Weerbericht Burgerlijke Stand STADS NIEUWS MAANDAG 19 MEI 1941 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD PAG. 2 Abonnementsprijs: voor Leiden 20 cent per week; 1 2.63 per kwartaal. Bij, onze agenten 21 qgnt per week; 2.73 per kwartaal. Franco per post 3.10 per kwartaal. Geïllustreerd Zondagsblad 0.52 per kwartaal. Losse nummers 6 cent, met geïll. Zondagsblad 9 cent. Advertentiën: 32 cent per regel. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief. Telefoontjes hoogstens 30 woorden, 55 cent per plaatsing, alléén Woensdag en Zaterdag. ZONS OP- EN ONDERGANG. Zon onder 9.35 uur Maandagavond. Zon op 5.33 uur Dinsdagochtend. MAANSTANDEN. 19 Mei: De maan komt Maandagnacht te 2.10 uur op en gaat Maandagmiddag te 2.30 uur onder. 20 Mei: De maan komt Dinsdagmorgen om 3.33 uur op en gaat Dinsdagmiddag om 3.35 ur onder. 21 Mei: De maan komt Woensdagmor gen om 3.55 uur op en gaat Woensdagmid dag om 4.38 onder. 22 Mei: De maan komt Donderdagmor gen om 4.18 uur op en gaat Donderdagna middag om 5.40 uur onder. 23 Mei: De maan komt Vrijdagochtend om 4.42 uur op -en gaat Vrijdagavond om 6.43 uur onder. 24 Mei: De maan komt Zaterdagmorgen te 5.07 uur op en gaat Zaterdagavond te 7.45 uur onder. 25 Mei: De maan komt Zondagmorgen te 5 36 uur op en gaat Zondagavond te 8.45 uur onder. 26 Mei: De maan komt Maandagmorgen om 6.08 op en gaat Maandagavond om 9.43 uur onder. (Nieuwe maan). WATERTEMPERATUUR: Poelmeer: 11 gr.'C. .OIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIC-- - Verduisteringstijden 0 Er is bepaald, dat er verduisterd moet worden tusschen zonsonder- U 0 gang en zonsopkomst. 0 Deze tijden zijn voor hedenavond jr en morgenochtend: U 0 ZONSONDERGANG Z 9.35 uur. y n r ZONSOPKOMST r 5.38 uur. Q 0 Tusschen deze beide tjjden dient Q n er dus verduisterd te worden. Q OM Oil Oil Oil oil Oil Oil Oil Oil O DE DUITSCHE GAATJESMUNTEN ONGELDIG. In aansluiting op de mededeeling van 12 Mei betreffende de Duitsche gaatjesmunten, dient er met nadruk op te worden gewezen, dat met ingang van 15 Mei de reichskredit- kassen munten van 10 en 5 rëiohspfenning, als wettig betaalmiddel uit den omloop zijn genomen. Abusievelijk is melding gemaakt van richskreditkassenmunten van 10 en 15 reichspfenning. Voorts wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd, dat de munten tot einde Mei 1941 door de reichskreditkasse Amsterdam als door de Nederlandsche Bank en hare filialen, in betaling worden aangenomen of gewisseld. DE PROVINCIALE REKENING Gedeputeerde Staten stellen voor de pro vinciale rekening 1939 totaal te stellen in inkomsten op 15.213.207.72 en in uitgaven op 14.230.472.64, zoodat er een batig saldo is van 982.735.08. VERPLICHTE STIERENKEURING Nu een rijksregeling te dezer zake ont breekt, achten Ged. Staten den tijd aange broken om in deze provincie een regeling vast te stellen, waarbij wordt voorgeschre ven, dat alleen die stieren, welke aan een voorafgaande keuring zijn onderworpen en daarbij deugdelijk zijn bevonden, voor den openbaren dekdienst mogen worden gebe zigd. Daar het gewenscht is, dat eenzelfde on derwerp in de drie aan elkander grenzende provinciën op overeenkomstige wijze wordt geregeld, is