Openbare Verknoping. Openbare Verknoping Schapen-verkoop Adverteert in dit blad Openhare Verkooping Openbare Verkooping. Openbare Verkooping Hèt lot van Nederland W 10.000 GULDEN AAN PRIJZEN ZATERDAG 16 APRIL 1938 ÖE LEIDSCHE COURANT DERDE BLAD - PAG. 12 NOTARIS J. C. VAN ECK te Leiden zal op Vrijdagen 22 en 29 April 1938, telkens om 19 uur, bij opbod en af slag, in het Notarishuis te Leiden, publiek verkoopen: 1. Het winkelhuis met pak huisruimte en bovenwoning, Hoogewoerd 99 en Wielma- kerssteeg 2 en 4, groot 1.85 Are, bev.: winkel met pak huisruimte, de bovenw.: 4 kamers, bergruimte en 3 zolders. Alles on verhuurd. 2. Het heerenhuis met erf en tuin, Schelpenkade 48, groot 1.42 Are bev.: bene den: 2 kamers en suite, serre, keuken, kelder: le verd.: 2 kamers en suite met serre, 2 kabinetten; 2e verd. 2 ka mers met balcon, badkamer, kabinet, bergruimte. Geheel in eigen gebruik. en wegens sterfgeval: 3. Het heerenhuis met erf en tuin, Rijnsburgerweg 101, groot 2.7G Are, bev.: bene den: 2 kamers en suite, er ker, serre, keuken, kelder; le verd.: 2 kamers, serre, 2 kabinetten, badkamer; 2e verd.: 2 zolders, 2 kamers. Onverhuurd. Alle panden voorzien van geleidingen voor water, gas- en electriciteit, vaste kasten en sanitaire closets. Bezichtiging in de weken van opb. en afsl. op Dinsd. en Donderd. van 1416 uur. Betaling voor of op 1 Juni 1938. Aanv. bij de betaling; voor perc. 2 op 1 Juni a.s. Nadere inlichtingen ten kantore van den notaris, Ereestraat 56 te Leiden. Tel. 3844. 2708 De Notaris F. C. ENGEL- BERTS te Hazerswoude, zal op Woensdagen 27 April en 4 Mei 1938 beide dagen des voormiddags om 11 uur in het Hotel van den Heer T. DE BRUIN te Koudekerk a. d. Rijn, bij inzet en afslag publiek verkoopen: Drie woonhuizen met schuurtjes en erf, staande en gelegen on den Hooge- waard ten westen van de Steenfabriek onder de ge meente Koudekerk a. d. Rijn, groot 4 aren 30 centiaren. De perceelen, Eigendom van de N. V. Maatschappij tot Exploitatie van Steen en andere fabrieken v. h. J. E. M. van Beers te Koudekerk a. d. Rijn, zijn verhuurd voor 6.per week en bij de week en te aanvaarden bij de betaling der kooppennin gen op 1 Juni 1938. Lasten voor koooers reke ning van 1 Juni 1938 af. Nadere inlichtingen te be komen ten kantore van No taris Engelberts voornoemd. 2693 bij inzetting en afslag op Vrijdagen 29 April en 6 Mei 1938 telkens des avonds 7 uur in het Notarishuis te Leiden van: Het huis ingericht, bene den voor woon- en winkel huis en boven voor woon huis, a. d. Lage Rijndijk Nos. 76 en 76a te Leiden, Sectie K 3964, groot 76 Centiaren, voorzien van electrisch licht, gas en waterleiding. Verhuurd het woon- en winkelhuis voor 8.en de bovenwoning voor 5.50 in- en bij de week. Betaaldag koopsom 15 Juni 1938. Te bezichtigen Dinsdagem en Donderdagen in de we ken van inzetting en afslag, van 2 tot 4 uur namiddags. Inlichtingen te bekomen ten kantore van S. J. RUIZEVELD, Notaris te Zoeterwoude. 2685 a Contant op Donderdag 21 April 1938 v.m. 10 uur op de Hofstede Het Klaverblad, bewoond door den Heer W. W. DE BRUIJN, aan de Noordzijde, weiland no. 17, te Bodegra ven van: 29 Melk- en Kalfkoeien, 7 pinken en menige kalveren. Voorts: machinerieën ais: Hooihark, merk Ransomes, Maaimachine en h ooischud- der en ten slotte: Twee blok wagens met gierbak, drie- wielde kar, kapwagen, kaas brik, 3 schouwen, kaasvaten, wringtobben, weikuipen, karn en verdere bouw- en melkgereedschappen. - Bezichtiging 's morgens vóór den verkoop. 