STADSNIEUWS RADIO MARKTBERICHTEN SLAGERSBEDIENDE Automobiel-Monteur HOOGMADE Contact-commissie. Op initiatief van wnd. burgemeester v. Fenema is een com missie in het leven geroepen, welke tot taak heeft, door onmiddellijk contact met de bevolking van Hoogmade, na onder zoek, voorstellen, plannen, wenschen en gTieven te centraliseeren en regelmatig met den burgemeester van Woubrugge te bespreken, die datgene, wat redelijkerwijze daarvoor in aanmerking komt, dan verder zal overnemen. Futiliteiten en kleine per soonlijke grieven brenge men natuurlijk niet voor de commissie. Het behoeft wel geen betoog, dat van de zijde Van het ge meentebestuur nauwlettend acht wordt ge slagen op alle factoren en kansen, die het sociaal-economisch peil in Hoogmade kun nen verhoogen, temeer, waar de naaste toe komst van dit dorp, door de grootsche plannen inzake wegenaanleg en vaarwater verbetering, rioieering, huizenbouw, e. d. zich gunstig laat aanzien. De commissie bestaat uit de heeren C. J. M. v. Schagen- voorzitter; H. J. Hoogenboom Jr. secreta ris en W. J. van der Post, lid. WOUBRUGGE GEMEENTERAAD. De gemeenteraad besloot, in plaats van de wijkindeeling, straatnamen aan te bren gen. Na eenige discussie werden de vol gende namen vastgesteld: Voor Woubrugge: 1. Raadhuisstraat (van brug tat Achterweg); 2. Kerkstraat (brug tot Bateweg); 3. Kerk weg (Bate weg tot Of wegen); 4. van Hemessenkade (water kant van Fa. Bochove tot samenkomst met Achterweg met J. de Bianken); 5. Com- riekade (Westzijde Woudwetering van G. v. d. Boon tot M. R. Kroes); 6. Vrouwen- geestweg (pad G. v. d. Boon tot grens Al phen aan den Rijn); 7. Boddens Hosang- v/eg (snijpunt RaadhuistraatAchterweg tot Brasemermeer)8. Vierambachtsweg (snijpunt RaadnuisstraatAchterweg tot grens Alphen aan den Rijn); 9. Wetering pad (pad M. R. Kroes in Noordelijke rich ting); 10. Zuidhoek blijft ongewijzigd; 11. Woudsedijk blijft ongewijzigd. Voor Hoogmade; 1. Vlietweg (brug Co- lijn tot bocht bij Zwetsloot to Ofwegen); 2. Ofwegense weg (Ofwegen van en met bocht Zwetsloot tot G. L. van Rijn); 3. Kerkstraat (van brug over de Does tot Wed. P. v. d. Star)4. van Klaverweijdeweg (Wed. P. v. d. Star tot brug bij Kapteijn); 5. Noordeinde blijft ongewijzigd. 6. Oude Kerkweg (J. A. de Vette tot W. v. d. Laan); 7. Vissersweg (wed. J. P. van Goozen tot en met J. C. van Tol); 8. van Fenemalaan (van G. J. Verhij tot Erven A. v. d. Ploeg) 9. Boskade; 10. Doeskade; 11. Voorofseka- ke (tot en met A. J. v. d. Voorn); 12. Vliet- kade (ook langs Kromme Does rond Vljet- polder); 13. Achterdijk blijft ongewijzigd; 14. Veenderdijk; 15. Frederikskade; 16. Zwarteweg (door Veenderpolder); 17 Blauwekade (van Spijkersloot tot ge meentegrens). De benaming van de „van Fenemalaan" heeft plaats gehad op voorstel van den heer Van Schagen, uit erkentelijkheid voor de ernergieke wijze waarop de burgemees ter in kort tijdsbestek de demping en rio ieering van de Voorwetering in Hoogmade tot het stadium van uitvoering heeft ge bracht, waardoor voor Hoogmade een be langrijke verbetering in hygiënisch en so ciaal opzicht is verkregen. Alvorens tot verdere afdoening van de agenda over te gaan, spreekt de voorzitter de vergadering met enkele woorden toe, waarbij hij- o.a. mededeelt, dat in verband met de spoedig te verwachten benoeming van zijn opvolger deze vergadering zijn laatste officieele vergadering zal zijn. Spr. wilde voor de te houden openbare af- seheidsvergadering thans in intieme kring zijn diepgevoelde dank en groote waardee ring uitspreken voor de voortreffelijke sa menwerking, welke hij