bij de samenstelling van het ontwerp-reglement aansluiting gezocht bij de in Utrecht en Noord-Holland bestaande verordeningen. HET NATIONALE PLAN Naar de „N. Rott. Crt." verneemt, is het waarschijnlijk dat tot directeur van het bu reau van den nieuwen rijksdienst voor het nationale plan zal worden benoemd dr. ir. F. Bakker Schut. De heer Bakker Schut, een zoon van den directeur van den dienst stadsontwikkeling en volkshuisvesting der gemeente 's Gra- venhage, is thans inspecteur van de volks huisvesting voor Noord-Holland en Noorde lijk Zuid-Hollanu. VERHOOGING UITKEERING ZEEVISSCHERS. Het N.V.V. deelt ons mede, dat het den Centralen Bond van Transportarbeiders (C.B.T.) aangesloten bij het N.V.V., gelukt is, de wekelijksche uitkeering voor de ge zinnen der zeevisscbers verhoogd te krijgen tot minimum 21 gulden. Hierdoor ontvangen circa 185 gezinnen gemiddeld vier gulden meer per week. Waar binnenkort eveneens door de bemoei ingen van den Centralen Bond van Trans portarbeiders voor deze gezinnen met meer dan twee kinderen onder de vijftien jaar, de kinderbijslag zal worden verstrekt, is hiermede dan uiteindelijk een zeer bevre digende verzorging der gezinnen bereikt. HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN De Hollandsche Maatschappij der Weten schappen hield Zaterdagmiddag in haar ge bouw aan het Spaarne te Haarlem haar jaarlijksche algemeene vergadering. Prof. dr. J. A. J. Barge uit Leiden hield op deze vergadering een voordracht over „Een oud biologisch probleem", het probleem, dat wordt gevormd door de vraag, welke betrek king er bestaat tusschen vorm en functie, i F. VAN DE WALLE t Naar „Vooruit"' bericht is np 62-jarigen leeftijd overleden de heer F. v. d. Walle, oud-secretaris en oud-tweede voorzitter van het N.V.V. HAMSTERAAR VERBORG GOEDEREN ONDER DEN VLOER. Eenige stukken zeep verrieden hem. Zaterdag jl. trof een agent van'politie, die in de binnenstad van Den Haag surveil leerde, in de Bezemstraat een man aan, die zich bij het zien van den agent eigenaardig gedroeg, zoodat deze den man eens aan sprak en hém naar het politiebureau bracht Bij fouilleering bleek hij in het bezit te zijn van een tasch, waarin zich drie kg, thee bevond. Men vroeg hem naar de her komst van de tasch en toen verklaarde hij de tasch even tevoren te hebben gevonden en juist op weg naar het politiebureau te zijn geweest om van zijn vondst aangifte te doen, toen hij door den agent werd aange houden. De politie vond dit verhaal niet erg geloofwaardig en ondervroeg den man, die de 31-jarige schoenmaker B. F. bleek te zijn, nog eens nader, terwijl tevens naar een en ander een onderzoek werd ingesteld. Hierbij bleek, dat hij de thee had ontvan gen van den 36-jarigen koopman W. v. D., hetgeen voor de recherche aanleiding was bij laatstgenoemde huiszoeking te doen. De koopman werd inderdaad aan het opgege ven adres aangetroffen. Hii hield zich oogenschijnlijk met een onschuldig werkje bezig, hij was nl. den vloer van zijn ka mer aan het herstellen. Doch achter hem lagen eenige stukjes zeep en dit was ver dacht. De politie besloot dan ook de ruim te onder den vloer aan een nader onder zoek te onderwerpen, met het