VRIJDAG 2 DECEMBER 1938 30ste Jaargang No. 9199 9e. Geki&eheSoii/Ya/nt Telefoon: Redactie 15. Telefoon: Administratie 935. DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Adv. en Abonn.-tarieven zie pag. t Giro 103003. - Postbus 11. V Door Roomschen geest besmet? De „Avondpost" van gisteren reageert op wat wij hebben geschreven inzake haar houding ten opzichte van de actie voor een hieuwe gemeenschap, waarvoor van katholieke zijde het initiatief is genomen. Wij hebben 't, zooals men zich herinnere, betreurd, dat de „Avondpost" die nieuwe gemeenschap a priori verwerpt, als onaan vaardbaar voor niet-Katholieken. Het blad beweert, zoo schreven we, zonder te b e w ij z e n, dat een door de Katholieken gedachte en gepropageerde nieuwe ge meenschap niet in samenwerking met an deren kan tot stand komen, omdat die nieuwe gemeenschap specifiek katho liek zal zijn. Gisteravond citeert de „Avondpost" wat wij schreven, n.l. dat het blad beweerde zonder tebewijzen, en roept dan ver baasd uit: Dit is toch wel heel zonderling. Wij hebben ons voor ons betoog beroepen op het exclusieve karakter van de ge- heele roomsch-katholieke beweging, die op letterlijk elk gebied nauwere samenwerking met anderen uitsluit en op geestelijk terrein pretendeert de eenige en volledige en onfeilbare waar heid te bezitten. Ziehier dan het bewijs, waarom wy vroegen, en dat het liberale orgaan reeds in zijn eerste artikel had gegeven. Maar het kan ons niet kwalijk worden genomen, dat wij in dat „beroep" geens zins eenige argumentatie kunnen vinden, omdat wij pretendeeren, dit met abso lute stelligheid te beweren ergeen ar gumentatie in ligt. Wij hopen, dat aan de scherpzinnige re dactie van de „Avondpost" gemakkelijk te kunnen duidelijk maken. De Katholieken zouden door „haar gees telijke exclusivismë en monopolisme" (ge citeerd uit het „Avondpostf'-artikel) niet de initiatief-nemers kunnen zijn voor een nieu we gemeenschap voor heel het volk. Maar wij vragen opnieuw: waarom dan toch niet? Als het waar zou zijn zóó geformuu- leerd, is het beslist niet waar! dat de katholieke beweging „op letterlijk elk gebied nauwere samenwerking met anderen uitsluit" moest men er zich dan niet over verheugen, dat de Katholieken nu dat standpunt-blijken te willen verlaten, om in samenwerking met anderen naar een nieu we gemeenschap te gaan streven. En waar om zouden dan „andersdenkenden" die samenwerking met de Katholieken niet willen, als zij geen enkel bezwaar aanvoeren, geen enkel bezwaar hebben tegen den zakelyken in houd van dat streven? Een exclusief karakter kan niet hinderlijk zijn voor samenwerking, waar dat karakter ophoudt exclusief te zijn! Dit over het „geestelijk èxclusivisme" van de Katholieken, hetwelk a priori een belet sel zou zijn voor samenwerking een be letsel voor hen, die beweren, krachtens hun beginselen, zélf smetteloos vrij te zijn van elk „geestelijk exclusivisme"!.... En wat het „geestelijk monopolisme" van de Katholieken betreft, waardoor zij op geestelijk terrein pretendeeren „de eenige en volledige en onfeilbare waarheid te be zitten" (ook niet in alle opzichten!) waar om zou daarin een werkelijk beletsel liggen voor samenwerking? Waarom? Kunnen twee menschen het niet met el kaar over belangrijke levensvraagstukken practisch eens worden, ook al zij n en b 1 ij v e n er veel belangrijke verschillen tussehen hen, ook al staan zij en blijven zij