Dankbetuiging. KOSTBAAR MEUBILAIR VERLOREN dankbetuiging. dankbetuigingT BOEKHOUDER laiigv-J^cliriSMo'' Heden Tentoonstelling GERARD VAN SPAANDONK Burgerzangs^hcoi BELANGRIJK BERICHT! TELEF00NT1ES BERNARD ROSDORFF en BEP VAN SCHIE hebben de eer U kennis te geven, dat zij elkaar het H. Sacrament van het Huwelijk hopen toe te dienen im de kerk van den H. Pearus te JLeiden, op DonderÉag 27 Mei a.s 's morgmzf lyn f0 uur, waarna/dp Vgezor^en H. Mis, om Gods zegltrover hur>/nuwe|iifc af fsmee. k&fi \J ij 1018 kfeiden, 8 Mei 1343. 'Hoefstraat 65 Kraaierstraat 34a. Na de H. Mis gelegen heid tot feliciteeren in de Pastorie. Lorentzkade 16. Toekomstig adres: Merelstraat 11, Leiden. i Den 23en Mei hopen f onze geliefde Ouders JOHANNES I VERSLUIS en Ji I K. VERStAJISÊ-Dljj JEU den da# Se flerflfenken dat zij voor -25 jaar 6 in den Echt zijn ver- - bonden \0at zijnog lang mogen .jjaépaard blijven is de wensch - van hunne dankbare 6 I kinderen en verloof- - f den. I Woudschekade A 103, 2 I Ter Aar. 1026 27 Mei a.s. hopen on- ze geliefde Ouders l GIJSBERTUS l VAN LEEUWEN en ALIDA JOHANNA VAN RyiT den dagjj* nne» 40-ja- rige Eehi veraériiging t te herde iken. Dat God hen jnbg lan.g r is de Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden, namens wederzij dsche familie. 1979 P J. v. d. GUST A. M. v. d. GUST-v. RIJN Warmond, 8 Mei 1943. Zijleinde D 24. De RECEPTIE ter gele genheid van het huwelijk van JOS VA«7dEENE en LOUISy/fT NOtJHDWIJK is i. y. m. overheids maatregelen besteld op 13 Mei van IJ u.<*tot 14 u. in Restaurant „De Har monie", Brëestraat 16, Leiden. 1020 Wordt gevr.,in klein dok tersgezin p.), eersnette voop' d. en n. Aanm.: M^vr. C. WtJTENRURG, Plantsoen 23. Leiden. bare huW9- ei klafnkin- 4 ddren. 1009 De H. Mi: hit dank- 5 4 baarheid |al worden 6 opgedragen op 27 Mei 1 f te half tien uur in de I parochiekerk van O. 5 L. Vr. Geboorte te l Hoogmade. tHoogmade, 8 Mei '43. Voor de vele bewijzen van belangstelling bij ons 25-j. huwelijk onder vonden, betuigen wij onzen oprechten dank, J. C. v. d. MEER M. H. v. d. MEER— v. d. VALK Hoogmade, 8 Mei. 1920 Voor de buitengewone belangstelling en deelne ming bij de zfeljte overlijden kan ste dochter^ oi zeggen wij wSn zen oprechten^ C. MJffS! M^X VES HOOGENBOOM en kinderen. R'veen, Mei 1943. 1022 DANK BET UI G ING Hiermede betuigen wij oftzen hartelijken dank aan ailery die tijdens de ziekte eij het overlijden van onze/gelieMe dochter UIA HNGEN ^belangstel- |n betpond, in ier aan den HgergEei wi Hèer Deken M. J nfckbloedt, den WelEervVr Heer W. Vroom; oen WelEd. Zeer Gel. Heer Dr. Wijbo Kortmann en de Wijk zuster Hoogeveen. Uit aller naam, CORN. v. TEIJLINGEN Z'woude, 8 Mei 194.3. Westeinde. 