t WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1942 Red BuJtcnlandi Mi. H. Gelsc. Lelden i Red. Stad ca Sport» M. Zonderop. Leiden i Red. Omgeving i L. Rooien. Lelden» Rad. Letteren en Knnsti Fr. Schneiders. Leiden! verantwoorde lijk voor de advertentlin i B. Bonnet Lelden. WEEKBERICHT Zon onder 8.58 Woensdagavond. Zon op 6.28 uur Donderdagochtend. TiUBchen dexe tijden moet worden ver duisterd. 19 Aug,: De itiaan komt Woensdagmid dag om 2.52 uur op en gaat Donderdag nacht om 0.31 uur onder. 20 Aug.: De imaan komt Donderdagmid dag om 4.05 uur op en gaat Vrijdagnacht om 1.14 uur onder. 21 Aug.: De-maan komt Vrijdagnamiddag om 5.13 uur op en gaat Zaterdagnacht om 2.05 onder. z 22 Aug.: De maan komt Zaterdagavond om 6.15 uur op en gaat Zondagnacht om 3.07 uur onder. 23 Aug.: De maan komt Zondagavond om 7.08 op en gaat Maandagnacht om 4.18 uur onder. Zweminr.: „De Zijl" 21 gr. C. De Nederlandsche Volksdienst kent geen medelijden of barmhartigheid, hij kent alleen volksche plicht. CONGRES VAN SPORTJOURNALISTEN. Met een korte rede, waarin hij doel en streven van het eerste congres van sport journalisten Uiteenzette, heeft de heer P. J. van Megchelen, voorzitter van het Ver bond van Nederlandsche journalisten, dit congres te Valkenburg geopend. Een dertigtal vooraanstaande sportjour nalisten is hier in het schoone Zuid-Lim burg bijeen om te luisteren naar causerieën van autoriteiten op het gebied van sport en lichamelijke opVoeding en om daarna van gedachten te wisselen. Als eerste spreker trad op prof. dr. J. van Dam, secretaris-generaal van het de partement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming, die onder zijn gehoor o.a. telde den heer Max Blokzijl, leider van de afdeeling Perswezen van het departe ment van Volksvoorlichting en Kunsten, den heer van Groningen a Stuling, gevol machtigde voor de sport en R. J. Huyts, leider van het Persgilde. Uit den aard der zaak zag prof. van Dam de sport, die onder zijn departement res sorteert, vooral van de regeeringszijde. Hij wees op het verband, dat moet bestaan tus- schen de overhead en de sport. Uit hoofde van drie redenen motiveerde de secretaris generaal het ingrijpen van den staat in de sport: '1. De sport vereenigt vele menschen tot één gemeenschappelijk doel ën is dus po litiek.» 2. De lichamelijke en dus ook de geeste lijke schoonheid, van een volk is slechts mo gelijk door een intensieve sportbeoefening. 3. De nationale sportpresentatie van Ne derland in het nieuwe Europa is volksbe lang en dus staatsbelang. Dieper ingaande op het eerste punt zette prof. van Dam nog uiteen, dat sport ver bonden moet zijn, niet met de politiek van allen dag, niet met de partijpolitiek, zooals ook heden ten dage nog veel voorkomt, doch met de politiek van de groote lijn. Nationaal moet de sportpolitiek zijn in den waren zin des woords en de politieke constellatie van vroeger moet ver uit de sport verwijderd worden. Een belangrijke stap op deze weg is reeds afgelegd door de unificatie van de sportbonden onder het motto: één tak van Sport, één bond, het geen tevens een voornamen stap beteekent in de richting van de volksche eenheid. Niet in het staatkundige, maar in het volksche beginnen zich de lijnen reeds dui delijk af te teekenen. Ten aanzien van de lichamelijke weerbaarheid van ons volk is het ingrijpen van de overheid in de sport noodzakelijk en voor de hand liggend. Het is een eminent belang van den staat, den moeden