VOOR BETER IJONT VAN E£M0ND LEIDEN Burgerlijke Stand OMGEVING Laatste berichten ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1941 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD PAG. 3 ORGELCONCERTEN HOOGLAND SC HE KERK. Met het oog op de verduistering zal de orgelbespeling in de Hooglandsche fcerk a.s. Maandagavond om h a 1 f 8 aanvangen. De organist Feike Asma speelt werken van Bach. Handel e.a. Mevr. Gertrude Schut zingt werken van Bach, Bizet en Hummel. De toegang is vrij. Uitvoering te Leiden Zooals reeds gemeld, zal bovengenoemd orkest onder leiding van zijn dirigent, den heer Nico Vérhoeff, op Zondag 7 Septem ber a.s., 's namiddags 2.30 uur, zijn eerste concert alhier geven in de Stadsgehoorzaal. De solisten, die in „l'Enfant Prodigue" van Cl. Debussy zullen medewerken, zijn Maria Struyckenvan den Adel, sopraan, Th. de Groen, tenor en Lucien Louman, bariton, terwijl het slotkoor zal worden gezongen door ca. 200 dames en heeren van het R.K. Residentiekoor, Den Haag en Die Delftsche Sanghers, Delft, welke bejde vereenigingen ook onder leiding staan van Nico Verhoef! Beide eerstgenoemde solisten, zullen zich verder nog doen hooren in werken van Mo zart en Charpentier. Handelsregister K. v. K. 6534. Fa. J. Ph. Vliegenthart en Zn. Lei den, Aloëlaan 41. Bloemisterij en tuinar chitectuur. Overl. Venn.: J. Ph. Vliegent- hart, Leiden, dd. 24 Aug. 1941. 7638. Gefers. van Seumeren. Hazerawo-u- de, Rijndijk A. 310. Slooperij, ijzerhandel, handel in afbraak en oude metalen. G. J. van Seumeren. (H.V.). Gistermorgen is het 7 maanden oud kindje N. J. F. in de ouderlijke woning Leven daal 165, terwijl de moeder even afwezig was. met het hoofdje in een strik van de wieg geraakt en bijna omgekomen. Toen de moeder terug kwam heeft zij het kind 'bevrijd, doch de E.H.D. moest er aan te pas komen om het kind weer bij te bren gen. Agenda LEIDEN. Huisartsen. De Zondagsdienst der huisartsen wordt waargenomen door de doktoren: v. Bockel, P. v. Es, de Vries Kortmann, Lahr, Teeu- De Zondagsdienst der huisartsen te Oegstgeest wordt waargenomen door dr. Hugenholtz, Tel. 390. Apotheken. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Leideri wordt van Zaterdag 30 Augustus 20 uur tot Zaterdag 6 Septem ber 8 uur waargenomen door: de apotheek van Driesum, Mare 110, tel. 20406, de ZUi-, der-apotheek, Lammenschansweg 4, tel. 23553. - Te Oegstgeest door: de Oegstgeestsche Apotheek, Wilhelm inapark 8, tel. 26274. MARIACON GREG ATIE. Par. O .L. Vr. Hem. en St. Jozef. De vacantie zit erop. We zijn zoowat allemaal schoongere- gend en uitgewaaid; nu gaan we met frisschen moed weer beginnen. Toch ziet het er nfcir uit, dat het niet mee zal vallen. Verduistering, gevaarlijke wegen en het weer kunnen het je echt zwaar maken. Maar we zijn er al in getraind, en de be sliste wil, om door de moeilijkheden heen je zelf te blijven, om door te zetten en rijkdommen te verzamelen van godsdienst- kennis en zelfheiliging, zullen de M. C. ze ker groot doen blijven. Daar werken we%llen aan mee. Goed uitgerekend is het Dinsdag de beurt aan de meisjesafd. 