ZATERDAG 8 MEI 1943 34STE JAARGANG N°- 10550 S)e &zidöch& (Boii/tatiT Bureaux: Papengracht 32 - Giro 103003 Telefoon: Redactie 20015. Admin. 20935 DAGBLAD VOOR LEIDfcN EN OMSTREtiEN C. M. van Hamersveld, Directeur. Th. Wilmer, Hoofdredacteur. VERPLICHTING TOT AANMELDING VOOR DEN ARBEIDSDIENST In het Verordeningenblad is ingenomen een beschikking van [en Rijkscommissaris voor het ezette Nederlandsche gebied commissaris-generaal voor bij- ondere aangelegenheden) be teffende de verplichting tot anmelding voor- den arbeids- ïzet. 1 (1) Alle mannen in den leef- ijd van 18 tot 35 jaren, die wo ts in het bezette Nederlandsche ebied en die niet behooren tot e onder 2 genoemde personen, weten zich aanmelden hij het oor hun woonplaats bevoegde a ewestelijk arbeidsbureau (in het ervolg „Arbeidsbureau" ge- I oemd), respectievelijk bij het ■voegde bijkantoor, in overeen- emming met bijzondere oproe- ingen der arbeidsbureau's. (2) De tot aanmelding ver lichte personen van Duitsche II ationaliteit moeten zich aan- elden bij den Duitschen „Fach- :rater" van het voor hun woon- laats bevoegde arbeidsbureau. (3) De aanmelding geschiedt p een bijzonder formulier, dat -{schikbaar wordt gesteld door arbeidsbureau's (bijkantoren). 2 (1) Van de aanmelding inge- olge 1 zijn vrijgesteld: 1) Personen van Duitsche na- snaliteit, die in dienst zijn van ireau's van den Rijkscommissa- s voor het bezette Nederland se gebied, van het arbeidsge- ,ed van de nationaal-socialisti- ihe Duitsche arbeiderspartij in ederland, haar onderdeelen of ingesloten organisaties; 2) personen van Duitsche na- maliteit, die in dienst zijn van ireau's der Duitsche weermacht, Waffen-SS". der Duitsche 7|ütie of van den Rijksarbeids- enst. de ambtenaren en arbeids- intractanten van het Rijk, de ,'ovincies, de gemeenten en de erige publiekrechtelijke licha- en, alsmede de personen, die in enst zijn bij de Nederlandsche loorwegen, bij het Staatsbedrijf r P.T.T. en bij de Nederland se Bank; 4) leden der voormalige Ne derlandsche zee- en landmacht, voor zoover zij krachtens de be kendmaking van den weermacht bevelhebber in Nederland van 29 April 1943 onderworpen zijn aan de terugroeping in de krijgs gevangenschap; 5) de personen, die reeds inge volge 9 der beschikking no. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven, tot aanmelding verplicht zijn; 6) geestelijken, alsmede perso nen, die tot een orde behooren: (2) De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied (commissaris-generaal voor bijzondere aangelegenheden) kan andere vrijstellingen van de ver plichting tot aanmelding ingevol ge 1 toestaan. 3. (1) De tot aanmelding ver plichte personen dienen in be ginsel persoonlijk op het arbeids bureau (bijkantoor) te verschij nen en op verzoek alle noodza kelijke bescheiden over te leg gen, alsmede alle vereischte in lichtingen te verstrekken. (2) Voor zoover tot aanmelding verplichte personen op arbeids contract werkzaam zijn, moet de werkgever de Verklaring van den tot aanmelding verplichten persoon betreffende den duur van de arbeidsovereenkomst op het formulier bevestigen door zijn onderteekening en eventueel door een firmastempel. 4. (1) Tot aanmelding verplichte personen en werkgevers, die in strijd handelen met de bepalin gen dezer beschikking of trach ten deze te ontduiken, dan wel opzettelijk of door schuld on juiste opgaven verstrekken, wor den gestraft volgens artikel 4 der verordening no. 16/1943, voor zoover niet op grond van andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. (2) Uitlokkers, mede'daders en medeplichtigen worden oo gelijke wijze gestraft als de dader. 5. Deze beschikking treedt heden in werking. BESCHIKKING VERKOOP VAN BIER WEER TOEGESTAAN. Op grond van par. 64 der ver ordening tot handhaving van de orde bepaal ik het volgende voor het geheele Nederlandsche ge bied: Als wijziging op no. 3 van mijn beechikking van 1 Mei 1943 betreffende het Politiestandrecht m het bezette Nederlandsche ge bied is van Zondag 9 Mei 1943 het schenken en gebruiken van bier in openbare lokaliteiten alsmede het verstrekken en verkoopen van bier toegestaan. Voor andere alcoholische dran ken blijft het verbod bestaan. Der Hoehere S.S.-und Polizei- fuehrer bij den Rijkscommis saris voor het bezette Neder landsche Gebiet, w. g. RAUTER. S.S.