Ideaal-T ajt-M STADS DINSDAG 16 APRIL 1940 UE iMiivf HK IJ'HIKAIN i EERSTE BLAD - PAG. 2 Aöonnenvtnlsprijs: voor L«tden 18 cent r/er week; 2.5Ü per kwartaal BU onze «.(enten /O cent per wv>*k; f fi.60 per kwartaal. Franco per poat 2.85 per kwartaal. Geïllustreerd Zondagsblad 0.50 per kwartaal Losse nummers 5 cent, met geïll Zondagsblad 8 cent Advertentiën: 80 cent per regel. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief. Telefoontjes hoogstens 30 woorden, 50 cent per plaatsing, al léén Woensdag en Zaterdag. BOE WORDT HET WEER 7 BUIIG EN KOUD. De Bill seint: Verwachting: Kans op nachtvorst, overdag nog plaat selijke buien en vrij koud. Meest matige wind uit Westelijke richtingen. De weerstoestand va.i hedenmorgeh 2.20 uur: Den Helder: halfbewolkt, krachtige W. Z. W. wind, 5 gr. C. Vlissingen: halfbewolkt, matige Z. W. wind, 5 gr. C. De Bilt: lichtbewolkt, matige Z. Z. W. wind, 5 gr. C. Groningen: lichtbewolkt, krachtige Z. W. wind, 5 gr. C. Maastricht: lichtbewolkt, matige Z. W. vrind, 6 gr. C. BUITENLANDSCB WEEROVERZICHT. Het weer in ons land wordt nog voort durend beheerscht door de depressie, waar van de kern zich over Scandinavië pioet bevinden. In de afgeloopen 24 uur zijn weer buien gevallen, waarbij regen, sneeuw en hagel voorkwam, plaatselijk gepaard met onweer. Maastricht meldt met 7 m.m. de grootste hoeveelheid neerslag. Daar he denmorgen de IJslandsche berichten ont breken, is het niet mogelijk, om een con clusie te trekken over het al of niet voort duren van depressieactiviteit. In de Rand staten is lichte neerslag gevallen doordat het storingsfront van de genoemde depres siekern daar passeerde. Over den Balkan bevindt zich een hoogedrukgebied van 1022 mbar. Overigens blijft de luchtdrukver- deeling in het Middellandsche Zeegebied viak. Het maximum bij de Azoren is wei nig veranderd. In de kern komen lucht drukwaarden van omstreeks 1025 mbar voor. LUCHTTEMPERATUUR. 7.5 gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a.: Van Dinsdagnamiddag 7.29 uur tot Woensdagmorgen 4.30 uur. HOOG WATER. Te Katwijk aan Zee op Woensdag 17 Aprjl voorm. 9.50 en nam. 10.15 uur. Maan op 1.03 uur Woensdagmiddag. Maan onder 3.01 Donderdagnacht. Burgerlijke Stand LEIDEN. Geboren: Catharina Elisabeth Marij ke, dr. van J. Brouwer en A. G. J. v. d. Heijden. Theresia Lidwina Francisca, dr. van M. P. Kuipers en E. M. Kramer Hubertus Jacobus zoon van C. M. Herben en A. Czaja. Rozsika Maria, dochter van A. A. v. d. Spek en C. G. G. Topper. Ca- to Catharina Josepha, dochter van S. P. Mooren en G. J. Verkleij. Geertruida, dochter van P. Kantebeen en M. Vermont Albertus Lucien, zoon van A. Ho ogen- doorn en A. Schurink. Arie, zoon van J. L. v. cl. Nagel en G. den Heijer. - Abram Samuel Gerrit, zoon van J. de Knegt en A. Verbiest. Hendrikus Gerrit. zoon van G. Hoogenes en H. Stooker. Cornelis, zoon van M. de Groot en M. v. Dijk. Herman us, zoon van A. in 't Veld en A. Faas. Johannes, zoon van G. Jansen en C. Montanje. Ondertrouwd: A. J. C. v. Dongen wedn. en J. C. Zuiderduin wed. Getrouwd: H. de Lange, jm. en B. Geerlings, jd. Overleden: H. Stapper, m. 44 j. J. C. IJsselmuiden, zoon 25 j. J. L. Schuddemat, man, 80 j. J. M. C. Seyen ten Hoorn, hsvr. van: A. P. Boogmans 61 jaar N. v. d. Blom, man 65 jaar. K. H. Bouwmeester, dochter 8 jaar. BINNEN! AND Hooge Raad van Arbeid stelt adviezen vast. De Hooge Raad van Arbeid heeft op Za terdag 13 April 1940 zijn 52e jaarvergade ring gehouden onder leiding van zijn voor zitter prof. nr. P. J. M. Aaiberse. De Raad heeft allereerst zijn advies vast gesteld met betrekking tot een vooront- werp-rusttijdenbesluit voor handelsreizi gers. De Raad heeft zich eenstemmig met een maatregel, als in het voorontwerp voorge steld, vereenigd. Tevens was hij van oor deel, dat samenwerking tusscben