DINSDAG 16 AUGUSTUS 1938 DE LEIDSCHE COURANT DE „AFGEVAARDIGDEN" VAN LISSE'S TOEKOMST BEGROETEN DEN JUBILEERENDEN PASTOOR MET BLOEMEN, WELKE HEM MILD WORDEN TOEGEWORPEN. gesteld om deze feestelijke intocht op te luisteren. Daarachter volgde een stoet van ruim honderd bruidjes in vijf groepen ver deeld, iedere groep getooid met bloemen en linten in eigen kleur. Achter de bruidjes reden de koetsen en de volgauto's met de leden van het feest-comité en de stoet werd gesloten door een zestal ruiters zoo als aan het hoofd van de stoet. Jammer dat ce lucht dreigend bewolkt was en de Augustuszon het spel van licht en kleur niet kwam verhoogen. Gelukkig echter bleef het bij dreigen en hebben de duizen den, die langs den weg geschaard stonden, ongestoord kunnen genieten van den aan blik der fleurige stoet. Bij het kerkgebouw aangekomen for meerden de bruidjes een haag tot aan het priesterkoor, waarlangs de jubilaris op ging naar het altaar, terwijl koor en pa rochie uit volle borst een welkostlied zong. Hierna celebreerde de Jubilaris een plech tig lof, waarbij hij werd geassisteerd door den weleerw. heer H. Steur als diaken en den eerw. heer Th. v. Velzen. student te Mill Hill en zoon der parochie als sub diaken. Na het Lof trok de verlichting van de feestelijk versierde tuin van de pastorie nog veel belangstelling, hoewel die verlichting eigenlijk c! nde voor de aubade, die op 15 Augustus des avonds na het Lof zou wor den gebracht. Zondag. In den zonnigen morgen waait de wind over de vlakte. De grashalmen buigen en het water rimpelt. De vlaggen waaien vroolijk voor de gevels. De klokken luiden. De kerkdeuren staan uitnoodigend open en naar buiten straalt de vreugde van veel bloemen en licht binnen de helder witte kerkmuren. De kerk is nu alleen maar wit en goud en daarbinnen stroomen de menschen. De kunstzinnige handen van den heer Jagers hebben 'n versiering ontworpen en aangebracht, welke uitmunt door stijl en smaak. Langs de muren tusschen de ven sters zijn witte gladiolen aangebracht met geel-wit doek gedrapeerd. Tusschen de pi laren hangen van voren tot achter in de kerk korven met bloemen, alleen geel en wit en opgesierd met groen: witte gladio len, gele en witte chrysanten, overhan gend in milden overvloed. Lager, rond ce pilaren, staan vazen witte gladiolen en boven het priesterkoor hangt een mand vol van overvloed aan witte leliën. De afsluiting van het zangkoor gaat geheel schuil achter witte gladiolen. Het altaar is versierd met enkel witte bloemen, pal men en licht. Kan men schooner de rein heid en zuiverheid van het priesterschap verzinnebeelden dan met dezen overvloed van witte bloemen en groen, natuur in ongerepte schoonheid, welke deze jubilaris juist zoo lief heeft? Om tien uur is de kerk tot de laatste plaats gevuld en vangt het H. Misoffer aan, opgedragen door den jubilaris. De dank voor veertig jaren priesterschap. De jubilaris wordt daarbij geassisteerd door kapelaan H. Steur uit Rotterdam als diaken, kapelaan S. Mol uit Haarlem als sub-diaken en den zoon der parochie Th. van Velzen, student van Mill Hill, als ceremoniarius. Door het koor wordt onder leiding van den heer C. Oudshoom als dirigent de 4- stemmige Mis: „In honorem Sanctae Trini- tatis" gezongen. De feestpredicitie wordt gehouden dooi den weleerw. heer H. Steur, die als .tekst bad gekozen de woorden: Non vos delegisti Me, sed Ego delegi vos. Niet gij hebt mij uitverkoren, maar ik heb U uitverkoren. Vandaag, aldus vangt de gewijde rede naar aan, wordt er een feest gevierd, om God te danken voor de weldaden van veer tig jaren. Niet