A GgVAAR Steno-typisten, Typisten pvr. Huishoudelijke Voorlichting TElif li halfi DE ONDERLINGE NEDERLANDSCHE Bezoekt de Wbschgeijidnstratie Tomatenplanten. th. a. jévsl&a net R.4J. STADSGEHOORZAAL HARRIJ adverteert in dit blad. Stadsnieuws i doctoraat. Morgen 0 jaar geleden zijn, dat H. J. H. Stoop, notaris ai venhage, aan de Leid- i, versiteit promoveerde 0r in de rechtsweten- rjarigf jubileum. Gis- rdacht de heer J. Ober waarop hij vóór 40 "i aangesteld als graf- de begraafplaats aan poort, alhier. Sinds 1915 ■r Ober werkzaam als op de begraafplaats aan de Haagsche te Oegstgeest. Reeds den morgen mocht de vele gelukwenschen in nemen. Des middags drukke receptie plaats. kt werden o.a. de ge it ommissie van het Ned. ™-kgsnootschap, kantoor- - personeel van de be- ,|fe.a. en het hoofd der afd. Verschillende hebben hierbij het werd. Van de gemeen te en van het perso- tving de pubilaris een met inhoud. Vele Itken ontbrak :n natuur- Het is voor den jubila- invergetelijke dag ge- rverblijf van den Ned. 1st. Eerstdaags zal terverblijf van den Ned. - nst; dat gevestigd is - ij 87, geopend worden. - iastemd voor kinderen jaar. De ouders moeten hun kleuters aanmel- Maandag 10 Mei, Oude (van 911 uur), waar de keuring zal ebben. het alhier afgenomen van Apothekers-assis- geslaagd de dames M. 5 en (Den Haag); H. G. ee, (Den Haag); en M. Ban (Den Haag); J. izen (Rotterdam); C. C. Sluis (Schiebroek) en M. :a (Den Haag), t itie-orkest. Het pro van het uitgestelde 2de n Concert bevatte „Ou- jlEgmont" het „4e piano la en de „5e Symphonie". j| ent was Ivon Baarspul, dirigent van het Resi- kest, die Toon Verheij 'ziekte verhinderd) ver- jonge dirigent had met ïture Egmont veel suc- orkest was volgzaam, ïacheveerd en fraai van it de Groot speelde het "efeoncert grandioos; een uitgebeitelde Beetho. rijking, beheerscht en k sn, maar boeiend met ]rp Groot weet niet meer aoze begrenzing, maar de macht over elke Si che visie, waardoor de tegenstellingen elkaar njn zéker opvolgen. Wan- B solist in een meer over- bi intact zou hebben kun- iceeren, zouden de ver- fn zich nog schooner ontvouwd. Dit is geen aan den invallenden or- r, maar aan de omstan- In de 5e Symphonie larspul een zekere per- ieid aan den dag, was b dreef, deed technisch iingen, weet lief te heb- ar hij zit nog wat vast .partituur. Zal hij een- al loskomen en naar wil- ivertuiging zk'h kunnen e dan staat deze jonge er niet slecht voort. Hij 'T^enals de solist en het en ovationeele hulde in j, it nemen. J. Kortmann. oiren: Martin us Petrus z. v. M. J. Tetteroo en aster; Johannes, z. v. J. en J. Bavelaar; Johanna Maria, d. v. J. C. v. d. C. P. T. v. Noort; So- d. v. J. Geen jaar en itkel; Johannes Gijsber- - J. G. v. d. Wetering en d °y; Johannes Jacobus, z. Sollie en A. Kersbergen, 'rouwd: W. F. van t im 25 j. en H. Bij jd et rouwd; H. W. Tiele- gn. C. J. M. Hoogeveen 't Hooft jm en M. A. "en jd. Overleden)' ulshoff Pol hsvr. v. C. B. 74 j.; E. A. Schotman H- Krekel 51 j.; J. Nijgh A' M, Langeveld z. 1 j. HET SPEL MET DE EMIGRANTEN. „Hallo boys..,, doorgeve.. O.ICWie volgt?" Handelsregister K. v. K. Wijzigingen: 1141. Café Bellevue, Leiden, Maredijk 2. Overl Eig.: B. L. Schalks, Lei den, 3d. 30 April 1943. N. Eig.: Wed. C. Schalksvan Houten, Leiden. 