werker weer klaar te maken voor zijn taak van den volgenden dag en daarin ligt 'voor de sport een groote taak. Vooral financieel kan de regeering in dezen veel werk verrichten door het beschikbaar stel len van subsidies voor het aanleggen van sportterreinen, sintelbanen, zwembaden en het oprichten van een sportschool, waar sportleiders worden geschoold. Dat Nederland zich in Europa 'een nieu we en belangrijke plaats moet verwerven is evident en dat daarbij de internationale sportrepresentatie een belangrijke rol kan spelen, is eveneens duidelijk. Hierbij zal dus de staat te letten hebben op de individueele sportprestaties der kam pioenen. In dit verband herinnerde prof. van Dam nog aan zijn onderhoud met den Rijkssportfuehrer von Tschammer und Os- ten, waarbij o.m. de oprichting van een Europeesche sportbond ter sprake kwam. Dit alles is nog toekomstmuziek, doch spreker was er van verzekerd, dat Neder land in die Europeesche sportgem eenschap de plaats zal innemen, die het toekomt. De kinderbijslag. De hoofdafdeeling rechtsbescherming van het Nederlandsche Arbeidsfront vestigt er met nadruk de aan dacht van de belanghebbende arbeiders op, dat de medewerking aan de uitvoering van de kinderbijslagwet in hun eigen be lang dringend gewenscht is. Reeds zijn in sommige gevallen de aan spraken op kinderbijslag verloren gegaan, omdat geen tijdige aanvraag werd gedaan. Op grond van artikel 82, 2e lid verjaart de rechtsvordering wegens uitkeering na ver loop van vier maanden. Dit beteekent, dat bijv. een aanvraag om kinderbijslag voor de maanden Januari, Februari en Maart u it'e.r 1 ij k in Juli aanhangig kan worden gemaakt. Het is reeds hierom dringend gewenscht het verzoek met gebruikmaking der voor geschreven formulieren op tijd te doen. Het is echter eveneens van belang, dat deze formulieren juist worden ingevuld en dat aan verzoeken van de zijde der uitvoerende organen tot aanvulling van onvolledig in gevulde formulieren gevolg wordt gege ven. Weigering van kinderbijslag kan name lijk eveneens geschieden indien de arbeider geen redelijke medewerking verleent tot het verkrijgen van inlichtingen, welke voor een juiste beoordeeling van het recht van kinderbijslag noodig zijn. (Art. 73, le lid). Ten slotte zij de aandacht erop gevestigd, dat een toegekende uitkeering, die niet is ingevorderd binnen vier maanden na den eersten dag 'der betaalbaarstelling, niet meer wordt uitbetaald. NAAR HET OOSTFRONT. Van tijd tot tijd vertrekken transporten naar het Oosten en om daar afgericht te worden voor den strijd tegen de bolsjewisti sche horden. Velen begrijpen niet waarom ook Nederlandsche transporten vertrekken, want/_zij beschouwen de bolsjewisten als onze bondgenooten. Ja, landgenoot, der gelijke „Nederlanders" zijn er. Voorgelicht door een troep „officieele regeerders" zijn zij van meening, dat, mits de moordbenden van Stalin de overwinning behalen, wij een gouden toekomst tegemoet gaan. Ge lukkig voor ons land en volk zijn er an deren, die weten, wat bolsjewisme zeggen wil, die Europa van deze wereldpest willen bevrijden en zoodoende ook ons land een eervolle plaats in het nieuwe Europa ver zekeren. Landgenoot, uw plaats is in de ge lederen van deze strijders. Naar het Oost front dat is het parool. Meldt u aan bij het Vrijwilligerslegioen „Nederland" Konin ginnegracht 22 te 's-Gravenhage. TREKKERSKAART VEREISCHT VOOR JEUGDHERBERGEN. Het komt herhaaldelijk voor, dat perso nen zich bij de