17 j. Ze zijn dus allen, zonder uitzondering om half 8 in de kerk. Zij, die de lagere school verla ten hebben, en nu in dienst of thuis zijn, op 'n U.L.O. of Vakschool, worden een kwartier eerder verwacht. Ze krijgen dan meteen haar vaste plaats. Euch. sectie. De intentie voor de Septembermaand is: Het welslagen v. d v o r m i n g s w e r Woensdag zit de sectie van afd. B weer bij elkaar vooraan in de kerk om 7 uur. ST. OD0-KOORKNAPEN Zondag: Lofbeurt: St. Gregorius-Groep. Maandag: kwart voor vijf: Aspiranten; kwart over vijf: Cres. Gr. If Dinsdag: 5.15: Cresc. Gr. II; 6 uur: Schola. Woens dag: Om vijf uur gelegenheid voor het aanmelden van nieuwe Aspirantjes, gym zaal school Heerensingel. De nieuwelingen moeten in de tweede klas zitten of hooger. Lofbeurt: St. Ambrosiusgroep. Donder dag: zooals Dinsdag. Vrijdag: kwart voor vijf: Aspiranten; kwart over vijf: Cresc. Gr. I. Lofbeurt: St. Gregoriusgroep. Za terdag: Lofbeurt: Pius X-groep. Hallo boys! Daar zijn we weer. We zet ten rriet volle kracht in.... Weer een vol ledige 'agenda zooals je ziet! Nieuwelingen kunnen zich Woensdag melden om vijf uur! We zijn benieuwd, wat voor nieuwe krachteri we kunnen inpalmen voor -ons Koor. Deze week komen ook de verhoogin gen van verschillende jongens, dus kom deze week al trouw op tijd! Anders loop je de zaak mis. Ook k„mt deze week de nieuwe St. Odo-Klok uit, het eerste num mer van den vierden jaargang!! Ja, ja, ons blad gaat de vierde jaargang in hoe be staat het Hallo hoor! Tot kijks! O ja! Er komt weer een prijsvraag in het nieu we nummer van de Klok!! Kapelaan E. A. M. PAAP. INTERPAR. ST. JOSEPHSGEZ. VEREEN. Rapenburg 52. Gelegenheid om zich als lid van de Ka tholieke Gezellen-Vereeniging te doen in schrijven R. K. jongemannen vanaf 17 jaren iederen derden Maandag van de maand des avonds te half negen in de Pre sidentskamer van het G-ezellenhuis, Rapen burg 52. Toegang tot de bijeenkomsten voor fiet sers uitsluitend Pieterskerkhof; voetgan gers Rapenburg 52. Heden Zaterdag van 89 uur Biblio theek; alleen boeken inleveren. REEDS JA1R i162 DE,NAAM VAN ÖEfijROUWEN IQ f Beurtrooster: Heden Zaterdag: G. Bot en P. Reizevoort; Zondag: J. v. d. Post, S. v. d. Aar en N. v. Haarlem; Maandag: D. v. Schaik en C. Goddijn; Dinsdag: alle com- arissen present; Donderdag: H. Devilée en A. Koper; Zaterdag: G. Bot en P. Rei- zevoort. Zondag: is de zaal geopend van 12.30-r-2.30 uur en van 710 uur. Van l-y-2 uur Bibliotheek; alléén boeken inleverén. Van 8.159.45 uur verplichte bijeenkomst voor de gezellen; 8.15 uur Prijsbiljarten; hoofdprijs Om 10 uur wordt de zaal gesloten. Maandag: Bijeenkomst voor de gezellen van 810 uur; 8 uur Repetitie Tooneelclub Adolf Kolping; 8 uur Bijeen komst Tafeltennisclub Van Nispen. Dins dag: 8.15 uur verplichte bijeenkomst afd. Gezellen; aller opkomst verzocht en op tijd. Woensdag: 8 uur vergadering Raad van Bestuur; 8 uur Repetitie Muziekgezelschap Frans Schweitzer; 8 uur Biljartclub T.E.P. Donderdag: bijeenkomst voor de gezel len van 810 uur; 8 uur Biljartclub T.E.P. en Tafeltennisclub; 