SpAPtt en W.tdöbitydtti RECHTZAKEN Wilt U Iets weten? MAANDAG 6 JANUARI 1941 DE LE'DSCHE COURANT TWEEDE BLAD - PAG. 7 SCHAATSENRIJDEN SELECTIE-OEFENING VAN DE N.V.H.S. De winnaar van den vorigen Elfsteden tocht, P. Keizer, weert zich te Aalsmeer uitstekend. De selectieoefening, welke de Neder- landsche Vereeniging tot bevordering van het hardrijden op de schaats Zondag op de banen van de IJsclub te Aalsmeer ge houden heeft, kunnen als volledig geslaagd beschouwd worden. Er waren 70 deelne mers w.o. 6 dames, die elkaar op de 500 en 1500 meter bestreden. Bij de heeren viel de groote vooruitgang op van P. Keizer, den winnaar van den vo- rigen Elfstedentocht. Zijn rijden gaat zien- deroogen vooruit en hij zal nog wel eens van zich laten hooren. Ook onder de andere deelnemers waren er enkelen, die wel iets voor de toekomst beloven. Bij de dames was mej. J. Borgharts uit Amsterdam de sterkste op beide afstan den. De uitslagen luidden: 500 meter: 1. P. Keizer (de Lier) 51,9 sec.; 2. L. Voskuilen (Diemen) 52,2 sec.;- 3. P. Mandje (Haarlem) 53,3 sec.; 4. A. We tering (Amsterdam) 53,7 sec. 1500 meter: 1. P. Keizer 2 min. 44 sec.; 2. J. van der Does (Amsterdam) 2 min. 55,3 sec.; 3. L. .Voskuilen 2 min. 55,7 sec.; 4. fe. Koust (Uithoorn) 2 min. 58,8 sec. Dames 500 meter: 1. J. Borgharts (Am sterdam) 63 9 sec.; 2. J. van Halm (Bad hoevedorp) 63,7 sec.; 3. A. de Boer (Zaan dam) 70,3 sec. 1500 meter: 1. J. Borgharts 3 min. 22,4 sec.; 2. A. de Boer 3 min. 34,7 sec.; 3. J. van Halm 3 min. 36,9 sec. SYTSKE PASVEER GEKLOPT. Zaterdagmiddag heeft de ijsclub „Friso" te Sneek hardrij-wedstrijden voor dames georganiseerd op de korte baan over 140 meter. De uitslagen luiden: le prijs mej. Ilkije Nienhuis, Makkinga; 2e prijs mej. Sytske Pasveer, Akkrum; 3e prijs mej. Datkje Huitema, Wommels. Medaille voor den snelsten rit mej. Fok je v. d. Velde .Marssum, in 15.5 ene. Uitslagen afvalwedstrijd: le prijs mej. Fokje v. d. Velde 33.4 sec. in tv/ee ritten; bovendien kreeg zij een prijs voor den snelsten rit; 2e prijs mej. Tjipske Hijlke- ma, Langezwaag; 3e prijs mej. Djonke Jel- lema, Rien. ANTJE KOOPMANS EERSTE TE EELDE. Gistemamiddag hield de ijsvereenig.'ng te Eelde een hardrijderij voor vrouwen. Had een dergelijke wedstrijd, den dag te voren in Leens uitgeschreven, geen door gang kunnen vinden, omdatslechts vier rijdsters voor dezen kamp om den wisstl- beker waren komen opdagen, het Eelder bestuur was fortuinlijker en had in den eersten omloop een bezetting van 15 deel neemsters. Zou aan de slechte opkomst voor de rijderij te Leens al te veel respect der Groningsche dames voor Friesland's schaatskoningin Antje Kooomans ten grondsla? hebben gelegen, dan is het slechts uitstel van executie geweest: op de Eelder-baan kon geen der 14 andere rijd sters de kampioene der provincie Fries land benaderen. Wel werd de boerendoch ter uit Oosterw'olde in den halven eind strijd nog even bedreigd door mej. Hum mel van Nieuw-Roden, maar eenmaal