werkge vers en werknemers, teneinde de controle op de naleving van de voorgestelde rege ling door de arbeidsinpectie te vergemak kelijken, wenschelijk is. Ook met het ver bod van arbeid op Zondag en Zaterdag middag heeft dc Raad zich kunnen ver- eenigen, zij het dat hij t.a.v. laatstgenoem de bepaling een aantal uitzonderingen heeft voorgesteld. De Raad was van oor deel, dat met handhaving van het minimum van 9 uren, de uren, binnen welke de rust tijd in elk geval moet worden genoten, die nen te zijn 10 uur n.m. en 6 uur v.m. Vervolgens heeft de Raad zijn advies vastgesteld met betrekking tot een voor ontwerp van wet vacantie met behoud van loon. Allereerst heeft hij zich in bevesti genden zin uitgesproken t.a.v. de wensche- lijkiheid, dat de wetgever zich met het va- cantievraagstuk zal gaan bezighouden. Ver der heeft de Raad zijn aandacht gewijd aar het stelsel van het voorontwerp, t.w. een algemeene regeling, waarvan o.m. slechts dispensatie kan worden verleend, indien krachtens een C.A.O. een niet on gunstiger vacantieregeling is tot stand ge komen. In den Raad waren amendementen ingediend, waardoor de mogelijkheid zou worden geopend voor bedrijfsgewijze rege lingen op grond van het initiatief van den bedrijfsraad resp. de wederzijdsche organi saties, terwijl dan de overheidsregeling slechts daar zou werken, waar het bedrijfs leven t.a.v. een vacantieregeling in gebreke is gebleven. Met 21 tegen 11 stemmen heeft de Raad zich met het stelsel van het voorontwerp vereenigd. Van de 11 voor standers der amendementen hebben 7 hel voorbehoud gemaakt, dat in ieder geval het wettelijk minimum van 6 dagen vacan tie diende te worden gehandhaafd. De meerderheid van den Raad sprak zich t.a.v. de dispensaties uit voor een regeling in den geest van de arbeidswet. Hierdoor zou dus de minister de bevoegdheid verkrijgen, om op verzoek van den bedrijfsraad resp. de wederzijdsche akorganisaties, een af wekende regeling toe te staan, indien deze als geheel genomen niet ongunstiger is dan de wettelijke. De Raad heeft ziot voorts zonder voorbehoud vereenigd met een norm van een week vacaniie, zij het dat hij de mogelijkheid zou wenschen te zien geopend, dat voor bepaalde groepen van jeugdigen resp. van hoofdarbeiders een langere vacantie zou kunnen worden voor geschreven. De Raad sprak verdei als zijn oordeel uit, dat naast de arbeiders in fa brieken of werkplaatsen, winkels en kan toren, ook de chauffeurs onmiddellijk on der de wettelijke vacantie zouden dienen te vallen. T.a.v. de thuiswerkers wenschte hy de wettelijke vacantie slechts te zien ingevoerd voor een aantal nadei aan te wijzen bedrijven, waarin de huisarbeid on der normale omstandigheden wordt ver richt Tenslotte kon de groote meerderheid zich vereenigen met de in het vooront werp opgenomen strafsanctie. De vergadering werd bijgewoond door den minister van sociale zaken. PRINSES JULIANA. H. K. H. Prinses Juliana heeft vanmor gen de gewone wekelijksche bestuursver gadering van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden bijgewoond. HERDENKING VAN DEN GEBOORTE DAG VAN DEN PRINS VAN ORANJE OP 24 APRIL TE DELFT. Men deelt ons mede: het programma voor de herdenking van den geboortedag van den Prins van Oranje op 24 April te Delft, dat eenigen tijd geleden, kort samen gevat, in de pers is bekend gemaakt, is sedert gewijzigd moeten worden. De herdenking vindt nu in haar geheel plaats in de Groote Kerk op de Markt te Delft en begint om 8.15 uur nam. Zij omvat in hoofdzaak een rede, uitge sproken door den heer K E. Oudendijk, ?en bloemenhulde van nationale vereeni- gingen en de plechtige kranslegging door *en voorzitter, den heer P. J. de Kanter, Orgelspel, koorzang en koraalmuziek zul len de plechtigheid opluisteren. Belang stellenden zijn welkom. Het denkbeeld om door