8.15 uur vergadering Commissarissen afd. Gezellen. Zaterdag: bijeenkomst voor de gezellen van 810 uur; 8 uur Kegelclub De Poedelaarsf 810 uur Lichamelijke oefening; 89 uur Bi bliotheek. Mededeeling: Woensdag 10 September vergadering Familieraad. LEIDEN. e b o r e n: Johanna Maria, dr. van A. F. Maat en M. J. de Vink. Jan Johan nes, zn. van P. Rietkerken en K. Holswil- der. Jannetje Johanna Christina, dr. van A. v. d. Linden en E. J. v. d. Eikhoff. Apolonia Petronella, dr. van P. W. Th. Verkerk en J. M. v. d. Pouw Kraan. Cornelia, dr. van A. v. d. Kruk en D. de Graaf. Dirk, zn. van: J. G. J. Verheij v. Wijik en C. Roem. Johanna Pietertje dr. van G. W. ten Braak en J. A. v. Leeuwen. Elisabeth Catharina, dr. van J. v. Zelst en W. Tilstra. Adriana. Neeltje, dr. van M. Verkade en A. H. Slottje. Maria Cor nelia, dr. van W. L. v. d. Gugten en M. Mourik. Ondertrouwd: W. J. Schoof jm. 24 j. en C. v. d. Reijden jd. 24 j. H. M. Veenema jm. 26 j. en I. J. Hradek jd. 28 j. O v e r 1 e d e n: G. J. Huisman, zn. 4 j. KATWIJK Zwemmen. Geslaagd zijn voor het diploma geoefend zwemmen (ster); Loes Verloop, Ans Plan je, D, Zomenveld, Willy Verdoes, Wietje v. d. Oever, J. v. d. Voort, Dik Schaap, Leuntje v. d. Oever, Cor Hou- waard, Annie Kromhout, Netty Koetrust, Janny Verloop, Rietje Marse, Nelly Schel vis, Nelly Liesveld, Jan Gonka, Hetty v. d. Plas, Arie v. d. Marei, Bertus Wouda, S. C. v. d. Marei, A. Verbree, Piet Couprie, Jaap Gouw, Piet Goemaat, Johan Guyt, Piet Wiegman, Henny Planje, Kees Wassenaar, Jeroen Varkevisser. Geboren: Adriaan z. van A. v. Dui venvoorde en A. Varkevisser Maria Cor nelia Petronella d. van J. F. Spiering en J. A. P. Mugge Daniël z. van P. D. van Deursen en J. A. Jansen Jacob Krijn z. van J. Groen en J. Groen en J. v. Duin. Ondertrouwd: J. C. Vreeburg en W. P. van Rijn J. van Duijn en K. Ros. Gerouwd: J. Dubbeldam en E. Nij- boer J. G. J. Brands en A. van Duij- venbode J. van der Spek en A. Haas broek C. van der "Boon en C. Ros. Overleden: Pieter van der Mark, 76 j. Leendert van Beelen,. 29 j. LEIDSCHENDAM St. Josephsgezellen. Zondag 81 Augus tus na de Hoogmis en na het Lof bijeen komst. Dinsdag 2 September te 8 uur Ma- ria-congregatie, daarna bijeenkomst en Zaterdag 6 September te 7.30 uur bijeen komst. Diefstallen. Ten nadeele van M. in den Meeslouwerpolder in de buurtschap Stompwijk zijn door onbekenden een par tijtje boontjes gestolen. Door de politie wordt een onderzoek ingesteld. Uit een weiland in de gemeente Leid- schendam is tem nadeele van den heer K. uit Wassenaar een schaap ontvreemd. Door de politie te Wassenaar, waar aangifte van den diefstal geschiedde, wordt een onder zoek ingesteld. LISSE GEMEENTERAAD. De raad dezer gemeente kwam dagmiddag in een openbare spoedeischen- de vergadering bijeen onder voorzitter schap van den heer G. Tromp, loco-ljurge- meester. Tegenwoordig alle leden. De voorzitter stelde na opening met het raadsgebed, het eenig punt der agenda, geldleening, aan de orde. De voorzitter lichtte het voorstel van Burg. en Weth. om met