DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Een villa met vijftig dienstboden te Wassenaar WOENSDAG 29 JUNI 1938 29ste Jaargang No. 9068 S)e £cid6cli^(Soii/ïcmt Telefoon: Redactie 15. Telefoon: Administratie 935. Adv. en Abonn.-tarieven zie pa^> Giro 103003. Postbus 11. Op „Huize Driekoningen" worden jonge meisjes gevormd voor het huishouden Opleiding biedt groote voordeelen Er ligt nog altijd een belofte in het vat publiekelijk afgelegd bij de inwijding van Huize „Driekoningen" te Wassenaar dat wij op de inrichting van dit dienstbo de-internaat zouden „terugkomen". Dit terugkomen in en op Huize „Drieko ningen" had en heeft dit voordeel, dat, nu de drukte en soesa van de inwijdingsplech tigheid is weggeëbd, wij dit internaat kon den bezoeken, terwijl het in vol bedrijf was voor de dagelij ksche plichten en zor gen. Wanneer men over het Wassenaarsche huis hoort te spreken, is de eerste vraag, die men zich stelt: vanwaar die godsvrucht voor de Driekoningen, en in welk ver- eerenswaardig verband staan de drie Wij zen van het Oosten tot onze toekomstige dienstmeisjes? Sommigen gissen: de drie koningen zul len ook wel dienstmeisjes gehad hebben! Maar hoe snugger ook bedacht, met diepe kennis van toenmalige Oostersche omstan digheden, daarop berust toch niet het be schermheerschap van de Driekoningen over dit huis. Het antwoord op *de vraag is eigenlijk van particulieren aard: zooals de Driekoningen, geleid door de ster, Beth lehem vonden, zoo hebben zij op hun beurt de Vrouwen van Nazareth tot leid-ge- sternte gediend bij 't opspeuren van dit uitgelezen oord, waar thans het internaat is gehuisvest. Dit oord is de woning van een der vorige burgemeester van Wassenaar, Jhr. Storm van 's Gravenzande, die in de keuze van ligging en inrichting van het gebouw zeer gelukkig is geweest met betrekking tot de toekomstige doelstelling. Het heeft er veel van weg, dat den burgemeester door loopend voor den geest heeft gezweefd: mijn huis zal eens door vijftig dienstmeis jes bewoond worden! Hadden de Vrouwen van Nazareth het internaat 'zelf kunnen bouwen, dan zouden zij het met profeti sche blik gemaakte ontwerp niet hebben kunnen verbeteren, zeker niet wat de lig ging betreft. Huize „Driekoningen" ligt aan den Pa pelaan te Wassenaar, weggedoken tusschen bosschen en struikgewas, aan de zoom van het koninklijk landgoed „Raaphorst". Het is een villa van groot formaat, met aan den ingang van het park, doch op kor ten afstand van het huis, een flinke por tierswoning en dienstgebouwen. Van deze splitsing hebben de nieuwe bewoonsters profijt getrokken, door het huis „huise lijk" te laten en hoofdzakelijk te bestem men voor slaap- eet- en ontspannings-gele- genheid, terwijl de portierswoning tot schoolgebouw is ingericht. De meubileering is sober, doch uiter mate practisch. De slaap-zalen zijn vroolijk en zien er.... aanlokkelijk uit, doch even aanlokkelijk en tot arbeid noodigend, zijn de werkgelegenheden. In 't bijzonder de keuken-installatie zou de benijdende goed keuring van onze huismoeders wegdragen. Het is overbodig te zeggen, dat met 50 dienstmeisjes, zonder dat de personeele belasting erdoor wordt verzwaard, de villa keurig wordt onderhouden. De zeilen en parketvloeren zijn zoo glad-geboend, dat men zich slechts schaatsenrijdend kan voortbewegen. Alle muggen, motten en muizen koesteren voor dit huis een hevige afkeer. Wanneer men dit internaat in zijn dage lij ksche drukte gadeslaat, doet het denken aan een korf met nijvere bijen, die nu en dan uitzwermen, hetzij tot verpoozing, hetzij tot nieuwe arbeid bij de „practijk- dames" in Wassenaar. Vijftig meisjes komen hier drie maanden „studeeren" om