DUITSCHLAND WOENSDAG 3 JUNI 1942 DE LEIDSCHE COURANT i"AG. 3 BESLUITEN VAN DEN BURGEMEESTER De burgemeester heeft, behoudens goed keuring van den Comm. der Provincie, de volgende besluiten genomen: Beweiding Schuttersveld: de beweiding van het Schuttersveld voor«he.t jaar 1942 te verpachten aan de Commanditaire Ven nootschap J. J. de Cler en Zn., te Leiden tegen een pachtsom vari 250.in totaal, met dien verstande, dat bij gebruik van het Schuttersveld voor militaire doelein den, in belangrijker omvang dan waarop het contract over 1939 was gebaseerd, de Burgemeester alsdan aan den huurder een in redelijkheid, na overleg met den huurder te bepalen, vermindering van huur zal verleenen. Verpachting volkstuintjes: a. aan den Leidschen Bond van Volkstuindersvereeni- gingen voor volkstuintjes te verpachten, ingaande 1 Jan. 1942, eenige perceelen wei land in den Stadspolder benoorden de verT laten spoorbaan, groot pl.m. 3.3^.38 h.a., voor 200.per h.a. per jaar gedurende één -jaar en onder de door dén Burgemees ter vast te stellen voorwaarden, waaronder de bepaling, dat de bond verplicht is de gronden op gelijke voorwaarden en tegen denzelfden huurprijs beschikbaar te stellen aan de volkstuinveréeniging „Ons Genoe gen". te Leiden: b. medewerking te verleenen aan de tusschentijdsche ontbinding per 1 Jan. 1942 van de met W. Ramp, te Leiden, ge sloten pachtovereenkomst, betreffende het perceel weiland in den Stadspolder nabij de Stinksloot en aan hem te verpachten eenige perceelen weiland in den Stadspol der, groot pl.m. 1.44.70 h.a., voor ƒ120.— in totaal en per jaar; c. aan C. en M. Roeloffs, te Leiden, te verpachten eenige perceelen weiland in den Stadspolder, groot 4.07.72 h.a., voor 428.10 in totaal en per jaar; d. in de kosten voor het verplaatsen '/an haar volkstuintjes naar de onder a. ge noemde perceelen aan de volkstuinvereeni- ging „Ons Genoegen" te verleenen een te gemoetkoming van 3000.en een rente loos voorschot van 1500.dit laatste te rug te betalen in 10 jaren, aanvangende met 1942, in termijnen van ƒ150.per jaar. Overname grond: van J. A. Vreeburg, te Leiden, aan te koopen in het belang van de volkshuisvesting den door slooping van het perceel Weverstraat no. 35; vrijgeko men grond, groot pl.m. 33 M2., voor een prijs van f 250.in totaal. Eervol ontslag: aan mej. M. C. A. Koe man, met ingang van een nader te bepalen datum, eervol ontslag te verleenen uit haar betrekking van vakonderwijzeres in de lichamelijke oefening bij het openbaar la- gex onderwijs. Verpachting weiland: te verpachten aan: lo. W. H. J. Zwetslöot, te Leiden, percee len weiland in den Stadspolder, groot pl.m. 2.11.64 h.a., voor 210.per jaar; 2o. J. P. Teske, te Leiden, perceelen weiland aan dén Kanaalweg, groot pl.m. 1.17.90 h.a., voor 130.per jaar; 3o. L. P. van der Geer en A. Stuifzand, te Leiden, perceelen weiland in den Cronesteinpolder, voor 720.per jaar; 4o., P. J. Schrama, te Leiden, perceelen weiland aan het Delft- sche Jaagpad, groot 4.07.63 h.a., voor 425.per jaar; 5o. T. C. van der Stoel, te Leiden, perceelen weiland in den Boschhuizerpolder, groot pl.m. 8.82.20 h.a., voor een pachtsom van 900.per jaar; een en ander voor den tijd van een jaar, ingaande 1 Jan..1942 en onder de door den Burgemeester nader vast te stellen voor waarden. Schooltandverzorging: a. medewerking te verleenen aan den Ned. Volksdienst terza ke van het instellen van een schooltand verzorging, in dier voege, dat over deze door en ten koste van den Volksdienst te organiseeren verzorging door den Gem. Gen.