de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen N.V. te Amsterdam, een geldleening aan te gaan van 43.200.nader toe. Deze geldleening is benoodigd voor enkele ongedekte kapi taalsuitgaven der gemeente en wordt ge sloten tegen een rente van 4 pet. per jaar, koers pari. De looptijd der leening is van 1942 tot I960. In de vorige vergadering is dit punt van de agenda afgevoerd, omdat de leening niet kon doorgaan omdat zij niet goedgekeurd zou worden met een ren te van 4 1/8 pet. Thans nu de rente 4 pet. is zal goedkeuring in overweging worden genomen. De heer Segers meende, dat in de vorige vergadering dit punt is afgevoerd omdat niet geleend mocht worden boven de 3 1/2 procent. De heer Boot informeert naar de bepa ling, dat de belastingen, welke op de rente dezer leening .worden of zullen wor den geheven, ten laste der gemeente ko men. De heer Romeyn vindt dit onbillijk en vraagt of hieraan niet te ontkomen is. De voorzitter beantwoordde de sprekers naar genoegen, waarna overeenkomstig het voorstel van Burg. en Weth. werd be sloten. Hierop sloot de voorzitter de vergade ring. yen en I. van der Horst Gozina, d. van J. P. Vis en M. M. Schalk.' Ondertrouwd: A. Roodenburg 25 j. te Lisse en C. Pols 23 j., te Haarlemmer meer. Gehuwd: C. van der Spruit en L. Ba tenburg A. van der Leede en M. H. Vermeij. Overleden: Johanna Overduin, echt- genoote van J. Bos, 41 j. NOORDWIJKERHOUT Geboren: Petrus z. van J. A. van den Berg en P. Jansen Anna Maria d. van J. Ruigrok en E. J. van der Meij Joan nes Gerardus Maria z. van P. J. Duiven voorden en M. J. Buijtendijk Joannes Martinus z. van A. W. Lemmers en van P. Romijn Antonius Joannes z. van A. W. Lemmers en P. Romijn Theodo- rus Antonius z. van I. A. Dobbe en C. M. Lagerberg Petrus Nicolaas Leonardus z. van W. H. Broekhof en C. M. H. Koeman; Henricus Leonardus z. van M. W. van Noort en C. K. Pennings Joanna Elisa beth Theodora d. van A. J. Pennings en A. "C. J. de Groot Aloysius Leonardus Maria z. van J. F. Willemse en M. M. War merdam Theodorus Wilhelmus Jozef, z. van J. C. Warmerdam en M. A. J. Heems kerk Adrianus Josephus Antonius z. van A. W. Vreeburg en van J. M. Nobelen Petronella Joanna d. van A. J. Berg en G. C. van der Voort Clementus z. van P. van den Hoonaard en M. J. van der Lip- pe Wilhelmina Adriana Maria d. van J J. R. Berbee en van A. M. M. Denzen Joannes Andreas Franci^cus z. van W. H. van Munster en M. J. van Gijlswijk Clasina Josephine Ida d. van »P. Peters en J. H. H. Leenders. Overleden: M. C. van Veen, 17 j. J. Palmboom, 26 j. C. Louwen, 86 j., echtgenoot van M. Graven J. L. Gerber, 54 j., echtgenoot van M. M. Fransen. Getrouwd: J. Bos, 25 j. en M. Bouw meester, 23 j. J. J. van Wieringen, 28 j. en A. G. van Hensbergen, 23 j. S. L. van Hensbergen, 29 j. en A. A. Heemskerk, 27 .j ZILK Geitenfokvereenigihg. Gisteravond werd in 't café de Groot een geitenfokver eeniging opgericht. Na een uiteenzetting van den heer van Tol, voorzitter van den Lisserdijksche geitenfokvereeniging, werd besloten tot oprichting over te gaan onder den naam „Geitenfokvereeniging De Zilk