staan op verschillend princi- pieele standpunt? Zou de schrijver in de „Avondpost" mis schien niet 'ns willen overwegen, of hij niet reeds zelf besmet is met Roomschen geest, met het geestelijk exclusivisme en monopolisme van de Katholieken zóó zelfs dat hij in dit opzicht de Katholieken overtreft en overtroeft? De noodtoestand van de koude- grond tuinders Er gaat een kreet van het land over het land. Een kreet van duizende noeste harde wer kers, die uit de productiviteit van de bodem hun bestaan moeten zoeken, voor hun w en hun talrijke kinderen, maar het is er niet te vinden. Het zijn de z.g. koude- grondstuinders, die door de slechte prijzen der producten, al jaren in een erbarmelijke armoede leven. Sinds jaren hebben de producten geen loonende prijs meer kunnen halen door de sluiting der grenzen, voor de op „autarkie" ingestelde landen. De welstand, die hier weleer heerschte, nam van lieverlede af en regeert koning armoede in deze streken, zo rijk met kinderen gezegend. Sommigen zullen wellicht smalend lachen bij deze laatste zin, maar laat ze lachen. Wij weten, dat hier de natuurwetten nog worden ge ëerbiedigd ondanks de groote zorgen. Een beschamend voorbeeld voor hem, die hier over de spot drijven. Weet het publiek? dat het de goedkoope groenten eet ten koste van deze catagorie tuinders? Natuurlijk worden de producten gesteund uit het landbouwcrisisfonds op zeer minu tieus uitgewerkte richtprijzen. Uit zeer goede bron wordt nog gemeld, dat deze richtprijzen de kostprijs moeten benaderen. Dit klinkt als Hebreeuwsch in de ooren van deze tuinders, die maar al te goed weten, dat de steun, die zij krijgen, nog geen 65% van de kostprijs is. Wie het sprookje, dat de richtprijs zeer dicht den kostprijs benadert, in de wereld heeft geholpen, doet niets ter zake, maar de tuinder lijdt armoede, de vrouwen en kinderen vragen om brou en kleeding. Het zijn feiten, die wij in de ooren van onze volksverteegenwoordigers moeten schreeuwen, om de regeering op deze schromelijke toestanden te wijzen, en de Regeeringscommissaris te dwingen ten deze afdoende maat regelen te treffen, hetzij door verhoog de steunbedragen, hetzij door een bui tengewone steunverleening. De kleine tuinderssteunregeling, hoe goed op zich bedoeld, heeft nog groote hiaten en heeft voor vele tuinders een averechtsche uitwerking of zij komen met hun theoretisch berekend inkomen boven de norm van 1 9.plus kindertoeslag. De winter staat voor de deur met zijn schrik beelden van honger en koude. Indien het landbouwcrisisfonds geen steun meer kan geven, indien de kleine tuinderssteun de weg afsnijdt naar de ge meentelijke steunverleening of werkver schaffing, wie aanvaardt dan de consequen ties hiervoor? Er moet iets gedaan worden voor deze tuinders. De sociale rechtvaardigheid eischt het en wanneer dit niet langs de banen van een bestaande formule kan gaan, dan maar door een buitengewone maatregel, om die tuinders te steunen, die ook nog door misoogst het meest hebben geleden. Laten wij hopen, dat de Minister, in wien de tuinders zulk een groot vertrouwen heb ben, zyn houding zal bepalen ten opzichte van deze noodlijdende tuindersgroep. Een laatste woord nog aan de tuinders om hen te waarschuwen geen gehoor te geven aan de oproerkraaiende vedelaars, die natuurlijk weer zullen trachten munt te slaan uit deze toestand. Houdt U aan de richtlijnen van uw organisatie. Dat