DUITSCHLAND DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1942 DE LEIDSCHE COURANT PAG. 3 RECHTZAKEN VOOR DEN ECONOMISCHEN RECHTER. Op groote schaal clandestien geslacht. Het was een groote zaak, die de economi sche rechter, mr, de Vries, te behandelen kreeg. Bovendien was het een zeer moei lijke zaak, aangezien het bewijs slechts uit allerlei kleinigheden kon worden opge bouwd. Allereerst stond terecht M. Tol te R e e u w ij k, thans gedetineerd. Aan hem was ten laste gelegd het slachten van meerdere koeien en schapen. Verdachte ontkende zulks ten stelligste en zeide van niets te weten. Er waren in deze zaak elf getuigen gedagvaard. Zoo vertelde o.a. de getuige A. Boer uit Reeuwijk, dat hij door "bemiddeling van zijn knecht een achter voet van een koe van verdachte had ge kocht, terwijl verdachte later zelf was ge komen om uit te beénen. Zoo had de ge tuige J. van Roon uit Reeuwijk de sleutels van zijn schuur laten afgeven, voor welk feit. hij koppen en levers had gekregen. D. van Roon had verdachte met vet en vleesch gezien en kreeg wat schapen- vieesch. T. Boere uit Boskoop had vleesch bij verdachte besteld, terwijl T. de Jong uit Bodegraven huiden bij ver dachte was gaan halen, De verdachte bleef, trots alle bewijzen pertinent ontkennen. De Officier van Justitie, bracht allereerst hulde aan den economischen rechter voor diens goede leiding bij het onderzoek en achtte het bewijs tegen verdachte geleverd. De eisch werd twee jaar gevangenisstraf. Vervolgens stond terecht A. Tol uit R e e u w ij k. Deze verdachte zou de sleu tel van de schuur hebben gevraagd. Ook hij ontkende absoluut. Maar ook hier wa ren de getuigenverklaringen zeer perti nent, De getuige D. van Roon had vleesch van verdachte gekocht. De controleur de Bruijn zeide bloed op de jas en de klompen van verdachte te hebben aangetroffen. Verdachte zeide, dat het bloed van een konijn was geweest. Ook tegen dezen ver dachte achtte de Officier het ten laste ge legde bewezen en ook hier werd de eisch twee jaar gevangenisstraf met bevel tot onmiddellijke gevangenneming. De derde verdachte in deze zaak was C. Tol uit Reeuw ij k. Deze had, toen de ambtenaren verschenen, aan G. M. Achter- lerg gevraagd om de schapenvellen en het vet en vleesch uit de schuur te willen ver wijderen. Met de vellen was dit nog net gelukt, maar voor het verwijderen van het vet en vleesch ontbrak de tijd. Een con troleur vertelde nog, dat alle verdachten, 'oen de inval plaats vond, getracht hadden te ontkomen. Ook in deze zaak achtte de Officier het ten laste gelegde bewezen en vorderde twee jaar gevangenisstraf. De verdediger van de verdachten mr. Loeff, wees er op, dat er hier geen enkel bewijs was, dat de verdachten een slachthandeling hadden gepleegd en vroeg vrijspraak. Bo vendien wees hij er op, dat Reeuwijk valt onder het arrondissement Rotterdam, zoo- dat de Haagsche rechter niet bevoegd zou zijn in deze. De uitspraak werd bepaald op over acht dagen. De 22-jarige bloemist J. P. Voortman uit Xudelstaart had in Januari en Februari van dit jaar niet minder dan 20 varkens, 4 schapen en een koe geslaccht, Volgens den Officier Van Justitie was dit een van de grootste zaken, die de economische rechter ir. Haarlem ooit te behandelen had gehad, en hij meende de nooit geëischte straf van twee jaar gevangenis te moeten aanvra gen. Verdachte werd door