of namens na tionale vereen igingen bloemen bij het graf van den Vader des Vaderlands neer te leggen, blijkt gunstig te worden ont vangen. Daarom is de gelegenheid om zich voor deelneming aan te melden, nog tot t? April a.s. opengesteld (adres: alg. Ned. Verb. Surinamestraat 28, Den Haag). BEZOEK VAN DR. COLIJN AAN BRUSSEL Uit Brussel wordt heden gemeld: De Nederlandsche oud-minister-president dr. H. Colijn zal vanmiddag besprekingen voeren met den minister van economische zaken, den minister van buitenlandsche zaken en den secretaris-generaal van diens departement, en waarschijnlijk eveneens met den voorzitter van de Kamer, van Cauwelaert, 'n ejfeccöisch k^ch^ftjc k Wt U overal gebruiken SPERTIJD VOOR MINERAAL WATERBEDRIJF Bij beschikking van den minister van Economische Zaken is een z.g. spertijd in gesteld op grond van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 voor het mineraalwater bedrijf. Met ingang van 16 April is het dientenge volge verboden een inrichting, bestemd of mede bestemd voor dc uitoefening van het mineraalwaterbedrijf te vestigen zonder vergunning van den minister van Econo mische Zaken. Onder „Uitoefening van het mineraal waterbedrijf" wordt verstaan het ten be hoeve van het publiek vervaardigen, ge paard gaande met den verkoop aan het pu bliek, van vruchten limonade-gazeuse, ii- monade-gazeuse, spuitwater (mineraal water) of sodawater. DE NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Uitbreiding goedkoope tarieven Naar wij vernemen zal met ingang van de nieuwe dienstregeling by de Nederland sche Spoorwegen wederom een belangrijke tariefswijziging worden ingevoerd. Het ligt n.l. in het voornemen van de directie om verdere uitbreiding te geven aan de speciale goedkoope retours op be paalde trajecten. Tot dusver kon het reizend publiek, dat zich des avonds naar een bepaalde plaats begaf, op verschillende trajecten gebruik maken van speciale goedkoope avond retours. Met ingang van de nieuwe dienst regeling zullen voor tal van trajecten in den lande ook overdag goedkoope retours verkrijgbaar worden gesteld, waarvan de tarieven overeenkomen met die van de avondretours. Een en ander zal worden aangegeven in den nieuwen gids, welke bij de zomerdienst regeling zal worden uitgegeven. DALING VAN DE WERKLOOSHEID Laagste stand sedert 1932 in de laatste week van Maart De directie van den Rijksdienst der werk loosheidsverzekering en arbeidsbemidde ling deelt de volgende resultaten mede van de verzameling ddor het Centraal Bureau voor de Statistiek van de voorloopige ge gevens over de week van 25 tot en met 30 Maart 1940. 30 Maart 1940 waren bij de organen der openbare arbeidsbemiddeling ingeschreven 264.422 werkzoekenden (250.938 mannen en 13.484 vrouwen). Hiervan waren 192.005 (183.211 mannen en 6.794 vrouwen) werkloos en waren 57.058 personen geplaatst bij werkverrui mingen. Blijkbaar waren er dus 15.359 per sonen als werkzoekende ingeschreven, die in het vrije bedrijf werkten, doch ander werk zochten. In de week van 25 tot en met 30 Maart 19.40 waren bij gesubsidieerde vereeni- gingen met werkloozenkas aangesloten 597.720 personen, waaronder 75.165 land arbeiders. Van de 522.555 verzekerden, buiten de landarbeiders, was het werkloosheidsper centage 18.0 (in de vorige verslagweek van 4 t.m. 9 Maart 1940 was dit percentage 22.0). Voor de 597.720 verzekerden, met inbe grip van de landarbeiders, was het werk loosheidspercentage 17.9 (vorige verslag week 22.0). In de overeenkomstige verslagweek van Maart was het werkloosheidspercentage voor alle verzekerden in de laatste jaren als volgt (tusschen haakjes zijn vermeld de percentages, indien de landarbeiders buiten beschouwing worden gelaten): 1932 24.0 (24.7) 1933 29.4 (29.8) 1934 24.8 (26.4) 1935 28.4 (31.0) 1936 30.8 (33.4) 1937 26.8 (28.7) 1938 