2483 Notaris B. D. KRüSEMANN, Bodegraven. NOTARIS Mr. AIJG. M. R. BEGUIN te Voorburg zal op Donderdagen 28 April en -5 Mei, telkens des namiddags te 2 uur in het Café-Restau rant „Vronesteyn", Oosteinde 237 te Voorburg publiek ver koopen: I. De Buitenplaats „VLIE- TENBURCH" met portiers woning en tuin, aan het Oost einde 104 te Voorburg, groot 99 A. 33 c.A. Lasten 1938 to taal 505.44. II. De Modelboerderij „HEESWIJK" met modelstal voor 40 koeien, eenige schu ren en weiland aan de Prin ses Marianneiaan en de Vliet te Voorburg, groot 3 H.A. 7 A. 97 c. A. Lasten 1938 to taal 137.25. III. De Bouwmanswoning „VREDENOORD" met stal len en schuren aan de Hoon- vlietstraat en de Broeksloot te Voorburg, groot 33 A. 67 c. A. Lasten 1938 totaal 40.16. IV. Eenige perceelen Wei land, tuingrond, hakhout en watering gelegen aan en na bij den West-Vlietweg onder de gemeente Leidschendam, gedeeltelijk achter het Park Leeuwenberg en ge deeltelijk bij den Electr. Spoorweg den HaagRot terdam, tezamen groot 27 H.A. 10 A. 33 c. A. Totaal der grondlasten on geveer 25.per H. A. Te veilen in perceelen en in verschillende combinatiën De perceelen I, II en III zijn grootendeels geschikt voor bouwterrein. Aanvaarding vrij van huur of pacht. van Vlietenburgh en de landerijen, daags na de gun ning; van de woningen Heeswijk en Vredenoord op 15 Mei 1938. Betaling der kooppennin gen 15 Juni 1938 met bijbe taling van 5 pet. rente 's jaars sedert den dag van aanvaar ding tot op den dag van be taling. Bezichtiging van het land dagelijks. Nader inlichtingen bij voormelden Notaris te Voor burg, Heerenstraat 101. Tel. 778065, waarook veilingboek jes en kaarten verkrijgbaar zijn. 2702 Niet op Donderdag, maar wel op Woensdag, 20 April a.s. des middags om 2 30 uur, zal op het terrein van Me- juffr. de Wed. DE GRAAF, Os- en Pa ardenlaan 43, de verkoop plaats vinden van ongeveer 250 rchapen ten behoeve van de O. L. Vr. He melvaart en St. Josephkerk, Heerensingel, Leiden. Zegt het voort. 2690 HET KERKBESTUUR. NOTARIS J. FUHRI SNETHLAGE te Leiden, is voornemens om op Vrijdagen 22 en 29 April 1938, telkens des avonds om 7 uur, in het Notarirhuis te Leiden, in het openbaar te verkoopen de volgende perc. te Leiden: 1. Het Heerenhuis en erf, Stadhouderslaan 25, gr. 1.05 Are. Bev. beneden: vestibule, gang, 2 kamers, serre, keu ken, tuin met schuur; boven: overloop, 2 kamers met bal- cons, keuken, daarboven 3 kamers, zolder. Beneden ver huurd voor 18.p. m.,; boven verh. geweest voor 20.— p. m. 2. Het winkelhuis en erf met afz. bovenw. Magdalena Moonsstraat 1la, gr. 1.85 Are, benevens naastgelegen erf, gr. 21 c.A. Bev. no. 1: winkel, gang, 2 kamers, al- coof, keuken, tuin met schuur no. la: vestibule, overloop, 3 kamers, balcon, alcoof, keu ken, zolder met besch. kap. Verh. per week: no. 1 voor 6 10. no. la voor 5.—. 3. Het woonhuis en erf, Waardgracht 92, gr. 41 c.A. Bev. gang, 3 kamers, keuken, plaats, zolder. Verh. voor 3.30 p. w. Bezichtiging als gebruike lijk. Betaling kooppenningen 1 Juni 1938. InMchtingen: Turfmarkt 4. Telef. 1917. 2701 Bericht van Inzet. Het huis met tuin in de Zuidbuurt, nabij het Water tje te Zoeterwoude is in bod gebracht op 1350. AFSLAG Woensdag 20 April a.s. des morgens 11 uur in het café van Mejuf frouw Wed. SCHUUR te Zoeterwoude. S. J. RUIZEVELD, Notaris te Zoeterwoude. 