in de finale aangeland, kon Anje Heersema, oud kampioene van Groningen, de sterke Frie zin niet meer bijhouden. Antje Koopmans is zonder twijfel favo riete voor det kampioenschap van Neder land, dat morgen in Groningen op de baan van „Het Noorden" zal worden verreden. De volledige uitslag luidde ais volgt: 1. Antje Kooomans, Oosterwolde, 2. Anje Heersema, Hookerk; 3. J. Lammers, Ti- naarlo; 4. H. Hummel. Nieuw-Roden; 5. J. Timmer, Ide. BUTEN WINT DEN BAMESTRABEKER. Oo de banen van de IJsclub Bamestra te Beemster werden Zonda te wedstrijden om den Bamestrabeker gehouden. Er ver schenen 28 deelnemers aan de start. Door de minder goede conditie van het ijs en door den stevigen Oostenwind werden de tijden ongunstig beïnvloed. Op de 500 m. leverde W. S. Blaisse een goede prestatie door in 50.4 sec. te 'winnen. De 1500 en 3000 m. waren echter onbedreigd voor Beuyen, die vooral de 3000 m. in zeer fraaien stijl reed. Een verrassing was het rijden van den jeugdigen Muts uit Jisp, die op de 1500 en 3000 m. beide malen de tweede plaats bezette, en daarmede zelfs bekende rijders als Ekelschot en Kremer achter zich liet. In het totaal klassement werd hij dan ook een goede tweede achter Buyen. De beker winnaar van het vorige jaar R. Kremer, moest zich ditmial met de vierde plaats tevreden stellen. De uitslagen luidden: 500 m.: 1. W. S. Blaisse. 50,4 sec.; H. Buyen, 50,8 sec.; 3. Th. Ekelschot, 51,8 sec.; 4. R. Kremer, 51,8 sec. 1500 m.: 1. H. Buyen, 2 min. 44.2 sec.; 2. L. Muts, 2 min. 52,5 sec.; 3. Th. Ekelschot, 2 min. 55,8 sec. 3000 m.' 1. H. Buyen, 5 min. 45 5 sec.; 2. L. Muts, 6 -min. 0,8 sec.; 3. C. Scheer, 6 min. 3,2 sec. Totaalklassement: 1. H. Buyen, 2. L. Muts, 3. Th. Ekelschot, 4. R. Kremer. JAN LANGEDIJK WINT TE WARMENHUIZEN. Voor de tweede maal is in dit seizoen Jan Langedijk er in geslaagd de eerste plaats te bezetten bij de wedstrijden te Warmenhuizen. Op alle afstanden wist hij zich als eer ste te kwalificeeren. De tegenstand was niet zoo groot als men verwacht had, want verschillende bekende rijders ontbraken op het appèl. Alleen de Zaandijker van Hoorn maakte het Langedijk nog eenigszins moei lijk. Op de 3000 Meter was het verschil slechts 0.3 sec. De uitslagen luidden: 500 Meter: 1. Jan Langendijk (Oud karspel) 49,5 sec.; 2. S. van Hoorn (Zaan dijk) 50,7 sec 3. A. A. Schouten (Warns- veld) 50,8 sec. 1500 Meter: 1. Jan Langedijk, 2 min. 53.6 sec.; 2. S. van Hoorn, 2 min. 43,9 sec.; 3. J. Akerbaan (Bergen, N.-H.) 2 min. 50,3 sec. 3000 Meter: 1. Jan Langedijk, 5 min. 38.7 sec 2. M. Strijbis (Harenkarspel) 5 min. 4£.3 sec.; 3. S van Hoorn, 5 min. 47.1 sec. Totaaluitslag- 1. Jan Langedijk; 2. S. van Hoorn; 3. M. Strijbos. IJSHOCKEY A.IJ.H.C—BLAUWE VOGELS 3—2 Onder belangstelling van ongeveer twee duizend toeschouwers werd gistermiddag op de baan "Willem Barents-Thialf te Zaan dijk een wedstrijd gespeeld tusschen de Amsterdamsche IJshockeyclub A.IJ.H.C. en de Blauwe Vogels. Het eerste gedeelte van den wedstrijd bracht een fraaie 20 voorsprong van de' Blauwe Vogels. In het tweede en derde gedeelte wist A.IJ.H.C. door telkens een maal de puck ii het doel te werken, den stand te egaliseeren. Na twee maal vijf minuten verlenging slaagde A.IJ.H.C. erin een 32 overwin ning te behaien. De wedstrijd, waarin vijf junioren mee speelden had een zeer sportief verloop. Vooral het solospel van den A.IJ.H.C.