den rechter ovér- eenkomstig den eisch veroordeeld. Ambtenaren wilden extra rooken. Zeven tijdelijke distributie-ambtenaren te Zaandam hadden zich inlegvellen voor distributie-stamkaarten toegeëigend en oaarop enkele distributiebescheiden, zoo als rookersfcaarten, afgehaald. Dit had zich beperkt tot eigen gebruik en de zaak had geen grooten omvang gehad. De offi cier van Justitie, die hen voor den econo mischen rechter te Haarlem bracht, was van meening, dat de integriteit, die men van den Nederlandschen ambtenaar kent, rok van tijdelijke ambtenaren gevergd mag v/orden, vooral bij de distributie-ambtena ren, die moeten zorgen, dat de bevolking datgene, waarop zij recht heeft, ook wer kelijk krijgt. Hij vorderde twee maanden gevangenisstraf tegen de twee verdachten, cie hij als de aanstichters beschouwde en een maand tegen de overigen. De econo mische rechter veroordeelde dienovereen komstig. „Tel." STADSNIEUWS BESLUITEN VAN DEN BURGE MEESTER Hl Aankoop perceelen. De gemeente heeft ondershands aangekocht de perceelen Burgsteeg 12 voor f 7500 en Burgsteeg 10- 10a voor 5500. Aankoop van deze panden, eigendom van N. Dreef Sr., was voor de gemeente met het oog op hun ligging ten opzichte van „de Burcht" van belang. De burgemeester heeft besloten 13.000 hiervoor beschikbaar' te stellen. Verhuur winkelhuis. De burgemeester besloot: a. medewerking te verleenen aan de tus- schentijdsche ontbinding per 1 Aug. 1942 van de met L. C. Heynen, të Leiden, ge sloten huurovereenkomst betreffende het perceel Hooigracht no. 6; b. het winkelhuis aan de Hooigracht no. 6 met ingang van dien datum tot 1 Mei 1943 te verhuren aan C. J. Cramer, te Lei den, tegen een huurprijs van 450.per jaar, terwijl de huur in elk geval zal ein digen op 1 Mei 1946, zonder dat eenige op zegging wordt vereischt. Verhuring volkstuintjes. De burge meester heeft besloten: a. aan den Leidschen Bond van Volks- tuindersvereenigingen te verpachten voor volkstuintjes gedurende één jaar, ingegaan 1 Januari 1942, de navolgende perceelen: lo. eenige perceelen weiland in den Boschhuizer- en Gasthuispolder, groot 8.08.00 ha, voor- een pachtsom van 120. ,per ha en per jaar; _2o. eenige perceelen weiland nabij de Nachtegaallaan gemeente Oegstgeest, groot 3.95.58 ha, voor een pachtsom van f 130 per ha en per jaar; 3o. eenige perceelen- weiland bij den Lage Morschweg gemeente Leiden, groot 2.08.80 ha, voor een pachtsom van S 130 per ha en per jaar; 4o. eenige perceelen weiland aan den Ka- naalweg gemeente Leiden, groot 2.80.20 ha, voor een pachtsom van f 130.per ha en per jaar; 5o. eenige perceelen grond, gelegen aan de trambaan LeidenWassenaar's-Gra- venhage gemeente Oegstgeest, groot 1.85.35 ha, voor een pachtsom van 153.70 in totaal en per jaar; 6o. de bermen van de verlaten spoorbaan in den Stadspolder gemeente Leiden, groot 0.98.00 ha, voor een pachtsom van 75. in totaal en per jaar; b. ten behoeve van de aanlegkosten van de volkstuintjes aan den genoemden Bond een renteloos voorschot van f 5.500.te verleenen, terug te betalen in twee termij nen van 2.750.welke vervallen op 31 December 1942 en 1943. SCHENKING AAN HET RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN- Mevrouw de wed. dr. D. G. W. van Voort- huysen, te 's-Gravenhage, heeft aan den staat der Nederlanden ten geschenke aan geboden. ter plaatsing in het Rijksmuseum van Oudheden