- en Gezondheidienst toezicht zal worden uitgeoefend; b. in te trekken zijn ^ésluit van 14 Nov. 1941 inzake het instellen van een school tandverzorging door de gemeente -en tot beschikbaarstelling van een bedrag ten be hoeve van die verzorging op de gemeente- begrooting voor 1942. Ambtenaar Burg. Stand: te benoeipen Br^indstofregeling voor groote gezinnen De^secretaris-generaal van het depar tement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat in het tijdvak van Maandag 15 tot en met Zaterdag 20 Juni bij de plaatselijke distributiediensten aanvraagformulie ren M]D 108 voor het indienen van een aanvrage voor extra brandstoffen voor gezinnen van zeven of meer personen kunnen worden afgehaald. Onder ge zinsleden kunnen worden medegere- kend inwonende familieleden en ten hoogste een inwonend lid van het per soneel. Deze formulieren moeten volledig ingevuld bij het afhalen van bonkaar ten voor voedingsmiddelen voor de achtste periode van 22 Juni tot en met 11 Juli weer worden ingeleverd. Hierbij moeten de distributiestamkaart, 'gemerkt „hoofd" en de distributiestam kaarten van alle overige gezinsleden worden overgelegd. Voor een gezin van zeven, acht of negen personen zullen drie bonnen, voor een gezin van tien of meer per sonen zes bonnen, elk voor één eenheid, - worden uitgereikt, echter slechts in dien het hoofd van het gezin reeds een brandstoffenkaart heeft ontvangen. tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand, uitsluitend belast met het sluiten van hu welijken, den heer Jac. Wilbrink. Verkoop grond: le. aan B. J. Huurman te Leiden, q.q. te verkoopen een terrein, gelegen aan de Antonie Duycklaan, groot pl.m. 1750 m2, tegen den prijs van ƒ11.25 per m2, en onder de mede bij dit besluit behoorende voorwaarden; 2e. aap P. J: de Jong, te Oegstgeest, te verkoonen een per ceel bouwterrein, gelegen aan de van Slingelandtlaan, hoek Warmonderweg, groot pl.m. 1860 m2, voor den prijs van ƒ14.50 per m2 en onder de mede bij dit besluit behoorende voorwaarden. Wijziging verordening: bij besluit van 20 Maart 1942 hebben de Secretarissen-Gene raal van de Dep. van Landbouw en Vis- scherij en Binnenl.. Zaken wijziging ge bracht in het Afvallenbesluit 1940 II (dier lijke af vallen).. Door dit besluit wordt het terrein dat door het Afvallenbesluit II wordt bestreken, .zeer beperkt; o.m. zijn de vleeschafvallen er. beenderen daaruit gelicht. De verordening, betreffende het bewaren en het ter beschikking stellen van afvallen van levensmiddelen en het ter beschikking stellen van dierlijke afvallen en van kadavers van honden en katten, dient thans in invereenstemming te worden gebracht met de aldus gewijzigde hoogere regeling. De burgemeester heeft dienover eenkomstig besloten. Auto voor vervoer besmettelijke ziekte: tot wederopzeggens van de firma Wed. C. Dieberi e^n lijkwagen (auto) te huren te gen 50.per maand, deze op kosten van de gemeente te doen inrichten als auto voor vervoer van contacten van lijders aan vlektyphus, welke kosten worden geraamd op pl.m. 100.en het stallen, schoonhou den en bedienen van de auto aan de ge noemde firma op te dragen, waarvan de