1006 HUWELIJK. Net eenvoudig persoon, .goed en vroolijk karak ter. R. K.yffO japr, uiterlijk, v. buit zakenkenrps, bes] ke werkAfbacht. ernstige kemnism; met een flink piet n of weduwe, I kim geen bezwaar, die vóór alles prijs "Stelt op een gelukkig gezinsleven, liefst met eigen bedrijf of zaak, waar mannelijke hulp noodig is, om een gelukkig huwelijk aan te gaan. Br. no. 1919 bu reau vanditblaX Houtindustrie vraagt voor spoedige indiensttreding (liefst direct! bekwamen en pocdonderlegden Hij, die t Is zoodanig in een houtbedr if wejjfzaam is ge weest, g niesde voorkeur Ruimeka jtpórervaringenz. enz Eigi n}wmdï^> geschre ven sojl citatie met ver- me UX"ra| ileeftTfalevens met)p, mogbjlijke datum van indiensttreding, opgave voorwaarden' en met bij voeging van recente foto worden ingewacht ondor No. 904 bur. v. d. blad te koop, nieuw, waarbij zeer fijne JSngelsche Riet salon, b^taande uit: 2 gebeeldhSuwde fauteuils met loasfl kussens, 3-zits- bank enlwortelnoot tafel 475,«96.— en f 750..JfJraaJe 'jontvang- salon, feCsT#anclê uit: 3- zits-b/fil% 3 -cliJtos f 950. 230.Pracht j3f zits-bank en 'clubs AJï50.2 pers. Slaapkamer f 550.- en f 750.Bezichtiging (ook Zondags) bij me vrouw Van STRATEN, Nieuwe Parklaan 115, Den Haag, Tel. 55.16.80. ANGSTVRIJ en GOED SPREKEN kunt U leeitndpo|'t volgen van een «ursas in WfcL- SPREKENRHE Privé- ejdlcl R,K. Danig* Verbetering ,S/praakst< Aanmelden Inst „REDEVO Johan de Wittstraat 34, Leiden 1011 O. lessen Ivoor Heeren. van alle ringen. Actentasch, inhoud Jutte- zak. Tegen goede beloo ning terug te bezorgen VAN KAMP, Verkade's artikelen, Korevaarstr. Stad. 1910 KANTOORBEDIENDE (MNL. OF VR.» Voor direct of per 1 Juni gevr. mnl. of vr. kantoor bediende „Textiel" zelf standig kunnende wer ken. Br. met opgaaf van beh. dipl. no. 1917 bur. van dit blad. Tot nadajsfr?aankQn(|iging wordep^oEEN repetities oehpdaen ioitf HET BESTUUR ijle/ering rebaraeren irhtmd, van Werken vatfTteii Noord Veluw- schen schilder VERBURG in de bovengaten vin KUNSTHANDEL BREESTRAAT 39 - TELEFOON 20528 Toegang vrij - boven 18 jaar. Geopend van 10-5 uur j De Uitvoering van de is tot nader aankon diging UITGESTELD. Programmer blijvéji jeldig. De Zanglessen gaart'op de gewprfe uren door in het ouw Gerecht 10. <J<® In studie zal worden ge nomen de OPERETTE Prinses Zonneglans ag en L kilderen, d. G. onstersche- weg 51, Poeldijk. 1021 AANGEBODOS: 140 kg. blauwe Eigen- pruit. roenten heimers met 360 M2 1 kg. Wi GEI# 1000 Een zonde rarme en B. 1012 c.v. N. BAKKER Hz. Roelolarendsveen, Tel. 48 j Degenen welke werkzaam zijn in den land-of tuinbouw of arbeid verrichten ten dienste .van den land-of tuin bouw, doch verzuimd hebben Afsweia aan te vragen voor uitzending naar hot buitenj&ndtgorden, alsnog in de gelegenheid gesteld zulkvtejdoftaf f 1 Aanmelding hiervoor kam£?schi§Jen fit et%mjfet 13 Mei 1943 aan het kantoorman den houder van den Voedselcommis^ te Leiden. Het bovenstaande is' voor personen welke woonaehti» Leiden. Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Valken burg, Kijnsburg en Katwijk, Het bureau is geopend van 9 12 v.m. en van 2—5 n.m, DE PLAATSELIJKE BUREAUHOUDER 1035 VAN DEN VOEDSELCOMMISSA RIS. NaatS'elijTOd Bureau- ris, Beestenmarkt 36 leen van toepassing zijn in de gemeenten: Person, aangeboden ,Jons echtpaar z. k. zoekt in (JejTstöeest, War- Jongen leeit. 