hier ter stede, een aantal Egyptische voorwerpen, voornamelijk be staand uit vaatwerk uit den tijd van het oude rijk (pl.m. 2600 v. Chr.), afkomstig van opgravingen van de laatste jaren. Deze waardevolle schenking is des te be langrijker, omdat van alle voorwerpen de vindplaats bekend is. De secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, We tenschap en Kuituurbescherming heeft haar dan ook gaarne aanvaard en de schenkster deswege zijn bijzonderen dank betuigd. ZAKDIPLOMA- EN GEKLEED- DIPLOMA ZWEMMEN. Gisterenavond vond in de Zweminrich- ting „De Zijl" voor het laatst in dit seizoen het Zakdiploma- en Gekleed-diploma plaats. Geslaagd zijn voor het zakdiploma de dames: K. E. Blankenstein, S. Onvlee, A. Teske, L. Reys, R. Wolsink, A. Verstraten, G. Zandvliet, R. de Grijs, L. de Graaf, N. Cramer, T. Schreuder, J. Batenburg, B. De- vilée. I Lamers, S. Verhoeff, S. v. d. Wijn gaard, J. Kok, C. Kok, C. Hoogervorst, C. W. v. Haasteren, B. de Tombe, L. Baart, R. v. Dorp, C. Dreef, Olivier, Zaalberg, R. Aanbanen, S. Blankenstein, A. Teske, J. Guldemond en S. Honsbeek. Voor diploma gekleed zijn geslaagd de dames: A. v. d. Blom, J. Wetselaar, C. Pi ket. I. Kriek, B. Treur, W. Donkers, T. v. d. Waals, N. de Neef, C. Stipdonk, J. Koe- kebakker. Voor het zakdiploma slaagden de heeren: W. -A. Zaagman, P. v. d. Waals, J. Donkers, J. v. d. Mark, W. v. d. Horst, A. Monteba, B. Eradus, S. Heemskerk, E. Hasselbach, L. Philips, A. J. P. Mank, P. Voorzaat, W. de Bruyn, C. Laterveer, M. v. Loon, H. de .Wolf, A. G. S. Rozier, J. J. Jansen, A. Ko nijnenburg, W. Bink, A. de Haan, J. Copier, A. de Boer, C. Pelt, Th. Wisse, J. H. Houps, L. v. d. Blom, A. H. A. Staats, J. de Vos, J. Cové, W. den Hertog, K. Compier, Th. Hannaart, B. Tiggelman. A. Chaudron, B. Honders, G. Wagemaker, H. de Haan, K. Vroomans, J. Singeling, F. Kok, P. v. Dijk, G. Beukers, A. v. d. Zeeuw, J. Heuzen, P. Seriier, H. Hendrikse, B. Reys, B. Wakka, J. Honsbeek, J. Montanus. Voor het diploma gekleed zijn geslaagd de heeren: M. A. v. Zijp, J. Zandvliet, J. Janssen, C. D. Schats, J. v. Cleef, J. Bo- denstaff, H. de Kruiden. H. de Haan, K. Vroomans, F. Heuzen, J. Heuzen en W. De- veling. Voor het examen schoonschrijven M.O. is te Den Haag geslaagd mej. J. M. C. Schouten, alhier woonachtig. Handelsregister K. v K. Wijzigingen. 5434. N.V. Algemeene Handels- en Credietmaatschappij, Leiden, Vliet 23. De N.V. is met ingang v. 31 Dec. 1941 in liquidatie getreden. Liq.: P. A. de Gooijer, Wassenaar en dr. S. Th. Holst We ber, Oegstgeest. 1257. Fa. A. v. d. Kwast Co., Leiden, Janvossensteeg 43—45, glas- en verfhandel, electrische verfmalery. De vennootschap onder firma is d.d. 1 Aug. 1942 ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door den ven noot S. Groot, als eenig eigenaar, onder den naam: A. van der Kwast Co. Agenda Zaterdag, Amapola-muziekfestijn, Stadsge hoorzaal, 7.30 uur. Zaterdag, R. K. Reclasseeringsver. Leiden, bureauzitting St. Vincentiusgeb., Hoogl. Kerkgr. 32, Leiden, 4 u. n.m. Zondag, Jaltrio's 3e Sterrenparade, Stads gehoorzaal, 7.30 uur. Apotheken. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 29 Augustus 20 uur tot Zaterdag 5 Septem ber 8 uur waargenomen door de Apotheek „Tot Hulp der Menschheid" Hooigracht 48, tel. 21060 en de Doeza-Apotheek, Doeza- straat 31, Tel. 21313. Te-Oegstgeest door: de Oegstgeestsche Apotheek, Wilhelminapark 8, Tel. 26274. OMGEVING OEGSTGEEST Belangrijke verordening voor de jeugd. Met ingang van 5 Sept. treedt in onze ge meente een voor de jeugd ingrijpende ver ordening in werking, waarbij namelijk is vastgesteld, dat het voor minderjarigen be neden den leeftijd van 18 jaar verboden is, zich op door den burgemeester te bepalen avonduren op den openbaren weg te bevin den. Voorts is het aan vrouwelijke minder jarigen beneden den leeftijd van 18 jaar verboden zich als bezoekster op te houden in eenige voor het publiek toegankelijke localiteit, waarvoor geldt een verlof A en B. Ter uitvoering van deze verordening is o.m. bepaald, dat het aan minderjarigen ver boden is zich op den openbaren weg te be vinden in de maanden October t.m. Fe bruari in de avonduren van 20 uur af en in de maanden Maart t.m. September in de avonduren van 21 uur af. Voor een en ander zijn eventueele vrijstellingen te ver krijgen. VOORSCHOTEN Inbraak in garages. Hedennacht tus- schen 12 en 4 uur is ingebroken in de ga rage van de perceelen Veursche weg 200, STRIJDT VOOR EUROPA Nieuwe stellingen in den Kaukasus veroverd HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEH- RER, 3 Sept. (D. N. B.). Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: „Ten Zuid-Oosten van Anapa werden verscheidene taai verdedigde hoogtestellin gen stormenderhand veroverd. Voor Nowo- rossisk werden een motorboot en een mij nenveger door bommen tot zinken ge bracht. Duitsche motortorpedobooten brach ten in de Zwarte Zee van een convooi twee tankschepen, twee schepen en zes groote lichters met een gezamenlijken inhoud van 15.400 b.r.t. tot zinken. Voor Stalingrad wierpen Duitsche en Roemeensche troepen in nauwe samen werking met de luchtmacht den vijand uit krachtig versterkte kazematstellingen. Te genaanvallen werden afgeslagen. Voor den oorlog belangrijke installaties in en rond om Stalingrad, alsmede schepen op de Wol- ga waren het doelwit van zware lucht aanvallen. Ten Zuid-Westen van Kaluga en ten Noord-Westen van Medyn werden ver scheidene vijandelijke aanvallen afgesla gen. Ook in het gebied van Rzjef mislukten door sterke infanterie- en pantserstrjjd- krachten ondernomen vijandelijke aanval len. Hierbij werden door formaties van het leger en door het geconcentreerde optre den van formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers 109 bolsjewistische tanks vernietigd. Ten Zuiden van het Ladogameer en voor Leningrad stortten herhaalde aanvallen van den vijand ineen. Aan het front aan de Noordelijke IJszee bestookte de lucihtmacht bolsjewistische geschutstellingen op het Visschersschier- eiland, alsmede een steunpunt voor vlieg tuigen bij Moermansk. De bolsjewistische luchtmacht verloor op 1 en 2 September in luchtgevechten en door luchtdoelartillerie 184 vliegtuigen. Een ander vliegtuig werd op den grond vernield. Acht eigen vlieg tuigen keerden van een vlucht naar den vijand niet terug. Aan het Egyptische front levendige ver- kenningsactiviteit. De verliezen aan vijan delijke tanks, waarvan gisteren melding is gemaakt, zijn tot 51 gestegen. Duitsche en Italiaansche jagers schoten gisteren 21 Brit- sche vliegtuigen neer. Een Duitsch vliegtuig ging verloren. In den nacht van 1 op 2 September bom bardeerden formaties Duitsche gevechts vliegtuigen verscheidene Britsche vlieg velden ten Noord-Westen