DUITSCHLAND DINSDAG 16 SEPTEMBER 1941 DE LEIDSCHE COURANT PAG. 3 STADSNIEUWS LEIDSCHE UNIVERSITEIT. Overdracht rectoraat. Bij het beëindigen van het cursusjaar Ï9401491 heeft prof. dr. A. W. Bijvanck het rectoraat ter tijdelijke waarneming overgedragen aan den oudsten assessor prof dr. W. v. d. Woude, Prof. dr. W. H. Kees'om zal gedurende hetjaar 19411942 optre den als secretaris van den Acad. Senaat. COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING EN GEZÏNSLEIDING De Commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting hervat met nieuwen moecL^ haar werk tot voorlichting van de Leidsche huisvrouwen. Zoo wordt Donderdagmiddag weer een kookdemonstratie met proefje ge houden in de Kleine Zaal; van 6110 Octo ber organiseert zij een zeer actueele ten toonstelling op elk huishoudelijk gebied in de Stadsgehoorzaal, terwijl eind September de cursussen in koken en naaien weer een 'n Geeft van uw belangstel ling blijk cn iaat u voorlichten, u hebt het In dezen tijd zeker noodig! ZILVEREN JUBILEUM. D,en eersten October zal de heer H, W. v. d. Willf, thans rijksklerk le klasse' teh griffie van het Kantongerecht alhier den dag herdenken, waarop hij, 25 jaar geleden in 's Rijks dienst trad. Hij is onafgebroken op de griffie van het kantongerecht werk zaam geweest. Donderdag 2 October a.s. herdenkt de heer F. van Peppel, seinwachter op de spoorwegbrug „De Vink" alhier, den dag, dat hij voor 25 jaar bij de Ned. Spoorwe gen in dienst trad. CONCERTEN RESIDENTIE-ORKEST. Seizoen 19411942. Evenals het vorig jaar zal het Residen tie-Orkest wederom 6 abonnementsconcer ten geven in de Stadsgehoorzaal en wel op de Volgende Zondagmiddagen: 12 October, 2 November, 21 December, 25 Januari, 1 Maart en 12 April. Solistische medewerking zal worden ver leend door: Charles van Lsterdael (cello), Joseph Pembaur. (piano), Jan Damen (viool), Phons Dusch (piano), Henriette Sala (sopraan) en Zoltan Székely (viool). Als dirigent zal optreden Frits Schuur man, tei-wijl het concert van 21 December gedirigeerd zal worden door Carl Schuricht. CONCERTEN LEIDSCHE KUNSTKRING „VOOR ALLEN" Seizoen 19411942. De Leidsche Kunstkring „Voor Allen" zal in dit seizoen wederom zes concerten in de Stadsgehoorzaal geven, waaraan de volgende solisten hun medewerking ver- leenen, nl.: 16 November: Marcelle Meyer, piano. 14 December: Thomas Magyar, viool, aan den vleugel Hans Schouwman. 11 Januari: Jo Vincent, zang, aan den vleugel Theo van der Pas, 15 Februari: George van Renesse, piano. 15 Maart: Jiri Straka, viool, aan den vleugel Theo van der Pas. 19 April: Riele Queling, kwartet. Zaterdag, R.K. Reclasseeringsver., Leiden, Hoogl. Kerkgr. 32, Leiden, 4 uur. HEROPENING KUNSTZAAL „PRO ARTE" Gevarieerde expositie In tegenwobrdigheid van vele genoodig- den, voornamelijk kunstbroeders en -zusters, heeft mej. Giselle Kuster haar kunstzaal „Pxb Arte", Breestraat 123A, heropend. Het was ditmaal meer dan een gewone seizoen-opening, het was de her opening van een fraai gerestaureerde toon zaal, die door moderniseering niet weinig aan intimiteit heeft gewonnen. Reeds bij het binnentreden van den gang beneden voelt men de verandering. In den ruimen gang zijn^ vitrines aangebracht, waarin men met één oogopslag een indruk krijgt van de expositie, welke boven is in gericht. De groote tentoonstelliingszaal boven heeft een geheel ander aanzien gekregen -doordat