verrassende resultaat, dat in korten tijd te voorschijn kwamen: 133 pakken zeep, 104 blikjes ge condenseerde melk, 10 kg. suiker, 20 pak- Ken havermout en 10 kg. rijst. Het gevolg was, dat de goederen in beslag werden ge nomen. Tegen beide verdachten is proces verbaal opgemaakt. BIOSCOPEN. Trianon: ,,'t Vriendinnetje van Papa." Toelaatbaar voor volwassenen. Lido: „Meisjes van 17" Goedgekeurd voor volwassenen. Luxor: „Episode". Toelaatbaar voor volwassenen. Rex: „De groote leugen." Goedgekeurd voor volwassenen. Casino: „Op een avond in Mei". 'Goedgekeurd. LEIDEN. Ondertrouwd: A. H. C. Arends jm. 25 jaar en C. van Hooidonk jd 17 jaar W. L. Gerrits jm. 33 jaar en M. A. van Zijp jd. 29 jaar W. Nieboer jm. 27 jaar en E. F. Schroder jd 20 jaar W. Verver jm. 23 jaar en P. J. Johannes jd. 20 jaar P. Noest jm. 23 jaar en I. Ouwerkerk jd. 23 jaar. Overleden: M. Varkevisser m. 58 jaar K. Schravemade wed. van J, Hulsker 86 jaar. WIELRIJDERS, bent II voornemens af te slaan, geeft dan op tij d de richting aan! Vereeniging voor Veilig Verkeer. ZEGENING VAN DEN ARBEID. Je kunt goede gebruiken niet zoo maar uit den grond stampen, evenmin als het zal gelukken verkeerde gebruiken eens klaps er in te stampen. Het goede gebruik jaarlijks de gereedschappen van den ar beid, en daarmede de Arbeid in het alge meen te laten zegenen, heeft eerst moeten wennen. Het eerste jaar was het een nieu wigheid, het tweede jaar was het nieuwe eraf en in 't derde jaar moest blijken, of de opzet beklijfde. De Josephkerk was niet vol, gisterenmiddag, maar de deeN name overtrof verre onze verwachtingen. De zinrijke ceremonie van voorgaande ja ren bjeek wortel geschoten te hebben in veler gemoed, en nu het plantje heeft „aangeslagen" mogen wij hopen, dat het door zal groeien. De zegening der gereedschappen had plaats tijdens een plechtig Lof, dat gecele- breed werd door den hoogeerw. heer A. H. M. J. Homulle, deken der stad, geassiteerd door kapelaan H. van Drunen en rector F. Bernefeld. Het altaar was prachtvol ver sierd en langs de pijlers in het schip ston den de vaandels van vele vereenigingen opgesteld. Een groepje St. Odo-koorkna- pen. onder leiding van kapelaan E. Paap, luisterde de plechtigheid met jeugdig- frisch gezang op. Een predikatie werd gehouden door ka pelaan van Drunen. De predikant zeide, dat de arbeid door den zondeval ver zwaard was tot een straf, doch dat niette min hij een middel is om geluk te verwer ven. Arbeid is de wet des levens; de ge- heele natuur arbeidt, en de drang tot ar beid is in den mensch even natuurlijk als het vliegen van een vogel. De mensch be- heerscht door zijn arbeid de wereld en- heeft-tot opdracht en tot plicht het schep pingswerk te ontwikkelen door de kracht van zijn geest en van zijn handen. Schep ping Gods en menschelijke arbeid gaan sa men. De arbeidsplicht is tegelijk een ar- beids-roeping. De arbeid van de geheele natuur heeft tot ééne gemeenschappelijk doel: de dienst van God. die voor de redelijke wezens kan worden tot bewuste Gods-dienst. Tallooze menschen beschouwen den arbeid als een noodzakelijk juk en zij dragen dit juk zonder vreugde of bevrediging. Maar de christen neemt tegenover de arbeid