en Noord-Oosten van Cairo. Na storingsvluchten overdag zonder eeni ge uitwerking en op groote hoogte boven West-Duitschland hebben formaties van de Britsche luchtmacht in den afgeloopen nacht de stad Karlsruhe aangevallen. De burgerbevolking leed verliezen. Vooral in de binnenstad ontstond materieele schade en schade aan gebouwen. Volgens de tot dusverre ontvangen rapporten werden zes der aanvallende bommenwerpers neerge schoten. Bij aanvallen in scheerVluoht plaatsten gisteren lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen bomtreffers van zwaar kaliber op in- dustrieele- en verkeersinstallaties op het eiland Wight en aan de Engelsche Zuid kust. In den nacht van 2 en 3 September wer den voor den oorlog belangrijke doelen in Midden-Engeland gebombardeerd. Het opperbevel van de weermacht deelt voorts mede een door het Britsche mini sterie van oorlog verstrekte en door het Reuter-agentschap verspreide verklaring van 2 September des avonds deelt mede: „In het Duitsche weeramachtbericht wordt gezegd, dat door de Engelschen bij de onderneming van Dieppe bevelen zijn gegeven om de handen van gevangenen te binden om zoodoende te verhinderen, dat zij hun papieren vernietigen. Er wordt een onderzoek ingesteld, of inderdaad een soort gelijk bevel is gegeven. Met nadruk wordt ontkend, dat de handen van eenigen Duit- schen gevangene zijn gebonden. Ieder soortgelijk bevel zal, indien het gegeven mocht zijn, herroepen worden. Op grond van deze verklaring heeft het opperbevel van de weermacht de op 2 Sep tember' 1942 des middags aangekondigde maatregelen tegen de Britsche krijgsgevan genen ingetrokken. De tekst van deze Engelsche verklaring zal den Eritschen krijgsgevangenen even eens worden medegedeeld. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. ROME. 3 Sept. (Stefani). Het weer- machtbericht luidt als volgt: Intensieve activiteit van verkenningsaf- deelingen aan het geheele Egyptische front. Tijdens de gevechten, vermeld in het weer- machtbzricht van gisteren, zijn de verlie zen van den vijand gestegen tot 51 tanks en 20 pantserauto's. Formaties der luchtmacht van de as hebben met succes hun aanvallen op vijan delijke concentraties hernieuwd. In fel'le gevechten werden 21 Britsche vliegtuigen neergeschoten door Italiaansche en Duit sche jagers, drie andere door batterijen luchtdoelartillerie. Vijf onzer toestellen zijn niet van de operaties der beide laat ste dagen teruggekeerd. Tijdens de laatste operaties aan het Egyp tische front heeft de 91e escadrille van het vierde regiment jagers zijn 100e vliegtuig neergeschoten. MARKTBERICHTEN GOUDA, 3 Sept. Vee. Aangevoerd in totaal 766 stuks. 10 Magere varkens, 429 runderen, 45 nuchtere kalveren, 31 gras kalveren, 16 schapen, overgenomen door N.V.C., 42 bokken en geiten 1660. Han del stug. Kaas. Aanvoer 52 partijen. Prijzen: le kw. met rijksm. ƒ6262.50, id. 2e kw. 6061. Handel matig. 