-er Lammerts trok de aandacht. Na afloop overhandigde de voorzitter van „Willem Barentz-Thialf' het winnen de team een kunstvoorwerp in den vorm van een Zaanschen molen. SKIëN. GOEDE PRESTATIES VAN DE DUITSCHE TOPKLASSE Op de schans te Berg-Isel bij Innsbruck zijn Zondag de beste springers van Duitsch- land in actie geweest. Meer da 6000 toe schouwers waren getuige van een spannen- den strijd, waarbij zeer fraaie prestaties verricht werden. Ondanks het feit, dat van slechts 2/3 van den aanloop gebruik kon worden gemaakt, slaagden vele springers er in de 70 mett grens te passeeren. Gregor Hoell uit Malnitz, wist, nadat hij het bij den eersten sprong tot 71 meter ge bracht had, bij den tweeden met 75 meter de beste prestatie van den dag te leveren, waardoor hij op de eerste plaats beslag leg de. Tweede werd Sepp Weiier met spron gen van 72.5 en 71 meter, terwijl de be kende Sepp Bradl de derde plaats bezette met 68.5 en 71 meter. WIELRENNEN NEDERLANDSCHE SUCCESSEN TE BRUSSEL EN ANTWERPEN. De wielersport op de Belgische winter- banen beleeft op het oogenblik ondanks de moeilijke omstandigheden een opleving. Daar de baandirecties het echter onder ling niet steeds eens zijn, is er nimmer een göede harmonie bij de samenstelling van de wedstrijddata. Zoo kon het gisteren ge beuren, dat èn in Brussel èn in Antwer pen wedstrijden vastgesteld waren, waar door de renners moesten kiezen, waar zij zouden rijden. Uiteraard heeft hier na- t-jurlijk de belangstelling onder te lij den. Voor de Nederlandsche renners heeft het in zooverre voordeel, dat er op deze manier meer werk te vinden is voor de verschillende renners. In totaal waren dan ook dezen Zondag zes Nederlanders in België, WalsPellenaars te Brussel en SchulteBoeyen en van Vlietvan der Voort te Antwerpen. Voor den aanvang van den strijd te Brussel gaf Wals te kennen, dat Pellenaars en hy wel is waar den strijd vol vertrou wen tegemoet zagen, maar dat gebrek aan goede oefening wel oorzaak zou zijn, dat zij de overwinning niet zouden behalen. Deze voorspelling is in zooverre uitgeko men, dat zij inderdaad de overwinning niet behaald hebben, maar vooral in den koppel wedstrijd hebben zij zich zoo goéd geweerd, dat het niet te zien was, dat de Nederlanders zoo weinig geoefend hadden. De omniumwedstrijd, waarmee het programma geopend werd, leverde een tac tische overwinning op voor het Belgische koppel Coo'.sClautier, dat zoowel in de sprint als in de ploegachtervolging het sterkste bleek te zijn. Het koppel Wals— Pellenaars bezette de vierde plaats. De 100 K.M. koppel