terzijde van den ingang een wand is aan gebracht, die tot ongeveer in het midden der zaal doorloopt. Daardoor wprdt het kolossale der vroegere toonzaal gebroken en krijgt het geheel een intiemere sfeer, wat bij de gevarieerde expositie, welke de ze seizoen-opening vormt, reeds dadelijk van pas komt. Het interieur in zijn geheel is voorts niet weinig verbeterd doordat een lichtere, neu trale wandbekleeding is aangebracht, waar op het geëxposeerde vèel beter tot zijn recht komt. Het is thans frisscher, luchti ger en vroolijker geworden en de aanwezi gen waren er ook vol lof over. Inderdaad, mej. Kuster, die sinds haar nog betrekkelijk kort verblijf hier ter stede bewezen heeft een kunstenares te zijn, die geen middel onbeproefd laat, om haar kunst aspiraties te bevredigen, heeft ook nu weer een bewijs van haar gezond optimisme ge geven. Met frJssche kijkers schouwt zij de toekomst in, hoopvol gestemd, dat die bete re tijden zal brengen voor haar en haar kunstbroeders en -zusters, die reeds zoo vele malen bij haar onderdak vonden. En het lijdt geen twijfel, of haar energieke pogingen zullen succes hebben. Reeds heeft zij in korten tijd het kunstleven in de sleutelstad tot grooten bloei gebracht en vele nieuwe bewonderaax-s voor schilder-, teeken- en boetseerkunst gewonnen. Haar voortvarendheid van thans zal er ongetwij feld toe bijdragen haar plannen verder door te voeren en nieuwe successen te boeken. De heer N. J. Swierstra heeft gistermid dag met enkele woorden de heropening van „Pro Arte" een meer officieel cachet gegeven door in een korte toespraak te wijzen op de beteekenis van deze her opening en de moderniseexüng der zaal en voorts door de verschillende exposanten nader bij de aanwezigen in te leiden. Dit zijn Rem Watjer met schilderyen, Gertrud Januszewski met Schaarsneden| Giselle Kuster zelf met keramische plastie ken en ten slotte de fa. Zaalberg uit-Lei derdorp met haar bekende aardewerk- producten. Na den heer Swierstra y^evd nog het woox'd gevoerd door den heer'Joan v. De- ven tex*, die namens 'Amsterdamsche col lega's mej. Giselle Kuster feliciteerde met de heropening, haar dankte voor den steun, die zij zoovelen kunstbroeders en -zusters gegeven heeft door het mogelijk te maken bij haar te exposeeren en haar tenslotte een tuil bloemen overreikte. Hierna namen de aanwezigen met veel belangstelling kennis van de expositie, waarop wij nog nader terugkomen.. VERBETEREN VAN DE STADSHULP- WERF. Door den weth. van Fabricage, d'exi heer Jac. Wilbrink, werd hedenmorgen ten stad- huize aanbesteed: Het vex-beteren van de Stadsbulpwerf, in 2 perceelen. Perceel 1. Het bouwen van magazijn- en bergruimten, werkplaatsen, bovenwonin gen, kantoorlokaal, wagenloods, enz. Perceel 2, Het maken van plm. 114 m. stalen beschoeiing met beschikbaar gestel- dien en gebruikten stalen damwand. Ingekomen waren 53 biljetten, waarop als volgt was ingeschreven: C. v. Dijk, Kampen I f 49.800.II f 9.200.massa f 5900.A. J. Klun, Rotterdam II f 7150. C. Godschalk en Co. Leiden II f 5216. de Gebrs. Schouts Leiden I f 54300.II f 5200.C. M. Derenberg en Gebr. J. en P. v. Wijk, Alphen, massa f 66300.H. C. Heemskerk, Leiden, I f 51600.massa f 54400.M. G. v. d. Voort, leiden, H f 4550.J. Kasbergen, Moordrecht I f 58500.Bontebal en Zn, Zevenhuizen I f 51300.fa. Groen en Bregmans, Bent huizen I f 59000.J. v. d. Meer, Büssum I f 52400.H. Korswagen, Leiden I f 45975.Chr. Duters, B'ussum I f 52350. J. Tervoor, Hilversum I g 52700.L. Schreuder, Wassenaar I, f 50800.II, f 6200.massa f 57000.M. P. Verjaal en J. v. Herwijnen, Puttershoek en Spijke- nisse, II f 6960.fa, de Kort en Walweld, Haarlem, I f 47000.W. F. Marcelis en Co. Leiden I f 47000.