24.4 (25.9) 1939 21.1 (21.9) INSTALLATIE-AVOND DER ST. JOSEPHSGEZELLENVEREENIGING Zondagavond vond in de St. Josephs- gezellenvereeniging de plechtige installatie plaats van een aantal adspirant-leden. Door afwezigheid van den Praeses, den zeereerw. heer pastoor Beukers, werd deze plechtigheid verricht door den Vice- Praeses, kapelaan H. C. A. P. van Drunen. Deze opende den avond met het gebrui kelijke gebed en een woord van welkom tot de aanwezigen. Nadat door allen het vlaggenlied was ge zongen en de muziekclub „Frans Schweit- ser" onder leiding van den heer A. Martyn, een nummertje ten beste had gegeven, ging praeses van Drunen over tot de in stallatie der nieuwe leden. Hierna sprak de senior der gezellen een kort woord tot de nieuw geinstalleerden, waarin hij hun geluk wenschte met hun toetreden als definitief lid der St. Josephs- gezellenvereeniging en tevens de hoop uit sprak, dat zij in de toekomst zullen toonen, dit lidmaatschap waardig te zijn, door echte trouwe gezellen te zijn in woord en daad, en onder leiding van den Priestervader mede te werken aan het groote ideaal van Vader Kolping. Hij besloot met de kernachtige woorden van den Generaal-Praeses Mgr. Hürth: „jongens hou vast". Hierna sprak de vice-Praeses zyn geluk- wensch uit. Spreker zeide, dat het hem verheugde, weer zoo een jonge frissche club nieuwe leden te bezitten en het was hem een waar genoegen nu eens in de gelegenheid te zijn, om aan de' ouders en leden zijn ge dachten betreffende het gezellenwerk na der uiteen te kunnen zetten. De eigenschappen der jeugd van tegen woordig, aldus spr„ zyn niet anders dan die van vroeger, maar men vindt in den jongeman van tegenwoordig meer drang naar zelfstandigheid en dit is goed, mits die zelfstandigheid niet verkregen wordt door felle protesten, maar op een juiste, kalme manier. Want het gevaar is tegenwoordig groot, dat men anders toch maar met de massa meeloopt. Daarom moet men den raad vragen van anderen, die op de gevaarlijke zones des levens kunnen wijzen. Die goede wegwijzers zijn er vele en een der voornaamste er van is Kolping. Kolping toch met zijn rijke ervaring zal ons zeker ten goede leiden, daar hij ons tot voorbeeld stelt St. Joseph: „den hand werksman, den beminner, den man, die liefde had voor zijn gezin." Ook geeft Kolping zijn px-ogram, zijnde de Sociale-Cultureele en maatschappelijke vorming. Vervolgens zich tot de ouders richtend zeide spr.: U ziet wat het zeggen wil, dat Uw jongens al zoekende het „Kolpings- gezin" als het beste hebben gevonden en vrijwillig het lidmaatschap met al zyn verplichtingen hebben aanvaard in de vaste overtuiging, dat zy zich daardoor zul len vormen tot degelijke christelijke men- schen in de maatschappij. Spr. eindigde met den wensch: dat hij in de toekomst op de medewerking der ouders zal kunnen rekenen en dat zij hun jongens zullen aansporen om ten allen tijde hun verplichtingen als gezel trouw te zul len vervullen. Na een Populair nummertje van de muziekclub trad de tooneelclub „Adolf Kolping" onder leiding van den heer C. Pietèrse voor het voetlicht met het leeken- spel „St. Eloy" van P. Augustinus> wat voortreffelijk werd uitgevoerd. Hierna sloot Praeses van Drunen dezen installatie-avond, na zijn hartelijken dank te hebben uitgebracht aan de medewerken den van dezen avond en ook aan de ouders en de leden van den Raad van Bestuur, met het gebruikelijke gebed. AANBESTEDING. Hedenmorgen werd door den directeur van gemeentewerken namens B. en W. aanbesteed: het maken van 47 M. beton- schoeiing langs de Rynkade. Er waren 14 biljetten ingekomen, waar op als volgt was ingesohreven: Aann. Bedr. Gebrs. Sohoorls, Leiderdorp 4687.—, P. Bokhoven, Gouda 4467. L. P. v. d. Geer en A. Th. Stuifzand Lei den, 4444.—, I. Th. Cornet, 4372.