wedstrijd was voorna melijk een strijd tusschen de koppels Wals —Pellenaars en het Belgische koppel ThijsseAcou. De Nederlanders reden een uitstekenden wedstrijd, maar werden ech ter in de sprint door de Belgen ges'agen. Vornamelijk door toedoen van de Neder landers was deze 100 K.M. wedstrijd in teressant. De uitslagen luiden: Omnium: 1. Cools—Clautier 12 p.f 2. Naeyevan Simaeys 13 p., 3. KaersDe- brucker 17 p., 4. WalsPellenaars 18 p. 100 K.M. koppelwedstrijd: 1. Thysse Acou in 2 uur 13 min. 30 sec.; 2. Wals Pellenaars in denzelfden tijd. Op 1 ronde: 3 NaeyeVansimaeys; 4. Grusolle—Bruy- land; op 2 ronden: 5. CoolsClautier, 6. MeulenbergS. Maes; 7. Coppensvan Kerckhoven; 8. DuraySamijn; 9. van EchtenhoutFaingnaert; op 3 ronden: 10. ClassensDepredomme; op 5 ronden: Walscotvan Hellemont. Te Antwerpen. In Antwerpen gaf de 80 K.M. koppelwed strijd eveneens spannende duels te zien. SchulteBoeyen gaven de andere koppels voortdurend druk werk. Steeds zorgden zij er vc^r, dat de wedstrijd spannend bleef door telkens uitlooppogingen te doen. Ook van Vlietvan aer Voort konden op een goeden wedstrijd terug zien, vooral daar van Vliet door het missen van een trein eerst Zaterdagavond laat in Antwerpen aangekomen was en dus niet geoefend had. In den eindsprint was Scherens echter te sterk voor de Hollanders die tegen z"n uitstekende rijden niet opgewassen ble ken. De totaaluitslag luidde: 1. ScherensBruneel in 1 uur 41 m. 2.2 sec.; 2. Schulte-Eoeven; 3. Michauxvan den Broek; 4. van Vlietvan der Voort; 5 van der Meerschotde Backer; oo 1 ronde: .7. van HoutteRitcerveld; 8. Her mansJacobs: 9. VerschuerenOckers; 10. de Bievan Mierlo. LEIDSCHE DAMVEPEENIGING De uitslagen der tweede ron *e van de groepen wedstrijden luiden als volgt: Groep I. W. HuismanP. v. d. Stel B. SlechtenhorstJ. Klinkenberg 2—0 2—0 A. ter HaarM. Optendrees I. TelengA. Klinkenberg Groep IIL A. BlauwW. Heemskerk W. Klein—H. de Water 0—2 regl. 1—1 0—2 1—1 0—2 regl. 0—2 F. LardeeD. A. Eppinga C. KlinkenbergJ. Huisman Groep V. G. P. DillenJ. Dreef 0—2 De uitslagen van de afgebroken partijen uit de eerste ronde luiden: W. HuismanB. Slechtenhorst 11 W. HeemskerkH. de Water 11 DAMKAMPIOENSCHAP VAN LISSE. Voor het Damkampioenschap van, Lisse hebben de navolgende deelnemers inge schreven: J. G. Snel Kampioen 1940, J. Al- gera Kampioen 1939, A. van Dijk, A. van Ressen, S. Algera, A. Wijnhout, C. Baart- mar. N. Dec i oikenen-ae, Lr. 't neii en B. Duivenvoorden. Dit jaar zullen de 2de klasse kampioen schappen niet verspeeld worden. Voor de 1ste klasse kunnen eenige be kende damliefhebbers niet medespelen en rijn inplaats hiervoor eenige der beste 2de klassers ingedeeld. In de zaal van den heer Th. Rijkers te Lis:e werd Donderdagavond een aanvang gemaakt met de 1ste ronde. In deze ronde deed C. Baartman reeds goed werk door van zijn ouden tegenstan der G. 