202 en 206, resp. bewoond door de families J. N. C. Hablous, A. Aarts en W. L. van der Laan. De inbreker heeft alleen in de ga rage van genoemde v. d, L. iets van zijn gading gevanden n.l. een heerenrijwiel hetwelk hij mede genomen heeft. Personalia Tot onderwijzeres aan de Herv. School is benoemd mej. A. Keij, thans als zoodanig werkzaam te 's-Gra venhage. KERKNIEUWS Z. H. Exc. de Aartsbisschop van Utrecht heeft den zeerw. heer P. J. Boekhorst op zijn verzoek om gezondheidsredenen eer vol ontslag verleend als pastoor te Wij'he, en heeft benoemd tot pastoor te Wijhe den zeereerw. heer F. C. Cosijnse, tot pastoor te Irnsum den zeereerw. heer W. J. M. Ot terbeek; heeft voorts benoemd tot kapelaan te Apeldoorn (O. L. Vr. ten Hemelopn.) den weleerw. heer D. A. van Leur, tot ka pelaan te Rijsenburg den weleerw. heer A. G. L. Golbach, tot kapelaan te Amersfoort (H. Henricus) den weleerw. heer H. G, J. Scholten, tot assistent te Nieuw Wehl den weleerw. heer G. J. Misdorp (neom.); tot assistent te Velp (G.) den weleerw. heer C. de Bruyn en tot kapelaan te Ootmarsum den weleerw. heer J. A. J. Geert man (neom.). RADIO-PROGRAMMA VRIJDAG 4 SEPTEMBER 1942. HILVERSUM I, 415.5 M. 6.45 Gram. en Ochtendgymn. (7.00 en 8.00 B.N.O.: Nieuws) 9.15 Voor de huisvrouw 9.20 Viool en piano 10.00 Melodieën-Revue 11.00 Omroep-Kleuterklas 11.20 En semble Willy Kok 12.00 Het Paard, de Hond, de Haan, en de Aap in onze moeder taal 12.15 Musette-orkest 12.40 Alma nak 12.45 B.N.O.: Nieuws 13.00 Melo- disten 14.00 Arnhemsche Orkestver. 16.00 Bijbellezing 16.20 Amsterdamsch Trio 17.15 B.N.O.: Nieuws 17.30 Knut- selklas 17.45 Orgelconcert 18.30 Neer- lands stem van het Oostfront 18.45 B. N. O.: Nieuws 19.055 Sportpraatje 19.30 Salonorkest (Vanaf 20.15 alleen voor de Radio-Centrales die over een lijn verbinding met de studio beschikken) 20.15 Orgel, viool en zang 21.00 Theo Uden Masman en zijn dansorkest 21.25 Duetten uit Operettes 21.45 B.N.O.: Nieuws 22.00 Gram. HILVERSUM n, 301.5 M. 6.45—8.15 Zie Hilversum I 8.15 Gerard van Kreve len en zijn orkest 8.55 Piano 9.10 Amusementsorkest en het Vroolijke Kla verblad 9.35 Berlijnsch Philharmonisch orkest 10.00 Morgenwijding 10.15 Zang met piano 10.40 Cultuur en land schap, causerie 11.00 Strijkkwartet van Fr. Schubert 11.30 Piano 12.00 Klaas van Beeck en zijn orkest 12.45 B.N.O.: Nieuws 13.00' Technische Voorlichting 13.15 Gevar. programma 15.00 Voor de vrouw 15.45 Om en om programma 17.00 Als je verre reizen doet17.15 B.N.O.: Nieuws 17.30 Ensemble Yonny Ombach 18.15 Geweld, causerie 18.30 Otto Hendriks en zijn orkest 18.55 De wantoestanden der pandjeshuizen, door K. J. J. Ingerman 19.15 Otto Hendriks en zijn orkest 19.30 B.N.O.: Nieuws 19.40 B.N.O.: De Jordaner over sociale nooden 1950 Spiegel van den dag 20.00 B.N.O.: Eng. uitzending (Voor de Radio-Centrales: Orkestconcert) (Vanaf 20.15 alleen voor de Radio-Centrales die over een lijnver binding met de studio beschikken) 20.15 Openlucht Opera te Zoppot met inleiding 21.00 Landmans lust 21.30 Beethoven- Schumann-programma 21.45 B.N.O.: Nieuws 22.10 Avondwijding 22.15 24.00 Gram. GEM. RADIO DISTRIBUTIEBEDRIJF. Ie Programma: 6.4522.15 Hilversum I. 2e Programma: 6.4522.15 Hilversum II 22.1524.00 Duitsch Programma. 3e Programma. 7.0024.00 Duitsch pro gramma. 4e Programmd: 7.0021.00 Duitsch Pro gramma. 