2684 NOTARIS H. M. MAR- KUSSE, te Leiden, is voor nemens op Vrijdagen 22 en 29 April 1938, 's avonds 7 uur in het Notarishuis te Leiden, bij inzet en afslag publiek te verkoopen: Onder Oegstgeest: 1 en 2. De gebouwen en terreinen der voormalige Ge meenteschool met ambachts woning, Hooge Morschweg 37 en 39, totaal groot pl.m. 2008 c.A. Het woonhuis bevat: voorkamer, huiskamer, keu ken, groote kelder, schuur, boven: twee slaapkamers en zitkamer, daarboven zolder met kamer, en is met den ook achter het schoolgebouw lig- genden tuin verhuurd tot 1 April 1939 voor f 300.per jaar. Overigens onverhuurd. Door gunstige ligging, flin ke frontbreedte en groote oppervlakte voor vele doel einden geschikt. In 2 perceelen en combi natie. Onder Leiden: 3. Winkelhuis met erf Jan- vossensteeg 42, groot 44 c.A., bevattende beneden: groote winkel, boven voor- en ach terkamer, keuken, daarbo ven zolder met kamer. Ver huurd voor 5.50 per week. 4. Winkelhuis met afz. bo venwoning en erf, Molen- steeg 88a, groot 126 c.A., bevattende: benedenhuis: winkel, zijkamer, achterka mer, keuken, plaats, zolder, bovenwoning: voor- en ach terkamer, keuken, zolder. Winkelhuis onverhuurd, bo venhuis verhuurd voor 4.75 per week. 5. Werkplaats met afz. oo- venwoning en erf Molen- steeg 1010a, groot 53 c.A. De bovenwoning bevat: voor- en achterkamer, keuken, daarboven zolder met 2 ka mers. Werkplaats ged. ver huurd voor 1.50 per week, overigens onverhuurd. 6. Woonhuis met erf, Le vendaal 153, groot 79 c. A. bevattende: voor- en achter kamer, keuken, plaats, boven voor- en achterkamer, daar boven zolder. Verhuurd voor 5.50 per weeek. 7. Woonhuis met erf, Le vendaal 123, groot 70 c. A., bevattende: voor- en achter kamer, keuken, plaats, boven voor en achterkamer en vlie ring, verhuurd voor 4.25 per week. 8. Woonhuis met erf, Bloem- straat 2 bij de Lage Rijndijk, groot 75 c.A., bevattende: voor- en achterkamer, keu ken, plaats, boven groote zolder, verhuurd voor f 4.50 per week. 9. Woonhuis met erf. Vol dersgracht lOd, grpot 62 c. A. bevattende: beneden voor- en achterkamer, keuken, plaats, boven voor- en ach terkamer, keuken, daarboven zolder. Beneden verhuurd voor f 2.50 boven voor f 2.75 per week. 10. Woonhuis met erf, Lan- gestraat 34, groot 37 c. A., bevattende: voor- en achter kamer, keuken, plaats, boven: voor- en achterkamer, keu ken, daarboven zolder. Ver huurd voor 4 50 per week. 11. Woonhuis met erf, Waardkerkplein 4, groot 60 c.A., bevattende: voor- en achterkamer, keuken, plaats, boven voor- en achterkamer, keuken, daarboven kamer en vliering. Onverhuurd. Aanv. in eigen gebruik of gestandd. loopende huur bij de betaling op 30 Mei 1938. Bezicht. in de weken van veiling en afslag op Dinsdag en Donderdag van 24 uur nam. Nadere inL verstrekt gen. Notaris. 2523 a Contant (wegens beëindiging van het bedrijf), op Woensdag 20 April 1938 v.m. 10 uur op de Hofstede, bewoond door den Heer C. VLASKAMP op Spoelwijk, Wijk D 83 onder Zwammer- dam, van: LEVENDE HAVE als: 31 melk- en kalfkoeien, 2-jari- ge stier, 7 pinken (geschetst) 1 drachtige zeug, 1 jonge zeug, 1 schram. Voorts: Schouwen, nieuwe kaaspers, 6 weikuipen (teak hout), 3 wringtobben, karn met slee, kaasvaten, melk bussen, en verdere bouw- en melkgereedschappen. Bezichtiging 's morgens vóór den verkoop. 