—, II f 6700.— W. Mul der, Oegstgeest I f 53450.Philips Bouw bedrijf, Haariem I f 47000.H. C. Bouter en H. J. Harteveld, Leiden I f 46900.P. v. d. Schoot, Tilburg I f 53630.H. J. Klein Haneveld, Vorden I f 58900.G. J. Houtkamp, Haaxdem I f 42157.II f 4680. S. de Lange, Leiden I f 48335.II f 6850.' en massa f 54900.II. Bakker, Giessen- aam I f 55166.P. Brijer, Den Haag I f 52200.—, II f .6790.— en massa f 58990.—; Joh. A. Niemer, Zwolle I f 58390.N. 'Groen, Amexsfoort I f 52225.Pauw en Veenendaal, Uti'echt I f 51250.Gebr. H. V. en J. de Vries, Haarlem I f 52230,II f 8740.Doedens en Schilder, Alkmaar I 43990.—, II f 10750.—, massa f 54740.—; W. A. Oostveen, Amsterdam I f 5043. II f 5792.— A. Castricum, Castricum I f 43689.A. Buur, Alkmaar I f 45500. II f 12000,—, massa f 57500.—; Mij. „de Overkant", Rottex-dam I f 53335.J. de Gijt en Zoon, Ede I f 49975.—; E. Halve- wout, Leiden II f 4572.Th. G. Barten, Leiden I f 51810.—; J. G. Dekkers, Nijme gen I f 51300.I. Th. Cornet, Leiden I f 44944,G. Schreurs, Diemen I f 52525.—; A. Robbers, Apeldoorn I f 48300.C. Boel, Voorburg I -f 55700,A. van Duyn, Noord- wijk I f 53353.—; J. N. Kranenburg, Delft I f 54100.C. W. Linden'nof en Zoon, Lei den I f 53300.A. J. Langeveld, Leiden I f 47550.—; B. C. Strijk, Leiden I f 50234.—, II f 6990.N.V. Rijswijksche Betonbouw, Voorschoten I f 55575.II f 4000.'mos- sa f 59575.—; Gebrs. de Boer, Hazerswoude I f 59120.—, II f 22000.—, massa f 61320.—; M. Ebbinlc, Haarlem I f 41951.Joh. C. van Oex'S, Haarlem massa f 44000.De gunning is aangehouden. ZWEMINRICHTING „DE ZIJL". In het tijdvak 19 Mei tot en met 13 Sept. j! zijn in bovengenoemde inrichting in to taal 88.771 baden 'genomen tegen 65.040 in 1940 over het tijdvak 20 Mei14 Sept. Bovendien zijn 1213 schoolbaden geno men tegen 95(f in 1940. De Wethouder van Sociale Zaken, de heer J. J. van Stralen, is verhinderd mor gen spreekuur te houden. OMGEVING OEGSTGEEST „LAAT-IE-FUN-ZIJN". Een avond van vroolijken kunstzin. Om het verslag op z'n kop te zetten en met het kwispelstaart je te beginnen: de Pastoor van Oegstgeest kon aan het_ einde van den avond, waarmede de parochie van St. Willibrord het jaar-programma heeft geopend, een zeer voldane toespraak hou den en zelf-voldaan verklaren, dat Oegst geest een voorbeeldige parochie is, en dat het plan voor deze i*evue volledig was ge slaagd. Pastoor mocht deze tevreden toon aan slaan, omdat niemaxxd daartegen eenige be-1 denking zou kunnen of durven inbrengen. Ten eerste waren het Willibrordianen on der .elkaar, die allen ervan overtuigd wa ren, cliat de lofprijzing van den herder hun rechtens toekomt, en vervolgens zou zelfs de grootste Nurks indien hij dezen avond had meegemaakt opgemonterd en in vroolijk humeurde dikke duisternis van deze tijd met hernieuwd optimisme zijn ingedanst. Het was een zeer feestelijke,een zeer vx*oolijke en eén zeer kunstzinnige avond. „Laat-ie-fijn-zijn" had het collegium ar- tium zich tot doel gesteld. En fijn is het ge weest fijn in alle nuances, waarin dit ééne woordje kan worden gebezigd. Fijnzinnig waren