een geheel andere houding aan: eiken nieuwen dag biedt hij God zijn werk aan tot Zijn eer en tot zaligheid van zijn ziel. De ar beid is door God gewild om den mensch deugdzaam te maken. De arbeid, met een op God gerichte bedoeling vervuld, maakt gezond, blij, krachtig, fier en' ook degelijk en ernstig; hij geeft inhoud aan het leven. Wie arbeidt in dien geest, weet, dat hij zijn plicht vervult en plichtsbetrachting is de bron der echte vreugde. De goede geest, die onzen arbeid moet bezielen, kunneri wij leeren van St. Joseph, In dit licht is de arbeid èen verheven roeping, Daarom vra gen wij om zegen over den arbeid, opdat wij onze pilcht mogen vervullen, onzen ar beid mogen verrichten tot eer van God met zuivere bedoeling en eerlijke doel stelling. Christus beeft de arbeid niet ge schuwd. Door Hem is de arbeid geheiligd, toen Hij deze verrichtte ter vervulling van den wil van God. Na de zegening der gereedschappen, tij dens welke werd gezongen: „God van ar beid, God van eere heeft de Deken nog een korte toespraak gehouden. Spr, zeide, dat de arbeid bij- de zondeval welis waar deelde in de vervloeking, doch da\ sedert een Kind geboren werd in een beestenstal en woonde in een werkmans huis de arbeid wederom verheven is. De Zoon van God. in menschengedaante heeft als een werkmanskind gewerkt en voor gansch de wereld, voor gansch de mensch- heid de arbeid gezegend In het huis te Nazareth werd ons een voorbeeld gegeven van arbeidslust ook als het werk ons zwaar valt van Godsvertrouwen om dat wij ons Veilig weten bij onzen Vader, die in den hemel is en van liefde tot God waarvan wij getuigenis geven door een goed geweten. Volgen we dit voor beeld na, dan wordt de arbeid een geluk in dit leven en een geluk in de eeuwig heid. Daarom wenschte spr. alle arbeiders geluk op dezen dag, nu zij Gods zegen over hun werk hebben gevraagd door het gebed der Kerk. Deze zegen zal kracht en sterkte geven voor de komende maanden. Al zal ons lèvensschip worden voortge jaagd in storm, wij zullen vertrouwen blij ven, in de wetenschap: Vader staat aan het roer. De zegen met het H. Sacrament en een loflied ter eere van de Koningin der Mei besloot de wijding van den Arbeid. MAR IA-CONGREGATIE HARTEBRUG Gisteravond hield de Meisjes-Congre gatie van deze parochie haar jaarlijksche uitvoering in het St. Antonius Clubhuis. De directeur, pater S. Booms o.f.m., heette in zijn openingswoord allen hartelijk wel kom en sprak er zijn voldoening over uit, dat zoovelen door hun aanwezigheid blijk gaven van medeleven met de congregatie. Verder herdacht spreker nog, dat deze feestavond vorig jaar door de oorlogsom standigheden geen doorgang heeft kunnen vinden en de tooneelclub ook dit jaar met verschillende moeilijkheden te kampen heeft gehad. Meerdere malen moest men de rolverdeeling veranderen door ziekte, vertrek e.d., zelfs in de laatste paar dagen heeft men nog 'n vervangster moeten ne- ben. Hij hoopte dan ook, dat de aanwezigen bij hun beoordeeling eenige clementie zouden gebruiken. Hierna trad de tooneel club voor 't voetlicht met „Loes weet er raad op". Een beschrijving van dit vroo- lijke spel is niet zoo gemakkelijk te geven. De