jeugdherbergen aanmelden voor overnachting, die niet in het bezit zijn van een geldige trekkerakaart. Meestal be treft dit jongeren, die na opgedane slechte ervaringen in kampeerboerderijen e.d. een fatsoenlijker onderdak zoeken. Nogmaals moet er op gewezen worden, dat de her berg ouders slechts toegang verleen en aan leden van de N.J.H.C. Van dezen regel kan onder geen enkele voorwaarde afgeweken worden: Ieder, die van plan is, van de jeugdherbergen gébruik te maken, dient dus tijdig een trekkers kaart aan te vragen bij de N.J.H.C. te Amsterdam. DE AARDAPPELVOORZIENING. Eenigen tijd geleden kon de geruststel lende mededeeling worden gedaan, dat de aardappelvoorziening van heden tot den oogst van l^et volgende jaar verzekerd is. Dit wilde natuurlijk niet zeggen, dat er zich van tijd tot tijd geen moeilijkheden, ten gevolge van onverwachte omstandigheden, zullen voordoen. Men zal intusschen gemerkt hebben, dat een dergelijke moeilijkheid zich thans voor doet. Evenals verleden jaar omstreeks dezen tijd treedt ook nu weer de zoo gevreesde aardappelziekte op. Hoewel er over vol doende aardappelen beschikt kan worden, dient er rekening mede te worden gehou den, dat men de eerstkomende weken ten gevolge van de bovenbedoelde aardappel ziekte wel eens minder goede kwaliteit kan ontvangen. Het heeft geen zin, zich hierover bij al lerlei instanties te gaan beklagen. De aard appelziekte is een gevolg van de weersom standigheden en zij treedt momenteel in het geheele land op. Niemand kan daar tegen iets doen, zoodat het de eerste paar weekn niet mogelijk zal zijn, uitsluitend geheel gezonde aardappelen aan te voeren. Wel wordt er naar gestreefd, zoo gezond mogelijke aardappelen in consumptie te brengen. Teneinde teleurstelling zooveel mogelijk te voorkomen, wordt er op gewezen, dat de aardappelen momenteel niet langer dan enkele dagen bewaard kunnen worden. Aangezien eventueel bij den consument be dorven aardappelen niet bij den kleinhan delaar omgeruild, noch door hem vergoed kunnen worden, wordt het publiek aange raden, zich voorloopig dagelijks van de noodige aardappelen te voorzien en ze di rect na ontvangst te schillen en nog den zelfden dag te koken. Op deze wijze houdt men het meest mogelijke van zijn rantsoen over. De aandacht wordt er tenslotte op ge vestigd, dat de kleinhandelaar verplicht is, de aardappelen in onbedorven toestand aan den consument af te leveren. Men dient dus bij het ontvangen van zijn aardappelen goed uit te kijken, daar de kleinhandelaar na derhand niet meer verantwoordelijk kan worden gesteld. .Toegangsbewijzen tot den Noordoostelij ken polder. Na 24 Augustus a.s. zal ieder, die zidh zonder toegangsbewijs in den Noordoostelijken polder bevindt, daaruit kunnen worden geweerd. De toegangsbewijzen worden uitgereikt op formulieren volgens nieuw model (for maat persoonsbewijs). Alle bewijzen van ander model zijn na 1 September 1942 ongeldig. Elik bewijs moet zijn voorzien van het stempel van een der beide diensten, te weten den dienst der Zuiderzeewerken, Heerengracht no. 2, te 's-Gravenhage en de directie van de Wie- ringermeer (Noordoostpolderwericen), post bus 56, te Zwolle, en van de handteeke- ning van den tot uitreiking bevoegden ambtenaar. Het geldt slechts gedurende de op het bewijs vermelde periode. Voor het betreden van den dijk wordt afzonderlijk vergunning verleend, waartoe alleen de kantoren der Zuiderzeewerken, hieronder vermeld onder a tot en met e 'bevoegd zijn. Het proefveld te Kadoelen wordt tot hen gerekend. De uitreiking geschiedt door de volgende instanties: a. dienst van de Zuiderzeewerken, Hee rengracht 2, 's-Gravenhage; b. idem, directiekeet, Lemmer; c. idem, idem, Urk; d. idem, Oudestraat 192, Kampen; e. idem, directiekeet, Vollenhove; f. sluiswachter van de Friesohesluis, te Lemmer; g. idem van de Urkensluis, te Urk; h. idem van de Voorstersluis bij Vollen hove; j. directie van de Wieringermeer (N.O.