de dansen, de zang en, declamaties, fijn-van gijn de grapjes en één-actertjes en dan was er nog een gods dienstig tintje hier en daar, doch daar zou het woordje fijn gemakkelijk kunnen wor den misverstaan. Want op fijn in den geest van lieve vromerigheid wordt in de parochie Oegstgeest geen prijs gesteld juist omdat het zoo'n voorbeeldige, krachtig-katholieke parochie is. De revue bracht een kostelijke cocktail van al deze fijnheden, een cocktail, die het hart verwarmd heeft en ieder in een pret tige stemming van vroolijk vergeten ophief. Daar zorgde van stond-af-aan Kees de Schele voor, die met zijn buiten-model scha-, resliep een klaaglied zong op zijn rare fize- lefasie en al .zijn levende en overledene broers herdacht. Toen zat de goede luim er bij het publiek (het gala-publiek) reeds in, zonder kans te krijgen weer te ontsnap pen. Dat lukte zelfs bij den kersverschen echtgenoot niet, die voor zijn vrouw het huishouden zou opknappen, waar natuur lijk niets van terecht kwam. Een koortje- van dames en heeren, onder de mousseerende leiding van Willem Mizée, zong Walsen van Brahms. De zangers en zangeressen hadden zich verkleed in Bieder- meier-costuums, doch de benauwende va dermoordenaars en de wurgende keelband- jes beletten hun niet de hupsche Brahms- melodieën zeer welluidend ter keele uit te voeren. Hiermede was het hoogtepunt in de revue bereikt, en op dit hoogtepunt bleef re revue zweven. Een was-bleeke pierrot zong een paar levensliedjes (o.a. de tinke lende sledevaart). Een klein meisje kwam allerlei dansen imiteeren, en werd op haar beurt weer nagebootst door andere kleine meisjes. Dansen werkt aanstekelijk en zoo lag 't in de natuur der dingen, dat ook het volgende nummer, tevens de demi-finale, een danspartij zou zijn. In de eerste fa zes was dat niet te Verwachten, Een jongeman met een zwarte flaphoed op kwam als een koning aanschrijden temidden van een scha re lieftallige jongedames. Hij zong met klankvolle stem een lied en declameerde maar wat hij declameerde is ons ont gaan, zooozeer waren wij geboeid door het kleurig tafereel. En toen werd er ruimte gemaakt voor de dans van „Oegstgeests glorie". Er is gracieus en bekoorlijk ge danst, in rhythme en strengelende lijnen, een streeling voor het oog. De toeschouwers waren één-en-al geestdrift. Het was zoo goed bevallen, dat iedereen blij was ook na de pauze de dametjes weer te zien optreden nu in een veel be- heerschter danstempo, doch het kon de oude tuinman, die toevallig in het levensltxstige groepje vergezelde, maar matig bevallen. De tuinman speurde overal „modernisme", zelfs in de kerk. Een vooi'stander van litur gisch Mis-hooren bleek hij ook al niet te zijn. Een van de danseresjes heeft het er niet bij late- zitten en het den ouden baas probeeren uit te leggen zonder succes maar misschien heeft de gekerstende Ger- maansche, die in plechtstatig gewaad een toespraak hield „van hart tot hart" den ouden man ervan weten te overtuigen, dat de Christelijke geest in Kei'kwerve niet verloren is gegaan. Dat nooit! De zangers en zangeressen hadden intus- schen tijd gehad hun hooge doppen en hallelujah-hoeden voor 17e eeuwsche prui ken te vei'wisselen, in welke vermomming zij de pittige van Diepenbrock „Romantiek van den Uil" met veel animo voordroegen. Volgens het verhaal valt de uil uit den boom, en hij deed 't ook, met boom-en-al. Doch of dat