om trotsch daarop terug te zien, zooals een veldheer ziet naar het gebied, dat hij veroverd heeft, maar in een stil beschouwen van God's werk in de zielen. Het is het stil bezien van God's leiding in de menschenzielen. God immers heeft dezen jubilaris uitverkozen, God steunde hem en stortte de genaden als in bundels over zijn leven. God maakte hem tot Zijn medewerker, tot de uitdeeler van Zijn genadegaven. God was het. Hij wees den weg, Hij bracht de zondaars en de zoekers tot hem, Hij maakte de harten cntvankelijk. De jubilaris deelde uit wat de Meester hem gaf uit te deelen. Daarom he den een stille, bevende dankzegging. Veer tig jaren dag aan dag heeft God gehoor zaamd aan zijn woord. Veertig jaren lang heeft de jubilaris gesproken over den he mel, heeft hij gevochten tegen zonde en hel. Veertig jaren lang heeft hij getroost, geofferd, geboet en gebeden. Hoeveel men schen heeft de jubilaris in die jaren ont moet, menschen van allerlei soort en aard, maar allemaal zielen, soms afstootend, soms meelijwekkend en midden daartus- schen hijzelf als een afgezant van God, die licht, vertroosting en zekerheid bracht. Veertig jaren lang heeft hij iederen dag genade afgesmeekt voor de zielen, welke hij dien dag zou ontmoeten. Hij heeft God laten werken door middel van zich zelf, maar God heeft alles uitver koren: hemzelf, het werk, de plaats, waar hij zou werken, gezondheid en ziekte, suc ces en mislukking en tegenkanting, vrien den en vijanden en het was dus goed. Daarom valt er slechts dankend neer te knielen voor de genaden, welke hij gedu rende veertig jaren mocht uitdeelen. Het is slechts feest om God te danken. De gewijde redenaar spreekt dan over de liefde van den jubilaris tot het Sacra ment, waartoe hij de parochianen dreef en ook dan kan de jubilaris God dank brengen en zeggen: ik dank U, dat ik andere men schen naar U mocht brengen. Het is zijn dankbaarheid, maar ook die van de paro chianen, die God mogen danken voor zulk een herder. De jubilaris, aldus de gewijde redenaar, vraagt uw gebed voor Hem, maar ook voor U zelf, omdat zijn gebed altijd voor U is, 's morgens vroeg en 's avonds laat. Laten wij bidden, dat God hem nog lan ge jaren Zijn genaden laat uitdeelen. Bidden om door hem hoogerop te komen naar God toe. Bidden voer onze kinderen en om werk, zooals hij dat doet. En dan: trouw aan uw herder. Laat dat het groote feestgeschenk zijn. Dan. kan hij God opnieuw danken voor deze gena de, dat gij God nog weer meer zult be minnen. Hierna werd het H. Misoffer voortgezet, waarna door het zangkoor een vierstem mige feestcantate voor gemengd koor werd gezongen, welke feestcantate voor deze ge legenheid was gecomponeerd door den di rigent van het koor, den heer C. Ouds hoom. Des middags van twee tot vier uur werd er een druk bezochte receptie gehouden, waarop heel Rijpwetering. alsook talrijke geestelijken en de burgemeester Mr. Peek hun gelukwenschen kwamen aanbieden. Het Hoogfeest. Des avonds te 7 uur werd door den Ju bilaris een plechtig Lof gecelebreerd, waar bij Z.Eerw. weid geassisteerd door kapelaan E. Mol als diaken, kapelaan H. Steur als sub-diaken en den eerw. heer Th. v. Vel zen als ceremoniarius Onder het Lof sprak Pastoor Kwaxman een dankwoord tot zijn parochianen en tot allen, die aan het wel slagen van dit feest hebben meegewerkt. De Pastoor zeiue, zich verlegen te voelen over al dit feestbetoon, als hij bedacht, dat dit alles zijn persoor gold. maar er zich over te verheugen, wanneer hij er zich rekenschap var. gaf, dat de geloovigen God eer en in Zijn priesters en dat daarom de hem