voor de taak van dienst bode te worden klaar gemaakt. De cursus is eensdeels van practischen, anderdeels van theoretischen aard, zonder dat tusschen de twee soorten onderwijs eenige tegenstelling bestaat. De praktische lessen omvatten: huishou den, koken, wasschen, strijken, vouwen, naaien, stoppen en verstellen. De theoretische lessen: godsdienstleer, huishoudkunde, waschbd'iandeling, wa renkennis, voedingsleer en maatschap pelijke vorming. Gelijk men ziet: een welvoorzien pro gramma; nochtans is er voldoende tijd ge reserveerd voor ontspanning, waartoe het omringende park een heerlijke gelegenheid biedt. Bovendien gaan de dienstbode-studenten midden in den cursus dus na 6 weken een weekend op vacantie naar huis. Voor de heen- en terugreis, evenals voor de reis bij het begin en bij het beëindigen van den cursus betaalt Vadertje Staat de kosten. De meisjes werken in drie groepen van 17, een getal correspondeerend met het aantal gediplomeerde -leeraressen, te we ten voor koken, huishoudkunde, waschbe- handeling en naaien. Aan het hoofd van het internaat staat een Vrouwe van Nazareth, mej. F. Bremer, in haar verantwoordelijke en veel omvat tende taak ter zijde gestaan door eenige assistenten en de leeraressen. De geest in het internaat is die van een gezin, een inderdaad zéér groot gezin! Het is een huisgezin, waar een prettige ver standhouding heerscht en waar elkeen zijn plicht doet met plezier want ieder meis je ontpopt zich als een liefhebster van deze echt-vrouwelijke arbeid. Tot dezelfde ervaring is men ook in de andere bisdommen gekomen. Het is niet waar, dat het meisje liever naar fabriek ot atelier gaat verklaarde Mgr. Fren- cken, de geestdriftige stichter en promo tor van „Bouvigne" ons tijdens den pers- tocht, waarvan wij onlangs verhaalden. Het meisje, degelijk gevormd voor de vervulling van een taak in het huishouden, vindt daarin vreugde en bevrediging, tot de dag aanbreekt, dat zij haar eigen huis houden gaat stichten. Niet in de fabriek of op het atelier, maar TIJDENS DE LES. Een der leerlingen bekijkt met voldoening het geslaagde werkstuk. NA GEDANE ARBEID IS HET ZOET RUSTEN. De slaapzalen op Huize „Driekoningen" zijn frisch en luchtig. in het huishouden vindt het meisje de juiste voorbereiding tot de schoone en dankbare zorg voor het eigen gezin, voor haar man en voor haar kinderen. Het werkrooster van een dienstbode cursus, als op Huize ..Driekoningen" wordt gegeven is, afgestemd op dit wjjdere per spectief. De meisjes worden er "opgeleid tot vaar dige keukenprinsessen, maar tegelijkertijd wordt haar karakter gevormd en haar levensinzicht verdiept. De geloofskennis wordt vermeerderd dooi de lessen, die Pas toor Wiemers, de herder van de St. Joseph- parochie te Wassenaar, op „Driekoningen" geeft. De zin van Katholieke Actie wordt aan de meisjes ontvouwd, de groote taak, oie iedere vrouw, ieder mensch, maar in het bizonder ieder Christen-mensch in dit leven heeft te vervullen. De goede gestel tenis van geloof en liefde wordt tijdens den cursus zorgvuldig gekoesterd, of, indien noodig, aangekweekt door het gemeen schappelijk gebed en door het dagelijksch kerkbezoek. Zelfs indien men niet de verheven toe komst van het meisje voor oogen houdt, zou een dienstbode-cursus zich niet mogen beperken tot het aanleeren van louter vak- t ekwaamheden. De Bisschop heeft er bij de opening van dit internaat reeds op gewezen, hoe belang rijk de invloed van het dienstmeisje kan zijn in het huisgezin, waar zij haar werk verricht met name bij de opvoeding der kinderen. Ieder, die in zijn jeugd een dienst bode in zijn omgeving heeft gehad, herin nert zich hoe kinderen zich aan haar kun nen