de bedoeling was? Kwaadsprekers 'kregen een flinke les in het intermezzo „De Moord"; zij werden flink bij de neus genomen, en het hoogelijk geïnteresseerde publiek eveneens. Bij deze entr' acte wandelde iedereen in' négligé rond. Om de schokkende indruk daarvan weg te nemen, was het volgende nummer bijzonder geschikt. De porceleinen beeldjes van een pendule komen tot leven en dan sen langzaam en elegant als hovelin gen en hofdames aan het Fransche hof. Tot de glimlach op de gezichten verstart, het beweeg verstilt en het weer porceleinen figuurtjes zijn. Het publiek vroeg, smeekte, eischte een herhaling. Het kreeg zijn zin. Het gordijn trok op, maar de danseresjes waren foetsie. Kees de Schele kreeg een. niesbui en heeft met een dame van hoogen adel en hoogen ouderdom limericks staan girmegappen, waarbij zelfs de geestelijk heid niet met vrede werd gelaten. Het was een aller-genoegelijkste voordracht, in t bizonder over die juffrouw uit Vlissingen, die niet meer mag de Mis-singen. Alle gekheid nu ter zijde Het einde van de revue was gekomen in een verheer lijking van den arbeid. Plechtig weerklonk uit 'Valerius' Gedenckklanck: „Heer, die daer des Hemels tente spreidt"; met veel gevoel werd de hooge waarde van den goed- gerichten, op-God-gerichten arbeid gedecla meerd en in een schoon e dans de vreugde, de_ heerlijke, bevrijdende vreugde van ar beid en plicht, gesymboliseerd. De toeschouwers waren enthousiast, en lieten dat ook blijken. Een stormend ap plaus. Een-applaus, dat bestemd was voor allen, groot en klein, leuk of ernstig, doch in 't bizonder voor het collegium artium, dat deze prachtige revue op touw heeft gezet, en aan ijhej. M. v. d. Lyke, die de dan sen instudeerde, en die wij met haar clubje nog vele malen hopen te zien optx-eden. Leve het collegium artium! Leve Kerkwerve! ^OORSCHOTEN EEN KRAAN OMGEVALLEN Arbeider ernstig gewond Gistex'middag had nabij huize Stadwijk bij de rioleeringswerkzaamheden op den Leidscheweg een ernstig ongeluk plaats. Een kraan, waarmede men de rioleering- stukken laat zakken in de gleuf, viel om. Eén der werklieden, geheeten N., kwam onder de kraan en werd gewond aan het achterhoofd, brak zijn rechteronderarm en liep inwendige kneuzingen op. Nadat dokter Keegstra hem de eerste geneeskun dige hulp had verleend met behulp van eenige leden der E.H.B.O., werd de patient naar het Academisch ziekenhuis te Leiden vervoerd. Een tweede werkman verwondde zich aan de vinger, terwijl een derde werkman in de nabij gelegen sloot geworpen werd, doch zeer waarschijnlijk heeft dit ongeluk voor hem geen ernstige gevolgen. Diefstallen. Ten nadeele van den heer P. C. B. alhier zijn gisterennacht konijnen gestolen. De heer K., die zijn fiets had neder gezet bij het woonhuis van dokter Kerkhof, kwam bij zijn terugkomst tot de onaange name ontdekking, dat zijn rijwiel was ge stolen, met regenjas erbij. TER AAR Varkens gestolen en geslacht. Bij eeni ge veehouders alhier zijn des nachts var kens gestolen, terwijl bij den heer V. twee varkens zijn geslacht, hetgeen de landbou wer pas bemerkte, toen hij de ingewanden in een put vond. De politie schijnt een spoor van de daders te hebben gevonden. SPORT VOETBAL. SPLITSING VAN DISTRICT IV. Volgend jaar twee le klasse-afd. in liet Zuiden. De officieele mededeelingen van dexi N. V. B. bevatten het bericht, dat in district IV het Zuiden met ingang