Het bezoek van Churchill aan Leiden OMGEVING ALPHEN AAN DEN RIJN Treinverbinding met Leiden hersteld. Ofschoon de Directie van de Nederl. Spoorwegen de verbinding van onze ge meente met de stad Leiden direct na de bevrijding zoo goed en kwaad als het ging tot stand heeft weten t? brengen was de toestand verre van ideaal. De Canadee- sche vrachtwagens, tot „spoorbussen" ge bombardeerd, boden vanzelfsprekend niet het comfort, dat we in de mooie Diesel- treinen gewend waren. Thans is aan al dat gesukkel een einde gekomen door de heropening van het baanvak LeidenAlphen. De eerste trein werd met eenige plech tigheid van de zijde der Ned. Spoorwegen en van het gemeentebestuur alhier, uitge leide gedaan. Loco-burgemeester J. Spreij Thzn., sprak enkele woorden van voldoe ning en dankbaarheid jegens de Directie der N. S. Deze eerste trein op dit traject vertrok, nadat er een krans aan de voor zijde was gehangen en het Muziekcorps „Crescendo" het „.Wilhelmus" had ingezet. KATWIJK Eeuwfeest. De viering van het Eeuw feest der parochie gaat thans vasteren vorm aannemen. Behalve de kerkelijke viering do^r een Pontificale Hoogmis, voorafge gaan door een Triduüm, te geven, door Pa ter Borromaeus de Greeve, O.F.M., zal een tentoonstelling gehouden worden van voor werpen en foto's betrekking hebbend op handelingen en gebeurtenissen uit dat hon derdjarig tijdvak. Dan zal in den tuin ach ter kerk en pastorie een openluchtspel ge geven worden. Opgevoerd zal worden het middeleeuwsch spel „Elkerlijck" met daar na het komische spel ..St. Franciscus eet pasteien", alles onder leiding van en met spelers van A. Sweers, uit Bussurn. Dit spel. zal toegankelijk zijn voor iedereen en er wordt op een zeer groote opkomst ge rekend. Gemeenteraad. De R.K. Volkspartij vergaderde in het Parochiehuis. Voornaam ste punt der agenda was vaststelling van de groslijst voor de gemeenteraadsverkiezing. Besloten werd met drie candidaten uit te bomen. De groslijst bevat de volgende na men: C. J. Boskamp, Oh. Moerkerk, G. A. Ouwerling, Hub. N. v. Paridon. Op de Zon dagen 1926 Mei en 2 Juni zal stemming plaats hebben voor de volgorde op de de finitieve lijst. Na benoeming van enkele personen voor de stemibureaux, volgde i-ondvraag en sluiting. Bevrijdingsfeest. De bevrijdingsfeesten zijn hier op grootsche wijze gevierd. Na de kerkelijke viering had er een kranalegging plaats op de begraafplaatsen, waarna op- marsch door de muziekver. - en de gym- nastiekver naar het voetbalterrein te Kat wijk aan den Rijn. Hier werden hindernis- wedstrijdert te paard gehouden, gevolgd door een gymnaktiekuitvoermg en voet balwedstrijd. Om half acht taptoe, vlag- genparade en volkszang met begeleiding van de muziekver. U.N.I. De feesten zijn buitengewoon geslaagd. Roode Kruis. Katwijk, dat voorheen ingedeeld was bij de afd. Oegstgeest van het R.. Kruis, heeft thans een zelfstandige afdeeling. Voorzitter is de heer A. Roos dorp, secretaris de heer E. v. Wens veen. Afscheid. Oe heer Tieleman, hoofd commies ter secretarie heeft, voor zijn ver trek naar Haarlemmerméér, waar hij be noemd is tot gemeente-secretaris, offi cieel afscheid genomen ten gemeentehuize. Wegens afwezigheid van den burgemeester werd hij toegesproken door den secr., den heer Boekhoven. Vervolgens door den heer Neerbos, den heer Thijssen en den heer W. Schoneveld. De heer Tieleman sprak tot slot woorden van dank voor deze belang stelling. Personalia. De heer Huisken is, na 35 jarigen trouwen dienst aan het Zeehospi tium, met pensioen gegaan en bij diens vertrek op uitbundige wijze gehuldigd door directie, personeel en patiëntjes van het Zeehospitium. Voetbal. Een wedstrijd tusschen Kat wijk-Roodenburg eindigde met een over