hechten. Wil het dienstmeisje deze plaats in een huisgezin naar behooren innemen, dan is het gewenscht, dat zij niet alleen netjes tafel kan dekken volgens alle regels van deze vrij ingewikkelde kunst, of lekker eten kan koken, het koper glimmend poetsen, of een mes-scherpe plooi in een broek kan strijken, maar dan is het óók gewenscht, dat zij zich de beschavingsvormen van haar nieuwe omgeving eigen maakt. Ook dit punt wordt in de dienstbode-opvoeding op „Huize Driekoningen" niet verwaarloosd. Naast het ontwikkelen der beschavings vormen, wordt het meisje eenige algemeene ontwikkeling meegegeven, geheel aangepast aan de practijk van haar leven. Zij leert een eenvoudige sollicitatie-brief schrijven, een kasboekje, girobiljetten, postwissels etc. in vullen. Men ziet er komt bij de opleiding tot dienstbode nog heel wat kijken, waarbij wij nog onbesproken lieten de velerlei recrea tie-vormen, waarin het adagium van Hiero- nymus van Alphen: „mijn leeren i§ spelen, mijn spelen is leeren" niet zonder vrucht is toegepast. De voordeelen, die een cursus op Huize Driekoningen" de aanstaande dienstmeis jes, en ook de „aanstaanden" van de dienst meisjes, biedt, zijn dus zeer vele en zeer belangrijke. Het moet tot eere van de meisjes gezegd, dat zij dit zelf reeds heb ben ingezien. De belangstelling voor dezen cursus is zeer groot, begrijpelijk groot. Immers behalve de geestelijke en vak kundige ontwikkeling, werpt het volgen van zulk een driemaandelij ksche cursus ook fmancieele baten af. Vermeld werd reeds, dat de reiskosten worden vergoed; buiten dien ontvangen de cursisten een wekelijk- sche toelage en, aan het einde van het tri mester een complete dienstboden-uitzet: ka toenen japonnen, werk- en kookmutsen, witte schorten etc. Tegenover het genot van deze kostelooze opleiding nemen de meisjes de, algemeene verplichting op zich, een betrekking als dienstbode te aanvaarden. Eerst als zij drie maanden in de practijk zijn geweest ontvangen de jongedames het diploma. De „mevrouwen" behoeven niet huiverig te zijn, dat de meisjes van „Driekoningen" alleen met schoolsche kennis toegerust op hen worden „losgelaten" en zij in de ge noemde drie proef-maanden kopjes breken of de soep laten aanbranden. Op de eerste plaats is het leerplan op „Driekoningen" aan de practijk getoetst, en vervolgens loopen de aspirant-dienstboden college bij de z.g. practijk-dames. Dit zijn dames in Wassenaar, die zich bereid hebben verklaard, de meisjes, tijdens den cursus op „Huize Driekoinngen", bij zich aan huis en onder haar toezicht te laten werken. Bij de plaatsing van de afgestudeerden in de gezinnen, verleent de directie van „Driekoningen" en de Rijksarbeids-bemid- delaarster haar medewerking, zoodat ieder meisje in een gezin terecht komt, waar ze met voldoening en succes kan werken. Voor de goede geest op de dienstbode- iriternaten is typeerend op de eerste in stelling van die soort in ons bisdom, Huize Bloemhof te Haarlem, heeft men daarvan ruimschoots ervaring dat de cursisten gaarne de band met het internaat stevig houden. Daartoe worden réunies georgani seerd en bij tijd en wijle aan de oud-cur sisten een rondzendbrief toegezonden. Bij de opening van „Huize Driekoningen" heeft de Minister van Sociale Zaken, mr. Romme, instellingen als deze een lichtzijde van de crisis genoemd. Was de crisis niet gekomen, dan zou Huize Driekoningen niet zijn gesticht met de krachtige, financieele steun van het Rijk en particulieren, dan zouden de meisjes de weldaad van dezen cursus moeten ontberen, welke haar een werkkring schept in de maatschappij en als een voorbereiding mag worden beschouwd voor de hooge taak, die haar toewenkt in een. eigen