gedurende zijn korte ambtsperiode met de raadsleden in Woubrugge heeft gehad. Wegens het veelvuldig voorkomen van de besmettelijke huidziekte scabies en de besmettelijke hoofdonrenheid, vooral bij schoolkinderen, wordt zuster H. Bor aan gesteld tot „schoolzuster", op een salaris (de aanstelling geldt voorloopig voor 1 jaar) van 300. Vervolgens komt het punt slootdemping te Hoogmade weer eens aan de orde. De voorzitter geeft een uiteenzetting van de wijze van financiering van dé hieraan ver bonden kosten. Spreker deelt mede, van de Regenten van de Stichting de Erven Cornelis Sprong de toezegging te hebben ontvangen, dat op 15 Juli a.s. een bedrag van 5000.beschikbaar zal worden ge steld als bijdrage in de kosten van sloot- demping, voor welke waardevolle steun •hij de Regenten openlijk dank brengt. Hij meent, dat deze geste een uiterst belangrij ke sctap beteekent op de weg naar een be tere verstandhouding tusschen de eigena ren en de pachters te Hoogmade. De bij de Staat der Nederlanden en de stichting in eigendom zijnde gedeelten van de sloot kunnen worden overgenomen te gen de formeele koopprijs van 1.ter wijl van de Staat der Nederlanden nog een bijdrage ontvangen wordt van 600. Het resteerende bedrag Van f 6600.zal in twintig jaren worden afgeschreven. Na nog enkele besprekingen over de uitvoe ring van het plan door Ir. Christiaanse en het aanbrengen van een zuiverings-instal- latie voor de geheele rioieering, wordt dit voorstel z. h. s. aangenomen. De heer Van Schagen dankt den Voor zitter voor de verkregen bijdrage van 5000.— van de Stichting, met welk mooie resultaat hij hem feliciteert. Verhooging tarieven van het Gemeente lijk Electr. Bedrijf. Door de directie van de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electri- citeit te Leiden is medegedeeld, dat door dit bedrijf vanaf 1 Juni 1946 voorloopig een kolentoeslag zal worden berekend van 3 cent per kWh. Overeenkomstig het voorstel van B, en W. wordt z. h. s. besloten den kWh-prijs voor kleinverbruikers per 1 Juni 1946 na der te bepalen op 27.5 cent, 14.5 cent, 8.5 cent en 5 cent en de verhooging voor de beide grootverbruikers (polde Oudendijk en Scheepsbouwwerf „De Dageraad") te stellen op 1.47 cent per KWh. Bij de rondvraag drong de heer Van Schagen op bestrijding van onvoeglijkhe- den bij het zwemmen en bij het kampee ren. Spr. wenschte ook een algeheel dans- verbod en als dit niet kan beperking van het aantal dansvergunningen. Ook de heer Schraverus klaagde over het kampeeren. De voorzitter zeide zijn medewerking tot het bestrijden van excessen toe. HOOGLEERAARSBENOEMING Dr. R. v. d. MEULEN. Bij Kon. besluit is als opvolger van wij len prof. dr. N. van Wijk, benoemd tot hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Leidsche Universiteit om onderwijs te geven in de Balto-Slavi- sche talen dr. "R. van der Meulen. Dr. R, van der Meulen, die in 1882 ge boren werd, studeerde aan de Leidsche Universiteit in de Nederlandsche letteren en beoefende daarnaast onder leiding van prof. Uhlenbeck de Slavische taal en ver gelijkende taalwetenschap, In 1907 promo veerde hy bij dezen op een proefschrift ge titeld „Die Naturvergleiche in den Liedern und Totenklagen der Litauer", waarna hij tot 1912 leeraar was aan de H.B.S. en het Gymnasium te Schiedam. In laatstgenoemd jaar werd hij medewerker en een jaar later redacteur aan het Woordenboek der Nederlandsche taal, welke functie hij tot zijn eervol ontslag in 1935 heeft vervuld. In 1925 werd hij benoemd tot lid van de Kon. Akademie van Wetenschappen. R.K. H.B.S. Voor het eindexamen