van het vol gende seizoen 1942—43 twee eerste-klasse- afdeelingen, elk van tien clubs (thans 1 afd. van 12) zullen worden gevormd. Tot de acht nieuwe eerste-klassers zullen in ieder geval behooren de numimers 1 van de vijf tweede-klasafdeelingen, terwijl voor de resteerende plaatsen zal worden gestre den in twee groepen van drie clubs tus- schen no. 12 van de huidige eèi'ste klasse en de nummers 2 der vijf tweede-klasafdee- STRIJDT VOOR EUROPA Zegevierende opmarsch over den Dnfepr HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 16 Sept. (D. N. B.). Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: In de Oekraïne hebben formaties van het Duitsche leger op doeltreffen de wijze ondersteund door de lucht macht in dappere aanvallen op de be langrijkste plaatsen brug gehoof den over den benedenloop van den Dnjepr gevormd. Nadat de bruggehoofden In gevechten, welke verscheidene dagen hebben geduurd, tegen verbitterde sterke vijandelijke aanvallen, welke deels ondersteund werden door pant serwagens, in bezit gehouden en uit gebreid konden worden, zijn thans de Duitsche divisies van daar over een breed front zegevierend verder naar het Oosten opgerukt. In het gebied ten Zuiden van het Umen-meer zijn, zooals reeds in een extrabericht is medegedeeld, de laatste weken sterke vijandelijke strijdkrach ten van het 11de, 27ste en 34ste bols jewistische leger door troepen van het Duitsche leger onder bevel van Gene- raloberst Busch met steun van forma ties van de luchtvloot van General- oberst Keiler op beslissende wijze ver slagen. Negen vijandelijke divisies wer den Volkomen vernietigd. Negen an dere divisies werden met de bloedigste verliezen voor den vijand verslagen. Meer dan 53.000 gevangenen vielen in onze handen. 320 pantserwagens, 695 stukken geschut van allerlei aard, als mede een groote hoeveelheid oorlogs materiaal werden buitgemaakt of ver nield. In den strijd tegen de Britsche ravi,- tailleeringsscheepvaart vexmietigde de luchtmacht ovex-dag ten Westen de Hebriden een tankschip van 7300 brt. In den afgeloopen nacht werden in het zeegebied rondom Engeland uit convooien twee groote koopvaai'ders, waaronder een transpox*tschip, in brand geworpen. In Noord-Afrika hebben Duitsche troepen aan het front van Solloem een succesvollen verkenningsaanval met pantserwagens uitgevoerd. Bij Tobroek werd na hax'den strijd een belangrijke heuvel genomen. Tijdens luchtgevech ten en door de luchtdoelartillerie wer den op 14 September in Noord-Afrika zonder eigen verliezen acht Britsche vliegtuigen neergeschoten. Pogingen van Britsche vliegtuigen om gistex-en overdag de Duitsche Bocht en de Nederlandsohe kust aan te vallen, bleven zonder uitwerking. Jagers schoten twee vijandelijke vlieg tuigen neer. Britsche vliegtuigen wiex'pen in den afgeloopen nacht op verschillende plaatsen in Noord-West-Duitschland bommen neer. De burgerbevolking leed voox-al in Hamburg, eenige verliezen aan dooden en gewonden. Nachtjagers en luchtdoelartiilcrie schoten negen der aanvallende bommenwerpex's neer. lingen. De eerste twee van deze beide com petities gaan naar de eerste klasse. De competitieindecling in het Zuiden zal door deze maatregelen op het gebruikelijke pyramide-systeem gebaseei'd kunnen wor den en men bereikt er bovendien mede, dat het reizen voor de verschillende clubs in dit groote district wordt vergemakkelijkt. BILJARTEN. NED. BILJARTBOND