OMGEVING MA AINU AG 6 MEI 1940 DE LEIDSCHE COURANT DERDE BLAD - PAG. 9 NOORDWIJK Bloemencorso mooier dan ooit Tot "besluit der Bloemenfeesten in Noord- wijk werd Zaterdagmiddag het groote Corso gehouden, hetwelk een uitstekend verloop heeft gehad. Des namiddags te (half twee hiad de opstelling plaats aan de van Panthuysstraat waarbij bleek dat niet minder dan 175 deelnemers verschenen. De een al mooier dan de ander en zoowel onder de groote als onder de kleine inzen dingen waren werkelijke kunststukken te (bewonderen. Ook in het Corso was het leeuwenaandeel vervaardigd door de hier (gelegerde militairen en met kunde waren tientallen prachtige stukken door hen ge maakt, welke begrijpelijker wijze in het teeken der omstandigheden stonden. Na keuring trok de lange stoet, voorop gegaan door militaire hoornblazers en de militai re muziekkapel, door Noordwijk en de badplaats, waar duizenden mensohien zich langs de te volgen route haddien opgesteld en allen vol bewondering waren over de prachtige stukken. Eenparig was men het er over eens, dat dit corso voorgaande overtrof. De jury bestaande uit den heer en mevr. Ballego en de heeren Kriest, Buurman, Kons en Buurmanjr., hadden de prijzen als volgt toegekend: Groep kinderen. Ie prijs: D. Droogh, Peter Beuk, Lydia v. Eeden. 2de prijs: Trientje v. d. Niet, kinderen Teeling, Attie von Duin, groepje P. Brouwer, kindje Vink, Elly Kruger. 3e prijs: meisje van Beelen, C. Westgeest, Jo v. d. Meer, C. de Haas, Wim Bent, Adri Wijnands, W. v. cl Meer, Sj. de Ridder. 4de prijs: J. v. d. Niet, B. Vink, Mientje v. d. Loo, J. Koeman, kinderen v. Houten Siemerinik, Lenie Zon neveld, Willy de Haas, Tiny van Oosten, Corry van Oosten. Troostprijs: Benny Haak, kinderen Smit, A. van Rhijn, G. van Eeden, B. Janson, kinderen Plug, Nelly van Egmond. Tusschengroep: le prijs: Meisjes Alkemade, Bagatellenclub. 2e prijs: G. A. Bouwhuis, Meisjes Waasdorp, Sj. de Haas. 3e prijs: J. S. Soet, kinderen Hut, A. de Rid der. Ook de militairen behaalden eere- prijzen een le, 2e en 3e prijs; bovendien nog een troostprijs. Groot corso burgers. Eere prijs: Mij. „Zeebad.", le prijs Mij. v. Tuinbouw en plantkunde afd. Noord- wijk, mej. Warmenhoven. 2e prijs: M. Al- kemade, Dolf Beuk. 3e prijs: P. Aikemade, cowboygroep v. cL Putten, H. v. Rhijn, A. de Jong. Zaterdagavond te 7 uur had een speciale bijeenkomst plaats voor de jeugd, welke aan het Bloemencorso had deelgenomen, in de militaire cantine aan de Bronckhonst- straat, waar de prijsuitreiking plaats had en een groot aantal kinderen prachtige prijsjes bekwamen, waarna allen werden vergast op een poppenkastvertooning van: „De drie Wonderbloemen" en een serie goocheltoeren van „Oome Bart", die op een leuke en aangename wijze de jeugd wist te boeien. Het is wel een zeer goede ge dachte geweest van het B loemen-comi té, om op deze wijze de jeugd te animeeren voor het jaarlijksoh térugkeerende Bloe- menfeest, want ook in deze is het parool „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", zeker van toepassing. Wij twijfelen er niet aan, dat de jeugdige deelnemers (stersvan nu zeker van de partij zullen zijn bij de volgende gelegenheid. Te 9 uur had de volgende bijeenkomst plaats in Café „Flora" voor de uitreiking der prijzen, behaald bij het leggen der mo- zaieken, gevel- en straatversieringen en van het groote bloemencorso. De groote en gezellig ingerichte zaal was hierbij tjokvol met belangstellenden waarinj een groot aantal militaire autoriteiten waren verte genwoordigd. De voorzitter van het bloemencomité, de beer S. P. C. v. Wely, sprak op deze bij eenkomst, de laatste phase van dit uitste kend geslaagde Bloemenfeest een woord van welkom tot de vele aanwezigen. Nog nimmer heeft Noordwijk zoo in de belang stelling van bet geheele land gestaan als dit jaar, een feit waarop alle ingezetenen prat kunnen gaan en dat zeker goede vruchten zal afwerpen voor onze mooie bloerner.badplaats. Spr. had daarom red .n te over alle burgers