- polderwerken) Zwolle; k. idem (landibouwk. afd.) Kampen; 1. idem districtskantoor Ramspol; m. idem districtskantoor Vollenhove; n. idem, districtskantoor Kuinre; o. idem districtskantoor Lemmer. De onder f, g en h. genoemde instanties zijn uitsluitend 'bevoegd tot het uitreiken van bewijzen aan opvarenden van door hen in den polder te schutten séfeepen (be halve pleziervaartuigen;- opvarenden van deze laatste dienen zich tot een der kanto- I ren'te wenden). Met de controle zijn belast: de marchau- see; de sluiswachters, wat betreft opvaren den van schepen; de pont- en brugwach ters te Ramspol, Kadoelen en Vollenhoven, wat betreft personen, die in him bedie- ningstijd de pont of brug passeeren. DE LEIDSCHE COURANT SPORT WATERPOLO DE ZIJL VERRE DE MEERDERE VAN DE GOUWE. De drie wedstrijden, gisteravond in de zweminrichting de Zijl gespeeld door de kampioensploeg en het tweede en derde zevental hebben onbetwist de Leidsche ploeg de meerdere getoond van de Gouwe. Deze wedstrijden leverden den Leidenaars vijf punten op, zoodat de Gouwe zich met een gelijk spel tevreden moest stellen. Zijl IIIGouwe III 33. De derde ze ventallen van beide ploegen openden de wedstrijdenreeks. Doordat de Leidsche kee per kort na den aanvang uitzwom, maar den bal niet bemachtigde, kreeg een der gasten gelegenheid de score te openen (01). Nadat de keeper van de Gouwe tweemaal een uitworp over de helft van het veld had geplaatst, kreeg de Zijl een goede Rans en de stand was gelijk (11). Spoedig daama was het 21 en op onbe- grijpelijke wijze werd daarna driemaal op zeer korten afstand door twee Leidenaars tegen de lat gesohoten. Nog voor de rust was de stand 2—2 en na de hervatting her overde de Gouwe de leiding (23), doch de Zijl maakte opnieuw gelijk (33). Zijl II—Gouwe II 20. De gasten pak ten dadelijk fanatiek aan en een hunner deed dit zoo stevig, dat hij onmiddellijk achter de lijnen werd gestuurd. De Gouwe spelers moesten daardoor met zes man spe len, maar ondanks hun numerieke minder heid hielden zij kranig vol. De vele Zijl- aanvallen leverden geen succes tot kort voor de rust toen Kloots een kans benutte (10). Kort na de hervatting loste Lepe laar van verre een schot op doel, maar de bal ketste via de zijlat naast en toen de Gouwe-keeper den bal slecht uitwierp voor dat hij in het doel was teruggekeerd, kreeg Kloots den bal vrij en hij plaatste zonder moeite in het leege doel (20). Hiermede kwam het einde. ZijlGouwe 51De grootste belang stelling ging uit naar den hoofdschotel van daze wedstrijdenreeks en de toeschouwers hebben waar voor hun geld gekregen. De Zijl-kampioenen toonden zich ook dezen avonden in bijzonder goeden vorm en voor al Joop Blansjaar heeft veel tot deze over winning bijgedragen. Bet feit, dat hij steeds na een midden-uitworp het eerst bij den bal was, droeg er niet weinig toe bij om de Zijl een groote dosis zelfvertrouwen te geven, terwijl de spelers vêel gemakkelijker positie konden kiezen. Dadelijk na