21.0022.00 Gramofoornmu- ziek R.R.D. 22.00—24.00 Duitsch Pro gramma. BURGERLIJKE STAND LEIDEN. Geboren: Gijsbertus Johannes Fran- ciscus, z. v. C. J. M. van Rooijen en H. M. van der Geer Jemigje Catharina Fredri- ca, d. v. J. H. G. Zitkamp en F. van der Werff Rudolf, z. v. H. van Oijen en C. N. Blanken Pieter Franciscus, z. v. F. de Gunst en C. van Rossen Marianne, d. v. I. G. J. Smelt en P. J. Minjer Catha rina Wilhelmina, d. v. W. Nieboer en C. Selier Elisabeth Marie, d. v. J. Colijn en E. Koegler Feirpy, d. v. B. Drees en B. de Vries Fridjof Louis, z. v. L. J. W. Kok en M. A. Citteur Dick Jacobus, z. v. A. Pardon en P. Duindam Maria Ja- cpba Lena. d. v. L. J. van Duijn en M. A. W. van Maaren, Ondertrouwd: H. van de Ven jm 26 jaar en J. M. de Leeuw jd 26 jaar' Getrouwd: A. H. van Es jm en F. H. Heidingsfeld jd. N. Ouwerkerk jm. en J. Siebert jd F. J. Cornelisse jm en P. M. C. Langezaal jd J. L. den Edel jm en W. A. van der Linden jd J. J. van der Huizen jm en H. van Wensveert jd P. Siere jm en C. M. Bink jd K. van Steenwijk jm en A. Vogelenzang jd B. Warners jm en G. Lepelaar jd N. H. Wenting jm en J. J. Brakel jd J. W. Eartel jm en J. I. van Konijnenburg jd H. J. P. Averdieck jm en J. W. C. Tuit- bof jd W. Lodder jm en M. Ondunk jd. Gemeentel. Aankondiging Van 6 September a.s. af, kunnen Chinee- zen, alsmede personen, behoorende tot één der in den Indischen Archipel inheemsche rassen desgewenscht hun aardappelkaar- ten van !e 10e Distributieperiode (6 Sep tember tot en met 3 October), inruilen te gen rijstbonnen. Voor elke ingeleverde N 107 kaart be staande uit 4 bonnen, worden 8 rantsoen bonnen rijst uitgereikt. De -bonkaarten UN 207 (toeslagkaart) kan echter niet worden ingeruild. Leiden, 3 September 1942. 1395 De Burgemeester van Leiden, STEVENINCK. De Burgemeester van Leiden herinnert belanghebbenden, voorzooveel noodig, er aan, dat verzoeken, hetzij tot het verkrij gen van een schadeloosstelling ad f 50. voor een gevorderd rijwiel, hetzij tot het Eerste Leidsche Begrafenisonderneming voor Roomsch Katholieken GEVESTIGD 1882. 33-1880 IS. H. KLEIMHANS PIETER DE LA C8URTSTRAAT22 TRAMSPORT - TELEFOOR 21498 TarUf «n uitvoering in ovorlog mot U weder verkrijgen van een ander rijwiel, uiterlijk op 14 September 1942 moetep worden ingediend. Bij de verzoeken moet een vorderingsbewijs worden overgelegd, cf, indien dit niet is afgegeven, ander deug delijk bewijsmateriaal, bijv. regu's van rij wielbewaarplaatsen, getuigenverklaringen, waaruit blijkt, dat het rijwiel gevorderd is, enz. Degenen, die een zoodanig verzoek nog niet hebben gedaan, kunnen zich voor het indienen daarvan uitsluiten vervoegen ten polltiebureele, Zonneveldstraat. alwaar daarvoor bestemde formulieren ter invul ling verkrijgbaar zijn. Dit dient zoo spoedig mogelijk te geschieden. In het geval, dat een ander rijwiel wordt verlangd, moeten bovendien bescheiden worden overgelegd, waaruit blijkt, dat be langhebbende een rijwiel voor de uitoefe ning van zijn beroep onvoorwaardelijk noo dig heeft en zich geen rijwiel op eenige andere wijze kan verschaffen. Leiden, 3 September 1942. De Burgemeester van Leiden, STEVENINCK. DISTRIBUTIE VAN ZEEP. Inlevering zeepbonnen door detaillisten en grossiers. Bij de inlevering van de zeeplbonnen in de week van 711 September a.s. moet als volgt worden gehandeld: Inleveren bon L zeep. Bon L zeep heeft de waarde van twee rantsoenen. Het minimum aantal in te le veren bonnen bedraagt derhalve 20 stuks 40 rantsoenen). Is een detaillist niet in staat dit minimum in te leveren dan kun nen de bonnen L zeep worden aangevuld imet: 1. Nummeribonnen „Algemeen" welke geldig woïden verklaard voor eenheids- zeep en voor waschpoeder, of: 2. met de letterbonnen van de zeepkaarten E.T. Hierbij dient er echter op gelet te wor den, dat de ter aanvulling te plakken bon nen de waarde van één