winning van 42 voor Katwijk. LISSE Herdenking W. L. Döll. Aan den vooravond van den 4en Mei 1946 is ten meentehuize een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis van. den heer W. L. Döll Aanwezig waren de echtgenoote en de familieleden van den overleden ambtenaar, de vertegenwoordiger van de illegaliteit en het ambtenarencorps. Namens de illegaliteit sprak allereerst aalmoezenier, groot-majoor, P. Schoone beek. vroeger kapelaan der St. Agatha- parochie, die de nagedachtenis van den heer W. L. Döll, voor het vaderland geval len door zijn illegaal werk als hoofdklerk ter secretarie, eerde en hem als voorbeeld stelde voor zijn groote plichtsbetrachting en offervaardigheid Het offer van zijn .le ven is evenwel niet voor niets geiveest, want door zijn werk heeft hij veel andere levens gered. Na eenige woorden tot de familie van den overledene te hebben ge richt bood hij namens de illegaliteit het gemeentebestuur een geschenk aan, die in de benedenhal' van het raadhuis was 'ge plaatst. De loco-burgemeester, J. W. R. Lefeber, antwoordde, dat de nagedachtenis van den heer Döll steeds in groote eere zal blij ven en de gedenksteen in het raadhuis een eereplaats zal blijven innemen. De gemeente-secretaris, de heer J. de Haan, die met den heer Döll en W. T. M. Buschmane rnede tegenwoordig, in het concentratiekamp hebben vertoefd, sprak woorden van groote erkentelijkheid. Met een persoonlijk woord tot de familie, mede namens zijn kampgenoot Buschman ein digde spreker. Hierna werden bloemen bij de gedenk steen neergelegd. Een der familieleden dankte. Zilveren jubileum. Zondagmorgen werd tot intentie van den heer P. van Berkel, die gedurende 25 jaar armmeester der parochie is geweest, een plechtige H, Mis opgedragen..Na de H. Mis was er een gemeenschappelijk ontbijt in huize Pius. De gehóuden receptie gaven vele paro chianen de gelegenheid om den sympa thieke:. voorzittei' van het armbestuur met zijn zilveren jubileum geluk te wen- schen. Het feest werd besloten met een plechtig Lof. NIEUWKOOP. Herdenking bevrijding. Zaterdagmid dag vond een herdenking plaats van de ge vallenen 19401945, welke was voorbereid en georganiseerd door de gezamenlijke jon gerenbewegingen in'onze gemeente. Op het grasveldje naast de R.K. kerk was een sym bolisch grafmonument opgericht. Nadat een inleiding was gegeven werd het „Wilt he den nu treden'' gezongen. Vervolgens werd namens de oud-strijders en de illegaliteit gesproken, terwijl een der jongeren daarna een declamatie uitvoerde n.l. „Het Lied der gevallenen" van Gabriël Smit. Hierna sprak een vertegenwoordiger van de gezamenlijke jongerenvereenigingen, in aansluiting waar op een krans werd gelegd door de drie sprekers. Toen kregen de vereenigingen en de burgerij de gelegenheid bloemen te leg gen; hiervan werd door velen, vooral ook door kinderen gebruik gemaakt. De plech tigheid werd besloten met het „Wilhelmus". „Tot aller genoegen". De tooneelclub „Tot aller genoegen" heeft in de afgeloopen week met groot succes tweemaal opgevoerd het tooneelspel „De Stormbal hangt uit". Het spel gaf een overzicht hoe het er aan toe ging in den tijd der nazi-overheersching, hoe sommige menschen meehuichelden met den vijand, terwijl diezelfde menschen na de bevrijding weer trachtten „vier witte voeten'' te krijgen bij de Engelschen. Een ieder kon een les meenemen: de N.S.B.-er, maar vooral hij die door lage practijken nu nog tracht de goede orde te verstoren, en daardoor bewijst, dat hij den oorlog wilde, de zwart-handelaren kregen hun deel. NOORDEN Oranjevereeniging. De herdenking der bevrijding is op waardige wijze ge vierd. 