den aan vang vallen beide partijen beurtelings fa natiek aan. De Zijl beheerscht spoedig het veld en talrijke aanvallen worden onderno men, voorloopig zonder succes, want scho ten van Joop Blansjaar en v. Weizen en eenige boogballetjes van v. Egmond mis sen hun doel. Even later doet Joop Blans jaar het beter als hij snel naar doel op- zwemt en den Gouwe-keeper geen kans geeft (10). v. Egmond voor het Gouwe- doel blijft steeds gevaarlijk en telkens als hij een bal goed doorgespeeld krijgt dreigt er gevaar. Zijn medespelers weten dit en Kraayenbrink had het zeer goed gezien, toen hij een keiharden bal op halve meter hoogte naar zijn midvoor plaatste, die met een doorslagbal den Gouwe-keeper volko men verraste (20). Dit was den gasten te sterk en na een feilen aanval scoorde de midvoor tegen (21). In de tweede helft forceerde de Zijl dadelijk een corner, doch deze leverde niets op. Maar v. Weizen kreeg daarna spoedig het leer te pakken en ste vende alleen op doel af, waarbij hij zijn kans niet onbenut liet (31). Als de bal vervolgens na een mislukten aanval van Kraayenbrink bij v. Egmond komt, schiet deze op eenige meters naast het doel tegen veler verwachting toch in (4—1) en Joop Blansjaar bracht den eindstand op 5—1, toen hij met. een eigenaardig wipballetje den keeper opnieuw verraste. Vóór den aan vang van dezen wedstrijd werden weder zijds bloemen aangeboden ter huldiging van de kampioensploegen. H.P.C. kampioen afd. B. Te Velsen is gisteravond de beslissingswedstrijd ge speeld om het kampioenschap waterpolo afdeeling B. van den Nederlandschen Zwem- en Reddingshond tusschen H.P.C. en het Y. De Heemstedenaren wonnen met 20 en behaalden daarmede het kampioenschap. Zij zullen binnenkort tegen H.Z. en P.C. uitkomen om het kampioenschap van Ne derland. SCHAKEN De bondswedstrijden te Eindhoven. De uitslagen van de hoofdklasse in de le ronde van de bondswedstrijden schaken zijn, voor zoover Leiden en omgeving be treft, als volgt: 4e groep: H. v. d. Linden Alphen a. d. Rijndr. J. Jacobson den Haag 10, L. Bronkhorst Eindhoven—J. Oudenaarden R'dam 1/21/2, J. Moonen den HaagC. Schoenmakers Heerlen 10, H. Struijck v. d. Bergen Hilligersberg—D. Seewald Bergen (N.-H.) 01. 6e groep: F. W. Btieb den HaagG. ter Plegt den Haag 01, mr. J. Hendriks A'dam P. de Lange 's Bosch 1/21/2, J. Blan ken A'damA. Modderman Leiden 10. 13e groep: C. Landwehr R'damA. Jan sen Roosendaal 1/21/2, H. Roddzant R'damC. Groenendijk Aalsmeer 01, E. Blanken A'damCh. Feiters 10, W. Broekmans B. op ZoomJ. V. Eyk A'dam 0—1. 16e groep: ds. Perfort ArnhemJ. J. Jager Tiel 10, ds. Tiggelaar Eindhoven C. v. Ginkel 's Bosch 10, W. Wolt-Tiez BilthovenJ. Donk A'dam 01, N. Bastien EindhovenJ. Broeken Leiden 1/21/2. De 2e ronde bracht gisteren de volgende resultaten: 4e groep: Struyck v. BergenJacobson 01, Moonen—'Seewald afg., Bronkhorst Schoenmakers 10, H. v. d. LindenOude naarden 10. 6e groep: F. Stiel—mr. Hendriks 01, J. WaaienG. ter Plegt 1/21/2, J. Blanken Mondria afg., P. v. LangeModderman 1/3—1/2. 13e groep: FeitersBroekmans 1/^-1/2, GroenendijkBlanken 10, Roodzant Landwehr 10. 