van Noordwijk aan te sporen ook een volgend jaar met eenzelfde enthousiasme deel te nemen aan de bloe- menfeeeten.. En dan zal het niet uitblijven, dat Noordwijk in binnen- en buitenland een steeds grootere vermaardheid zal ver krijgen. Dankbaar stemde spr. het hooge bezoek van Prinses Juliana en Prins Bern- hard tijdens de bloemenieesten aan Noord wijk gebracht. Ook~ Voor de beschikbaar stelling van een medaille door H. M. de koningin voor de mooiste versiering, uit gevoerd door de hier gelegerde militairen, betuigde spr. zijn erkentelijikheid. Alvorens spr. tot de prijsuitreiking wilde overgaan moest hij allereerst dank brengen voor de groote medewerking, welke het comité heeft ontvangen van burgemeester v. d. Mortel, het gemeentebestuur, van overste Buurman, majoor Kramer, kaptein van Zwijndreobt, doch vooral van de mi litairen. Deze hebben bij de versieringen en het corso buitengewone prestaties gele verd en spr. hoopte, dat zij bi| een volgend Bloemenfeest, doch dan als gewone bur gers, de versiering in Noordwijk zullen ko men bezichtigen Deze wens oh werd met een welgemeend applaus door het „veld- grijs" onderstreept. Met groot genoegen reikte de voorzitter hierna uit de eereprijs, de medaille van H. M. de Koningin, aan een groep hier ge legerde militairen, temeer daar bij, en met hem, duizenden konden en moesten getui gen nog nimmer zulk een mooie versiering te hebben gezien. Deze uitreiking werd be zegeld met het spontaan zingen van het Wilhelmus. Met toepasselijke woorden, werden hierna de andere prijzen uitgereikt. Na uitreiking der prijzen verkreeg ma joor Kramer rog het woord, die gaarne namens overste Buurman, welke tot zijn spijt verhinderd was, dank bracht voor de vriendelijke woorden tot in de militaire overheid gericht. Spr. dankte alle burgers van Noordwijk, voor hetgeen zij voor de militairen hebben gedaan in de afgeloopen 8 maanden, dat zij hier neergestreken zijn en het verheugde hem, dat de militairen hun dank in bloementooi deze week tot uiting hebben kunnen brengen. Volgaarne wenschte spr. het bloemencomité ook in de toekomst alle medewerking toe. De voorzitter bracht hierna nog dank voor de groote belangstelling voor deze bijeenkomst. Hiermede behoorde dit in alle opzichte schitterend geslaagde 4e Bloemen feest tot het verleden. MOTOR BOTST TEGEN VERKEERS- PAAL Twee soldaten ernstig gewond Zaterdagmiddag had op den Gooweg al hier een motorongeluk plóats met ernstige gevolgen. Een motor, met zijspan, komen de uit de richting Haarlem, reed in volle vaart op een aldaar geplaatste verkeers- paal. Door de hevige botsing werd de mo tor totaal vernield. Van de beide berijders (militairen) bekwam één een hersenschud- din, terwijl de anaere, benevens inwendige kneuzingen, ook*nog een enkelbreuk op liep. Beide slachtoffers werden in ernstigen toestand per ziekenauto naar het hospitaal te 's Hage vervoerd. De oorzaak is onbe kend. Aanhouding. Als verdacht van inbraak is door de politie alhier aangehouden J. B., wonende alhier. Een ontvreemd radio toestel is in beslag genomen. De verdachte is ter beschikking van den officier van jus titie gesteld. NOORDWIJKERHOUT Bloemenzegening. Maandag 13 Mei, 2en Pinksterdag, des namiddags te 3 uur, zullen na het plechtig Lof in de St. Victor- parochie en na een korte predikatie van kapelaan Rozenstraten, door pastoor Maas alle mogelijke veldgewassen, zooals bloe men, bollen, zaden en groenten, als ook de gereedschappen en de arbeid daaraan ver bonden, worden gezegend. Aller medewer king wordt hiertoe gevraagd. De organi satie van de zegening gaat uit van de R.K. Landarbeidersvereeniging St. Isidorus, de R.K. Patroonsvereeniging L.T.B. en de jonge L.T. Vakgroep van de K.J.M.V. Iedereen zoowel patroon als arbeider zendt bloemen, bollen, zaden of andere veldgewassen met de daarbij behoorende gereedschappen in op Zaterdag 11 Mei des n.m. van 58 uur, welke op het plein van de St. Victorkerk in ontvangst zullen wor den genomen. De besturen