STADS NIEUWS AGENDA MAANDAG 4 JULI 1938 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD - PAG. 1 Abonnementsprijs: voor Leiden 19 cent per week; 2.5Ü per kwartaaL Bij onze agenten 20 cent per week; 2.60 per kwartaal. Franco per post 2.95 per kwartaal. Geïllustreerd Zondagsblad 0.50 per kwartaal. Losse nummers 5 cent, met geïll. Zondagsblad 9 cent Advertentiën: 30 cent per regel. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief. Telefoontjes hoogstens 30 woorden, 50 cent per plaatsing, al léén Woensdag en Zaterdag. HOE WORDT HET WEER? REGEN. De Bilt seint: Verwachting: Meest matige, Zuid-Weste- liike wind, tot Westelijke wind, zwaar be wolkt tot betrokken met waarschijnlijk eenige regen, weinig verandering in tem peratuur. Mededeeling aan den Landbouw: In het etmaal van 's avonds 1 tot 2 Juli is in Zee land de weersgesteldheid critiek geweest voor het optreden van aardappelziekte. Hoogste barometers!: 769.0 te Toulouse. Laagste barometezst.: 751.3 te Thorshavn en Andaenas. De depressie die Zaterdag ten Westen van IJsland lag, diepte uit en bevindt zich thans ten Noord-Westen van Schotland en brengt koel weer met regen in Enge land en onze omgeving. De hooge druk be vindt zich in het Zuiden en Zuid-Oosten van het waarnemingsgebied. Alleen in het uiterste Zuiden ligt een ondiepe Middel- landsche Zee depressie. Neerslag viel in Noord-Scandinavië, Schotland, Frankrijk, Zwitserland en onze omgeving. Haparan- da had 21 m.m., Aberdeen 19 mim. De tem peratuur is in bijna het geheele waarne mingsgebied onder normaal. De wind zal meest matig uit het Zuid-Westen tot Westen waaien. Het zal zwaarbewolkt tot betrok ken zijn, terwijl waarschijnlijk nog I eenige regen zal vallen. De tem- peratuur zal ongeveer dezelfde zijn als vandaag. LUCHTTEMPERATUUR. 15.4 gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a.: Van Maandagnamiddag 9.53 uur tot Dinsdagmorgen 4.14 uur. HOOG WATER. Te Katwijk aan Zee op Dinsdag 5 Juli voorm. 9.15 en nam. 9.50 uur. WATERTEMPERATUUR. Zweminrichting „De Zijl": 17.5 gr. C. Maan op 14.40 uur. Maan onder 0.40 uur. Stormwaarschuwingsdienst. Geseind 4 Juli te 10.15 uur aan de posten van Delfzijl tot IJmuiden: „Weest op uw hoede." DE WERELD IN VOGELVLUCHT SJANGHAI: De strijd van water en vuur woedt in het Oosten nog altijd onverdro ten voort, waarbij evenals in Spanje de vliegtuigen de belangrijkste rol spelen. Ge meld wordt nu 't bombardement van Swa- tau, dat in twee dagen reeds 1600 slacht offers heeft geëischt. De oorlog is veran derd, de moord op de burgerbevolking is een onderdeel der militaire operaties ge worden. Hier is dan werkelijk moord een middel geworden, dat goed genoemd wordt om den strijd ten zijnen gunste te doen wenden. Arm China! Maar voor de wereld is het ergste, dat het kwaad goed wordt genoemd, omdat het als een goed middel wordt aan gewend. PRAAG: Terwijl de regeering zich ter oplossing van het Duitsche conflict, nog altijd bezighoudt met de bespreking van het nationaliteiten-statuut, wordt in Praag het groote feest der Sokols gevierd. Giste ren werden er door 30.000 Sokols demon straties gegeven, welke door 180.000 per sonen, waaronder tal van buitenlandsche gasten werden bijgewoond. Ook deze fees ten zijn voor de kracht van Praag van groote politieke beteekenis, omdat zij daar kan de- monstreeren de kracht van haar jeugd, die klaar staat in groote massa om zoo noodig het land te helpen verdedigen. En nu moge Duitschland heftige aanvallen doen op deze wat zij noemen half-militaire jeugdorgani saties, Duitschland moest toch de laatste zijn om dit te doen, daar de militaire op voeding der jeugd bij haar in de S. A. en de Hitler-jeugd wel het toppunt heeft be reikt Het bewijst overigens alleen, dat zij in de Tsjechische Sokols een beletsel ziet voor haar plannen in Tsjecho-Slowakije. HET 12^-JARIG BESTAAN DER PAROCHIE O. L. VROUW HEMELVAART EN ST. JOSEPH. De aanbieding