B- afdeeling zijn geslaagd: J. Abbing, den Haag; C. Aakerboom, A. van Beek, Oegst- geest; P. van Berkum, Alphen; P. van der Boog, Leiden; N. de Bruyn, Wassenaar; L. Castelein, Leiden; B. Couvee, Voorburg; R. Donders, D. Dubbelaar, J. van Dijk, Leiden; L. Eggen, Voorhout; C. van Gent, Oegstgeest; A. de Grijs, A. Kaptijn, Lei den; L. Kortekaas, Warmond; Th. Ludlage, Oegstgeest; C. Mathon, 's-Hertogenbosch; N. van Niekerk, Bodegraven; R. Nijssen, Leiden; H. Rebers, Voorschoten; P. van Reisen, Voorhout; Th. Stikvoort, V*nt- schoten; H. Thijssen, Wassenaar; H. Tum- mers, Leiden; A. Umans, Voorburg, H. Veldhoven, Leiden; C. Verkleij, Rijpwete- ring; J. Volders, Leiden; M. van der Weij- den, Noordwijk. Stedelijk Gymnasium. Bevor derd tot de 2de klasse: C. Benschop, H. Broekstra, F. S. J. Dantuma, B. De Bie, J. A. Van Dungen, J. Y. Groeneveld, G. Den Heeten (Leiden), W. Jansen, F. Kalsbeek, G. Kalsbeek, J. Van der Klaauw, W. L. Lu- bach, M, J. Meiners, P. C. Meyer, M. K. Mok, J. W. Schneider, B. Tebrugge, M. A. Woldringh v. d. Hoop, H. W. Briër, W. De Bruyne, G. Van Delft, E. A. Dil, L. M. M. Van Haasteren, G, Den Heeten, E. Hille- brand, Th. De Jong, P. D. Jungerius, J. Kraemer, P. De Priester, Ch. L. Kessler, P. Van der Kwaak, A. M. Mout, P. M. Niekerk, J. Overbeek, M. W. Ragut, D. Van der Vlerk, H. Vossers, D. S. J. Bartstra, H. Feit kamp, G. K. Fokkema, M. Hoogerwerf, A. J. Kelder, J. H. Kramers, P. A. Van der Loo, R. F. J. Noordhoek Hegt, A. Ploeg, S. Rozemond, R. Sloos, P. F. M. Sormani, A. H. Van Stolk, J. Van Til, A. Voorwinden, H. Th. Weiland, A. Wiersma, Chr. J. Hub bard, E. H. Siemens, G. S. de Jong, W. A. Dankbaar, G. Blankert, Chr. Brandt, P. Van Egmond, P. C. Heemskerk, M. Jansen, M. P. Kühler, A. A. Meurs, W. Pison, M. W. J. P. Pompe, B. Renes, H. E. M. Schoenmakers, M. Van Steenis, J. Steketee, J. P. C. Wichers G. H. Wiersinga, P. W. Wybenga, Rob. Corbeau. Herexamen 1; niet bevorderd 21. Bevorderd tot de 3de klas: R. M. Abdoel- rachman, H. L. Bouman, G. De Clerq, F. W. Van Dam, J. A. Dil, H. M. A. Drewes, F. Goudsmit, J. A. Groenewegen, M. M. Hat- tink, N. J. M. Janssen, H. De Jong, H. Kos ter, P. Kuyper, D. B. Loebis, J. W. Meyer, R. Moens, H. P. H. Van Moll, I. R. Van Roijen, E. A. H. Van de Sande Bakhuyzen, W. Teljeur, J. M. Verloop, A. M, Alting, W. J. Van Benten, Blankenstein, P. W. De Bruijne (Leiderdorp), G. J. B. Corts, Chr. De Groot, M. Van Hagen, M. J. Van Heel, D. Van Leeuwen, L. H. Van Leeu wen, A. D. Mulder, D. Noort, L. De Pries ter, L. H. Reys, A. Van Santen, I. Scholten, R. E. Spijker, J. Van Suchtelen, A. H. Zwart, J. Th. P. De Bruyn, P. W. De Bruijne, R. David, P. C. Groeneveld, J. R. H. Hoogervorst, M. C. S. De Jager, C. U. Van der Klaauw, H. A. E. De Koning, E. Oele, E. Reyers, H. Rijksen, H. Ter Schip horst, N. Van Weeren, H. Weiland. Herexa men 1; niet bevorderd 18. Bevorderd tot de 4de klasse: P. Van Bem- melen, J. A. De Boer, J. Boter, M. De Clerq, G. W. J. Drewes, Th. M. Th. Droogh, P. Jansen, G. G. Knibbe, P. R. Locher, H. N. De Mooy, H. B. Rozemond, H. Rijksen, J. K. Steensma, M. J. Steensma, A. De Vos, N. Warmoltz, J. M. W. v. Weerlee, H. J. Braakman, P. De Buck, G. Burgersdijk, H. R. Goudsmit, I. Le Grand, W. D. C. Ter Haar, A. Van Haasteren, R. Hazelhof, W. W. A. Van Heel, W. Holleman, M. J. Kloe ke, A. Van der Leer, K. Lems, S. M. L. v. d. Marei, E. G. Meurs, P. J. Mulder, A. De Neef, S. Overdiep, W. Perdeck, L. W. Stree- der, W. A. Veltkamp, J. W. Van Wingen. Niet bevorderd 6. Bevorderd tot de 5de klasse: K. H. Alting, L. W. Bakhuizen v. d. Brink, P. De