ziji uw parool!! DE DAG DER NATIONALE SOLIDARITEIT. Joden mogen er niet bij zijn. BERLIJN, 2 Dec. A.N.P.) Nadat den Jo den op den dag der nationale solidariteit reecis een verbod is opgelegd om hun wo ningen te verlaten, heeft de rijksminister van binnenlandsche zaken door een politie verordening de regeeringspresidenten in Pruisen, Beieren en in de Sudeten-Duit- sche gebieden, alsmede de autoriteiten ii de overige Rijksduitsche gebieden, den burgemeester van Weenen en den ryks- commissaris voor het Saargebied gemach tigd, Duitschen en statenloozen Joden op dien dag zekere beperkingen op te leggen, zooals het betreden van bepaalde wijken of het zich in het openbaar op zekere uren vertoonen. Overtredingen worden gestraft met een boete van max. 150 R.M. of met een max. hechtenis van 6 weken. ÓE WERELD IN VOGELVLUCHT SPAAK BIJ DEN KONING. BRUSSEL, 2 Dec. (A.N.P.) De Belgische koning heeft vanmorgen den minister-pre sident, Spaak, in audiëntie ontvangen, die hem rapport uitbracht van den politieken toestand. OVERSTROOMINGEN IN OOST- ANATOLIë. ANKARA, 2 Dec. (A.N.P.). Naar uit Oer- fa in Oost-Anatolië gemeld wordt, zijn daar door gezwollen bergbeken groote overstroomingen ontstaan. Verscheidene dorpen zouden zijn verwoest en talrijke slachtoffers zouden het leven hebben ver loren. BRUSSEL: Zwarte wolken hangen boven de Belgische regeering. Zij wordt aan twee kanten bedreigd. Vooreerst is er de kwes tie van den agent te Burgos. De meeste landen hebben een agent bij de rechtsche Spaansche regeering om hun handelsbe langen in dat toch zeer belangrijke deel van Spanje te behartigen. Nu Brussel daar ook toe besloten heeft, heeft de Spaansche regeering haar ambassadeur plotseling te ruggeroepen. Volkomen inconsequent, want tegenover de tientallen andere landen, die evenzoo gehandeld hebben, is van een der gelijke maatregel geen sprake geweekt. De v/ij ze waarop het vertrek van den ambas sadeur is geschied, n.L zonder het gebrui kelijke afscheid, is bepaald beleedigend, De bedoeling is duidelijk, het linksche !panje heeft zoo demonstratief mogelijk willen zijn met de bedoeling, den socialis- t^chen premier in moeilijkheden te bren gen. Maar juist door die grofheid is de kans groot, dat Spaak de gematigde par tij genooten mee zal krijgen. Aan den anderen kant is een diepgaand meenigsverschil gebleken in den boezem der regeering zelf, wat betreft de econo mische politiek. Hier loopt de scheidings- tusschen Katholieken en Liberalen. Het zou waarlijk geen, wonder behoeven te ziin, wanneer vanavond het kabinet-Spaak demissionair was. Naar verluidt, zou het kabinet gisteren reeds zijn ontslag hebben aangeboden, als men koning Leopold had kunnen bereiken. PARIJS: De Fransche bladen protestee- ren eenstemmig tegen het incident in de Italiaansche Kamer van Afgevaardigden, waarbij geroepen werd: „Corsica, Tunis en Savoye". Het is thans wel duidelijk, dat het hier een georganiseerde demonstratie betreft, welke ten doel had om een cam pagne in te zetten tegen het „onrecht", dat in 1881 jegens Italië zou zijn gepleegd, toen Frankrijk Tunis bezette. In verband met het bezoek van von Ribbentrop aan Parijs vraagt men zich thans af, of Duitsch- land Italië ook in deze eischen zal steu nen. Zoo schrijft de Berlijnsche correspon dent van de „Journal": „Als de Duitschers Iverkelijk vastbesloten ziin, de eventueele- eischen van Italië van Mussolini ten aanzien