van het feestgeschenk. Gisteren is, zooals wij Zaterdag reeds hebben gemeld, het 12 -jarig bestaan der St. Joseph-parochie, nu parochie O L. Vrouw Hemelvaart en St. Joseph, op schoo- ne wijze en met medeleven van alle pa rochianen gevierd en tevens is daarbij het geschenk der parochie, de nieuwe preek stoel, aan den hoogeerw. Deken en pastoor der parochie aangeboden. Allereerst werd gistermorgen om 10 uur door den Deken, A. H. J. M. Ho-mulle, een plechtige Hoogmis opgedragen, waarbij assistentie verleenden, Kap. P. Verhoof- stad en Kap. J. Lansbergen. Het koor voer de onder leiding van Kap. Paap en met me dewerking dra: St. Odo-koorknapen een meerstemmige mis uit. Des avonds om 7 uur celebreerde de hoogeerw. Deken een plechtig Lof met as sistentie van Kap. P. Verhoofstad en Kap. J. Hofstede. Onder dit plechtig Lof, waarvoor de pa rochianen zulk een belangstelling toonden, dat de kerk zoo goed als geheel bezet was, had de aanbieding van het feestgeschenk plaats. Na het Magnificat sprak allereerst Kap. P. Verhoofstad de parochianen toe. Hij zei- de, dat allen hier te samen waren om God te danken voor de vele gunsten en gena den, die zij gedurende 12)4 jaar in deze kerk van God ontvangen hadden. Hier zijn de kinderen door het H. Doopsel gereinigd en aangenomen als kinderen Gods. Hier zijt gij onderwezen in de deugden, die uw leven sieren. Eén oogenblik voor het taber nakel maakte u sterk in den strijd. Velen hebben hier voor het altaar van Jezus Christus gesloten den band van eeuwige liefde en eeuwige trouw. Wie zal de vaders en moeders tellen, die hier voor het al taar hun zorgen en droefheid hebben uitge schreid en daarna zijn heengegaan met de overtuiging, dat het lijden hen gelijkvor mig maakte aan Christus, die hier hebben geleerd Jezus Zijn kruis na te dragen, om dat alleen het kruis victorie is. Daarom hebben wij hedenmorgen in de H. Commu nie dank gebracht aan God. Maar gij hebt ook een stoffelijk bewijs van dankbaarheid willen schenken, een be wijs van dankbaarheid in deze schoone preekstoel, welke een sieraad is voor dit kerkgebouw. Hoogeerw. Deken, namens alle parochia nen bied ik u en uw kerkbestuur dit feest geschenk aan. Een half jaar lang zijn 25 ijverige zelatricen hiervoor rondgegaan. Een half jaar lang heeft het feestcomité iederen Donderdagavond haar tijd daar voor gegeven. En het succes heeft dit alles overtroffen. Ruim 1100 is door onze pa rochianen bijeengebracht 110.000 centen, want in kwartjes, dubbeltjes en centen is dit bedrag bijeengebracht, ook door de armsten der parochianen. Dit gevoegd bij wat gespaard was door de beide afdeelingen der H. Familie, stelde ons in staat u dit feestgeschenk aan te bie den. Wil het dan aanvaarden en moge het zeer lang hier staan als bewijs van de of fervaardigheid der parochianen van O. L. Vrouw Hemelvaart en St. Joseph. Hierna verzocht Kapelaan Verhoofstad den Deken de zegening te willen verrich ten. Nadat de hoogeerw. Deken aan dit ver- zoek had voldaan en de nieuwe preekstoel had ingezegend, besteeg hij voor het eerst deze nieuwe kansel om zijn parochianen toe te spreken. Als tekst had de Deken hier voor gekozen: Gratias agamus Domino Deo nostro. Laat ons danken den Heer onzen God. De Deken ving aan te spreken over de deugd van dankbaarheid, welke in deze wereld zoo schaarsche gevonden wordt. En daarom aldus de Deken verheugt het mij zoo, dat wij onze plicht van dankbaar heid erkennen en deze ook toonen op dezen jubeldag. De feestviering is bescheiden èn om de zware tijden èn om de groote finan- cieele lasten die nog op dezen tempel druk ken, waarom ik vandaag nog eens bijzon der een beroep doe op uw medewerking en uw gestadige hulp om die zorgen te ver lichten. Ook namens het kerkbestuur bij zonderen dank tot u allen, die hebt bijgedragen aan dit geschenk, die hebt verstaan wat het zeggen wil dank te brengen aan God. Bijzonderen dank aan de beide afdeelin