De strijd in het verre Oosten BUITENLAND RECHTZAKEN DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1938 DE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD - PAG. 5 R1JPWETERING VEERTIG-JARIG PRIES- TERFEES PASTOOR TH. KWAKMAN Pastoor Kwakman zal het ons moeten vergeven, dat wij, als preludium tot z\jn veertigjarig priesterfeest, vandaag over hem „een stukje in de krant" zetten, nog wel met een photo erbij. Het is niet in zijn geest, maar ongetwij feld in den geest zijner parochianen, die over eenige dagen eveneens de pastorale vrede van Rijpwetering ernstig zullen ver storen, om hun herder bij zijn jubileum te huldigen. Wij kunnen ons begrijpen, dat de bewo ners van „de Rip" behoefte gevoelen om hun pastoor eens op ondubbelzinnige wijze te laten blijken, hoe zeer zij den priester lijken arbeid van hun trouwen herder waar- deeren. Van echt-apostolische herkomst, pas toor Kwakman is gesproten uit een Volen- damsche visschersfamilie- werd ook tot hem het woord gesproken: „Van nu af zult gij menschen vangen". Na als kapelaan de zielzorg te hebben uit geoefend zoowel in dorpen (Berkel en Eg- mond) als in rumoerige wereldsteden (Am sterdam en Rotterdam), was de zeereerw. heer Kwakman pastoor te Middelharnis en sedert Januari 1924 pastoor van de paro chie van Maria Geboorte te Rijpwetering. Bijna vijftien jaren heeft de thans jubi- leerende herder deze landelijke parochie bestuurd stillekens zijn heilige taak ver vullend, met een nooit verflauwende nauw gezetheid en met hartelijke toewijding voor de belangen van al zijn parochianen. De meest afgelegen deelen van de paro chie, die slechts over water te bereiken zijn, worden door den pastoor niet verge ten, waarbij, als geboren Volendammer, zijn navigatietalent hem zeer te stade komt. De kloosterlijke teruggetrokkenheid, waarin de pastoor van Rijpwetering zijn le ven doorbrengt, ten spijt, is'zijn naam meermalen het middelpunt geweest van het gesprek-van-den-dag. In het woorden-duel, dat destijds ontstond rondom de kruisweg staties van Albert Servaes, toonde pastoor Kwakman zich een warm voorstander van de moderne kunst-uitingen, als wier verde diger hij meermalen, o.a. in het tijdschrift „Opgang", in het openbaar optrad. Ook de liturgische beweging vond in hem een krachtigen promotor. Ondanks zijn soms sombere kijk op de toe- DE SPAANSCHE BURGEROORLOG BESCHERMING DOOR NED. OORLOGSSCHIP HET OPTREDEN VAN DE „JOHAN MAURITS VAN NASSAU". Ook een Nederlandsch vrachtschip werd beschermcL Omtrent het gisteren reeds gemelde op treden van de „Johan Maurits van Nassau" wordt te Gibraltar nader vernomen, dat even voor het gebeurde met de „Llandaff Castle" dezelfde gewapende trawler een Nederlandsch vrachtschip had aan gehouden, waarvan de naam hier niet be kend is geworden. De „Johan Maurits van Nassau" richtte een waarschuwing tot den trawler, die zich toen verwijderde. Een der passagiers van de „Llandaff Castle" vertelde hierover het volgende: „Ik zag den trawler van Franco, die den naam „Inasi" droeg, een Nederlandsch vrachtschip aanhouden. Het was toen 17 uur 45. Het Nederlandsche oorlogsschip kwam nabij, streek een sloep en gaf de „Inasi" te kennen, dat hij zich verwijderen moest. De „Inasi" verwijderde zich inderdaad van het Nederlandsche vrachtschip, doch be gon toen om de „Llandaff Castle" heen te varen. Ook dit schip werd door de „Inasi" komst is pastoor Kwakman voor de hem toevertrouwden een blijmoedig en zachte herder. Zijn escetische levenswijze is een stichtend voorbeeld voor zijn parochianen, die hun herder een stille vereering toe dragen. PASTOOR G. F. HEYTVELDT. De zeereerw. heer G. F. Heytveldt, eme ritus-pastoor van Voorhout, herdenkt 15 Augustus zyn veertig-jarig priesterfeest. Op dezen dag zal, namens de oud-parochia nen aan den jubilaris, die thans in Nijme gen woont, een herinneringsgeschenk wor den aangeboden. PASTOOR