kosten in de huursom zijn begrepen. Verhuring aan het rijk: a. medewerking te verleenen aan de tusschentijdsche ont binding per 1 Januari 1942 van de met het Rijk gesloten overeenkomst tot verhuring aan het Rijk ten dienste van de Admi nistratie der Belastingen van twee lokalen in het administratiegebouw van het Open baar Slachthuis; b. één lokaal in het administratiegebouw van het Openbaar Slachthuis te verhuren aan het Rijk ten dienste van de Admi nistratie der Belastingen tegen een jaar- lijksche huursom van 170. Slagerscursus: aan de Ver. tot bev. van Slagersvakonderwijs (S.V.O.) te Utrecht, te verhuren twee localiteiten, gelegen op het terrein van het Openbaar Slachthuis, ten behoeve van de door.de vereeniging te Leiden georganiseerden cursussen ter op leiding voor het slagersvakdiploma, van 16 8e TREKKING HAIGHTON CO. WETTIGE PREMIELEENING 1912 Se KLASSE, 7e UJST. TREKKING VAN WOENSDAG 3 JUNI 1942- HOOGE PBEMIÉN t lOOOA- 13479 t 400.— 12012 t 200.— 13362 18197 18439 18720 t 100.— 8787 9267 9689 10468 16036 16338 1780p 19320 137 278 471 612 PREMLEN VAN 70.— 471 612 719 776 850 1137 1281 1380 1416 1499 1570 1623 1727 1732 1760 1797 2248 ss sa ss p s ss x ss ss saas jS| si 2ZS S "l' lil? S SS 558 S 8® Si 88 Si S! 558 818 Hi S3 K SS SS SIS 8734 8989 9130 9134 9290 9474 9506 9578 9618 973? 9785 9790 9806 9909 9936 9973 10019 10030 10084 10131 10103 10204 10226 ïïïS ISSi i?üi ï?HH?S23 !?£S 10533 10798 1080s 10840 11115 11305 1 SS SiSS i£S ëS 1 Uil X K K lS lltlï !?!Z° i?035 13959 13979 13953 14074 14134 14137 14326 14820 14573 GEEN PREMIEN ,S? «52 ,22 122 125 122- 325 107 308 310 337 387 261 338 386 #06 437 468 489 601 630 664 593 628 628 064 672 731 726 741 784 803 883 903 968 96B 993 1049 1051 1064 1065 1168 1169 1180 1197 1255 1310 1401 IS? iSS ,mS SB S3 SS.' SS £3 ffi SIS SSS SSS 831 80S 88 88 88 88 88 88 88 iSSS 88 SS 3636 3759 3772 3408 3421 3461 3464 3468 3469 3772 3964 3968 4012 4044 4061 53 4166 4180 4212 4261 4262 4273 4624 4660 4669 4674 4974 4989 5007 6010 >111 5129 6133 5148 6476 6478 7246 7267 1305 7307 7317 1 7837 7422 7480 7515 7568 7627 7643 7653 7655 7202- 7706 7720 5088 5111 5129 6133 5148 5202 6310 5333 5340 5383 6390 6508 6565 5610 5611 5649 5699 6713 5749 5759 5773 5817 5838 £875' 6175 6240 6268 6280 6306 6357 0363 837f 6394 6124 6I5fl 6756 6775 88?l 7135 7216 7246 -JPi 7655 7702- 8002 8018 8045 euoi au» 0111 010ÖÏU3 o tio t«a» B356 8412 8432 8473 8481 8508 8512 8531 8664 8685 8690 8695 8733 8857 8861 8900 8906 6926 8940 8956 8967 8979 8988 «>99 9034 9095 9100 9143 9156 9162 9194 9238 9260 9256 9313 9325 9326 9352 9366 9379 9382 9383 9425 0551 9569 9646 9671 9e62 9902 9917 9924 9327 9989 9675 9687 9732 9741 9769 9704 10017 10056 10122 10124 10137 10205 10212 10269 10285 10309 10310 10327 10357 10418 10429 10430 10450 10471 10513 10531 10537 10603 10628 10656 10874 10714 10718 10729 10748 10785 10771 10779 10789 108lJ 10828 108(30 10928 10945 10971 11023 11060 11081 11116 11124 11161 11169 11174 11183 11187 11235 11272 11336 11343 11353 11366 11427 11438 11446 11462 11478 11542 11583 11602 11612 11656 11674 11690 11736 11744 11766 11849 11882 11879 11882 11889 11907 11936 11938 11968 11969 11973 12000 12049 13460 12168 12190 12192 12212 12217 12221 12250 12307 12310 12315 12343 12357 12435 42451 12503 12507 12653 12566 12594 12642 12664 12670 12695 12753 12766 12774 12801 12812 12818 12870 12921 12025 12928 12934 12967 12974 12076-12904 12099 13042 13047 13053 13054 13057 13129 13186 13192 13108 13205 13216 13320 13346 13351 1336? 