's Morgens om 8 uur klokkengelui. Om 11 uur één minuut stilte waarna alle vlaggen in top werden geheschen. Om 2 uur werd door de oud-strijders een krans gelegd op het graf van S. v. Capel die op 5 Mei 1940 te Katwijk als soldaat sneu velde. Des middags kinderoptocht met ver sierde fietsen en karretjes. Na de optocht werden de kinderen getracteerd en de prij- uitgereikt in zilvergeld, dat door de winnaars met gejuich werd ontvangen. NOORDWIJK Vereenigde Noordwijksche spelers. Na hun eerste succesvolle optreden met de „Vier Jaargetijden", brachten deze spelers nu op een drie-tal avonden iets geheel an ders en wel in den Vorm van cabaret en De auteur van dit geheel, de heer Nard Augustinus, heeft hierbij 'wel blijk gegeven van zijn kunde om een dergelijk iets in elkaar te zetten en zijn medewer kers (sters) zoo te instrueeren, dat alles vlot van stapel liep. Alleen was het samenge stelde wel wat te oppervlakkig en gaarne hadden wij er meer een opbouwende ten- denz in zien verwerkt, iets zooals het mooie sluitstuk van deze avonden met de vlag- genparade en de ode op Holland met zijn molens. Uitbeelding en decors waren hier bij schitterend. Het leutige in de cabaret stukjes werd wel gedragen door „Henkie", welke zijn reputatie als komiek hierbij ten volle heeft ontplooid en allen deed daveren van het lachen. Ook de Burgemeester en John uit het Schorpioentje hadden succes. Deze Cabaret-revue liet zien, dat de ver eenigde spelers over zeer goed krachten be schikken. De décors waren van den heer Schaaij en de grime van den heer Cor Verwij. Vreemdelingenverkeer. De gehouden propaganda-avond gehouden in het Casino door V.V.V. „Noordwijk Vooruit", heeft niet die resultaten opgeleverd, welke wij ervan verwacht hadden, want al was de op komst behoorlijk, deze had toch veel groo- ter moeten zijn, voor een groot gedeelte der Noordwijkers is het vreemdelingenbezoek een voornaam belang. De voorz., de heer H. J. Wenkebach, be lichtte de vreemdelingen-belangen, waarna optrad het cabaretgezelschap van Chiel de Boer. Van dit zeer beschaafde gezelschap hebben zeker alle aanwezigen genoten. Zij brachtbn allen iets zeer aparts. VOORSCHOTEN Gemeenteraad. In de jongste vergade ring van den gemeenteraad werd' een voorstel aangenomen om de beheersver ordening der bedrijven te wijzigen om tc voorkomen, dat de gemeente jaarlijks 10 van de winst der bedrijven moet terug geven aan de bedrijven ter aanvulling van een reserve, wegens den slechten finan- cieelen toestand der gemeente. Aldus aan genomen. Vervolgens werd een wijziging aange nomen in de orde- en veiligheidsverorde ning, daar er vele klachten zijn binnenge komen over zwemmers in de Vliet en in het water nabij de Haagsche Schouw en over het wangedrag op het land opdat de politie streng kan optreden tegen excessen, Daarna werd de gemeentebegrooting vastgesteld als volgt: gewone dienst: totaal der uitgaven 853.201.18. Totaal der inkomsten 491.194.37. Nadeelig saldo ƒ362.006.81. Kapitaaldienst: totaal der uitgaven 1.517.513.79; totaal der inkomsten 1.472.033.12. Nadeelig saldo ƒ45.480.67. Het college Van B. en W. deelde den Raad mede, dat in den loop van dit jaar in deze gemeente 8 arbeiderswoningen mo gen worden gebouwd, waarbij het Rijk 90 bijdraagt in het jaarlijksche exploitatie tekort en daar de woningnood alhier ont stellend groot is, adviseerden B. en W. den Raad over te gaan tot den bouw. De stich- tingskosten worden geraamd op 76.000. Een geldleening kan worden aangegaan op aannemelijke voorwaarden n.l. een rente' percentage van 3 een koers van 100 en een aflossingstermijn van 50 jaar. Na eenige bespresking werd hiertoe besloten, Hierna verleende de voorzitter het woord aan den heer Th. Stikvoort, die terug kwam op de benoeming van den gemeente secretaris. Spr. zeide