't Hert te winnen, hetwelk voor eerst genoemde een schitterend debuut is, ter wijl A. van Ressen goed van wal stak en beide punten te bemachtigen tegen B. Dui venvoorden. De partij J. G. Snel—A. Balkenende werd nog niet beëindigd; vermoedelijk zal de kampioen wel in deze partij zegevieren. De uitslagen waren: G 't HertC. Baartman 02 E, DuivenvoordenA. van Ressen 02 J. G. SnelA. Balkenende afgebr. A. Wynhout—N. Dekker afgebr. J. Algera—S. Algera uitgest. A. van Dijk vrij. Donderdagavond wordt de tweede ronde gespeeld. TAFELTENNIS OM DEN N.T.T.B.-BEKER Evenals andere jaren zullen in de ko mende maand de wedstrijden voor den N.T.T.B.-beker gespeeld worden. De orga nisatie dezer wedstrijden zal vermoedelijk de afdeeling Amsterdam ten deel vallen, wanneer zij er in slaagt een goede speel- gelegenheid te vinden, opdat de wedstrij den ten volle tot hun recht zullen komen. De uit te noodigen spelers behooren voor een groot deel tot die van verleden jaar, terwijl enkelen nieuwen speler eens kans zal worden geboden hun spelcapaciteiten te toonen. Het zijn: L. Admiraal (Quick, Hil versum), C. du Buy (Sparta, Amsterdam), H. E. Clausen (K.K.K., Amsterdam), H. Mostert (Wifra, Rotterdam), W. Onderstal (Pipodias, Nijmegen), C. Pelser (K.K.K., Amsterdam), H. Posno (Gc Ahead Hilver sum), A. Scholte (Sparta, Amsterdam), A. Thunissen (Plankje, Den Haag), R. Willem- stein. (Eendracht, Rotterdam). Als eventu- eele reserves worden genoemd: J. Holswil- der (Animo, Amsterdam), J. du Buy (Spar ta, Amsterdam) en A. Reyndorp) K.K.K., Amsterdam). GYMNASTIEK R. K. SPORTVEREEN. „DOCOS". Den heeren leden wordt hiermede be kend gemaakt, dat de lessen morgenavond weer beginnen. Allen zijn natuurlijk weer present, ook nieuwe leden zijn welkom. De indeeling der lessen is als volgt: Heeren Dinsdag 's avonds van 89.30 uur zaal Potgieterslaan; jongens tot 13 jaar Zaterdag 's middags van 23 uur; jongens tot 16 jaar Zaterdag 's middags van 34 uur zaal Heerensingel. BILJARTEN NEDERL. BILJARTEOND. Afdeeling Lelden. De uitslag van den wedstrijd T. O. P. II --T. O. P. 1 is 4—4. C. Fazel (TOP I) 93 55 28 9 2 11 J. van Brussel 80 80 28 10 3.07 (TOP II) J Bonnet DO DO 20 15 3.10 Righ. v. Gelder Jr. 60 33 29 4 1.13 Rxgh. v. Gelder Sr. 90 90 38 9 2.3S P. Harteveld 70 63 33 7 1.65 G. Hagen 85 76 27 9 2.81 R. de Jong 70 70 27 7 2.59 De uitslagen van de overgespeelde wed strijden zijn: J. Blom (DSS) 45 45 45 5 1— P. Hartevel (TOP) 70 53 45 5 1.48 Door deze nartij wordt de uitslag T. O. P. II—D. S. S. II 0—2. C. Winkel (DOS) 110 71 33 10 2.15 E. de Roo Jr (TOG) 95 95 33 16 2.88 C. Winkel res (DOS) 130 71 28 14 2.53 N Zierikzee (TOG) 85 85 28 10 3.03 De uitslag bleef 80 voor TOG II. C. v. Delft (BOS) 85 85 40 17 2.12 Jv de la Bije (TCG) 65 59 40 11 1.47 Door deze partij wordt de uitslag TOG III—BOS II 2—8. B. de Roo Jr (TOG) 95 95 39 11 2.43 C. Faze! (TOP) 90 78 39 13 2— N. Zierikzee (TOG) 85 85 31 18 2.61 J. Bonnet (TOP) 90 90 91 17 2.C0 Door deze partijen wordt de uitslag TOP I—TOG II 1—7. J. de la Bye (TOG) 65 43 36 4 1.19 C v. Delft (EOS) 85 85 36 18 2.36 Door deze partij wordt de uitslag BOS II—TOG III 4—4. P. Harteveld (TOP) 70 58 37 7 1.56 A. Leyendekkers res. 70 70 37 10 1.89 (BOS) Door deze partij wordt de uitslag BOS I -TOP II 5—3. Het programma van deze week luidt: lste klasse. Woensdag: DOS—TOG I; TOG II—Poort van Cleef. 