Hillegom en Omstreken De Vooruitgang". Daarna werd een -bestuur uit vijf personen gekozen n.l. de heeren: de Vrucht als voor zitter, C. Broekhof, 2e voorzitter, G., Mooiekind, secretaris, J. Krijne, penning meester, H. v. d. Basselaar, commissaris. Naai- en kookcursus. Alhier wordt 3 September een Naai- en kookcursus opge richt. Zij, die er belang bij hebben, kunnen zich vervoegen bij de dames H. v. Haaster- Warmerdam, K. Ruigrok-Witteman, G. Warmerdam-Pennings, allen Zilkerbinnen- weg en mej. Zandbergen, Zilkerduinweg. NOOTDORP K. J. M. C. Onze wekelijksche sport avond is dezen keer op verzoek van vele leden gevuld, met 'n partijtje voetbal. In een aardig gespeelden wedstrijd, waarin de partijen elkaar niets toegaven werd tenslotte gewonnen door de „Rood-Witten." De beste man van het veld was zeker de keeper van- de „Rood Witte", die door zijn behendigheid vele moeilijke ballen bui ten zijn heiligdom wist te houden. Vrienden, volgende week is er een voet balwedstrijd tegen St. Albertus Magnus uit Leidschendam. Komt allen op tijd om teleurstelling te voorkomen, daar precies om kwart voor acht begonnen wordt. Ook zij, die niet aan 't spel deelnemen, komen natuurlijk om onze spelers aan te moedigen, en van 't fraaie spel te genieten. Tot volgende week op ons sportterrein. V VICTORIE Duits chland voor Europa wint OP ALLE FRONTEN ZEVENHOVEN i GEMEENTERAAD. Onder voorzitterschap van burgemees ter Boxe kwam de Raad Vrijdagmorgen in openbare vergadering bijeen. Een drietal raadsleden waren afwezig. Inzake aanschaffing van enkele brand weermaterialen, waarover in de vorige vergadering een rapport van den Z.-Holl. Brandwéerbond aanwezig was, deelt de voorzitter mede, te hebben geïnformeerd naar de prijzen der in het rapport genoem de materialen. Deze is nog niet binnen, zoodat eerst later eert beslissing genomen kan worden en ook pas dan, als al het ge vraagde nog te verkrijgen is. Op verzoek van de caféhouders wordt de grondslag Pers. belasting voor biljarten met 1/3 verlaagd, ingaande belasting 1942. In verband met zijn benoeming tot amb tenaar van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Leiden per begin September wordt aan den heer F. Bccxe eervol ontslag verleend als controleur der steunverleening, terwijl in diens plaats wordt benoemd de heer H. Olijhoek, volontair ter secretarie, weder op een wedde van 100. Het hoofd der Christel, school vraagt vergrooting van het lokaal der voormalige openbare school, dat ten behoeve der Chr. school voor gymnastielokaal wordt ge bruikt. Het verzoek is gebaseerd op een advies van den consulent bij het onder- wijs. De voorzitter liet de opzichter een plan netje en becijfering van kosten maken. Een practische oplossing met het oog op het gebruik van het lokaal voor nog an dere doeleinden, is niet te vinden, terwijl de kosten zeer hoog zyn, wat natuurlijk verband houdt met de tijdsomstandighe den. Uitbreken van de binnenmuur is mo gelijk; daardoor ontstaat een lokaal, fmeer. geschikt voor het gymnastiekonderwijs, maar minder geschikt vbor andere doelein den. De