13382 13436 13448 13549 1-3670 13585 13667 13608 13723 13739 13708 13773 13320 13841 13887 13927 13974 14001 14002 14148 14171 14213 14216 14229 14252 14257 14280 14282 14201 14415 14417 14488 14500 14543 14559 14576 14606 14627 14642 14660 14704 14717 14739 14757 14769 14784 14703 14794 14905 14947 14953 15029 15074 15095 15118 15134 15201 15204 15212 16242 15255 15320 15420 15442 15515 15528 15529 15533 15589 15031 15637 15846 16690 15720 15749 15757 15796 15815 16830 15854 16880 16019 16048 16050 16063 16065 16081 16136 16141 16238 16245 16298 16310 16375 16383 16428 16455 1648Q 16495 16565 16567 16690 16692 16750 16791 16830 16837 16856 16945 17131 17171 17256 17281 17342 17386 17439 17451 17502 17517 17565 A 17651 17696 17717 17730 17756 17796 17805 17843 17852 17861 17920 17957 W 17975 18081 18C88 18133 18144 18150 18237 18320 18327 18328 ie35J, 18382 18395 18404 18477 18501 18545 18580 18596 18602 18727 18729 18733 18740 18755 18769 18803 18824 18864 18889 18906 18950 18978 10025 19091 19130 19195 19216 19248 19252 19304 19307 19440 19476 19477 19478 19481 19483 19792 19031 19866 19872 10989 20012 2008? 20089 30100 'oT '979° 20239 20272 20294 20310 20346 20367 20402 20443 20457 20472 20583 20580 20662 20676 20707 20776 30782 20005 20821 20835 20849 20863 20868 20875 Ongeldigverklaring bouw vergunningen ELKE BOUW NA 1 JULI 1942 VERBODEN Het Rijkscommissariaat maakt be kend: De Rijkscommissaris voor het bezet- te Nederlandsche gebied heeft op grond van art. 1, 2de alinea, van verordening nr. 3/40 den algemeen gemachtigde voor de bouwnijverheid in het bezette Nederlandsche gebied meegedeeld, dat alle bouwvergunningen, door dezen tot dusver op grond van art. 2 en 3 der verordening nr. 4/41 uitgereikt, be schouwd moeten worden als met ingang van 1 Juli 1942-ongeldig. De voor dezen datum nog beschikbare tijd moet uitsluitend gebruikt worden om de bouwwerken nog zoover te voltooien, dat zoo mogelijk schade van eenigen om vang aan het bouwwerk door de stilleg ging op genoemden datum wordt verme den. Tevens is bepaald dat bouwprojecten, waarvoor reeds vergunning is verleend, maar waarmee op het tijdstip van déze pu blicatie nog geen aanvang is gemaakt, niet mogen worden begonnen. Hierdoor wordt elke bouw van overheidswege of door par ticulieren na 1 Juli 1942 verboden. In uitzonderingsgevallen, die in staat huishoudkundig of ooijogs-economisch op zicht bijzonder gemotiveerd zijn, kan ont heffing worden verleend van bovenstaand bouwverbod. Verzoeken om ontheffing moeten via den algemeen gemachtigde voor de bouwnijverheid worden ingediend bij den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied, die hierover beslist. Voor bouwprojecten van Duitsche instan ties wordt tegelijkertijd een bijzondere re geling uitgevaardigd. In dit verband wordt bijzonder gewezen op het feit, dat verzoeken om ontheffing, waarin wordt verzocht om werkkrachten, grondstoffen, materialen, producten, ma chines of werktuigen voor bouwproiejcten, die niet bijzonder gemotiveerd zijn uit staathuishoudkundig of oorlogseconomisch oogpunt, volgens art. 1 der verordening van den Fuehrer tot bescherming