STADS y NIEUWS RECHTZAKEN WH! U iets weten? Academienleuws Laatste berichten MARKTBERICHTEN Burgerlifke Stand DONDERDAG 11 MEI 1939 •ANT EERSTE BLAD - PAG. 3 COMMISSIE VAN SAMENWERKING VOOR BIJZONDERE NOODEN. Belangrijk werk ter voorkoming van verval tot armoede. In de gister onder leiding van Jhr. C. C Röell gehouden jaarvergadering ven de Stichting Commissie van Samenwerking voor Bijzondere Nooden in de ^meente Leiden, heelt de secretaris de heer P. A. van Aggelen het jaarverslag uitgebracht, waaraan het volgende ui ontleend. Het initiatief tot oprichting van de Com müLie is uitgegaan van den Burgemeester, ïïf A van de Sande Bakhuyaen teneinde fen gedeelte van de taak van het voe - maligLeidsch Crisis-Comité voort U «t- teHet bestuur van den Armenraad heeft tot deie oprichting zijn medewerking veI 'c en het statuut van de stichting doen sarr .n 61 Hel 'doel van de stichting is, een band te vormen tusschen kerkelijke, burgerlijke instellingen van weldadigheid «neiale zorg en andere instellingen, \er lenigingen of personen, die zich bezig hou den of bereid zijn zich te gaan bezig «o> den met het verleenen van eenmaligen steun in bijzondere nooden. Het Algemeen Sur is samengesteld uit vertegen woor- dagers der samenwerkende instellingen w. Diaconie der Ned. Hervormde Gemeente, Boomsch Katholiek Parochiaal Arol^tuur, Tliaconie der Gereformeerde Kerk, Leidsche SKppU van Weldadigheid ter voor- koming van verval tot armoede, de Stich ting Leidseh Borgstellingsfonds, de Ge- meentelijke Commissie voor Maatschappe- Hik Hulpbetoon, Vereeniging van den H Ifncentius a Pauto, terwijlin onderUng overleg door de Diaconien van de Waaiscn Hervormde Gemeente, van de EvanSalï£h Luth Gemeente, van de Doopsgezinde Ge- me "lite en de Remonstrantseh Gereformeer de Gemeente één vertegenwoordiger vmrd benoemd. De Burgemeester benoemde ver der twee personen en het Bestuur van den Armenraad drie vertegenwoordigers in het verklaarde zich bereid het Eere-Voorzitterschap te aanvaard'en. Het bestuur werd voor de eerste maal samengestelda£ volg^ Voorzitter, Jhr. C. C Rbeli Voorz.tter^. A. van Aggelen, Secretaris, G. B D. Crom melin, Penningmeester, Dr. Ir. P. G. F. Fehmers. 2e voorzitter, Mr. P. A. Tooren bUuirgem^t:rtrr"brWSWCz0emond.Pïï- gemeen adjunct, Mej. J. M- A. Algemeen adjunct. Prof. Dr. J. N. Bachul zef v d. Brink, F. A. M. Grundemann, Mevr. G. Stiasny-Wynhoff, J. J- van Stra len en P. van Weeren Jr. De 8 eerstgenoemde leden vormen het Daeeliiksoh Bestirur. De heer Wiethoff, die als voorzitter van de Diaconie der Ned. Hervormde Gemeen e in het bestuur zitting had, overleed op 10 Januari 1938. Gedurende den korten tijd dat de heer Wiethoff in het bestuur zittog had, heeft hij zich doen kennen als iemand met een warm hart voor de in nood ver keerenden. Zijn nagedachtenis zal bij ons dankbare herinnering bleven In plaats benoemde de Diaconie der Ned. Herv Gemeente de heer W. Roodenburg, die door het bestuur als 2e penningmeester werd benoemd. Het Dagelijksch Bestuur kwam in de ver slagperiode 25 maal in vergadering bueen. In het verslag wordt uitvoerig meldn g ge maakt van de werkwijze van het fonds, waaïbij wordt opgemerkt dat een zeer gunstige sfeer voor samenwerking is ge schapen, welke tevredenheid stemmende resultaten heeft opgeleverd en.