2de klasse. Dinsdag: TOP I—DSS n- DOS—TOG I; DSS I—DSS III; BOS II—TOP II. Woensdag: Poort v. CleefTOG II. Donderdag: TOG III—BOS I. COMPETITIE F. B.'H. O. De uitslagen van de gerpeelde wedstrij den in de C.-Klasse luiden: Soc. Vriendenkring—Vriendenkring 0—4 't Centrum—D. W. O. 1—3 VriendenkringA. D. O. 40 't CentrumD. W. O. b 31 De stand in deze afdeeling is thans: gesp. gew. gel. verl. v.t. pnt. D. W. O. 3 3 10—2 6 Vriendenkr. II 3 2 1 10—2 5 't Centrum 3 1 2 57 2 D. W. O. b 3—12 4—8 1 A. D. O. 3—12 3—9 1 Vriendenkring 3—12 210 1 D Klasse. In de D-klasse werden de volgende wed strijden gespeeld: O. V. S D. W. O. 4—0 Vriendenkring II't Centrum 40 CentrumD. W. O. 31 D. W. O.—A. D. O. 0—4 De stand is als volgt: Vriendenkr. II 2 2 7—1 4 O. V. S. 2 2 7—1 4 A. D. O. 2 1—1 5—3 2 't Centrum 3 1 2 49 2 D. W. O. 3 3 1—11 Vraag: Hoe kan ik roode wijnvlekken uit een lichtblauwe wollen japon krijgen? Antwoord: Neemt u wijnsteenzuur, plus een kopje kokend water. Span de stof met de vlek boven het kopje en leg op de stof iets van het wijnsteenzuur. Wrijf het wijnsteenzuur over de vochtige plek. Spoel goed na met schoon lauw water. Vrasg: Hoe is een vetvlek, welke naar kamfer smaakt en ruikt, te verwijderen0 Antwoord: U schrijft niet waar de vlek zich in- of op bevindt. Als de vlek door kamfer veroorzaakt is, kunt u hem alleen met ether verwijderen. Bet of wrijf u daarmede de vlek en neem t-lkens een schoon gedeelte van een doekje. Ether is vuurgevaarlijk en bedwelmend. U kunt er dus het best mee buiten werken. HAAGSCHE RECHTBANK Verkeerde melk/ A. van R., afkomstig uit Zoetermeer had water by de melk gedaan. Het wès r.iet de eerste maal, dat hij voor zulk een feit terecht moest staan. Integendeel hij had zich reeds achtmaal te vex-antwoorden ge had. Verdachte kwam nu met het verhaal, dat hij er eigenlijk niet veel aan had kun nen doen, want hij had a.lerlei k.usjes bij elkaar gebracht en zoodoende was de na righeid ontstaan. De officier vond het gevaarlijke metho des, die verdachte in den melkhandel had toegepast en vor.d het voor iedereen een geluk, dat verdachte zijn melkhandel opge geven had. Daarmede rekening houdende wilde spr. volstaan met het eischen van een ge.dboete van 40 subs. 40 dagen. Uitspraak over 14 dagen. De getuige, die niets gezien had. Toen de chauffeur P. Hoekstra uit Zoe termeer met zijn auto een erf passeer de, aan het Westeinde te Hazerswou- d e, kwam er plotseling een auto achteruit een erf afgereden. Uitwijken of remmen had niet meer gekund en met een klap waren de vehikels op elkaar gereden. De bestuurder van de het erf afkomende auto, M. A. G. uit Hazerswoude, had zich des wege te verantwoorden, omdat hij het ver keer