gen der H. Familie, die jaren hiervoor heb ben gespaard en het zou nog eenige jaren hebben geduurd, indien dit plan niet door de feestgave der parochianen ware voltooid, zoowel door de gaven der weiges telden als door het penningske der armen. Ook zij kunnen zeggen, dat door hen dit is tot stand gekomen. Ik wensch u allen geluk met dit feest, vooral hen die medejubileeren. Spr. dankte vervolgens zijn voorgangers, een der kerk meesters, die mede 12)4 jaar de hitte van den dag gedragen had, zij die 12^ jaar lid waren van het college van collectanten, van ordecommissarissen en van het zangkoor. Vervolgens bracht de Deken dank aan de priesters, die in deze kerk hadden ge arbeid aan het heil der zielen en in de pa rochie tot leniging van stoffelijken nood. Hij bracht dank aan zijn voorgan gers vooral en vroeg den parochianen hen in him gebeden te herinneren. Hij bracht dank aan het kerkbesturu en herdacht daarbij hen, die reeds door God waren op geroepen om het eeuwig loon te ontvan gen. Dank aan allen, die het door hun hulp en steun hadden mogelijk gemaakt deze tempel zoo goed mogelijk te onderhouden, maar bovenal dank aan God, die in 12)4 jaar zoovele zegeningen heeft verspreid vanaf de doopvont tot aan de lijkbaar. Uw stoffelijk blijk van erkentelijkheid zal nog jarenlang spreken van uw dank baarheid. Allen, die deze preekstoel zullen zien, zullen weten, dat gij de dankbaarheid hebt gekend. Hierna zette de hoogeprw. spreker uiteen de beteekenis der verschillende afbeeldin gen, welke in brons op de preekstoel zijn aangebracht en welke wij reeds Zaterdag in ons blad- uitvoerig hebben beschreven. En de zending van Isaias beschrijvend met de woorden: Hier ben ik, zend mij, zei- de de Deken tenslotte: Laten dat ook onze woorden zijn. God vraagt ook ons om de daad. Als God zoekt naar getrouwen, die Hij zenden kan, waarheen Hij wil en als Hij dan vraagt: Wie zal Ik zenden naar lijden en verdriet, dan mogen wij den moed heb ben om te antwoorden: Ecce ego, mitte me. Hier ben ik Heer, zend mij. Dan zullen wij eens staan voor Zijn troon in den hemel en Hem loven in Zijn he- melschen tempel van het eeuwig Jeruza lem. Hierna werd een plechtig Te Deum ge zongen. Met den zegen met het Allerheiligste werd deze schoone kerkelijke viering van het 12 Va-jarig feest der parochie besloten. DE NIEUWE KANSEL, het feestge schenk der parochianen van O. L. Vr. Hemelvaart en St. Joseph gister avond ondef het plechtig Lof aan den Deken aangeboden. OUD LEIDSCH STADSSCHOON DOOR „OUD-LEIDEN" BEZIEN. De Waag en het Huiszittenhuis. Van oudsher is „De Waag" het centrum geweest van den handel te Leiden en het was dus geenszins vreemd, dat de vereeni- ging „Oud-Leiden" Zaterdagmiddag haar leden had uitgenoodigd tot een bezoek aan dit oude monument, dat met het daarachter gelegen Boterhuis één geheel vormt, in te genstelling met bijvoorbeeld de Waag te Gouda, die op zichzelf staat en eveneens gebouwd is door Pieter Post. Aldus vertelde de heer L. A. Mennes, di recteur van den Markt- en Havendienst aan de talrijke bezoekers en bezoeksters. Waag en markten zijn te allen tijde nauw aan elkaar verbonden geweest. De handel gaf in de middeleeuwen den eersten stoot tot den krachtigen bloei van Leiden en reeds in 1226 wordt van Leiden gesproken als marktplaats. Men kende aanvankelijk de vrije markten en de weekmarkten. Op de eerste markten hadden, typisch verschijn sel, in dit verre verleden ook de gevon- nisten volledige bewegingsvrijheid. In 1303, en later nog enkele malen herhaald, heeft men dergelijke markten gehouden. Aan de gewone markten waren tal van verplichtingen voor de handeldxijverwien verbonden. De stedelijke regeering stelde keuren vast, die waarborgen waren voor de deugdelijkheid van de aangevoerde ar tikelen. Hoezeer de Waag het brandpunt was van den leidschen handel en dat tot op den huidigen dag is gebleven, bewijzen de tallooze straat-, plein- en