^tiveerend heeft gewerkt. De hulpverleening gaat ge paard met intensieve individueele temoei- ing terwijl het constructief element voor opstaat en de hulpverleening gct'ger.d moet zijn dat naar voren te brengen en tot ttetere ontplooing te brengen. Voorts wordt er nauwkeurig op gelet dat de steunv"1^" ning economisch verantwoord is cn in dien zin als productief kan worden aangemerkt. Behandeld werden 291 aanvragen. De beoordeeling der aanvragen was met altijd even gemakkelijk. Het criter.um.jht)- zondere nood" was in menig geval moeilijk v4 te stellen. Alleen de gevallen waarin de aanvragers voor goed. althans voor zeer geruimen tijd buiten regelmatiger! steun kunnen worden gehouden kwaI™" hulpverleening in aanmerking. Aanvragers die reeds geregelden steun genoten en die niet in hun zelfstandigheid waren te her stellen werden dan ook bij eerste bespre king in het dagelijksch bestuur a,«ewaaa": Dit verklaart dan ook het groote aantal afwijzingen. 162 aanvragen kwamen niet voor hulp in aanmerking, 8 aanvragen werdeningetrok; ken, terwijl in 29 gevallen bemiddeling tot het verkrijgen van natura-steun als klee ding en dekking, voor saneering van hun bedrijfje of ter bekoming van geregelde on dersteuning bij kerkelijke of particuliere instelling kon worden verleend. 5 aanvra gen waren nog in behandeling. In 88 gevallen kon hulpverleening worden georganiseerd tot een totaal bedrag van Hieronder worden vermeld de instellin gen met het aantal gevallen, welke by het organiseeren van de hulpverleen ing heb ben samengewerkt, waaruit blijkt dat ook buiten den kring der samenwerkenden medewerking werd ondervonden. Leidsche Mij. van Weldadigheid ter voor koming van verval tot armoede (54), R. K.. I Par. Armbestuur en Ver. van H. Vincen- tius a Paulo (15). Diaconie der Ned. Herv. Gemeente (6). Oir. Wijkverpleging Le- I vendaal" (1). Ver. Wijk VIII der Ned. Herv. Gemeente (1), Vereeniging voor Vryz Her- j vormden (2), Diaconie der Rem. Geref. Ge- meente (5), Ver. tot verbetering van het lot der blinden Afd. Leiden en Hoofdbe stuur (1), H. G. of Arme Wees- en Kinder huis (1), de Commissie voor Maatschap pelijk Werk der Odd Fellows (1), R. K. Middenstandsver. „De Hanze" (1), Boeren leenbank (1), Gem. Commissie voor Maat schappelijk Hulpbetoon (10), Leidseh Borgstellingsfonds (9), Rijnlandsch Borg stellingsfonds (5), Coöp. Groentenveiling- vereeniging (1), Chr. Wijk vereeniging Wijk IV (1), Papefonds (2). Particulieren (19), Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden (20), terwijl de Commissie van Samenwer king voor Bijzondere Nooden in 85 geval len een bijdrage verleende. Handelsregister K. van K. Wijzigingen: 7295. C. Vreem. Leiden Mare 94. Rund-, Varkens- en Kalfsslagerij; fijne vleeschwaren. C. B. Vreem (H. V.) 5406. Naamlooze Vennootschap Gebroe ders van den Nouland. Voorhout, Prinsen- weg 3. Kweeken van en de handel in bloembollen enz. Uittr. Dir.: Th. P. van den Nouland, Voorhout. Uittr. Comm.: P. van den Nouland, Voorhout en L. W. van Schie Wzn., Noordwijk. N. Dir.: J. M. van den Nouland Pzn., Voorhout en J. P. van den Nouland Th. Pzn., Voorhout. N. Comm. J. J. van den Bosch, Sassenheim. 