Clercq, H. Cleveringa, J. G. N. Cupédo, E. E. M. Van Eecke, Ph. W. H. Eskes, J. Van 't Hof, P. H. Hugenholtz, J. A. Janssen, H. Kokail, H. E. Koster, S. M. Kramers, M. Ch. Muy- ■ert. M. Noordhoek Hegt, L. Van der Plas, T. Ploeg, M. Polak, Ch. C. Viets, A. J, Bote- renbrood, G. Van Hagen, E. L. De Jager, A. C. Kiers, D. A. Kruyt, P. W. Martyn, H. Möller, W. Noordegraaf, N. Nust, J. Par- mentier, G. Polak, H. M. Smit, E. G. Sprey, A. Teilegen, A. De Wit, L. Woltjer, H. Yke- ma, M. Planteydt. Niet bevorderd 6. Bevorderd tot 6 A: H. Alting, J. Van An ken, A. Van Haarlem, I. A. Kayadoe, H. J. Mulder A. Nust, S. Oele, G. W. Punt, J. G. Punt, C. Rozemond, J. Wessel. Niet bevor derd 5. Bevorderd tot 6B: J. R. Bouma, H. G. Van Brummen, R. Buurman, W. A. Van Heel, J. Hoogendoorn, A. Ingelse, J. Locher, B. Lubach, A. Meyer, A. W. De Ruyter v. Steveninck, O. I. Sinke, W. Spittel, W. De Tombe, J. Vlieger, H. Van der Wal, A. Fuchs, P. Fuchs, O. Assmann, G. Jöbsis, M. Jansen, K. v. d. Plas. Niet bevorderd 1. Kajotters Dekenale Parochie. Alle le den worden morgenmiddag om half drie verwacht bij de Schrijversbrug a. d. Zijl singel. Teekenbehoeften, busje en zwem' pak medenemen. Francisca Ro ma na werk. Wij verwij zen naar een advertentie in dit nummer betreffende een verzoek tot steun in de uitzending van 120 kinderen naar Esbeek. Gistermiddag heeft prof. dr. A. C. Bou man, benoemd tot hoogleeraar in de alge- meene taalwetenschap, de Oudgermaan- sche talen en hun letterkunde aan de Leid sche Universiteit, zijn amfbt aanvaard met een inaugureele rede over het onderwerp: „Karakterteekening in de Oudgermaan- sche letterkunde". K.J.M.V.'ers en K.J.Z.M'ers uit Leiden en omgeving. A.s. Woensdag 17 Juli om uur komt Rector Brans, nationaal Aal moezenier v. d. K.J.M.V., naar het Anto- niusclubhuis a. d. Mare, waar hij het woord tot ons zal richten. Het onderwerp, dat de Nationaal Aalmoezenier zal aan snijden, is getiteld: „Van Binnen uitvan Onder af". Alle jonge Middenstanders uit Leiden en omgeving (speciaal de leden van de K.J.M.V. groepen en Kath. Jonge Za- kenmiddenstandersgroep) maar ook aspi rant-leden en de Jonge Middenstanders uit de K.J.B. groepen en alle overige Jonge Middenstanders worden verwacht. Bei'eidt onzen nieuwen Nationaal Aalmoe zenier, die de opvolger is van Rector Beune (thans Pastoor Beune) een warme ontvangst, door a.s. Woensdagavond allen op te trekken naar het Antoniusclubhuis a. d. Mare. Naast de spreker verzorgt een kleine groep m.m.v. Simon Klein en Nico Schrama een cultureel programma, dat ons zal verplaatsen in een zonnige zomer avondstemming. STADSRAAD Plaatselijke staf N.K.J.B. Leiden. UNIVERSITEIT. Geslaagd doctoraal examen Rechtsge leerdheid: de heeren: E. E. M. Melchers te Schiedam, F. J. M. Nivard te Rotter dam, mej. R. Swart te Rotterdam, mej. M, Hoetink te Rotterdam, mej. H. A. Loge man te Apeldoorn; doctoraal examen Letteren en Wijsbe geerte (Romaansche taal- en letterkunde) de heer L. v. d. Boogerd te Scheveningen; candidaats examen Letteren en Wijsbe- geert C. 1 mej. J. E. Willemse te Voor burg; candidaats examen Letteren en Wijsbe geerte B de heer P. A. F, van Veen V 's-Gravenhage; propaedeutisch examen Godgeleerdh. de heer P. A. L. Brinkman te Leiden, de heer J. W. Falkenburg te 's-Graven hage; doctoraal examen Wis- en Natuurkunde (Pharmacie) de heer A. W. Groes te Utrecht, Gepromoveerd tot doctor in de Wis- en Natuurkunde op proefschrift, getiteld „De Smaak van 3-Amino-Benzonitril van 1- Halogeen- en l-Alkoxy-2-Amino-4-Cyaan- benzeen" mej. M. Petri, geboren en wo nende te 