verwikkelingen, waarin Loesje zich ge plaatst ziet, en de manier, waarop zij zich er telkens uitredt, zijn te geestig om die in enkele woorden te beschrijven. Men moet 't stuk zien om 't te genieten. Dat 't spel er bij 't publiek inging, be wijzen wel de onophoudelijke bevalsbetui- gingen en 't vele geklap. De Maria-Congre- gatie kan met voldoening terugzien op deze zoo geslaagde feestavond. Dinsdagavond 20 Mei half acht wordt nog 'n heropvoering gegeven. Wilt gij uw zorgen één avond vergeten, ga dan morgen naar Mare 43. U zult er geen spijt van heb ben. Kaarten a 40 cent en 25 cent nog ver krijgbaar. Oude Singel 20, Breestraat 30 en 's avonds ban de zaal. Kapwerk en grimeeren waren uitstekend verzorgd door de fa. Hoppezak. VOORNAME MUZIEK UITVOERING. DOODEN-HERDENKING. Morgen wordt door enkele bekende zangkoren uit onze stad een muziek-uit- voering gegeven, die èn om de zeer goede reputatiè dier koren èn om de uit te voe ren muziek belooft te worden: een zeer voorname uitvoering. Wij hopen dat zeer vele muziekliefheb bers zullen toonen, deze daad van hooge cultureele beteekenis te apprecieeren en de uitvoering zullen bijwonen. De geheele uitvoering staat door de keuze der muziek-nummers in het teeken van de herdenking der gesneuvelde mili tairen: een dooden-herdenking. De uitvoering zou eerst-* gegeven zijn in de Pieterskerk, doch na zijn aanvankelijke toestemming heeft de kerkeraad gemeend, deze toestemming te moeten intrekken. Leiden zal ^hter óók de uitvoering in de Stadsgehoorzaal doen slagen door tal rijk bezoek. Wie nog geen toegangsbewijs heeft ge kocht doe dit alsnog, 't Moét mogelijk blijken voor het Leidsch publiek hoog staande kunstavonden te kunnen geven. DE CRAILOOSCHE SCHAAPSKUDDE. Door Zaalberg gekocht, maar zij blijft op de heide. De bekende schaapskudde van de Ver eeniging van vrienden van het Gooi-Reser- vaat dreigde sinds langen tijd tot verdwij nen gedoemd te zijn. Het bestuur van de Vereeniging van Vrienden van het Gooi-reservaat stelde na de jaarvergadering van 6 September 1940 pogingen in het werk om de exploitatie van de kudde aan anderen over te dragen, onder voorwaarde evenwel, dat de kudde voor het Gooi zou worden behouden. Zij is immers niet alleen een aantrekkelijkheid voor het Reservaat, maar .ook een middel om de heide langzamerhand te verbeteren. De besprekingen met het bestuur van de „Stichting Gooisch Natuur-Reservaat" tot overdracht van de kudde aan de' Stichting leken aanvankelijk gunstig te verloopen. De vereeniging zou een maximum jaar- lijksch subsidie geven van 500 en daar mede haar kosten tot instandhouding van de kudde tot dat bedrag limiteeren. De on derhandelingen bereikten evenwel geen resultaat, omdat de jaarlijksche kosten door het bestuur van de Stichting te bezwaarlijk werden geacht. Toevalligerwijs vernam de heer W. Schrandt, directeur van de N.V. Kon. Ned. Fabriek van wollen dekens v.h. J. C. Zaal berg en Zoon alhier van de moeilijkheden, waarin de vereeniging ten opzichte van de kudde verkeerde. En dit juist op een oogen- blik, dat de firma uit principieele overwe gingen propaganda maakt voor het uitbrei den van den schapenteelt itï Nederland. Zij doet dit omdat