489. Naamlooze Vennootschap Boek drukkerij voorheen L. van Nifterik Hzn., Leiden, Kaiserstraat 9. N. Comm.: Ir. A. A. Mussert, Utrecht. In de gisterenmiddag gehouden vergade ring van aandeelhouders der N.V. Stoom- Zeep-, Eau de Cologne- en Parfumeriefa- briek v.h'. Sanders en Co., werd de balans en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1938 goedgekeurd. De heer mr. 'A. J. N. M. Struycken werd als commissa ris herkozen. Gisterenavond gaf de Damesklas der Burgerzangschool, dir. de heer P. de Rook, uit Leiden in de Centrale Ontspannings zaal van Endegeest een uitvoering. Mede werking werd verleend door mevr. A. Sirksde Bock aan den vleugel. Na de pauze vond een zangspel plaats van Hen- drika van Tussenbroek. Het geheel viel zeer in den smaak bij de vele aanwezigen. HAAGSCHE RECHTBANK. EEN REDACTEUR VAN „VOLK EN VADERLAND" VEROORDEELD. Wegens beleediging van de Joden. Voor de Haagsche rechtbank heeft zich te verantwoorden gehad de 44-jarige re dacteur-kunstschilder van „Volk en Vader land" M. M. Aan hem was ten laste gelegd oeleediging van een volksgroep in casu de Joden. Verdachte had erkend het artikel onder den titel „Oorlog dreigt" te hebben laten p.aatsen, maar vond het niet beleedigend voor de Joden. De Officier van Justitie, mr. N. S. Hoek stra, was echter een andere n^ening toe gedaan en achtte het bedoelde artikel, al thans eenige zinsneden, wel degelijk belee digend en had een geldboete van 200. subs. 100 dagen hechtenis geëischt. De rechtbank uitspraak doende veroor- atelde verdachte tot een geldboete van 25.— subs. 25 dagen. 'ERNSTIGE AANRIJDING TE LEIDEN. Op 24 Novembei van het vorig jaar heeft er op het kruispunt Jan van Hout kadeBoisotkadeDoezastraatHeeren- stiaat te Leiden een ernstige aanrijding plaats gevonden tusschen een auto, be st turd door verdachte, de aannemer D. de G. te Moercapelle en een motor, bestuurd door F. Heybroek te Leiden. De aanrijding had nogal ernstige vormen aangenomen doordat een duopassa.gier van den heer Heybroek, dr. S., uit Middelburg, van de duo geslingerd werd en door den val een hersenschudding en schedelbreuk had opge let pen, waardoor levensgevaar was ont slaan. De Officier van Justitie had tegen ver dachte een geldboete geëischt van 100 subs. 50 dagen. De uitspraak werd hedenmorgen een geldboete van 50 subs. 25 dagen. Vraag: omtrent de toegangskosten van „Artis" op Hemelvaartsdag en andere Zondagen. Antwoord: 75 cent. Slechts in de maand September reducties. Vraag: de uitslag van de Prov. Staten verkiezing te Benthuizen. Antwoord. Uitgebracht werden op lijst S.D.A.P. 35, R.K. Staatspartij 10, Anti- Rev. 67, Christ.-Hist. Unie 41, N S B. 32, Lib. Staatsp. 17, Vryz. Dem. 11, Staatk. Geref. 193, Herv. Geref. 41, Christ Nat. Actie 3. Vraag: 1. Mag een soldaat links schieten? 2. En is hij daartoe verplicht? Antwoord: 1. Alleen als blijkt dat hij onmogelijk anders kan schieten, wordt het toegestaan, maar dan ook, slechts in de uiterste noodzakelijkheid. 