gebrachte hulde indirect een huldiging is van Hem, wien alle menschelijke hulde toekomt. De Jubilaris besloot zijn dank woord met een opwekking tot gebed, ter wijl hij beloofde wederkeerig veel voor zijn parochianen te bidden en zoo mogelijk in de hem nog resteerende levensjaren nog meer ijver aan den dag te leggen voor het heil hunner zie'en. Na de predicatie werd door het zang koor op verdienstelijke wijze de acht stemmige Te Deum van Hub. Cuypers uit gevoerd. OnmiddellijK na het Lof werd de fees telijke verlichting in de pastorietuin ont stoken en werd onder groote belangstel ling van het publiek den Jubilaris een aubade gebracht. Allereerst zongen de dames van de R K. Zangvereeniging „Zang- lust" Priesterglorie van Dobbelsteen, waar na het zangkoor een „Feest-Cantate" uit voerde, een compositie van den directeur, den heer C. Oudshoorn. Nadat ten slotte nog een „Hij leve lang" voor gemengd koor was ten gehoore gebracht werd het feest besloten met een driewerf „hoera" op den feesteling. Pastoor Kwakman zal onder twijfel dezen dag met gulden letters opteekenen in het geschiedboek van zijn herinnering, letters die daaruit nief spoedig zullen worden uit- sewischt PRIESTER-JUBILEA. MGR. J. GIJLSWIJK O.P. Onder de priesters, die gisteren hun 40- jarig priesterjubileum vierden, behoorde ook Z. H. Exc. Mgr. J. Gijlswijk O.P., Apos tolisch delegaat van Zuid-Afrika. Gister morgen om 10 uur droeg Z. H. Exc. een pontificale H. Mis op in het Albertinum te Nijmegen. Nadat Mgr. aan den inging der kapel met groot cedemonieel was afge haald. ving de pontificale H. Mis van dank- baaheid aan. De hoogeerw. pater B. Schaab, provinciaal der Nederlandsche provincie, fungeerde als presbyter-assis- tens; de hoogeerw. pater B. C. Kuhlmann en de zeereerw. pater prior M. Gijlswijk wareh troondiakens; de hoogeerw. pater A. Zeppenfeldt, vicaris provinciaal der Cura- gaosche missie, was diaken, de zeereerw. pater B. Luijckx, regens studii in het Al bertinum subdiaken bij de H. Mis. De la gere functies werden door de fraters stu denten vervuld. Na afloop der plechtigheid werd Mgr. door de communiteit gehuldigd. Prior Hil- len vertolkte de gevoelens der aanwezi gen en bood gelukwenschen aan. Van vele kanten uit binnen- en buitenland bereikten Z.H.Exc. hai-telijke bewijzen van medele ven. Van 12 uur had een drukbezochte receptie plaats. „Msbd." EM. PASTOOR L. STOLK. Gisteren heeft de hoogeerw. heer L. Stolk, em. pastoor der St. Catherinakerk en eerekanunnik van het bisdom Haarlem, zijn zestigjarig priesterjubileum op feestelijke wijze gevierd. Heel huize „St. Bernardus" waar pastoor Stolk sinds enkele jaren ver blijf houdt, heeft door zijn hartelijk mede leven, dit jubileum meegevierd en hieraan bij zonderen luister geschonken. Nadat de jubilaris 's morgens in de op fraaie wijze met bloemen en tapijten ver sierde kapel een plechtige H. Mis, die tot zijn intentie werd opgedragen, had bijge woond, werd hij in de regentenkamer in intiemen kring gehuldigd. Voordat 's middags om drie uur in de regentenkamer de openbare receptie aan ving. ontving de hoogeerw. jubilaris op zijn kamer bezoek van Z.H.Exc. Mgr. J. P. Hui- bers, Bisschop van Haarlem, die er prijs op had gesteld op dezen gedenkwaardigen dag den oudsten priester van zijn diocees persoonlijk de hand te komen drukken. Geruimen tijd onderhield Mgr. Huibers, die vergezeld was van den hoogeerw. heer Mgr. dr. G. C. van Noord, deken van Am sterdam en den zeereerw. heer F. Filbry, plebaan der kathedrale kerk, zich met den grijzen feesteling. In de regentenkamer kwamen vervol gens gedurende meer dan een uur vele hon derden vrienden en bekenden van pastoor Stolk den feesteling hun gelukwenschen aanbieden. Voordat het „Te Deum" gezongen werd, heeft de jubilaris nog een korte toespraak gehauden, waarin hij nogmaals op bewogen wijze uiting gaf aan zijn groote dankbaar heid voor de op dezen dag ondervonden vriendschap en sympathie. „Msbd." PROFESSOR J. F. VERHAAR. Bij gelegenheid van zijn zilveren pries terfeest droeg de rector van de R.