9344. N.V. Nederlandsche Wolspinnerij, Leiden, Zoeterw. weg 3, kamgarenspinnerij. Af komstig uit Amsterdam. BIOSCOPEN. Casino geeft deze week ..De Ster van Rio". de geschiedenis van een diamant, welke od on verklaarbare wiize verdwiint. Dit laatste gebeurt echter nas op de diamantententoonstelling in Amsterdam, nadat Concha, voor wie de steen bestemd was als huweliiksgeschenk van haar geliefde alles op haren en sra- ren heeft gezet om de steen, die door agenten van Senor Fepile gestolen is terug te kriigeri. Trianon heeft ..En vergeef ons onze schalden", het verhaal van een vrouw, die een tiidelii- ke en reeds overwonnen mis stap betrpurt en haar echtge noot. die Van haar wil scheiden als zii haar zonde bekent en zoo het geheele eezin in het onge luk dreigt te storten. Maar de gedachte aan ziin kinderen en een op een kerkorgel gespeeld preludium brengen hem tot de vergevingsgezindheid, welke de christen past tegenover de zon den van ziin medemensch. De fout van deze Tsiechische film is haar surplus aan pathos, waardoor niet het schgiinend beeld werd verkregen, dat mo- gpTi jk was geweest. In R e x ..Bruiloft oo Beren hof". een boerenfilm met oude familiegebruiken oo eeuwen oude boerenhofsteden. Hevige familieveetes. voortwoekerend van generatie op generatie, ziin de ondergrond van deze film. Hëinrich George speelt hierin met ongemeen talent de hoofd rol. De tooneelvoorstelling in L u x o r vond gisteravond door omstandigheden geen doorgang. De eerste voorstelling vindt he- denavord om 6 uur plaats. In L i d o wordt ..Miin vrouw Teresa" vertoond. De film geeft de geschiedenis van het huwe- liik tusschen een romanschrij ver en een al te levenslustige dame die door haar vrooliike levenswiize haar man verhin dert den roman te schrijven, wari'voor hii met ziin uitgever heeft gecontracteerd. Tenslotte schrijft hii dan maar de roman van ziin eigen huweliik ..Miin vrouw Teresa", wat eerst een storm van verontwaardiging en b'ina e°n echtscheiding verwekt en tenslotte een gelukkige her- eeniging. Fr. Schneiders. AGENDA. Par. L.Vr. Hem. en St. Joseph. Wat 'n week! 'n Volledig program vermorst, en alweer was afd. A 't slacht- offer. Zou 't deze week beter gaan? We zijn dit van plan: Maan dag: 7 uur: aspiranten; kwart vóór 8: Jubilatekoor. Dins dag: 7 uur: Lof (van de Mei maand) en direct er op confe rentie voor afd. B. Onder het lof ben ie dus al oo je M.C.-plaats. Dinsdag en Woensdag: Euch. sectie voor dc jongeren. De in- tentie van de beide afd. is deze I maand voor allen, die door de laatste bepalingen getroffen zijn. W. J. A. Mulder, pr., dir. M.C. Maandagavond in het Pa rochiezaaltje na het Lof samen- komst van de elatricen v. d. Re traiteclub uitreiking der toe gangskaarten. We gaan met 106 meisjes. Enorm! Sint Odo-koorknapen. Zondag: 7 uur lof. Maan dag: 5.15 Cresceidogro.p I; 5.45 Schola Sopr. II" en Alten; 7 uur Lof. Dinsdag: 5.15 Crescendo- groep TI; 5.45 Schola Sopr. I; 7 uur Lof. Woensdag: Schola zingt in de Mis en in het mid- daglof bij gelegenheid van de Eerste H. Communie. Donder dag: 5.15 Crescendogroep II; 5.45 Schola geheel; 7 uur Lof; Vrij dag: Tusschen kwart voor vijf en vijf uur aannemen van nieu we aspiranten. Leeftijd 8 jaar. Aanmelding in het parochiezaal tje Maria Gijzensteeg; 5.15 Cres cendogroep 1; 7 uur Lof. Za terdag: 7 uur Lof. Hallee boys! Goed de agenda nazien. We zet ten de gang er weer in. Jullie zijt nu wel allemaal uitgerust! Allemaal op tijd natuurlijk! Nie mand ontbreekt! Hallee! Houdt je maar taai! Tot kijks! Kape laan E. A. M. Paap. r^Thïiittéën risico voor bommsla? ,i^~ rrrT_Vcrzëker_0*/ van den oqflo9- eigendom» 11 schade. tenen oortoayj Lrcr.hotheUi"9 Pel LAATSTE BERICHTEN DE VERJAARDAG VAN DEN LEIDER. De persdienst van de N. S. B. deelt mede: In verband met de moeilijke omstandigheden waarin ons volk thans verkeert, heeft de LeideT verzocht aan de viering van zijn verjaardag op Dinsdag 11 Mei a.s. géén feestelijk karakter te willen geven. Na afloop van de ontvangst der officieele deputaties beetaat er voor ieder lid der Nationaal- Socialistische Beweging der Ne derlanden de gelegenheid, den Leider persoonlijk geluk te wen. schen in Utrecht ten Pai'shuize, Kromme Nieuwe Gracht 49. des namiddags van 17.15 