2. Neen! LEIDEN - Geslaagd: candidaatsexamen Rechten: de heer H. J. Witkam, Kloetinge. K Binnenland Benoeming burgemeester Bij K.B. van 10 Mei 1939, is met ingang van 1 Juni 1939, benoemd tot burgemees ter der gemeente Geidrop: K. L. H. van der Putt. De heer van der Putt, die sinds 1933 lid van de Tweede Kamer is, werd 17 Decem ber 1887 te Stratum geboren. Hij bezocht de H.B.S, Handelsschool te Katwijk en was daarna in het buitenland in den handel werkzaam, tot 1909, toen hij werd opgenomen in de firma van der Puit en de Vlam te Eindhoven, waar de heer van der Puit thans nog woonachtig is. In 1919 stichtte hij het verbond van si garenfabrikanten in België, terwijl hij in 1924 het Aig. Chr. Verbond van Werk gevers in Antwerpen heeft opgericht. Voorts werd de heer van der Putt in 1922 lid van de Kamer van Koophandel voor Oost Noord-Brabant, in 1924 lid van de commissie van deskundigen voor den taoakaccijns, in 1928 voorzitter van de Ned. R.K. Vereeniging van Sigarenfabrikanten en in 1929 lid van den Raad van Toezicht op de R.K. Handelshoogaschool te Tilburg. Sedert 1933 is de heer van der Putt voor zitter van de Vereeniging van Katholieke ziekenhuizen en van 1934 af heeft hij zit ting als lid van den Nijverheidsraad. Buitenland NORMALE BETREKKINGEN TUSSCHEN HONGARIJE EN SLOWAKIJE. HERSTELD. BRATISLAWA, 11 Mel (A. N. P.) Van daag zijn de normale diplomatieke betrek kingen tusschen Slowakije en Hongarije hersteld door de benoeming van dr. Spi- siak tot gezant van Slowakije te Boedapest. HET DRAMA VAN EEN VERDWENEN DRAKENTROON. NEW YORK, 11 Mei. (A. N. P.). De vroegere drakentroon van het keizerlijke China, welke in 1937 tijdens den op- marsch der Japan mezen uit Peking was meegenomen en krachtens een overeen komst tusschen mevfouw Theodore Roose velt Jr. en Mevr. Tsjang Kai Sjek op de wereldtentoonstelling te New York zou worden geëxposeerd ten bate van het fonds voor Chineesche oorlogsslachtoffers, zou op reis van Amsterdam naar New York spoorloos verdwenen zijn. Mevrouw Roosevelt had de mededeeling ontvangen, dat de troon, die, naar het heette, voor twee millioen dollars verzekerd zou zijn, en die destijds over Siberië naar Nederland vervoerd was, met het Ne- derlandsche s.s. „Zaandam" van de Hol- iand-Amerika Lijn in New-York zou aan komen. Toen men, na aankomst van het schip, de lading onderzocht, bleek de troon er niet bij te zijn en gisteren heeft mevr. Roosevelt aangifte van de vermissing ge daan bij het federale bureau van onder zoek. Urenlang heeft men in de grootste op winding verkeerd, totdat Woensdagavond de verdwenen Chineesche keizerstroon plotseling teruggevonden werd. Hy werd ortdekt in een g'rooten kist, welke op de kade stond, en waarnaar niemand had om gekeken. De kist was geadresseerd aan een professor in Californië. Het kostbare voorwerp, dat, naarpthans blijkt, in Am sterdam voor 30.000 gulden verzekerd was, is dus terecht, een aanvankelijk zeer raadselachtig geval "heeft hiermede zyn nuchtere ontknooping gevonden. NIEUWE ANTI-SK.MIETISCHE ONLUSTEN TE BRATISLAWA. BRATISLAWA, 11 Mei. (A. N. P.). Te Pratislawa hebben zich opnieuw antise mitische onlusten yporgedaan. Duitschers en Slowaken hebben het internaat van Joodsche studenten aangevallen en ver nield. De bewoners werden de geheele stad doorgedreven naar het oude Ghetto. Hier barricadeerden de aanvallers de straten en riepen hun slachtoffers toe: „Hier moet jullie blijven, vuile Joden." De politie heeft htiiszocking verricht In de door Joden bewoonde huizen en 142 Joden zijn gearresteerd wegens „deviezen- delicten". WAT IN DE VRIJE STAD NIET GEZEGD MAG WORDEN. DANTZIG, 11 Mei. (A. N. P.). De 44-jari- ge onderwijzeres Clara Grincel is door de rechtbank van Dantzig tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens belee-* öiging van den Fuehrer. Zij zou zich in het bijzonder hebben verzet tegen de religieuse politiek van het nationaal-socialisme en zi: zou gezegd hebben, dat het geld van de kerken door den staat werd gestolen cn dat de geestelijken werden mishandeld. Zij beeft deel uitgemaakt van den nationaal- socialistischen bond van onderwijzeressen doch is hier onlangs uit verwijderd. VLUCHTELINGEN OP WEG NAAR LENINGRAD. MARSEILLE, 11 Mei. (A. N. P.) Aan boord van het schip „La Moriciere" zijn Pi» Spaanrche vluchtelingen uit Oran aan gekomen. Onder hen bevinden zich de vroegere minister van onderwijs. Jezus hernandez en kolonel Galan. De vluchte lingen zullen naar Havre gebracht worden, waar zij zich aan boord van een schip, dat naar Leningrad gaat, zullen begeven. STAATSSECRETARIS BRINKMANN WEGENS ZIEKTE OP WACHTGELD. BERLIJN. 11 Mei. (A. N. P.). Hitler heeft den staatssecretaris in het Riiksmi- risterie van Economische Zaken, Brink- mann, die sinds eenigen tijd met ziekte verlof was, op wachtgeld geplaatst, en ont heven van zijn functie als lid van het di rectorium der Rijksbank, daar zijn gezond- 1 eidstoestand uitsluit, dat hij binnen af- zienbaren t.#" zijn werkzaamheden zou kunnen hervatten. GEVECHT TUSSCIÏFN GENDARMEN EN COMITADJI'S. BOEKAREST. 11 Mei. (A. N. P.). Vol gens nog niet officieel bevestigde geruch ten zouden 23 Bulgaarsche comitadji's, die n het geheim de Roemeensche grens zou den hebben overschreden om gewapende overvallen te plegen in het district Duros toren in de Dobroedsja door Roemeensche gendarmen zijn gevpngen genomen. Terwijl rnen hen naar de gevangenis van Kon- ftandza voerde, werd het geleide overval len en de gevangenen poogden te ontvluch ten. De oendarmen zouden hierbij twintig comitadji's hebben gedood, terwijl de drie overigen er in slaagden te ontkomen. Men hoopt, dat hierdoor een einde komt aan het optreden van de comitadji's tegen zekere Roemeensche notabelen in het grensgebied. In het bijzonder tegen het eigendom en den persoon van den beken den Roemeenschen vliegtuigbouwer Zam- firescu. NAZI ACTIVITEIT IN LITAUEN. KAUNAS. 11 Mei. (A N. P.). Tien nat. socialisten alhier zijn beboet omdat zij een verboden vernedering van ongeveer 7'J leden van het Duitsche „Kulturver- band" in Litauen hebben bijgewoond. In de vergadering, welke door de politie ont dekt werd. werd de politieke ontwikkeling cedert de afscheiding van het Memelgebied besproken en werden nieuwe instructies gegeven aan de leden van het „Kulturver- tand" voor uitbreiding der nazi-activiteit in Litauen. De vergadering werd besloten rnet het „F^rst Wossel-lied" en het roepen van „Heil Hitier". BENES HOOGLEERAAR TE LONDEN. CHICAGO, 11 Mei. (A. N. P.). Benes heeft medegedeeld, dat hij het aanbod van een leerstoel irt de sociologie aan de uni versiteit van Londen met ingang van Ja nuari a.s. heeft aanvaard. LEIDEN, 10 Mei. Groentenvelling. Per 100 kg.: prei 7.40—11.90, kroten, gekookt 47, andijvie f 515. slu 7—13, snU- boonen f 60—82. peulen 46—62, witlof 2631, postelein f 818, spinazie 2.50 - 5.00. per 100 stuks: komkommers f 4.00 -10.80, bloemkool 828, salade f 1.20— 3.60, per 100 bos: pieterselie 1.503.60, radijs 0a.6Ul.OOi selderie 30—80 cent, uien 0.701.00, peen 320, rabarber 1.504 70 en raapstelen 4070 cent. GOUDA, 11 