van Fransche ge bieden te steunen, welke waarde kan dan gehecht worden aan de verzekeringen, die men ons wel op kwistige wijze wil geven in de verklaring inzake de waarborging der grenzen en non-agressie, welke von Ribbentfop Dinsdag a.s. te Parijs zal ko men onderteekenen? „Het is van belang, dat aan de Duit- schers ronduit wordt gevraagd, zich nader te verklaren, alvorens over te gaan tot or.derteekening van een document, ten aanzien waarvan wij wel recht hebben te eischen, dat wij er de juiste waarde van weten. Keurt Duitschland de Italiaansche eischen ten aanzien van Tunis goed? Dat is de vraag en hierop zal men ons moeten antwoorden." WAT ANDERE BLADEN VERBODEN WEDSTRIJD De Avondpost schrijft: De heer Karei Lotsy, de voetbal-autori teit, wordt in Duitschland geprezen. Immers: hij heeft verklaard het besluit van bur gemeester Oud te „betreuren", omdat de sport niets met politiek te maken heeft. Op grond van dit kletspraatje noemt het Duitsche Nieuwsbureau hem „een fair sportman". Natuurlijk. Maar wij „betreuren" die uitlating van den heer Lotsy, die geen enkele aanleiding had aldus zijn vaderland te bejegenen. De heer Lotsy, die blijkbaar alleen maar voet bal ziet, had moeten begrijpen, dat het be sluit van burgemeester Oud niet door poli tiek is ingegeven, al schrijft het Duitsche Nieuwsbureau natuurlijk dat hij handelde onder pressie van Joden en Marxisten. In de beschikking van den burgemeester wordt als eenig maar afdoend motief ge noemd: de handhaving der openbare orde. Dit is duidelijk. De burgemeester staat voor grooter verantwoordelijkheden dan de heer Lotsy, en het lichtvaardige oordeel van dezen voetbal-leider, als zou de poli tiek in de sport zijn gehaald is grievend voor mr. Oud. De heer Lotsy, die graag spreekt, had ditmaal eens een wacht voor zijn lippen moeten zetten. Het malle en onoprechte van de situatie is dit, dat de heer Lotsy (die den Duitschers nota bene in den mond gaf, dat ze schade vergoeding kunnen vragen!) wordt toege juicht door de Duitsche pers, terwijl in Duitschland alles, ook de sport, is verpoli tiekt. De bedreiging, dat Duitschland wel eens de sportbetrekkingen zou kunnen afbreken, laat ons koud. En ons niet alleen. L.v. GEELEN, Haarlemmerstr. 55, Tel. 1593 Leiden PATER AEMILIANUS VAN HEEL. t Bij de familie hier te lande is bericht ontvangen, dat de weleerw. pater Aemilia- nus van Heel O.F.M. in China, prefectuur Kianglchow, op 8 October j.l. is overle den. Pater van Heel werd in 1907 te Leiden geboren, studeerde bij de Paters Francis canen en werd 26 Maart 1933 te Weert priester gewijd. Op 17 April van dat jaar droeg hij te Amsterdam, waarheen zijn ouders verscheidene jaren geleden reeds verhuisd waren, in de Mozes- en Aaron- kerk zijn eerste plechtige H. Mis op. Dadelijk na zijn priesterwijding werd pater v. Heel bestemd voor de missie in China. OUD-BRIGADIER JAN DE HAAS t Gistermiddag is plotseling overleden de heer Jan de Haas, oud-brigadier van po litie te Leiden. Jan de Haas was gisteren naar Warmond geweest en toen hij terugkeerde werd hij op den Zijldijk door een hartverlamming ge troffen, waarbij de dood onmiddellijk in trad. De thans overledene kwam op 4 Februari 1905 in dienst bij de Leidsche politie en werd op 1 Maart 1935 tot brigadier bevor derd. Op 4 Februari 1936 kreeg hij wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd eervol ontslag uit den dienst. POSTUME EERING VAN KEMAL ATATURK. ANKARA, 2 Dec. (A.N.P.) Binnenkort zal in de nationale vergadering een wets ontwerp worden ingediend tot eering van Kemal Ataturk. Het wetsvoorstel behelst de volgende punten: 1. Kemal Ataturk zal eeuwig afgevaar digde zijn van Ankara in de nationale ver gadering. 