AFD. LEIDEN. De kampioenschappen. De einduitslag in de 3de klasse was; I, v. Rijzen pnt. 6 h.g. h.serie al. gem. 2.85 12 2.59 J. Bonnet 2 3.70 14 2.36 R. de Jong 2 2.92 13 2.26 W. Dool 2 2.70 18 2.45 De barragepartjjen waren: W. Dool 04 52 7 1.80 R. de Jong- 100 52 10 1.94 J. Bonnet 100 47 23 2.12 R. de Jong 92 47 8 1.95 W. Dool 72 38 9 1.89 J. Bonnet 100 38 12 2.63 De eerste uitslagen van het drie banden kampioenschap luiden: B. de Roo, 30 54 4 0.555 J. Betgen 17 54 3 0.314 B. de Roo 30 48 5 0.625 W. Dool 16 48 3 0.333 B. Tee gel aar 30 46 4 0.652 C. v. Delft 10 46 3 0.413 J. Betgen 30 58 8 0.517 W. Dool" 17 58 3 0.2Ö3 J. Siro 30 45 5 0.666 H. Sira 14 45 3 0.311 J. Sira 30 68 3 0.441 F. Dubbeldeman 24 68 3 0.352 G. M. Teegelaar 30 47 5 0.628 D. Wallaart 15 47 2 0.318 C. Winkel 30 54 4 0.555 F. Dubbelden) an 14 54 3 0.259 J. Betgen maakte een mooie serie van 8 car. De uitslagen van de eerste ronde om den Amstelbeker waren: Vierkantje Ii D.S.S. I 6—2; O.S.L. II— T.O.G. IV 5—3. In de 2de ronde zijn de uitslagen: O.S.L. I—O.G. II 6—2; Poortv. Cleéf I T.O.G. III 6—8; O.S.L. H—D.O.S. I 4—4, gew. dpor O.S.L. volgens moyenne; S.D.O. I—Vierkantje I 44 gew. door SD.O. vol gens moyanne; S.D.O. IllT.O.P. II 62. Het programma voor deze week luidt: 3de ronde Dinsdag a.s.; T.O.G; IIIS.D.O. IIiI bij 't Vierkantje; S.D.O. I—T.O.G. I bij T.O.P. Donderdag a.s. O.S.L. I—(O.S.L. II bij T.O.G. ZWEMMEN NAJAARSEXAMENS VOOR HET DI PLOMA VAN ZWEMONDERWIJZER (ES) VAN DEN N. Z. B. De najaarsexamens zullen medio Octo ber aanvangen in een overdekte zwemin richting te Amsterdam en Overveen. Zij, De litürgie der Kerk WOENSDAG 17 Sept. Gedaclitenisfeest van het indrukken van de vijf wondetee- kenen in het lichaam v. d. H. Franciscus van Assisië. Mis: Mihi. 2e gebed en laat ste Evangelie v. d. Quatertemperwoens dag; 3e gebed voor den vrede. Kleur: Wit. Op de berg Alvexma ontving de van liefdevoor Christus brandende Serafijn, de heilige Franciscus, de heilige wondetee- kenen. Na een verschijning van een ge kruiste Serafijn vertoonden zich in de handen en voeten van Franciscus de tce- kenen van de nagelen en in de zijde het teeken van de lanssteek. Uit de zijdewon de vloeide bij St. Fi'anciscus meermalen bloed. Of: De Mis v. d. Quatertemperwoensdag: Exsultate. Geen Gloria. 2e gebed v. d. H. Franciscus; 3e voor den vrede. Kleur; Paars, In de kerken van de E.E. P.P. Franciscanen WOENSDAG. Eigen Mis: Mihi autem. Credo. Prefatie v. d. H. Franciscus (als op 4 Oct.). BURGERLIJKE STAND LEIDEN. Geboren; Jan Hendrik, zoon van J. van Gent en I. v. d. Meij. Jacoba, dr. van A. Hannaart ajx M. P.r' Sommeling. Cornelia, dr. van J. H. Otto en M. E. Ot- gaar. Maria, dr. van G. Kooij en W. M. Koet. Jakob a Maria, dr. van C. v. Leeu wen en J. v. Dam. Jan Adrjanus, zn. van C. Rietveld en M. v. Duiven. Maria Mag- dalena, dr. van G. v. Eek en M. M. Bar- ning. Geertrui Johanna, dr. van C. v. d. Linden en W. Mass aar. Nicolaas Ger hard Hendrik'us Jozef, zn van H. Th. Seis- veld en M. G. J. Lamboo. Antonius Ma rkus Clemens, zn. van J. Brussel M. van Zijp. Petrus Johannes, zn. van J. P. Meijer en J. M. G. v, Rijn. Ondertrouwd: M. v. d. Veer. jm. 27 j, en A. Vaneman jd. 21 j. M. v. Klin- ken jm. 25 j. en W. A. Guide mond jd. 23 j. Getrouwd: W. J. Schoof jm. en C. v. d. Heijden jd. L. H. A. Kolsteren jm en G. J. Krol jd. Overleden; A, Kingma ftsvr. van