voorz. acht het gewenscht om deze, en om redenen van financieëlen aard, de verbouwing uit te stellen; hiertoe wordt algemeen besloten. De voorz. deelt hierna mede de Verorde ning van den Rijkscommissaris, waarbij is bepaald, dat de werkzaamheden van den Raad blijven rusten. Hy dankt alle leden, zonder uitzonde ring, voor de jarenlange ondervonden pret tige samenwerking; dat was voor hem steeds het bewijs van de juiste wijze, waar op zij het gemeentebelang dienden. Zon der eenige politieke of andere bijbedoelin gen is tot aan deze laatste vergadering sa mengewerkt. Daarvoor dankt de voorzit ter, namens alle ingezetenen en niet min der persoonlijk, omdat 'het voor een bur gemeester alles waard is, het vertrouwen van een Raad steeds te hebben. Speciaal de wethouders, met wie hij meer van nabij werkte, dankt hij. voor de goede geest, die in alle vergaderingen heerschte. Wij zijn vandaag voor het laatst in de oude samenstelling bijeen geweest. Laten wij in den geest nog dikwijls aan elkaar denken. Met een welgemeend dankwoord wordt de vergadering gesloten. Binnenland DE MOORD TE DELFT. De commisasris van politie te Delft maakt bekend, dat uit zeer belangrijke aanwijzin gen is gebleken, dat de verdachten in de moordzaak-Hugo de Man, J. van Blerkom, alias Jan Verhagen, alias Jan Zwart, en Charles James Percy Hugenholtz, zich op houden in de omgeving van Amsterdam. Ook de derde gezochte, G. A. Dogger, uit Den Haag, zou in de hoofdstad vertoeven. Zooals bekend is voor dengene, die aanwij zingen kan verstrekken, welke leiden tot opsporing van de daders van den moord, een belooning van f 5000.uitgeloofd. VOORSCHOTEN Gebogen: Agatha Christian, d. van G. Stammers en E. Ravensbergen. Ge rardus, z. van J. Luijnenburg en C. A. van Diemen. Overleden: Johanna Maria Lelie veld, 6 j. Ondertrouwd: Jan Oosterom 21 j. en Hinderkiena Roelfiena Kuiper 22 j. uit Wassenaar. Klaas Pieter Gerard de Bruin, 22 j. uit Katwijk en Jannetje de Groot 19 jaar. Gehuwd: Henri Jozephus Marie Schouten 31 uit Leiden en Hendrina •Drewes 36 j. Pieter Jacobus Hoogteij ling 27 j. en Johanna Dek 24 j. WASSENAAR Geboren: Jacobus Theodorus Adrianus z. van J. G. Groenewegen erj G. J. Raap horst Wilhelmina Maria Johanna -d. van J. F. van Rooden en C. A. Looijestein Ja cobus Stephanus z van J. T. van der Laan en C. C. van Wissen Johan z. van J. van den Berg en J. Woldring Theodorus Jo hannes z. van T. C. P. Lamboo en C. J. Ver hagen. Ondertrouwd: T. J. Heijstek en A. Jacobs B. Singeling en C. P. E. Engelen J. C. de Vroom en M. G. Boer A. J. A. Etman en N. F. A. Hoffmans. Getrouwd: W. de Mooij en A. A. Schim van der Loeff A. J. A. Woudstra en I. E. T. Tiggemann. Overleden: Ida Elise Caroline Brocx 60'j. echtgen. van F. H. Versteegh Aart van Egmond 79 j. wedr. van A. M. Willem- sen Ursula Elisabeth van der Voort 14 j. Derkje Heuvelman 58 j. wed. van C. A. Faber. ONDER VALLEND GESTEENTE GEDOOD. In de dominale mijn te Kerkrade is gis teren de 35-jarige gehuwde kinderlooze mijnwerker W. Everz onder vallend ge steente bedblven en gedood. EEN GEVAL VAN KINDERMOORD