Nederland op het oogenblik meer dan ooit is aangewezen op het verbruik van binnenlandsche wol. De overheid tracht het dan ook daarheen te leiden, dat binnenkort de schapenstapel in Nederland wordt uitgebreid tot twee mil- lioen stuks, hetgeen volgens deskundigen in twee jaar te bereiken zou zijn. De firma juicht dit voornemen ten zeerste toe en wilde daarom gaarne het hïfre ertoe bijdra gen, dat deze kudde behouden blijft en zeer veel kan bijdragen tot verhooging van den wolvoorraad. Afgezien van het feit, dat het zeer te betreuren zou zijn, indien de kudde bij Crailoo verdween, voedt zij zich met heide, die anders vrijwel waardeloos is. Het plan van de firma Zaalberg werd door de Vereeniging natuurlijk gretig aan vaard en zoo komt op de binnenkort te hóuden ledenvergadering dezer vereeni ging het voorstel voor tot verkoop van de schaapskudde aan de N.V. Zaalberg. Maandag 26 Mei a.s. herdenkt de heer P. Sies, bestuurder bij de Haagsche Tram weg-Maatschappij den HaagWassenaar Leiden den dag. dat hy vóór 40 jaar bij ge roemde maatschappij in dienst trad. Zaterdagmorgen is de 11-jarige C. M. A. uit Zoeterwoude met zijn fiets op de Hoo- gewoerd in een andere fiets gereden. Met een gebroken linkerbeen werd de jongen door den E. H. D. naar het Acad, Zieken huis vervoerd. Zaterdagavond is het 8-jarige meisje M. v. L. uit de Catharinastraat, toen het .op een zandschuit aan het Utrechtsche Veer aan het spelen was, te water geraakt. De drenkelinge werd door den 13-jarigen W.« Rijdam door handreiking op het droge ge bracht. De E. H. D. kon geen letsel bij haar constateeren. Agenda Dinsdag, Doodenherdenkingsconcert door het Alma Materkoor en Leidsch Capellakoor, Stadsgehoorzaal, 7.30 uur. Woensdag, Concert Henri Welbooren, zang en Feike Asmab orgel, Pauluskerk, Oegstgeest, 8.15 uur. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 17 Mei 20 uur tot Woensdag 21 Mei 8 uur waargenomen door: de Apotheek Duyster, Nieuwe Rijn 18, Tel. 20523. Te Oegstgeest door: de OegstgeestsChe Apotheek, Wilhelminapark 8, tel. 26274. Gisteren werd de politie-brandweer ge alarmeerd Voor een brandje in een partij zaagsel en krullen op een afgelegen terrein van den houthandel der fa Van Hoeken. Aangezien de motorspuit den brand niet kon benaderen moest men er zich toe bepa len het vuur met emmers water te blus- sclien. UIT LEIDEN VERTROKKEN. I. Boom en fam. Ede (Gld.), Algemeer 35 H. J. Bösecke, Den Haag, Laan v. Nw. Oost Indië 83 J. C. de Bruijn en fam., Woerden, Voorstr. 73a B. C. Buenlnck en fam., Groningen, Heerenw*. 22D G. T. Burgers, Schiedam, Nw Haven 227 J. C. Dagelinckx en fam., Ginneken ca., Wilhel- minastr. 53 M, van Dam, Haarlem, de Witstr. 28 C. van Dijk, Den Haag, Pa- hudstr. 213 T. van Engen, Oegstgeest, Assendelftstr. 28M. A. van Erkel, Utrecht, Lijnmarkt 29 W. van Es en fam., Deventer, Assgnstr. 14 F. A. Geensen en fam., Voorschoten, Leidschestrw. 184 P. H. L. Gertenaar en fam., Erfurt Did., Dal- bergsw. 18 P. Goossens, St. Mariaburg (Belg., St. Leopoldslei 92 H. W. Hak kenberg, Heemstede, Achterw. 5 J. Hof man, Voorschoten, Rijndijk 28 W. Huis man, Wassenaar, Duinvoetln 8 J. Jong man en fam., Den Haag, B. v. Hensbroekstr. 