-K. Wees huizen te Rotterdam, de zeereerw. heer J. P Verhaar, in de smaakvol versierde ka pel een plechtige Hoogmis uit dankbaar heid op. daarbij geassisteerd door zijn heerbroer, den weleerw. pater C. Ver haar O.F.M. als diaken en den weleerw. heer P. C. Groenendijk als sub-diaken, ter wijl als ceremoniarius fungeerde pater J. van Stierman S.C.J. In de kapel waren zeer vele bekeerlin gen, alsmede eenige zusters van Oblaten van St. Benedictus. Het koor van de zusters en meisjes zong prachtig een driestemmige mis en een Tan tum Ergo van Vine. Goller en Laudate van Ruigerde. Het feest is verder in het Huis op harte lijke wijze gevierd. Uit heel het land en uit alle kringen heeft de bekende apologeet op dezen dag blijken van hoogachting, waardeering en dankbaarheid ontvangen. De receptie was ook druk bezocht. PASTOOR H. P. M. VAN GEEST. Onder veel blijken van belangstelling vierde Zondag de zeereerw. heer H. P. M. van Geest, pastoor te Malmesbury bij Kaapstad, die momenteel tijdelijk bij zijn familie te Voorburg vertoeft, zijn zilve ren priesterfeest, 's Morgens om 10 uur droeg pastoor van Geest in de Ct. Martinus- kerk een plechtige H. iMs van dankbaar heid op, waarbij hij werd geassisteerd door de kapelaans Dekker en Breedveldt. De feestpredikatie werd gehouden door pastoor Möller. Na de H. Mis zong het zangkoor op verdienstelijke wijze een priestercantate. In de pastorie werd ver volgens een receptie gehouden, welke druk werd bezocht. Een feestgave werd aange boden. Tot besluit van den feestdag celebreer de de jubilaris om 7 uur 's avonds een lof. De jubilaris sprak hierbij een hartelijk dankwoord. „Msbd." DE KRUISHEEREN TE UDEN. De „Kraushirren", die uit Den Bosch moesten vluchten, wonen al drie eeuwen ongestoord en vredig bij het Udensche Kreppenen, vanwaar de diepgespoorde zandwegen langs de boomgaardhagen kron kelend in het akkerland verdwijnen. Het derde eeuwfeest hebben de Kruis- heeren des morgens ingezet met een plech tige H. Mis in de Kruisheerenkerk met pontificale assistentie van Mgr. W. van Dinter, magister-generaal van de Orde van het H. Kruis Celebrant was Prior School, diaken de weleerw. heer Cuypers, sub diaken weleerw heer v. d. Lans, preb. ass. weleerw. heer Meijer, troondiakens de wel eerw heeren v d. Braak en v. Vorst, cere moniarius dr. Peeters, ad baculum dr. Busé, ad mitram weleerw. heer Heere, ad librum weleerw. heer Vergeer, ad candelam weleerw. heer Pannebakker. De plechtigheid vond plaats in een fraaie en met fijnen zin versierde kgpel. Te half twaalf vond in de recreatiezaal van het college de receptie plaats, waarbij naast het geheele convent Mgr. v. Dinter aanwezig was. Dr. Koning ^cerde als voorzitter van het Openluchtspel-comité Blind Marieken, welk spel door de .bevolking aan de feest vierende Kruisheeren werd aangeboden het woord en ging in de geschiedenis terug. De groote verdienste van de Kruisheeren was het aankweeken van de Onze Lieve Vrouwedevotie, waardoor deze streek met het hart katholiek bleef. Daarom heeft ook dv. bevolking gaarne geofferd om een feest gave bij dit derde eeuwfeest te kunnen aanbieden. Dr. Koning