o.a.: Door het volgen van een vooropgezette vriendjespolitiek, door de meerderheid van dezen raad, is niet alleen het gemeentebe lang ernstig geschaad, doch wordt even eens naar buiten aan «de illegale zaak een schade berokkend, die onherstelbaar is. Wij stellen ons namelijk op het standpunt, dat bij gelijke deskundigheid van sollici tanten inderdaad de illegale werker voor keur verdient, doch keuren het af, indien het illegale werk bij benoemingen voorop wordt gesteld. Wat de illegale groep in dezen raad en de anderen met hen bij deze secretarisbenceming gedaan heeft, ruikt naar baantjesjagerij, naar het zoeken van eigen voordeel, en is in zijn algemeen heid even afkeurenswaardig, als de be noemingen, welke in oorlogstijd door de N.S.B. zijn geschied. Wij blijven van mee- ning, dat de wijze, waarop een meerderheid van dezen raad het illegale werk van den heer de Bres heeft gemeend te moeten beloonen, n.l. door hem te benoemen tot secretaris, een minderwaardige waardee ring is voor deze hoogstaande figuur. Spr. zeide ook in deze gemeente te zul len blijven strijden tegen een minder waardige achteruitstelling van de katho- lieken in het corps der hoofdambtenaren. Daarna op doktersadvies: rust houden. Volgens de „Daily Mail" heeft Winston Churchill gisteren in een brief onthuld, dat de geneesheeren hem hebben aangeraden „zooveel mogelijk rust te nemen". Van het uitstellen van zijn officieele be zoek aan Nederland, ter gelegenheid waar van de Leidsche Universiteit hem het eere doctoraat zal verleenen, is echter volstrekt geen sprake. Morgen zal Winston Churchill, volgens het programma, in ons land arri- veeren. In Engelapd teruggekeerd is de 71- jarige oud-premier echter voornemens het advies van zijn artsen op te volgen en zich een tijd van alle openbare verplichtingen volkomen verre te houden. /\MTRENT het bezoek van Winston Churchill, zijn echtgenoote en dochter, a.s. Vrijdag aan Leiden kunnen wij thans de volgende bijzonderheden mededeelen. Omstreeks 3 uur zal Churchill aan de Leidsche Academie arriveeren. Komend uit Amsterdam zal de hoofdverkeersweg gevolgd worden tot de Haagsche Schouw. Via den Haagweg zal gereden worden tot het Noordeindsplein en vervolgens over Witte- en Zoeterwoudsche Singel, Korevaarstraat en Breestraat naar de .Academie. Het Rapenburg (Westzijde) zal reeds ge- ruimen tijd tevoren voor het publiek ge sloten worden. Niemand zal zich daar op straat mogen bevinden, omdat de stoet met begeleidende motoren daarvoor geen ruim te biedt. Evenwel, er zal ruimschoots gelegenheid zijn den stoet gade te slaan, want de sin gels en straten geven daartoe volop gele genheid, vooral de singels. Scholen vooral kunnen zich daar prachtig opstellen. Het publiek wordt tevens verzocht niet weg te gaan, wanneer de stoet voorbij is, omdat enkele minuten daarna de auto met het Prinselijk paar vanaf den Haagweg langs dezelfde route langs de Academie zal rijden om ineens door te gaan naar de Pie terskerk. Churchill zal korten tijd in de Academie worden ontvangen en zich daarna te voet, begeleid door den Acad. Senaat en genoo- digden naar de Pieterskerk te gaan. In ver band hiermede is de Kloksteeg en het Pie- terskerkplejn voor het publiek afgesloten. Het Rapenburg (Oostzijde) is dus geheel vrij behalve de doorgang van Nonnebrug naar de Kloksteeg. Na de plechtigheid in de Pieterskerk, welke ongeveer een uur zal duren, gaat Churchill weer te voet naar de Academie terug, waar hij promotie-receptie zal hou den. De bezoekers, die in de kerk zijn, mo gen dan niet via de Kloksteeg gaan, behal ve degenen, die in het bezit zijn van een oranjekaart, welke toegang geeft tot de receptie. Na de receptie in de Academie zal Chur chill