De Haagsche recherche heeft in een per ceel in de binnenstad een geval van kinder moord geconstateerd. Het lijkje werd ge vonden in een kast op zolder. De moeder een 20-jarige ongehuwde vrouw, die het kind door worging om het leven heeft ge bracht wordt reeds eenige dagen in het ziekenhuis aan den -Zuidwal verple egd. Haar toestand is zeer zorgwekkend, in ver band waarmede de jonge vrouw nog niet gehoord kan worden. KSTp To* Hulp der Menschheid" Zorgt, dat U ten -Allen tijd, Als U soms eens zilk mocht worden, Daardoor nimmer schade lijdt. 639 Ziekenfonds „Tot Hulp der Menschheid" Z0ETERW0UDSCHE%INGEL 2, TEL. 25018 140 FIETSBANDEN VERDUISTERD Te 's-Gravenhage is verdacht van ver duistering van 140 fietsenbanden aange houden de 32-jarige rijwielhersteller J. J. van G;. In December kreeg deze man van een grossier in rijwielen de opdracht 70 rijwielen te monteeren. Ook de hiervoor benoodigde banden werden hem thuis be zorgd. De order ging echter niet door. Toen de grossier zich dezer dagen met den rij wielhersteller in verbinding stelde en terug gave der verstrekte banden verlangde, bleek dat de rijwielhersteller de in dezen tijd zoo kostbare banden had verkocht. Buitenland LA VALS TOESTAK0 VERERGERD. PARIJS. 30 Aug. (D. N. B..) Door het optreden van een lichte borstvliesont steking is de toestand van Laval verergerd. De toestand van Marcel Déat is onveran derd. Admiraal Darlan heeft het volgende te legram aan Laval gestuurd: „Ik veroordeel den laffen aanslag, waarvan gij het slacht offer zijt geworden en ik doe u met de uiting van mijn sympathie mijnbeste wen- schen toekomen voor een spoedig herstel." De huisarts van Laval is uit het onbe zette gebied in Versailles aangekomen. De heeft zich naar het ziekbed begeven. De legionnair, die bij den aanslag aan den arm gewond werd, is gisteren uit het ziekenhuis ontslagen. Talrijke officieele ver tegen wordigers van Frankrijk hebben Laval in het zieken huis opgezocht, o.a. de minister van bin- nenlandsche zaken, de ambassadeur Sca- pini, en de president van de Parijsche po litie. Ook de Duitsche ambassadeur Abetz in gezelschap van den gezant Schleier heeft zich Donderdag naar Versailles begeven en aan het ziekbed van Laval en Déat ver toefd. BERLIJN. 30 Augustus (D. N. B.). In den afgeloopen nacht zijn Engelsche vlieg tuigen naar Zuid-West-Duitsdhland gevlo gen. Zij wierpen bommen uit, welke brand veroorzaakten in woonhuizen. Er werden eenige personen gedood en gewond. De luchtafweer heeft één vliegtuig neerge schoten. MARKTBERICHTEN ..LEIDEN, 29 Aug. Groentenveiling. Witte kool ƒ2.80. Roode kool 3.20—4, Groene kool 4, Rapen 6.40, Prei 4.50 6.30, Rabarber f 5, Kroten ƒ15, Uien ƒ6, Peen f6, Andijvie ƒ6.408, Sla ƒ8, Drui ven ƒ3640, Snijboonen ƒ11.2014, Stok- boonen ƒ1620, Pronkboonen ƒ810, Stamboonen 112014, Postelein f 810, Spinazie 10.4013.10, Tomaten ƒ12.80 16, per 100 K.G. Komkommers 3 13.50, Bloemkool f 312, Meloenen ƒ16 30, Salade 2.803.50 Perziken 320, per 100 stuks. Pieterselie 3080 ct., Radijs ƒ0.90—2.10, Selderie f 0.40—2.20, Peen 4 5, Raapstelen 1.20 per 