16e groep: BroekenJager 1/21/2, DonkBastian 10, v. GinkelWoittier 01, PerfoisTiggelaar 01. WINTERHULP NEDERLAND LOTERIJ 1942 BETEEKENT: GROOTE KANS OP OP ééN DER TWEE MILLIOEN GELD PRIJZEN. GEMENGDE BERICHTEN Door electrische draad gedood. Dins dagmiddag is de zeventienjarige jongen Verhoef uit Waalwijk in aanraking geko men met de electrische draden van een lantaarnpaal, waarin hij tijdens het spel was geklommen. Hij stortte dood neer. Lift neergestort. In een fabriek te Arn hem heeft een ongeluk met een lift plaats gehad, waarbij zes personen zijn gewond. Een aantal arbeiders had in strijd met de voorschriften in een goederenlift plaats ge nomen. Door overbelasting knapte de kabel en stortte de lift naar beneden. Zeven ar beiders moesten naar het gemeentezieken huis worden overgebracht, waar een van hen kon worden heengezonden. De overige zes moesten allen worden opgenomen, in de -meeste gevallen wegens beenbreuken. Hun algemeene toestand mag gunstig wor den geacht. Mijnwerkerslot. In de ondergrondsche werken van de Oranje Nassau mijn 3 te Heerlenheide heeft zich een instorting voorgedaan, waarbij de 21-jgrige sleeper van Rijzewijk uit Heerlen doodelijk ver ongelukte. De jonge man was ongehuwd. Doodclijke val van een trap. Te Beu- r.ingen, bij Nijmegen, is de 46-jarige mej. W. Willems van de trap gevallen. Zij werd met een zware hersenschudding opgeno men en is na eenigen tijd overleden. Brand in gebouwencomplex. Gister morgen omstreeks half elf, brak brand uit in het gebouwenomplex van den heer G. Slob te Hoornaar. De brand, die vermoe delijk door hooibroei was ontstaan in het achterste gebouw, werd spoedig aangetast door de Hoornaarsche brandweer. Men wist het woonhuis annex brood- en banket een opslagplaats voor brandstoffen en hooi bakkerij te houden. Het achterste gebouw, brandde geheel uit. Verzekering dekt de schade, welke vrij groot is. Hamstervoorraad in beslag- genomen. Ten huize van den 54-jarigen J. C. van S. aan den Ouden Scheveningscheweg te Den Haag heeft de politie een enorme hoeveel heid levensmiddelen en andere gehamster de waren in beslag genomen. Het gezin van S. bestond slechts uit twee personen. Voor het weghalen der opgestapelde voorraden waren niet minder' dan vier politieauto's noodig. Onder de gehamsterde goederen bevon den zich o.m. 150 blikken groenten, 80 blikken tomatenpuree, 150 blikken gecon denseerde melk, 75 blikken soep, 80 potten jam, 200 flesschen limonade, 100 fl! div. vruchtensappen, 50 fl. bessensap, 30 potten visch, 90 kg. haver, 50 kg. rijst, 100 pakjes pudding, voorts potten ingemaakt vleesch, blikken eendvogel, partijen suiker en peul vruchten, zakken met worst en vleesch, eenige hammenen kazen, vaatjes haring, een hoeveelheid eieren, partijtjes thee, potten honing, en pindakaas, doozen bis cuits, pakken macaroni, kaas in blik, hoe veelheden vet, 140 pak lucifers, 50 kg. zachte zeep, 60 pakken kaarsen, een partij reinigingsmiddelen, enz. Arrestant springt te water. Maandag avond betrapte een agent van politie in de Slachthuislaan te 's-Gravenhage den 20-jarigen los-arbeider J. L. op heeter- daad bij het stellen van een zak boonen van een vrachtauto. De man, die dreigde te ont snappen, werd door den agent, die een tweetal schoten uit zijn dienstrevolver loste, tot staan gebracht. Bij zijn overbrenging naar het politie bureau zag de man echter wederom kans uit de handen van den agent te ontglippen. Tijdens de achtervolgingsjacht sprong L. in het water van de Laakkade, waarbij de agent echter weder moest ingrijpen om den drenkeling, die in nood begon te ver- keeren uit het water te halen. Na op het droge te zijn gebracht kon de arrestant veilig naar het bureau aan den Rijswijkschen Weg worden overgebracht, waar hij voorloopig is opgeborgen. VOOR DE KINDEREN WIE ZIJN JARIG? Van 