2. Zijn zetel in het parlement zal nooit aan iemand anders worden overgedragen. 3. Tijdens de bijeenkomsten van het Huis zal de naam van Ataturk het eerst worden afgeroepen en alle afgevaardigden zulen opstaan en „present" antwoorden. Dit nummer beslaat uit vier bladen. VOORNAAMSTE NIEUWS Buitenland Diplomatieke breuk tussehen Brussel en Barcelona. (2de blad). Oneenigheid in den boezem der Belgi sche regeering over het economisch beleid* <2de blad). De raddraaiers der Fransche staking krijgen ontslag. (2de blad). Het probleem der Duitsche Joden. (2de blad). De Italiaansche aanspraken op Tunis. (2de blad). Von Ribbentrop Maandag a.s. naar Pa rijs. (2de blad). In Amerika is een trein op een autobus met schoolkinderen ingereden. Zes-en-twin tig slachtoffers. (2de blad). Binnenland In de Missie van China is overleden de weleerw. pater Aemilianus van Heel O.F.M. (1ste blad). De behandeling van de Onderwijs-begroo- ting in de Tweede Kamer. (2e en 1ste blad) WIJ GEVEN VANDAAG O.M.: Een beschouwing over de veel-besproken film Sneeuwwitje. (2de blad). Het slot-artikel van onzen medischen medewerker over Kleuterzorg (2de blad). Een beschouwing over den toestand, waarin de koude grond-tuinders verkceien. (lste blad). Een bezoek aan het nieuwe Raadhuis te Alphen aan den Rijn. (4de blad). Tweede Kamer STEMMINGEN BIJ ONDERWIJS Een curieus geval. De Tweede Kamer heeft gistermiddag het amendement-Moller, om art. 41 der On- derwijsbegrooting met f 1 te verhoogen, teneinde uit te spreken, dat de Kath. Eco nomische Hoogeschool te Tilburg in prin cipe recht heeft op subsidie, met 4746 stemmen aangenomen. Vóór het amendement stemden de R.K., A R., en de Chr. Democraten. Bij deze stemming deed zich het merk waardige geval voor, dat de heer Drees vergeten had de presentielijst te teekenen en dus niet kon meestemmen. Was dit wel geschied, dan zouden de stemmen hebben gestaakt omdat dè heer v. d. Brule (R.K.) bij vergissing tegen had gesteld. De heer Bierema (Lib.) verscheen te laat Jn de Kamer om aan deze stemming deel te nemen. Toen daarop de tweede helft van het amendement in stemming kwam, n.l. om een ander artikel met f 1 te verminderen, staakten de stemmen (4747). Thans stem de de heer v. d. Brule vóór, de heeren Drees en Bierma tegen. Hierover is heden overgestemd. Thans echter staakten de stemmen weer, en wel op 4545, zoodat de post, die dr. Moller op de begrooting wenscht te bren gen, niet is aangenomen. (In tweede stem mingen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen als de stemmen staken). De H.B.S. te Leeuwarden. Bij de verdere stemmingen heeft de Kamer het amendement-Moller op art. 66, om niet over te gaan tot oprichting van een afd. A. aan de Rijks H.B.S. te Leeu warden, met 5836 stemmen aangenomen. De Technische Hoogeschool. Vervolgens heeft de Kamer art. 40 der begrooting 20.000 voor economische on derzoekingen aan de Technische Hooge school te Delft met 5242 stemmen ver worpen! De Onderwijsbegrooting is hedenmid dag met 6130 stemmen door de Tweede Kamer goedgekeurd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1938 | | pagina 1