zich per auto naar de Sociëteit „Mi nerva" begeven. Daartoe zal de geheele stoet weer geformeerd worden. Dan^ wordt de volgende route gereden: van Ac'ademie het Rapenburg (Westzijde) verder naar de Doezabrug, Steenschuur en Breestraat tot Minerva". Behalve op h'et Rapenburg (West) en de Doezabrug zal het publiek vrij den weg kunnen staan, doch men wordt dringend verzocht alleen op trottoirs plaats te nemen en stipt de oinemaatregelen der politie te volgen. De echtgenoote van Churchill en zijn dochter zullen niet meegaan naar de uni versiteit, doch vermoedelijk met Prinses Juliana de thee gebruiken bij de dames studenten in het V.V.S.L,-gebouw. Prins Bernhdrd zal dan Churchill ver moedelijk wel vergezellen naar „Minerva'. Wanneer dit bezoek ten einde is zullen de. echtelieden weer vereenigd worden en zal de stoet via het Noordeinde en den Haag weg naar de Haagsche Schouw vertrekken. Het escorte van den stoet, waarin ver moedelijk 'n tiental auto's zal meerijden, zal bestaan uit eenige' tientallen motor rijwielen met politie-bemanning, motoren met zijspan en solomotoren. Een opwekking tot het publiek om Chur chill een waardige ontvangst te bereiden, achten we bijna overbodig. Men kan zijn vreugde en enthousiasme laten uitlaaien zooveel men wil, mits men slechts zor^e niet in baldadige vreugde over te slaan. Nederland en Leiden hebben zich onder deif druk van den overheerschcr waardig gedragen. Laat men zich aldus ook gedra gen in den jubel rondom hem, die na God zoo heel veel tot de overwinning heeft bijgedragen. Dankbare waardeering in een jubelende ontvangst zij het motto, waaronder deze groote onder de grooten door Leiden moge worden ontvangen. Ln nu reeds zij eraan herinnerd: DE VLAGGEN UIT! Vrijdagmiddag heeft prof. dr. W. den Boer, benoemd tot buitengewoon hoog leeraar in de oude geschiedenis aan de Leidsche Uuniversiteit. zijn ambt aan vaard met het uitspreken van een inaugu- reele rede. De nieuwe hoogleeraar werd 4 Oct. 1914 te Rotterdam geboren. Hij studeerde let teren aan de Leidsche Universiteit en pro moveerde 17 Mei 1940 op een dissertatie, getiteld: „De allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus". Als student was de thans benoemde hoogleeraar reeds als assistent van pro& Byvanck, een zijner leermeesters, opge-; treden. Na zijn promotie werd hij benoemd tot leeraar aan het Chr. Gymnasium te Den Haag, waarna hij later tot conrector werd aangesteld. Prof. den Boer aanvaardde zijn ambt met een rede over „Nationalisme in Grie kenland gedurende de 5e eeuw v. Chr." Ter inleiding daarvan zeide spr., dat ruim zes jaar geleden Huizinga in deze zelfde historische zaal zijn lezingen over Patriotisme en Nationalisme hield. Vlak voor den Duitschen inval in ons land klonk zijn betoog, bewogen en sidderend voor de dreigende gevaren, vol verontwaar diging en deernis over rechtsverkrachting en bloedbestuur van hen, die het groote wereldconflict hadden ontketend. Op deze gedenkwaardige winteravonden was niet een generatie, die abdiceerde, aan het woord, maar gaf een historicus zich 'reken schap van het verleden en maakte zich te vens den tolk van wat een geheele natie bewoog. Zijn wandeling, zooals hij de be schouwingen noemde, door de geschiedenis van Europa was niet de tocht van eert on gevoelige, maar van een, die wat zijn his torisch oog waarnam, betrekken wilde, neen: mo est, op de apocalyptische dagen, die hij zelf beleefde. Wanneer spr.'s on derwerp van heden de aandacht der toe hoorders bepalen wilde bij Nationalisme in Griekenland gedurende de vijfde eeuw voor Christus, dan sluit dit ten nauwste aan bij hetgeen Huizinga slechts in een zeer vluch tige schets, daar zijn doel zooveel verder reikte, heeft