overhandigde namens de be volking 1000 aan den Prior voor de ver siering van de kapel. De tweede vorm, waarin de bevolking dank bracht voor het werk dat de Kruis heeren in Uden verricht hebben, was de opvoering van het openluchtspel. Burgemeester Buskens feliciteerde na mens de gemeente en als vriend. Pastoor Goossens te Uden memoreerde de goede verstandhouding tusschen de Kruisheeren en de seculiere geestelijkheid. Op 30 Augustus zal, naar de A.N.W.B. ons schrijft, door den Rijkswaterstaat we derom een gedeelte van den autosnelweg Den HaagUtrecht worden aanbesteed. Dit bestek omvat tevens het eerste gedeelte van den rondweg beoosten om Utrecht. De uit te voeren werken bestaan uit het grond werk en een viertal viaducten en bruggen van het wegvak van het Merwedekanaal tot de aansluiting aan het autosnelwegvak UtrechtEdeArnhem en het gedeelte van den rondweg ten zuiden van de krui sing met het spoorwegemplacement Lu netten. De rondweg om Utrecht zal geheel vol gens het autosnelwegenprincipe worden uitgevoerd, d.w.z. de weg is alleen bestemd voor motorisch verkeer, heeft voor beide Uden is blij met de Kruisheeren en de Kruisheeren met Uden. Want wordt de Udenaar Mgr. v. d. Wymelenberg niet de tweede oprichter van de orde genoemd? Dr. Schoutens, rector van het Missiehuis, weer tenslotte op de missiegedachte, die de Kruisheeren propageeren. En het is een fc-it, dat van hier vele missionarissen naar alle landen ter wereld worden uitgezonden. Prior Schooj sprak hierna een algemeen dankwoord. 's Middags te vier uur ging op het oude Frankische Marktveld de première van het openluchtspel Blind Marieken". Het groote Marktveld te Uden leent zich uitstekend voor de uitvoering van een openluchtspel, dat zooveel ruimte vergt als dit spel van den Brabant«ehen auteur Jan Vuysters. Deze Brabantsche schrijver, die reeds een respectabel aantal openluchtspelen op zijn creditzijde heeft staan en niettemin het prozaïsche beroep van sigaren-maker uit oefent, stelde met „Blind Marieken" haast onmogelijke eischen aan den regisseur, die Kees van Iersel heet. Het motief van het spel is een eeuwen oude legende van een blind meisje, aan wie Maria op de heide verscheen en die een wonder takje witte erica ontving om Haar genaden uit te deelen. Zij wordt door de jalousie van een edel vrouw uit den weg geruimd. Als de moordenaar, een mars kramer, op zijn sterbed haar graf aanduidt, vindt men de erica bloeiend terug. Dit wonder is de aanleiding tot den bouw van een kapel in opdracht van een ridder. Spel-technisch werd dit openluchttooneel een succes. Een materieel succes wordt het, omdat het ook als kijkspel voor het meeren- deel der toeschouwers is geslaagd. Het heeft de verdienste, dat het een groote massa volk bereiken zal, dat er van geniet. „Tijd" rijrichtingen een afzonderlijke baan en be zit geen gelijkvloersche kruisigen. Het werk moet in 600 dagen voltooid zijn, waarna met de verharding zal kunnen wor den begonnen. Het ligt in de bedoeling den rondweg om Utrecht en den in het noorden daaraan aansluitenden weg naar het Gooi gelijktij dig met den autosnelweg Den Haag Utrecht in 1940 gereed te hebben. Eerst dan zal het doorgaande Oost-West verkeer ten volle van de in uitvoering zijnde en thans aanbestede werken kunnen profi- teeren. De ingebruikname van den weg UtrechtAmsterdam zal wegens de zeer slechte terreinsomstandigheden eerste eenige jaren later plaats kunnen hebben. DE HERDER VAN RIJPWETERING VOOR HET FEESTELIJK-VERSIERDE ALTAAR. AUTOSNELWEG DEN HAAG—UTRECHT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1938 | | pagina 8