-Gruppenfuehrer en Gen- leutnant der Polizei. De strlfd in Tunis DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe» ihct van Vriidagmiddag luidt: „Aan het Oostelijke front van |t Koeban-bruesehoofd duur- ln de felle afweergevechten lort. De Soviets, die met ee- uikmakina van talrijke pant el :waeens oo onze stellingen stormden, werden opnieuw ledig afgeslagen. In talrijke lfl viee luchtgevechten en door jj' ihtdoelgeschut werden giste- 146. door infanteriewaoens andere Sovietvliegtuigen neer schoten. Daarvan werden al- Èn 50 van in totaal 70 aanval- eltide vliegtuigen vernietigd bij e' n mislukten aanval od Orel. a.! i eigen verliezen aan het ge- Of ele Oostelijke front bedroe ft' n viif vliegtuigen Marine-kustbatteriien brach- i in het zeekaneel bij Lenin- ad twee Soviet-patrouilleboo- 1 tot zinken en beschadigden 'ee andere ernstig. fc Tunis viel de viiand met ai flvuldig superieure formaties i anterie en pantserwagens, die r sterke formaties vlieatui- ondersteund werden, de utsch-Italiaansrhe stellingen den Noordelijken en centra- frontsector aan. Ondanks idhaft.igen tegenstand der ltsche en Italiaansche troe len ondanks het afslaan van hike aanvallen, waarbij 12 tttserwagens werden *tukge- loten en eeniee honderden ee- oeenen gemaakt werden. de viiand er oo een »ats in diep door te dringen. De slag duurt voort in verbit terde gevechten. Voor de kust van West-Frank- riik schoot een enkele Duitsche havenoatrouilleboot twee Brit- sche vliegtuigen uit een aanval lende formatie bommenwerpers neer". De beslissing tegemoet. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Het heeft er al len schijn ven. dat de gevech ten in Tunesië thans hun beslis sing tegemoet gaan. Met de vol le kracht van hun overmacht, die zoowel wat manschappen als materiaal betreft, van Duitsche ziide als een tienvoudige wordt aangegeven, ondernemen de ge allieerden zoowel in Noord- als in Midden-Tunesië aanvallen van een buitengewone hevig heid die in het gebied van Med- iez el Bab reeds tot een ver scheidene kilometers dienen doorbraak in de richting van Tu nis hebben geleid. Nog ziin de gevechten aan den gang. doch de positie van de od verschillen de punten tegelijk aangevallen Duitsche en Italiaansche strijd krachten die ten deele stellin gen in het eeherate hebben be trokken. scbünt verre van be nijdenswaardig. Naar van Duit sche ziide wordt onderstreent. verdedigen verwonderliik zwak ke striidkrachcten het 280 K.M. lange front, waartegen de Ame rikanen en Engelschen. voor wie dit op het ooeenblik het eenige striidtooneel is. waarop zit actief oorlog voeren, met al le kracht aanstormen. In het uiterste Noorden rukt langs de kust een sterke Fran- sche strijdmacht od in de rich ting van Bizerta. terwijl deze belangrijke havenstad eveneens het doel is van de Amerikaan- sche troepen, die Mateur heb ben bezet. Bizerta wordt aldus van twee kanten bedreigd. Het zwaartepunt van de aanvallen list meer in het midden, bij Mediez el Bab waar het Brit- sche eerste leger met sterke pantserstriidkrachten opereert. Het doel is kennelijk, een wig te driiven in de strijdkrachten van de Spil en de laatste over gebleven verbinding tussc^en de beide belener'ike centra Bi zerta en Tunis af te sniiden. De ..Berliner Boersen Zei- turg" wiist er in een commen taar on het verlooD van den striid in Tunesië od dat het bruvgehoofd ziin taak vervuld heeft. Het blad is vol lof voor de Afrikastriiders die in talloo- ze gevechten de verstrekkende vijandelijke plannen zoolang vertraagd hebben, dat hieraan geheel anders het hoofd kan worden geboden. Aan den rand van den oorlog valt geen beslis sing. deze valt slechts in het centrum van het oorlogsgebeu ren zelf. De ontwikkeling, die de striid in Tunesië genomen heeft, zoo besluit de B. B. Z.. is voor ons smartelijk, doch wij weten, dat de wetten van den oorlog hard ziin. DE LUCHTOORLOG. Duitsche vliegtuigen hebben in de ochtenduren van den 7en Mei Great Yarmouth aangeval len en in scheervlücht voor den oorlog belangrijke installaties in het Noorden der stad aange vallen. De bommen van zwa&r kaliber troffen van 20 tot 30 meter hoogte de gestelde doe len. De Duitsche vliegers con stateerden, toen zij zich verwij derden, groote vernielingen en branden. Een Duitsch vliegtuig is niet teruggekeerd. Zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben, naar het D.N.B. verneemt, in den nacht van 7 op 8 Mei doeltreffend plaatsen in West- en Zuidoost-Engeland ge bombardeerd. De in de laatste Italiaansche weermachtsberichten gemelde luchtaanvallen op Italiaansche steden hebben de volgende ver liezen veroorzaakt: te Reggio di Calabria betreurt men 200 doo den en 277 gewonden, te Tra- pani twee dooden en 6 gewon den, te Marsala 4 dooden en 3 gewonden, OPNIEUW FRANSCHE ARBEIDERS NAAR DUITSCHLAND. De A. N, P.