidsche Crt., Katwijk a. d. Rijn. 1069 H.H. KAPPERS. B.z.a. Heerenkapper, in bez. dipl. Vakbekwaamh., ook daar waar gelegenheid is zich in 't Damesvak te bekwamen. Br. Bur. v. d. BI. no. 3098 A.R.K.A. - Afd. Leiden op Donderdag 17 October a.s. in de Groote Stadsge hoorzaal. Tooneelspel in 4 bedrijven: 1068 „N'N DUVEL" door het Tooneelgezelschap „De Gastspelers". Aan vang 8 uur, zaal open 7.30 uur. Na afloop gezellig samenzijn onder leiding van den heer E. Castelein Toegangskaarten 1.50 (bel. inbegr.) verkrijgbaar bij de fa. Huibers, Haarl.str. 123, alwaar men tevens plaatsen kan bespreken a 10 ct. p. plaats. Verder toegangskaarten verkrijgbaar bij de heeren: Tj. Wiersma, Stadhouderslaan 11, A. P. van Bers, Wal deck Pyrmontstraat 23 en aan het Secretariaat Hooi gracht 12. R.K. BOERENKNECHT biedt zich aan, goed kun nende melken 18 j. Br. bur. v. d. BI." no. 3108 ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN op te ruimen 7 bel op 24037 Machln. Papiervernietiging v. d. WERFFSTRAAT 4 Leidsche Lompen-, Metalen- en Zakkenhandel 1038 Internaat R.K. Vakschool voor meisjes Noordeinde 50, Leiden. Gevraagd zoo spoedig mogelijk een 1062 niet jonger dan 20 jaar, v.g.g.v. en een Thuiswerk gevraagd door twee nette vrouwen, plak- of pakwerk. Br. bur. v. d. BI. no. 3107. Hulp in de Huishouding in gezin met kinderen, v. d. en n. Hoog loon. Brieven aan Jac. Meijer, Katwijk a. d. Rijn. 1022 Te koop gevraagd, in goe de staat zijnde 1046 HEERENRIJWIEL zonder banden Brieven Leo v. Bemmelen, Dinsdagselaan 16, Voor hout. Te koop aangeboden een JACHTH0NDJE bü J. v. Veen, Nieuwe. Duinstr. 29, N'wijkerhout. Een aangename werkkring bieden wij aan Japonnen Strijksters Winkelmeisjes en voor hen, die hiervoor wenschen opgeleid te worden. 1059 Jongemannen (1830 jaar) voor de chemische afdeeling en voor de expeditie. Loon volgens rijksregeling. Persoonlijk aanmelden bij: Chemische Wasscherij- Ververij r HOOGEWOERD 32 TELEF. 21981 Voor de 5e en laatste opvoering van VECHTEND VOLK door het Ned. Volkstooneel op Vrijdag 11 Octo ber 8 uur in den Leidschen Schouwburg, zijn nog en kele plaatsen beschikbaar voor de houders van gele kaarten. Prijzen der plaatsen: 1.00 tot f 2.50, alle kosten Inbegrepen. 1058 Plaatsbespreken aan de Schouwburg: Maandagavond 7 October van 78 uur. Donderdag en Vrijdag van 101 uur. Voor niet-ingeschrevenen 's avonds aan de zaal kaarten verkrijgbaar; prijzen 50 ct. hooger. Voor Pachtcontractpn betreffende los land, aan gegaan in 1941 en afloo- pende 1947, dient thans, in gevolge art. 30 Pachtbe- sluit, verlenging aan den bevoegdpn Pachtrechter te worden gevraagd. Th. J. van der Heijden, rechts kundige .Hooge Rijndijk 105—105a, Leiden. 1021 Gevraagd, een nette WERKSTER Mevr. Molkenboer, Kam. Onneslaan 12. 1028 Geregelde aanvoer van TURFSTR00ISF.L (fijn) Speciaal gemalen- voo^ bloemb.dek. Desgewenschr p. scheepslading of auto vracht. fr. thuis. Aanbev. G. v. d. Perk Pz., Valkb.- weg 19. Tel. 2258, Katwijk a. d. Rijn. 1020 OUDE WETERING Abonnementen en advertentiën wor den aangenomen door VESSEUR OVERZIJDE 1B

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3