P. J. AARTS. Onder de zilveren priester-jubilarissen in ons Bisdom behoort ook de zeereerw. heer P. J. Aarts, pastoor der St. Nicolaaskerk te Amsterdam. Pastoor Aarts, geboortig uit Katwijk, is ook pastoor geweest te Oudewete ring. Naar wij vernemen zal het zilveren priesterfeest van den zeereerw. heer Aarts Zondag a.s. worden gevierd. Dien dag zal de jubilaris des morgens om kwart voor tien een plechtige H. Mis opdragen in de St. Nicolaaskerk aan de Prins Hendrik kade. Des middags van 2 tot 4 uur is er receptie in de pastorie. De parchieele hul digingsavond zal plaats hebben op Dinsdag 16 Augustus a.s. te half acht in de groote zaal van Krasnapolsky. Ook niet-parochia- nen hebben tot deze bijeenkomst toegang. aangehouden. De „Inasi" bleek gewapend te zijn met drie stukken geschut, twee op het voor schip, en één op het achterdek. De „Johan Maurits van Nassau" verleende echter as sistentie en bleef gedurende vijftien minu ten nabij de „Llandaff Castte". Toen voer de. „Inasi" weg en kon de „Llandaff Castte" naar Gibraltar doorvaren". NIEUWE AANVAL IN ESTREMADURA. De rechtsche troepen hebben het offensief hervat. Na een tijd van stilstand in verband met de afleidingsmanoeuvres der regeerings- troepen, hebben de rechtsche troepen in Spanje gisteren aan het front van Estre- madura een nieuwen aanval ingezet, o.a. ir de Sierra Serna en op de linksche stel lingen te Castruera, het eerste objectief in de richting van Almaden. Dit front is voor de regeeringstroepen van het grootste belang. Het bergachtige ter rein is niet bev ordelijk voor een snellen op- marsch der troepen. De krachtige tegen stand van de regeeringstroepen komt den vijand op ernstige verliezen te staan en deze rukt slechts met moeite op. Sinds het aanbreken van den dag treden de rechtsche troepen eveneens krachtig op in de sectoren ten Zuiden van Fayon. Zij slaagden er Ln het front op verscheidene kilometers te doorbreken. Deze operatie moet niet worden beschouwd als een groot slotoffensief, het gaat hier veeleer om een belangrijke verbetering van het front. HET FRONT BIJ KIOEKIANG. Wisselend krijgsgeluk. Chineesche berichten van het front bij Kioekiang melden, dat gisteren door de Japanneezen veroverde stellingen heroverd zijn. Nieuwe dijkdoorbraken stroomopwaarts van de Jangtse hebben overstroomingen veroorzaakt tot voorbij Woesueh, waar door de Japansche operaties op groote schaal in dit gebied verhinderd zijn. In verband hiermede zouden de Japanneezen in het gebied van Kioekiang gisteren hun offensief met behulp van verscheidene dui zenden man versterking ingezet hebben, waarbij hun voornaamste druk in Weste lijke richting werd uitgeoefend. Het offen sief werd voorafgegaan door een geschut- voorbereiding van verscheidne uren, waar door de Chineesche stellingen volkomen kapot geschoten zouden zijn. Twee Chinee sche compagnieën zouden geheel vernietigd zijn. De aanval der Japansche infanterie werd nog gesteun door kleine Japansche af- deelingen, die in den rug der Chineezen aan den oever van het Tsjihmeer ten Wes ten van Kieokiang geland waren. Gistermiddag zijn de Chineezen toen tot den tegenaanval overgegaan, waarbij zij ge bruik maakten van modern uitgeruste ver sterkingen, die zij van hun rechtervleugel aan het Pojangmeer ontboden hadden. Het is hun gelukt het grootste deel van het des morgens verloren gebied te heroveren. Bij het invallen van den nacht hebben de Japanneezen echter een tweeden aanval on dernomen, waarbij de Chineezen vandaag weer eenige plaatsjes hebben verloren. Aan beide kanten zouden zware verliezen zijn geleden. Naar het Chineesche telegraafagent- schap omtrent den strijd om Hoeangmei en Tsoesoeng meldt, vallen de Chineezen krachtig de Japansche stellingen aan, welke echter hardnekkig verdedigd worden in af wachting van de aankomst van versterkin gen uit de streek van Taihoe. Omtrent den strijd