23 tot en met 29 Augustus. Op 23 Aug.: Thomas v. Gils, Amstel, Nieuwveen; Karei Wijdeveld; Gretha Kap- tein, Sassenheim; Theo v. d. Oord; Wim Huigsloot, R.'veen; Ali v. d. Helm, Noot dorp; Leo v. Schie, Voorhout. Op 24 Aug.: Annie Stolwijk, Boskoop; Sissie van Niekerk, H.'woude; KeeS Hoo- gervorst, Oegstgeest; Rie Kortmann, Al phen; Joop Post; Theo Oomen, R..'veen; Giel Horikx; Agatha Overdevest, Leid- schendam. Op 25 Aug.: Rietje de Lincel, Noordwijk; Rietje Dirkse; Nellie Streefland; Aly Groe- newegen; Rietje en Bob Vink, Noordwijk (B.)v; Anny Bakker, Voorhout; Piet van Frankfoort, Alphen; Ester van Benten, Z.'woude; Anny van Fulpen, Boskoop; Do- ra Havik, Stompw.; Wout Koppers, Oegst geest; Frans Jansen, H.woude. Op 26 Aug.: Jan van Hees; Lena v. Leeu wen, Oud-Ade; Lena Verhagen, Stompw.; Simon van Noort, Voorhout; Cornelis Schol ten, Voorschoten; Riet v. d. Kley; Jopie v. Zanten, Stompw.; Truus Heemskerk, Kor- teraar. Op 27 Aug.: Annie Vink, Oud-Bodegra ven; Bas van Baarsen; Jan Luyten, Stomp- wijk; Anton Pollmann; August Bolling, Wassenaar; Huib Menken, Oegstgeest. Op 28 Aug.: Eduard Hulzenbosch, Zillc; Cor Zonderop, ^oetermeer; Wimmie de Vroomen, Warmond; Henri Noordeloos; Jarrny v. Hevelingeh. Boskoop; Rietje v. Gerven; Jan Leune, R.'veen; Marietje v. d. Berg; Flip Lek, Langeraar; Evert Möller, Oegstgeest; Willy Verbey, Sassenheim; Luusje v. Leeuwen, Alphen; Henri v. d. Salm, Z.'woude. Op 29 Aug.: Antoon v. Hevelingen. Ham, Boskoop; Henk Fontein; Leon Driessen; Jana Wijnands, Noordwijkerhout; Mientje Akerboom, Lisse. Ik feliciteer de jarigen. Aat Verhagen, Stompwijk verjaart 22 Aug. en Betsie v. Stein, Voorschoten 21 Aug., zijn te laat opgegeven. Wie van de lijst wenscht afgevoerd te worden bij het verlaten der school, geve tevens zijn of haar verjaardag op. Ik kan die lijst van meer dan 4000 namen niet tel kens doorlezen om dien naam en datum te vinden. Denk hieraan Johanna v. d. Zon te Noordwijk!! Oom WEVL 2 RADIO-PROGRAMMA DONDERDAG 20 AUGUSTUS. HILVERSUM I, 415.5 M..— 6.45 Gram. en Ochtendgymn. 7.00 en 8.00 BNO: Nieuws 9.15 Voor de huisvrouw 9.20 Ochtendrythme 10.30 Concertgebouwor kest 11.00 Radio-Vacantieschool 11.20 Viool en piano 11.54 Zang met piano 12.00 Ensemble Willy Kok 12.40 Alma nak 12.45 BNO: Nieuws 13.00 Omroep orkest 14.00 Symphonisch middagconcert 15.00 Zang met piano 15.30 Voor de zieken 10.00 Zondag 26 Heidelb. Cate chismus 16.30 Gerard van Krevelen en zijn orkest 17.15 BNO: Nieuws 17.30 Strijkorkest 18.00 Vraaggesprek over de tennissport 18.15 Een strijkorkest 18.45 BNO: Nieuws 19.05 Brandende kwesties 19.20 Pianovoordracht 19.50 Sympho- nie-concèrt (Vanaf 20.15 Alleen voor de Radio-Centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken) 20.40 Het Zep- paroni-kwartet 21.40 Gram. 21.45 BNO: Nieuws 22.00 Gram. HILVERSUM n, 301.5 M. 6.45—8.15 Zie Hilversum I 8.15 Balletmuziek 9.10 Strijkkwartet 9.42 Orgelconcert 10.00 Morgenwijding 10.15 Fragm. uit Ital. Opera's 10.40 Voor de vrouw 11.00 Orkest Timm 12.00 Harmonie orkest 12.45 BNO: Nieuws 13.00 Tweegesprek over het levéh van den boer in de provincie Groningen 13.15 Orkestconcert 13.45 Voordracht 14.00 Theo Uden Masman en zijn dansorkest 14.30 Orgelconcert 14.00 Voor de vrouw 15.30 Pianovoor dracht 16.00 Otto Hendriks en zijn or kest 16.45 Kinderkoor van den Ned. Om roep 17.15 BNO: Nieuws 17.30 Varia 18.30 Reeks „Arbeidsdienst": Levend verleden 18.45 Musette 19.00 Hier W- A. 19.16 Marschmuziek 19.30 BNO: Nieuws 19.40 BNO: Wat Nederland schrijft 19.50 Spiegel van den dag 20.00 Amusementsorkest. Als intermezzo: „Wij trekken er op uit". (Vanaf 20.15 Al leen voor de Radio-Centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken) 21.00 Gram. 21.45 BNO: Nieuws en Mil. overzicht 22.10 Avondwijding 22.15 24.00 Zie Hilversum I. GEM. RADIODISTRIBUTIEDIENST. le Programma: 6.45—24.00 Hilversum I. 2e Programma: 8.00—22.15 Hilversum II 22.1524.00 Duitsch Programma. 