tót 18.30 u. Toegang wordt alleen verleend op vertoon van lidmaatschaps kaart 1943. Officieele Mededeelingen Vergunningsstelsel voor den vischhandel. M.i.v. een nader door het bedrijfschap voor vis- scherij producten te bepalen da tum is op grond van de veror dening tot regeling van den han del in visch de uitoefening van den groot- en kleinhandel in visch, schaal- en schelpdieren markt- en straathandel hier onder begrepen en van het be drijf van tusschenpersoon in den vischandel slechts toegestaan aan jhen, die in het bezi. zijn van een daartoe door het bedrijfschap af gegeven vergunning, waarvoor aanvragen vóór 8 Juni a.s. moe- MOLESTVERZEKERING MY. SNEEK ten worden ingediend bij ge noemd Bedrijfschap, 2de Adel- heidstraat 3ÖO, 's-Gravenhage. Zij, die zich na 6 Augustus 1941 op grond van het Visscherijbe- sluit 1941 bij de N.V.C.hebben aangemeld, onverschillig of tzij sedert dien bij genoemde cen trale voorloopig als georganiseer de zijn toegelaten of niet, behoe ven geen aanvrage meer te doen. Inlevering boterbonnen 13 en 17. Handelaren dienen alle bonnen „Boter 13A", „13B Bo ter", „Boter 17A" en „17A Bo ter" uiterlijk op Woensdag 12 Mei a.s. bij de plaatselijke dis tributiediensten in te leveren ter verkrijging van toewijzin gen. Eventueel dient aanvulling tot een tiental rantsoenen te ge- schiaden met de bonnen „Bo ter 18A" of ,.18B Boter". Na ge noemden datum nemen de dien sten deze bonnen niet meer aan. Ongemerkte lammeren. Voor lammeren, geboren in 1943, is tot 1 Juli 1943 niet van toe passing de bepaling, dat voor schapen alleen geleidebiljetten worden afgegeven, indien zij'ge merkt zijn en staan ingeschreven in een schapenboekje. Tot 1 Juli 1943 mogen lamme ren, geboren in 1943, onge merkt worden verhandeld en vervoerd, doch het vervoer dient op geleidebiljet plaats te vin den, waarop in plaats van de re- gistratiemerken het aantal stuks wordt vermeld. Bij verkoop van schapenhouder naar schapen houder blijven aan koop vergun ningen noodig. DUITSCK of ENGELSCH A'd. Leiden van den Ned. vin Ge- pensqtanee ItSen DE VERGADERING »»u MAftjillWu lOlMEE'smid- ■dagsi3 uur in/De HÏrmoaie GAAT N^ET DOOR Bij groote instelling te 's^pTS^iilihgelworden voor direct gevraagdeenige gepatfïineerae SeESO-TYPISTEN, TYPISTEN uitsluitenden de Xetjerlamreche Taal. Brieven onder no. 997 bureau van dit blad. Rij d^phoeijükheden, die de ligl birfff»! j 1010 Kuisvrouwen van Leiden en omgeving' Laat U voorlichten wasch U tegenwoordi op Dinsdag JMflei a.s. te 1.30 u. rnüfe kleine Stadszaal Spreekster: Mevr. fe. WILZEN-BRUINS. Onderwerp: Het reinigen en opknappen van dames- kleeding. TOEGANG VRIJ! Brengt een bezoek aan de WA.CHETALAGE bij de Korevaar-Drogisterij, Korevaarstraat 22. Dr LEENE. Laaa v. Nw. Oosteindef)25, j/oorburg, zoekt v. cniecr^eii v. d. en n. JH J!p "VT kind. tevens weniaver aanwe zig Goed 'loon. 1028 Vanaf he<f!)n Jetwrbaar poo hire jPfünatenj ianten in verscnitleni -Te bevragi» Noordeinde 8a, Lan|eraar Tele oon 34. 915 Gevr. per 1 Juni a.s. in óoktersgez.. m. 2 kl. kind. d. en beckestraat ZONDAG 9 MEI, 7.30 UUR PRECIES (INDIEN SPERTIJD 4 UUR) Slechts één voorstelling van Europa's meest j befaamde Dansorkest. leider en zijn solisten m.m.v LIESJE POONS JAN MOL, NeerI JOS. WINDT, de1 JAN NEYHUIS, I 1016 hansonnière inds'beste ttadlo-guitarist fenjjménale Radio-imitator beV. Radio-aecordeonnist GUUS OFFERMAN, Parodist POT EN LOOD, de dolkomische tcekenaar Populaire prijzen. Alle plaatsen fl.pl. rechten Voorverkoop Donderdag, Vrijdag en Zaterdag aan de zaal. - Plaatsbespreking dringend aanbevolen Geen h*iur - Geen rente! ie/ kpn dat ist No. 61. Naam Woonp| Stra; i In couvert zenden aan HYPO, jtlkmaar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1943 | | pagina 3