37 J. C. van der Kaaij, Oegstgeest, Wil helminapark 31 J. H. VisLandwer, Sas- senheim, Bijwegln C. G. Meijer, Oegst geest, Oranjeln 2 A. M. Minneboom, Go- rinchem, Havenpln 2 C. Pijnakervan der Nat. Doorn, Kampweg 88 G. Nijhuis, Amsterdam, Riouwstr. 61 P. J. N. M. van Ommen en fam., Oegstgeest, Endeg.str.weg 14 H. J. Overdijk, Hengelo O., Batavia- straat 20 L. M. A. en T. J. F. van Oijen, Diepenveen, Molenw. b. Hopperua.Buma J. N. van der Post, Friedrichtshaven Did. L. van der Reek, Leiderdorp, Hoofdstr. 60F J. P. Roth, Amsterdam, v. Ostadestr. 476 A. M. Schoon, Zwolle, Westerveld- straat 6 A. Schlüter, Sittard, Wehrerw. 1 M. M. J. Jjoupart, Den Haag, Valken- boschk. 484 T. Swanen, Utrecht, Scbutstr. 6bis E. C. Veerman, Edam, Zuideinde 97 T. P. van der Ven en fam., Rotterdam, Kruizemuntstr. 6 J. C. Verhoeven, Voor schoten, Leidschew. 336 M. P. van Ves- sem, Oosterhout, Dorst Rijksweg 121a P. M. van der Voort en fam., Leiderdorp, Hoofdstr. 6 W. A. P. van der Voort, Zoe terwoude, Vrouwenweg E 60 M. T. Wis-, kerke, Rotterdam, Leede 11 A. G. Boo- gaerdt de Wit, Dordt, Reeweg 80b A. van der Zwan, Vlaardingen, Heemraadstr. 62. IN LEIDEN GEVESTIGD C. D. Binkhorst, arts, Morscbsingel 9 J. C. Boerée, 2e verpleegster, Roodborst- straat 51 Wed. A. E. de Jong-Brand, zonder, Hooigracht 1129 E. P. Bremer en fam., "buffetbediende, Pelikaanstr. 25 D. M. van Strien-van den Brink, Leuven straat 43 'C. Dirkse, verpleegster, Hooi gracht 64 J. A. Eerdmans, handelaar, Hooigr. 92 J. G. Elemans, dienstbode, Fruinln. 6 J. J. Extra, koopman in lompen, Janvossenstg. 59 I. van Eijk, Hooigracht 86a T. M. J. Eijzenbach, monteur, L. Morschweg 13 H. Nieuwen- burg-de Graaf, Oude Rijn 27 C. M. Ver- meire-van de Gumster, Zeemanln. 4a C. H. Haneveld, loopjongen, Heerengracht 8 C. W. Haneveld, mach. bankwerker, Heerengracht 8 W. F. Diederiks-Harten- dorf, Hooigracht 95 B. C. J. Hersevoort, verpleegster, Witte singel 27 M. S. C. Heijman, zonder, Nw. Rijn 54 A. Kapaan, kleermaker, H. de Vriesstr. 26 M. J. H. Koning, ass. in de huish, Noordeinde .50 L. A. Lamberts, schrijfster Dep., Franchi- montln. 1 H. Kloots-van der Linden en fam., Koningstr. 27 J. G. M. van Iterson- Louwrier en fam., de Sitterlaan 13 J. H. Lutje Huisik, dienstbode, Hooigracht 16 J. E. O. Martens, banketbakker, Morsch weg 38 J. Mulder, onderwijzer, Mare- dijk 149 W. H. van der Plas, assuradeur, Haarl.str. 144 A. L. H. Roebroek, Oude Rijn 110 R. N. de Ruyter van Steveninck en fam., Rijnsburgerweg 161 E. E. Schmidt, postbeambte, Breestraat 38 P. J. W. Schrijvers, bediende, Boerhaaveln. 43 C. M. Smit, dienstbode, Rijnsburger weg 181 C. E. Swaanenburg, dienstbode, St. Janshof 7 A. P.' G. Timp, banket bakker, Cronesteinkade F. van der Velden, Middelstegr. 25 J. Th. van der Ven en fam., arb. kleiwarenfabr., Sophia- straat 23 H. Verkerk, betonwerker, Middelstegr. 3 D. J. Wagper, Morsch- singel 9 J .W. Walison, dienstbode, .Rijnsburgerweg 161 C. Werkhoven, zonder, Pelikaanstr. 13a W. S. M. van de Zand en fam., horlogemaker, Nw. Rijn 31a H. H. Zonderop, grondwerker, Me- loenstr. 2 A. Zwart, perser, Bree straat 128

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1941 | | pagina 2