2710 Notaris B. D. KRüSEMANN Bodegraven. Ten overstaan van Mr. H. M. A. COEBERGH, Notarl* te Leiden, zullen op Vrijda gen 29 April en 6 Mei 1938, 's avonds 7 uur in het Nota rishuis te Leiden bij inzet en afslag m het openbaar worden verkocht de nav. perceelen te Leiden: 1. Het dubbel woonhuis met garage, werkplaats, voor- en grooten achtertuin met vruchtboomen Rijn- en Schiekade 111, groot 472 c.a. Bevattende: beneden: Gang (marmer bevloerd) voor- en achterkamer (Suite), voor kamer en keuken; Boven: Voor- en achterkamer (Sui te); Kabinet met Balcon; Voorkamer en achterkamer en groot achterbalcon; Voorts Groote Zolder met kamer. Het perceel bevat vele kasten, vaste waschtafels, fontein, aanleg voor bad Nnr- tonpomp en is voor velerlei doeleinden geschikt o. a. wasscherij. Geheel in eigen gebruik. 2. Het winkelhuis met af- zonderliike bovenwoning Oude Heerengracht 1515a en grooten tuin uitkomende aan de Smidspoort en West- havenstraat, groot ong 269 c.a. bevattende: beneden: Winkel met toonbank en winkeletalage en daar aan grenzende kamer, gang, p'aats; Bakkerij met heete- luchtoven. werkolaats en schuur; Bovenwoning bevat: Gang, groote voorkamer, 3 achterkamers; voorts 2 zol der'? met slaapkamers. Winkelhuis met bakkerij onverhuurd; overigens in eigen gebruik. 3. 4. en 5. Huizen en erven Westhavenstraat 10, 12 en 14 elk groot ong 45 c.a. elk bevattende: Voorkamer, ach terkamer, keuken, plaats en Zolder. Verhuurd: Nrs. 10 en 14 elk voor 2.50 p. w, No. 12 onverhuurd. 6. Werk- en bergplaatsen met afzonderlijke bovenwo ning Oude Rijn 75 uitkomen de aan de Uiterstegracht groot 282 c.A., bevattende: Bene den: groote werk- en berg plaatsen: Bovenwoning be vat: Voorkamer, tusschen- kamer, achterkamer, keuken en plaats; voorts groote bo venkamer, dienstbodekamer en Zolders. In eigen gebruik. 7. Woonhuis, erf, tuin en schuur met zij-ingang, Ti- morstraat 28 groot 75 c a. be vattende: Beneden: Gang. 2 kamers (suite), keuken; Bo ven: 3 slaapkamers (1 vaste waschtafe!) en vliering. Verhuurd voor f 6.p.w. 8. Huis en erf, Oranjegracht 24 groot 67 c.a. bevattende: Beneden: Gang. Voor- en achterkamer (ineenloopend), keuken en plaats; Voorts: Zol der met slaapkamer en vlie ring. Verhuurd voor f 4.— p.w. Aanvaarding en betaling der kooppenningen 7 Juni '38 Bezichtiging in de weken van veiling en afslag Dins dag en Donderdag 24 uur. Nadere inlichtingen wor den verstrekt ten kantore van genoemden Notaris, Ra penburg 31. 2734 NOTARIS Mr. AUG. M. R. BEGUIN zal op Vrijdag 29 April 1938 des voormid dags te 10 uur op de Model boerderij „HEESWIJK" aan de Prinses Marianneiaan te Voorburg, ten verzoeke van de erven van wijlen den Heer B. WILTON, om con tant geld in het openbaar verkoopen: de geheele Veehouders-In ventaris van genoemde Boer derij, bestaande uit: 56 STUKS STAMBOEKVEE, waaronder vele afstamme lingen van preferente stie ren; Voorts ongeveer 70 <-chepen alle in het Z-H. Schapen stamboek ingeschreven, vele met lammeren en 2 bekende dekrammen ingevoerd van Texel: ..8 zwanen. 3 beste werk paarden, waarvan 1 veulen- paard. Verder hooibouwmachines a's schudders, hooiharVen, zwadkeerder, maaima«h?ne, 4 boerenwagens, 2 melkwa gens met hekken enz. enz., groote partij mest en hooi en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Veilingboekjes van het vee met volledige afstamming en Drodift;octqten te verkruien ad 0.25 bij voornoemden Notaris. Heprpns^at 101, te Voorburg. Tel. 778065. Bezichtiging daags te vo ren en 2 uur vóór de ver- kooping. 