aangegeven. Spr. wilde daar om zijn rede met eerbied opdragen aan de nagedachtenis van dezen grooten meester, die gedurende een kwarteeuw ook op hen, die strikt genomen niet behoorde tot den kring zijner leerlingen, een onuitwischba- ren indruk heeft gemaakt. Spr. ging hierna tot behandeling van zijn onderwerp over. 60-JARIG BESTAAN DER 3 OCTOBER-VEREENIGING. Maandag 13 Mei a.s. zal het 60 jaar ge leden zijn dat de 3 October Vereeniging werd opgericht en ter gelegenheid van dit feit heeft de vereeniging „Nut en Ver maak' in samenwerking met de Vereeni ging voor Vreemdelingen Verkeer het initiatief genomen om het wakkere bestuur van deze zoo sympathieke vereeniging een grootsche serenade te brengen en wel op Maandag 13 Mei a.s. met medewerking van alle Leidsche vereenigingen, welke steeds haar medewerking verleenden aan de Taptoe's, die door de jubileerende ver eeniging worden georganiseerd, aan den vooravond van ons 3 Octoberfeest. De initiatiefneemsters vertrouwen, dat alle vereenigingen aan deze serenade zul len deelnemen en verwijzen naar de adver tentie in dit blad van hedenavond. Tien jaar geleden, bij het gouden her denkingsjubileum, hebben we aan de ge schiedenis dezer meest populaire vereeni ging in Leiden uitvoerige artikelen gewijd. De plaatsruimte laat op het oogenblik niet toe hierop thans zoo uitvoerig in te gaan, zoodat we willen volstaan met de vermel ding van enkele feiten. De onthulling van het standbeeld van Van der Werff op 3 Oct. 1884 was de eigen- lijkè aanleiding om een jaarlijksche her denking van Leiden's Ontzet in vereeni- gingsverband te doen plaats hebben. In de Commissie voor de Volksbijeën- komsteïi werd door den heer N. Brouwer een voor tel in dien geest gedaan en zoo werd op 13 Mei 1866 in de Stadsgehoor zaal door een uit 160 personen bestaande vergadering besloten tot oprichting van de 3 October Vereeniging. Reeds vanaf de oprichting af bestond er een nauwe samenwerking met het Leidsch Studentencorps en deze is altijd blijven bestaan. In de vergadering van 16 Juli 1886 telde de vereeniging reeds 1060 leden. De jaar lij ksohe feestvieringen, die steeds in stij gende lijn gingen, liggen velen ondanks de lange onderbreking, ongetwijfeld nog wel in het geheugen. Zij zullen weer wor den hervat.... „LEVEBO"-TENTOONSTELLING. Een van de dingen, welke in de achter ons liggende oorlogsjaren de volle aan dacht van alle lagen van onze bevolking heeft gehad, is wel het Volkstuin wezen. Hoe grooter de voedselnood werd, hoe meer men zich toespitste dezen nood zoo klein mogelijk te doen zijn. Het eerst voor de hand liggende was, „den Boer op te gaan" om zoodoende datgene te verkrijgen, SPORT HET BELGISCH ELFTAL. De officieele samenstelling van het Bel gisch elftal", zooals dat Zondag a.s. te Am sterdam het Oranjeteam zal ontmoeten, luidt als volgt: Doel: F. Daenen (Tilleur). Achter: R. Paverick (Antwerp) en J. Pannaye (Tilleur). Midden: A. Puttaert (Unions St. Gil- loise), M. Vercammen (Lyra) en R. Devos (Beerschot). Voor: V. Lemberechts, H. Coppens, A. De- cleyn (allen Meehelen), F. Chaves d'Agui- lar (Gent) en Reserves: H. Meert (Anderlecht), L. Aernouts (Berchem Sport), A. Dcbuck (Eendracht), J. Mermans (Anderlecht). De bezetting van de linksbuitenplaats is in verband met een door Thirifayt op- geloopen blessure in den wedstrijd Luxem burgBelgië B. nog niet bekend gemaakt.^ De wedstrijd zal geleid worden door den Franschen scheidsrechter Sdez. KORFBALWEDSTRIJD TEGEN BELGIc UITGESTELD. Naar de Kon Ned. Rorfbalbond mede deelt, zal de interland-wedstrijd, België Nederland niet, zooals aanvankealijk was bepaald, worden gespeeld op 19 Mei,.maar op 26 Mei, zulks wegens terrein-moeilijk heden in Antwerpen. DE INTERACADEMIALE WEDSTRIJDEN TE LEIDEN. De uitslagen van de interacademiale wedstrijden welke- te Leiden werden ge houden waren als volgi: Tennis: 1. Leiden, 2. Utrecht, 3. Am- stredam, 4. Groningen. Roeien: Stijlsciff: 1. Leiden, 2. Utrecht, 3. Groningen. Stijl 4: 1. Amsterdam. 