's-Gravenhage. tot doctor in de Letteren en Wijsbegeer te op proefschrift, getiteld „De Astrono mische Mythen in de Grieksche Literatuur van Homeros tot Aratos" de heer L. W. Labordus, geboren te 's-Gravenhage, wo nende te 's-Hertogenbosch; tot doctor in de Geneeskunde op proef schrift, getiteld „Experimenteele bijdrage tot de kennis van den aard der Mictiestoor- nissen bij het Adenoma Peri-Urethrale" de heer J. Glazenburg, geboren te Zaandam, wonende te Amsterdam. Vacantiebezigheid voor de jeugd. Gis teravond werd in het Volkshuis aan den Apothekersdijk een bijeenkomst gehouden van alle werkers, die aan het vacantiewerk voor de jeugd hun steun hebben toegezegd. Het betrof hier een bespreking van de prac- tische uitvoering van de gemaakte plannen om de jeugd vooral de jeugd, waarvan men anders veelal baldadigheden verwacht gedurende drie weken zoo aangenaam mogelijk bezig te houden. Op 29 Juli zal de eerste vacantiedag be ginnen, Vrijdag daarvoor vindt de inschrij ving plaats. Er worden drie wandeltoch ten uitgeschreven, n.l. rond Allemansgeest, de Postbrug en de Weipoort. Op 2 Aug. moeten in de diverse wijken selectiewed strijden worden gehouden voor de afvaar diging van vijf candidaten voor de op 9 Aug. in den Leidschen Hout te houden sportfeesten. Er zullen voorts zwemwed strijden zijn, filmvoorstellingen in Trianon en Lido, er worden boottochten gehouden en op 4 Sept. zal de opvoering plaats vin den van „Repelsteeltje" als sluitstuk der vacantievreugde en ter belooning voor de. genen, die aan een en ander hebben me degewerkt. De deelname aan deze vacan- tiebezigheden kost 0.10 per week per kind. Bij deelname van meer dan drie kinderen uit één gezin bedragen de kosten f 0.30 per week. De kosten voor den boottocht zullen ƒ0.15 bedragen. Binnenkort vèrschijnt in de verschillende wijken het volledige pro gramma. DISTRIBUTIENIEUWS. Maandag is letter S tot en met Stal aan de beurt voor het afhalen van schoenen bonnen. Voor het aanvragen van werkkleeding zijn de letters K en L aan de beurt. Gisterenavond vond in Oud-Hortus- zicht de uitreiking plaats der diploma's aan de cursisten van den E.H.B.O.-dienst afd. Leiden in tegenwoordigheid van bovengenoemd Bestuur. De diploma's wer den met een toepasselijk woord door Dr. H. J. Postel, docent der cursus, uitgereikt aan de navolgende cursisten: de heeren: P. C. Arnoldus. J. Pison, L. Ravensbergen, J. Kiel, M. Kiel, D. Munnik, J. Kalkhoven, Th. W. Pet, A. Benning, A. B. H. Hogen- doorn, M. Ramp en J. A. Wassens; aan de dames: J. C. Speel-Mensen, W. J. A. Paal vast Mensen, C. J. Verbiest, E. v. Lunteren, P. J. Gijbeis, D. P. Overdijk, J. A. Hamer- ling, D. E. Smit, M. Kwestroo, J. M. Over- dijk, C. Verbiest. C. Goddijn, M. A. Buur man en Ch. M. Vorst. De voorzitter, de heer A. F. Kriek, heet te alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder Dr. H. J. Postel, docent, wien werd verzocht de diploma's uit te reiken, hetgeen door Dr. Postel werd gedaan met een toepasselijk woord. Namens de cursisten mocht Dr. Postel uit handen van den voorzitter een boek werk in ontvangst nemen, waarvoor deze zeer erkentelijk was. Het officieele ge deelte was hiermede ten einde, nadat ook aan de heeren Vendrieg, Piek en Does burg voor hun bewezen hulp een boek werk ter hand was gesteld. H.B.S. voor Meisjes. Toegelaten tot klasse 2a: E. A. den Baars, R. M- Bakkes, J. A T Braakman, A. J. Doove, J. M. Eer- hard, A. C. Grotenhuis, J. P. Hilgersom, A. E. M. Höhle, C. R. den Houting. N- de Kramer, M. van der Lecq, M. van de Mee- n, M. J. van der Noordaa, M. T. Th. Pad denburg, L. J