van het bewapeningsbedrijf van 29 Maart 1942 (rgbl. 1 s. 165) strafbaar zijn en wel met tuchthuis en in bijzonder ernstige gevallen met den doodstraf. Genoem.de verordening geldt op grond van art. 17, eerste alinea, ten tweede der verordening nr. 52/40 in de versie der verordening nr. 123/41 en nr. 56/42 ook in het bezette Nederlandsche ge bied. Voor de rechtspleging zijn de Duit sche burgerlijke strafrechtbanken in Ne derland bevoegd. April 1942 tot en met 15 April 1945 tegen een jaarlijksche huursom van 550. Verhuur woning c.a.: de woning, win kel, stallen en andere localiteiten, ga rage met erf en toegangsweg, plaatse lijk gemerkt De Genestetstraat no. 124, gemeente Leiden, te verhuren voor den tijd van één jaar, ingaande 1 Mei 1942, aan T. C. van der Stoel, te Leiden, voor 790.per jaar en onder de bestaande voorwaarden. Aankoop huizen: van J. van Iterson, te Leiden, aan te koopen in het belang van de volkshuisvesting de perceelen le Looier straat nis 28. 30 en 32. ter gezamenlijke op pervlakte van 72 m2, voor een prijs van 775.in totaal. K. J. to. V. De bijeenkomst van morgenavond vindt niet plaats in het parochiehuis St. Francis- cus, doch in het parochie-zaaltje in ,de Ma ria Gijzensteeg, te 8.45 uur. LEIDSCHE SPEELTUIN-FEDERATIE. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Leidsche Speèltuinfederatie werd gisteravond in café-restaurant „de Harmo nie" een feestvergadering gehouden onder leiding van den heer G. F. Lardee. Harte lijk dank bracht hij aan de besturen van de vier speelt'uinvereeriigingen hier ter stede, voor de ondervonden medewerking, in het bijzonder aan den secretaris, den heer W. v. Zonneveld. Deze gaf hierna een over zicht wat in die 5 jaar voor het Leidsche speeltuinwerk met medewerking van het gemeentebestuur bereikt was. Vervolgens hield de heer du Bois, bondsvoorzitter, een korte toespraak, om de Leidsche Speel tuinfederatie namens de Nuso geluk te wenschen met het 1ste lustrum. Hij wees daarbij op het harde werken van den heer Lardee, die onafgebroken voorzitter van de L.S.F. is geweest. Hierna werd men in de gelegenheid gesteld de Leidsche Speel tuinfederatie geluk te wenschen, waarop de heeren Veilbrief (Oosterkwartier), Ver lint (Noorderkwartier), Schenkeveld (Wes terkwartier) en Spijker (Zuiderkwartier) een geschenk onder couvert aanboden waarvoor de heer Lardee hartelijk dank bracht. Daarna hadden enkele verkiezin- 1 gen plaats' en werd het bestuur bij accla- j matie herkozen, evenals de tentoonstel lingscommissie. Maandag 8 Juni a.s. zal het 50 jaar ge leden zijn, dat dr. C. D. Ouwehand, rustend arts te Katwijk a. d. Rijn, aan de Leidsche Universiteit promoveerde tot doctor in de geneeskunde. STRIJDT VOOR EUROPA Wederom aanval op Canterbury HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEH- RER, 3 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: In de centrale zone van het Oostelijke front leidden plaatselijke aanvallen tot de vernietiging van ingesloten vijandelijke groepen. De vijand verloor bij deze ge vechten meer dan 1500 dooden, 2.000 ge vangenen, 54 stukken geschut, 287 granaat werpers en machinegeweren, 3 pantserwa gens en vier vliegtuigen. Een. bij verras sing ondernomen vijandelijke aanval in den sector van ^en divisie mislukte met zware verliezen voorden aanvaller. Meer dan 400 dooden bedekten het