bruggenn'a- men in de onmiddellijke omgeving van de Waag. Men kent de Boter-, Visch-, Aal-, Boom- en Kaasmarkt, de Kippen-, Borstel en Karnemelksbrug, de Mosterd-, Kabel jauw- en Maarsmanssteeg (de laatste afge leid van het woord marskramer). De Vischmarkt moet in de middeleeuwen de grootste zijn geweest in ons land. Dat was ook nog in den tijd, toen het Waag gebouw van hout was opgetrokken. Maar in 1657 besloot de vroedschap aan Pieter Post opdracht te geven tot den bouw van een steenen Waaggebouw. Op 5 November 1657 legde burgemeester Ph. van Buiten vest den eersten steen. Het gebouw is in renaissance-stijl opge- trokken en geheel symmetrisch gehouden. Rombout Verhulst, Holland's grootste beeldhouwer uit de zestiende eeuw, ver vaardigde het fraaie beeldbouwwerk, dat aan den voorgevel en in het fronton is te zien, terwijl op den zijkant van het ge bouw eveneens enkele symbolische voor stellingen op het Waaggebouw en het daar binnen verrichte werk betrekking hebben de, aangebracht zijn. Dit beeldhouwwerk moet tot het mooiste behooren, dat Ver hulst heeft gemaakt. De eigenlijke Waag is met het Boterhuis verbonden door een eigenaardigen stijlvol len doorgang. Aan weerszijden van de zware eikenhouten deuren treft men een kruisgewelf aan, waarboven een rondboog venster. In het boterhuis werd en wordt nog steeds de boter verhandeld, al is de beteekenis van deze markt ook al door de techniek der latere jaren verminderd. Vroe ger kwamen hier de boterboeren, die ton- nenboter of gekopte boter aan de markt brachten. Merkwaardig was, dat verkoopers van gekopte boter, die biester of puizig en daar door kwalitatief minder goed geworden was als uiterlijk kenteeken van de door hen ten verkoop aangeboden inferieure kwa liteit een stroowisje op hun pet moesten dragen. Later werd dit afgeschaft. Aanvan kelijk bestond het boterhuis uit een om gang achter de pilasters; het middenstuk werd eerst veel later overkapt, vermoede lijk met eikenhout, dat nu onder een kruis gewelf plafond schuil gaat. Tot vijf jaar geleden werden in het Waaggebouw nog wol, spek en leer gewo gen, maar ook voerde men ter weging die ren aan. In de tegenwoordige kamer van den directeur wordt de herinnering leven dig gehouden aan een weeg-voorval, dat zeer uniek mag heeten. Daar staat n.l. te lezen: „Op den 14en Januari 1898 is alhier gewogen een varken, hebbende een bui tengewoon gewicht van 395 kilogrammen, gefokt en gemest door den landbouwer C. Wassenaar te Noordwijk en gekocht door den spekslager C. van der Straaten te 's Gravenhage". Deze kamer heeft vroeger en ook dat is een zeer curieus geval dienst gedaan als chirurgijnskamer. Het gilde der chi- rurgijnen vergaderde hier, er werden exa mens afgenomen en dat verklaart ook de aanwezigheid van een schilderij boven den schoorsteen, voorstellende den Genius van de Chirurgie. Boerhaave o.a. heeft deel uit gemaakt van een dergelijke examencom missie. Het Waaggebouw heeft trouwens voor alle mogelijke doeleinden dienst gedaan. De Schutters van de stad hebben er geëxcer- ceerd, in 1895 was op de eerste verdieping de Centrale Telefoondienst gevestigd, het stedelijk muziekcorps hield er repetities. En al heeft Leiden dan niet de in hun schilderachtige gildekleedij gestoken kaas sjouwers gekend, waar Alkmaar beroemd om is, ook hier bestond voor deze men- De avond-, nacht- en Zondagsdiens der apotheken te Leiden wordt van Zater- d a g 2 tot en met V rijdag8Juli waar genomen door de apotheek P. du Croix, Rapenburg 9, tel. 807. Te Oegstgeest: Oegstgeestsche Apotheek, Wilhelminapark 8, tel. 274. schen een gilde, dat zich het gilde der Weetwerkers en Kraankinderen noemde. Is de eerste naam afkomstig van het Duitsche Weit en het Engelsche wheat, hetgeen tar we beteekent of misschien van het stof, dat na de textielbewerking overblijft en waaraan het spreekwoord: „Hij ziet eruit, alsof hij uit die weetkuipt gekropen