bij Kioekiang meldt het agentschap, dat daar weinig schijnt te zijn veranderd. Muiterij van het „batalon des doods". In het concentratiekamp, waar het is ge ïnterneerd binnen de internationale neder zetting te Sjanghai na den hardnekkigen te genstand tegen de Japanneezen, is het Chi neesche „bataljon des doods" gaan muiten. De muiters hebben de vlag van de Kwo- mintang geheschen. In allerijl is een regi- ment Wit-Russische vrijwilligers naar het kamp gezonden. Nader wordt gemeld, dat de muiterij van het Chineesche „bataljon des doods" is ge ëindigd. De Wit-Russische vrijwilligers heb ben met de gummistok de orde hersteld. BELGIË BRUSSEL VOORKOMT OORLOG MET LEUVEN. De Meyboom geplant. Voor de 630ste maal hébben de Brusse laars den Meyboom geplant op den hoek van de Broek- en de Zavelstraat, en nauw lettend hebben de Leuvenaars, zooals zij dat 630 jaar lang hebben gedaan, toegeke ken, dat dit gebeurde. Want als het niet gebeurt, hebben zij het recht, den Brusse laars den oorlog te verklaren en zich de heerschappij te verschaffen over het her togdom Brabant! Het is een waar volksfeest, dat elk jaar volgens het eeuwenoude rituaal wordt ge vierd, in aanwezigheid van Mieke en Jan- neke en de andere Brusselsohe reuzen, van fanfares en buurtvereenigingen, een feest, dat eindigt in de talrijke café's van de buurt, waar menige pint bier wordt gele digd op den vrede tusschen Brussel en Leuven. De „Etoile Beige" mediteert wat na over dat feest en zegt o.a.: „De eer der Brusse laars is gered, ze hébben den Meyboom ge plant. Aldus hebben zij voor de 630ste maal den vrede gered ach!, als de staats hoofden en diplomaten dat ook eens deden want iedereen weet, dat in geval van na latigheid de Leuvenaars het recht hebben den Brusselaars den oorlog te verklaren, om de heerschappij over het hertogdom Brabant te heroveren. Hardnekkig over blijfsel van een gelukkigen tijd, toen men elkaar niet alleen nog den oorlog verklaar de, maar ook wachtte, tot men het recht had, dat te doen". DUITSCHLAND BALBO OP GOERINGS BUITEN VERBLIJF. Hoogdravende tafelspeeches. De Italiaansche maarschalk Balbo heeft gistermiddag een bezoek gebracht aan Goe- rings buitenverblijf Carinhall, waar beide heeren een bespreking van bijna twee uur hadden. Aan een vervolgens gehouden noenmaal zaten nog aan de Italiaansche ambassadeur, de Duitsche staatssecretaris sen Koemer en Milch, verscheidene gene* raals en andere autoriteiten. Goering zeide in een toespraak, dat Libye thans een sleu telpositie voor Italië is en dat de vriend schap tusschen hem en Balbo steeds hech ter is geworden. In zijn antwoord zeide Balbo, dat Duitsohland en Italië onoverwin nelijk zullen zijn, wanneer zij, geleid door Mussolini en Hitier, hun gemeenschappe lijke politiek voortzetten. Eerst in den avond verliet Balbo Carinhall. JOODSCHE DOKTERS UIT HUN HUIZEN GEZET. De Arische moeten erin. Op grond van de bepaling, volgens wel ke Joodsche dokters na 30 September 1938 niet langer hun beroep mogen uitoefenen, kunnen ook de huurcontracten tusschen huiseigenaars en de betrokken medici wor den opgezegd, meldt de Berlijnsche corres pondent van de „Telegr.". Het heet in de genoemde verordening, dat huiseigenaars de huurcontracten betreffende de vertrek ken van een Joodschen dokter, welke deze voor zich, voor zijn gezin of voor de uit oefening van zijn beroep heeft gehuurd, uiterlijk tot 15 Augustus aanstaande per 30 September kunnen opzeggen. Een dergelij ke opzegging moet door den huurder wor den aanvaard. De Joodsche dokters verlie zen dus niet alleen het recht of hun prak tijk nog verder uit te oefenen, doch worden eenvoudig op straat gezet en moeten hetgeen bij de nog altijd heerschende wo- ningschaarschte niet gemakkelijk zal val len maar zien, dat zij nog vóór 30 Sep tember ergens anders een onderkomen vin den. Deze maatregel is, zoo heet het in de mo tiveering der