M. Plouvier, A. M. Ras, I. D. Richter, J.'T. Rüsd'ük, M. H. Schmohl, C. M. Smit, A. M. T. van Thiel, A. Zaal berg, A. de Bruin, S. Koesoemadilaga. Af gewezen 7 leerlingen. Tot 2b toegelaten: H. A. Beekman, E. M Bouwmeester,H. C. van der Burg, C. Develing, D. van Dijk, L- A. Ermers (Loui se), G. F. Ermers (Gertrude), J. S. van der Ham, A. J. Holleman, E. J. S. Hulst, M. J. Kuper, C. Marree, B. T. K. van Oort, E. W. Paddenburg, W. F- Pieterse, I. de Rede, C. H. A. Rosen, W. M. Schelke, D. R. Sie- besuia, C. M. Smit, N. van der Stoel, A. M Valk, J. C. Vreeburg, M. A. R. Wolff, T. C. Zijlstra. Afgewezen 4 leerlingen. Toegelaten tot 2c: A. van Burink, I. De- rogee, M. J. E. Eelsing, M. W. Flameling, R. B. Hêymans, N. Hogendijk, J. A. Horikx, C. W. de Kodk, H. W A. Larsene J- Maas, C. A. de Mik, L. C. Muller, N. C. E. von Metzsch, C. M. Overdiep, W. H. Parmentier, E. Rowaan, H. A. M. Schlatmann, J. M. Starrenburg, H. D. van den Steenhoven, L. M. Stijgers, W. S. Varkevisser, E. Heek. Afgewezen 4 leerlingen. Toegelaten tot de 3e klasse: B. Aten, G. E. H. Bossdhart, A. Deysselbloem, E. Doorn, T. Fornara, A. H. Grullemans, W. v. Heusden, M. M. Hoitink, B. M. Xdenburg, M. C. Kamsteeg, H. E. A. Kusen, M. Lau- rentius, A. Tromp. D. Veendorp, C. J. Ver- hey van Wijk, Th. M. F. van der Vijver, J. de Bruin, F. Ziek. Afgewezen 6 leerlin gen. Toegelaten tot 3e klasse: A. M. van den Berg, J. Blitz, E. M. Buit, P. W. de la Court, A. C. Deker, A. M. de Grot (Ans), G J. de Grot (Tiny), N. de Hen, J. M. van Heuven, A. M. de Hooge, J. de Kemp, R. Lamens, W Molhoek, H. J. Pitlo, G. M. M. Rekers, E. M. van der Spek (Béa), C. W. van der Spek (Tootje), A. M. van der Stam, E. C. Turion, M. J Zaalberg, J. M. van Zijp. Afgewezen 5 leerlingen. Toegelaten tot 3e klasse: J. E. M. Beers te- cher, E. R. v. Bentheim van den Bergh, T. Bosse, B. H. ten Geuzendam, M. B. Gras, E. Groen, J. C. van Helden, J. C. van Hoe ken, A. de Jong, W. Kaleanink, E. R. Kess ler, L. J. Lagendijk, W. B. Panhuyzen, A. M. T. Plouvier, A. I. J. Schenk (Ada), P. C. T Schenk (Paula), J. M. Stam, L. Ver huist, C- J. Voorbij, L. A. Wiessing, M. Wolff, M. Koesoemadilaga, I. Vijgen. Af gewezen 1 leerling. Toegelaten tot de 4e klase afd. M.M.S.: M. J. van Baarle, A. M. Bey, L. Boon, T A. juma, M. Bleuzé, C. Brunsveld Kei zer, L. H. Burgersdijk, C. M. J. M. Dek, M. P. Hosman, A. J. van de Leuv, G. C. Ma ters, T. Nieuworp, J. N. Ottevanger, J. C. Paulus, A- Jansen, L. G. van Rijsinge, I. C. Schophuizen, C. M. E. Smit, M. E. A. Stru- ve, G. Teljeur, G. de Wilde. Afgewezen 2 leerlingen. Toegelaten tent de 4e klasse afdeeling B: G. Beyer, A. Bodde Bouman, J. G C. Bote- renibrood, E. M. Creyghton, G. W. van Ewijk, H- G. Eygendaal, N. Feitkamp, H. J. Gerlings, J. M. G. Goddijn, L. E. Heine, G. van der Hoeven, L. D F. Lameyer, R. C. Lindeman, H. van der Mark, M. van Steenis, H. Tymons, M. Voorduin, L. G. Vroom. T. Vijgen, T. J. Wijnbeek, H. M. Zandvliet. Afgewezen 3 leerlingen. Toegelaten tot de 4e klasse afdeeling M. M.S.: A J. Barenidrecht, N. C. Bentfort v. Valkenburg, S. C. van Benthem van den Bergh, E. C. Boeke, E. Th. Bruyn, L. Co- sijn, M. A- F. van Eecke, I. A. Gravesteyn, N. Y. de Haan, M. A. van den Heuvel. J. W J. van Hoek, J. F. N. van Kleffens, S. M.' Kloots, A. M. T. de Koning, W. M. C. Metselaar, F. de Meyier, B. van Noort, M. Oort. M. J. Prangers, E. Punt, A. M. Re- kers, H. J. Renier, H. A. Sannes, A J. Schallenberg, D. Somimeling, J. Verschoor, I. Verstelle, S. J. M. van Zanten, N, A. E. Zwart, F. de Jong, R. Vogel, L. Wennekers, Afgewezen