Mei. Vee. Aangevoerd in to taal 2048 stuks, waarvan 58 slachtvarkens vette 2223 cent per pond levend met 2 pet korting; 431 magere varkens 1 25—35 92t biggen 1015, Geldersche biggen f 1417, 4 runderen 175235; 188 nuch tere kalveren 4—7, 2 schapen, 388 lam meren 5—8 en 51 bokken of geiten f 25 per stuk. Handel alle soorten matig. Kaas. Aanvoer 285 partijen. Prijzen le kwal. met rüksmerk 21—23, 2e kwal. 1920 per 50 kg. Handel matig. Boter. Aanvoer 508 ponden. Goebo- ler 6570 cent en weibotcr 5560 cent pei pond. Eieren. Aanvoer 212.000 stuks. Prijzen: kippeneieren 3.15—3.45 en eendeneieren 2.603.00 per 100 stuks. Handel matig. DELFT, 11 Mei. Vee. Aanvoer: 215 paar den en 1 veulen, 220 nuchtere kalveren, 287 magere varkens, 60 schapen of lamme ren 2380 weidelammeren en 9 geiten of bokken. Prijzen: kalfkoeien 150290, va rekoeien 80200, nuchtere kalveren 4 -15, magere varkens 16—40, biggen 8 16, schapen met lam 18—20, weidelam meren 48.50, geiten of bokken 3—9 pei stuk, rundvleesch 72, 62 en 50 cent per kg. slachtgewicht. Boter. Aangevoerd 40 achtste en 7 zes tiende vaten boter, wegende totaal 870 kg. Prijzen f 1 27 K1.45 per kg. Handel vlug. KATWIJK a. d. RIJN. 10 Mei. Groenten- veiling. per 100 kg.: late aardappelen 4 —4.75, prei 11—13.30, kroten f 1.00— 1.50, waspeen 1519. spinazie 2.50 4.25, per 100 stuks: sla 1 3.90—4.60. per 100 bos: radijs 80—90 cent, rabarber 3 30— 4 50, raapstelen 4065 cent. BOSKOOP, 11 Mei. Bloemenveiling. Rozen per bos van 10 stuks: Pech told 40 54 cent, Wendland 25—50 cent, Hadley 27 —53 cent, Briarclif 2335 cent, Butterfly 3046 Cent, Steward 40—56 cent, Rosalan- d:a 4060 cent, Florex 3050 cent, Vier- iarden 30—55 cent. Aug. Noack 25—32 cent Eise Poulsen 30—36 cent, Elle Poulsen 25 40 cent, Rosa Mundi 80—115 cent, Mevr. v Straaten van Nes 1015 cent, Ingar OhL son 2546 cent, Rhod. 1220 cent, La- LEIDEN. Geboren: Willem Daniël z. van W. Ouwerkerk en E. L. Kle(jn Johanna d. van M. v. d. Haven en H. J. v. d. Linden Hendrik Leendert z. van L. Noort cn J. Beuer Petrus Paulus Cornelis Maria z. van W. de Wildt cn A. J. Mai Corne lia Pieter x. van J. C. Noordermecr cn P. M. Slobbe Wilhelmina d. van W. Smit er A. v. d. Zwan. Ondertrouwd: L. Algrn Jm. 28 j. en L. de Brugn jd. 23 J. W. Buizen jm. en P. C. Bentvelzen jd. Getrouwd: S. J. Anes jm. cn E. de jong jd. J. II. v. Assen jm. en T. Geskus jd. P. M. Bodjjn jm. D. Ravensber- gen jd. J. Bravenboer jm. en W. A, v. Benten jd. J. N. Crama jm. en J. den Outer jd. A. J. Erades jm. cn M. J. Ver hoeven jd. J. Haasbeek jm. en P. A. v. Loon gesch. C. de Horn jm. en B. Hoog kamer jd. D. J. Mieremet jm. en D. Beekman jd. G. Philippo jm. en J. Klein jd. L. J. J. Prenen jm. en H. A. M. Han sen jd. J. Regeer jm. en S. v. Heusden jd. J. J. v. Rooden jm. cn A. v. d. Mark jd. M. Sierat jm. en S. Blok jd. J. J. v. Tongeren jm. en A. G. Leugering jd. A. B. v. d. Meer jm. en W. B. Stipdonk jd. P. J. v. Huis jm. cn E. v. Ark jd. J. C. Heintz jm. cn W. A. v. Hartevelt jd. A. v. Deursen jm. en E. M. Plu jd. N. C. J. v. Valdercn jm. en J. Verschoor jd. J. H. v. Maanen jm. en J. v. Klave ren jd. Overleden: A. Nederlof z. 23 j. J. Siera wedn. 87 j. D. v. d. Wiel vr. 80 j. G. M. Stoppel hsvr. van J. Paling 56 jaar. thyrus 8 cent, Clematis Prins Hendrik 1.10—1.50. VINKEVEEN, 10 Mei. Groentenvelling. Postelein