2. Leiden, 3. Utrecht. 4. Groningen. Racescifi: 1 Leiden, 2. Delft, 3. Utrecht. Raccvier: 1. Delft, 2. Leiden, 3. Amsterdam, 4. Utrecht. Gymnastiek: Ringen: 1. Amsterdam, 2. en 3. Groningen en Utrecht, 4. Leiden. Erugj 1. Leiden, 2. Utrecht, 3. en 4. Gro ningen en Amsterdam. Behendigheid: 1. Utrecht, 2. Groningen, 3. Wagcningen, 4. Leiden, 5. Amsterdam. Totaaluitslag gym- nastiekwedstrijden: 1. Utrecht, 2. Gronin gen, 3. Wageningen, 4. 'Leiden, 5. Amster dam. Aan de gymnastiekdemonslraties werd door studenten uit België (Leuven), Dene marken, Groningen en Leiden deelgenomen. De buitenlandsche gasten oogstten grooten bijval met hun bijzonder correct uitgevoer de oefeningen, vooral de Denen vielen op door hun opmerkelijke prestaties. Aan de gasten werden bloemen aangeboden. Zwemmen: 50 m. vrije slag: 1. Am sterdam, in 34,2 sec.; 2. Finland 3,4, 3. Lei den 36, *4. Utrecht. 25 m. rugslag: 1. Amsterdam 19,2, 2. Utrecht 20, 3. Finland 20,4, 4. Leiden. 50 m. schoolslag: 1. Finland 44,6, 2. Lei den 47,4. 3. Zwitserland 47,5, 4. Delft. 100 m. vrije slag: 1. Finland, 1 min. 17,4 2. Amsterdam 1 min. 18,9, 3. Leiden 1 min. 25 sec. 3 X 25 m. wisselslag: 1. Finland 55.6, 2. I.2:den 57,6, 3. Amsterdam 58,4, 4. Utrecht. 3 X 25 m, vrije slag: 1. en 2. Amsterdam en Finland 49,8, 3. Leiden 50, 4. Utrecht 52,4. De totaaluitslag voor den beker, waar aan het buitenland niet meedoet: 1. Am sterdam, 2. Leiden, 3. Utrecht. Dc uitslag van den waterpolowedstrijd tusschen Leiden en Utrecht is 00. Hierna werd nog een demonstratie schoonspringen gegeven door Finland en Zwitserland. FOREHOLTE—ROODENBURG II 0—0. Om hc. L.V.B.-kampioenschap werd deze kamp onder groote belangstelling gespeeld. BENOEMINGEN. Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot leeraar aan het Seminarie Hageveld te Heemstede den weleerw. Heer G. J. P. van Reisen; tot Kapelaan te Alphen a. d. Ryn den weleerw. Heer B. J. van Bommel, die assistent was te Haastrecht. Daar waren nog andere wegen. Een daar van was ook het Volkstuinen. Reeds in den vorigen wereldoorlog 1914 1918, toen ons land niet als oorlogster rein werd gebruikt, werd door de overheid en het particulier initiatief gewerkt, per- ceelen grond beschikbaar te stellen voor den teelt van de zeer schaarsche gewassen. In het bijzonder aardappelen en peulvruch ten Ook in de oorlogsjaren 1940ï'945, heeft de overheid, maar nu nu samenwer king met het Algemeen Verbond van Volkstuinders Vereenigingen in Nederland, in deze richting veel en goed werk ver richt. Duizenden H.A. grond zijn voor het te len van voedingsgewassen aan de Neder- landsche bevolking in huur gegeven, om als suppletie te dienen op hetgeen door de oorlogsomstandigheden niet op de normale wijze kon worden verkregen. Nog tijdens de Duitsche bezetting besloot dc Leidsche Raad tot stichting van het eer ste Volkstuinpark, dat zal worden aange legd in den Stadspolder, begrensd door het Zwarte F-ö, Slaagh- of Stinksloot en De i Zijl. Dit complex zal buiten de wandelwe- gen, die voor het publiek toegankelijk zul- 1 len zijn. plaats bieden aan pl.m. 750 volks tuinders. Tevens is gedacht aan de jeugd, want een piasvijver en een speelweide zul len niet ontbreken. Ook de mogelijkheid, om de meer oudere kinderen het tuinieren te laten beoefenen, is niet vergeten. Er zal tevens aandacht aan worden besteed, zoo dit mogelijk is, de korfballers aan een sportveld te helpen. In dit verband zou aan