3e en 4e Programma: 7.0024.00 Duitsch Programma. STADSNIEUWS PROF. DR. G. JELGERSMA t Oud-hoogleeraar in de psychiatrie eil neurologie. In den ouderdom van 82 jaar in na een kortstondige ziekte in de „Rustkliniek" te Oegstgeest, waar hij de laatste jaren woon achtig was, overleden prof. dr. G. Jelgers- ma, oud-hoogleeraar in de psychiatrie en neurologie aan de rijksuniversiteit alhier. Gerbrandus Jelgersma'werd den eersten November 1859 te Doevere (Noord-Bra bant) geboren, bezocht de Hoogere Burger- scSbol te Alkmaar en studeerde te Amster dam. In 1885 tot arts bevorderd, vóórdien als prosector van het' gesticht „Meeren- berg" benoemd, kwam hij ook daar voor het eerst in aanraking met de klinische psy chiatrie. In dienzelfden tijd treedt hij op als privaat-docent voor de crimineele an thropologic te Amsterdapi. In 1894 benoemd tot geneesheer-directeur van het Sanato rium voor zenuwzieken te Arnhem, wordt hij in 1896 door de medische faculteit te Utrecht benoemd tot 'doctor honoris causa. In 1899 volgt zijn benoeming tot hooglee- raad voor de psychiatrie en neurologie te Leiden, op 40-jarigen leeftijd. In 1924 wordt hij, bij gelegenheid van zijn jubi leum van 25-jarig hoogleeraarschap, be noemd tot ridder in de Orde van den Ne derlandschen Leeuw. Tot zooverre de opsomming van enkele gebeurtenissen uit het openbare leven van een man, wiens onafgebroken en stoere werkzaamheid zich gedurende veertig jaar heeft uitgestrekt over verschillende ge bieden van wetenschap, waarop hij pio- nerswerk verricht heeft. Een lange reeks van verre over de honderd publicaties, waaronder baanbrekende geschriften, leg gen hiervan getuigenis af. Zijn belangstel ling voor de anatomie van het zenuwstelsel heeft geleid tot diepgaande onderzoekingen over den bouw en de functie der kleine hersenen, der pseudobulbair paralyse, der chorea Huntingtoni; de studie der functio- neele neurosen deed een leerboek en ten slotte een uitgebreid handboek der psychia trie ontstaan, dat vol oorspronkelijkheid een geheel persoonlijk werk, een Neder landsche psychiatrie, genoemd kan worden. Öp 28 October 1929 nam prof. Jelgersma wegens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd afscheid als hoogleeraar met een college qver den „wekdroom", bij welke gelegenheid hem van verschillende zijden warme hulde werd gebracht. Bij de rectoraatsoverdracht op 15 Sept. 1930 getuigde prof. dr. J. Ph. Vogel van Jelgersma: „Jelgersma bleek ook met het klimmen der jaren een vooruitstrevende persoonlijkheid op het gebied der psychia trie, hoog gewaardeerd door jongere gene raties en vakgenooten". Apotheken. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 15 Augustus 20 uur tot Zaterdag 22 Augus- lus 8 uur waargenomen door: de Apotheek Boekwijt, Breestt-aat 74, tel. 20552 en de Haven-Apotheek, Haven 18, Tel. 20085. Te Oegstgeest door: de Oegstgeestsche Apotheek, Wilhelminapark 8, Tel. 26274.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1942 | | pagina 2