-correspondent te Berlijn meldt: De Fransche regeering heeft gouwleider Sauckel de recrutee- ring van een derde contingent Fransche arbeiders van vierhon derdduizend man, die voor Duitschland zullen arbeider, vóór den dertigsten Juni toege zegd. Hiervan zullen tweehon derdtwintigduizend arbeiders in Duitrchland en de overigen in wapenfabrieken in Frankrijk, bij de organisatie Todt of bij andere Duitsche bedrijven in Frankrijk te werk worden ge steld. De Fransche regoering is van plan een groot deel van dit contingent door concentratie der industrie, van het verkeers- en bankwezen, alsmede van het staatsbestuur tot dit doel vrij te maken. DE VERBROKEN POOLSCK-SOVJETRUSSISCHE BETREKKINGEN. Wysjinsky doet verklaringen. De plaatsvervangende commis saris van buitenlandsche zaken Wysjinsky heeft op 6 Mei voor vertegenwoordigers van de Brit- sche en Amerikaansche pers te Moskou een lange verklaring af gelegd over de Poolsch-Sowj et- Russische betrekkingen, die eenig licht werpt op de dramati sche tragiek van het Polendom in de Sowjet-Unie. Wysjinsky probeert te bewij zen, dat de Polen, die na de in eenstorting van Polen in de Sowjet-Unie zijn gekomen, de weldaden der Sowjet-regeering met ondank hebben beloond Zoo heeft het op Sowj et-gebied krachtens het verdrag met de Si- korski-groep gevormde Poolsche leger geweigerd naar het Sowjet- Russisch-Duitsche front te gaan en aan den anderen kant hebben de in de Sowjet-Unie toegelaten Poolsche diplomatieke vertegen woordigingen de verdenking ge wekt sabotage en spionnage te plegen, Onder deze omstandig heden was de Sowjet-regeering gedwongen sanctiemaatregelen „HIJ DIE VOORGAAT". Een belangwekkend klankbeeld van den Ned. Omroep. De persdienst van den Neder- iandschen Omroep meldt: Ter gelegenheid van den 49en verjaardag van den Leider zendt de Nederlandsche Omroep op 11 Mei van 19.00—19.45 uur over den zender Hilversum 2 onder den titel.' „Hij die voorgaat" een belangwekkend klankbeeld uit, dat gewijd is aan het leven van dezen met hart en ziel zijnden Nederlander. te nemen, die deels hebben be staan in gerechtelijke vonnissen, deels in deportaties, deels in het niet verstrekken van levensmid delen voor de militaire formaties. Zoo deelde Wysjinsky o.a. me de, dat sedert 1 April 1942 nog slechts 44.000 man van het oor spronkelijk 96.000 man sterke Poolsche leger levensmiddelen hebben verkregen. Het aantal Poolsche officieren, dat dan voor de nieuwe Poolsche formaties kon worden gerecruteerd, be droeg slechts, aldus Wysjinsky, 2630 omdat, naar hij beweert, er niet meer te vinden waren. Hierdoor wordt naar Duitsche opvatting van toonaangevende Sowjetzijde toegegeven, dat de overige 10.000 Poolsche officie ren verdwenen zijn, m.a..w de moord van Katyn, waar deze 10.000 militaire personen zijn ge vonden, wordt indirect bevestigd. De verklaring van Wysjinsky, zoo wordt te Berlijn tenslotte verklaard, laat er geen twijfel over bestaan, dat Katyn een uiting is van een principe, dat nog veel vreeselijker bijzonder heden doet vermoeden dan men tot dusver kon veronderstellen. Keuringen voor de Walfen-SS het Legioen en de Landwacht Het SS-Ersatzkommando Ne derland deelt mede: Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kun nen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat voor de vrijwilli gers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de landwacht Neder land of bij het wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Gei-maansche-SS in Ne derland willen toetreden. 11.5.43 815 uur Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 12.5.43 815 uur Breda, Res taurant Modern, Markt. 13.5.43 815 uur Goes, Café Centraal. 14.5.43 815 uur Den Bosch, Hotel „Noord-Brabant", Markt 45 15.5.43 815 uur Venlo, Deut sches Haus, Egmondstraat 16. 16.5.43 8— la uur Arnhem, Ca fé Royal. 17.5.53 815 uur Hengelo, Ca fé Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 8-15 uur, Zwolle, Ho tel Gijtenbeek. 19.5.43 815 uur Groningen, Concerthuis, Poeiestraat 20.5.43 815 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 uur Amsterdam, school lepenweg 13. 22.5.43 8—15 uur. Utrecht. N.V. Haus, Oudegracht 245. 24.5.43 815 uur Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhout- scheweg. Bij onze Vrijwilliger». Met hun pantserwag-n dringen de jongen» ai» een der eersten de vijandelijke stad binnen SS PK Grünert-O-H-P na

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1943 | | pagina 1