2703 NOTARIS Mr. C. PUNT te Noordwijk zal op Woens dagen 20 en 27 April a.s., half 12 v.m. in het café van den heer G. VAN DAM, Ha venstraat 26, Noordwijker- hout, publiek verkoopen: Een woonhuis in tweeën bewoond, Havenstr. 18 en 20 Noordwijkerhout met schu ren en erf, verhuurd resp. voor 4.en 3.p. w. groot 2.51 are. Voorz. van gas en electr. Breeder bij bilj. omschre ven. Aanvaarding terstond. Be taling 27 Mei a.s. Inl. b. d. Nots., tel. 234. Krachtens rechterlijk bevel. NOTARIS C. J. F. DOLK, te Leiden, zal op Vrijdagen 22 April 1938 bij inzet en 29 April daarna bij afslag in het Notarishuis te Leiden verkoopen: 1. Het huis Waardgracht 134 te Leiden, groot 54 cen tiaren. bestaande uit: beneden: 2 kamers, binnen plaats met W. C.; daarbo ven: zo'der. 2. Het huis le Haverstraat 38 te Leiden, groot 36 cen tiaren. bestaande uit: beneden: 2 kamers, binnen plaats; daarboven zolder. 3. Het huis le Gortestraat 20 te Leiden, groot 47 centia ren. bestaande uit: beneden: 2 kamers, binnen plaats met W. C.; daarboven: zolder met kamertje. De perceelen 1 en 2 zijn onverhuurd; perceel 3 ver huurd voor 3.10 per en bij de week. Betaling der kooppennin gen 30 Mei 1938 met bijbeta ling van 5 pet. rente vanaf de toewijzing. Aanvaarding bij de gunning. Inlichtingen ten kantore van genoemden No taris, Apothekersdijk 34, Te lefoon 3668. NOTARIS W. A. CARON te Voorschoten verkoopt Donderdagen 28 April en 5 Mei 1938 telkens 11 uur v.m. in Hotel DEURLOO te Voor schoten. De bouwmanswoning aan den Leidschenweg te Voor schoten genaamd CORNELIAHOEVE met bijna 17 H.A. land, nabij St. Nicolaasbrug, te veilen in 7 perc. en comb. Aanv. vrij van huur: onm. Bet. 15 Juni 1938 onder bijbet. van 4 pet. rente vanaf aanv. Groridl. f 131.75, Bunderg. 44.96, Polderl. 114.45. Inl.: Nots. Caron, Duiven voordestraat 2, Voorschoten, alwaar kaarten te bekomen. 2697 Bericht van Inzet. De Bouwmanswoning met ong. 15 H.A. land, Oostvliet- weg 45, Leidschendam staat in bod als volgt: 1. Woning met ong. 6 H.A. land op 10.400— 2. ong. 4 H.A. land 7600. 3. ong. 2 H.A. land a. d. Middenweg 3300. 4. ong. 4 H.A. land idem 6100. Totaal 27.400— TOESLAG, 21 April 1938, v.m. 11 uur Hotel „DE ZWAAN, Leidschendam t. o. v. Notaris CARON te Voorschoten. 2696 Bericht van Inzet. Woensdag 20 April 1938, v.m. 10 30 uur in Hotel HET OUDE RAEDTHUYS te Wou- brugge, afslag van de Woning Lena-Hoeve met veestaUing, diverse perceelen weiland en een perceel bollenland aan de Heimans-Wetering 51, en den Middelweg te Al phen a. d. Rijn bij Wou- brugge, totaal groot 12.83 50 H A. in bod gebracht als vo'gt: I op 1100. II op 1050— TTT op 1025— IV op 1000— V op 1^0— VI op 4550— VII op 1375— VTTI op 1675— IX op 2500— X op 770— Totaal 16.095— Notaris H. M. MARKT!SSE 2709 Leiden. NOTARIS CARON te Voor schoten verkoopt Woensd. 20 en 27 April 1938 v.m. 11 uur in café AL te Leidschendam TWEE HUIZEN a. d. Achterweg aldaar 125 en 127. Bevatten: beneden 2 kamers, keuken, schuurtje, kelder; boven zolder. Verhuurd resp. f 4.50 en 3— p. w. Aanv. onm. na toeslag. Bet. 1 Juni 1938 met pet. rente. Bez. Dinsd., Donderd. 25. Inl. Notaris CARON Voor schoten. 