gevechtsterrein. In de Noordelijke zone duren de hevige plaatselijke gevechten in het moerasgebied van den Wolchof voort. Door eigen aanval len werden belangrijke vijandelijke ravi- tailleeringsverbindingen afgesneden. Te genaanvallen van den vijand mislukten, waarbij met ondersteuning door duikbom menwerpers 32 Sovjettanks vernield wer den. In de Zwarte Zee hebben eevechtsvlieg- tuigen een tankschip van 3.000 ton, dat deel van een Sovjetkonvooi uitmaakte, tot zin ken gebracht. In de haven van Moermansk hebben duikbommenwerpers zes groote vracht-^ en transportschepen met zware bmnmen getroffen. Van 21 Mei tot 1 Juni hebben de bolsje wisten 610 vliegtuigen verloren, waarvan 496 in luchtgevechten en. 74 door lucht doelgeschut. Veertien toestellen werden door legerafdeelingen neergeschoten, de rest werd op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 53 Duitsche vliestuigen verloren.. In Noord-Afrika duren de gevechten voort. De stad Canterbury is ook in den afge- loopen nacht bestookt met brisantbommen van zwaar en van het zwaarste kaliber en tienduizenden brandbommen. Bij aanvallen van jachtvliegtuigen aan de Kanaalkust en aanvallen van enkele Brit- sche bommenwerpërs, gisteren overdag on der de bescherming van het wolkendek oo West-Duitsch gebied ondernomen, ver loor de viiand door iachtafweer en marine artillerie twintig vliegtuigen, Eén Duitsch jachtvliegtuig wordt vermist. In den afgeloopen nacht heeft de Britsche luchtmacht storinpsaanvallen op verschei dene plaatsen in West-Duitschland onder nomen. Vooral te Duisburg ontstond vry groote brandschade, in het by zonder in woonwijken en aan openbare gebouwen. Nachtjagers en luchtdoelgeschut schoten 14 der aanvallende bommenwerpers neer. Terwijl de Britsche oropaganda meldt, dat de luchtaanval op Keulen 20.000 dooden heeft geëischt. kan geconstateerd werden, dat er als gevolg van dien aanval 200 doo den te betreuren zijn. OMGEVING HILLEGOM Inbraak. Ongewenschte bezoekers hebben een tijdelijk onbewoond huis een bezoek gebracht. Zij zijn binnengekomen aan de achterzijde door uitsnijden van een ruit. Alle kasten en laden werden door zocht. Een fototoestel, een zak met linnen goed en gecondenseerde melk waren klaar gezet om meegenomen te worden. Op wel ke wijze de inbrekers gestoord zijn is nog niet uitgemaakt, doch er wordt niets ver mist. Ook is getracht in te breken in een bloembollenschuur. Ook hier werd een ruit vernield en een deurslot geforceerd. Ook hier werd niets vermist. De politie stelt een onderzoek in. Pech. Een jong echtpaar maakte de huwelijksreis per kano, doch by de Hille- gommerbrug sloeg het bootje om. De ech telieden waren gelukkig de zwemkunst machtig, zoodat geen verdrinkingsgevaar dreigde, doch erger was, dat een koffer* met distributiebescheiden, kledingstuk ken en 120 in de. diepte verdween. Met duiken, dregen en visschen trachtte men den koffer boven te brengen. Bijna was deze boven wat#r, toen hij opnieuw ont glipte. Na vele uren arbeid slaagden Gebrs. Been er in, het kostbare stuk in veiligheid te brengen. VOORSCHOTEN Diefstal. Ten nadeele van den heer C. v. d. V. alhier is een rijwiel ontvreemd, staande by de kleedkamer op het V.V.L.