100 bos. UTRECHT, Vee. 30 Aug. Aanvoer 2270 stuks, waaronder 550 runderen, vaarzen 300460, Pinken 200320, Melkkoeien 350—600, Kalfkoeien 380—620. Handel vlug, prijzen hooger. Magere kalveren 600: 80200, handel vlug, hoogere prij zen. 80 nuchtere kalveren, Schrammen 220 ƒ2438. Biggen 300: 715. Handel matig, onveranderde prijzen. Magere schapen 520 4075. Handel vlug, hoogere prijzen. Kaas 200 kg. 1.401%70. Eieren 800 kg. 1.05. KATWIJK a. d. RIJN, 29 Aug. Groenten- veiling. Vroege aardappelen: Eigenhei mers, groote 55.25, Uien 5.606, Ra barber 4.505, Gele kool 3.804, Stok- boonen 1620, Stamboonen 1014, per 100 K.G. Sla 2.40—3.50, Bospeen 4.80—5, Bloemkool I 11.80—12, id. II ƒ5.70—9. Kroten per kist 0.?00.70, Peen per kist 1.10—1.20. LEIDSCHENDAM, 29 Aug. Groenten- veiling. Eng. komkommers AA 13.50, le soort 11, 2e soort 8.50, 3e soort 5.50. wankleurige 25, stek 1.506, Gele komkommers le soort 8.50, 2e soort 5.50 3e soort per K.G. ƒ46.10, stek ƒ2.2.30, Kropsla le soort ƒ3.50, 2e soort ƒ,3, Stoof- sla 6 ct.. Peen 5, Bloemkool le soort 12, 2e soort 9, uitschot 47.20, Tomaten midd. 16, gr. ronden 16, 2e soort 116, 3e soort ƒ16, bonken ƒ12, uitschot ƒ2.10 4.30, rijp 12.50, Andijvie per 10 K.G. 80 ct., Spinazie per 4 K.G. 52 ct., Postlein per 6 K.G. 48 ct., Rabarber per 100 K.G. 5, Snijboonen 14, Spercieboonen 14, Prei ƒ2.404.60, Selderie ƒ2.503, Appelen ƒ15 Peren ƒ15, Meloenen 1260 ct., Druiven ƒ27.50. ROELOFARENDSVEEN, 29 Aug. Groen- tenveiling. Aardbeien 2736 ca., Bra men 2226 ct., per doosje. Tomaten 16 ct., per K.G. Sla 2.80—3.50 per 100 st., Me loenen net- en suiker- 1330 ct. per st., Meloenen-annanas 1236 ct., per K.G., Peen 5 ct., per bos, Peen 6 ct. per K.G., Ra barber 5 ct. per K.G., Bloemkool 712 ct. per st., Dubt), stamboonen z. dr. 1.40, Prin- sesseboonen ƒ2, Snijboonen ƒ1.121.40, idem stek 5161 ct., Pronkboonen 0.80 1, per 10 K.G., Augurken: A 6.75, B 4.25, C ƒ2.48, D 1.75, E 75 ct., Stippel AB 2.48, Stippel CD 75 ct., per 25 K.G. TER AAR, 29 Aug. Centrale Veiling. Spinazie f 0.52, Andijvie f 0 64, Snijboo nen f 1.121.40, Witte Pronkers f 0.80 1.00, Prinsesseboonen f 1.602.00, Dubib. Startiboonen f 1.121.40, Spekfboonen f 1.121.40, Waschpeen f 6.00, Uyen f 6.00, Rabarber f 5.00, Bospeen f 5.00, Selderij f 0.302.10, Bloemkool f 0.020.12, Kom kommers f 2.00—11.00, Tomaten f 8.00, Augurken, fijn f 27.00, Fijnbasterd; f 16.90. Basterd f 9.90, Grof-! 7.00, Fijnstippel f 9.90 Stippel f 3.00, Komkommers f 3.00. RIJNSBURG, 30 Aug. Bloemenhandel. Scabiose ƒ0.851, Convili's 0.851.05, Galardia 7585 ct., Leeuwenbekken 69 ct., Statice 37 ct., Margrieten 2530 ct., Margrieten dubbel 3540 ct., Anjers 65 75 ct., Amer. Anjers 6575 ct., Asclepia 2.102.30, Witte Lelie 2023 ct. per kelk, Rose Lelie 712 cent per tak, Pompondah lia 11.35. Gladiolussen gemengd 0.65 1Picardi ƒ1.101.30, Pelegrina 7590 ct., Edison 0.901.05, Brillant ƒ0.800.95, Polijs 3560 ct., Helianthus ƒ1.101.40,' Leatris 2.102.70, Chrysantjes 3040 ct., Rozen 25—40 ct., Godetia 1.201.50.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1941 | | pagina 3