verordening, genomen om het aan „arische dokters" mogelijk te ma ken, zich ergens te vestigen en zonder on derbreking de praktijk van de uitgescha kelde Joodsche dokters over te nemen. De bond van Berlijnsche huiseigenaars- vereenigingen richt in verband met deze verordening, aan de verhuurders de drin gende vermaning, van dit opzeggingsrecht gebruik te maken en zoodoende tal van jonge Duitsche dokters, die tot nu toe geen praktijk konden openen, omdat zij geen woning vonden, gelegenheid te bieden, hun practisdhe werkzaamheden te beginnen. ITALIË JOODSCHE BURGEMEESTER VAN TRIEST AFGETREDEN. Volgens een officieele mededeeling is de Joodsche burgemeester van Triest afgetre den. PALESTINA BANK TE NABLOES OVERVALLEN. Te Lydda is de uitzonderingstoestand afgekondigd. Acht gewapende bandieten zijn gista^ middag in Nabloes de Barclays-bank aldaar binnengedrongen, waar zij onmiddellijk het vuur openden op de beambten. Er ontstond een paniek, waarbij het den bandieten gelukte 5000 pond sterling buit te maken. De bankbedienden en 't publiek werden met het geweer in den aanslag in bedwang gehouden. De roovers ontkwamen met hun buit in een gerged staanden auto. Met het oog op de talrijke daden van sabotage aan de spoorlijn is in het gebied van Lydda tot aan de Egyptische grens de uitzonderingstoestand afgekondigd. Een strook van 150 meter breedte aan weerskanten van de spoorlijn mag van acht uur des avonds tot vier uur des morgens niet betreden worden. Baltenlandsche Berichten AARDBEVING IN ECUADOR. In den afgeloopen nacht is de stad Quito opgeschrikt door elf aardschokken. Het dak van het bisschoppelijk paleis is ingestort. Er wordt geen melding gemaakt van slachtoffers. TSJECHO SLOWAKIJE DE BEMIDDELING VAN RUNCIMAN. Een rapport aan Chamberlain? De „Evening Standard" melde gisteren: „Men meent te weten, dat sedert zijn terug keer naar Londen Chamberlain van Run ciman één rapport hééftontvangen over diens eerste indrukken van den toestand in Tsjecho-Slowakije. Het rapport geeft te verstaan, dat de beide partijen bereid zou den zijn hun eischen en voornemens te be spreken in een geest van verzoening". Duitsche perscampagne maakt zijn taak niet gemakkelijk. Tsjecho-Slowaaksche politieke kringen geven uitdrukking aan hun levendige be wondering over de steeds heftiger Duitsche propaganda pegens Tsjecho-Slowakije. Terwijl Runciman, aldus zegt men, voort gaat met de hem opgedragen taak, welke moet eindigen met de vreedzame regeling van de nationaliteitenkwesties, verzuimt de Duitsche propaganda geen gelegenheid om de politieke atmosfeer te vertroebelen. De heftigheid dezer aanvallen en de wijze, waarop de feiten stelselmatig worden ver draaid, wekken in gezaghebbende kringen te Praag den indruk, dat men te Berlijn probeert de pogingen van Runciman ver- geefsch te doen zijn door te Parijs en Lon den wantrouwen jegens Tsjecho-Slowakije te zaaien. Deze handelwijzen verrassen dezelfde kringen temeer, daar de Tsjecho-Slowaak sche regeering, naar zij zeggen, voldoende bewijs heeft geleverd van haar goeden wil op objectieve wijze te beraadslagen over ieder redelijk voorstel, dat de nationalitei tenkwesties zou kunnen oplossen. De methoden der Duitsche pers en radio, aldus zeggen bevoegde kringen te Praag, worden geïllustreerd door het jongste in cident te Hoehal (Glaserwald). Terwijl dit incident zich tusschen Duitschers afspeel de, zegt de Duitsche propaganda, dat de dader van den aanslag op den aanhanger van Henlein een Tsjech was. Zij stelt de feiten voor als een bewijs voor de haat der Tsjechen tegen het Duitsche volk. Deze wijze van vergiftiging der atmos feer, aldus doet men te Praag opmerken, is in volkomen strijd met de woorden van Hitier zelf, die vroeger op zoo'n gestrenge toon heeft gesproken over de verantwoor delijkheid, die op de buitenlandsche jour nalisten in Duitschland rust bij de vor ming