- terrein alhier. In een sloot nabij bedoeld terrein, werd het rijwiel gevonden. Uit 'n nader onderzoek is gebleken, dat het ry- wiel inrde sloot is geworpen met de bedoe ling den volgenden dag de banden er af te nemen. De dader, een 17-jarige D. J. v. d. H. is achterhaald en heeft bekend. Geboren: Joline Lydia Elizabeth Adrienne, dochter van A. Gastelaars en A. C. Knape; Nicolaas Theodorus, zoon van H. v. d. Hulst en P. C. Heemskerk; Allegonda Catharina Johanna, dochter van J. C. P. Tol en J. A. van der Steen; Antonius Apo- lonus Petrus, zoon van W. van der Geest en M. G. Lamboo; Gerritje Antonia, doch ter van J. Hofman en N. van Heusden. Ondertrouwd: J. C. Batering, 40 jaar en J. G. Bont 31 jaar, beiden wonende alhier. LAATSTE BERICHTEN WINTERHULP NEDERLAND. Door Winterhulp is in die periode van 18 Mei t/rn 23 Mei 1942 in' totaal ontvan- 'gen op hoofdkantoor, prov. en stedelijke kantoren 36126 gld. DE VERJAARDAG VAN MANNERHEIM. Ter gelegenheid van den verjaardag van generaal-veldmaarschalk Mannerheim spreekt de Finsche consul, de heer Van der Vlugt, hedenavond om 19.10 uur over den zender Hilversum I. Agenda Zaterdag, bureauzitting R.K. Reclassee- ringsvef., St..Vincentiusgeb., Hoogl. Kerkgr. 32, 4 uur. Apotheken. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der spotheken te Leiden wordt van Zaterdag 30 Mei 20 uur tot Zaterdag. 6 Juni 8 uur waargenomen door de Apotheek Her- aingh en Blanken, Hoogewoerd 171, tel. 20502 en de Apotheek Reijst, Steenstraat 35 Tel. 20136. Te Oegstgeest door: de^Oegstgeestsche Apotheek, Wilhelminapark xi, Tel. 26274. MARKTBERICHTEN WOERDEN, 3 Juni. Kaas. Aanvoer 141 partijen. Prijzen: met rijksmerk le kwal. 62.50, 2e kwal. f 60—61 per 50 kg. ROELOFARENDSVEEN, 2 Juni. Veiling. Aardbeien f 120.idem afw. 96.peu len 70.idem afw. 56.00, stoofsla 8, idem afw. 6.40. andijvie 16.per 100 kg., kropsla 2.503.50 en snijboonen ƒ9 per 10 kg. Officieele Mededeelingen VERVOERVERGUNNINGEN VOOR INGEVOERDE TEXTIELPRODUCTEN. Handelaren, die textielproducten uit het buitenland wenschen in te voeren, dienen vanaf 1 Juni 1942 hunaanvragen ter ver krijging van vervoervergunningen uitslui tend te richten tot de afdeeling vervoers- vergunningen aan het Rijksbureau Distex, postadres Andries Bickerweg 2 te 's-Gra- venhage, aangezien het crisis-invoer-burcau (C.I.B.) van dien. datum af de afgifte dezer bescheiden niet meer zal verzorgen. Het vereischte consentgeld dient op post rekening 387059 van het Rijksbureau Dis tex te worden gestort. Andere wijze van betaling is niet geoorloofd. De reeds loopende zaken, evenals alle saldi worden door het Rijksbureau Distex van het C.I.B. overgenomen. Puntenstortingen, betrekking hebbende op den invoer van textielproducten, zullen voortaan eveneens bij het Rijksbureau Dis tex (afdeeling vervoervergunningen, tele foon 330757) dienen te geschieden. OVERNEMING SLACHTSCHAPEN. De Landbouw-Crisis-Organisatie voor Zuid-Holland deelt aan belanghebbenden mede, dat in verband met de prijzenrege- ling 1942 voor schapen besloten is'de over neming van slachtschapen op de overname- markten Delft er. Gouda vanaf 1 Juni niet meer op den Isatsten, doch op den eersten Donderdag van de maand te doen geschie den. TEELT VAN GROENTEN NA LANDBOUWGEWASSEN. De regeeringscommissaris voor de bo demproductie maakt nogmaals bekend, dat Jjndbouwers, die niet zijn aangesloten bij de Nederlandsche groenten- en fruitcen- trale, maar wel bij de landbouw-crisis-or- ganisatie in hun province, na