de klacht van „Vicus Orientis", als de Kooi- club, tegemoet gekomen kunnen worden, wat niet zeggen wil, dat de ontspanning op ander terrein zal worden verwaasloosd. Bij liet bestuur van den Leidschen Bond van Volkstuinders leven plannen, welke met de I medewerking der Overheid, groote kans hebben verwezenlijkt te worden. De Leidsche Bond van Volkstuinders had reeds in September 1943 een groote tentoonsteling georganiseerd onder den naam van Eerste Leidsche Tentoonstelling op Volkstuingebied, in het kort de ELTOV genoemd, welke als zeer geslaagd genoemd j kan worden. In VA dag kreeg de tenh stelling ruim 5000 bezoekers. De Bond wind mee, maar heeft er niet veel voordcel van. De bal wordt vaak te hard gedeeld, zoodat de Roodenburg-backs telkens kon den ingrijpen. Ook de Foreholte-verdedi- ging doet goed werk bij de enkele Rooden burg aanvallen. De eerste helft verstrijkt zonder doelpunten. Na rust hebben de gasten met hun windvoordecl ook vyeinig succes. Bovendien heerscht bij menigeen de gedachte, dat nu Roodenburg wel zou winnen. Desondanks kwam Foreholte cr steeds beter in. Het Roodenburg-docl on dergaat even een ware bekogeling, maar niets mag baten. Tot het einde bleef dc spanning, maar doelpunten kwamen er niet. Foreholte 2S.J.C. 2 werd epn 30 zege voor de bezoekers. ven aan de bevrijding van ons vaderland, maar hoofdzakelijk als propaganda voor het verkrijgen van vaste volkstuincom plexen, zal in September a.s. een groote tentoonstelling door den Bond worden ge organiseerd. Óp deze tentoonstelling zulen bloemen <yi fruit het grootste aandeel opeischen, daar ook een onderdeel van den Bon:! dc Dah liaclub „Joh. Mater" een specula exposi tie zal verzorgen. Dit neemt niet weg, dat bij de aangesloten vereenigingen, die hun medewerking aan deze tentoonstelling zul len verleenen, grootsche plannen bestaan. Deze tentoonstelling, die den naam zal dra gen van „Lebovo^-tentoonstclling, hetwelk de afkorting is van Leidsche Bond van Voikstuinders, zal gehouden worden op 6. 7 en 8 September a.s. in alle zalen van de Stadsgehoorzaal. KINDERFEEST BUURTVEREENIGING „RODOU" Zaterdag gaf de Buurtvereeniging ,.Ro- dou" voor de kinderen van haar leden een gezelligen middag in „Oud-Hortus- zicht". Des fnorgens na schooltijd kregen de kinderen van 616 jaar een filmvoor stelling door bemiddeling van dc Federa tie van Buurtvereenigingen, waarbij „Ro- ■aö 1 aou" aangesloten is. echter met hetgeen toen geëxposeerd kon I De kinderen hebben hiervan fijn genoten worden niet geheel en al tevreden. Teveel I cn togen opgewekt weer huiswaarts, waar- werd toen aandacht gevraagd voor den na van 36 uur in „Oud-Hortuszicht" een teelt van groenten en andere voedingsge wassen. Dit was zeer begrijpelijk, gezien de voedsel schaarschte. Wc leven nu geluk kig in een anderen tijd De jacht naar voe ding behoort tot het verleden en er kan,nu meer aandacht besteed worden aan den teelt van bloemen en fruit. Mede in verband met de viering van het 5-jarig bestaan van den Leidschen Bond van Volkstuinders, de datum van oprich ting is 25 April 1940, en om begrijpelijke reden verleden jaar niet herdacht, en te vens om ook als Volktuinders uiting te ge- mdddag werd gegeven, waaraan mede werkte het kinderzangkoortje onder lei ding van mevrouw de Leeuw, Nadat de voorz., de heer v. d Woerd, de kinderen had verwelkomd memoreerde hij hoe ons laiid een jaar geleden werd be vrijd. Daarna gaf het zangkoortje ver scheidene nummertjes ten beste. Tusschen de nummers in werden versnaperingen rondgedeeld. Hierna kregen de kinderen r.og gelegenheid wat in den speltuin te vermaken en omstreeks 6 uur keerden al len voldaan huiswaarts.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3