in gevaar had gebracht. Hij ontkende zulks ten slelligste en hy had een getuige meegebracht, die zou moe ten vertellen, dat de automobilist Hoekstra de schuldige was. Deze verklaring vond de officier van geen waarde, aangezien deze getuige van de aanrijding niets gezien had. Het gevolg was, dat spr. de schuld van G. als vaststaand aannam en daarvoor een geldboete eischte van 20 subs. 10 dagen hechtenis. Uitspraak over 14 dagen. De haastige automobilist. Haastige spoed is zelden goed, ls een echt degelijk Hollandsch spreekwoord. De koopman R. uit A1 p h e n a. d. R ij n, had dit .spreekwoord misschien wel eens ge hoord, maar op het moment, dat hij op den Kerkweg te Nieuwkoop reed, had hy het toch maar vergeten. Voor hem reed een met een paard be spannen wagen bestuurd door A. van G. R. wilde dit gespan passeeren en gaf sig nalen. Toen van G. niet vlug genoeg op zij ging was R. toch megr gaan passeeren met als natuurlijk gevolg een aanrijding. Daar voor had R. zich te verantwoorden voor de Haagsche Rechtbank. R. was van meening, dat niet hij de schuldige was, maar van G., want die was met het gespan tegen zijn auto gereden. Hij stond alleen met zijn verklaring, want de getuigen hadden het allen juist andersom gezien. De oficier vond, dat R. maar raak ge reden had en als hij een geldboete van 20 subs. 10 dagen eischte, dan was dit r.og een koopje. De verdediger van verdachte, mr. Loef, zeide, dat van G. irriteerend was opgetre den bij het passeeren en vroeg vry^praak. Vonnis over 14 dagen. Er werd een geitje vervoerd. Zekere de B. uit een plaatsje uit Lei- de n s omgeving hij liet verstek gaan had het noodig gevonden zijn geitje van de eene plaats naar de andere te transpor teeren. Dit transport was nogal eigenaar dig gegaan en voor het geitje minder ple zierig. Hij had het beest op zijn schouder geno men, bijwijze van een bont en was op zijn fiets gestapt. De pooten van de geit slin gerden er zoo'n beetje bij en ieder oogen- blik kwamen de geitenbeenen tegen de speken van het achterwiel. Veldwachter Nederhand, die dit vervoer had aanschouwd had de B. een waarschu wing wil! en geven hetgeen niet in goede aarde was gevallen. „Wel man wat geeft dat nou, het is maar een geit", had hij den veldwachter toege voegd. Na dit gezegd te hebben had de B. het 1 geitenbeest van zijn schouder genomen en het op den grond gesmakt. „Dat was wel een beetje te erg geweest", besloot de veldwachter zijn uiteenzetting en de officier was het daar volkomen mee eens, want een dergelijk optreden tegen over dieren moet tegengegaan worden. De eisch werd dan ook een geldboete van 25 subs. 25 dagen. Vonnis over 14 dagen. Katholiek Comité van actie „Voor God" Goa, hoor mijn gebed, en geef acht op mijn smeeken. Verhoor mij om Uw trouw en om Uw barmhartigheid; treed niet in het gericht met Uw dienstknecht, want geen levende is voor Uw aanschijn rechtvaardig. (Ps. 142) I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1941 | | pagina 7