is" af komstig is? Men weet het niet. De naam verdween en later ook de tweede helft, af geleid van het kraanhoofd, dat tot 1863 voor het Waaggebouw stond en diende voor de lossing en het laden van schepen. In den tijd van den heer Mennes is door de laatste resten van dit oude gilde een streep gehaald. De instelling werd te kost baar voor de stad. Men kan het nu af met losse en enkele vaste krachten. Het gezelschap heeft hierna een bezoek gebracht aan het Huiszittenhuis, gelegen tusschen de Haarlemmerstraat en den Oude Rijn, dat oorspronkelijk een zuiver kerkelijke instelling is geweest, die hulp bood aan thuis zittende armen. Het om vangrijke gebouwencomplex annex bakke rij en pakhuiszolders wordt beheerd door de Nederlandsche Hervormde Diaconie. De heer G. F. E. Kiers heeft de bezoekers, die in de Regentenkamer werden ontvan gen het een en ander over de geschiedenis van dit gebouw verteld, die eveneens te rug grijpt tot in de middeleeuwen. De ach terzijde van het gebouw, aan den kant van de Haarlemmerstraat gelegen, heeft vele jaren als soephuis dienst gedaan. In 1571 werden de drie instellingen van dezen aa?d, n.l. die van de diaconie St. Pieter, Onze Vrouwen en St. Pancras gecombineerd. Nog in 1913 werd er soep gekookt voor de Leidsche armen. In de bakkerij staat thans nog dezelfde oven, die in 1574, dat moeilij ke jaar van Leiden's beleg, het brood voor de bevolking bakte, voor zoover er ten minste meel te krijgen was. In 1931 heeft het gebouw een belangrijke restauratie on dergaan, die ook uit architectonische over wegingen winst was. In de oude regenten kamer, naast de tegenwoordige gelegen, zetten de vrouwenkraammoeders een hon derden jaren oude traditie voort: zij vin den hier Vrijdags hun vergaderplaats, zoo als dat ook in de zeventiende eeuw het ge val was. Men heeft hierna de gebouwen bezich tigd. De voorzitter van Oud-Leiden bracht zoowel den heer Mennes als den heer Kiers en eveneens het bestuur van de diaconie dank voor de prettige ontvangst. LEIDSCHE REDDINGSBRIGADE. Morgen zal het 20 jaar geleden zijn, dat de L. R. B. werd opgericht en ter herden king daarvan zijn voor morgenavond groote zwemfeesten georganiseerd in de Zwemin richting „De Zijl" waarvoor wij nader verwijzen naar een in dit nummer voorko mende advertentie. Gezien het zeer uitge breide reddingsmateriaal, dat de vereeni- ging op alle daarvoor in aanmerking ko mende plaatsen in de stad beschikbaar houdt, terwijl steeds reddende zwemmers worden opgeleid, is de L. R. B. voor Lei den van groote beteekenis. Dat het mate riaal in een schier idealen toestand van betrouwbaarheid verkeert dankt de L. R. B. aan de niet genoeg te waardeeren ge heel belangelooze verzorging door den heer M. van Lieshout. Wij wenschen de Brigade toe, dat het zwemfeest een succes wordt, dat zal bijdragen tot den groei en bloei der vereeniging. In verband met de her denkingsfeesten is de Zweminrichting „De Zijl" morgen na 5 uur voor het gewone pu bliek gesloten. Aan de wedstrijden en demonstraties, die te half acht aanvangen en waarvoor de volle medewerking door de Zwem- en Polo-vereeniging „De Zijl" wordt verleend, werken behalve de Leidsche Reddingsbri gade ook die uit Katwijk, Noordwijk en Oude-Wetering mede. De oprichting van de L. R. B. vond plaats op Vrijdag 5 Juli 1918 op een verga dering in de Nutszaal, waar als spreker op trad de heer A. J. Meyerink, destijds voor zitter van de Haarlemsche Reddingsbrigade thans hoofdconsul van den Ned. Bond tot het Redden van Drenkelingen. Van het voorloopige comité uit de initiatief-ne mers waren de heeren C. J. Verzijden en F. G. Verhoef resp. voorzitter en secretaris. MILITARIA. Heden is voor den tijd van 10 dagen een gedeelte van de lichting 1927 voor het ver vullen van de derde herhalingsofening bij het 6e regiment veldartillerie onder de wapenen gekomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1938 | | pagina 2