f 1419, spinazie 2.503.75, peulen 3440, stoofsla f 5.006.60 per 100 kg.; kropsla 1.20—4.10, kaskomkom- mer5 812 per 100 stuks, rabarber 3—7, en radijs 60—80 cent per 100 bos, aard beien 2326 cent per doosje, raapstelen 0.901.00 per 100 bos, violen 40 cent per bak. LOOSDUINEN, 10 Mei. Groentenvelling. Bloemkool le soort 1524, 2c soort f 7— 17, ka'komkommers le soort 8.201Q.90, 2c soort 6.90—8.70, 3e soort 6.10—7.80, rij komkommers le soort 7—0, 2e soort 56, gele komkommers f 12. perziken le soort 18—19. 2es soort 13—14. 3e soort 910 per 100 stuks, meloenen 0.90 1.55 per stuk; snyboonen f 78. tomaten A 4555, idem B 36—39, idem C 47 53, idem CC*3243. idem bonken 27 40 per 100 kg.; postelein 0.751.05 per 6 kg., spinazie 10—18 cent per 4 kg.; salade Ie soort 2.10—3.60, 2e soort 1 00—2 20 per 100 krop; peen le royort 18—25, radijs 0.601.50. raapste'cn 0.500.60, kervel 1.80, rabarber 3.10—4.90. selderie 1.30 1.50. pieterselie 1.60 per 100 bos; prei 15—18.50. andijvie 14—10.75 cn kom- kommerstek 4—15 per 100 kg., stoofsla 2461 cent per 0 kg. Pepers 2 20—2.60 aardappelen 1113 per 100 kg„ kippen eieren 3 90—4.20 per 100 stuks. VOORSCHOTEN. 11 Mei Vrije veiling. Prijzen: kippeneieren 3.30—3.90, eenden eieren 2.803.00 per 100 stuks, kippen 4060 cent, konijnen 3090 cent en dui ven 101-2 cent per stuk. Veiling V. P. V. Prijzen: kippeneieren 2.803.90, ganzeneieren 3.003.50 per 100 stuks, hanen 30 cent, konijnen 3270 cent, duiven 19 cent en kippen 4070 cent per stuk* BODEGRAVEN, 10 Mei Eierenvriling. Aanvoer 17507 stuks. Prijzen kippeneieren wit 3.103.40, bruin 3,40- 3.70 en eendeneieren f 2.203.00 per 100 stuks. LEI DSC!! EN DAM, 10 Mei. Groentcnvei- Hng. Eng. komkommers le soort S 9 50 11.50, 2e soort 7.509.50, 3e soort f 5.00 7 80, gele komkommers le soort f 9 20—12. 2e aoort 6.509.80, 3e soort 4.80- -6.20. kropsla le soort 2.104.00, 2e roort 1.00 1.80, stoofsla 512 cent, peen f 1419.50, bloemkool le soort 1828, 2e soort 10 17, uitschot 510, tomaten midd. 23 —25.10, gr. ronden 22—25, 2e soort 21.50 —24.50, 3c soort 1720.50, bonken 20 23, andijvie per kg. 8—16 cent, postelein 14.5016 20, spinazie per 4 kg. 1016 cent, raapstelen 0 401..00, rabarber per 100 bos 3.80—600, radijs 0.60—1.20, ptei 12—16. selderie 0.40—1.20. ZOETER31 EER, 10 Mei. Eierenveillng. Aanvoer 16500 stuks. Prijzen: kippeneieren 3 204a.l0, eendeneieren 2.50—2.90, gan zeneieren 8.en kalkoeneieren 6.50 per 100 stuks. In verband met invoering zo mertijd zal de veiling vanaf Woensdag 17 Mei e. k. om 7 30 uur aanvangen. NIEUWKOOP, 10 Mei Eieren. Aan voer 10200 eieren. Prijs f 2.803.40 per 100 ROELOFAREND8VF.EN, 11 Mei. Groen tenvelling. Aardbeien 2534 cent per doosje, rin 1.203.60 per 100 krop, peu len 2.00—2.D0 per 10 pond. spinazie 2.5 cent en andijvie 6 cent per kg. LEIDSCHKNDAM. 10 Mei r;!erenvelling Café „Het Wapen van Veur". Aangevoerd: 31017 kippeneieren 3.20—3.80r 1500 hen- neneieren 2.90--3.20, 300 eendeneieren 2.903.00, 31 ganzeneieren 8.00—8.50 per 100 stuks. 217 kippen 10—90 cent, 60 konijnen f 0.40—1.60 en 15 duiven 10—25 cent WI8SELNOTEER1NGEN (AM«Ti "IlAM) Londen 8.72S/4 Berlijn 71.73 Parijs 494 Brussel Sl.70 Zwitserland 4189 Kopenhagen 39.05 Stockholm 45 05 Oslo 43.87 New York

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1939 | | pagina 3