19 jaar, in Lak van ril wielen jJi raoflieiir. Br. aan C. /C. d. VLOpT C 77 Ter Aar. w 1034 Brood- en Banketbek- kersleerling b. z. a., leef tijd 14 jaar R. K. In- of extern. Br. no. 1911 bur. v. d. blad. Te buur gevraagd 'H* Kantoorruimte of ka mer voor administratief- werk door heer gevr. te Leiden van 8.30 tot 17.30. Nadien ter beschikking van bewoner. Br. no. 1921 bur v. d. blad. mond, Leiden of omgeving ongem, kamers met keu ken. Br. no. 1913 bureau van dit blad. Diversen Openlijk dsrlj H. Maagd Marki_ Clemens MaVfi V vcor verhoord gebed 1030 1-75 p. kilo en hoo per geef ik voor oude gra- mophoonplaten! Ook voor kofferpathefoons, Harmo nica's, motoren, mandoiinas guitaars enz. betaal ik hoo- gen prijs! W. GRÖNLOH, Burgsteeg 9, Leiden. 1914 Personeel gevra "2 Net Meisje^[evr voor d of d. en Jf. met huise lijk verk.vdluxe Bakkerij, P L. AH5MANN, Hooge Rijndijic 118. 993 Meisje voor terst. gevr- voor de morgenuren van 8.30 tot 12.30, leeftijd 14-15 jaar. C. PETERSE, Noord einde 31, Leiden. 1976 Boerendienslbocj#egevr, voor zoo spp^m§ "mogelijk behoeft nipt te melken, bij A. v. SMGRENBURGjKou- serweg, Zevenhoven. 982 3? Mej. ROELANTS; Joh. de Wittstraaf 50, Leiden vraagt eep-'meisje. Ibeft. 16 j voor Jialve dagaa.' Zon dags vrij. 981 5? Nette Bakkersbedijknde gevr. halfwas,-4uxef bjkke- rij P. L. AHSMANfq H. Rijndijk 418. f 995 "S? Net Meisje é^vr, voor d of d. en n., wlle kjipt en huisel. verk/Br.no, 994 bur v. d^45lad. 'Z Net R. K, Meisje gevr. voor d. d, of d, en n. met huisel. verk. Zondags en één avond in de week vrij Klein gezin 3 schoolgaan de kinderen, Br, no. 1986 iur v. d. blad. Z Net Meisje J&yrf te Noordwijk voga-Tieele of halve dagen^Br. ndi 1005 aan G. WASSENAAR te Noordwijk. ^2" R. K. Dienstbode gevr. v. d, of d. en n. bij C. L. DOESWIJK, brood- en banketbakkerij. Kudelstaart scheweg 263, Aalsmeer. 1912 Z Leerling Kapster gevr. of inkrulster, Aanm. W. Th. KOK. Heerenstraat 83E Tel. 23504. 1960 Z 2e Meisje gevr., Kinder meisje, in geziii met 3 schoolgaande Jrilfaereji en babv. Bek-adfet kpljrfii en naaien. Intern Prinsenweg 61 Wassenaar. 1003 Z R. K. Hulp i. d. Huish. gevr. v. d. of d. en n. A. Id RTJSBERGEN, Rijn- en Schiekade 86. 1913 <S* Nette R. K. Werkster gevr. voor Vrijdag en Za terdag Langstraat 103 te Wasrenaar. 1909 Z R. K. Huishoudster eevr., leeft. pl.m. 60j j. bij lieer alleen, ge Zii. die een er. goede bjriiar.dét/pre reeren boven hoog loon, gelieve 1e schrijven Aan J- v. GA1 EN Dorpsstraat te Leimuiden. 1014 Z Jongens gevr. voor wiedwerk. Hoog loon bij J AT.KEMADE Lijnbaan- weg 2, Noordwijk. 1974 Z Mei. ROELANTSy Joh. de Wittstr. 50 vrab<* een meisie (ongev. 