rantsoen eenheids- zeep of één rantsoen waschpoeder hebben, zoodat voor één bon L zeep zoowel één bon aangewezen voor eenheidszeep als een bon, aangewezen voor waschpoeder, geplakt dient te worden. Indien een detaillist niet op bovenom schreven wijze kan aanvullen, mogen per detaillist ten hoogste 19 bonnen L zeep 38 rantsoenen) aan den grossier wor den doorgegeven. Dit is tevens het geval met de andere voor ebnheidszeep of- waschpoeder geldig verklaarde bonnen, met dien verstande, dat per detaillist et meer dan 39 rantsoenen bij den grossier kunnen worden ingeleverd. Inlevering letterbonnen der zeepkaar ten E.T. Ter verkrijging van een toewijzing een heidszeep worden ingeleverd met één ont vangstbewijs MD 201A a. de bonnen „Algemeen" geldig ver klaard voor eenheidszeep, tezamen met: b. de letterbonnen voor eenheidszeep. De onder a en b bedoelde bonnen moeten echter op afzonderlijke opplakvellen wor den geplakt. Ter verkrijging van een toewijzing waschpoeder kunnen worden ingeleverd met één ontvangstbewijs MD 201 A: a. de bonnen „Algemeen" geldig ver klaard voor waschpoeder, tezamen met: b. de letterbonnen voor waschpoeder, even eens de onder a en b genoemde bonnen op afzonderlijke opplakvellen plakken. LEIDEN, 3 September 1942. De Burgemeester van Leiden, STEVENINCK. Officieele Mededeelingen BONAANYVIJZING KUNSTMEST. Het R. V. O. Kunstmest Distributie Bu reau maakt bekend, dat met ingang van 3 September wordt geldig verklaard: stik stof, bonnenserie voorzien van opdrqk no 3 De stikstofzegels met opdruk N. 3 blij ven geldig tot 30 September 1942. De ver bruikers dienen deze bonnen uiterlijk 26 September 1942 bij hun leveranciers in te leveren, opdat deze voor tijdige inzending der zegels aan het R. V. O. Kunstmest Dis tributie Bureau kunnen zorg dragen. Bon nen, welke na den vervaldatum binnenko men, kunnen door het R. V. O. Kunstmest Distributie Bureau onder geen voorwaarde worden geaccepteerd. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorzie ning in Oorlogstijd maakt bekend, dat voor de inzameling van Rijkswege van kastanjes, beukenoten en eikels tot hoofdagent zijn aangesteld voor: 1. Groningen, de N.V. E. Kloosterhuis te Veendam, beneden Ooster- diep 101. 2. Friesland, de firma D. B. Schroor te Beetsterzwaag, Hoofdstraat 149. 3. Drenthe, de N.V. F. Benes, commissie handel te Assen. 4. Overijssel, de heer W. B. A. Bloemen te Ootmarsum. 5. Gelder land ten Oosten van den IJssel, den Ach terhoek, de heer H. Jansen te Ellecom. 6. Rijk van Nijmegen, Veluwe en Betuwe, de Nederlandsche Heide Maatschappij te Arn hem. 7. Utrecht en Noord-Holland, de heer A. M. E. Overdijkink te Voorthuizen. 8. Zuid-Holland, Gebr. van der Giessen te Zwijndrecht. 9. Zeeland en Noord-Brabant, de firma wed. de BieVan Aalst te Zun- dert. 10. Limburg, de firma G. Hegger en Zn. te Lomm gem, Arcen. Personen, die agent willen woi'den, moe ten zich met den hoofdagent van de streek, waar zij wonen, in verbinding stellen. Zij moeten van de producten op de hoogte zijn en over voldoende opslagruimte beschik ken. Bekendheid met het werk strekt tot aanbeveling. De vruchten, welke de ra- pers bij den naastbij gevestigden agent moeten inleveren, dienen in het algemeen zoo droog mogelijk te zijn en vrij van dop pen of bolsters, zand, steenen en ander vuiL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1942 | | pagina 3