gezin. R. WEER DE ONBEWAAKTE OVERWEG. Vrachtauto door trein gegrepen, bestuurder gewond. Vanmorgen om kwart over elf is op den onbewaakten overweg te Medemblik een ledige vrachtauto van de firma Roemer uit Wogunm door de locomotief van een goederentrein gegrepen en vrijwel geheel vernield. Waarschijnlijk heeft de chauffeur door den stormwind het gegeven fluitsignaal niet gehoord en zag hij de locomotief te laat, zoodat hij niet tijdig meer kon rem men. Met kracht duwde de locomotief de auto op zij: De bestuurder, die men uit den vernielden wagen te voorschijn haal de, had behalve een zware hoofdwonde oogenschijnlijk geen letsel bekomen. Zijn naam is nog niet bekend. Dit nummer bestaat uit vier bladen. VOORNAAMSTE NIEUWS Buitenland Spanning tusschen Berlijn en Hankau. (2de blad). De kwestie der financiering van de te rugtrekking der vrijwilligers uit Spanje. (2de blad). Honderd S. A.-leden te Weenen gearres teerd. (2de blad). Geheimen der Britsche defensie onthuld. (2de blad). Onrust te Jerusalem. (2de blad). Binnenland De viering van 's Prinsen verjaardag te Soestdijk., (1ste blad). Dr. H. van Manen neemt per 1 Oct. a.s. ontslag als directeur der Ned. Spoorwe gen. (3de blad). Bescherming van jeugdige arbeiders. (3de blad). Uitoefening der tandheelkunde. (3de blad). Bijeenkomst van den Ned. R. K. Bakkers patroonsbond. (1ste blad). De homaanslag te Rotterdam. (2de blad). Op de onbewaakte overwegen bij Om men, te Haarlemmermeer en Medemblik hebben botsingen met auto's plaats gehad. (4de en 1ste blad). Door den storm daalde het water op het Buiten Y en het IJsselmeer 1.80 Meter 1ste blad). Omgeving Te Oud Ade en in Alphen a. d. Rijn zijn hedenmorgen twee boerderijen door brand verwoest (2e blad). DE WERELD IN VOGELVLUCHT LONDEN: De sub-commissie van het njet-inmengings comité, welke zich belast met de kwestie der vrijwilligers, is nu zoo- ver, dat men het reeds vrijwel eens is ge worden over de vraag, wie dat alles be talen zal. Men schat de onkosten van een evacuatie der buitenlandsche vrijwilligers uit Spanje op ongeveer anderhalf milliard pond sterling. Dat is geen kleinigheid, en het is geen wonder, dat men daai» eens over praat. Maar, dat schijnt wel in orde te zullen komen; als de vrijwilligers nu maar even vrijwillig uit Spanje weggaan als zij erin gekomen zijn. Pertinax schrijft in het Fransch dagblad „Ordre": „Indien na dertig of veertig dagen het Britsche plan tot het terugtrekken van de vrijwilligers niet ten uitvoer zal zijn ge bracht, moet de Pyreneeën-grens heropend worden." Ook Leon Blum in de „Populaire" is van gelijke meening. „Whnneer Frankrijk over tuigd zal zijn, dat geen hoop meer bestaat op het in werking treden van een wettig systeem om Spanje te onttrekken aan iedere buitenlandsche inmenging, dan moet het zijn vrijheid binnen het kader van het in ternationaal recht hernemen." Daaruit blijkt wel, dat de stemming in Frankrijk vrij geladen is en dat er maar weinig scheef behoeft te gaan of het is heelemaal gedaan met de niet-inmenging. BERLIJN: Tusschen China en Duitsch- land is een gespannen toestand ontstaan. Aanvankelijk ging Duitschland gewoon door met het leveren van allerlei waren aan de Chineezen, terwijl allerlei Duitsche adviseurs in dienst van de Chineesche re geering waren. Berlijn is tenslotte gezwicht voor de Japansche vertoogen, dat dit toch eigenlijk niet in overeenstemming was met het Duitsch-Japansche verdrag. Daarop zijn de Duitsche adviseurs uit China te ruggeroepen, maar de Chineezen willen hen niet laten gaan. Berlijn dreigt thans de diplomatieke betrekkingen te zullen verbreken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1938 | | pagina 1