J. W. Dr lessen 63 j. die aan deze examens wen,schen deel te ne men, dienen voor 5 October het aanmel dingsformulier in te zenden, Inlichtingen en aanmeldingen, bij het Bondsburcau N. Z. B„ Gerard Doustraat 20, tel. 13442, Utrecht. SCHAKEN LEIDSCHE SCHAAKCLUB „PHILIDOR". In „Centraal" vergaderde gisteravond „Philidor", voorzitter was de heer P. Herf- kens. Na lezing der notulen door den secre taris, den heer C. Visser, werd langdurig beraadslaagd over den komenden winter- wedstrijd. Ten slotte is besloten drie groe pen naar speelsterkte te vox*men en de 5 spelers, die in de le groep het hoogst uit komen, een dubbele ronde te laten spelen, om het kampioenschap der club. Hierna volgde behandeling der agenda van den Leidschen Schaakbond. Aan de competitie zal, indien mogelijk, met 2 tientallen wor den deelgenomen, afhankelijk van het spe len op een avond, of op den Zaterdagmid dag. Hierna volgde de rondvraag, die ook nog al eenigen tijd in beslag nam, zoodat het bijna tijd van sluiten was, toen de voor zitter de vergadering sloot. LAATSTE BERICHTEN UITZONDERINGSTOESTAND IN OSLO OPGEHEVEN. OSLO, 16ë Sept. (D.N.B.) Rijkscommis saris Texboven heeft een 'besluit uitgevaar digd, waarbij de uitzonderingstoestand in Oslo en omgeving imet ingang van 16 Sep tember des ach tends om 5 uur wordt op geheven. DE SJAH VAN IRAN AFGETREDEN. ISTANBOEL, 16 Sept. (D. N. B.). De zender van Teheran heeft heden om 12 ,uur 10 medegedeeld: „Do Sjah is heden ochtend afgetreden". MARKTBERICHTEN LEIDEN, 15 Sept. Grocntcnvciling. Per 100 kg.; ropdekool f 2.803.50, savoye kool 3,50, groene kool 3.50, boerenkool 6 —7, rapen f 4.20—7.80, prei 49, rabar ber 5, kroten f 4, kroten, gekookt 10, uien 7.40, peen 6.spruiten f 2426, andijvit 5.607.Ó0, sla f 7.druiven 32 46, snijboonen 1215, stokboonen f 11.8021, pronkboonen 810, stam- 'boonen 1215, postelein 12, spinazie 9.60—12, tomaten A, B, C en CC 12.80 16,per 100 stuks: komkommers 3 13.50, bloemkool 312, meloenen 526, salade 2.403.0, perziken 4.20, knol- selderie 79, per 100 bos: pieterselie 0.401,60, radijs 0.301.40, selderie 0.402.40, bleekselderie f 1923. ROTTERDAM, 16 Sept. Vee. Heden wer den ter veemarkt aangevoerd 3097 dieren, waaronder 59 paarden, 72 veulens, 111 schapen, 1650 runderen, 243 nuchtere kalveren, 877 stuks graskaiveren en 85 bokken of geiten. Prijzen per stuk: melkkoeien 605^-465360, kalfkoeien 610—475—370; varekoeien 410—305— 255; vaarzen 370300—215; pinken 300 —21585. Overzicht: De aanvoer van gras- kalveren was iets kleiner met kalmen han- men handel en iets stijver in prijs. De aan voer van melk- en kalfkoeien was als vori- /ge week met stroeven handel en de prijzen waren hooger. Varekoeien aanvoer flink, stuggen handel en ruim prijshoudend. Vaarzen en pinken iets ruimer aangevoerd. Handel stil met onveranderde prijzen. BODEGRAVEN. 16 Sent. Kaas. Aange voerd 160 partijen Goudsche kaas, totaal 720 stuks, wegende 72.800 kg, Prijzen met rijlcsmerk le soort 6262.50, en 2e soort f 6061 per 50 kg. Handel flauw. NOORDWIJKERHOUT, 15 Sepl Veiling „De Eendracht". Bloemkool I f 12, idem I afwa 9.60, idem II f 7.20, idem III f 4, breekpeen A 6.00, idem B f 4.00, idem C S 3.50, idem stek 3.snijboonen f 1.50, idem afw. 1.20, dubbele boonen zonder draad 1.Ö0, dubbele boonen afw. f 1.20, pronkboonen 1.alles per 10 kg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1941 | | pagina 3