geen. Toegelaten tot de 5e klasse afdeeling M. M.S.: E. Bakker, M. J. Coenraads Neder- veen. F. J. van Gelderen, I. N. den Hartog, A. H. Hendriksen, A. E. Lagaay, G. H. A. Kromhout, H. H. Lau, F. A. Panhuyzen, I. Schophuizen, G. Stapel, B. L. van der Wee- Ie, F. Huizinga. Afgewezen 8 leerlingen; herexamen 1 leerling. Toegelaten tot de 5e klasse afdeeling B: J. N. Boekee, W. van Dunné, M. P. M. Er- lee, M. H. Feldimann, J. E. Fuhri Snetlage, L. Glasbergen, H. J. Goudsmit, H. E. H. de Haas, H. F. Hageman, M. O- L. Klein, G. v. Konijnenburg, M. G. Lestrade, A. M. Lou- werse, M. H. C. Mizé, W. A. M. Pley. F T. Scheer, M. C. Smit, A. R. Spijker, C- M de Wit, A. van Zutphen. Afgewezen geen! Toegelaten tot de 5e klasse afdeeling B: S. S. Abdoelrachman, E. M. D. Bekkers, E. C. van Gastel, A. Hageman, D. W. G. Ha mer, M J. Kleyburg, S. M. Olivier, E. Snoek, J. B. E. Stokhuyzen, A. T. S. Stroo, J. W. Terpstra, F. E. de Wit. Afgewezen geen. Toegelaten tot de 5e klasse afdeeling M. M.S.: R. Berkenbosch, C. J. Borleffs, C. J. W. Elsgeest, H. de Geus, M. Kaan, G. E. C. T. ten Kate, J. E. Kerkhof, M. J. Koppeno], Th. C. Krantz, F. J- Libot, P. Meirink, M. Pieterse, J. van der Plassche, J. Post, C. E. van Ree, J. Sloos, C. Th. van der Spek, J. Stuit, M. Suringar, G. A. H. Vlam, H. M. Voorhoeve, T. Zekveld, H. A- Zwetsloot. Afgewezen 3 leerlingen. Toegelaten tot de 6e klasse afdeeling B: A. Bergers, E. I. Boteren'brood. M. Crève- coeur, A. M. H. Driessen, M. C. van Eek, G. M. van der Hèyden, M. E. G. Kleyn, J. H Kloeke, J. J. Nieuwizwaag, M. B. Pan man, C. M. Rindtsmia, C. van de Rotte, M. A. Schaper, P. J. Sloos, M. L. Vrom, A. M. C. Wartena, H. G. van der Werff, Afgewe zen 4 leerlingen. Zondagsdienst Huisartsen. A.s. Zon dag 14 Juli zal de dienst worden waarge nomen door de dokters De Bruijne Teeu- wen, Postel en Hartman. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zater dag 13 Juli 18 uur tot Zaterdag 20 Juli 8 uur waargenomen door: de Apotheek Her- ding Blanken, Hoogewoerd 171, telefoon 20502 en de Apotheek Reijst, Steenstraat 35 telefoon 20136. Te Oegstgeest door de Oegstgeester Apotheek, Raadhuispark 8, telefoon 26274. BURG. STAND. Geboren: Theodora, d. v. A. Krom en T. van der Leljj; Lijntje Maria Theodora d. v. W. T. Kemperman en A. J. Stigter; Martinus, z. v. M. Paats en J. M. Moeliker; Louis Charles, z. v. J. Laman en J. P. Ju; Paulus, z. v. E. A. Favier en P. Siere; Lau rens George Frederik, z. v. M. W. v. Doorn en H. Sirag; Johanna Helena Elisabeth, d. v. H. P. Klein en A. M. A. Varkevisser; Richard Edward Franciscus, z. v. A. Rei- singer en G. Wolsing; Jan Hendrik, z. v. A A. Langezaal en J. G. Jonkers; Pietcr- nella Geertruida, d. v, J. H. Lepelaar cn P. G. Weeber. Overleden: J. H. Pieket, m. 33 j.; J. P. Meershoek, wednr. 80 j. voor Zondag. HILVERSUM I. 8.30 Hoogmis; 10.30 Prot. Kerkdienst; 12.30 Lunchconcert; 13.40 Apologie; 14. Nederl. Kamerkoor; 15.40 „Magnificat" van Bach; 16.30 Ziekenlof; 17.Prot. Kerk dienst; 20.Sportreportages; 20.15 Aansl. Kurhaus. HILVERSUM II. 10.Kamerorkest; 11.Zondagmorgen programma; 13.15 Les Gars de Paris; 14.30 Aansl. Kurhaus Scheveningen; 16.15 Sport, flitsen; 17.30 Oome Keesje; 19.Prot, Stu- aiodienst; 20.15 Gevar. programma; 21.30 Hersengymnastiek. voor Maandag. HILVERSUM I. 9,15 Ziekenbezoek; 9.30 Gr. platen; 10.30 Gram. platen; 10.30 Morgendienst; 11. Vioolrecital; 14.20 Zangrecital; 14.45 Con cert; 21.15 N. C. R. V. orkest, 22,30 Gram. platen. HILVERSUM II. 10.Morgenwijding; 13.15 Omroepor kest; 15.30 Kamerorkest; 17.De school is uit; 18.15 Concert; 18.50 