vertrouwen dat allen aan deze oproep gehoor zullen ge ven en tevens bij de plechtigheden in en buiten de kerk aanwezig zullen zijn om Gods zegen over onze velden, gewassen en arbeid af te smeeken. HILLEGOM Geboren: zoon van J. MaasBruins z. van J. KortekaasDom d. van M. J .E. KroonNijssen d. van W. van Schravendijkde Rooij z. van E. van BerkelTijssen. Ondertrouwd: J. F. de Blaauw en J. Duwel J. C. Duwel en A. Klinkenberg L. J. van Berkel en A. C. Hoogenboom. Getrouwd: W. van den Heiligenberg en A. E. van Doorn. Overleden: L. W. van der Weijden m. 90 j. C. A. Zonderwijk, echtg. van H. Schrier, 79 j. KATWIJK Busdienst..Het beroep van de N.V. Stormvogels, H. en K. Bolhuis tegen de aan de N.V. Eerste Katwijksche Autobusdienst verleende autobus-vergunning is bij Kon. Besluit ongegrond verklaard, waardoor aan de Wed. A. van Schie, W. van der Plas en A. Remmerswaal, die door deze beslissing in het gelijk zijn gesteld, een definitieve vergunning is verleend. Hierdoor kan dus het vervoer der visschers van en naar LJmuiden op de gewone wijze blijven plaats hebben. Arbeidsbemiddeling. Aantal inge schrevenen op de arbeidsbeurs op Vrijdag 3 Mei 1940: mannen 273, jongens 12, meisjes 1, totaal 286. Aantal van het vorig jaar 649. Personalia. De heer J. Impthorn is met ingang van 1 Juni benoemd tot tijdelijk agent van politie in Bloemendaal. LEIDSCHENDAM EERSTE PLECHTIGE H. MIS. Zaterdag 18 Mei as. zal onze plaatsge noot, die welieerw. 'heer J. de Bauvère, in die Kathedrale Kerk te Haarlem de H. Priiesterwijdiijng ontvangen, terwijl de neo- mis op Zonidiag 19 Mei a.s. des morgens om 10 uur zijn eerste plechtige H. Mis zal op dragen. in de parochiekerk van de H.H, Petrus en Faulus te Leidsohendam. Geboren: Beroardius Christamus Ni- colaas, z. van B. Goeman en D. v. di. Berg. Pohanna Cornelia Maria, d. van C. H. Stijnman en C. M. v. d. Poel. Geraxdius Hendrikus Maria, z. van J. M. de Komirnk en C. J. Vogelaar. Ondertrouwd: J.E.V. Vliet en C. Bakker. H. Th. v. Noort en D. S. Janson. Gehuwd: Ohx. W. v. d. Salm en A. M. v. Santen. L. N. Wortel en M. H. J. Hek man. O v e r 1 e di e n: G. J. den Blyker, man 73 jaar. LISSE K.J.M.V. Ter gelegenheid van het 2e lustrum hield de K.J.M.V. een feestverga- dering in café restaurant „De Nachtegaal" De intieme viering van dit lustrum had plaats des morgens in een plechtige H. Mis, welke werd opgedragen door den zeereerw heer H. Agterof, geassisteerd door de wel- eerw. heeren Van Ingen en Van Buchem Onder de H. Mis werd een algemeene H. Communie gehouden door de leden, terwijl na de H. Mis een gemeenschappelijk ont bijt volgde. De feestvergadering werd bijgewoond door pastoor G. P. A. van Zuylen, pastoor der St Agatha-parochie, Oud-moderator H. Agterof, M. Kuipers, oud-moderator, J. In de bollenstreek: Geen drukte .Na de recorddrukte van Hemelvaarts dag is deze Zondag voor die bollenstreek een teleurstelling geworden. Hoofdzakelijk heeft het ongunstige weer in de ochtend uren daaraan schuld gehad, want door dw donkere Lucht en de enkele flinke regen buien hier en daar, werden velen weer houden, er op uit te trekken. En de zon, die later doorbrak, kon toch niet meei goedmaken, wat Pluvius bedorven hadi, zoodat men in de bollenstreek vergeefs wachtte op kijkens en koopens. Wel kwa men er in de middaguren nog wat automo bilisten en fietsers, maar in het centrum van bollenland, HilLegom en Lisse, was ■bet nauwelijks drukker dan op gewone Zondagen, zoodat de politie niet eens maat- regelen behoefde te nemen om het verkeer te regelen. Toch viel er nog genoeg te bewonderen, want tulpen- en hyacirn then velden prijken nog in vollen luister. Wie echter nog wat van deze glorie wil zien, moet zich haasten, want zij zal weldra vergaan zijn. Mede ten gevolge van het veranderlijke weer, dat bet optreden van het zoogenaamde „vuiur" in de hand werkt. Het is dan ook te ver wachten, dat het „ontkoppen" of afritsen dier bloemen deze week in versneld tempo zal geschieden. Daarmee is echter