—, A. J. Langeveld, 4300.H. C. Heemskerk, 4200.J. Boogaards en Ph. Meyers, Oeigstgeest 4108.M, S. van der Voort, 3995 A. J. Verjaal, Dreischor 3950. C. Godsschalk en Co., 3950.A. v. Ha- lem en I. Doornik, 3650.Th. L. J. Zit man, 3595., N.V. Rysw. Betonbouw Voonschoten 3575.—, N.V. Beton Mij., „Hooge Morsch" 3490.De gunning is aangehouden. Waar geen woonplaats is vermeld, is Leiden. Gistermiddag is de 5-jarige E. D. S. bij het oversteken van den rijweg op den La ge Rijndijk tegen een auto opgeloopsr.. waardoor de knaap viel, het linkerbeen brak, een bloeduitstorting boven het rech teroog en een hersenschudding opliep. De E. H. D. vervoerde het ventje naar het Acad. Ziekenhuis. Gemeentel. Aankondiging GEMEENTELIJKE REINIGINGS- EN ONTSMETTIN^SDIENST. De Directeurt fen Reinigings- en, Ontsme ttingsd iel [st jfes] lit mede, dat den ingezetenen, aal v^nlDEZE WEEK een gemeentelijke |uijnis-#mmer werd uitge reikt, gelegenheil t^orc* geboden hun oude vuilnis-vaatwerkkid deUoopenJp week aan den ophaaldienstBaedel^ Hiertoe zal extM materieel worden inge schakeld. 2064 AGENDA LEIDEN. Dinsdag. Rede van H. de Greeve, pr. On derwerp: Het Drie-punten-ideaal. St. Antonius-clubhuis, Mare 43. Donderdag, R. K. Mctaalbewerkersbond, Afd. Leiden. Ledenvergadering, Bondsgebouw, 8 uur. Donderdag, R. K Reclasseeringsver., Afd. Leiden, bureauzitting, St. Vincen- tiusgebouw, HoogL Kerkgr. 32, 7.308 30 uur nam. Donderdag. Feestavond R.K. Vrouwen bond „Schuttershof", Stationsweg. Comedie „Lord or Lady". De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zater dag 13 tot en met Vrijdag 19 April a.s., waargenomen door de apotheken Buekwijt, Breestraat 74, tel. 20552 en J. E. M. ten Dijk, Haven 18, tel. 20085. Te Oegstgeest: Oegstgeeslsche Apotheek, Wilhelminapark 8, tel. 26274. PAROCHIE HAAGWEG. H. Familie afd. mannen. Wat kunnen heeren toch teerhartig zijn! De dames hebben de naam, maar de echt fijngevoelige menschen zij w ij. Dat bleek weer zoo duidelijk uit de laatste bijeen komst. Weet u nog, dat ik een vergissing had begaan? Ik meende toen de nieuws gierigheid op te wekken door te schrij ven: „Indien er heeren zijn die me graag een bok zien schieten, laat ze komen, ge rust, want ik sta er niet voor in, dat ik me nóg niet een keer vergis". Tot m'n groote ontroeringbleven 40 leden weg! Kijk, zooiets doet je goed!Dames, ik wensch u geluk met zulke fijnvoelende mannen! Met dat al, moet ik zulke grapjes niet meer neerschrijven, want dan schrijf ik de heele vereeniging kapot. Ter geruststelling dus van de 40 teer- hartigen, verzeker ik, dat morgen avond om half negen alles vlot en geregeld verloopen zal. Het feit, dat in de huisgezinnen de schoonmaak achter de rug is, en de dames dus hun echtgenooten niet meer noodig hebben om te witten of kasten en piano's te helpen versjouwen, dit feit zal ook wel meehelpen, om de toeloop grooter te doen ziin dan de vorige keer. Mag ik nog één keertje vragen, of ieder een de eenmaal ingenomen plaats in de kerk b 1 ij f t bezetten? Onderwerp van de Conferentie: „Waar om al dat lyden?" N.B. Over een op te richten afdeeling van de H. Familie voor d i e heeren van onze parochie die niet in de H. Familie willen, heb ik diepzinnig nagedacht. Ik heb al groote plannen. Er is best iets aar digs van te maken. Hebben alle heeren een Goudsche pijp? W. d. L. Handelsregister K. v. K. Opheffing: 4235. C. van Bommel. Oegstgeest, Wilhelminapark 2F. Exporthan- del en agent in wijnen, likeuren en gedis tilleerd. W y z i g i n g: 1084. N.V. Stoombrood- fabriek en Melkinrichting „De Vereeni ging" v.h. Koole, Nicola Compagnie. Leiden, Levendaal 71/79. Brood-, koek- en besohu i tb akker ij en melkinrichting. Wijz, uitgeoef. bedr.: de afdeeling melkinrich ting is sinds 11 April 1940 opgeheven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1940 | | pagina 2