16 li-V voor halve da''en. Zondajs vrij. Z Nel Meisje gevr. voor d en n., in burgerrtezin, m. huisel. verkeer. Br. no. 2004 bur. v. d. blad. Z R. K. Winkeljwfff? ge vraagd brood-jasr iianket- bakkersbedrlfr omjjeving Leiden. Br. no. 102o bur. v, d. blad. S" 50 EsschenstoVt koop van 3 tot 5 60 Elzen palen, 8 sti voor vaarboomen, I vragen bij C. J, GEEST, Blauwpoldi Hoogmade. Z Muziekliefhebbeii spelende salonpathel koffer- en andere gramofoons m. platei af 12.50, leege onderd., binnenwerk» mooie platen vanaf Vakkundige répara J LIGT VOET, Janvi steeg 41, Leiden. Z ALEX v. d. LEX uw kapper voor mi haar en gevoelloos ren! „Spec. Heerens Wi; hebben geen dan kindersalon of maar geven u onze aandacht! Uw adres! cessekade, hoek Ap kersdijk 2, Leiden. Z Grasmachines en repareeren, beste is machineherstel; VERHOEF, Uiterstej 178 Leiden. Geo grasmachines als vanaf 15, klaar gebruik. Onderdeelen voorradig. Antislijpj voor doorslaande wii 1916 Z Kamerzeil aangel f 125.prima axm looper 5 M. 45, foi kachels f 65, kinde kanten vanaf 15, schuiftafel 55, 2 armstoelen, 4 s! f 175.schoonmaak pen vanaf f 10. J. ROSSUM, Zuidbuui 42 Zoeterwoude, Z Takkenbossen. Te 2000 takkebossen ook gedeelten. Ook een palen en boonensto v. LEEUWEN. St. tenstraat 21 bij de markt, Leiden. Aanbod Z Aangeb. prima de Maisplanten ik 100 stuks. per^4O0l kerting. Fi«ira G. TEVEEL Zn., O ring tel. 40. Z Viool en Man kcop aangeb. ,sa BRIBNAU, Lap<1 stein 27, OegStgeest.l 998 Z Prima konijnenhok m. 16 aparte hokkprfjin goe den staat aan»?^D. f89 Te bez. Jirv. d. Kd?RFF, Steekterweg 134, Xvlohen a. d Rijn. 1008 Leert zelf uw kleeding knippen en naaien! Pa- troonteekenen naar maat, volgens eenv. methode bij ervaren gedipl. Leerares club- en privélessen. Be spreken Dinsd-, Woensd. en Donderd. M. L. EPS- KAMP, Plantsoen 11. Vraag Z Electr. Waschma te koop gevr. geen ten, 127 volt met o! der wringer. A, DIRK H. Morschweg 55A Oegstgeest. Z Wie wil ruilen nieuw badpak (zuiver m 42-44 voor paar si nen m. 38, liefst b hak. Da Costastraat DE FEIJ. Z Kookkachel of R gevr., 1 gasbaljp^é^tje genegen te triolen. Mourik, 's. Graven^, weg 27, Voorhout. Z Orgel gevr. Br.a opgaaf van houtsop tal reg. en prijs. VRIES HeuL deel. Z Wie wil ruilg goede modern» gen voor stof electr. wascb aan C. KORTE* 1004 te Tv hout. Z Vloerkleed en witte bruidsjurkje te gevr. voor een meisje ongev. 9 j. Br. met I opgaaf aan H. FRAN v Limburg Stirumstr, Leiden. Z Prima Singer Trap; machine te koop l Aan hetzelfde ajjfres koop aangeb.--^pritna derwagep.- prijsv/ 60, hoogp-^w. heerenscho m.^47-4ó f.35 t.t. KI WARMENHOVEN. we Duinstr. 32, N'houl Z Zoo g. a. n. WiU ie Kookfornuis te/ gevr. en een^gó|rd dentuig. BivXnet J c j. Sapman, straaf^47. Noordwijk 1000 Z Autoped te op breede bp»f34 sion Zeerj}»*; Noorj0wi| Zee. Z Wie ruift 1 paar! fcr schoentjes 1 paar schoee^ii ifH 32 of 35 <*T3Ó. J-U LAAR, Stijntjesduins| Noordwijk Zee. Z Ned, UniioTj^ia Pol,, Marecim^B^l gevr. J, DA8) Donder tiusstr. 18a, R'dan'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1943 | | pagina 4