Mandoline ensem ble; 20.15 Residentie-orkest; 21.Herden king 2de overval Weteringschans; 22.15 Cabaret. LEIDEN, 13 Juli. Groenten. Per 100 kg.: Spitskool f 67, rabarber f 58, peen f 14 17, andijvie f 4.50—5.90, sla f 1.308.90, aardbeien f 104146, snijboonen f 130 190, tuinboonen f 1115, stamboonen f 160 190, doperwten f 3360 peulen f 60 73, postelein f 69, spinazie f 813, toma ten f 3150, per 100 stuks; komkommers f 731, bloemkool f 1083, meloenen f 90 205, perziken f 78. per 100 bos: kroten f 40, peterseik- f 0.506.30 radijs f 1.90 2.60, selderij f 2.205.10, peen f 1419. R.K. MEISJE b. z. a. met Aug. voor 2 da gen in de week. Br. aan agent v. d. blad Jac. Zand bergen, Zoeterwoude. 9044 H.H. TUINDERS Aangeboden voor Augustus levering: Duitsche everne. Roem van Iperenburg. Da- meto, alle planten uit de Bommelerwaard. Te bevra gen P. A. Hoogervorst. C 252. Ter Aar. 8855 NET R.K. MEISJE b. z. a. voor den dag leef tijd 16 jaar. Br. onder letter A aan R. Paauwa Kantoor boekhandel, Roelofarends. veen. 936 Voor direct gevraagd we gens huwelijk 'der tegen woordige een flink R.K. MEISJE in gezin met kinderen. Meerdere hulp aanwezig, was geheel buitenshuis. Dieben-Beekman, Verl. bloemistenl. 50, Leiden. gevraagd bij J. Slootweg, Kerkstraat 33, Wassenaar. Tel. 2526 9060 Student vraagt ing. Sep tember, centrum stad. Oegstgeest of omg. zieken huis Gem. Zlt-Slaapkamer of gem. zitkamer plus slaapkabinet zonder pen sion. Br. met opgave van prijs R. G. Stein, Pieters kerkhof 9, Leiden. 318 TE KOOP Hangkast met spiegeldeur 75.3 fauteuils S 30 per stuk, bureaustoel f 15, bank (veerend) f 15, thee wagen 25.een armstoel met 2 stoelen (leeren) f 35 1 pers. kapokmatras f 45.— Witte Rozenstraat 50a, Lei den. 321 KENNISMAKING. Net R.K. persoon, 32 jaar, tast werk, wenscht kennismaking met degoljjk R.K. meisje tusBohen 24 tot 28 jaar. Brioveu liefst met foto, bureau van dit blad No. 9055, krijgt in korten tijd zijn oorspronkelijke klenr terug door 't scheikundig samengestelde preparaat CLGctcLLn. Vrugt gratis toezending brochure aan HoofddepSt Havenstraat 18S, Rotterdam AANGIBODIN een mooi bovenhuis voor benedenhuis. Huurprijs /21 per maand. Br. onder no. 320 bur. v. d. blad. TE KOOP een 3-pits gasstel met blad en bijbehoorend tafeltje, tevens prima wielen op kogellagers voor kinder en wandelwagens. Adres Rijksstraatweg 473a, Den Deyl, Wassenaar. 9058 Garagebedrijf v. d. Pijl, Stompwijk. vraagt een vol slagen Kan ook intern. 9051 Te koop aangeboden een KOELKASTJE JONGST! BEDIINDK Gevraagd een jongste be diende door Administra tiekantoor M C. Overduin, Oude Singel 188. Leiden. Persoonlijk of schriftelijk aanmelden. 319 Biedt zich aan een net R.K. JONGEMAN 19 jaar voor expeditie werk waap gelegenheid bestaat te leeren chauffeerea. Br. onder no. 9040 bur. v. d. bi. R.K. MEISJE voor d. of d. en n. per half Juli of Aug. bij J. Balt, Dorpstraat 79, Noordwij- kerhout. 9032 jonge hennen van erkend fokmateriaal. onder Rijkskeur, Broederij Groeneveld. Tel. 25590. Er. kenning A 15386. v. d. Valk Bouman weg no. 26a, Jonge haantjes f 1.316 GEVRAAGD een R.K. BOERENKNECHT goed kunnende melken en met alle boerenwerk be kend bij L. Clemens. Bin- nen-Kaag Post Abbenes. MEUBELEN 1 en 2 pers. ledikanten met spiraals, 1 pers. opklapbed, electr. stofzuiger 125 volt, tapijt (vast kleed) 55 m. x 3.50 m. prima cocoslooper 6.90 m. x 0.70 m. en deur matten, groote uitschaafta- fel met inlegblad, 4 groote ballen voor korfballen, overgordijnen, veerenbed enz. Vaneman, Zuidb.weg 25. Zoeterwoude. 9039

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3