2506 ZOETERWOUDE WEIPOORT Abonnementen en Advertentiën worden aangenomen door G. v. d. AKKER COMMISSARISSEN der Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit te Lei den, zijn voornemens op Woensdag 27 April 1938, des namiddags te 4.15 uur in het openbaar ten kantore van voornoemde fabrieken aan te besteden: „HET BOUWEN VAN EEN TRANSFORMATOREN. HUISJE IN DE GEMEEN TE OEGSTGEEST." Bestek en teekening zijn verkrijgbaar ten kantore tusschen 9 en 2 uur Za terdags tot 1 uur tegen betaling van 1.per stel. (Geldzendingen uitsluitend op postrekening no. 5877; geen postwissels). Inlichtingen en inzage van bestek tusschen 9 en 12 uur. De BURGEMEESTER VAN ZOETERWOUDE brengt ter algemeene kennis, dat ge durende het tijdvak 19 April tot en met 2 Mei 1938 ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is ne- dergelegd een in uitvoerige kaarten uitgewerkt plan van uitbreiding voor het gedeel te van den Hooge Rijndijk, dat aan de gemeente Leiden grenst, met bijbehoorende •bebouwingsvoorschriften, vastgesteld door den Raad dezer gemeente in zijn ver gadering van 13 April 1938. Zoeterwoude, 16 April 1938. De Burgemeester voorn., H. J. J. A. SMEETS. 2691 Ten overstaan van Notaris A. A. VAN HAAFTEN te Leiden, zullen op Vrijdagen 22 en 29 April 1938, telkens des avonds 7 uur, in het No tarishuis te Leiden, in het openbaar worden geveild en verkocht, de navolg, onr. goederen te Leiden: 1. Het zeer solide gebouw de Winkelhuis met woning en erf allergunstigst gelegen a. d. Haarlemmerstraat 87, gr. 67 c.a. In eigen gebruik. 2. Het Winkelhuis en erf, gelegen alsvoren Haarlem merstraat 91, gr. 52 c.a. Verh. voor 10.per week, tot 26 Mei 1939. 3. Het huis en erf, Mare- dijk no. 64 gr. 57 c.a. Verh. voor 5.50 per en bij de week. 4. Het solied gebouwd pand, best. uit garage, afz.' bovenwoning en pakhuis, le Binnenvestgracht 27 en 26 (vroeger Boerhaavestraat) en Narmstraat 39, groot 54 c.a., Het pand is verh. per en bij de week als: garage voor 2.50, bovenw. voor 6— en pakh. voor f 1. 5. Het Huis en erf Volders gracht 22, gr. 70 c.a. In eigen gebruik gew. De perc. zijn te bez. op Dinsd. en Donderd. i. d. we ken van veiling en afslag van 24 uur 's nam. Aanv. onder gestandd. loo pende huur bij bet. koopp. op 30 Mei a.s. 2695 %t\Een pracht doeleen pracht kans ■v f* Groote landelijke keuzeloterij ten bate van het R. K. Marinetehuis te den Helder. Goedgekeurd bij besluit van den Minister van Justitie d.d. 31 Mei 1937, 2e Afd. no. 1120. Ie prijs Ier waarde van f 6000.- 2e prijs Ier waarde van 2000.— 3e prijs ter waarde van f 1000— if G.,7- U kunt bestellen: een reis naar Ned. Indië per K.L.M. met maandenlang verblijf aldaar; een huls, ameublementen, tafelzilver, een auto met 10.000 liter benzine, landbouwmachines, vee, glas op Uw tuin, een Jacht, enz. enz. Wat U maar wilt: ter juiste waarde der door U gewonnen prijs. Volkomen tnaar keuze van den winnaar. Nog 5 prijzen, ter waarde van ƒ100.en een aantal kleinere premlën en s, prijzen, ter gezamenlijke waarde van 500. F Alleen hoofdprijzen! - Geen minderwaardige prijzen! De trekking zal plaats hebben ten overstaan van Notaris S. J. J. Luijckx, IV te Hoorn, vóór 1 Juli 1938. 100.000 loten 60 ct. per stuk. Mogen niet duurder verkocht worden. Uw krant zal de uitslag publiceeren. Prijs per lot slechts 60 cent Niet afgehaalde prijzen vervallen 1 jaar na de trekking aan het bestuur van bet R. K. Marinetehuis te Den Helder. Hèt lot van Nederland voor slechts 60 cent verkrijgbaar aan de bureaux, bU de agenten en bezorgers van dit blad en tevens bestelbaar per post wissel of op gironummer 2310S7 ten name van: H. J. BAN GERT, Vlootaalmoezenier, Hoofdgracht 22 Den Helder. De trekking is nabij ii I Haast U S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1938 | | pagina 12