de teelt van landbouwgewas, dat ^oegtijdig is ge oogst of waarvan de oogst is mislukt, een nacultuur van een bepaalde groenten, zoo als boerenkool, spruitkool, roode bewaar- peen enz. kunnen toepassen. Aanvragen om een vergunning voor de ze groententeelt moeten zoo spoedig mo gelijk^ op eep bij de afdeeling tuinbouw van de landbouw-crisis-organisatie gratis verkrijgbaar gesteld formulier bij ge-, noemde landbouw-crisis-organisatie wor den ingezonden. Men dient er echter re kening mede te houden, dat alle geteelde groenten overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandsche Groenten- en Fruit- centrale aan een veiling aangevoerd en verkocht moeten worden en dat het telen op contract niet is toegestaan. VASTE MOTORBRANDSTOF VOOR LANDBOUWWERKZAAMHEDEN. Het Rijksbureau voqr de voedselvoorzie ning in oorlogstijd maakt bekend, dat met het oog op de moeilijke positie van de vloeibare motorbrandstof^ dit jaar géén ge legenheid kan worden gegeven tot het doen aanvragen voor vloeibare motorbrandstof voor landbouwwerkzaamheden op den ak ker, welke aanvragen anders, zooals op de formulieren stond gedrukt, op 10 Juni bij den plaatselijken bureauhouder zouden moeten worden ingediend. Daarentegen wordt wel gelegenheid ge geven tot het aanvragen van vaste motor brandstof (anthracies of turf) op formulie ren, die bij de plaatselijke bureauhouders verkrijgbaar zijn en eveneens op 10 Juni moeten worden ingediend. a). Voor degenen, die over een genera tor-tractor of locomobiel beschikken; b.) voor degenen, die deze werkzaam- den kunnen laten verrichten door een loonwerker, die over een generator-tractor beschikt. (Als loonwerkers komen vooral in aanmerking loondorschers, die hun trac tor hebben laten ombouwen of ook wel landbouwers, die over een generator-trac tor beschikken en dit loonwerk voor een buurman willen veerrichten). Categorie b ontvangt, .indien het bedrijf wegenste gering paardenbestand in aan merking komt voor gebruik van een gene rator-tractor, erst een toezegging onzer zijds, dat het bedrijf voor een vergunning in aanmerking komt. Voorzien van deze toezegging moet men dan trachten een overeenkomst met een bezitter van een generator-tractor aan te gaan, dat deze de werkzaamheden op het betreffende be drijf zal komen verrichten. Deze overeen komst moet worden opgezonden aan den provincialen voedselcommissaris. Na goed keuring van den provincialen voedselcom missaris volgt een vergunning voor het ge bruik van vaste motorbrandstof. Categorie a ontvangt, na goedkeuring en advies van den provincialen voedselcém- missaris, direct in tnaandelijksche gedeel ten de toewijzing voor de toekomende vas te motorbrandstof. VOEDERAARDAPPEL TEN BEHOEVE VAN „STADSPAARDEN". De Provinciale Voedselcommissaris voor Zuid-Holland maakt bekend, dat houders van paarden, gevestigd in de groote steden, die voor hun paarden geen weide beschik baar hebben, by hun Plaatselijken Bureau- houder een aankoopvergunning voor voe deraardappelen ten behoeve van hun paar den kunnen aanvragen. Het beschikbare kwantum is echter ge ring, zoodat in gevallen', waarin aangeno men kan worden, dat voldoende voeder voorradig is, geen vergunning kan wor den afgegeven. Aangeraden wordt met het aanvragen den noodigen spoed te betrachten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1942 | | pagina 3