niet ge zegd, dat het geheele kleurige bloemtapijt, dat de velden dekt, verdwenen zal zijn en vooral wanneer de late tulpensoortem bloeien, zal het zeker nog de moeite waard zijn, een tocbt door de bollenstreek te ondernemen. H. M. van Ingen, moderator, pater Henri- cus van Huize Pius, de oud-voorzitters J. W. A. Floor, W. L. Onderwater, L. S. v. d. Voort, de voorzitter der Hanze, de heer C. W. Barnhoorn, wethouder Warmerdam, de ouders der leden en vele andere ge- noodigden. De voorzitter der vereeniging, do heer J. Bemelman, heette in het bijzonder welkom den zeereerw heer Agterof, oud- moderator en oprichter der K.J.M.V. in Lisse, alsmede alle genoodigden en ouders. Spr. memoreerde de oplichting en meende, dat er redenen waren tot dankbaarheid voor de oprichters. In de afgeloopen jaren is door de K.J.M.V. zeer veel verricht en mannen van karakter werden gevormd. Spr. drong er bij de leden op aan om steeds hun K.J.M.V. trouw te blijven en zooveel mogelijk te steunen. De moderator, kap. van Ingen, zeide dat de tijd snel gaat. Zoo is voor de K.J.M.V. het 2e lustrum aangebroken. Bij het ont bijt is de berinnering nog eens opgehaald, waaruit bleek, dat veel werk is verricht. Voor deze zware arbeid bracht spr. als moderator dank aan allen. Wij zijn zoo gelukkig dat de K.J.M.V. blijft leven, om dat er pit in zit, hetgeen blijkt uit de in stallatie van nieuwe leden, welke zoo straks zal geschieden. Spr. schetste de be- teekenis van de installatie en van de K.J.M.V. in korte trekken. Wij moeten medewerken aan onze eigen vorming tot man van karakter en man van den daad. Wij moeten zijn apostelen, goede christe nen zoowel voor ons zelf als voor onze medemenschen. Hierop installeerde de moderator 13 leden. Hierna wenschte de moderator de leden geluk met hun installatie. Spr. verklaarde, dat de ouders veel belang stelden in orga nisatie van hun zonen. Zij leven mede met de K.J.M.V., die in de opvoeding van htm zonen medewerkt. Hij riep de steun in van de ouders, opdat zij ook in de toekomst hun werk kunnen volbrengen. Na dit woord van den moderator werd het club lied gezongen, waarna werd opgevoerd een klucht in 2 bedrijven van Godfried Bo- mans, getiteld „De Huistyram". Dit humo- mans, getiteld „De Huistyran". Dit humo- goede wijze vertolkt en viel bijzonder in den smaak van het talrijk aanwezige pu bliek. De heer Barnhoorn sprak als voor zitter der Hanze woorden van hartelijke gelukwenschen tot de jubileerende ver eeniging. De moderator sloot dezen goed geslaagden avond. ZOETERMEER Voetbal. Om 12 uur speelde DSO 2 te gen Sportman 2 en behaalde, hoewel wat laat, haar eerste overwinning. Beide par tijen waren volkomen aan elkaar gewaagd. Na een kwartier nam Sportman de leiding (01), maar spoedig maakte Hendriks ge lijk (11). Van Beveren en Klos wisten nu spoedig de stand op 31 te brengen en om dat een DSO-speler in eigen doel schoot, kwam de rust met 32 voor DSO. Na de rust volgde hetzelfde spel maar tot doelpunten kwam hét niet meer en zoo won DSO met 32. Om 2 uur speelde DSO 1 tegen Sport man 1. Beiden waren om beurten in den aanval, doch de gasten maakten van de geboden kansen een beter gebruik. Na een half uur neemt Sportman de leiding (01). Lelieveld en de Hertog speelden een uit stekend spel, maar konden toch niet voor komen, dat de gasten nog voor de rust den stand op 02 brachten. Na de rust is DSO onmiddellijk in den aanval en scoort van Duivenbode een mooi tegenpunt (21). DSO blijft nu het meest in den aanval en Veelenturf maakt spoedig den gelijkmaker (2—2). Beide partijen zetten nu alles op alles om het winnende punt te scoren, maar geen kans. In den stand komt geen verandering meer en zoo moest men eindigen met gelijk speL Te Noordwijk werd Zaterdag een groot bloemencorso gehouden. De kleurige optocht met zijn verschillende details waervee «enige een aetueelen aard, trok de beUnoslelUng ven zeer telrSke toeschouwers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1940 | | pagina 9