der politieke meening. DUITSCHE MILITAIRE VLIEGTUIGEN OVER DE GRENS. Gistermiddag is een Duitsch militair vliegtuig te Liberec (Noord-Bohemen) ge daald. Het vliegtuig behoort thuis te Leip zig. Alvorens te dalen vloog het boven de streek van Turnof. Het werd bestuurd door een leerling-vlieger van Bulgaarsche nationaliteit, die thans in Duitschland in op leiding is. Voorts wordt uit Liberec aan het dag blad „Te Zed" gemeld, dat een Duitsch militair vliegtuig gisteren op 5000 M. bo ven het grensgebied van Frydlant (Noord- Oost-Bohemen) heeft gevlogen. Het blad meldt, dat dit vliegtuig uit Laubau is ge komen en ook boven de gemeenten Hai Ha- bartice en Cernousy heeft gevlogen. KANTONGERECHT TE ALPHEN. Door het Kantongerecht te Alphen wer den de navolgende verstekvonnissen ge wezen: Wegens overtreding van de Motor- en Rijwielwet en Reglement: A. J. M. van R. -telKïLuisland 10.subs. 10 dg.; M. T. te Rosmalen 15.— subs. 10 dg. met toewij zing van de civiele vordering van 15.10 aan G. G. te Bodegraven; Th. E. L. te Woerden; C. R. te Nieuwerkerk a. d. IJs- sel en H. B. te Haarlemmermeer, ieder 4.subs. 4 dg.; J. V. te Bergschehoek; J. K. te Nieuwer-Amstel; J. A. C. N. te den Haag; A. v. N. te Austerlitz; D. de J.; C. T. te Noordeloos; A. B. te Zeist; J. S. te Leiden; H. B. te Haarlemmermeer; C. K. B. te Leiden, allen 3.subs. 3 dg.; P. W.; J. J. B. te Nieuwe Wetering; J. J. de L.; B. V. te Leiderdorp; N. van 't W.; A. L. te Aalsmeer; G. V. te Boskoop; J. B. te Zegveld; J. D. te Hazerswoude; M. v. G.; A. K. te Woubrugge; G. K. te Katwijk; M. v. T. te Leiderdorp; A. N. Z.; J. B.; G. W. te Groesbeek; J. J. v. E.; L. v. d. L. te Amsterdam; C. v. L.; HU. v. L. te Leiden, ieder 2.subs. 2 dg.; M. C. K. te Nieuw- veen 2 maal 2.subs. 2 maal 2 dg.; C. S. te Rotterdam 5.subs. 5 dg.; J. K. 5.subs. 5 dg.; A. W. ten B. te Bos koop 2 maal 3.50 subs. 2 maal 3 dg.; D. R. 2.50 subs. 2 dg.; H. B. te Haarlemmer meer en J. J. v. E., ieder 2.50 subs. 2 dg.; B. van T. te Boskoop 1.50 subs. 1 dg.; M. H. te Leiden/ 5.subs. 5 dg.; Wegens overtreding van het Crisis Rundveebesluit W. v. d. W. 40.subs. 20 dg.; wegens overtreding der Boschwet: J. C. te Wou brugge 5.subs. 5 dg.; wegens overtre ding der Arbeidswet: J. H. te Woubrugge; A. D. ieder 3.subs. 3 dg.; J. W. de J. en L. H. K. elk 4.subs. 4 dg.; wegens overtreding der veewet: J. H. P. te Leiden 10.subs. 10 dg.; wegens overtreding van art. 435 ten derde van het Wetboek van Strafrecht: L. J. H. te Wilnis 10. subs. 10 dg.; wegens overtreding van art. 453 Wetboek van Strafrecht: A. W. 4.— subs. 4 dg.; M. S. dom. Geertruidenberg 4.subs. 4 dg.; P. de L. te Nieuwkoop 10.subs. 10 dg.; G. B. zonder bekende woon- of verblijfplaats en H. de S. idem, ieder 5.subs. 5 dg.; D. v. E. zonder bekende woon- of verblijfplaats 6 dagen hechtenis; wegens overtreding der Alge- meene Politieverordening Ter Aar: J. D. V. te Ter Aar 2.subs. 2 dg.; wegens overtreding Algem. Politieverordening Bo degraven' A. A. de R. te Bodegraven 1. subs. 1 dg. met verbeurd verklaring van den bal; wegens overtreding van de IJk- wet: J. W. v. d. B. 2 maal 1.subs. 2 maal 1 dag met verbeurd verklaring van de twee gewichten; wegens overtreding der Visscherijwet: J. C. v. d. B. te den Haag 3.— subs. 3 dg. met verbeurd ver- klarring der hengel; W. J. 4.subs. 4 dg. met verbeurd verklaring der stekken; wegens overtreding van artikel 473 Wet boek van Strafrecht A. D. 3.subs. 3 dg.; wegens overtreding der Spoorwegwet: W. J. M. G. van D.geb. B. te Wassenaar 5.subs. 5 dg.; wegens overtreding van artikel 461 Wetboek van Strafrecht: J. A. v. d. L. 0.50 subs. 1 dg.; wegens overtre ding der vuurwapenwet: A. L. te Nieuw- veen 10.subs. 10 dg. met verbeurd verklaring van het jachtgeweer. Waar geen woonplaats vermeld wonen veroordeelden te 'Alphen aan den Rijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1938 | | pagina 5